WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE"

Transkrypt

1 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni 2 5, nie uwzględniając stopnia 1 (niedostateczny) i 6 (celujący). Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności wynikające z programu nauczania, będące efektem samodzielnej pracy i indywidualnych zainteresowań, b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z zakresu programu nauczania, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania o wysokim stopniu trudności, c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, Zaś stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: a) pomimo działań wspomagających i zapobiegawczych ze strony nauczyciela nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. Stopień UNIT Znajomość środków językowych Słabo zna i z trudem podaje dane osobowe, zainteresowania, nazwy popularnych zawodów, liczby (1 10), przedmioty nauczania, alfabet. Słabo zna i z trudem podaje formy pełne i skrócone czasownika być (to be) w Częściowo zna i umie podać dane osobowe, zainteresowania, nazwy popularnych zawodów, liczby (1 10), przedmioty nauczania, alfabet. Częściowo zna i z trudem podaje formy pełne i skrócone czasownika być W większości zna i umie podać dane osobowe, zainteresowania, nazwy popularnych zawodów, liczby (1 10), przedmioty nauczania, alfabet. W większości zna i umie podać formy pełne i skrócone czasownika Zna i umie podać dane osobowe, zainteresowania, nazwy popularnych zawodów, liczby (1 10), przedmioty nauczania, alfabet. Zna i umie podać formy pełne i skrócone czasownika być (to be) w liczbie pojedynczej

2 2 Czytanie Słuchanie Pisanie Mówienie Reagowanie Przetwarzanie tekstu liczbie pojedynczej w czasie Present Simple. Ma trudności z poprawnym użyciem zaimków osobowych dla 1. i 2. osoby liczby pojedynczej. Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem określa sens,wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela. Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje pomimo pomocy nauczyciela. Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców pomimo pomocy nauczyciela. Popełniając liczne błędy, opisuje ludzi. Popełniając liczne błędy, przedstawia siebie, inne osoby. Z trudem wymawia dźwięk /t/. Popełniając liczne błędy przedstawia siebie, pyta o samopoczucie, udziela i uzyskuje informacje. W niewielkim stopniu przekazuje informacje (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple. Ma niewielkie trudności z poprawnym użyciem zaimków osobowych dla 1. i 2. osoby liczby pojedynczej. Częściowo rozumie ogólny sens tekstu czytanego i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim potrzebne informacje. Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne informacje. Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Popełniając błędy, opisuje ludzi. Popełniając błędy, przedstawia siebie, inne osoby. Popełniając błędy, wymawia dźwięk /t/ Popełniając błędy, przedstawia siebie, pyta o samopoczucie, udziela i uzyskuje informacje. Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu być (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple. Z reguły poprawnie używa zaimków osobowych dla 1. i 2. osoby liczby pojedynczej. Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje. Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje. Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Popełniając nieliczne błędy, opisuje ludzi. Popełniając nieliczne błędy, przedstawia siebie, inne osoby. Popełniając nieliczne błędy, wymawia dźwięk /t/. Popełniając nieliczne błędy, przedstawia siebie, pyta o samopoczucie, udziela i uzyskuje informacje. W większości przekazuje informacje uzyskane w czasie Present Simple. Poprawnie używa zaimków osobowych dla 1. i 2. osoby liczby pojedynczej. Rozumie sens tekstu czytanego i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje. Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje. Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Poprawnie opisuje ludzi. Poprawnie przedstawia siebie, inne osoby. Poprawnie wymawia dźwięk /t/. Poprawnie przedstawia siebie, pyta o samopoczucie, udziela i uzyskuje informacje. Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego

3 3 uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. słuchanego i czytanego. z tekstu słuchanego i czytanego. i czytanego. Stopień UNIT Znajomość środków językowych Czytanie Słuchanie Słabo zna i z trudem podaje dane personalne, liczby (1 20), popularne zawody, przedmioty codziennego użytku, alfabet. Słabo zna i z trudem podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple. Słabo zna i z trudem rozróżnia przedimki nieokreślone. Ma trudności z poprawnym użyciem zaimków osobowych dla 3. osoby liczby pojedynczej. Ma trudności z rozumieniem sensu tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela. Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela. Ma trudności z rozumieniem Częściowo zna i umie podać dane personalne, liczby (1 20), popularne zawody, przedmioty codziennego użytku, alfabet. Częściowo zna i z trudem podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple. Częściowo zna i rozróżnia przedimki nieokreślone. Ma niewielkie trudności z poprawnym użyciem zaimków osobowych dla 3. osoby liczby pojedynczej. Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim potrzebne informacje. Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne informacje. Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje W większości zna i umie podać dane personalne, liczby (1 20), popularne zawody, przedmioty codziennego użytku, alfabet. W większości zna i podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple. W większości zna i rozróżnia przedimki nieokreślone. Z reguły poprawnie używa zaimków osobowych dla 3. osoby liczby pojedynczej. Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje. Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje. Zazwyczaj rozumie ogólny Zna i umie podać dane personalne, liczby (1 20), popularne zawody, przedmioty codziennego użytku, alfabet. Zna i umie podać formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple. Zna i umie odróżnić przedimki nieokreślone. Poprawnie używa zaimków osobowych dla 3. osoby liczby pojedynczej. Rozumie tekst czytany i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje. Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje. Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Zawsze poprawnie rozpoznaje

