Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej"

Transkrypt

1 Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/ Wymagania edukacyjne spełniają zapisy zawarte w podstawach programowych z języka obcego dla II etapu edukacyjnego zatwierdzonego przez MEN 28 Grudnia 2008 roku. 2. Zasady PSO są zgodne z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 3. Stosuje się dwa poziomy wymagań: podstawowy i ponadpodstawowy. 4. Obowiązuje sześciostopniowa skala ocen, lecz przy ocenach cząstkowych dopuszczalne jest stosowanie plusów (+) i minusów (-). 5. W przypadku krótkich zadań domowych (ćwiczenia w zeszytach ćwiczeń), a także aktywności ucznia na lekcjach stosuje się zasadę sumowania zdobytych plusów, załączone w metodach sprawdzania osiągnięć zamieszczonych poniżej. 6. Sprawdziany i prace klasowe są obowiązkowe. W przypadku losowej nieobecności uczeń zalicza pracę na zajęciach dodatkowych w terminie do 2 tygodni. 7. Uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu lub pracy klasowej ocenę dopuszczającą lub niedostateczną ma prawo ją poprawić w terminie do 2 tygodni, po uprzednim zgłoszeniu do nauczyciela (ze względu na konieczność przygotowania testu). 8. W przypadku innych ocen możliwość poprawy trzeba uzgodnić z nauczycielem, który w określonych okolicznościach może wyrazić na to zgodę. 9. Uczeń ma obowiązek odrabiać prace domowe w ćwiczeniach, zeszycie lub na kartkach, w zależności od zaleceń nauczyciela. Brak prac domowych podlega ocenie wg zapisu w metodach sprawdzania. 10. Ocena aktywności ucznia na lekcji może być zarówno pozytywna jak i negatywna w przypadku, gdy nie wykonuje on ćwiczeń ustnych czy pisemnych, nie uważa, czy dekoncentruje uwagę innych. 11.Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć 2 razy w semestrze ( brak pr. domowej, podręcznika, ćwiczeń lub zeszytu). Swoje nieprzygotowanie zgłasza nauczycielowi zaraz na początku lekcji przed sprawdzeniem obecności. 12. Oceny śródroczne i roczne nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, ponieważ różna jest ich wartość (ciężar gatunkowy) - są średnią ważoną. Sposób obliczania średniej ważonej: polega na traktowaniu poszczególnych ocen jako wielokrotności ocen elementarnych np.: Waga 1 - praca domowa, aktywność/praca na lekcji, zeszyt, recytacja i inne formy aktywności ucznia Waga 2 - kartkówka, odpowiedź ustna, test wielokrotnego wyboru, dyktando, wypracowanie Waga 3 - praca klasowa z większej partii materiału, Waga 4 - sprawdziany diagnostyczne i próby sprawdzianów klas VI, udział w konkursach na szczeblu wojewódzkim Wystawianie ocen : Średnia ważona Ocena śródoczna/roczna 0 1,7 Niedostateczna 1,71 2,7 Dopuszczająca 2,71 3,7 Dostateczna 3,71 4,7 Dobra 4,71 5,7 Bardzo dobra 5,71 6,0 Celująca

2 Obszary aktywności podlegające ocenianiu 1. Wypowiedzi ustne: - umiejętność zareagowania na to, co mówi druga osoba (nauczyciel/ uczeń ) - krótka wypowiedź jedno- lub kilkuzdaniowa - dłuższa wypowiedź (z możliwością wcześniejszego przygotowania): prezentacja, opowiadanie 2. Wypowiedzi pisemne: - wykonywanie określonych zadań i ćwiczeń, układanie zdań

3 - redagowanie krótkich form wypowiedzi: zaproszenie, notatka, kartka pocztowa, życzenia, odpowiedź na pytanie - redagowanie dłuższych form wypowiedzi (ok słów) na zadany temat, również wg tekstu modelowego - projekty, plakaty 3. Rozumienie tekstu czytanego i rozumienie ze słuchu - rozwiązywanie zadań typu prawda / fałsz - odpowiedzi na pytania - uzupełnianie tabelek i diagramów Metody sprawdzania osiągnięć 1. Ocena wypowiedzi ustnych - płynność wypowiedzi - poprawność językowa - wymowa - umiejętność podtrzymania rozmowy, reagowania na wypowiedź (dotyczy dialogów) 2. Ocena z różnych form prac pisemnych, wykonywanych w klasie i w domu: 1) Ćwiczenia wykonywane w domu: sprawdzane i oceniane przez nauczyciela ocenami 1-5 o wadze 1. W przypadku braku pracy domowej, uczeń ma obowiązek ją uzupełnić i przedstawić nauczycielowi na następnej lekcji. 2) Teksty redagowane w domu i na lekcjach - zgodność z tematem i zawartość 20% punktacji ogólnej - kompozycja i styl - 20% - gramatyka i składnia - 30 % - poprawność leksykalna - 20% - ortografia i interpunkcja 10% 3. Ocena aktywności na lekcjach: - za widoczną aktywność na lekcji, z przewagą poprawnych wypowiedzi uczeń otrzymuje plus (+); za 3 plusy wpisywana jest ocena bardzo dobra (5) o wadze 1. - uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą w przypadku wyróżniającej aktywności. - za brak aktywności na lekcji, przejawiający się nie uczestniczeniem w zadaniach, rozpraszaniem uwagi swojej i innych, a w konsekwencji niemożnością udzielenia odpowiedzi, uczeń może otrzymać minus (-), lub, w uzasadnionych przypadkach, ocenę niedostateczną. 4. Ocena z kartkówek waga 2(nie zapowiadanych, sprawdzających wiadomości z ostatnich lekcji) - - poznane struktury gramatyczne 5. Ocena ze sprawdzianów i prac klasowych waga 3 1) Sprawdziany i prace klasowe mają formę testu z różnymi formami zadań: Rozumienie tekstu czytanego - test wyboru - uzupełnianie lub przekształcanie Znajomość struktur gramatycznych i słownictwa - przekształcanie form gramatycznych - uzupełnianie luk - układanie zdań

4 - dopasowywanie i uzupełnianie i porządkowanie dialogów - klasyfikacja wyrazów Stosowanie języka funkcjonalnego (komunikacja) - dopasowywanie i uzupełnianie i porządkowanie dialogów Redagowanie krótkich tekstów Inne 2) Sprawdziany (Progress Test) odbywają się po zakończeniu jednostki dydaktycznej w podręczniku i obejmują 1 lub 3 ROZDZIAŁY Mają one na celu sprawdzenie postępów ucznia w zakresie określonego materiału. Sprawdziany zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem 6. Ocena z projektów jest oceną indywidualną ucznia lub za pracę w grupie. Z uwagi na to, iż projekty mają również charakter pracy plastycznej, ocena może być dwuskładnikowa: za poprawność językową (zasadnicza wartość) oraz za walory estetyczne. 7. Ocena za zadania dodatkowe 1) Ocena za zadania dodatkowe wykonane przez ucznia nie może być niższa od oceny dobrej (4); może być również zaznaczona tylko plusem (+). 2) Oceny dodatkowe za udział w konkursach otrzymuje uczeń zgodnie z przyjętymi ustaleniami i progami osiągnięć ustalonymi przez nauczycieli. Nie wynika ona z samego przystąpienia do konkursu, ale z osiągnięć ucznia. 3) Uczeń może otrzymać dodatkową ocenę cząstkową (5 lub 6) również za aktywne uczęszczanie na kółko języka angielskiego. KRYTERIA OCENY DO PODRECZNIKÓW STEPS IN ENGLISH 1,2,3 Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, językowe, które w Opis przedmiotów opisuje różne przedmioty, uwzględniając ich kolor, nie różne przedmioty, uwzględniając ich kolor, popełniając nie różne przedmioty, uwzględniając ich kolor, różne przedmioty, uwzględniając ich kolor, znacznym stopniu 1 Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia wymagań szczegółowych określonych w Przedmiotowym Systemie Oceniania. Ocena niedostateczna przyznawana jest w przypadku nie osiągnięcia wymagań minimalnych, określonych dla oceny dopuszczającej.

5 pyta i imieniem rozmówcy oraz kolorem różnych przedmiotów. Uczeń pyta i prosi o imieniem rozmówcy oraz kolorem różnych przedmiotów, popełniając drobne błędy językowe, nie Uczeń pyta i prosi o imieniem rozmówcy oraz kolorem różnych przedmiotów, Uczeń pyta i imieniem rozmówcy oraz kolorem różnych przedmiotów, językowe, które w Reagowanie w sytuacjach życia codziennego i zrozumiały wydaje proste polecenia i wykonuje takie polecenia. Uczeń wydaje proste polecenia i wykonuje takie polecenia. Uczeń wydaje proste polecenia, popełniając błędy językowe i wykonuje takie polecenia. Uczeń wykonuje proste polecenia. Uczeń poprawnie stosuje rozdziału Welcome, przedimek nieokreślony a/an i tryb rozkazujący. z rozdziału Welcome, przedimek nieokreślony a/an i tryb rozkazujący, popełniając nieliczne z rozdziału Welcome, przedimek nieokreślony a/an i tryb rozkazujący, popełniając liczne z rozdziału Welcome, przedimek nieokreślony a/an i tryb rozkazujący, popełniając bardzo liczne

6 UNIT 1 Opis ludzi nazywa członków rodziny i relacje między nimi, podaje podstawowe informacje na temat swój i innych osób, uwzględniając imię, wiek i pochodzenie, nie Uczeń nazywa członków rodziny i relacje między nimi, podaje podstawowe informacje na temat swój i innych osób, uwzględniając imię, wiek i pochodzenie, popełniając niewielkie błędy językowe. Uczeń nazywa członków rodziny i relacje między nimi, podaje podstawowe informacje na temat swój i innych osób, uwzględniając imię, wiek i pochodzenie, językowe. Uczeń nazywa członków rodziny i relacje między nimi, podaje podstawowe informacje na temat swój i innych osób, uwzględniając imię, wiek i pochodzenie, popełniając bardzo duże błędy językowe. Zachowania społeczne i interakcja Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie, stosując właściwe formy grzecznościowe i błędy językowe. Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, językowe, które Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, nie stosując właściwych form grzecznościowych, popełniając duże błędy językowe. pyta i podstawowymi danymi osobowymi, imieniem, wiekiem i datą urodzin. prosi o podstawowymi danymi osobowymi, imieniem, wiekiem i datą urodzin, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na podstawowymi danymi osobowymi, imieniem, wiekiem i datą urodzin, językowe. prosi o podstawowymi danymi osobowymi, imieniem, wiekiem i datą urodzin, popełniając duże błędy językowe. Uczeń poprawnie stosuje rozdziału 1, dopełniacz saksoński, czasownik to be w zdaniach twierdzących i przeczących. z rozdziału 1, dopełniacz saksoński, czasownik to be w zdaniach twierdzących i przeczących, popełniając nieliczne z rozdziału 1, dopełniacz saksoński, czasownik to be w zdaniach twierdzących i przeczących, popełniając liczne z rozdziału 1, dopełniacz saksoński, czasownik to be w zdaniach twierdzących i przeczących, popełniając bardzo liczne siebie, członków swojej rodziny i swoich przyjaciół, nie siebie, członków swojej rodziny i swoich przyjaciół, błędy językowe. siebie, członków swojej rodziny i swoich przyjaciół, siebie, członków swojej rodziny i swoich przyjaciół, popełniając poważne błędy językowe.

7 UNIT 2 Opis położenia opisuje położenie różnych przedmiotów w sali lekcyjnej. położenie różnych przedmiotów w sali lekcyjnej, nie popełniając poważnych błędów, wpływających na położenie różnych przedmiotów w sali lekcyjnej, popełniając błędy położenie różnych przedmiotów w sali lekcyjnej, znacznym stopniu Porównywanie porównuje szkoły w Polsce i w Wielkiej Brytanii, nie popełniając większych Uczeń porównuje szkoły w Polsce i w Wielkiej Brytanii, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń porównuje szkoły w Polsce i w Wielkiej Brytanii, Uczeń porównuje szkoły w Polsce i w Wielkiej Brytanii, językowe, które w udziela, pyta i prosi o położeniem różnych przedmiotów, upodobaniami dotyczącymi przedmiotów szkolnych, podstawowymi danymi osobowymi, godziną. położeniem różnych przedmiotów, upodobaniami dotyczącymi przedmiotów szkolnych, podstawowymi danymi osobowymi, godziną, popełniając drobne prosi o położeniem różnych przedmiotów, upodobaniami dotyczącymi przedmiotów szkolnych, podstawowymi danymi osobowymi, godziną, prosi o położeniem różnych przedmiotów, upodobaniami dotyczącymi przedmiotów szkolnych, podstawowymi danymi osobowymi, godziną, językowe, które w Uczeń poprawnie stosuje rozdziału 2, przyimki miejsca, czasownik to be w pytaniach i krótkich odpowiedziach, zaimki pytające what, when, where, who, how. z rozdziału 2, przyimki miejsca, czasownik to be w pytaniach i krótkich odpowiedziach, zaimki pytające what, when, where, who, how, popełniając nieliczne z rozdziału 2, przyimki miejsca, czasownik to be w pytaniach i krótkich odpowiedziach, zaimki pytające what, when, where, who, how, popełniając liczne z rozdziału 2, przyimki miejsca, czasownik to be w pytaniach i krótkich odpowiedziach, zaimki pytające what, when, where, who, how, popełniając bardzo liczne Uczeń pisze krótki tekst o swojej szkole i przedmiotach szkolnych, nie popełniając Uczeń pisze krótki tekst o swojej szkole i przedmiotach szkolnych, Uczeń pisze krótki tekst o swojej szkole i przedmiotach szkolnych, Uczeń pisze krótki tekst o swojej szkole i przedmiotach szkolnych, znacznym stopniu

8 UNIT 3 PROGRAMOW EJ Opis miejsca opisuje dom, jego pomieszczenia i wyposażenie, nie popełniając większych dom, jego pomieszczenia i wyposażenie, popełniając nie dom, jego pomieszczenia i wyposażenie, językowe, które w dom, jego pomieszczenia i wyposażenie, popełniając błędy udziela, pyta i prosi o obecnością różnych przedmiotów we wskazanych miejscach, danymi osobowymi, uwzględniającymi imię i nazwisko, adres, pochodzenie i datę urodzenia. prosi o obecnością różnych przedmiotów we wskazanych miejscach, danymi osobowymi, uwzględniającymi imię i nazwisko, adres, pochodzenie i datę urodzenia, popełniając drobne prosi o obecnością różnych przedmiotów we wskazanych miejscach, danymi osobowymi, uwzględniającymi imię i nazwisko, adres, pochodzenie i datę urodzenia, popełniając błędy wpływają na właściwe prosi o obecnością różnych przedmiotów we wskazanych miejscach, danymi osobowymi, uwzględniającymi imię i nazwisko, adres, pochodzenie i datę urodzenia, popełniając błędy Uczeń poprawnie stosuje rozdziału 3, wyrażenie There is/there are, a i any, przyimki miejsca. z rozdziału 3, wyrażenie There is/there are, a i any, przyimki miejsca, popełniając nieliczne z rozdziału 3, wyrażenie There is/there are, a i any, przyimki miejsca, popełniając liczne z rozdziału 3, wyrażenie There is/there are, a i any, przyimki miejsca, popełniając bardzo liczne swój pokój, uwzględniając jego wyposażenie i położenie różnych mebli i przedmiotów, wybrany zamek w Polsce, nie popełniając swój pokój, uwzględniając jego wyposażenie i położenie różnych mebli i przedmiotów, wybrany zamek w Polsce, błędy językowe, nie swój pokój, uwzględniając jego wyposażenie i położenie różnych mebli i przedmiotów, wybrany zamek w Polsce, językowe, które częściowo swój pokój, uwzględniając jego wyposażenie i położenie różnych mebli i przedmiotów, wybrany zamek w Polsce, UNIT 4 PROGRAMOW EJ Opis czynności opisuje umiejętności uprawianiem różnych dyscyplin sportowych, czynności wykonywanych w czasie wolnym, nie umiejętności uprawianiem różnych dyscyplin sportowych, czynności wykonywanych w czasie wolnym, popełniając niewielkie błędy językowe, nie umiejętności uprawianiem różnych dyscyplin sportowych, czynności wykonywanych w czasie wolnym, umiejętności uprawianiem różnych dyscyplin sportowych, czynności wykonywanych w czasie wolnym,

9 Zachowania społeczne i interakcja Uczeń pyta o pozwolenie, udziela i/lub odmawia pozwolenia, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie Uczeń pyta o pozwolenie, udziela i/lub odmawia pozwolenia, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń pyta o pozwolenie, udziela i/lub odmawia pozwolenia, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, Uczeń pyta o pozwolenie, udziela i/lub odmawia pozwolenia, nie stosując właściwych form grzecznościowych Uczeń poprawnie stosuje rozdziału 4, czasownik modalny can. poznane z rozdziału 4, czasownik modalny can, popełniając nieliczne z rozdziału 4, czasownik modalny can, popełniając liczne z rozdziału 4, czasownik modalny can, popełniając bardzo liczne swojego ulubionego sportowca, nie błędów. swojego ulubionego sportowca, popełniając niewielkie błędy językowe, nie swojego ulubionego sportowca, swojego ulubionego sportowca, UNIT 5 PROGRAMOW EJ Opis zwierząt opisuje wybrane zwierzę, nie wybrane zwierzę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wybrane zwierzę, wybrane zwierzę, udziela, pyta i prosi o wyglądem zwierząt. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje wyglądem zwierząt, popełniając drobne błędy językowe, nie prosi o wyglądem zwierząt, prosi o wyglądem zwierząt, Uczeń poprawnie stosuje rozdziału 5, przyimki miejsca, czasownik have/has got. poznane z rozdziału 5, przyimki z rozdziału 5, przyimki miejsca, czasownik have/has got, z rozdziału 5, przyimki miejsca, czasownik have/has got, popełniając bardzo liczne

10 miejsca, czasownik have/has got, popełniając nieliczne popełniając liczne Uczeń pisze ogłoszenie o zaginionym zwierzęciu, uwzględniając jego wygląd, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze ogłoszenie o zaginionym zwierzęciu, uwzględniając jego wygląd, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą Uczeń pisze ogłoszenie o zaginionym zwierzęciu, uwzględniając jego wygląd, wypowiedzi, stosując częściowo właściwą Uczeń pisze ogłoszenie o zaginionym zwierzęciu, uwzględniając jego wygląd, wypowiedzi, nie zachowując właściwej UNIT 6 Opis ludzi i przedmiotów opisuje wygląd różnych przedmiotów i osób, nie wygląd różnych przedmiotów i osób, błędy językowe, nie wygląd różnych przedmiotów i osób, językowe, które w wygląd różnych przedmiotów i osób, popełniając błędy znacznym stopniu udziela, pyta i prosi o wyglądem różnych osób, przynależnością różnych przedmiotów do osób. prosi o wyglądem różnych osób, przynależnością różnych przedmiotów do osób, popełniając drobne błędy językowe, nie prosi o wyglądem różnych osób, przynależnością różnych przedmiotów do osób, językowe, które w prosi o wyglądem różnych osób, przynależnością różnych przedmiotów do osób, wpływają na właściwe Uczeń poprawnie stosuje rozdziału 6, przymiotniki, wyrażenie There is/there are, czasownik have/has got, zaimki dzierżawcze, zaimki wskazujące, czasownik to be. z rozdziału 6, przymiotniki, wyrażenie There is/there are, czasownik have/has got, zaimki dzierżawcze, zaimki wskazujące, czasownik to be, popełniając nieliczne z rozdziału 6, przymiotniki, wyrażenie There is/there are, czasownik have/has got, zaimki dzierżawcze, zaimki wskazujące, czasownik to be, popełniając liczne rozdziału 6, przymiotniki, wyrażenie There is/there are, czasownik have/has got, zaimki dzierżawcze, zaimki wskazujące, czasownik to b popełniając bardzo liczne wybraną osobę ze swojej rodziny, pisze list na temat swój i swojej rodziny, opisuje wybrane święto w Polsce, nie błędów i stosując właściwą formę i styl wybraną osobę ze swojej rodziny, pisze list na temat swój i swojej rodziny, opisuje wybrane święto w Polsce, wypowiedzi, stosując w miarę właściwą wybraną osobę ze swojej rodziny, pisze list na temat swój i swojej rodziny, opisuje wybrane święto w Polsce, niewielkim stopniu wypowiedzi, stosując częściowo właściwą wybraną osobę ze swojej rodziny, pisze list na temat swój i swojej rodziny, opisuje wybrane święto w Polsce, wpływają na właściwe wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 7

11 Zachowania społeczne i interakcja Uczeń kupuje bilet na autobus/pociąg, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie Uczeń kupuje bilet na autobus/pociąg, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie Uczeń kupuje bilet na autobus/pociąg, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy wpływają na właściwe Uczeń kupuje bilet na autobus/pociąg, nie stosując właściwych form grzecznościowych wpływają na właściwe Opis czynności opisuje czynności życia codziennego, uwzględniając właściwą kolejność wydarzeń, nie czynności życia codziennego, uwzględniając właściwą kolejność wydarzeń, błędy językowe, nie czynności życia codziennego, uwzględniając właściwą kolejność wydarzeń, językowe, które w czynności życia codziennego, uwzględniając właściwą kolejność wydarzeń, wpływają na właściwe Uczeń poprawnie stosuje rozdziału 7, czas present simple, przysłówki częstotliwości. z rozdziału 7, czas present simple, przysłówki częstotliwości, popełniając nieliczne z rozdziału 7, czas present simple, przysłówki częstotliwości, popełniając liczne rozdziału 7, przysłówki częstotliwości, popełniając bardzo liczne dzień, uwzględniając odpowiednią kolejność zdarzeń, pisze list na temat wykonywanych przez siebie prac domowych, nie błędów i stosując właściwą formę i styl dzień, uwzględniając odpowiednią kolejność zdarzeń, pisze list na temat wykonywanych przez siebie prac domowych, błędy językowe, nie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą dzień, uwzględniając odpowiednią kolejność zdarzeń, pisze list na temat wykonywanych przez siebie prac domowych, językowe, które w wypowiedzi, stosując częściowo właściwą dzień, uwzględniają odpowiednią kolejność zdarzeń, pisze list na temat wykonywanych przez siebie prac domowych, wpływają na właściwe wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 8 Opis rzeczy opisuje ulubione produkty spożywcze i posiłki, nie ulubione produkty spożywcze i posiłki, błędy językowe, nie ulubione produkty spożywcze i posiłki, językowe, które w ulubione produkty spożywcze i posiłki, popełniając błędy znacznym stopniu udziela, pyta i prosi o upodobaniami i zwyczajami żywieniowymi oraz godziną. prosi o upodobaniami i zwyczajami żywieniowymi oraz godziną, popełniając drobne błędy językowe, nie prosi o upodobaniami i zwyczajami żywieniowymi oraz godziną, językowe, które w prosi o upodobaniami i zwyczajami żywieniowymi oraz godziną, wpływają na właściwe Uczeń poprawnie stosuje rozdziału 8, czas present simple, zdania twierdzące i przeczenia w czasie present simple. z rozdziału 8, czas present simple, zdania twierdzące i przeczenia w czasie present simple, popełniając nieliczne z rozdziału 8, czas present simple, zdania twierdzące i przeczenia w czasie present simple, popełniając liczne rozdziału 8, zdania twierdzące i przeczenia w czasie present simple, popełniając bardzo liczne

12 UNIT 9 Opis czynności opisuje czynności wykonywane w wolnym czasie, nie popełniając większych czynności wykonywane w wolnym czasie, popełniając nie czynności wykonywane w wolnym czasie, niewielkim stopniu wpływają na właściwe czynności wykonywane w wolnym czasie, Opis miejsc opisuje miejsce turystyczne w Polsce, nie miejsce turystyczne w Polsce, błędy językowe, nie miejsce turystyczne w Polsce, językowe, które w miejsce turystyczne w Polsce, udziela, pyta i prosi o upodobaniami, zainteresowaniami i formami spędzania czasu wolnego. prosi o upodobaniami, zainteresowaniami i formami spędzania czasu wolnego, popełniając drobne błędy językowe, nie prosi o upodobaniami, zainteresowaniami i formami spędzania czasu wolnego, językowe, które w upodobaniami, zainteresowaniami i formami spędzania czasu wolnego, Uczeń poprawnie stosuje rozdziału 9, czas present simple, przysłówki częstotliwości, zaimki dopełnieniowe i osobowe. z rozdziału 9, przysłówki częstotliwości, zaimki dopełnieniowe i osobowe, popełniając nieliczne z rozdziału 9, przysłówki częstotliwości, zaimki dopełnieniowe i osobowe, popełniając liczne rozdziału 9, czas present simple, przysłówki częstotliwości, zaimki dopełnieniowe i osobowe, popełniając bardzo liczne Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich zainteresowań i form spędzania swojego czasu wolnego, recenzje płyty muzycznej, nie błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich zainteresowań i form spędzania swojego czasu wolnego, recenzje płyty muzycznej, popełniając nie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich zainteresowań i form spędzania swojego czasu wolnego, recenzje płyty muzycznej, popełniając błędy wpływają na właściwe wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich zainteresowań i form spędzania swojego czasu wolnego, recenzje płyty muzycznej, wypowiedzi, nie zachowując właściwej

13 Steps in English 2 Kryteria oceny WELCOME Opis miejsc opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, nie swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, Opis ludzi opisuje ludzi, stosując często używane przymiotniki, nie popełniając większych ludzi, stosując często używane przymiotniki, popełniając nie ludzi, stosując często używane przymiotniki, popełniając błędy ludzi, stosując często używane przymiotniki, Opis zwierząt opisuje wygląd zwierząt, nie Uczeń wygląd zwierząt, wygląd zwierząt, popełniając błędy wygląd zwierząt, popełniając błędy i przekazywanie udziela, pyta i prosi o imieniem, pochodzeniem, położeniem różnych przedmiotów, przynależnością przedmiotów do osób, wyglądem zwierząt, ceną przedmiotów. prosi o imieniem, pochodzeniem, położeniem różnych przedmiotów, przynależnością przedmiotów do osób, wyglądem zwierząt, ceną przedmiotów, popełniając drobne błędy językowe, nie prosi o imieniem, pochodzeniem, położeniem różnych przedmiotów, przynależnością przedmiotów do osób, wyglądem zwierząt, ceną przedmiotów, popełniając błędy imieniem, pochodzeniem, położeniem różnych przedmiotów, przynależnością przedmiotów do osób, wyglądem zwierząt, ceną przedmiotów, Uczeń poprawnie stosuje rozdziału Welcome, przyimki miejsca, zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikami to be, have got i can, wyrażenie There is/there are. z rozdziału Welcome, przyimki miejsca, zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikami to be, have got i can, wyrażenie There is/there are, popełniając nieliczne z rozdziału Welcome, przyimki miejsca, zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikami to be, have got i can, wyrażenie There is/there are, popełniając liczne z rozdziału Welcome, przyimki miejsca, zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikami to be, have got i can, wyrażenie There is/there are, popełniając bardzo liczne

14 UNIT 1 Opis ludzi opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd, ubiór, upodobania i preferencje, nie popełniając większych siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd, ubiór, upodobania i preferencje, popełniając nie siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd, ubiór, upodobania i preferencje, popełniając błędy siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd, ubiór, upodobania i preferencje, popełniając błędy Zachowania społeczne i interakcja Uczeń rozmawia na temat zakupu różnych towarów, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie Uczeń rozmawia na temat zakupu różnych towarów, stosując właściwe formy grzecznościowe i Uczeń rozmawia na temat zakupu różnych towarów, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, Uczeń rozmawia na temat zakupu różnych towarów, nie stosując właściwych form grzecznościowych udziela, pyta i prosi o upodobaniami i czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie. prosi o upodobaniami i czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie, popełniając drobne prosi o upodobaniami i czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie, upodobaniami i czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie, Uczeń poprawnie stosuje rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, przysłówki częstotliwości. z rozdziału 1, czasownik have/has got, przysłówki częstotliwości, popełniając nieliczne z rozdziału 1, czasownik have/has got, przysłówki częstotliwości, popełniając liczne z rozdziału 1, czasownik have/has got, przysłówki częstotliwości, popełniając bardzo liczne Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje swojego przyjaciela, wybraną sławną osobę, pisze zaproszenie na przyjecie urodzinowe, nie błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje swojego przyjaciela, wybraną sławną osobę, pisze zaproszenie na przyjecie urodzinowe, popełniając nie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje swojego przyjaciela, wybraną sławną osobę, pisze zaproszenie na przyjecie urodzinowe, popełniając błędy wypowiedzi, stosując częściowo właściwą Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje swojego przyjaciela, wybraną sławną osobę, pisze zaproszenie na przyjecie urodzinowe, popełniając błędy wypowiedzi, nie zachowując właściwej UNIT 2

15 Opis miejsc opisuje różne pomieszczenia szkolne i domowe, uwzględniając informacje, co się w nich znajduje i co się w nich robi, stosując różnorodne, nie popełniając większych różne pomieszczenia szkolne i domowe, uwzględniając informacje, co się w nich znajduje i co się w nich robi, stosując w miarę różnorodne, różne pomieszczenia szkolne i domowe, uwzględniając informacje, co się w nich znajduje i co się w nich robi, stosując podstawowe, popełniając błędy różne pomieszczenia szkolne i domowe, uwzględniając informacje, co się w nich znajduje i co się w nich robi, Porównywanie porównuje różne szkoły i stołówki szkolne, nie Uczeń porównuje różne szkoły i stołówki szkolne, Uczeń porównuje różne szkoły i stołówki szkolne, Uczeń porównuje różne szkoły i stołówki szkolne, popełniając błędy Zachowania społeczne i interakcja Uczeń proponuje oraz zamawia jedzenie i picie w kawiarni/restauracji, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie Uczeń proponuje oraz zamawia jedzenie i picie w kawiarni/restauracji, stosując właściwe formy grzecznościowe i Uczeń proponuje oraz zamawia jedzenie i picie w kawiarni/restauracji, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, Uczeń proponuje oraz zamawia jedzenie i picie w kawiarni/restauracji, nie stosując właściwych form grzecznościowych udziela, pyta i prosi o ilością różnych produktów. prosi o ilością różnych produktów, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na prosi o ilością różnych produktów, ilością różnych produktów, Uczeń poprawnie stosuje rozdziału 2, czas present simple, zaimki dopełnieniowe i osobowe, przedimki nieokreślone a/an, some i any, wyrażenie There is/there are, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania How much/how many. z rozdziału 2, zaimki dopełnieniowe i osobowe, przedimki nieokreślone a/an, some i any, wyrażenie There is/there are, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania How much/how many, popełniając nieliczne z rozdziału 2, zaimki dopełnieniowe i osobowe, przedimki nieokreślone a/an, some i any, wyrażenie There is/there are, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania How much/how many, popełniając liczne z rozdziału 2, zaimki dopełnieniowe i osobowe, przedimki nieokreślone a/an, some i any, wyrażenie There is/there are, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania How much/how many, popełniając bardzo liczne swoją szkołę oraz miejsce, w którym chciałby spędzać czas, nie błędów i stosując właściwą formę i styl swoją szkołę oraz miejsce, w którym chciałby spędzać czas, popełniając nie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą swoją szkołę oraz miejsce, w którym chciałby spędzać czas, wypowiedzi, stosując częściowo właściwą swoją szkołę oraz miejsce, w którym chciałby spędzać czas, wypowiedzi, nie zachowując właściwej UNIT 3

16 Opis czynności opisuje czynności wykonywane w czasie wolnym w momencie mówienia, nie popełniając większych czynności wykonywane w czasie wolnym w momencie mówienia, popełniając nie czynności wykonywane w czasie wolnym w momencie mówienia, popełniając błędy czynności wykonywane w czasie wolnym w momencie mówienia, popełniając błędy Zachowania społeczne i interakcja Uczeń składa propozycje i sugestie, dotyczące spędzenia czasu wolnego i odpowiednio na nie reaguje, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie Uczeń składa propozycje i sugestie, dotyczące spędzenia czasu wolnego i odpowiednio na nie reaguje, stosując właściwe formy grzecznościowe i Uczeń składa propozycje i sugestie, dotyczące spędzenia czasu wolnego i odpowiednio na nie reaguje, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, Uczeń składa propozycje i sugestie, dotyczące spędzenia czasu wolnego i odpowiednio na nie reaguje, nie stosując właściwych form grzecznościowych Wyrażanie opinii wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat telewizyjnych konkursów talentów, nie popełniając większych Uczeń wyraża swoją opinię temat telewizyjnych konkursów talentów, Uczeń wyraża swoją opinię temat telewizyjnych konkursów talentów, Uczeń wyraża swoją opinię temat telewizyjnych konkursów talentów, popełniając błędy Uczeń poprawnie stosuje rozdziału 3, czas present simple, present continuous. z rozdziału 3, present continuous, popełniając nieliczne z rozdziału 3, present continuous, popełniając liczne z rozdziału 3, present continuous, popełniając bardzo liczne Uczeń tworzy opis wybranej gwiazdy muzyki pop oraz zespołu muzycznego, nie błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń tworzy opis wybranej gwiazdy muzyki pop oraz zespołu muzycznego, popełniając nie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą Uczeń tworzy opis wybranej gwiazdy muzyki pop oraz zespołu muzycznego, popełniając błędy wypowiedzi, stosując częściowo właściwą Uczeń tworzy opis wybranej gwiazdy muzyki pop oraz zespołu muzycznego, wypowiedzi, nie zachowując właściwej UNIT 4

17 Zachowania społeczne i interakcja Uczeń przeprowadza rozmowę w sklepie, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie Uczeń przeprowadza rozmowę w sklepie, stosując właściwe formy grzecznościowe i Uczeń przeprowadza rozmowę w sklepie, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, Uczeń przeprowadza rozmowę w sklepie, nie stosując właściwych form grzecznościowych udziela, pyta i prosi o korzystaniem z komputera i innych urządzeń elektronicznych. prosi o korzystaniem z komputera i innych urządzeń elektronicznych, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na prosi o korzystaniem z komputera i innych urządzeń elektronicznych, korzystaniem z komputera i innych urządzeń elektronicznych, Uczeń poprawnie stosuje rozdziału 4, czas present simple, czas present continuous, zaimki wskazujące, przedimki a, an i the, spójnik because. z rozdziału 4, czas present continuous, zaimki wskazujące, przedimki a, an i the, spójnik because, popełniając nieliczne z rozdziału 4, czas present continuous, zaimki wskazujące, przedimki a, an i the, spójnik because, popełniając liczne z rozdziału 4, czas present continuous, zaimki wskazujące, przedimki a, an i the, spójnik because, popełniając bardzo liczne Uczeń pisze tekst na temat swoich zwyczajów związanych z korzystaniem z urządzeń elektronicznych, recenzję gry komputerowej, krótką wiadomość tekstową, nie błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze tekst na temat swoich zwyczajów związanych z korzystaniem z urządzeń elektronicznych, recenzję gry komputerowej, krótką wiadomość tekstową, wypowiedzi, stosując w miarę właściwą Uczeń pisze tekst na temat swoich zwyczajów związanych z korzystaniem z urządzeń elektronicznych, recenzję gry komputerowej, krótką wiadomość tekstową, wypowiedzi, stosując częściowo właściwą Uczeń pisze tekst na temat swoich zwyczajów związanych z korzystaniem z urządzeń elektronicznych, recenzję gry komputerowej, krótką wiadomość tekstową, wypowiedzi, nie zachowując właściwej UNIT 5 Opis rzeczy opisuje różne przedmioty, porównując je ze sobą, nie różne przedmioty, porównując je ze sobą, popełniając nie różne przedmioty, porównując je ze sobą, różne przedmioty, usiłując porównać je ze sobą,

18 Opis miejsc opisuje wybrane miejsca, uwzględniając ich nazwę, położenie, wygląd, panującą tam pogodę oraz ciekawe rzeczy do zobaczenia, nie wybrane miejsca, uwzględniając ich nazwę, położenie, wygląd, panującą tam pogodę oraz ciekawe rzeczy do zobaczenia, popełniając nie wybrane miejsca, uwzględniając ich nazwę, położenie, wygląd, panującą tam pogodę oraz ciekawe rzeczy do zobaczenia, popełniając błędy wybrane miejsca, uwzględniając ich nazwę, położenie, wygląd, panującą tam pogodę oraz ciekawe rzeczy do zobaczenia, udziela, pyta i prosi o opinią na różne tematy. prosi o opinią na różne tematy, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na prosi o opinią na różne tematy, opinią na różne tematy, Uczeń poprawnie stosuje rozdziału 5, czas present simple, present continuous, spójnik because, stopniowanie przymiotników. z rozdziału 5, present continuous, spójnik because, stopniowanie przymiotników, popełniając nieliczne z rozdziału 5, present continuous, spójnik because, stopniowanie przymiotników, popełniając liczne z rozdziału 5, present continuous, spójnik because, stopniowanie przymiotników, popełniając bardzo liczne Uczeń tworzy opis krajobrazu, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń tworzy opis krajobrazu, popełniając nie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą Uczeń tworzy opis krajobrazu, popełniając błędy wypowiedzi, stosując częściowo właściwą Uczeń tworzy opis krajobrazu, popełniając błędy wypowiedzi, nie zachowując właściwej Wyrażanie opinii wyraża swoją opinię na temat ulubionych piosenkarzy, zespołów, sportu, programów telewizyjnych, filmów itp., a także zwierząt oraz miejsc, nie Uczeń wyraża swoją opinię temat ulubionych piosenkarzy, zespołów, sportu, programów telewizyjnych, filmów itp., a także zwierząt oraz miejsc, popełniając nie Uczeń wyraża swoją opinię temat ulubionych piosenkarzy, zespołów, sportu, programów telewizyjnych, filmów itp., a także zwierząt oraz miejsc, Uczeń wyraża swoją opinię temat ulubionych piosenkarzy, zespołów, sportu, programów telewizyjnych, filmów itp., a także zwierząt oraz miejsc, popełniając błędy UNIT 6 Porównywanie porównuje Londyn z Warszawą, nie popełniając większych Uczeń porównuje Londyn z Warszawą, popełniając nie Uczeń porównuje Londyn z Warszawą, popełniając błędy Uczeń porównuje Londyn z Warszawą,

19 Opis miejsc opisuje różne miejsca w mieście, uwzględniając ich położenie, oraz miasta, uwzględniając ogólne informacje ich dotyczące, atrakcje turystyczne itp., nie różne miejsca w mieście, uwzględniając ich położenie, oraz miasta, uwzględniając ogólne informacje ich dotyczące, atrakcje turystyczne itp., różne miejsca w mieście, uwzględniając ich położenie, oraz miasta, uwzględniając ogólne informacje ich dotyczące, atrakcje turystyczne itp., różne miejsca w mieście, uwzględniając ich położenie, oraz miasta, uwzględniając ogólne informacje ich dotyczące, atrakcje turystyczne itp., Zachowania społeczne i interakcja Uczeń wskazuje drogę i pyta o kierunek, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie Uczeń wskazuje drogę i pyta o kierunek, stosując właściwe formy grzecznościowe i Uczeń wskazuje drogę i pyta o kierunek, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, Uczeń wskazuje drogę i pyta o kierunek, nie stosując właściwych form grzecznościowych udziela, pyta i prosi o położeniem różnych miejsc w mieście oraz wskazywaniem drogi. prosi o położeniem różnych miejsc w mieście oraz wskazywaniem drogi, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na prosi o położeniem różnych miejsc w mieście oraz wskazywaniem drogi, położeniem różnych miejsc w mieście oraz wskazywaniem drogi, Uczeń poprawnie stosuje rozdziału 6, czasownik to be w czasie past simple, wyrażenie There was/there were. z rozdziału 6, czasownik to be w czasie past simple, wyrażenie There was/there were, popełniając nieliczne z rozdziału 6, czasownik to be w czasie past simple, wyrażenie There was/there were, popełniając liczne z rozdziału 6, czasownik to be w czasie past simple, wyrażenie There was/there were, popełniając bardzo liczne Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swoje miejsce zamieszkania i inne miasta, uwzględniając informacje na temat ich wielkości i położenia, turystki, rozrywki, miejsc zakupów itp., nie błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swoje miejsce zamieszkania i inne miasta, uwzględniając informacje na temat ich wielkości i położenia, turystki, rozrywki, miejsc zakupów itp., wypowiedzi, stosując w miarę właściwą Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swoje miejsce zamieszkania i inne miasta, uwzględniając informacje na temat ich wielkości i położenia, turystki, rozrywki, miejsc zakupów itp., wypowiedzi, stosując częściowo właściwą Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swoje miejsce zamieszkania i inne miasta, uwzględniając informacje na temat ich wielkości i położenia, turystki, rozrywki, miejsc zakupów itp., wypowiedzi, nie zachowując właściwej UNIT 7

20 Opis ludzi opisuje słynne osoby, które podziwia, uwzględniając ich osiągnięcia, nie popełniając większych słynne osoby, które podziwia, uwzględniając ich osiągnięcia, popełniając nie słynne osoby, które podziwia, uwzględniając ich osiągnięcia, popełniając błędy słynne osoby, które podziwia, uwzględniając ich osiągnięcia, popełniając błędy Zachowania społeczne i interakcja Uczeń proponuje i przyjmuje propozycje i sugestie, rozmawia przez telefon, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie Uczeń proponuje i przyjmuje propozycje i sugestie, rozmawia przez telefon, stosując właściwe formy grzecznościowe i Uczeń proponuje i przyjmuje propozycje i sugestie, rozmawia przez telefon, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, Uczeń proponuje i przyjmuje propozycje i sugestie, rozmawia przez telefon, nie stosując właściwych form grzecznościowych Opis czynności opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, nie czynności i wydarzenia z przeszłości, czynności i wydarzenia z przeszłości, czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy Uczeń poprawnie stosuje rozdziału 7, czas present simple, czas past simple. z rozdziału 7, czas past simple, popełniając nieliczne z rozdziału 7, czas past simple, popełniając liczne z rozdziału 7, czas past simple, popełniając bardzo liczne Uczeń pisze list prywatny, w którym opisuje wydarzenia z przeszłości, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze list prywatny, w którym opisuje wydarzenia z przeszłości, wypowiedzi, stosując w miarę właściwą Uczeń pisze list prywatny, w którym opisuje wydarzenia z przeszłości, wypowiedzi, stosując częściowo właściwą Uczeń pisze list prywatny, w którym opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy wypowiedzi, nie zachowując właściwej UNIT 8 Porównywanie porównuje Polskę i Republikę Południowej Afryki, nie popełniając większych Uczeń porównuje Polskę i Republikę Południowej Afryki, popełniając nie Uczeń porównuje Polskę i Republikę Południowej Afryki, Uczeń porównuje Polskę i Republikę Południowej Afryki, Opis czynności opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, nie czynności i wydarzenia z przeszłości, czynności i wydarzenia z przeszłości, czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy

21 udziela, pyta i prosi o czynnościami, które miały miejsce w przeszłości, w tym minionymi wakacjami, weekendem, tygodniem. prosi o czynnościami, które miały miejsce w przeszłości, w tym minionymi wakacjami, weekendem, tygodniem, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na prosi o czynnościami, które miały miejsce w przeszłości, w tym minionymi wakacjami, weekendem, tygodniem, czynnościami, które miały miejsce w przeszłości, w tym minionymi wakacjami, weekendem, tygodniem, Uczeń poprawnie stosuje rozdziału 8, wyrażenie would like to, czas past simple, przysłówki stopnia, zaimki pytające, spójnik when. z rozdziału 8, wyrażenie would like to, czas past simple, przysłówki stopnia, zaimki pytające, spójnik when, popełniając nieliczne z rozdziału 8, wyrażenie would like to, czas past simple, przysłówki stopnia, zaimki pytające, spójnik when, popełniając liczne z rozdziału 8, wyrażenie would like to, czas past simple, przysłówki stopnia, zaimki pytające, spójnik when, popełniając bardzo liczne Uczeń pisze wiadomość e- mail, w której opisuje ekscytujące wydarzenie z przeszłości, pocztówkę z wakacji, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze wiadomość e- mail, w której opisuje ekscytujące wydarzenie z przeszłości, pocztówkę z wakacji, popełniając nie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą Uczeń pisze wiadomość e- mail, w której opisuje ekscytujące wydarzenie z przeszłości, pocztówkę z wakacji, wypowiedzi, stosując częściowo właściwą Uczeń pisze wiadomość , w której opisuje ekscytujące wydarzenie z przeszłości, pocztówkę z wakacji, popełniając błędy wypowiedzi, nie zachowując właściwej Wyrażanie opinii wyraża opinię na temat swoich preferencji związanych ze zwiedzaniem różnych krajów, nie Uczeń wyraża opinię na temat swoich preferencji związanych ze zwiedzaniem różnych krajów, nie popełniając większych błędów, Uczeń wyraża opinię na temat swoich preferencji związanych ze zwiedzaniem różnych krajów, nie popełniając większych błędów, Uczeń wyraża opinię na temat swoich preferencji związanych ze zwiedzaniem różnych krajów, nie popełniając większych błędów,

22 Steps in English 3 Kryteria oceny Opis ludzi płynny opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie popełniając większych ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy językowe, nie ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając błędy językowe, które w ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając błędy językowe, które w płynny udziela, pyta i umiejscowieniem różnych budynków, osób i przedmiotów oraz wykonywanymi przez różne osoby czynnościami. umiejscowieniem różnych budynków, osób i przedmiotów oraz wykonywanymi przez różne osoby czynnościami, popełniając drobne umiejscowieniem różnych budynków, osób i przedmiotów oraz wykonywanymi przez różne osoby czynnościami, umiejscowieniem różnych budynków, osób i przedmiotów oraz wykonywanymi przez różne osoby czynnościami, Uczeń poprawnie stosuje poznane z rozdziału Welcome, czas present simple, present continuous, przyimki miejsca. rozdziału Welcome, present continuous, przyimki miejsca, popełniając nieliczne rozdziału Welcome, present continuous, przyimki miejsca, popełniając liczne z rozdziału Welcome, czas present simple, present continuous, przyimki miejsca, popełniając bardzo liczne UNIT 1 Opis ludzi płynny opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd zewnętrzny i jego charakterystyczne cechy oraz ubranie, nie popełniając większych siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd zewnętrzny i jego charakterystyczne cechy oraz ubranie, siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd zewnętrzny i jego charakterystyczne cechy oraz ubranie, uwzględniając wygląd zewnętrzny i jego charakterystyczne cechy oraz ubranie,

23 Zachowania społeczne i interakcja Uczeń wydaje polecenia i reaguje na polecenia, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie Uczeń wydaje polecenia i reaguje na polecenia, stosując właściwe formy grzecznościowe i Uczeń wydaje polecenia i reaguje na polecenia, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, Uczeń wydaje polecenia i reaguje na polecenia, nie stosując właściwych form grzecznościowych płynny udziela, pyta i wyglądem różnych osób i rozpoznawaniem ludzi po wyglądzie. wyglądem różnych osób i rozpoznawaniem ludzi po wyglądzie, popełniając drobne wyglądem różnych osób i rozpoznawaniem ludzi po wyglądzie, wyglądem różnych osób i rozpoznawaniem ludzi po wyglądzie, Uczeń poprawnie stosuje poznane z rozdziału 1, czasy present simple, present continuous,przyimki, tryb rozkazujący, znaki interpunkcyjne. rozdziału 1, czasy present simple, present continuous,przyimki, tryb rozkazujący, znaki interpunkcyjne, popełniając nieliczne rozdziału 1, czasy present simple, present continuous,przyimki, tryb rozkazujący, znaki interpunkcyjne, popełniając liczne z rozdziału 1, czasy present simple, present continuous,przyimki, tryb rozkazujący, znaki interpunkcyjne, popełniając bardzo liczne Uczeń pisze krótki tekst na temat ubrań noszonych przez różne osoby, nie błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze krótki tekst na temat ubrań noszonych przez różne osoby, wypowiedzi, stosując w miarę właściwą Uczeń pisze krótki tekst na temat ubrań noszonych przez różne osoby, wypowiedzi, stosując częściowo właściwą Uczeń pisze krótki tekst na temat ubrań noszonych przez różne osoby, popełniając błędy językowe, które w wypowiedzi, nie zachowując właściwej UNIT 2 Opis zwierząt płynny opisuje różne zwierzęta i ich cechy, stosując różnorodne przymiotniki, nie różne zwierzęta i ich cechy,, stosując w miarę różnorodne, różne zwierzęta i ich cechy, stosując podstawowe, różne zwierzęta i ich cechy,popełniając błędy językowe, które w Porównywanie płynny porównuje różne osoby, zwierzęta i rzeczy, stosując stopniowanie Uczeń porównuje różne osoby, zwierzęta i rzeczy, stosując stopniowanie przymiotników, Uczeń porównuje różne osoby, zwierzęta i rzeczy, stosując stopniowanie przymiotników, Uczeń porównuje różne osoby, zwierzęta i rzeczy, stosując stopniowanie przymiotników,

24 przymiotników, nie płynny udziela, pyta i różnymi warunkami pogodowymi. różnymi warunkami pogodowymi, popełniając drobne różnymi warunkami pogodowymi, różnymi warunkami pogodowymi, Uczeń poprawnie stosuje poznane z rozdziału 2, czas present simple, zaimki it, they, them, stopień wyższy i najwyższy przymiotników, kolejność przymiotników przed rzeczownikami w zdaniu, konstrukcję as/not as + przymiotnik + as. rozdziału 2, czas present simple, zaimki it, they, them, stopień wyższy i najwyższy przymiotników, kolejność przymiotników przed rzeczownikami w zdaniu, konstrukcję as/not as + przymiotnik + as, popełniając nieliczne rozdziału 2, czas present simple, zaimki it, they, them, stopień wyższy i najwyższy przymiotników, kolejność przymiotników przed rzeczownikami w zdaniu, konstrukcję as/not as + przymiotnik + as, popełniając liczne z rozdziału 2, zaimki it, they, them, stopień wyższy i najwyższy przymiotników, kolejność przymiotników przed rzeczownikami w zdaniu, konstrukcję as/not as + przymiotnik + as, popełniając bardzo liczne wybrane zwierzę, tekst na temat adopcji zwierzęcia, pocztówkę z niezwykłych wakacji, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wybrane zwierzę, tekst na temat adopcji zwierzęcia, pocztówkę z niezwykłych wakacji, wypowiedzi, stosując w miarę właściwą wybrane zwierzę, tekst na temat adopcji zwierzęcia, pocztówkę z niezwykłych wakacji, wypowiedzi, stosując częściowo właściwą wybrane zwierzę, tekst na temat adopcji zwierzęcia, pocztówkę z niezwykłych wakacji, wypowiedzi, nie zachowując właściwej Wyrażanie opinii płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat różnych zwierząt oraz musicali, nie Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych zwierząt oraz musicali, Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych zwierząt oraz musicali, Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych zwierząt oraz musicali, UNIT 3 płynny udziela, pyta i ulubionym i najmniej lubianym jedzeniem. ulubionym i najmniej lubianym jedzeniem, popełniając drobne ulubionym i najmniej lubianym jedzeniem, ulubionym i najmniej lubianym jedzeniem, popełniając błędy językowe, które w

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności wkład pracy i aktywność ćwiczenia Oceny bieżące uwzględnią

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE I. 1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego będzie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zasady ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie uczniom osiągnięcia poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2,

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2, PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2016/2017 Nauczyciel: mgr Barbara Nowak Obowiązkowe podręczniki: Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu JĘZYK ANGIELSKI Vd Autor: Administrator 16.02.2015. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V d Rok szkolny 2014/2015 Nauczyciel: mgr Monika Rudnicka-Chadaj Obowiązkowe podręczniki:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2 Tim Falla, Paul A Davies, Sylvia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak Nr dopuszczenia MEN: 302/2/2011 Opracowała: Natalia Potok ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania JĘZYK ANGIELSKI gimnazjum i liceum ogólnokształcące

Przedmiotowy System Oceniania JĘZYK ANGIELSKI gimnazjum i liceum ogólnokształcące Przedmiotowy System Oceniania JĘZYK ANGIELSKI gimnazjum i liceum ogólnokształcące Zasady PSO 1. Zasady PSO są zgodne z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 2. Stosuje się dwa poziomy wymagań:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy V I półrocze- ocena śródroczna Opis miejsc swój dom, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Metody sprawdzania osiągnięć 1. Ocena wypowiedzi ustnych 2. Ocena z różnych form prac pisemnych 3. Ocena aktywności na lekcjach:

Metody sprawdzania osiągnięć 1. Ocena wypowiedzi ustnych 2. Ocena z różnych form prac pisemnych 3. Ocena aktywności na lekcjach: Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II w Kołobrzegu z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w roku szkolnym 2012/13 Zasady PSO 1. Wymagania edukacyjne spełniają

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra,

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Kryteria oceny

Steps in English 3 Kryteria oceny Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi :

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV VI. Rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV VI. Rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV VI Rok szkolny 2015/2016 Jolanta Świerzy Patrycja Deja Zasady 1. Wymagania edukacyjne spełniają zapisy zawarte w podstawie programowej z języka obcego

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 First Steps CEL KSZTAŁCENIA WG językowe uwzględnione w rozdziale First

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

Określa ZWO: 5 Techniki sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia.

Określa ZWO: 5 Techniki sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA język angielski Szkoła Podstawowa nr 5 z OI Przedmiot: j. angielski klasy 4 6 Nauczyciele języka angielskiego Obszary PSO wynikające z Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu )

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu ) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV szkoły podstawowej niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu ucząca:

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA Tworzenie Opisu w sposób płynny -opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie. Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie. Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie Postanowienia ogólne SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIEĆ UCZNIÓW 1. Formy aktywności:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I I PÓŁROCZE- SRÓDROCZNA Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny klasa V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny klasa V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny klasa V WELCOME Opis miejsc Uczeń opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, popełniając błędy Uczeń opisuje swój dom,

Bardziej szczegółowo

Winners Plus 3 Kryteria oceny

Winners Plus 3 Kryteria oceny I okres rozdziały od 1 do 5 II okres rozdziały od 6 do 11 Winners Plus 3 Kryteria oceny UNIT 1 Uczeń wita się, przedstawia siebie z imienia i nazwiska, pyta i odpowiada na pytania o wiek i pochodzenie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych na rok 2014/15 w Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych na rok 2014/15 w Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych na rok 2014/15 w Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach Zasady PSO 1. Wymagania edukacyjne spełniają zapisy zawarte w podstawach programowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Unit 5 jeśli nie zostanie przerobiony w całości w semestrze I Opis rzeczy Uczeń

Bardziej szczegółowo

Tytuł podręcznika - Steps Forward

Tytuł podręcznika - Steps Forward PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Stefan Kokoczka Obowiązkowe podręczniki: Tytuł podręcznika - Steps Forward Autorzy:Tim Falla, Paul

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny UNIT 1 Opis ludzi wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny UNIT 1 słownictwo z Unitu 1, bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się formą dopełniacza s, regularną liczbą mnogą rzeczowników; poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL.V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIETESZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL.V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIETESZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL.V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIETESZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Ocena celująca: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, - aktywnie uczestniczy

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II POZIOM III.0 Opis przedmiotów kolor przedmiotów, nie popełniając Uczeń opisuje kolor przedmiotów, Uczeń opisuje kolor przedmiotów, niewielkim Uczeń opisuje kolor przedmiotów, znacznym Przedstawianie osób Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 24 LUTEGO 2017 ROKU; Typ

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 1 Kryteria oceny

Super Sparks 1 Kryteria oceny Super Sparks 1 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, Uczeń przedstawia się z imienia, niewielkim zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

New Matura Success: Elementary - kryteria oceniania

New Matura Success: Elementary - kryteria oceniania 1 1 2 2 czasownik to be: odmiana, formy skrócone, zdania twierdzące, pytające i przeczące; dopełniacz saksoński opis rodzinnej fotografii: czas present simple: zdania twierdzące, pytające i przeczące;

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII OGÓLNE KRYTERIA OCEN: NIEDOSTATECZNA POZIOM PODSTAWOWY DOPUSZCZAJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy:1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym na podstawie podręcznika English Plus 2 i English Plus 3 wydawnictwa Oxford University Press English Plus 2 Rozdział 5 Opis zwierząt Opis czynności

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM

New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM I. Zasady ogólne 1. Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO),

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V OCENA Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Uczeń -wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem present

Bardziej szczegółowo