PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra, dostateczna, dopuszczająca, niedostateczna. Oceny śródroczne oraz na koniec roku szkolnego obliczane są metodą średniej ważonej ze wszystkich ocen cząstkowych. Sprawdzian 10 pkt., kartkówka 5 pkt., odpowiedź 5pkt., ćwiczenia 2pkt., czytanie 4 pkt., zeszyt 2pkt., projekty, wypracowania i inne zadania domowe na ocenę 3pkt., aktywność 1 pkt. Sposoby sprawdzania wiadomości uczniów: 1.Wypowiedzi ustne: a)odpowiedzi ucznia na zadawane mu pytania przez nauczyciela minimum 1 raz w ciągu semestru. b)czytanie ze zrozumieniem 1 raz w ciągu semestru. c)aktywna postawa ucznia w czasie zajęć.

2 2.Wypowiedzi pisemne: a)testy, które sprawdzają znajomość gramatyki i słownictwa (przeprowadzone po przerobieniu określonych unitów) około 1-2 razy w ciągu semestru; b)kartkówki sprawdzające wiadomości uczniów z 3 ostatnich lekcji lub po każdym unicie przeprowadzane są co najmniej 3 razy w ciągu semestru; c)zadania domowe: projekty, wypracowania, itp. wymagające większej pracy ucznia do 3 razy w ciągu semestru. Przy ocenianiu prac klasowych stosuje się następującą punktację: celujący - powyżej 100 % bardzo dobry - 90% - 100% dobry - 75 % - 89 % dostateczny - 50% - 74 % dopuszczający - 30 % - 49 % niedostateczny - 0 % - 29 % W ciągu semestru nauczyciel kontroluje zarówno zeszyt przedmiotowy (staranność, poprawność językową oraz systematyczność prowadzonego zeszytu) jak i zeszyt ćwiczeń. Obydwa sprawdzane są przynajmniej raz w ciągu semestru.

3 Przy ocenach semestralnej i końcowej nauczyciel dużą uwagę przywiązuje do systematycznej pracy ucznia, jego aktywności w czasie lekcji i wysiłku jaki wkłada w naukę języka angielskiego. II. Kontrakt nauczyciela z uczniami. 1. Nauczyciel może uwzględnić nieprzygotowanie ucznia ( 3 razy w ciągu semestru) zgłoszone na początku lekcji i decyduje czy jest to uzasadnione okolicznościami. 2. W przypadku nieobecności ucznia dłuższej niż l tydzień jego nie przygotowanie do zajęć jest całkowicie usprawiedliwione, jednak uczeń ma obowiązek uzupełnić braki spowodowane nieobecnością do 2 tygodni od powrotu do szkoły. 3. Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce ma obowiązek je napisać w terminie późniejszym, po lekcjach, do 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły. Nie wywiązanie się z w/w obowiązku oznacza ocenę niedostateczną. 4. Nieobecność ucznia w szkole nie dłuższa niż 3 dni nie zwalnia go z obowiązku przygotowania do zajęć. 5. Nauczyciel ma obowiązek przeprowadzić lekcję powtórzeniową przed planowanym sprawdzianem wiadomości oraz ustalić jego termin. 6. Nauczyciel ma prawo przeprowadzić niezapowiedzianą kartkówkę. 7. Brak zeszytu przedmiotowego oraz niezbędnego zestawu podręczników oznacza całkowite nie przygotowanie ucznia do zajęć. 8. Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do podpisywania wszystkich ocen otrzymanych przez ucznia (wpisy w zeszycie, ćwiczeniach, dzienniczku). Prace kontrolne z podpisem rodziców lub opiekunów prawnych są przynoszone terminowo (na następną lekcję) z powrotem do nauczyciela. W przypadku nie dostarczenia podpisanej pracy, nauczyciel nie wydaje uczniowi następnych prac do domu, są one dostępne dla rodziców u nauczyciela podczas konsultacji lub u wychowawcy w czasie zebrań. III. Możliwości poprawy oceny ucznia.

4 1. Uczeń może poprawić każdą ocenę, jeśli tylko przejawi chęć poprawy oceny do 2 tygodni od otrzymania oceny. Zakres i formę poprawy określa nauczyciel. 3. Uczniowie klas IV - VI mogą skorzystać z bezpośredniej pomocy nauczyciela w czasie zajęć wyrównawczych. Kryteria ocen Ocena celująca Ocenę celującą można uzyskać za wykonywanie nieobowiązkowych, dodatkowych zadań. Uczeń taki bierze udział w konkursach i olimpiadach z języka angielskiego i zdobywa na nich wysokie miejsca. Uczeń płynnie wypowiada się na tematy ujęte w podstawie programowej, dysponując bogatym słownictwem. Znakomicie uczestniczy w komunikacji. Doskonale rozumie sens dłuższego tekstu pisanego dostosowanego do jego poziomu. Potrafi zredagować własną wypowiedź na dany temat korzystając z różnorodnych elementów gramatyki angielskiej. Ocena bardzo dobra Uczeń potrafi ładnie wypowiadać się na dany temat dysponując dość bogatym słownictwem. Bardzo dobrze czyta tekst ze zrozumieniem, bez problemu potrafi wyodrębnić z tekstu żądane informacje. Świetnie radzi sobie w różnego rodzaju dialogach. Wykazuje się dużą aktywnością na lekcji. Ocena dobra Uczeń opanował w stopniu zadowalającym materiał przewidziany programem nauczania. Wystarczająco dobrze potrafi wypowiedzieć się na dany temat, umie uczestniczyć w prostych dialogach. Dość dobrze czyta tekst ze zrozumieniem, potrafi w nim wyodrębnić podstawowe fakty i informacje. Jest aktywny na lekcji. Ocena dostateczna Uczeń potrafi chociaż z błędami odpowiedzieć na zadawane mu pytania. Rozumie łatwe polecenia pisemne. W ćwiczeniach doskonalących pisownię i słownictwo uczeń potrafi podpisać obrazki bądź uzupełnić luki w zdaniach. Uczeń potrafi choć z trudnością zrozumieć ogólny sens tekstu pisanego. Wspierany dodatkowymi pytaniami potrafi udzielić odpowiedzi. Ocena dopuszczająca