4 4 Pisanie Mówienie Reagowanie Przetwarzanie tekstu ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców pomimo pomocy nauczyciela. Ma trudności z poprawnym rozpoznaniem sytuacji komunikacyjnych. Popełniając liczne błędy, opisuje osoby. Popełniając liczne błędy, pyta o dane osobowe, opisuje osoby na podstawie ilustracji. Wymowa dźwięku /w/ sprawia znaczne problemy. Popełniając liczne błędy podaje dane osobowe, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje. W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. rozmówców. Częściowo poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne. Popełniając błędy, opisuje osoby. Popełniając błędy, pyta o dane osobowe, opisuje osoby na podstawie ilustracji. Wymowa dźwięku /w/ sprawia problemy. Popełniając błędy podaje dane osobowe, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje. Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. sens tekstu i intencje rozmówców. Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikatywne. Popełniając nieliczne błędy, opisuje osoby. Popełniając nieliczne błędy, pyta o dane osobowe, opisuje osoby na podstawie ilustracji Wymowa dźwięku /w/ sprawia nieznaczne problemy. Popełniając nieliczne błędy podaje dane osobowe, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje. W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. sytuacje komunikatywne. Poprawnie opisuje osoby. Poprawnie pyta o dane osobowe, opisuje osoby na podstawie ilustracji. Poprawnie wymawia dźwięk /w/. Poprawnie podaje dane osobowe, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje. Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. Stopień UNIT Znajomość środków językowych Słabo zna i z trudem podaje dane osobowe, nazwy przyborów szkolnych, wymienia podstawowe przymiotniki, kolory, przedmioty codziennego użytku. Słabo zna i z trudem tworzy Częściowo zna i umie podać dane osobowe, nazwy przyborów szkolnych, wymienia podstawowe przymiotniki, kolory, przedmioty codziennego użytku. Częściowo zna i z trudem W większości zna i umie podać dane osobowe, nazwy przyborów szkolnych, wymienia podstawowe przymiotniki, kolory, przedmioty codziennego użytku. W większości zna i umie Zna i umie podać dane osobowe, nazwy przyborów szkolnych, wymienia podstawowe przymiotniki, kolory, przedmioty codziennego użytku. Zna i umie podać formy dopełniacza saksońskiego.

5 5 Czytanie Słuchanie Pisanie Mówienie Reagowanie formy dopełniacza saksońskiego. Słabo zna i z trudem stosuje przymiotniki dzierżawcze. Słabo zna i z trudem stosuje przedimki nieokreślone (a, an) oraz zaimki pytające: czyj?, czyja?, czyje? (whose?) Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje pomimo pomocy nauczyciela. Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje pomimo pomocy nauczyciela. Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców pomimo pomocy nauczyciela. Popełniając liczne błędy, opisuje przedmioty. W niewielkim stopniu opisuje przedmioty, ludzi. Wymowa dźwięku /ə/ sprawia znaczne problemy. Popełniając liczne błędy, pyta o przynależność, wyraża stan tworzy formy dopełniacza saksońskiego. Częściowo zna i stosuje przymiotniki dzierżawcze. Częściowo zna i zdarza się, że popełnia błędy, stosując przedimki nieokreślone (a, an) oraz zaimki pytające: czyj?, czyja?, czyje? (whose?) Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim potrzebne informacje. Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne informacje. Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Popełniając błędy, opisuje przedmioty. Opisując przedmioty, ludzi popełnia liczne błędy Wymowa dźwięku /ə/ sprawia problemy. Popełniając błędy, pyta o przynależność, wyraża stan podać formy dopełniacza saksońskiego. W większości zna i umie zastosować przymiotniki dzierżawcze. W większości zna i zazwyczaj poprawnie stosuje przedimki nieokreślone (a, an) oraz zaimki pytające: czyj?, czyja?, czyje? (whose?) Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje. Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje. Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Popełniając nieliczne błędy, opisuje przedmioty Dość poprawnie opisuje przedmioty i osoby Wymowa dźwięku /ə/ sprawia nieliczne problemy. Popełniając nieliczne błędy, pyta Zna i umie zastosować przymiotniki dzierżawcze. Zna i poprawnie stosuje przedimki nieokreślone (a, an) oraz zaimki pytające: czyj?, czyja?, czyje? (whose?) Rozumie tekst czytany i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje. Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje. w nim potrzebne informacje. Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Używając dość bogatego słownictwa, poprawnie opisuje przedmioty. Używając bogatego słownictwa, poprawnie opisuje przedmioty i ludzi. Poprawnie wymawia dźwięk /ə/. Poprawnie pyta o przynależność, wyraża stan

6 6 Przetwarzanie tekstu posiadania, udziela informacji i je uzyskuje. W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. posiadania, udziela informacji i je uzyskuje. Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. o przynależność, wyraża stan posiadania, udziela informacji i je uzyskuje. W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. posiadania, udziela informacji i je uzyskuje. Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. Stopień UNIT Znajomość środków językowych Czytanie Słuchanie Słabo zna i z trudem podaje podstawowe czasowniki, przedmioty codziennego użytku, nazywa wyposażenia domu, opisuje pomieszczenia. Słabo zna i z trudem stosuje przyimki miejsca, przedimki określone i nieokreślone, tryb rozkazujący. Ma trudności z rozumieniem sensu tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje pomimo pomocy nauczyciela. Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela. Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz Częściowo zna i umie podać podstawowe czasowniki, przedmioty codziennego użytku, nazywa wyposażenia domu, opisuje pomieszczenia. Częściowo zna i stosuje przyimki miejsca, przedimki określone i nieokreślone, tryb rozkazujący. Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim potrzebne informacje. Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne informacje. Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. W większości zna i umie podać podstawowe czasowniki, przedmioty codziennego użytku, nazywa wyposażenia domu, opisuje pomieszczenia. W większości zna i stosuje przyimki miejsca, przedimki określone i nieokreślone, tryb rozkazujący. Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje. Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje. Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje Zna i umie podać podstawowe czasowniki, przedmioty codziennego użytku, nazywa wyposażenia domu, opisuje pomieszczenia. Zna i stosuje przyimki miejsca, przedimki określone i nieokreślone, tryb rozkazujący. Rozumie tekst czytany i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje. Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje. Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.

7 7 Pisanie Mówienie Reagowanie Przetwarzanie tekstu intencji rozmówców pomimo pomocy nauczyciela. Popełniając liczne błędy, opisuje położenie mebli, dokonuje opisu pokoju. Popełniając dużą liczbę błędów, opisuje pokój. Wymowa dźwięku /e/ sprawia znaczne problemy. Popełniając liczne błędy, wyraża opinie, prośby, podziękowania, udziela i uzyskuje informacje, wydaje polecenia, odpowiada na polecenia. W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. Popełniając błędy, opisuje położenie mebli, dokonuje opisu pokoju. Popełniając błędy, opisuje pokój. Wymowa dźwięku /e/ sprawia problemy. Popełniając błędy, wyraża opinie, prośby, podziękowania, udziela i uzyskuje informacje, wydaje polecenia, odpowiada na polecenia. Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. rozmówców. Popełniając nieliczne błędy, opisuje położenie mebli, dokonuje opisu pokoju. Popełniając nieliczne błędy, opisuje pokój. Wymowa dźwięku /e/ nie sprawia większych problemów. Popełniając nieliczne błędy, wyraża opinie, prośby, podziękowania, udziela i uzyskuje informacje, wydaje polecenia, odpowiada na polecenia. W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. Poprawnie opisuje położenie mebli, dokonuje opisu pokoju. Poprawnie, używając bogatego słownictwa, opisuje pokój. Wymowa dźwięku /e/ nie sprawia żadnych problemów. Poprawnie wyraża opinie, prośby, podziękowania, udziela i uzyskuje informacje, wydaje polecenia, odpowiada na polecenia. Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. Stopień UNIT Znajomość środków językowych Słabo zna i z trudem opisuje wygląd zewnętrzny osób, wymienia nazwy ubrań, zwierząt, roślin, z trudem wymienia kolory, przymiotniki, wyrażające opinie. Słabo zna i z trudem stosuje Częściowo zna i umie podać wygląd zewnętrzny osób, wymienia nazwy ubrań, zwierząt, roślin, częściowo wymienia przymiotniki, wyrażające opinie. Częściowo zna i stosuje formy twierdzące, przeczące W większości zna i umie podać wygląd zewnętrzny osób, wymienia nazwy ubrań, zwierząt, roślin, wymienia większość przymiotników, wyrażających opinie. W większości zna i stosuje Zna i umie podać wygląd zewnętrzny osób, wymienia nazwy ubrań, zwierząt, roślin. Wymienia poznane przymiotniki, wyrażające opinie. Zna i stosuje formy twierdzące, przeczące

8 8 Czytanie Słuchanie Pisanie Mówienie Reagowanie formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) w czasie Present Simple. Słabo zna i z trudem tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Słabo zna i z trudem stosuje zaimki wskazujące: this, that. Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje pomimo pomocy nauczyciela. Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela. Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo pomocy nauczyciela. Popełniając liczne błędy, opisuje znane osoby, opisuje przedmiot (mundurek). Popełniając liczne błędy, opisuje znaną osobę. Popełnia liczne błędy, wymawiając dźwięk /s/. Popełniając liczne błędy, wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, i pytające czasownika być (to be) w czasie Present Simple Częściowo zna i z trudem tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Częściowo zna i stosuje zaimki wskazujące: this, that. Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim potrzebne informacje. Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne informacje. Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Popełniając błędy, opisuje znane osoby, opisuje przedmiot (mundurek). Popełniając błędy, opisuje znaną osobę. Popełnia błędy, wymawiając dźwięk /s/. Popełniając błędy, wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) w czasie Present Simple W większości zna i tworzy liczbę mnogą rzeczowników. W większości zna i stosuje zaimki wskazujące: this, that. Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje. Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje. Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Popełniając nieliczne błędy, opisuje znane osoby, opisuje przedmiot (mundurek). Popełniając nieliczne błędy, opisuje znaną osobę. Popełnia nieliczne błędy, wymawiając dźwięk /s/. Popełniając nieliczne błędy, wyraża emocje, udziela i uzyskuje i pytające czasownika być (to be) w czasie Present Simple. Zna i tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Zna i stosuje zaimki wskazujące: this, that. Rozumie tekst czytany i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje. Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje. Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Poprawnie opisuje znane osoby, opisuje przedmiot (mundurek). Poprawnie opisuje znaną osobę. Prawidłowo wymawia dźwięk /s/. Poprawnie wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się

9 9 Przetwarzanie tekstu nie zgadza się z rozmówcą. zgadza się z rozmówcą. informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą. W niewielkim stopniu Częściowo przekazuje W większości przekazuje przekazuje informacje informacje uzyskane z tekstu informacje uzyskane z uzyskane z tekstu słuchanego słuchanego i czytanego. tekstu słuchanego i czytanego. i czytanego. z rozmówcą. Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. UNIT 6 Stopień Znajomość środków językowych Czytanie Słuchanie Słabo zna i z trudem opisuje wygląd zewnętrzny, wymienia części ciała, nazywa emocje, rośliny i zwierzęta, cechy charakteru, członków rodziny. Słabo zna i z trudem stosuje formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasownika mieć (have got). Słabo zna i z trudem stosuje zaimki wskazujące: this, that, these, those. Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela. Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem Częściowo zna i umie podać słowa opisujące wygląd zewnętrzny, części ciała, emocje, rośliny i zwierzęta, cechy charakteru, członków rodziny. Częściowo zna i umie podać formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasownika mieć (have got). Częściowo zna i z trudem stosuje zaimki wskazujące: this, that, these, those. Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim potrzebne informacje Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą W większości zna i umie podać słowa opisujące wygląd zewnętrzny, części ciała, emocje, rośliny i zwierzęta, cechy charakteru, członków rodziny. W większości zna i umie podać formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasownika mieć (have got). W większości zna i stosuje zaimki wskazujące: this, that, these, those. Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie Zna i umie podać słowa opisujące wygląd zewnętrzny, części ciała, emocje, rośliny i zwierzęta, cechy charakteru, członków rodziny. Zna i umie podać formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasownika mieć (have got). Zna i stosuje zaimki wskazujące: this, that, these, those. Rozumie tekst czytany i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim

10 10 Pisanie Mówienie Reagowanie odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela. Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo pomocy nauczyciela. Ma problemy z poprawnym rozpoznaniem sytuacji komunikacyjnych. Popełniając liczne błędy, przedstawia informacje o sobie na podstawie wzoru, opisuje rośliny. Popełniając liczne błędy, opisuje cechy charakteru osób Wymowa dźwięku /ð/ sprawia znaczne problemy. Popełniając liczne błędy, wyraża opinie, zgadza się, pyta o samopoczucie, wyraża przynależności, opisuje osoby. nauczyciela odnajduje w nim potrzebne informacje. Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Częściowo poprawnie rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych. Popełniając błędy, przedstawia informacje o sobie na podstawie wzoru, opisuje rośliny. Popełniając błędy, opisuje cechy charakteru osób Wymowa dźwięku /ð/ sprawia problemy. Popełniając błędy, wyraża opinie, zgadza się, pyta o samopoczucie, wyraża przynależności, opisuje osoby. samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje. Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych. Popełniając nieliczne błędy, przedstawia informacje o sobie na podstawie wzoru, opisuje rośliny. Popełniając nieliczne błędy, opisuje cechy charakteru osób Wymowa dźwięku /ð/ nie sprawia większych problemów. Popełniając nieliczne błędy, wyraża opinie, zgadza się, pyta o samopoczucie, wyraża przynależności, opisuje osoby. potrzebne informacje. Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Z łatwością rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych. Poprawnie przedstawia informacje o sobie na podstawie wzoru, opisuje rośliny. Poprawnie opisuje cechy charakteru osób. Wymowa dźwięku /ð/ nie sprawia żadnych problemów. Poprawnie wyraża opinie, zgadza się, pyta o samopoczucie, wyraża przynależności, opisuje osoby Przetwarzanie tekstu W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.

11 11 Stopień UNIT Znajomość środków językowych Czytanie Słuchanie Pisanie Słabo zna i z trudem podaje nazwy popularnych dyscyplin sportowych, członków rodziny, sposobów spędzania czasu wolnego, instrumentów muzycznych, podstawowe przymiotniki. Słabo zna i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem modalnym umieć (can). Słabo zna i z trudem stosuje przysłówki sposobu. Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje pomimo pomocy nauczyciela. Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela. Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców pomimo pomocy nauczyciela. Popełniając liczne błędy, opisuje ulubionego muzyka, opisuje umiejętności Częściowo zna i umie podać nazwy popularnych dyscyplin sportowych, członków rodziny, sposobów spędzania czasu wolnego, instrumentów muzycznych, podstawowe przymiotniki. Częściowo zna i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem modalnym umieć (can). Częściowo zna i z trudem stosuje przysłówki sposobu. Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim potrzebne informacje. Częściowo rozumie tekst słuchanego i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne informacje. Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Popełniając błędy, opisuje ulubionego muzyka, opisuje umiejętności członków W większości zna i umie podać nazwy popularnych dyscyplin sportowych, członków rodziny, sposobów spędzania czasu wolnego, instrumentów muzycznych, podstawowe przymiotniki. W większości zna i z tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem modalnym umieć (can). W większości zna i stosuje przysłówki sposobu. Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje. Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje. Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Popełniając nieliczne błędy, opisuje ulubionego muzyka, opisuje umiejętności Zna i umie podać nazwy popularnych dyscyplin sportowych, członków rodziny, sposobów spędzania czasu wolnego, instrumentów muzycznych, podstawowe przymiotniki. Zna i tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem modalnym umieć (can). Zna i stosuje przysłówki sposobu. Rozumie tekst czytany samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje. Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje. Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Poprawnie opisuje ulubionego muzyka, opisuje umiejętności członków rodziny.

12 12 członków rodziny. rodziny. członków rodziny. Mówienie Reagowanie Z trudem przedstawia członków rodziny, mówi o umiejętnościach. Wymowa dźwięku /ɑː/ sprawia znaczne problemy. Popełniając liczne błędy, wyraża przynależność, umiejętność, określa stopień opanowania umiejętności Dość poprawnie przedstawia członków rodziny, mówi o umiejętnościach. Wymowa dźwięku /ɑː/ sprawia problemy. Popełniając błędy, wyraża przynależność, umiejętność, określa stopień opanowania umiejętności. Zazwyczaj poprawnie przedstawia członków rodziny, mówi o umiejętnościach. Wymowa dźwięku /ɑː/ nie sprawia większych problemów. Popełniając nieliczne błędy, wyraża przynależność, umiejętność, określa stopień opanowania umiejętności. Poprawnie przedstawia członków rodziny, mówi o umiejętnościach. Wymowa dźwięku /ɑː/ nie sprawia żadnych problemów. Poprawnie wyraża przynależność, umiejętność, określa stopień opanowania umiejętności. Przetwarzanie tekstu W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. Stopień UNIT Znajomość środków językowych Słabo zna i z trudem podaje nazwy artykułów żywnościowych, członków rodziny, formy spędzania czasu wolnego, nazywa uczucia. Słabo zna i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple. Słabo zna i z trudem stosuje czasownik lubić (like). Częściowo zna i umie podać nazwy artykułów żywnościowych, członków rodziny, formy spędzania czasu wolnego, nazywa uczucia. Częściowo zna i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple. Częściowo zna i z trudem stosuje czasownik lubić W większości zna i umie podać nazwy artykułów żywnościowych, członków rodziny, formy spędzania czasu wolnego, nazywa uczucia. W większości zna i tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple. W większości zna i stosuje czasownik lubić (like). Zna i umie podać nazwy artykułów żywnościowych, członków rodziny, formy spędzania czasu wolnego, nazywa uczucia. Zna i tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple. Zna i stosuje czasownik lubić (like).

13 13 (like). Czytanie Słuchanie Pisanie Mówienie Reagowanie Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje pomimo pomocy nauczyciela. Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje pomimo pomocy nauczyciela. Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców pomimo pomocy nauczyciela. Ma trudności z wskazaniem intencji rozmówcy. Ma znaczne problemy z rozpoznaniem rodzajów sytuacji komunikacyjnych. Popełniając liczne błędy, pisze menu, tworzy wypowiedź na temat ulubionych artykułów spożywczych. Z trudem mówi o wybranych artykułach spożywczych. Z trudem wymawia dźwięk /z/. Popełniając liczne błędy, podaje upodobania, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje. Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim potrzebne informacje. Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne informacje. Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Częściowo poprawnie określa intencje rozmówcy. Częściowo poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne. Popełniając błędy, pisze menu, tworzy wypowiedź na temat ulubionych artykułów spożywczych. Dość poprawnie mówi o wybranych artykułach spożywczych. Popełniając błędy, wymawia dźwięk /z/. Popełniając błędy, podaje upodobania, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje. Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje. Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje. Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Zazwyczaj poprawnie określa intencje rozmówcy. Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych. Popełniając nieliczne błędy, pisze menu, tworzy wypowiedź na temat ulubionych artykułów spożywczych. Zazwyczaj poprawnie mówi o wybranych artykułach spożywczych. Popełniając nieliczne błędy, wymawia dźwięk /z/. Popełniając nieliczne błędy, podaje upodobania, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje. Rozumie tekst czytany i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje. Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje. Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Z łatwością określa intencje rozmówcy. Poprawnie i bez trudu rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych. Poprawnie pisze menu, tworzy wypowiedź na temat ulubionych artykułów spożywczych. Poprawnie mówi o wybranych artykułach spożywczych. Poprawnie wymawia dźwięk /z/. Poprawnie podaje upodobania, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje.

14 14 Przetwarzanie tekstu W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. Stopień UNIT Znajomość środków językowych Czytanie Słuchanie Słabo zna i z trudem podaje dane personalne, liczby (21 99), alfabet, podstawowe przymiotniki, wyposażenie domu, popularne dyscypliny sportowe, zainteresowania, nazwy roślin i zwierząt. Słabo zna i z trudem podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników: być (to be), mieć (to have got) oraz lubić (to like) w czasie Present Simple, przyimki miejsca, tryb rozkazujący, przedimki określone i nieokreślone. Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela. Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy Częściowo zna i umie podać dane personalne, liczby (21 99), alfabet, podstawowe przymiotniki, wyposażenie domu, popularne dyscypliny sportowe, zainteresowania, nazwy roślin i zwierząt. Częściowo zna i z trudem podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników: być (to be), mieć (to have got) oraz lubić (to like) w czasie Present Simple, przyimki miejsca, tryb rozkazujący, przedimki określone i nieokreślone. Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim potrzebne informacje. Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne informacje. W większości zna i umie podać dane personalne, liczby (21 99), alfabet, podstawowe przymiotniki, wyposażenie domu, popularne dyscypliny sportowe, zainteresowania, nazwy roślin i zwierząt. W większości zna i podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników: być (to be), mieć (to have got) oraz lubić (to like) w czasie Present Simple, przyimki miejsca, tryb rozkazujący, przedimki określone i nieokreślone Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie. samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje. Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje. Zna i umie podać dane personalne, liczby (21 99), alfabet, podstawowe przymiotniki, wyposażenie domu, popularne dyscypliny sportowe, zainteresowania, nazwy roślin i zwierząt. Zna i podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników: być (to be), mieć (to have got) oraz lubić (to like) w czasie Present Simple, przyimki miejsca, tryb rozkazujący, przedimki określone i nieokreślone. Rozumie tekst czytany i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje. Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje. Zawsze rozumie ogólny sens

15 15 Pisanie Mówienie Reagowanie Przetwarzanie tekstu nauczyciela. Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo pomocy nauczyciela. Popełniając liczne błędy, tworzy wypowiedź na temat aktywności fizycznej. Z trudem opisuje miejsca, osoby, mówi o upodobaniach. Z trudem wymawia i rozróżnia dźwięki: /i:/, /ɪ/. Popełniając liczne błędy, podaje wiek, wyraża gratulacje, emocje, uczucia, zachwyt, udziela i uzyskuje informacje, wyraża prośby, odpowiada na prośby. W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Popełniając błędy, tworzy wypowiedź na temat aktywności fizycznej. Dość poprawnie opisuje miejsca, osoby, mówi o upodobaniach. Popełniając błędy, wymawia i rozróżnia dźwięki: /i:/, /ɪ/. Popełniając błędy, podaje wiek, wyraża gratulacje, emocje, uczucia, zachwyt, udziela i uzyskuje informacje, wyraża prośby, odpowiada na prośby. Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Popełniając nieliczne błędy, tworzy wypowiedź na temat aktywności fizycznej. Zazwyczaj poprawnie opisuje miejsca, osoby, mówi o upodobaniach. Popełniając nieliczne błędy, wymawia i rozróżnia dźwięki: /i:/, /ɪ/. Popełniając nieliczne błędy, podaje wiek, wyraża gratulacje, emocje, uczucia, zachwyt, udziela i uzyskuje informacje, wyraża prośby, odpowiada na prośby. W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. tekstu i intencje rozmówców. Poprawnie tworzy wypowiedź na temat aktywności fizycznej. Poprawnie opisuje miejsca, osoby, mówi o upodobaniach. Poprawnie wymawia i rozróżnia dźwięki: /i:/, /ɪ/. Poprawnie podaje wiek, wyraża gratulacje, emocje, uczucia, zachwyt, udziela i uzyskuje informacje, wyraża prośby, odpowiada na prośby. Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: a) prace klasowe (obejmujące jeden rozdział podręcznika); b) kartkówki (zakres: zagadnienia gramatyczne oraz słownictwo z trzech ostatnich lekcji); c) prace pisemne (krótkie teksty użytkowe); d) testy sprawdzające umiejętności czytania i słuchania; e) wypowiedzi ustne (rozmowy, odgrywanie i czytanie dialogów, autoprezentacja);

16 16 f) prace domowe; g) praca na lekcji (aktywność); h) praca w grupie, i) prowadzenie zeszytu przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń komentarz nauczyciela. Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów są dostosowywane do indywidualnych potrzeb uczniów posiadających opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ogólne sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych z języka angielskiego zawarte są w osobnym dokumencie Dostosowanie wymagań edukacyjnych język angielski.

17 17 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 5 Project Third Edition 2 Kryteria oceniania Introduction CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ STOPIEŃ BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje wygląd różnych osób, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe Zachowania społeczne i interakcja Uczeń wita się, przedstawia siebie z imienia, pyta i odpowiada na pytania o dane osobowe, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów. Uczeń wita się, przedstawia siebie z imienia, pyta i odpowiada na pytania o dane osobowe, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń wita się, przedstawia siebie z imienia, pyta i odpowiada na pytania o dane osobowe, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe Uczeń wita się, przedstawia siebie z imienia, pyta i odpowiada na pytania o dane osobowe, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Rozumienie wypowiedzi wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Introduction i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Introduction i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie językowe uwzględnione w rozdziale Introduction i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Introduction i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi oraz z umiejętnościami. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi oraz z umiejętnościami, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi oraz z umiejętnościami, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi oraz z umiejętnościami, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału Introduction, czas present simple, przymiotniki dzierżawcze, zaimki dzierżawcze, czasownik modalny can, przyimki rozdziału Introduction, czas present simple, przymiotniki dzierżawcze, zaimki dzierżawcze, czasownik modalny can, przyimki miejsca, czas rozdziału Introduction, czas present simple, przymiotniki dzierżawcze, zaimki dzierżawcze, czasownik modalny can, przyimki miejsca, czas present rozdziału Introduction, czas present simple, przymiotniki dzierżawcze, zaimki dzierżawcze, czasownik modalny can, przyimki miejsca, czas present 17

18 18 miejsca, czas present continuous, czasownik have got. present continuous, czasownik have got, popełniając nieliczne continuous, czasownik have got, popełniając liczne continuous, czasownik have got, popełniając bardzo liczne UNIT 1 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ STOPIEŃ BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje rutynowe czynności i wydarzenia, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje rutynowe czynności i wydarzenia, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na Uczeń opisuje rutynowe czynności i wydarzenia, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe Uczeń opisuje rutynowe czynności i wydarzenia, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe Rozumienie wypowiedzi wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z różnymi pracami domowymi codziennymi czynnościami. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z różnymi pracami domowymi codziennymi czynnościami, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z różnymi pracami domowymi codziennymi czynnościami, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z różnymi pracami domowymi codziennymi czynnościami, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1, czas present simple, liczebniki porządkowe, czasownik have got, dopełniacz s, przysłówki częstotliwości. rozdziału 1, czas present simple, liczebniki porządkowe, czasownik have got, dopełniacz s, przysłówki częstotliwości, popełniając nieliczne rozdziału 1, czas present simple, liczebniki porządkowe, czasownik have got, dopełniacz s, przysłówki częstotliwości, popełniając liczne 1, czas present simple, liczebniki porządkowe, czasownik have got, dopełniacz s, przysłówki częstotliwości, popełniając bardzo liczne Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń opisuje swój typowy dzień, uwzględniając codzienne czynności, szkołę i zajęcia pozalekcyjne, ważne wydarzenia w roku, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń opisuje swój typowy dzień, uwzględniając codzienne czynności, szkołę i zajęcia pozalekcyjne, ważne wydarzenia w roku, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń opisuje swój typowy dzień, uwzględniając codzienne czynności, szkołę i zajęcia pozalekcyjne, ważne wydarzenia w roku, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń opisuje swój typowy dzień, uwzględniając codzienne czynności, szkołę i zajęcia pozalekcyjne, ważne wydarzenia w roku, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. 18

19 19 UNIT 2 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ STOPIEŃ BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY Rozumienie wypowiedzi wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 2 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie językowe uwzględnione w rozdziale 2 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 2 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2, czas present continuous, present simple, zaimki osobowe, zaimki w funkcji dopełnienia, czasownik must. rozdziału rozdziału 2, czas present continuous, present simple, zaimki osobowe, zaimki w funkcji dopełnienia, czasownik must, popełniając nieliczne rozdziału rozdziału 2, czas present continuous, present simple, zaimki osobowe, zaimki w funkcji dopełnienia, czasownik must, popełniając liczne rozdziału rozdziału 2, czas present continuous, present simple, zaimki osobowe, zaimki w funkcji dopełnienia, czasownik must, popełniając bardzo liczne Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze zakończenie opowiadania, tekst, w którym opisuje wybrane zwierzę, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze zakończenie opowiadania, tekst, w którym opisuje wybrane zwierzę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze zakończenie opowiadania, tekst, w którym opisuje wybrane zwierzę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze zakończenie opowiadania, tekst, w którym opisuje wybrane zwierzę, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat lubianych i nielubianych przez siebie zwierząt, nie popełniając większych błędów. Uczeń wyraża swoją opinię temat lubianych i nielubianych przez siebie zwierząt, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na Uczeń wyraża swoją opinię temat lubianych i nielubianych przez siebie zwierząt, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe Uczeń wyraża swoją opinię temat lubianych i nielubianych przez siebie zwierząt, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe UNIT 3 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ STOPIEŃ BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje wydarzenia z przeszłości, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe Rozumienie wypowiedzi wypowiedzi ustne i pisemne z 19

20 20 zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z minionymi wakacjami i przeszłymi czynnościami. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z minionymi wakacjami i przeszłymi czynnościami, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z minionymi wakacjami i przeszłymi czynnościami, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z minionymi wakacjami i przeszłymi czynnościami, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3, czas past simple, czas present simple. rozdziału 3, czas past simple, czas present simple, popełniając nieliczne 3, czas past simple, czas present simple, popełniając liczne rozdziału 3, czas past simple, czas present simple, popełniając bardzo liczne Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, krótki tekst opisujący ostatnie wakacje, wakacje w Polsce oraz swoje idealne wakacje, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, krótki tekst opisujący ostatnie wakacje, wakacje w Polsce oraz swoje idealne wakacje, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, krótki tekst opisujący ostatnie wakacje, wakacje w Polsce oraz swoje idealne wakacje, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, krótki tekst opisujący ostatnie wakacje, wakacje w Polsce oraz swoje idealne wakacje, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 4 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ STOPIEŃ BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje czynności odbywające się w trakcie przygotowywania potraw i gotowania, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje czynności odbywające się w trakcie przygotowywania potraw i gotowania, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na Uczeń opisuje czynności odbywające się w trakcie przygotowywania potraw i gotowania, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe Uczeń opisuje czynności odbywające się w trakcie przygotowywania potraw i gotowania, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe Rozumienie wypowiedzi wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 4 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie językowe uwzględnione w rozdziale 4 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 4 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów 20

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy:1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) b) Rozumienie ze słuchu b) c) d) e)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) Znajomość środków językowych b) Rozumienie ze słuchu b) Mówienie c) Czytanie d)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV OPRACOWANIE: KATARZYNA ZIELONKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2014/ 2015 PROGRAM NAUCZANIA: numer dopuszczenia 471/1/2012 Data dopuszczenia 2012-03-05

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV OCENY ŚRÓDROCZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV OCENY ŚRÓDROCZNE Evolution 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania edukacyjne zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 PROGRAM NAUCZANIA: Data dopuszczenia: 2012 Tytuł: Program nauczania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

Macmillan Polska Ocena

Macmillan Polska Ocena 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W ZS NR 3 W WODZISŁAWIU ŚL.

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 First Steps CEL KSZTAŁCENIA WG językowe uwzględnione w rozdziale First

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII 1. Na lekcjach języka anielskiego doskonalone oraz oceniane będą przede wszystkim następujące obszary aktywności językowej ucznia: a.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV SKALA OCEN 6 5 4 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA Uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, nie popełnia

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Unit 5 jeśli nie zostanie przerobiony w całości w semestrze I Opis rzeczy Uczeń

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu )

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu ) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV szkoły podstawowej niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu ucząca:

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 WYMAGANIA / KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie. Kryteria obejmują

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. Klasa V

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. Klasa V 1 Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa V Opracowała: Anna Wojciechowska Trzebiel, 2015 2 1. Przedmiotowy System Oceniania z

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) Znajomość środków językowych b) Rozumienie ze słuchu b) Mówienie c) Czytanie d)

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie. Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie. Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie Postanowienia ogólne SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIEĆ UCZNIÓW 1. Formy aktywności:

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu 1 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu Podstawy prawne Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV - VII Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz z systemem oceniania na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym na podstawie podręcznika English Plus 2 i English Plus 3 wydawnictwa Oxford University Press English Plus 2 Rozdział 5 Opis zwierząt Opis czynności

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy: 1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 Ocena Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych podaje dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch

WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII OGÓLNE KRYTERIA OCEN: NIEDOSTATECZNA POZIOM PODSTAWOWY DOPUSZCZAJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 Program nauczania języka angielskiego dla II-ego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy 4-6), Macmillan

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV OCENA OCENA CELUJĄCA Gramatyka Mówienie i fonetyka KRYTERIA OCENIANIA Uczeń: bezbłędnie tworzy liczbę mnogą oraz stosuje przedimki a/an bezbłędnie stosuje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV Dział 0. Get started! UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe alfabet dane personalne liczby 1100 kolory przybory szkolne polecenia, zna i częściowo poprawnie stosuje zasady tworzenia liczby mnogiej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 24 LUTEGO 2017 ROKU; Typ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 Język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 1 Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA klasa 5

KRYTERIA OCENIANIA klasa 5 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA klasa 5 Kryteria ocenia zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2 Today! 2, ROZDZIAŁ 1. FAMILY AND FRIENDS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ UMIEJĘTNOŚCI zakres w znacznym zakres ; głównie 1. dane personalne, 2. liczebniki 0-50, 3. godziny, 4. pozdrowienia, 5. dni tygodnia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności wkład pracy i aktywność ćwiczenia Oceny bieżące uwzględnią

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi :

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Podręcznik: English Class. Etap edukacyjny: II. Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Podręcznik: English Class. Etap edukacyjny: II. Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: English Class Etap edukacyjny: II Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA ZAKRES LEKSYKALNY Dane personalne Kolory Liczby 1-100

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I I PÓŁROCZE- SRÓDROCZNA Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V OCENA Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Uczeń -wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem present

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA Tworzenie Opisu w sposób płynny -opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór.

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT 1 Brainy klasa 4. PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE WELCOME UNIT Zna zasady i najczęściej poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Na ogół poprawnie podaje nieregularną formę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo