JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII"

Transkrypt

1 JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII OGÓLNE KRYTERIA OCEN: NIEDOSTATECZNA POZIOM PODSTAWOWY DOPUSZCZAJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DOBRA ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POZIOM PONADPODSTAWOWY BARDZO DOBRA WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH CELUJĄCA English Plus Options dla klasy VII: kryteria oceny Oxford University Press Strona 1

2 Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela. Uczeń: zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń, popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie, zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela, popełnia liczne błędy leksykalnogramatyczne we wszystkich typach zadań. Uczeń: zna część wprowadzonych słów i wyrażeń, popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie, zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych, popełnia sporo błędów leksykalnogramatycznych w trudniejszych zadaniach. Uczeń: zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń, zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia, zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne, popełnia nieliczne błędy leksykalnogramatyczne. Uczeń: zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia, poprawnie je zapisuje i wymawia, zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne, popełnia sporadyczne błędy leksykalnogramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić. Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą i English Plus Options dla klasy VII: kryteria oceny Oxford University Press Strona 2

3 Umiejętności Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach. Recepcja Uczeń: rozumie polecenia nauczyciela, w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie rozumie pojedyncze słowa, rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na czytanie. Recepcja Uczeń: rozumie polecenia nauczyciela, częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Recepcja Uczeń: rozumie polecenia nauczyciela, poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Recepcja Uczeń: rozumie polecenia nauczyciela, poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie, zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi. umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria. English Plus Options dla klasy VII: kryteria oceny Oxford University Press Strona 3

4 Produkcja wypowiedzi ucznia nie są płynne i są bardzo krótkie: wyrazy, pojedyncze zdania, w formie pisemnej dwa - trzy zdania, uczeń przekazuje i uzyskuje niewielką część istotnych informacji, wypowiedzi ucznia są w znacznym stopniu nielogiczne i niespójne, uczeń stosuje niewielki zakres poznanego słownictwa oraz struktur, uczeń popełnia liczne błędy leksykalnogramatyczne, które mogą zakłócać komunikację. Produkcja wypowiedzi ucznia nie są zbyt płynne, ale mają dostateczną długość, uczeń przekazuje i uzyskuje większość istotnych informacji, wypowiedzi ucznia są częściowo nielogiczne i niespójne, uczeń stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi, uczeń popełnia sporo błędów leksykalnogramatycznych, które nie zakłócają jednak komunikacji. Produkcja wypowiedzi ucznia są dość płynne, a jego prace pisemne mają odpowiednią długość, uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje, wypowiedzi ucznia są logiczne i w miarę spójne, uczeń stosuje adekwatne do tematu słownictwo oraz struktury, uczeń popełnia nieliczne błędy leksykalnogramatyczne, nie zakłócające komunikacji, uczeń stosuje odpowiednią formę i styl. Produkcja wypowiedzi i prace pisemne ucznia są płynne i mają odpowiednią długość, uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje, wypowiedzi ucznia są logiczne i spójne, uczeń stosuje bogate słownictwo i struktury, uczeń popełnia sporadyczne błędy leksykalnogramatyczne, uczeń stosuje odpowiednią formę i styl. English Plus Options dla klasy VII: kryteria oceny Oxford University Press Strona 4

5 SZCZEGOŁOWE KRYTERIA OCEN: STARTER UNIT CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY Rozumienie wypowiedzi wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu językowe uwzględnione w rozdziale Starter i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Starter i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Starter i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Starter i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo Udzielanie i uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi, rodziną, rozkładem zajęć w planie lekcji w szkole. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi, rodziną, rozkładem zajęć w planie lekcji w szkole, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi, rodziną, rozkładem zajęć w planie lekcji w szkole, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi, rodziną, rozkładem zajęć w planie lekcji w szkole, znacznym stopniu wpływają na właściwe Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału Starter (w tym, m.in. nazwy członków rodziny, słownictwo związane ze szkołą, nazwy przedmiotów szkolnych i miejsc w szkole), czasownik be, zaimki osobowe, przymiotniki dzierżawcze, dopełniacz s, czasownik have got oraz konstrukcję There is/there are. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Starter (w tym, m.in. nazwy członków rodziny, słownictwo związane ze szkołą, nazwy przedmiotów szkolnych i miejsc w szkole), czasownik be, zaimki osobowe, przymiotniki dzierżawcze, dopełniacz Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Starter (w tym, m.in. nazwy członków rodziny, słownictwo związane ze szkołą, nazwy przedmiotów szkolnych i miejsc w szkole), czasownik be, zaimki osobowe, Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Starter (w tym, m.in. nazwy członków rodziny, słownictwo związane ze szkołą, nazwy przedmiotów szkolnych i miejsc w szkole), czasownik be, zaimki osobowe, przymiotniki English Plus Options dla klasy VII: kryteria oceny Oxford University Press Strona 5

6 s, czasownik have got oraz konstrukcję There is/there are, popełniając nieliczne przymiotniki dzierżawcze, dopełniacz s, czasownik have got oraz konstrukcję There is/there are, popełniając liczne dzierżawcze, dopełniacz s, czasownik have got oraz konstrukcję There is/there are, popełniając bardzo liczne Uczeń pisze krótki tekst w postaci opisu swojej szkoły oraz szkoły idealnej, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze tekst w postaci, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst w postaci, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst w postaci, popełniając błędy znacznym stopniu wpływają na właściwe wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 1 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY Rozumienie wypowiedzi wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo Udzielanie i uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami i spędzaniem czasu wolnego w różnych miejscach i formach. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami i spędzaniem czasu wolnego w różnych miejscach i formach, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami i spędzaniem czasu wolnego w różnych miejscach i formach, niewielkim stopniu wpływają na Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami i spędzaniem czasu wolnego w różnych miejscach i formach, znacznym stopniu wpływają na właściwe English Plus Options dla klasy VII: kryteria oceny Oxford University Press Strona 6

7 właściwe Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in. nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie, nazwy miejsc w okolicy zamieszkania, łączniki), przysłówki częstotliwości, przyimki, czas present simple. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in. nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie, nazwy miejsc w okolicy zamieszkania, łączniki), przysłówki częstotliwości, przyimki, czas present simple, popełniając nieliczne Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in. nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie, nazwy miejsc w okolicy zamieszkania, łączniki), przysłówki częstotliwości, przyimki, czas present simple, popełniając liczne Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in. nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie, nazwy miejsc w okolicy zamieszkania, łączniki), przysłówki częstotliwości, przyimki, czas present simple, popełniając bardzo liczne Zachowania społeczne i interakcja Uczeń proponuje/sugeruje różne formy spędzenia czasu wolnego, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów. Uczeń proponuje/sugeruje różne formy spędzenia czasu wolnego, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na Uczeń proponuje/sugeruje różne formy spędzenia czasu wolnego, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, niewielkim stopniu wpływają na właściwe Uczeń proponuje/sugeruje różne formy spędzenia czasu wolnego, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie, nie stosując właściwych form grzecznościowych znacznym stopniu wpływają na właściwe Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat korzystania z telefonu i komputera w kontekście relacji rodzinnych, różnych form spędzania czasu wolnego, nie popełniając większych błędów. Uczeń wyraża swoją opinię na temat korzystania z telefonu i komputera w kontekście relacji rodzinnych, różnych form spędzania czasu wolnego, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na Uczeń wyraża swoją opinię na temat korzystania z telefonu i komputera w kontekście relacji rodzinnych, różnych form spędzania czasu wolnego, niewielkim stopniu wpływają na Uczeń wyraża swoją opinię na temat korzystania z telefonu i komputera w kontekście relacji rodzinnych, różnych form spędzania czasu wolnego, znacznym stopniu wpływają na właściwe English Plus Options dla klasy VII: kryteria oceny Oxford University Press Strona 7

8 właściwe Uczeń pisze krótki tekst na temat swojego hobby oraz zainteresowań swoich znajomych i członków rodziny, pisze tekst w postaci swojego profilu internetowego, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze krótki tekst na temat swojego hobby oraz zainteresowań swoich znajomych i członków rodziny, pisze tekst w postaci swojego profilu internetowego, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze krótki tekst na temat swojego hobby oraz zainteresowań swoich znajomych i członków rodziny, pisze tekst w postaci swojego profilu internetowego, niewielkim stopniu wpływają na właściwe wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze krótki tekst na temat swojego hobby oraz zainteresowań swoich znajomych i członków rodziny, pisze tekst w postaci swojego profilu internetowego, znacznym stopniu wpływają na właściwe wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 2 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY Rozumienie wypowiedzi wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 2 niewielkie językowe uwzględnione w rozdziale 2 językowe uwzględnione w rozdziale 2 bardzo Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2 (w tym, m.in. słownictwo związane z komunikowaniem się, nazwy urządzeń służące do komunikacji), czasy present simple, present continuous. rozdziału 2 (w tym, m.in. słownictwo związane z komunikowaniem się, nazwy urządzeń służące do komunikacji), czasy present simple, present continuous, popełniając nieliczne rozdziału 2 (w tym, m.in. słownictwo związane z komunikowaniem się, nazwy urządzeń służące do komunikacji), czasy present simple, present continuous, popełniając liczne rozdziału 2 (w tym, m.in. słownictwo związane z komunikowaniem się, nazwy urządzeń służące do komunikacji), czasy present simple, present continuous, popełniając bardzo liczne English Plus Options dla klasy VII: kryteria oceny Oxford University Press Strona 8

9 Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi prostą rozmowę telefoniczną, ustala wspólne plany, reaguje na propozycje i sugestie, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów. Uczeń prowadzi prostą rozmowę telefoniczną, ustala wspólne plany, reaguje na propozycje i sugestie, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając Uczeń prowadzi prostą rozmowę telefoniczną, ustala wspólne plany, reaguje na propozycje i sugestie, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, Uczeń prowadzi prostą rozmowę telefoniczną, ustala wspólne plany, reaguje na propozycje i sugestie, nie stosując właściwych form grzecznościowych Opis ludzi, miejsc itp. Uczeń w sposób płynny opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając czynności przez nich wykonywane, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając czynności przez nich wykonywane, popełniając Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając czynności przez nich wykonywane, Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając czynności przez nich wykonywane, Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat różnych form komunikowania się między ludźmi, nie popełniając większych błędów. Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych form komunikowania się między ludźmi, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych form komunikowania się między ludźmi, językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych form komunikowania się między ludźmi, językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe Opis planów i zamierzeń Uczeń w sposób płynny wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące najbliższej przyszłości i planowanych form spędzenia czasu wolnego, nie popełniając większych błędów. Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące najbliższej przyszłości i planowanych form spędzenia czasu wolnego, popełniając drobne błędy językowe, nie Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące najbliższej przyszłości i planowanych form spędzenia czasu wolnego, językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące najbliższej przyszłości i planowanych form spędzenia czasu wolnego, językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe Uczeń pisze tekst w postaci raportu na temat form nauki języków obcych w oparciu o przeprowadzoną ankietę, list do znajomego na temat spędzania wolnego czasu i wspólnych planów wakacyjnych, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze tekst w postaci raportu na temat form nauki języków obcych w oparciu o przeprowadzoną ankietę, list do znajomego na temat spędzania wolnego czasu i wspólnych planów wakacyjnych, popełniając wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst w postaci raportu na temat form nauki języków obcych w oparciu o przeprowadzoną ankietę, list do znajomego na temat spędzania wolnego czasu i wspólnych planów wakacyjnych, wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst w postaci raportu na temat form nauki języków obcych w oparciu o przeprowadzoną ankietę, list e- mail do znajomego na temat spędzania wolnego czasu i wspólnych planów wakacyjnych, wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 3 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY English Plus Options dla klasy VII: kryteria oceny Oxford University Press Strona 9

10 Rozumienie wypowiedzi wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 3 niewielkie językowe uwzględnione w rozdziale 3 językowe uwzględnione w rozdziale 3 bardzo Udzielanie i uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami i preferencjami dotyczącymi postaci i wydarzeń historycznych. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami i preferencjami dotyczącymi postaci i wydarzeń historycznych, popełniając drobne błędy językowe, nie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami i preferencjami dotyczącymi postaci i wydarzeń historycznych, popełniając błędy niewielkim stopniu wpływają na właściwe Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami i preferencjami dotyczącymi postaci i wydarzeń historycznych, Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in. słownictwo związane z historią, zwiedzaniem muzeów, podróżowaniem), czas past simple, czasowniki regularne i nieregularne. rozdziału 3 (w tym, m.in. słownictwo związane z historią, zwiedzaniem muzeów, podróżowaniem), czas past simple, czasowniki regularne i nieregularne, popełniając nieliczne rozdziału 3 (w tym, m.in. słownictwo związane z historią, zwiedzaniem muzeów, podróżowaniem), czas past simple, czasowniki regularne i nieregularne, popełniając liczne rozdziału 3 (w tym, m.in. słownictwo związane z historią, zwiedzaniem muzeów, podróżowaniem), czas past simple, czasowniki regularne i nieregularne, popełniając bardzo liczne Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi rozmowę, w której opowiada o minionym weekendzie, wyraża opinię i pyta o opinię na temat minionych wydarzeń, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów. Uczeń prowadzi rozmowę, w której opowiada o minionym weekendzie, wyraża opinię i pyta o opinię na temat minionych wydarzeń, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń prowadzi rozmowę, w której opowiada o minionym weekendzie, wyraża opinię i pyta o opinię na temat minionych wydarzeń, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, Uczeń prowadzi rozmowę, w której opowiada o minionym weekendzie, wyraża opinię i pyta o opinię na temat minionych wydarzeń, nie stosując właściwych form grzecznościowych znacznym stopniu wpływają na właściwe Opis wydarzeń Uczeń w sposób płynny opisuje odbytą prawdziwą podróż oraz wymyśloną podróż w czasie do przeszłości, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje odbytą prawdziwą podróż oraz wymyśloną podróż w czasie do przeszłości, popełniając Uczeń opisuje odbytą prawdziwą podróż oraz wymyśloną podróż w czasie do przeszłości, językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe Uczeń opisuje odbytą prawdziwą podróż oraz wymyśloną podróż w czasie do przeszłości, językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe Uczeń pisze tekst na temat wybranego święta lub uroczystości, w której uczestniczył, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze tekst na temat wybranego święta lub uroczystości, w której uczestniczył, nie wpływające na wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst na temat wybranego święta lub uroczystości, w której uczestniczył, wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst na temat wybranego święta lub uroczystości, w której uczestniczył, językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 4 English Plus Options dla klasy VII: kryteria oceny Oxford University Press Strona 10

11 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY Rozumienie wypowiedzi wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 4 niewielkie językowe uwzględnione w rozdziale 4 językowe uwzględnione w rozdziale 4 bardzo Udzielanie i uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z wydarzeniami i doświadczeniami z przeszłości. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z wydarzeniami i doświadczeniami z przeszłości, popełniając drobne błędy językowe, nie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z wydarzeniami i doświadczeniami z przeszłości, niewielkim stopniu wpływają na właściwe Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z wydarzeniami i doświadczeniami z przeszłości, znacznym stopniu wpływają na właściwe Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in. czasowniki ruchu, przymiotniki i przysłówki opisujące sposób wykonywania czynności, słownictwo związane z podróżowaniem, nazwy zwierząt, łączniki: after, as soon as, when, while), czas present continuous, past simple i past continuous. rozdziału 4 (w tym, m.in. czasowniki ruchu, przymiotniki i przysłówki opisujące sposób wykonywania czynności, słownictwo związane z podróżowaniem, nazwy zwierząt, łączniki: after, as soon as, when, while), czas present continuous, past simple i past continuous, popełniając nieliczne rozdziału 4 (w tym, m.in. czasowniki ruchu, przymiotniki i przysłówki opisujące sposób wykonywania czynności, słownictwo związane z podróżowaniem, nazwy zwierząt, łączniki: after, as soon as, when, while), czas present continuous, past simple i past continuous, popełniając liczne rozdziału 4 (w tym, m.in. czasowniki ruchu, przymiotniki i przysłówki opisujące sposób wykonywania czynności, słownictwo związane z podróżowaniem, nazwy zwierząt, łączniki: after, as soon as, when, while), czas present continuous, past simple i past continuous, popełniając bardzo liczne Opis ludzi, miejsc, czynności itp. Uczeń w sposób płynny opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając czynności przez nich wykonywane, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając czynności przez nich wykonywane, popełniając Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając czynności przez nich wykonywane, Uczeń opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając czynności przez nich wykonywane, Uczeń pisze tekst w postaci opowiadania niesamowitego momentu uchwyconego na zdjęciu, listu prywatnego na temat wygranej w konkursie fotograficznym, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze tekst w postaci opowiadania niesamowitego momentu uchwyconego na zdjęciu, listu prywatnego na temat wygranej w konkursie fotograficznym, popełniając wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst w postaci opowiadania niesamowitego momentu uchwyconego na zdjęciu, listu prywatnego na temat wygranej w konkursie fotograficznym, popełniając błędy niewielkim stopniu wpływają na właściwe wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst w postaci opowiadania niesamowitego momentu uchwyconego na zdjęciu, listu prywatnego na temat wygranej w konkursie fotograficznym, znacznym stopniu wpływają na właściwe wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 5 English Plus Options dla klasy VII: kryteria oceny Oxford University Press Strona 11

12 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY Rozumienie wypowiedzi wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 5 niewielkie językowe uwzględnione w rozdziale 5 językowe uwzględnione w rozdziale 5 bardzo Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in. nazwy dyscyplin sportowych, nazwy umiejętności, zawodów), przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, czasownik modalny can. rozdziału 5 (w tym, m.in. nazwy dyscyplin sportowych, nazwy umiejętności, zawodów), przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, czasownik modalny can, popełniając nieliczne rozdziału 5 (w tym, m.in. nazwy dyscyplin sportowych, nazwy umiejętności, zawodów), przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, czasownik modalny can, popełniając liczne rozdziału 5 (w tym, m.in. nazwy dyscyplin sportowych, nazwy umiejętności, zawodów), przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, czasownik modalny can, popełniając bardzo liczne Zachowania społeczne i interakcja Uczeń spekuluje, oszacowuje i wyraża niepewność w rozmowach o światowych rekordach, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów. Uczeń spekuluje, oszacowuje i wyraża niepewność w rozmowach o światowych rekordach, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń spekuluje, oszacowuje i wyraża niepewność w rozmowach o światowych rekordach, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, niewielkim stopniu wpływają na właściwe Uczeń spekuluje, oszacowuje i wyraża niepewność w rozmowach o światowych rekordach, nie stosując właściwych form grzecznościowych Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat osób, miejsc, przedmiotów itp., porównując ze sobą ich różne cechy, nie popełniając większych błędów. Uczeń wyraża swoją opinię temat osób, miejsc, przedmiotów itp., porównując ze sobą ich różne cechy, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń wyraża swoją opinię temat osób, miejsc, przedmiotów itp., porównując ze sobą ich różne cechy, Uczeń wyraża swoją opinię temat osób, miejsc, przedmiotów itp., porównując ze sobą ich różne cechy, Uczeń pisze teksty w postaci wiadomości sms z gratulacjami, podziękowani za życzenia oraz kartki z wakacji itp., nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze teksty w postaci wiadomości sms z gratulacjami, podziękowani za życzenia oraz kartki z wakacji itp., popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze teksty w postaci wiadomości sms z gratulacjami, podziękowani za życzenia oraz kartki z wakacji itp., językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze teksty w postaci wiadomości sms z gratulacjami, podziękowani za życzenia oraz kartki z wakacji itp., znacznym stopniu wpływają na właściwe wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 6 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY English Plus Options dla klasy VII: kryteria oceny Oxford University Press Strona 12

13 Rozumienie wypowiedzi wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 6 niewielkie językowe uwzględnione w rozdziale 6 językowe uwzględnione w rozdziale 6 bardzo Udzielanie i uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z umiejętnościami i cechami charakteru potrzebnymi, aby przetrwać w trudnych warunkach. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z umiejętnościami i cechami charakteru potrzebnymi, aby przetrwać w trudnych warunkach, popełniając drobne błędy językowe, nie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z umiejętnościami i cechami charakteru potrzebnymi, aby przetrwać w trudnych warunkach, popełniając błędy niewielkim stopniu wpływają na właściwe Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z umiejętnościami i cechami charakteru potrzebnymi, aby przetrwać w trudnych warunkach, Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy umiejętności, nazwy cech charakteru, nazwy sprzętu turystycznego i turystycznego), will, pierwszy tryb warunkowy, czasowniki should/shouldn t, must i mustn t, tryb rozkazujący. rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy umiejętności, nazwy cech charakteru, nazwy sprzętu turystycznego i turystycznego), will, pierwszy tryb warunkowy, czasowniki should/shouldn t, must i mustn t, tryb rozkazujący, popełniając nieliczne rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy umiejętności, nazwy cech charakteru, nazwy sprzętu turystycznego i turystycznego), will, pierwszy tryb warunkowy, czasowniki should/shouldn t, must i mustn t, tryb rozkazujący, popełniając liczne rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy umiejętności, nazwy cech charakteru, nazwy sprzętu turystycznego i turystycznego), will, pierwszy tryb warunkowy, czasowniki should/shouldn t, must i mustn t, tryb rozkazujący, popełniając bardzo liczne Zachowania społeczne i interakcja Uczeń udziela rad związanych z planowaną podróżą w potencjalnie trudnych warunkach, tworzy zasady dla różnych miejsc, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów. Uczeń udziela rad związanych z planowaną podróżą w potencjalnie trudnych warunkach, tworzy zasady dla różnych miejsc, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając Uczeń udziela rad związanych z planowaną podróżą w potencjalnie trudnych warunkach, tworzy zasady dla różnych miejsc, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, niewielkim stopniu wpływają na właściwe Uczeń udziela rad związanych z planowaną podróżą w potencjalnie trudnych warunkach, tworzy zasady dla różnych miejsc, nie stosując właściwych form grzecznościowych Uczeń pisze tekst w postaci wpisu na blogu, w którym udziela rad i instruuje na temat radzenia sobie z zadaniami domowymi, list do kolegi, który rozpoczął coś nowego, udzielając mu rad i sugestii, wpis na blogu po powrocie z obozu przetrwania,nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze tekst w postaci wpisu na blogu, w którym udziela rad i instruuje na temat radzenia sobie z zadaniami domowymi, list do kolegi, który rozpoczął coś nowego, udzielając mu rad i sugestii, wpis na blogu po powrocie z obozu przetrwania, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst w postaci wpisu na blogu, w którym udziela rad i instruuje na temat radzenia sobie z zadaniami domowymi, list do kolegi, który rozpoczął coś nowego, udzielając mu rad i sugestii, wpis na blogu po powrocie z obozu przetrwania, wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst w postaci wpisu na blogu, w którym udziela rad i instruuje na temat radzenia sobie z zadaniami domowymi, list do kolegi, który rozpoczął coś nowego, udzielając mu rad i sugestii, wpis na blogu po powrocie z obozu przetrwania, wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 7 English Plus Options dla klasy VII: kryteria oceny Oxford University Press Strona 13

14 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY Rozumienie wypowiedzi wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 7 niewielkie językowe uwzględnione w rozdziale 7 językowe uwzględnione w rozdziale 7 bardzo Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy gatunków muzycznych, nazwy instrumentów muzycznych), will, be going to, czas present continuous, zaimki. rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy gatunków muzycznych, nazwy instrumentów muzycznych), will, be going to, czas present continuous, zaimki, popełniając nieliczne rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy gatunków muzycznych, nazwy instrumentów muzycznych), will, be going to, czas present continuous, zaimki, popełniając liczne rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy gatunków muzycznych, nazwy instrumentów muzycznych), will, be going to, czas present continuous, zaimki, popełniając bardzo liczne Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prosi o pomoc w organizacji różnych przedsięwzięć, oferuje swoją pomoc i reaguje na prośby, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów. Uczeń prosi o pomoc w organizacji różnych przedsięwzięć, oferuje swoją pomoc i reaguje na prośby, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń prosi o pomoc w organizacji różnych przedsięwzięć, oferuje swoją pomoc i reaguje na prośby, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, Uczeń prosi o pomoc w organizacji różnych przedsięwzięć, oferuje swoją pomoc i reaguje na prośby, nie stosując właściwych form grzecznościowych znacznym stopniu wpływają na właściwe Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat różnych gatunków muzycznych, piosenek i ich tekstów, nie popełniając większych błędów. Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych gatunków muzycznych, piosenek i ich tekstów, popełniając Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych gatunków muzycznych, piosenek i ich tekstów, Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych gatunków muzycznych, piosenek i ich tekstów, językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe Opis planów i zamierzeń Uczeń w sposób płynny wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące następnego roku, zespołu muzycznego i innych dziedzin życia, nie popełniając większych błędów. Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące następnego roku, zespołu muzycznego i innych dziedzin życia, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące następnego roku, zespołu muzycznego i innych dziedzin życia, niewielkim stopniu wpływają na właściwe Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące następnego roku, zespołu muzycznego i innych dziedzin życia, znacznym stopniu wpływają na właściwe Uczeń pisze tekst w postaci recenzji piosenki, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze tekst w postaci recenzji piosenki, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst w postaci recenzji piosenki, językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst w postaci recenzji piosenki, językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 8 English Plus Options dla klasy VII: kryteria oceny Oxford University Press Strona 14

15 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY Rozumienie wypowiedzi wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 8 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 8 niewielkie językowe uwzględnione w rozdziale 8 językowe uwzględnione w rozdziale 8 bardzo Udzielanie i uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z lękami i doświadczeniami różnych osób dotyczącymi sytuacji lękowych, doświadczenia różnych osób związane z wypadkami i doznaniem urazów. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z lękami i doświadczeniami różnych osób dotyczącymi sytuacji lękowych, doświadczenia różnych osób związane z wypadkami i doznaniem urazów, popełniając drobne błędy językowe, nie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z lękami i doświadczeniami różnych osób dotyczącymi sytuacji lękowych, doświadczenia różnych osób związane z wypadkami i doznaniem urazów, językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z lękami i doświadczeniami różnych osób dotyczącymi sytuacji lękowych, doświadczenia różnych osób związane z wypadkami i doznaniem urazów, językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8 (w tym, m.in. nazwy emocji i uczuć, nazwy urazów, nazwy dyscyplin sportowych, słownictwo związane z wypadkami i udzielaniem pierwszej pomocy, spójniki so i because), czasowniki regularne i nieregularne, czas present perfect. rozdziału 8 (w tym, m.in. nazwy emocji i uczuć, nazwy urazów, nazwy dyscyplin sportowych, słownictwo związane z wypadkami i udzielaniem pierwszej pomocy, spójniki so i because), czasowniki regularne i nieregularne, czas present perfect, popełniając nieliczne rozdziału 8 (w tym, m.in. nazwy emocji i uczuć, nazwy urazów, nazwy dyscyplin sportowych, słownictwo związane z wypadkami i udzielaniem pierwszej pomocy, spójniki so i because), czasowniki regularne i nieregularne, czas present perfect, popełniając liczne rozdziału 8 (w tym, m.in. nazwy emocji i uczuć, nazwy urazów, nazwy dyscyplin sportowych, słownictwo związane z wypadkami i udzielaniem pierwszej pomocy, spójniki so i because), czasowniki regularne i nieregularne, czas present perfect, popełniając bardzo liczne Zachowania społeczne i interakcja Uczeń oferuje pomoc i reaguje na propozycję pomocy, udziela rady, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów. Uczeń oferuje pomoc i reaguje na propozycję pomocy, udziela rady, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając Uczeń oferuje pomoc i reaguje na propozycję pomocy, udziela rady, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, Uczeń oferuje pomoc i reaguje na propozycję pomocy, udziela rady, nie stosując właściwych form grzecznościowych Opis wydarzeń Uczeń w sposób płynny opisuje swoje doświadczenia związane ze strachem i lękiem, opowiada o przebytych urazach, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje swoje doświadczenia związane ze strachem i lękiem, opowiada o przebytych urazach, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje swoje doświadczenia związane ze strachem i lękiem, opowiada o przebytych urazach, niewielkim stopniu wpływają na właściwe Uczeń opisuje swoje doświadczenia związane ze strachem i lękiem, opowiada o przebytych urazach, Uczeń pisze tekst w postaci listu z opisem wypadku, którego doznał, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze tekst w postaci listu z opisem wypadku, którego doznał,, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst w postaci listu z opisem wypadku, którego doznał,, niewielkim stopniu wpływają na właściwe wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst w postaci listu z opisem wypadku, którego doznał,, znacznym stopniu wpływają na właściwe wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. English Plus Options dla klasy VII: kryteria oceny Oxford University Press Strona 15

16 English Plus Options dla klasy VII: kryteria oceny Oxford University Press Strona 16

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM

New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM I. Zasady ogólne 1. Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO),

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z j. angielskiego dla klasy I B (grupa III.1), II A, II B i III B gimnazjum w Ścinawce Średniej 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z j. angielskiego dla klasy I B (grupa III.1), II A, II B i III B gimnazjum w Ścinawce Średniej 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z j. angielskiego dla klasy I B (grupa III.1), II A, II B i III B gimnazjum w Ścinawce Średniej 2015/2016 Zasady ogólne I. 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski

Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę

Bardziej szczegółowo

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II Kryteria ogólne Znajomość środków językowych Rozumienie NIEDOSTATE CZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

STARTER UNIT OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

STARTER UNIT OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA New English Plus 2 klasa I Gimnazjum Kryteria oceny Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy IIIab Gimnazjum (grupa podstawowa) w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania ogólne Znajomość środków Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Winners Plus 3 Kryteria oceny

Winners Plus 3 Kryteria oceny I okres rozdziały od 1 do 5 II okres rozdziały od 6 do 11 Winners Plus 3 Kryteria oceny UNIT 1 Uczeń wita się, przedstawia siebie z imienia i nazwiska, pyta i odpowiada na pytania o wiek i pochodzenie,

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny UNIT 1 słownictwo z Unitu 1, bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się formą dopełniacza s, regularną liczbą mnogą rzeczowników; poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA Tworzenie Opisu w sposób płynny -opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór.

Bardziej szczegółowo

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu )

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu ) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV szkoły podstawowej niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu ucząca:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3 KRYTERIA OCENIANIA KLASA II PODRĘCZNIK: OXFORD UNIVERSITY PRESS. ENGLISH PLUS 3 STARTER UNIT Ocena dopuszczająca -w niewielkim stopniu opisuje I porównuje różne element świata, przedmioty, osoby, zwierzęta

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach I - III:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach I - III: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach I - III: Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności PRACUJ

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: FOCUS 2 (Wyd. PEARSON) 1 Wymagania ogólne Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej JĘZYK ANGIELSKI KL.I Wspaniale Klasa I 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania UNIT 1 1 Opis ludzi charakter i osobowość różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, uwzględniając wiek, pochodzenie, osobowość

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY Kryteria ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: SŁOWNICTWO zna podstawowe informacje dotyczące użycia struktur gramatycznych z zakresu: konstrukcje:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach IV VI :

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach IV VI : Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach IV VI : Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny UNIT 1 Opis ludzi wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania. z języka angielskiego obowiązujące w SP im. Marii Konopnickiej. w Rogowie Sobóckim

Przedmiotowe Zasady Oceniania. z języka angielskiego obowiązujące w SP im. Marii Konopnickiej. w Rogowie Sobóckim Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego obowiązujące w SP im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim Rok szkolny 2015/16; Klasy: IV, V, VI I. Zasady ogólne 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE I. 1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego będzie

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

REGULAMIN OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO REGULAMIN OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zasady ogólne Regulamin oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Regulaminem wewnątrzszkolnego oceniania i stanowi załącznik do Statutu Szkoły. W ramach oceniania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zasady ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie uczniom osiągnięcia poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

TECHNIKUM - JĘZYK OBCY ZAWODOWY (TECHNIK INFORMATYK) KLASA 2

TECHNIKUM - JĘZYK OBCY ZAWODOWY (TECHNIK INFORMATYK) KLASA 2 TECHNIKUM - JĘZYK OBCY ZAWODOWY (TECHNIK INFORMATYK) KLASA 2 OCENA NIEDOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA Znajomość środków językowych Uczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV OCENA OCENA CELUJĄCA Gramatyka Mówienie i fonetyka KRYTERIA OCENIANIA Uczeń: bezbłędnie tworzy liczbę mnogą oraz stosuje przedimki a/an bezbłędnie stosuje

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MEN) II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP Wymagania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIE CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV-VI I. Postanowienia ogólne 1. Uczniowie oceniani są na zasadach sprawiedliwości, według ustalonych reguł, które są im znane oraz przez nich akceptowane. 2. Ocenę ustala nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi niedostateczną otrzymuje uczeń, nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 Program nauczania języka angielskiego dla II-ego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy 4-6), Macmillan

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy:1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2,

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2, PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2016/2017 Nauczyciel: mgr Barbara Nowak Obowiązkowe podręczniki: Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy I gimnazjum. Live beat 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy I gimnazjum. Live beat 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy I gimnazjum Live beat 2 1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ A1 / A2, KTÓRA JEST MOŻLIWA DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU REALIZACJI PODRĘCZNIKA Live Beat 2

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania UNIT 1 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka angielskiego. postanowienia ogólne:

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka angielskiego. postanowienia ogólne: Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka angielskiego postanowienia ogólne: 1.Przedmiotem oceny są: - sprawność rozumienia ze słuchu - sprawność czytania ze zrozumieniem - sprawność mówienia -

Bardziej szczegółowo

PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAWIERA: 1. Sposoby i formy sprawdzania osiągnięć 2. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych poziomów (śródroczne, roczne)

Bardziej szczegółowo

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA I semestr Ocena Umiejętności ucznia 6 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Klasa II, poziom III.1

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Klasa II, poziom III.1 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Klasa II, poziom III.1 Niniejsze wymagania edukacyjne opracowano na podstawie Programu Nauczania języka niemieckiego dla klas I III autorstwa Arlety

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM IV.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM IV.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM IV.0 KLASA III a, b, d PODRĘCZNIK INFOS 2B INFOS 2B 1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ A2, KTÓRA JEST

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I III szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I III szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I III szkoły podstawowej 1. ZASADY OGÓLNE: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I III szkoły podstawowej został opracowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra,

Bardziej szczegółowo