5 Uczeń ma poważne braki w wiedzy, wykonuje najprostsze zadania przy pomocy nauczyciela. Próbuje budować proste zdania. Jego zasób słownictwa jest bardzo niewielki. Dużą trudność sprawia mu czytanie tekstu ze zrozumieniem. Nie potrafi skonstruować prostej wypowiedzi pisemnej. Ocena niedostateczna Uczeń nie opanował podstawowych treści i umiejętności zawartych w programie nauczania. Uczeń nie potrafi odpowiedzieć na proste pytania, nie zna słówek oraz najprostszych struktur gramatycznych. Nie potrafi uczestniczyć w krótkich dialogach, nie rozumie poleceń nauczyciela. Jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć, nie korzystał z możliwości poprawy swoich ocen jak i pomocy oferowanej ze strony nauczyciela i kolegów. Steps Forward 1 Kryteria oceny dla klasy IV # First Steps CEL KSZTAŁCENIA WG Rozumienie wypowiedzi wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy. językowe uwzględnione w rozdziale First Steps dużo błędów. językowe uwzględnione w rozdziale First Steps bardzo dużo błędów Zachowania społeczne i interakcja Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy

6 Opis przedmiotów różne przedmioty, uwzględniając ich kolor i odległość, nie popełniając Uczeń opisuje różne przedmioty, stosując często używane przymiotniki i uwzględniając ich położenie, nie Uczeń opisuje różne przedmioty, stosując często używane przymiotniki i uwzględniając ich położenie, popełniając błędy językowe, które w niewielkim Uczeń opisuje różne przedmioty, stosując często używane przymiotniki i uwzględniając ich położenie, popełniając błędy językowe, które w znacznym Uzyskiwanie informacji literowaniem imion i wyrazów, kolorem przedmiotów. związane z literowaniem imion i wyrazów, kolorem przedmiotów, popełniając drobne błędy językowe, nie związane z literowaniem imion i wyrazów, kolorem przedmiotów, popełniając błędy związane z literowaniem imion i wyrazów, kolorem przedmiotów, popełniając błędy słownictwo z rozdziału First Steps (litery alfabetu, nazwy produktów spożywczych, nazwy ubrań, nazwy mebli, nazwy kolorów, zabawek, przyborów szkolnych, nazwy pór roku, miesięcy, dni tygodnia), a także zaimki wskazujące this/that, przedimki nieokreślone a/an oraz tryb rozkazujący. rozdziału First Steps (litery alfabetu, nazwy produktów spożywczych, nazwy ubrań, nazwy mebli, nazwy kolorów, zabawek, przyborów szkolnych, nazwy pór roku, miesięcy, dni tygodnia), a także zaimki wskazujące this/that, przedimki nieokreślone a/an oraz tryb rozkazujący, popełniając nieliczne błędy. rozdziału First Steps (litery alfabetu, nazwy produktów spożywczych, nazwy ubrań, nazwy mebli, nazwy kolorów, zabawek, przyborów szkolnych, nazwy pór roku, miesięcy, dni tygodnia), a także zaimki wskazujące this/that, przedimki nieokreślone a/an oraz tryb rozkazujący, popełniając liczne błędy. rozdziału First Steps (litery alfabetu, nazwy produktów spożywczych, nazwy ubrań, nazwy mebli, nazwy kolorów, zabawek, przyborów szkolnych, nazwy pór roku, miesięcy, dni tygodnia), a także zaimki wskazujące this/that, przedimki nieokreślone a/an oraz tryb rozkazujący popełniając bardzo liczne błędy. UNIT 1 Opis ludzi swojego najlepszego kolegę/ najlepszą koleżankę, uwzględniając ich imię, pochodzenie, wiek, pochodzenie zainteresowania i stan rodzinny, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje swojego najlepszego kolegę/najlepszą koleżankę, uwzględniając ich imię, pochodzenie, wiek, pochodzenie zainteresowania i stan rodzinny, popełniając niewielkie błędy Uczeń opisuje swojego najlepszego kolegę/najlepszą koleżankę, uwzględniając ich imię, pochodzenie, wiek, pochodzenie zainteresowania i stan rodzinny, popełniając błędy językowe, właściwe Uczeń opisuje swojego najlepszego kolegę/najlepszą koleżankę, uwzględniając ich imię, pochodzenie, wiek, pochodzenie zainteresowania i stan rodzinny, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe Zachowania społeczne i interakcja Uczeń wita się, żegna i przedstawia się, podając swoje imię, przedstawia inne osoby, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy

7 Rozumienie wypowiedzi wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 1 niewielkie błędy. językowe uwzględnione w rozdziale 1 dużo błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 1 bardzo dużo błędów. Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących swojego wieku i daty urodzin. Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, w miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących swojego wieku i daty urodzin, popełniając niewielkie błędy językowe. Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących swojego wieku i daty urodzin, często wzorując się na modelu rozmowy i korzystając z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, właściwe Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących swojego wieku i daty urodzin, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy słownictwo z rozdziału 1 (nazwy członków rodziny, słownictwo związane z danymi osobowymi, nazwy miesięcy, liczebniki 1-20), a także czasownik be w formie twierdzącej i przeczącej, dopełniacz s; stosuje wielkie litery w nazwach miesięcy, dni tygodnia oraz w przypadku imion, nazwisk i nazw państw. rozdziału 1(nazwy członków rodziny, słownictwo związane z danymi osobowymi, nazwy miesięcy, liczebniki 1-20), a także czasownik be w formie twierdzącej i przeczącej, dopełniacz s, popełniając nieliczne błędy; zazwyczaj prawidłowo stosuje wielkie litery w nazwach miesięcy, dni tygodnia oraz w przypadku imion, nazwisk i nazw państw. rozdziału 1(nazwy członków rodziny, słownictwo związane z danymi osobowymi, nazwy miesięcy, liczebniki 1-20), a także czasownik be w formie twierdzącej i przeczącej, dopełniacz s, popełniając liczne błędy; często popełnia błędy w zastosowaniu wielkich liter w nazwach miesięcy, dni tygodnia oraz w przypadku imion, nazwisk i nazw państw. rozdziału 1(nazwy członków rodziny, słownictwo związane z danymi osobowymi, nazwy miesięcy, liczebniki 1-20), a także czasownik be w formie twierdzącej i przeczącej, dopełniacz s, popełniając bardzo liczne błędy; błędnie stosuje wielkie litery w nazwach miesięcy, dni tygodnia oraz w przypadku imion, nazwisk i nazw państw. Uczeń pisze krótki tekst na temat własnej osoby, uwzględniając podstawowe dane na swój temat i przedstawiając członków swojej rodziny, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze krótki tekst na temat własnej osoby, uwzględniając podstawowe dane na swój temat i przedstawiając członków swojej rodziny, popełniając niewielkie błędy zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze krótki tekst na temat własnej osoby, uwzględniając podstawowe dane na swój temat i przedstawiając członków swojej rodziny, popełniając błędy wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze krótki tekst na temat własnej osoby, uwzględniając podstawowe dane na swój temat i przedstawiając członków swojej rodziny, popełniając błędy wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 2

8 Opis miejsc swoją salę lekcyjną, uwzględniając położenie znajdujących się w niej przedmiotów i przyborów, a także opisuje wymarzoną klasę w formie pracy projektowej, stosując różnorodne słownictwo, nie Uczeń opisuje swoją salę lekcyjną, uwzględniając położenie znajdujących się w niej przedmiotów i przyborów, a także opisuje wymarzoną klasę w formie pracy projektowej, stosując w miarę różnorodne słownictwo, nie Uczeń opisuje swoją salę lekcyjną, uwzględniając położenie znajdujących się w niej przedmiotów i przyborów, a także opisuje wymarzoną klasę w formie pracy projektowej, stosując podstawowe słownictwo, popełniając błędy językowe, właściwe Uczeń opisuje swoją salę lekcyjną, uwzględniając położenie znajdujących się w niej przedmiotów i przyborów, a także opisuje wymarzoną klasę w formie pracy projektowej, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe Rozumienie wypowiedzi wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 2 niewielkie błędy. językowe uwzględnione w rozdziale 2 i dużo błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 2 bardzo dużo błędów Zachowania społeczne i interakcja Uczeń pyta i udziela informacji związanej z aktualną godziną, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń pyta i udziela informacji związanej z aktualną godziną, stosując właściwe formy grzecznościowe i nie Uczeń pyta i udziela informacji związanej z aktualną godziną, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, Uczeń pyta i udziela informacji związanej z aktualną godziną, nie stosując właściwych form grzecznościowych Uzyskiwanie informacji ulubionymi przedmiotami szkolnymi. związane z ulubionymi przedmiotami szkolnymi, popełniając drobne błędy związane z ulubionymi przedmiotami szkolnymi, popełniając błędy językowe, właściwe związane z ulubionymi przedmiotami szkolnymi, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe słownictwo z rozdziału 2 (nazwy przedmiotów znajdujących się w sali lekcyjnej, nazwy przyborów szkolnych, nazwy przedmiotów szkolnych), a także przyimki miejsca, czasownik be w pytaniach i krótkich odpowiedziach, zaimki pytające what, when, where, who, przecinki i spójnik and. rozdziału 2 (nazwy przedmiotów znajdujących się w sali lekcyjnej, nazwy przyborów szkolnych, nazwy przedmiotów szkolnych), a także przyimki miejsca, czasownik be w pytaniach i krótkich odpowiedziach, zaimki pytające what, when, where, who, przecinki i spójnik and, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 2(nazwy przedmiotów znajdujących się w sali lekcyjnej, nazwy przyborów szkolnych, nazwy przedmiotów szkolnych), a także przyimki miejsca, czasownik be w pytaniach i krótkich odpowiedziach, zaimki pytające what, when, where, who, przecinki i spójnik and, popełniając liczne błędy. rozdziału 2 (nazwy przedmiotów znajdujących się w sali lekcyjnej, nazwy przyborów szkolnych, nazwy przedmiotów szkolnych), a także przyimki miejsca, czasownik be w pytaniach i krótkich odpowiedziach, zaimki pytające what, when, where, who, przecinki i spójnik and, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń opisuje swoją szkołę i przedmioty szkolne, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń opisuje swoją szkołę i przedmioty szkolne, popełniając wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń opisuje swoją szkołę i przedmioty szkolne, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń opisuje swoją szkołę i przedmioty szkolne, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

9 UNIT 3 Rozumienie wypowiedzi wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 3 niewielkie błędy. językowe uwzględnione w rozdziale 3 dużo błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 3 bardzo dużo błędów Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, w której zakłada kartę członkowską, właściwie i zrozumiale reaguje w tego typu sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących swoich danych osobowych, uwzględniając swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, w której zakłada kartę członkowską, w miarę zrozumiale reaguje w tego typu sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących swoich danych osobowych, uwzględniając swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, popełniając niewielkie błędy językowe. Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie, w której zakłada kartę członkowską, właściwie i zrozumiale reaguje w tego typu sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących swoich danych osobowych, uwzględniając swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, często wzorując się na modelu rozmowy i korzystając z pomocy nauczyciela, Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie, w której zakłada kartę członkowską, właściwie i zrozumiale reaguje w tego typu sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących swoich danych osobowych, uwzględniając swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe Uzyskiwanie informacji danymi osobowymi oraz z położeniem przedmiotów. związane z danymi osobowymi oraz z położeniem przedmiotów, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na związane z danymi osobowymi oraz z położeniem przedmiotów, popełniając błędy językowe, które w niewielkim związane z danymi osobowymi oraz z położeniem przedmiotów, popełniając błędy językowe, które w znacznym słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy pomieszczeń w domu, nazwy elementów wyposażenia domu i mebli), czasownik be, konstrukcję There is/there are, przyimki miejsca, a,any. rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy pomieszczeń w domu, nazwy elementów wyposażenia domu i mebli), czasownik be, konstrukcję There is/ There are, przyimki miejsca, a,any, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy pomieszczeń w domu, nazwy elementów wyposażenia domu i mebli), czasownik be, konstrukcję There is/there are, przyimki miejsca, a,any, popełniając liczne błędy. rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy pomieszczeń w domu, nazwy elementów wyposażenia domu i mebli), czasownik be, konstrukcję There is/there are, przyimki miejsca, a,any, popełniając bardzo liczne błędy.

10 Uczeń tworzy pisemny opis swojego pokoju, a także wybranego polskiego zamku w ramach pracy projektowej, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń tworzy pisemny opis swojego pokoju, a także wybranego polskiego zamku w ramach pracy projektowej, nie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń tworzy pisemny opis swojego pokoju, a także wybranego polskiego zamku w ramach pracy projektowej, zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń tworzy pisemny opis swojego pokoju, a także wybranego polskiego zamku w ramach pracy projektowej, zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 4 Rozumienie wypowiedzi wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 4 niewielkie błędy. językowe uwzględnione w rozdziale 4 dużo błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 4 bardzo dużo błędów Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prosi o pozwolenie, udziela lub odmawia pozwolenia, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie Uczeń prosi o pozwolenie, udziela lub odmawia pozwolenia, stosując właściwe formy grzecznościowe i nie Uczeń prosi o pozwolenie, udziela lub odmawia pozwolenia, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, Uczeń prosi o pozwolenie, udziela lub odmawia pozwolenia, nie stosując właściwych form grzecznościowych Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących codziennych spraw, typu godzina, literowanie swojego imienia. Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, w miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących codziennych spraw, typu godzina, literowanie swojego imienia, popełniając niewielkie błędy językowe. Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących codziennych spraw, typu godzina, literowanie swojego imienia, często wzorując się na modelu rozmowy i korzystając z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, właściwe Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie stara się reagować w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących codziennych spraw, typu godzina, literowanie swojego imienia, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, Uzyskiwanie i udzielanie informacji uprawianymi dyscyplinami sportowymi. związane z uprawianymi dyscyplinami sportowymi, popełniając drobne błędy związane z uprawianymi dyscyplinami sportowymi, popełniając błędy językowe, właściwe związane z uprawianymi dyscyplinami sportowymi, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe

11 słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in., nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie, nazwy dyscyplin sportowych), czasownik modalny can. rozdziału 4 (w tym, m.in., nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie, nazwy dyscyplin sportowych), czasownik modalny can, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 4 (w tym, m.in., nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie, nazwy dyscyplin sportowych), czasownik modalny can, popełniając liczne błędy. rozdziału 4 (w tym, m.in., nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie, nazwy dyscyplin sportowych), czasownik modalny can, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swojego ulubionego sportowca i jego/ jej umiejętności, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swojego ulubionego sportowca i jego/ jej umiejętności, popełniając niewielkie błędy zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swojego ulubionego sportowca i jego/jej umiejętności, popełniając błędy wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swojego ulubionego sportowca i jego/jej umiejętności, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 5 Opis rzeczy różne zwierzęta, uwzględniając ich części ciała, wielkość i kolor, nie Uczeń opisuje różne zwierzęta, uwzględniając ich części ciała, wielkość i kolor, popełniając niewielkie błędy Uczeń opisuje różne zwierzęta, uwzględniając ich części ciała, wielkość i kolor, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe Uczeń opisuje różne zwierzęta, uwzględniając ich części ciała, wielkość i kolor, Rozumienie wypowiedzi wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 5 niewielkie błędy. językowe uwzględnione w rozdziale 5 dużo błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 5 bardzo dużo błędów słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy zwierząt, nazwy części ciała zwierząt) a także przyimki miejsca, czasownik have/has got, spójnik and. rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy zwierząt, nazwy części ciała zwierząt) a także przyimki miejsca, czasownik have/has got, spójnik and, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy zwierząt, nazwy części ciała zwierząt) a także przyimki miejsca, czasownik have/has got, spójnik and, popełniając liczne błędy. rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy zwierząt, nazwy części ciała zwierząt) a także przyimki miejsca, czasownik have/has got, spójnik and, popełniając bardzo liczne błędy.

12 Uczeń pisze tekst, w którym opisuje wymyślone przez siebie zwierzę i jego wygląd, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze tekst, w którym opisuje wymyślone przez siebie zwierzę i jego wygląd, popełniając niewielkie błędy zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst, w którym opisuje wymyślone przez siebie zwierzę i jego wygląd, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst, w którym opisuje wymyślone przez siebie zwierzę i jego wygląd, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 6 Opis ludzi wygląd zewnętrzny osób, uwzględniając różne elementy twarzy i włosy, a także opisuje różne osoby z uwzględnieniem danych osobowych, wyglądu, osobowości i talentów, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje wygląd zewnętrzny osób, uwzględniając różne elementy twarzy i włosy, a także opisuje różne osoby z uwzględnieniem danych osobowych, wyglądu, osobowości i talentów, popełniając niewielkie błędy Uczeń opisuje wygląd zewnętrzny osób, uwzględniając różne elementy twarzy i włosy, a także opisuje różne osoby z uwzględnieniem danych osobowych, wyglądu, osobowości i talentów, Uczeń opisuje wygląd zewnętrzny osób, uwzględniając różne elementy twarzy i włosy, a także opisuje różne osoby z uwzględnieniem danych osobowych, wyglądu, osobowości i talentów, Rozumienie wypowiedzi wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 6 niewielkie błędy. językowe uwzględnione w rozdziale 6 dużo błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 6 bardzo dużo błędów. Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje ilustracje, nie popełniając większych błędów. Uczeń porównuje ilustracje, nie Uczeń porównuje ilustracje, popełniając błędy językowe, które w niewielkim Uczeń porównuje ilustracje, popełniając błędy językowe, które w znacznym Uzyskiwanie i udzielanie informacji wyglądem różnych osób oraz posiadanymi rzeczami, członkami rodziny. związane z wyglądem różnych osób oraz posiadanymi rzeczami, członkami rodziny, popełniając drobne błędy związane z wyglądem różnych osób oraz posiadanymi rzeczami, członkami rodziny, popełniając błędy językowe, właściwe związane z wyglądem różnych osób oraz posiadanymi rzeczami, członkami rodziny,

13 słownictwo z rozdziału 6 (w tym, m.in., przymiotniki i rzeczowniki, słownictwo służące opisywaniu wyglądu zewnętrznego, nazwy członków rodziny), a także czasownik have got, przymiotniki dzierżawcze, zaimki wskazujące this, that, these, those, spójniki and i but. rozdziału 6 (w tym, m.in., przymiotniki i rzeczowniki, słownictwo służące opisywaniu wyglądu zewnętrznego, nazwy członków rodziny), a także czasownik have got, przymiotniki dzierżawcze, zaimki wskazujące this, that, these, those, spójniki and i but, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 6 (w tym, m.in., przymiotniki i rzeczowniki, słownictwo służące opisywaniu wyglądu zewnętrznego, nazwy członków rodziny), a także czasownik have got, przymiotniki dzierżawcze, zaimki wskazujące this, that, these, those, spójniki and i but, popełniając liczne błędy. rozdziału 6 (w tym, m.in., przymiotniki i rzeczowniki, słownictwo służące opisywaniu wyglądu zewnętrznego, nazwy członków rodziny), a także czasownik have got, przymiotniki dzierżawcze, zaimki wskazujące this, that, these, those, spójniki and i but popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje wybraną osobę ze swojej rodzin z uwzględnieniem danych osobowych, wyglądu, osobowości i talentów, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje wybraną osobę ze swojej rodzin z uwzględnieniem danych osobowych, wyglądu, osobowości i talentów, nie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje wybraną osobę ze swojej rodzin z uwzględnieniem danych osobowych, wyglądu, osobowości i talentów, zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje wybraną osobę ze swojej rodzin z uwzględnieniem danych osobowych, wyglądu, osobowości i talentów, zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat utalentowanych osób, opisanych w przeczytanym tekście, nie Uczeń wyraża swoją opinię temat utalentowanych osób, opisanych w przeczytanym tekście, nie popełniając większych błędów, popełniając Uczeń wyraża swoją opinię temat utalentowanych osób, opisanych w przeczytanym tekście, nie popełniając większych błędów, popełniając błędy Uczeń wyraża swoją opinię temat utalentowanych osób, opisanych w przeczytanym tekście, nie popełniając większych błędów, popełniając błędy UNIT 7 Rozumienie wypowiedzi wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 7 i niewielkie błędy. językowe uwzględnione w rozdziale 7 i dużo błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 7 i bardzo dużo błędów Zachowania społeczne i interakcja Uczeń kupuje bilet autobusowy, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń kupuje bilet autobusowy, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając Uczeń kupuje bilet autobusowy, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy Uczeń kupuje bilet autobusowy, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy

14 Opis czynności czynności i wydarzenia dnia codziennego, nie popełniając Uczeń opisuje czynności i wydarzenia dnia codziennego, popełniając Uczeń opisuje czynności i wydarzenia dnia codziennego, popełniając błędy Uczeń opisuje czynności i wydarzenia dnia codziennego, popełniając błędy Uzyskiwanie i udzielanie informacji często wykonywanymi zajęciami domowymi. związane z często wykonywanymi zajęciami domowymi, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na związane z często wykonywanymi zajęciami domowymi, popełniając błędy związane z często wykonywanymi zajęciami domowymi, popełniając błędy słownictwo z rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy czynności dnia codziennego), a także czas present simple, przysłówki częstotliwości. rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy czynności dnia codziennego), a także czas present simple, przysłówki częstotliwości, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy czynności dnia codziennego), a także czas present simple, przysłówki częstotliwości popełniając liczne błędy. rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy czynności dnia codziennego), a także czas present simple, przysłówki częstotliwości, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze tekst, w którym opisuje przebieg dnia, zachowując właściwą kolejność wydarzeń, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze tekst, w którym opisuje przebieg dnia, zachowując właściwą kolejność wydarzeń, popełniając wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst, w którym opisuje przebieg dnia, zachowując właściwą kolejność wydarzeń, popełniając błędy wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst, w którym opisuje przebieg dnia, zachowując właściwą kolejność wydarzeń, popełniając błędy wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 8 Rozumienie wypowiedzi wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 8 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 8 niewielkie błędy. językowe uwzględnione w rozdziale 8 dużo błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 8 bardzo dużo błędów

15 Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie na temat swoich zainteresowań i hobby. Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie na temat swoich zainteresowań i hobby, popełniając niewielkie błędy językowe. Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie na temat swoich zainteresowań i hobby, często wzorując się na modelu rozmowy i korzystając z pomocy nauczyciela, popełniając błędy Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie na temat swoich zainteresowań i hobby, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, Uzyskiwanie informacji upodobaniami. związane z upodobaniami, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na związane z upodobaniami, popełniając błędy językowe, które w niewielkim związane z upodobaniami, popełniając błędy językowe, które w znacznym słownictwo z rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie, nazwy zainteresowań i hobby, nazwy zwierząt), czas present simple, przysłówki częstotliwości, spójnik or. rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie, nazwy zainteresowań i hobby, nazwy zwierząt), czas present simple, przysłówki częstotliwości, spójnik or, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie, nazwy zainteresowań i hobby, nazwy zwierząt), czas present simple, przysłówki częstotliwości, spójnik or, popełniając liczne błędy. rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie, nazwy zainteresowań i hobby, nazwy zwierząt), czas present simple, przysłówki częstotliwości, spójnik or, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze tekst na temat spędzania swojego wolnego czasu, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze tekst na temat spędzania swojego wolnego czasu, popełniając wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst na temat spędzania swojego wolnego czasu, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst na temat spędzania swojego wolnego czasu, popełniając błędy językowe, które w znacznym zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

16 Steps Forward 2 Kryteria oceny dla klasy V # Welcome Opis miejsc dom i jego pomieszczenia, położenie różnych przedmiotów, mebli i sprzętów, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje dom i jego pomieszczenia, położenie różnych przedmiotów, mebli i sprzętów, nie Uczeń opisuje dom i jego pomieszczenia, położenie różnych przedmiotów, mebli i sprzętów, popełniając błędy językowe, właściwe Uczeń opisuje dom i jego pomieszczenia, położenie różnych przedmiotów, mebli i sprzętów, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe Opis ludzi ludzi i ich umiejętności, nie popełniając Uczeń opisuje ludzi i ich umiejętności, nie Uczeń opisuje ludzi i ich umiejętności, Uczeń opisuje ludzi i ich umiejętności, Rozumienie wypowiedzi wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów

17 Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem siebie i innych osób, podawaniem informacji związanych z danymi osobowymi, dotyczących między innymi pochodzenia i miejsca zamieszkania. Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, w miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem siebie i innych osób, podawaniem informacji związanych z danymi osobowymi, dotyczących między innymi pochodzenia i miejsca zamieszkania, popełniając niewielkie błędy językowe. Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem siebie i innych osób, podawaniem informacji związanych z danymi osobowymi, dotyczących między innymi pochodzenia i miejsca zamieszkania, często wzorując się na modelu rozmowy i korzystając z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, właściwe Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z przedstawianiem siebie i innych osób, podawaniem informacji związanych z danymi osobowymi, dotyczących między innymi pochodzenia i miejsca zamieszkania, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy Opis przedmiotów/zwierząt różne zwierzęta, uwzględniając ich wygląd i umiejętności, nie Uczeń opisuje różne zwierzęta, uwzględniając ich wygląd i umiejętności, popełniając niewielkie błędy Uczeń opisuje różne zwierzęta, uwzględniając ich wygląd i umiejętności, Uczeń opisuje różne zwierzęta, uwzględniając ich wygląd i umiejętności, Uzyskiwanie informacji położeniem różnych przedmiotów i osób w domu, miejscem wykonywania różnych czynności dnia codziennego, posiadaniem różnych przedmiotów i zwierząt. związane z położeniem różnych przedmiotów i osób w domu, miejscem wykonywania różnych czynności dnia codziennego, posiadaniem różnych przedmiotów i zwierząt, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na związane z położeniem różnych przedmiotów i osób w domu, miejscem wykonywania różnych czynności dnia codziennego, posiadaniem różnych przedmiotów i zwierząt, popełniając błędy związane z położeniem różnych przedmiotów i osób w domu, miejscem wykonywania różnych czynności dnia codziennego, posiadaniem różnych przedmiotów i zwierząt, popełniając błędy słownictwo z rozdziału Welcome (w tym, m.in., nazwy członków rodziny, nazwy części domu i pomieszczeń, mebli, nazwy czynności higienicznych, nazwy owoców, warzyw i innych produktów żywnościowych), twierdzenia, pytania i przeczenia z czasownikiem to be, czasownik have got, czasownik can, przyimki miejsca, zaimki dopełnieniowe (object pronouns), zaimki osobowe. rozdziału Welcome (w tym, m.in., nazwy członków rodziny, nazwy części domu i pomieszczeń, mebli, nazwy czynności higienicznych, nazwy owoców, warzyw i innych produktów żywnościowych), twierdzenia, pytania i przeczenia z czasownikiem to be, czasownik have got, czasownik can, przyimki miejsca, zaimki dopełnieniowe (object pronouns), zaimki osobowe, popełniając nieliczne błędy. rozdziału Welcome (w tym, m.in., nazwy członków rodziny, nazwy części domu i pomieszczeń, mebli, nazwy czynności higienicznych, nazwy owoców, warzyw i innych produktów żywnościowych), twierdzenia, pytania i przeczenia z czasownikiem to be, czasownik have got, czasownik can, przyimki miejsca, zaimki dopełnieniowe (object pronouns), zaimki osobowe, popełniając liczne błędy. rozdziału Welcome (w tym, m.in., nazwy członków rodziny, nazwy części domu i pomieszczeń, mebli, nazwy czynności higienicznych, nazwy owoców, warzyw i innych produktów żywnościowych), twierdzenia, pytania i przeczenia z czasownikiem to be, czasownik have got, czasownik can, przyimki miejsca, zaimki dopełnieniowe (object pronouns), zaimki osobowe, popełniając bardzo liczne błędy. UNIT 1

18 Opis ludzi siebie i inne osoby, uwzględniając ubiór, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając ubiór, popełniając Uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając ubiór, popełniając błędy Uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając ubiór, popełniając błędy Rozumienie wypowiedzi wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 1 niewielkie błędy. językowe uwzględnione w rozdziale 1 dużo błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 1 bardzo dużo błędów Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych związanych z uzyskiwaniem i podawaniem ogólnych informacji na swój temat. Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, w miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z uzyskiwaniem i podawaniem ogólnych informacji na swój temat, popełniając niewielkie błędy językowe. Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z uzyskiwaniem i podawaniem ogólnych informacji na swój temat, często wzorując się na modelu rozmowy i korzystając z pomocy nauczyciela, popełniając błędy Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z uzyskiwaniem i podawaniem ogólnych informacji na swój temat, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, Uzyskiwanie informacji czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie. związane z czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie, popełniając drobne błędy językowe, nie związane z czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie, popełniając błędy związane z czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie, popełniając błędy słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy ubrań, czynności wykonywanych w wolnym czasie, codziennych czynności), czas present simple, przysłówki częstotliwości, czasownik have got. rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy ubrań, czynności wykonywanych w wolnym czasie, codziennych czynności), czas present simple, przysłówki częstotliwości, czasownik have got, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy ubrań, czynności wykonywanych w wolnym czasie, codziennych czynności), czas present simple, przysłówki częstotliwości, czasownik have got, popełniając liczne błędy. rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy ubrań, czynności wykonywanych w wolnym czasie, codziennych czynności), czas present simple, przysłówki częstotliwości, czasownik have got, popełniając bardzo liczne błędy.

19 Uczeń tworzy opis swojego przyjaciela, uwzględniając podstawowe informacje na jego/jej temat, wygląd, zainteresowania, upodobania itp., pisze zaproszenie na urodziny, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń tworzy opis swojego przyjaciela, uwzględniając podstawowe informacje na jego/jej temat, wygląd, zainteresowania, upodobania itp., pisze zaproszenie na urodziny, popełniając wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń tworzy opis swojego przyjaciela, uwzględniając podstawowe informacje na jego/jej temat, wygląd, zainteresowania, upodobania itp., pisze zaproszenie na urodziny, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń tworzy opis swojego przyjaciela, uwzględniając podstawowe informacje na jego/jej temat, wygląd, zainteresowania, upodobania itp., pisze zaproszenie na urodziny, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 2 Opis miejsc różne pomieszczenia, stosując różnorodne słownictwo, nie Uczeń opisuje różne pomieszczenia, stosując w miarę różnorodne słownictwo, popełniając niewielkie błędy Uczeń opisuje różne pomieszczenia, stosując podstawowe słownictwo, Uczeń opisuje różne pomieszczenia, Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje swoją szkołę ze szkołą opisaną w przeczytanym tekście, nie Uczeń porównuje swoją szkołę ze szkołą opisaną w przeczytanym tekście, popełniając niewielkie błędy Uczeń porównuje swoją szkołę ze szkołą opisaną w przeczytanym tekście, Uczeń porównuje swoją szkołę ze szkołą opisaną w przeczytanym tekście, Rozumienie wypowiedzi wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 2 niewielkie błędy. językowe uwzględnione w rozdziale 2 dużo błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 2 bardzo dużo błędów Zachowania społeczne i interakcja Uczeń oferuje, zamawia jedzenie i napoje w restauracji lub barze, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń oferuje, zamawia jedzenie i napoje w restauracji lub barze, stosując właściwe formy grzecznościowe i nie Uczeń oferuje, zamawia jedzenie i napoje w restauracji lub barze, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy Uczeń oferuje, zamawia jedzenie i napoje w restauracji lub barze, nie stosując właściwych form grzecznościowych

20 Uzyskiwanie informacji przebywaniem różnych osób w pomieszczeniach szkolnych, przedmiotami i osobami znajdującymi się w określonych pomieszczeniach. związane z przebywaniem różnych osób w pomieszczeniach szkolnych, przedmiotami i osobami znajdującymi się w określonych pomieszczeniach, popełniając drobne błędy językowe, nie związane z przebywaniem różnych osób w pomieszczeniach szkolnych, przedmiotami i osobami znajdującymi się w określonych pomieszczeniach, związane z przebywaniem różnych osób w pomieszczeniach szkolnych, przedmiotami i osobami znajdującymi się w określonych pomieszczeniach, słownictwo z rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy pomieszczeń w szkole, nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy mebli i elementów wyposażenia, nazwy napojów i jedzenia, produktów spożywczych), some, any, przedimki a/an, konstrukcję There is/there are, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy pomieszczeń w szkole, nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy mebli i elementów wyposażenia, nazwy napojów i jedzenia, produktów spożywczych), some, any, przedimki a/ an, konstrukcję There is/there are, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy pomieszczeń w szkole, nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy mebli i elementów wyposażenia, nazwy napojów i jedzenia, produktów spożywczych), some, any, przedimki a/an, konstrukcję There is/there are, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, popełniając liczne błędy. rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy pomieszczeń w szkole, nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy mebli i elementów wyposażenia, nazwy napojów i jedzenia, produktów spożywczych), some, any, przedimki a/an, konstrukcję There is/ There are, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń opisuje swoją szkołę i pomieszczenia w niej się znajdujące, przygotowuje projekt menu do szkolnej stołówki, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń opisuje swoją szkołę i pomieszczenia w niej się znajdujące, przygotowuje projekt menu do szkolnej stołówki, popełniając niewielkie błędy zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń opisuje swoją szkołę i pomieszczenia w niej się znajdujące, przygotowuje projekt menu do szkolnej stołówki, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń opisuje swoją szkołę i pomieszczenia w niej się znajdujące, przygotowuje projekt menu do szkolnej stołówki, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Opis czynności sposób przygotowania wybranej potrawy, uwzględniając ilość potrzebnych składników, nie Uczeń opisuje sposób przygotowania wybranej potrawy, uwzględniając ilość potrzebnych składników, popełniając Uczeń opisuje sposób przygotowania wybranej potrawy, uwzględniając ilość potrzebnych składników, popełniając błędy językowe, które w niewielkim Uczeń opisuje sposób przygotowania wybranej potrawy, uwzględniając ilość potrzebnych składników, popełniając błędy językowe, które w znacznym UNIT 3

21 Opis upodobań swoje upodobania muzyczne oraz ulubionych wykonawców muzycznych, wyraża swoje upodobania na temat koncertów i musicali, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje swoje upodobania muzyczne oraz ulubionych wykonawców muzycznych, wyraża swoje upodobania na temat koncertów i musicali, popełniając niewielkie błędy Uczeń opisuje swoje upodobania muzyczne oraz ulubionych wykonawców muzycznych, wyraża swoje upodobania na temat koncertów i musicali, Uczeń opisuje swoje upodobania muzyczne oraz ulubionych wykonawców muzycznych, wyraża swoje upodobania na temat koncertów i musicali, popełniając błędy językowe, które w znacznym Rozumienie wypowiedzi wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 3 i niewielkie błędy. językowe uwzględnione w rozdziale 3 i dużo błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 3 i bardzo dużo błędów Opis ludzi wybraną gwiazdę muzyki, uwzględniając podstawowe informacje na jej temat, wygląd oraz swoją opinię, nie popełniając Uczeń opisuje wybraną gwiazdę muzyki, uwzględniając podstawowe informacje na jej temat, wygląd oraz swoją opinię, popełniając niewielkie błędy Uczeń opisuje wybraną gwiazdę muzyki, uwzględniając podstawowe informacje na jej temat, wygląd oraz swoją opinię, Uczeń opisuje wybraną gwiazdę muzyki, uwzględniając podstawowe informacje na jej temat, wygląd oraz swoją opinię, Zachowania społeczne i interakcja Uczeń sugeruje i proponuje różne formy spędzenia czasu i reaguje na takie propozycje zgadzając się lub udzielając odmowy, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie Uczeń sugeruje i proponuje różne formy spędzenia czasu i reaguje na takie propozycje zgadzając się lub udzielając odmowy, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając Uczeń sugeruje i proponuje różne formy spędzenia czasu i reaguje na takie propozycje zgadzając się lub udzielając odmowy, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, Uczeń sugeruje i proponuje różne formy spędzenia czasu i reaguje na takie propozycje zgadzając się lub udzielając odmowy, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy gatunków muzycznych, instrumentów muzycznych, nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie), czas present continuous. rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy gatunków muzycznych, instrumentów muzycznych, nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie), czas present continuous, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy gatunków muzycznych, instrumentów muzycznych, nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie), czas present continuous, popełniając liczne błędy. rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy gatunków muzycznych, instrumentów muzycznych, nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie), czas present continuous, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń tworzy pisemny opis wybranej gwiazdy muzyki, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń tworzy pisemny opis wybranej gwiazdy muzyki, popełniając niewielkie błędy zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń tworzy pisemny opis wybranej gwiazdy muzyki, popełniając błędy wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń tworzy pisemny opis wybranej gwiazdy muzyki, popełniając błędy wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 4

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 First Steps CEL KSZTAŁCENIA WG językowe uwzględnione w rozdziale First

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra,

Bardziej szczegółowo

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi :

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Tytuł podręcznika - Steps Forward

Tytuł podręcznika - Steps Forward PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Stefan Kokoczka Obowiązkowe podręczniki: Tytuł podręcznika - Steps Forward Autorzy:Tim Falla, Paul

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Unit 5 jeśli nie zostanie przerobiony w całości w semestrze I Opis rzeczy Uczeń

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Przedmiotowe Ocenianie z języka angielskiego opracowane zostało na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności wkład pracy i aktywność ćwiczenia Oceny bieżące uwzględnią

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE I. 1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego będzie

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

3) formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców;

3) formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców; Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy w roku szkolnym 2016/2017 Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) uwzględniają:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie. Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie. Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie Postanowienia ogólne SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIEĆ UCZNIÓW 1. Formy aktywności:

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu )

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu ) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV szkoły podstawowej niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu ucząca:

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I I PÓŁROCZE- SRÓDROCZNA Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014 1. Wymagania edukacyjne spełniają zapisy

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Określa ZWO: 5 Techniki sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia.

Określa ZWO: 5 Techniki sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA język angielski Szkoła Podstawowa nr 5 z OI Przedmiot: j. angielski klasy 4 6 Nauczyciele języka angielskiego Obszary PSO wynikające z Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 1 Kryteria oceny

Super Sparks 1 Kryteria oceny Super Sparks 1 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, Uczeń przedstawia się z imienia, niewielkim zrozumienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII 1. Na lekcjach języka anielskiego doskonalone oraz oceniane będą przede wszystkim następujące obszary aktywności językowej ucznia: a.

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2,

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2, PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2016/2017 Nauczyciel: mgr Barbara Nowak Obowiązkowe podręczniki: Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV OCENA OCENA CELUJĄCA Gramatyka Mówienie i fonetyka KRYTERIA OCENIANIA Uczeń: bezbłędnie tworzy liczbę mnogą oraz stosuje przedimki a/an bezbłędnie stosuje

Bardziej szczegółowo

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy:1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zasady ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie uczniom osiągnięcia poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo)

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) Wymagania edukacyjne zjęzyka angielskiego dla klas IV Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) I. Numer dopuszczenia przez

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu JĘZYK ANGIELSKI Vd Autor: Administrator 16.02.2015. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V d Rok szkolny 2014/2015 Nauczyciel: mgr Monika Rudnicka-Chadaj Obowiązkowe podręczniki:

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV - VII Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz z systemem oceniania na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL.V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIETESZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL.V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIETESZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL.V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIETESZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Ocena celująca: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, - aktywnie uczestniczy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI

SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Załącznik nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 53 im. S. Żeromskiego w Katowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy IV-VI I. Informacje wstępne. Zadaniem przedmiotowego systemu oceniania z języka

Bardziej szczegółowo

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE W Y M A G A N I A O S I Ą G N I Ę Ć W I E D Z Y I U M I E J Ę T N O Ś C I Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O P O U K O Ń C Z E N I U K L A S Y 1 TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V OCENA Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Uczeń -wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem present

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP Ocenę A otrzymuje uczeń, który: ROK SZKOLNY 2015/2016 bezbłędnie opanował słownictwo : Hello, goodbye witamy się i żegnamy liczebniki od 1 do 10 zabawki

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch

WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Kryteria oceny

Steps in English 3 Kryteria oceny Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji Zakres umiejętności (sprawności językowe) opanowania umiejętności Kryteria: JĘZYK ANGIELSKI witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2 Today! 2, ROZDZIAŁ 1. FAMILY AND FRIENDS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ UMIEJĘTNOŚCI zakres w znacznym zakres ; głównie 1. dane personalne, 2. liczebniki 0-50, 3. godziny, 4. pozdrowienia, 5. dni tygodnia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE IV Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) b) Rozumienie ze słuchu b) c) d) e)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2 Tim Falla, Paul A Davies, Sylvia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak Nr dopuszczenia MEN: 302/2/2011 Opracowała: Natalia Potok ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: - wypowiedź ustna - prace pisemne:

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII OGÓLNE KRYTERIA OCEN: NIEDOSTATECZNA POZIOM PODSTAWOWY DOPUSZCZAJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) Znajomość środków językowych b) Rozumienie ze słuchu b) Mówienie c) Czytanie d)

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo