owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu )"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV szkoły podstawowej niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu ucząca: mgr Karolina Hajdziony Podstawą Wymagań edukacyjnych z języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej w klasie IV są: - program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową (Program nauczania języka angielskiego dla klasy 4-6 szkoły podstawowej: M.Ellis, A.Rak ) realizowany w oparciu o podręcznik Poject 1 Third Edition Wydanie egzaminacyjne (Wydawnictwo Oxford University Press). - obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, opublikowane w dniu 5 stycznia 2009 r. w Dzienniku Ustaw Nr 4, poz.17 - Statut Szkoły. Rodzice i uczniowie zostali poinformowani o wymaganiach edukacyjnych na początku roku szkolnego 2013/ Obszary aktywności, z których oceniani są uczniowie: a) wiedza i umiejętności owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu ) b) stosunek do przedmiotu: uczeń powinien mieć na każdej lekcji zeszyt, książkę i zeszyt ćwiczeń; oceniane są również aktywność i zadania dodatkowe.

2 2. Warunki i sposoby oceniania Ocenie podlegają: prace pisemne: kartkówki (z 3 ostatnich lekcji), zadania domowe, sprawdziany, testy prace ustne: odpowiedzi ustne, recytacja, czytanie praca w parach i w grupach zaangażowanie i wkład pracy ucznia. a) Obowiązuje skala ocen 1-6. b) Na I semestr i na koniec roku szkolnego uczeń otrzymuje ocenę obliczoną na podstawie średniej ważonej. Wartość punktowa: sprawdzian, test 6 pkt. odpowiedź ustna, kartkówka 4 pkt. zadania domowe, czytanie, tłumaczenie, rozumienie ze słuchu, recytacja, aktywność/zadania dodatkowe 3 pkt. praca w parach i w grupach, zeszyt 2 pkt. wkład włożony przez ucznia w naukę języka angielskiego za rok szkolny ( aktywne uczestniczenie w zajęciach na kółku języka angielskiego, systematyczność w nauce) +/- 0,3 do średniej ważonej. c) Uczeń ma prawo wykorzystać 2 razy w semestrze kropkę za brak zadania domowego obowiązek zgłoszenia tego na początku lekcji. Za każdy kolejny brak zadania domowego uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. d) W przypadku braku zeszytu lub zeszytu ćwiczeń uczeń jest zobowiązany do jego uzupełnienia do najbliższej lekcji i pokazania nauczycielowi. e) W przypadku dłuższej choroby (ok. 1 tygodnia) uczeń jest zobowiązany do nadrobienia zaległości w ciągu 7 dni od dnia powrotu do szkoły. 3. Możliwości poprawy oceny

3 Uczeń ma możliwość poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w ciągu 2 tygodni (licząc od dnia otrzymania oceny) pisząc go z tego samego zakresu materiału. Jeżeli po raz drugi otrzyma ocenę niedostateczną lub gorszą ocenę niż poprzednio traci możliwość poprawy innych sprawdzianów w danym półroczu. W ocenie semestralnej brana jest pod uwagę lepsza ocena. Ocenę niedostateczną z odpowiedzi ustnej, kartkówki, zadania domowego może uczeń poprawić po ustaleniu formy poprawy tej oceny z nauczycielem. 4. Zasady informacji zwrotnej Oceny są umieszczane na bieżąco w dzienniku internetowym.

4 Project Third Edition 1 Kryteria oceny UNIT 1 Zachowania społeczne i interakcja Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, pyta o imię, prosi o przeliterowanie imienia i literuje swoje imię, stosując właściwe formy grzecznościowe, wydaje i wykonuje wydane polecenia, nie popełniając większych błędów. Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, pyta o imię, prosi o przeliterowanie imienia i literuje swoje imię, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, pyta o imię, prosi o przeliterowanie imienia i literuje swoje imię, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, pyta o imię, prosi o przeliterowanie imienia i literuje swoje imię, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu rozdziale 1 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 1 i językowe uwzględnione w rozdziale 1 i językowe uwzględnione w rozdziale 1 i Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z imieniem i numerem telefonu. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z imieniem i numerem telefonu, popełniając drobne związane z imieniem i numerem telefonu, popełniając błędy językowe, właściwe związane z imieniem i numerem telefonu, znacznym Gramatyka i słownictwo słownictwo z rozdziału 1, czas present simple: czasownik to be, przyimki dzierżawcze my your, przedimek nieokreślony a/an, tryb rozkazujący, liczbę mnogą rzeczowników, wyrażenie There rozdziału 1, czas present simple: czasownik to be, przyimki dzierżawcze my your, przedimek nieokreślony a/an, tryb rozkazujący, liczbę mnogą rzeczowników, wyrażenie There is/there are, popełniając nieliczne rozdziału 1, czas present simple: czasownik to be, przyimki dzierżawcze my your, przedimek nieokreślony a/an, tryb rozkazujący, liczbę mnogą rzeczowników, wyrażenie There is/there are, popełniając liczne błędy. rozdziału 1, czas present simple: czasownik to be, przyimki dzierżawcze my your, przedimek nieokreślony a/an, tryb rozkazujący, liczbę mnogą rzeczowników, wyrażenie There is/there are, popełniając bardzo liczne błędy.

5 is/there are. błędy. Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy projekt, w którym opisuje i pokazuje siebie i swoje upodobania, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń tworzy projekt, w którym opisuje i pokazuje siebie i swoje upodobania, popełniając niewielkie zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń tworzy projekt, w którym opisuje i pokazuje siebie i swoje upodobania, niewielkim zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń tworzy projekt, w którym opisuje i pokazuje siebie i swoje upodobania, znacznym zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 2 rozdziale 2 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 2 i językowe uwzględnione w rozdziale 2 i językowe uwzględnione w rozdziale 2 i Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z imionami osób, wiekiem i pochodzeniem, adresem zamieszkania. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z imionami osób, wiekiem i pochodzeniem, adresem zamieszkania, popełniając drobne związane z imionami osób, wiekiem i pochodzeniem, adresem zamieszkania, niewielkim związane z imionami osób, wiekiem i pochodzeniem, adresem zamieszkania, znacznym Gramatyka i słownictwo słownictwo z rozdziału 2, czasownik to be, zaimki osobowe, przymiotniki dzierżawcze, dopełniacz s, pytania szczegółowe z czasownikiem to be przyimki at, in, on, przyimki miejsca. rozdziału 2, czasownik to be, zaimki osobowe, przymiotniki dzierżawcze, dopełniacz s, pytania szczegółowe z czasownikiem to be przyimki at, in, on, przyimki miejsca, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 2, czasownik to be, zaimki osobowe, przymiotniki dzierżawcze, dopełniacz s, pytania szczegółowe z czasownikiem to be przyimki at, in, on, przyimki miejsca, popełniając liczne błędy. rozdziału 22, czasownik to be, zaimki osobowe, przymiotniki dzierżawcze, dopełniacz s, pytania szczegółowe z czasownikiem to be przyimki at, in, on, przyimki miejsca, popełniając bardzo liczne błędy.

6 Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze list z podstawowymi informacjami na swój temat, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze list z podstawowymi informacjami na swój temat, popełniając niewielkie błędy językowe, wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze list z podstawowymi informacjami na swój temat, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze list z podstawowymi informacjami na swój temat, popełniając błędy językowe, które w znacznym zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża swoją opinię na temat odpowiedniego dla siebie zwierzątka domowego, nie popełniając większych błędów. odpowiedniego dla siebie zwierzątka domowego, popełniając niewielkie odpowiedniego dla siebie zwierzątka domowego, popełniając błędy językowe, właściwe odpowiedniego dla siebie zwierzątka domowego, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe UNIT 3 Opis przedmiotów Uczeń w sposób płynny opisuje różne przedmioty, uwzględniając ich kolor, wielkość, kształt, stan itp., nie Uczeń opisuje różne przedmioty, uwzględniając ich kolor, wielkość, kształt, stan itp., popełniając niewielkie Uczeń opisuje różne przedmioty, uwzględniając ich kolor, wielkość, kształt, stan itp., popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu Uczeń opisuje różne przedmioty, uwzględniając ich kolor, wielkość, kształt, stan itp., popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe rozdziale 3 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 3 i językowe uwzględnione w rozdziale 3 i językowe uwzględnione w rozdziale 3 i Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z posiadanymi przedmiotami, zwierzętami i rodzeństwem oraz planem lekcji. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z posiadanymi przedmiotami, zwierzętami i rodzeństwem oraz planem lekcji, popełniając drobne błędy językowe, związane z posiadanymi przedmiotami, zwierzętami i rodzeństwem oraz planem lekcji, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe związane z posiadanymi przedmiotami, zwierzętami i rodzeństwem oraz planem lekcji, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe

7 Gramatyka i słownictwo słownictwo z rozdziału 3, czasownik have/has got, liczbę mnogą rzeczowników. rozdziału 3, czasownik have/has got, liczbę mnogą rzeczowników, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 3, czasownik have/has got, liczbę mnogą rzeczowników, popełniając liczne błędy. rozdziału 3, czasownik have/has got, liczbę mnogą rzeczowników, popełniając bardzo liczne błędy. Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze swój plan lekcji, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze swój plan lekcji, popełniając niewielkie błędy językowe, wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze swój plan lekcji, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze swój plan lekcji, popełniając błędy językowe, które w znacznym zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 4 Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje czynności wykonywane rutynowo, czynności wykonywane w czasie wolnym, gry sportowe w swojej szkole, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje czynności wykonywane rutynowo, czynności wykonywane w czasie wolnym, gry sportowe w swojej szkole, popełniając niewielkie błędy Uczeń opisuje czynności wykonywane rutynowo, czynności wykonywane w czasie wolnym, gry sportowe w swojej szkole, popełniając błędy językowe, właściwe Uczeń opisuje czynności wykonywane rutynowo, czynności wykonywane w czasie wolnym, gry sportowe w swojej szkole, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe rozdziale 4 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 4 i językowe uwzględnione w rozdziale 4 i językowe uwzględnione w rozdziale 4 i Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z godziną i dniem wykonywania różnych czynności. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z godziną i dniem wykonywania różnych czynności, popełniając drobne błędy językowe, związane z godziną i dniem wykonywania różnych czynności, niewielkim związane z godziną i dniem wykonywania różnych czynności, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu Gramatyka i słownictwo słownictwo z rozdziału 4, czas present simple, przyimki czasu on i at, from, to, tryb rozkazujący. rozdziału 4, czas present simple, przyimki czasu on i at, from, to, tryb rozkazujący, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 4, czas present simple, przyimki czasu on i at, from, to, tryb rozkazujący, popełniając liczne błędy. rozdziału 4, czas present simple, przyimki czasu on i at, from, to, tryb rozkazujący, popełniając bardzo liczne błędy.

8 Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy krótki tekst, opisujący typowy dzień, pisze ankietę na temat form spędzania czasu wolnego, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń tworzy krótki tekst, opisujący typowy dzień, pisze ankietę na temat form spędzania czasu wolnego, popełniając niewielkie błędy językowe, wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń tworzy krótki tekst, opisujący typowy dzień, pisze ankietę na temat form spędzania czasu wolnego, niewielkim zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń tworzy krótki tekst, opisujący typowy dzień, pisze ankietę na temat form spędzania czasu wolnego, znacznym zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat swojego ulubionego dnia tygodnia oraz przedmiotu szkolnego, nie swojego ulubionego dnia tygodnia oraz przedmiotu szkolnego,, popełniając niewielkie błędy językowe, swojego ulubionego dnia tygodnia oraz przedmiotu szkolnego,, popełniając błędy językowe, które w niewielkim swojego ulubionego dnia tygodnia oraz przedmiotu szkolnego,, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu UNIT 5 Opis miejsc Uczeń w sposób płynny opisuje pomieszczenia w domu, swój pokój, uwzględniając znajdujące się w nim meble i inne elementy wyposażenia oraz ich położenie, swoje miasto, nie Uczeń opisuje pomieszczenia w domu, swój pokój, uwzględniając znajdujące się w nim meble i inne elementy wyposażenia oraz ich położenie, swoje miasto, popełniając niewielkie błędy Uczeń opisuje pomieszczenia w domu, swój pokój, uwzględniając znajdujące się w nim meble i inne elementy wyposażenia oraz ich położenie, swoje miasto, popełniając błędy językowe, właściwe Uczeń opisuje pomieszczenia w domu, swój pokój, uwzględniając znajdujące się w nim meble i inne elementy wyposażenia oraz ich położenie, swoje miasto, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe rozdziale 5 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 5 i językowe uwzględnione w rozdziale 5 i językowe uwzględnione w rozdziale 5 i Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z położeniem różnych miejsc i instytucji w mieście, umiejętności. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z położeniem różnych miejsc i instytucji w mieście, umiejętności, popełniając drobne błędy związane z położeniem różnych miejsc i instytucji w mieście, umiejętności, niewielkim związane z położeniem różnych miejsc i instytucji w mieście, umiejętności, znacznym

9 Gramatyka i słownictwo słownictwo z rozdziału 5, czas present simple, przyimki miejsca, wyrażenie There is/there are, czasownik modalny can. rozdziału 5, czas present simple, przyimki miejsca, wyrażenie There is/there are, czasownik modalny can, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 5, czas present simple, przyimki miejsca, wyrażenie There is/there are, czasownik modalny can, popełniając liczne błędy. rozdziału 5, czas present simple, przyimki miejsca, wyrażenie There is/there are, czasownik modalny can, popełniając bardzo liczne błędy. Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze krótki tekst na temat różnych miejsc i instytucji znajdujących się w mieście, opisuje swoje miasto, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze krótki tekst na temat różnych miejsc i instytucji znajdujących się w mieście, opisuje swoje miasto, popełniając niewielkie zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze krótki tekst na temat różnych miejsc i instytucji znajdujących się w mieście, opisuje swoje miasto, niewielkim zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze krótki tekst na temat różnych miejsc i instytucji znajdujących się w mieście, opisuje swoje miasto, znacznym zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat ulubionych miejsc w mieście, nie ulubionych miejsc w mieście, popełniając niewielkie błędy językowe, ulubionych miejsc w mieście, niewielkim ulubionych miejsc w mieście, popełniając błędy językowe, które w znacznym UNIT 6 Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje wygląd zewnętrzny różnych osób, uwzględniając ich ubranie, nie Uczeń opisuje wygląd zewnętrzny różnych osób, uwzględniając ich ubranie, popełniając niewielkie błędy Uczeń opisuje wygląd zewnętrzny różnych osób, uwzględniając ich ubranie, popełniając błędy językowe, właściwe Uczeń opisuje wygląd zewnętrzny różnych osób, uwzględniając ich ubranie, znacznym rozdziale 6 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 6 i językowe uwzględnione w rozdziale 6 i językowe uwzględnione w rozdziale 6 i

10 Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje czynności i wydarzenia odbywające się w momencie mówienia oraz czynności rutynowe, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje odbywające się w momencie mówienia oraz czynności rutynowe, popełniając niewielkie błędy Uczeń opisuje czynności i wydarzenia odbywające się w momencie mówienia oraz czynności rutynowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim Uczeń opisuje czynności i wydarzenia odbywające się w momencie mówienia oraz czynności rutynowe, popełniając błędy językowe, które w znacznym Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi rozmowę w sklepie, pytając o cenę różnych przedmiotów, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie Uczeń prowadzi rozmowę w sklepie, pytając o cenę różnych przedmiotów, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń prowadzi rozmowę w sklepie, pytając o cenę różnych przedmiotów, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu Uczeń prowadzi rozmowę w sklepie, pytając o cenę różnych przedmiotów, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu Gramatyka i słownictwo słownictwo z rozdziału 6, czas present simple, czas present continuous, czasownik have got, czasownik to be. rozdziału 6, czas present simple, czas present continuous, czasownik have got, czasownik to be, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 6, czas present simple, czas present continuous, czasownik have got, czasownik to be, popełniając liczne błędy. rozdziału 6, czas present simple, czas present continuous, czasownik have got, czasownik to be, popełniając bardzo liczne błędy. Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst opisujący ulubione ubrania i ubranie, które nosi w chwili pisania, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze tekst opisujący ulubione ubrania i ubranie, które nosi w chwili pisania, popełniając niewielkie błędy zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst opisujący ulubione ubrania i ubranie, które nosi w chwili pisania, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst opisujący ulubione ubrania i ubranie, które nosi w chwili pisania, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 First Steps CEL KSZTAŁCENIA WG językowe uwzględnione w rozdziale First

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie. Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie. Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie Postanowienia ogólne SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIEĆ UCZNIÓW 1. Formy aktywności:

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka angielskiego. postanowienia ogólne:

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka angielskiego. postanowienia ogólne: Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka angielskiego postanowienia ogólne: 1.Przedmiotem oceny są: - sprawność rozumienia ze słuchu - sprawność czytania ze zrozumieniem - sprawność mówienia -

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE I. 1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego będzie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności wkład pracy i aktywność ćwiczenia Oceny bieżące uwzględnią

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Unit 5 jeśli nie zostanie przerobiony w całości w semestrze I Opis rzeczy Uczeń

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

Winners Plus 3 Kryteria oceny

Winners Plus 3 Kryteria oceny I okres rozdziały od 1 do 5 II okres rozdziały od 6 do 11 Winners Plus 3 Kryteria oceny UNIT 1 Uczeń wita się, przedstawia siebie z imienia i nazwiska, pyta i odpowiada na pytania o wiek i pochodzenie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zasady ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie uczniom osiągnięcia poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

Tytuł podręcznika - Steps Forward

Tytuł podręcznika - Steps Forward PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Stefan Kokoczka Obowiązkowe podręczniki: Tytuł podręcznika - Steps Forward Autorzy:Tim Falla, Paul

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II POZIOM III.0 Opis przedmiotów kolor przedmiotów, nie popełniając Uczeń opisuje kolor przedmiotów, Uczeń opisuje kolor przedmiotów, niewielkim Uczeń opisuje kolor przedmiotów, znacznym Przedstawianie osób Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2,

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2, PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2016/2017 Nauczyciel: mgr Barbara Nowak Obowiązkowe podręczniki: Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra,

Bardziej szczegółowo

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi :

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV OCENA OCENA CELUJĄCA Gramatyka Mówienie i fonetyka KRYTERIA OCENIANIA Uczeń: bezbłędnie tworzy liczbę mnogą oraz stosuje przedimki a/an bezbłędnie stosuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII OGÓLNE KRYTERIA OCEN: NIEDOSTATECZNA POZIOM PODSTAWOWY DOPUSZCZAJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM

New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM I. Zasady ogólne 1. Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO),

Bardziej szczegółowo

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny UNIT 1 Opis ludzi wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I I PÓŁROCZE- SRÓDROCZNA Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym na podstawie podręcznika English Plus 2 i English Plus 3 wydawnictwa Oxford University Press English Plus 2 Rozdział 5 Opis zwierząt Opis czynności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

Określa ZWO: 5 Techniki sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia.

Określa ZWO: 5 Techniki sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA język angielski Szkoła Podstawowa nr 5 z OI Przedmiot: j. angielski klasy 4 6 Nauczyciele języka angielskiego Obszary PSO wynikające z Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Przedmiotowe Ocenianie z języka angielskiego opracowane zostało na podstawie

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP UNIT 1 ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA Tworzenie Opisu w sposób płynny -opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014 1. Wymagania edukacyjne spełniają zapisy

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu JĘZYK ANGIELSKI Vd Autor: Administrator 16.02.2015. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V d Rok szkolny 2014/2015 Nauczyciel: mgr Monika Rudnicka-Chadaj Obowiązkowe podręczniki:

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Hello! 1 odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału Hello, nie wykonuje w towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału, popełniając niewielkie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL.V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIETESZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL.V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIETESZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL.V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIETESZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Ocena celująca: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, - aktywnie uczestniczy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII 1. Na lekcjach języka anielskiego doskonalone oraz oceniane będą przede wszystkim następujące obszary aktywności językowej ucznia: a.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 1 Kryteria oceny

Super Sparks 1 Kryteria oceny Super Sparks 1 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, Uczeń przedstawia się z imienia, niewielkim zrozumienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV OCENY ŚRÓDROCZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV OCENY ŚRÓDROCZNE Evolution 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania edukacyjne zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2 Today! 2, ROZDZIAŁ 1. FAMILY AND FRIENDS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ UMIEJĘTNOŚCI zakres w znacznym zakres ; głównie 1. dane personalne, 2. liczebniki 0-50, 3. godziny, 4. pozdrowienia, 5. dni tygodnia,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Kryteria oceny

Steps in English 3 Kryteria oceny Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji JĘZYK ANGIELSKI English Quest 1 Zakres umiejętności (sprawności językowe) witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie i nazywanie

Bardziej szczegółowo

Treetops 2 Kryteria oceny

Treetops 2 Kryteria oceny Treetops 2 Kryteria oceny UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub samodzielnie, w tym piosenkę o alfabecie,

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy V I półrocze- ocena śródroczna Opis miejsc swój dom, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klasy III SP rok szkolny 2013/2014 Anna Matulak

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klasy III SP rok szkolny 2013/2014 Anna Matulak Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klasy III SP rok szkolny 2013/2014 Anna Matulak 1.Ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 6 punktów- - oznacza, że uczeń opanował wiadomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 24 LUTEGO 2017 ROKU; Typ

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

UNIT 5 jeśli nie zostanie w całości przerobiony w semestrze I OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 5 jeśli nie zostanie w całości przerobiony w semestrze I OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy II Gimnazjum (grupa zaawansowana) w roku szkolnym 2016/2017 UNIT 5 jeśli nie zostanie w całości przerobiony

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej JĘZYK ANGIELSKI KL.I Wspaniale Klasa I 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

3) formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców;

3) formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców; Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy w roku szkolnym 2016/2017 Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) uwzględniają:

Bardziej szczegółowo

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy:1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

Steps Plus dla klasy IV Rozkład materiału

Steps Plus dla klasy IV Rozkład materiału Steps Plus dla klasy IV Rozkład materiału TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ First Steps LEKCJA 1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch

WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo