WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V"

Transkrypt

1 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel: Edyta Zawitkowska Rok szkolny: 2014/2015 1

2 Spis treści 1. Sposób informowania uczniów o wymaganiach edukacyjnych, ocenianiu, warunkach oraz trybie uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana. 2. Podstawowe umiejętności, które uczniowie powinni osiągnąć by otrzymać poszczególne oceny. 3. Szczegółowy spis wiedzy i umiejętności, jakie powinni osiągnąć uczniowie by otrzymać poszczególne oceny. 4. Umiejętności, które uczniowie z dysfunkcjami powinni osiągnąć by otrzymać poszczególne oceny. 5. Sposoby informowania uczniów o ocenach cząstkowych z poszczególnych form aktywności oraz ustalenie częstotliwości oceniania. 6. Narzędzia sprawdzające stopień opanowania wiadomości i umiejętności, zasady przeprowadzania sprawdzianów, klasówek oraz ustalenie form poprawiania oceny ze sprawdzianów. 7. Ustalenie wpływu różnych ocen cząstkowych na ocenę półroczną i roczną. 8. Ustalenie ilości prac domowych, częstotliwości oraz czasu na ich przygotowanie. 9. Ustalenie sposobów wskazywania kierunków dalszej pracy uczniów. 10. Warunki i tryb uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana. 11. Ocenianie prac projektowych. 2

3 1. Sposób informowania uczniów o wymaganiach edukacyjnych, ocenianiu, warunkach oraz trybie uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana. W pierwszym tygodniu nauki uczniowie otrzymują informację ustną dotyczącą zasad pracy podczas lekcji z języka angielskiego oraz zostają zapoznani z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny w formie pisemnej. Informacje uzupełniające przekazywane są uczniom na bieżąco. Wymagania edukacyjne, sposoby oceniania, tryb oraz warunki uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana z języka angielskiego w klasie IV znajdują się również w dziale plików na oficjalnej stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu. 2. Podstawowe umiejętności, które uczniowie powinni osiągnąć by otrzymać poszczególne oceny. Wymagania te zostały opracowane na podstawie dokumentu Modern Languages Learning, Teaching, Assessment wydanego przez Komisję Edukacyjną Rady Europy. Ocena 6 (celująca) Kryteria w poszczególnych sprawnościach jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto zakres wiedzy i umiejętności przekraczający treści programowe. Ocena 5 (bardzo dobra) MÓWIENIE: - Uczeń mówi płynnie z zastosowaniem różnorodnych poznanych struktur gramatycznych oraz słownictwa. - Uczeń mówi w naturalnym tempie. 3

4 - Uczeń bezbłędnie wybiera styl i formę ROZUMIENIE ZE SŁUCHU: - Uczeń potrafi zrozumieć sens różnorodnych komunikatów, wyodrębnić w wysłuchanym komunikacie zarówno główną ideę wypowiedzi jak również żądane informacje. - Uczeń rozumie pytania i polecenia nauczyciela. CZYTANIE: - Uczeń potrafi płynnie czytać ze zrozumieniem teksty i dialogi. - Uczeń stosuje poprawną intonację. - Uczeń potrafi domyślać się znaczenia nieznanych wyrazów w oparciu o kontekst, wyodrębnia żądane informacje i rozumie ogólny sens. PISANIE: - Uczeń potrafi sformułować bogatą leksykalnie i poprawną gramatycznie wypowiedź pisemną. - Uczeń używa poprawnej pisowni i interpunkcji. Ocena 4 (dobra) MÓWIENIE: - Uczeń mówi z zastosowaniem prawidłowej wymowy i gramatyki, błędy językowe nieznacznie zakłócają komunikację. - Uczeń mówi w tempie zbliżonym do naturalnego. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU: - Uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens oraz większość kluczowych informacji CZYTANIE: - Uczeń czyta w większości poprawnie i płynnie. - Uczeń potrafi sam poprawić popełnione błędy. - Uczeń rozumie ogólny sens oraz potrafi odszukać większość żądanych informacji. 4

5 PISANIE: - Uczeń potrafi sformułować wypowiedź pisemną poprawna gramatycznie i leksykalnie. - Uczeń sporadyczne popełnia błędy i nie zakłócają one komunikacji. - Uczeń pisze prace spełniając warunek ilości słów. Ocena 3 (dostateczna) MÓWIENIE: - Uczeń stosuje poprawną wymowę, popełnione błędy nie zakłócają komunikacji. - Uczeń mówi w wolnym tempie. - Uczeń tworzy zdania proste. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU: - Uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów. - Uczeń wyszukuje część żądanych informacji. CZYTANIE: - Uczeń czyta w wolnym tempie. - Uczeń częściowo stosuje poprawną wymowę. - Uczeń rozumie częściowo ogólny sens i potrafi wyszukiwać żądane informacje. PISANIE: - Uczeń potrafi sformułować prostą wypowiedź. - Uczeń popełnia błędy w pisowni oraz gramatyczne, które częściowo utrudniają komunikację. - Uczeń spełnia warunek ilości słów. 5

6 Ocena 2 (dopuszczająca) MÓWIENIE: - Uczeń wypowiada się popełniając dużo błędów utrudniających komunikację. - Uczeń potrafi z pomocą nauczyciela poprawić większość błędów. - Uczeń potrzebuje dużego wsparcia ze strony nauczyciela. - Uczeń dysponuje ograniczonym zasobem słownictwa. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU: - Uczeń czasami rozumie ogólny sens komunikatów. - Uczeń rozumie pojedyncze informacje. CZYTANIE: - Uczeń popełnia bardzo dużo błędów. - Uczeń czyta bardzo powoli, potrzebuje pomocy i wsparcia nauczyciela. -Uczeń rozumie tylko niektóre informacje i domyśla się ogólnego sensu. PISANIE: - Uczeń popełnia bardzo dużo błędów gramatycznych w pisowni, ale pojedyncze zdania są zrozumiałe. -Uczeń uczeń potrafi przy pomocy nauczyciela poprawić niektóre błędy. Ocena 1 (niedostateczna) - Uczeń nie opanował minimum umiejętności w zakresie sprawności językowych (mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie). Pomoc i wsparcie nauczyciela nie przynosi efektu. 6

7 3. Szczegółowy spis wiedzy i umiejętności, jakie powinni osiągnąć uczniowie by otrzymać poszczególne oceny. Aby uzyskać oceną celującą, umiejętności ucznia powinny przewyższać umiejętności na ocenę bardzo dobrą. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, uczeń powinien opanować następujące umiejętności: Uczeń w sposób płynny opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd, ubiór, upodobania i preferencje, nie popełniając większych błędów. Uczeń rozmawia na temat zakupu różnych towarów, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów. Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami i czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, przysłówki częstotliwości. Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje swojego przyjaciela, wybraną sławną osobę, pisze zaproszenie na przyjęcie urodzinowe, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń w sposób płynny opisuje różne pomieszczenia szkolne i domowe, uwzględniając informacje, co się w nich znajduje i co się w nich robi, stosując różnorodne słownictwo, nie popełniając większych błędów. Uczeń w sposób płynny porównuje różne szkoły i stołówki szkolne, nie popełniając większych błędów. Uczeń proponuje oraz zamawia jedzenie i picie w kawiarni/restauracji, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów. Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z ilością różnych produktów. Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, zaimki dopełnieniowe i osobowe, przedimki nieokreślone a/an, some i any, wyrażenie There is/there are, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania How much/how many. 7

8 Uczeń opisuje swoją szkołę oraz miejsce, w którym chciałby spędzać czas, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń w sposób płynny opisuje czynności wykonywane w czasie wolnym w momencie mówienia, nie popełniając większych błędów. Uczeń składa propozycje i sugestie, dotyczące spędzenia czasu wolnego i odpowiednio na nie reaguje, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów. Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat telewizyjnych konkursów talentów, nie popełniając większych błędów. Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, present continuous. Uczeń tworzy opis wybranej gwiazdy muzyki pop oraz zespołu muzycznego, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń kupuje bilet na autobus/pociąg, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów. Uczeń w sposób płynny opisuje czynności życia codziennego, uwzględniając właściwą kolejność wydarzeń, nie popełniając większych błędów. Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7, czas present simple, przysłówki częstotliwości. Uczeń opisuje dzień, uwzględniając odpowiednią kolejność zdarzeń, pisze list na temat wykonywanych przez siebie prac domowych, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń w sposób płynny opisuje ulubione produkty spożywcze i posiłki, nie popełniając większych błędów. Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami i zwyczajami żywieniowymi oraz godziną. Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8, czas present simple, zdania twierdzące i przeczenia w czasie present simple. Uczeń pisze tekst na temat swoich zwyczajów żywieniowych oraz list, w którym opisuje różne polskie potrawy, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń w sposób płynny opisuje czynności wykonywane w wolnym czasie, nie popełniając większych błędów. Uczeń w sposób płynny opisuje miejsce turystyczne w Polsce, nie popełniając większych błędów. Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami, zainteresowaniami i formami spędzania czasu wolnego. 8

9 Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 9, czas present simple, przysłówki częstotliwości, zaimki dopełnieniowe i osobowe. Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich zainteresowań i form spędzania swojego czasu wolnego, recenzje płyty muzycznej, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń w sposób płynny opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, nie popełniając większych błędów. Uczeń w sposób płynny opisuje ludzi, stosując często używane przymiotniki, nie popełniając większych błędów. Uczeń w sposób płynny opisuje wygląd zwierząt, nie popełniając większych błędów. Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome, przyimki miejsca, zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikami to be, have got i can, wyrażenie There is/there are. Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z imieniem, pochodzeniem, położeniem różnych przedmiotów, przynależnością przedmiotów do osób, wyglądem zwierząt, ceną przedmiotów. Aby uzyskać ocenę dobrą uczeń powinien opanować następujące umiejętności: Uczeń w sposób płynny opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, nie popełniając większych błędów. Uczeń w sposób płynny opisuje ludzi, stosując często używane przymiotniki, nie popełniając większych błędów. Uczeń w sposób płynny opisuje wygląd zwierząt, nie popełniając większych błędów. Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome, przyimki miejsca, zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikami to be, have got i can, wyrażenie There is/there are. Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z imieniem, pochodzeniem, położeniem różnych przedmiotów, przynależnością przedmiotów do osób, wyglądem zwierząt, ceną przedmiotów. Uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd, ubiór, upodobania i preferencje, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie 9

10 Uczeń rozmawia na temat zakupu różnych towarów, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami i czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, przysłówki częstotliwości, popełniając nieliczne błędy. Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje swojego przyjaciela, wybraną sławną osobę, pisze zaproszenie na przyjecie urodzinowe, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń w sposób płynny opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, nie popełniając większych błędów. Uczeń w sposób płynny opisuje ludzi, stosując często używane przymiotniki, nie popełniając większych błędów. Uczeń w sposób płynny opisuje wygląd zwierząt, nie popełniając większych błędów. Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome, przyimki miejsca, zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikami to be, have got i can, wyrażenie There is/there are. Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z imieniem, pochodzeniem, położeniem różnych przedmiotów, przynależnością przedmiotów do osób, wyglądem zwierząt, ceną przedmiotów. Uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd, ubiór, upodobania i preferencje, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń rozmawia na temat zakupu różnych towarów, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami i czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, przysłówki częstotliwości, popełniając nieliczne błędy. Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje swojego przyjaciela, wybraną sławną osobę, pisze zaproszenie na przyjecie urodzinowe, popełniając niewielkie błędy językowe, 10

11 nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń opisuje różne pomieszczenia szkolne i domowe, uwzględniając informacje, co się w nich znajduje i co się w nich robi, stosując w miarę różnorodne słownictwo, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń porównuje różne szkoły i stołówki szkolne, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń proponuje oraz zamawia jedzenie i picie w kawiarni/restauracji, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z ilością różnych produktów, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń opisuje swoją szkołę oraz miejsce, w którym chciałby spędzać czas, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, zaimki dopełnieniowe i osobowe, przedimki nieokreślone a/an, some i any, wyrażenie There is/there are, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania How much/how many, popełniając nieliczne błędy. Uczeń opisuje czynności wykonywane w czasie wolnym w momencie mówienia, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń składa propozycje i sugestie, dotyczące spędzenia czasu wolnego i odpowiednio na nie reaguje, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń wyraża swoją opinię temat telewizyjnych konkursów talentów, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, present continuous, popełniając nieliczne błędy. Uczeń tworzy opis wybranej gwiazdy muzyki pop oraz zespołu muzycznego, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń opisuje czynności wykonywane w czasie wolnym w momencie mówienia, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie 11

12 Uczeń składa propozycje i sugestie, dotyczące spędzenia czasu wolnego i odpowiednio na nie reaguje, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń wyraża swoją opinię temat telewizyjnych konkursów talentów, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, present continuous, popełniając nieliczne błędy. Uczeń tworzy opis wybranej gwiazdy muzyki pop oraz zespołu muzycznego, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń kupuje bilet na autobus/pociąg, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń opisuje czynności życia codziennego, uwzględniając właściwą kolejność wydarzeń, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7, czas present simple, przysłówki częstotliwości, popełniając nieliczne błędy. Uczeń opisuje dzień, uwzględniając odpowiednią kolejność zdarzeń, pisze list na temat wykonywanych przez siebie prac domowych, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń opisuje czynności wykonywane w czasie wolnym w momencie mówienia, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń składa propozycje i sugestie, dotyczące spędzenia czasu wolnego i odpowiednio na nie reaguje, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń wyraża swoją opinię temat telewizyjnych konkursów talentów, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, present continuous, popełniając nieliczne błędy. Uczeń tworzy opis wybranej gwiazdy muzyki pop oraz zespołu muzycznego, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń kupuje bilet na autobus/pociąg, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie 12

13 Uczeń opisuje czynności życia codziennego, uwzględniając właściwą kolejność wydarzeń, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7, czas present simple, przysłówki częstotliwości, popełniając nieliczne błędy. Uczeń opisuje dzień, uwzględniając odpowiednią kolejność zdarzeń, pisze list na temat wykonywanych przez siebie prac domowych, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń opisuje ulubione produkty spożywcze i posiłki, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami i zwyczajami żywieniowymi oraz godziną, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8, czas present simple, zdania twierdzące i przeczenia w czasie present simple, popełniając nieliczne błędy. Uczeń pisze tekst na temat swoich zwyczajów żywieniowych oraz list, w którym opisuje różne polskie potrawy, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń opisuje czynności wykonywane w wolnym czasie, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń opisuje miejsce turystyczne w Polsce, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami, zainteresowaniami i formami spędzania czasu wolnego, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 9, czas present simple, przysłówki częstotliwości, zaimki dopełnieniowe i osobowe, popełniając nieliczne błędy. Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich zainteresowań i form spędzania swojego czasu wolnego, recenzje płyty muzycznej, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, stosując często używane przymiotniki, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie 13

14 Uczeń wygląd zwierząt, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome, przyimki miejsca, zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikami to be, have got i can, wyrażenie There is/there are, popełniając nieliczne błędy. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z imieniem, pochodzeniem, położeniem różnych przedmiotów, przynależnością przedmiotów do osób, wyglądem zwierząt, ceną przedmiotów, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Aby uzyskać ocenę dostateczną, uczeń powinien opanować następujące umiejętności: Uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd, ubiór, upodobania i preferencje, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń rozmawia na temat zakupu różnych towarów, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami i czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, przysłówki częstotliwości, popełniając liczne błędy. Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje swojego przyjaciela, wybraną sławną osobę, pisze zaproszenie na przyjecie urodzinowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń opisuje różne pomieszczenia szkolne i domowe, uwzględniając informacje, co się w nich znajduje i co się w nich robi, stosując podstawowe słownictwo, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń porównuje różne szkoły i stołówki szkolne, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 14

15 Uczeń proponuje oraz zamawia jedzenie i picie w kawiarni/restauracji, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z ilością różnych produktów, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, zaimki dopełnieniowe i osobowe, przedimki nieokreślone a/an, some i any, wyrażenie There is/there are, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania How much/how many, popełniając liczne błędy. Uczeń opisuje swoją szkołę oraz miejsce, w którym chciałby spędzać czas, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń opisuje czynności wykonywane w czasie wolnym w momencie mówienia, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń składa propozycje i sugestie, dotyczące spędzenia czasu wolnego i odpowiednio na nie reaguje, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń wyraża swoją opinię temat telewizyjnych konkursów talentów, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, present continuous, popełniając liczne błędy. Uczeń tworzy opis wybranej gwiazdy muzyki pop oraz zespołu muzycznego, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń opisuje czynności wykonywane w czasie wolnym w momencie mówienia, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń składa propozycje i sugestie, dotyczące spędzenia czasu wolnego i odpowiednio na nie reaguje, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń wyraża swoją opinię temat telewizyjnych konkursów talentów, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 15

16 Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, present continuous, popełniając liczne błędy. Uczeń tworzy opis wybranej gwiazdy muzyki pop oraz zespołu muzycznego, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń kupuje bilet na autobus/pociąg, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń opisuje czynności życia codziennego, uwzględniając właściwą kolejność wydarzeń, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7, czas present simple, przysłówki częstotliwości, popełniając liczne błędy. Uczeń opisuje dzień, uwzględniając odpowiednią kolejność zdarzeń, pisze list na temat wykonywanych przez siebie prac domowych, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń opisuje ulubione produkty spożywcze i posiłki, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami i zwyczajami żywieniowymi oraz godziną, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8, czas present simple, zdania twierdzące i przeczenia w czasie present simple, popełniając liczne błędy. Uczeń pisze tekst na temat swoich zwyczajów żywieniowych oraz list, w którym opisuje różne polskie potrawy, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń opisuje czynności wykonywane w wolnym czasie, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń opisuje miejsce turystyczne w Polsce, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami, zainteresowaniami i formami spędzania czasu wolnego, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 16

17 Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 9, czas present simple, przysłówki częstotliwości, zaimki dopełnieniowe i osobowe, popełniając liczne błędy. Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich zainteresowań i form spędzania swojego czasu wolnego, recenzje płyty muzycznej, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń opisuje czynności wykonywane w wolnym czasie, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń opisuje miejsce turystyczne w Polsce, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami, zainteresowaniami i formami spędzania czasu wolnego, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 9, czas present simple, przysłówki częstotliwości, zaimki dopełnieniowe i osobowe, popełniając liczne błędy. Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich zainteresowań i form spędzania swojego czasu wolnego, recenzje płyty muzycznej, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, stosując często używane przymiotniki, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń opisuje wygląd zwierząt, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z imieniem, pochodzeniem, położeniem różnych przedmiotów, przynależnością przedmiotów do osób, wyglądem zwierząt, ceną przedmiotów, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome, przyimki miejsca, zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikami to be, have got i can, wyrażenie There is/there are, popełniając liczne błędy. 17

18 Aby uzyskać ocenę dopuszczającą, uczeń powinien opanować następujące umiejętności: Uczeń opisuje czynności wykonywane w wolnym czasie, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń opisuje miejsce turystyczne w Polsce, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami, zainteresowaniami i formami spędzania czasu wolnego, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 9, czas present simple, przysłówki częstotliwości, zaimki dopełnieniowe i osobowe, popełniając liczne błędy. Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich zainteresowań i form spędzania swojego czasu wolnego, recenzje płyty muzycznej, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, stosując często używane przymiotniki, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń opisuje wygląd zwierząt, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z imieniem, pochodzeniem, położeniem różnych przedmiotów, przynależnością przedmiotów do osób, wyglądem zwierząt, ceną przedmiotów, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome, przyimki miejsca, zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikami to be, have got i can, wyrażenie There is/there are, popełniając liczne błędy. Uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd, ubiór, upodobania i preferencje, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 18

19 Uczeń rozmawia na temat zakupu różnych towarów, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami i czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, przysłówki częstotliwości, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje swojego przyjaciela, wybraną sławną osobę, pisze zaproszenie na przyjecie urodzinowe, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Uczeń opisuje czynności wykonywane w wolnym czasie, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń opisuje miejsce turystyczne w Polsce, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami, zainteresowaniami i formami spędzania czasu wolnego, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 9, czas present simple, przysłówki częstotliwości, zaimki dopełnieniowe i osobowe, popełniając liczne błędy. Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich zainteresowań i form spędzania swojego czasu wolnego, recenzje płyty muzycznej, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, stosując często używane przymiotniki, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń opisuje wygląd zwierząt, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z imieniem, pochodzeniem, położeniem różnych przedmiotów, przynależnością przedmiotów do osób, 19

20 wyglądem zwierząt, ceną przedmiotów, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome, przyimki miejsca, zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikami to be, have got i can, wyrażenie There is/there are, popełniając liczne błędy. Uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd, ubiór, upodobania i preferencje, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń rozmawia na temat zakupu różnych towarów, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami i czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, przysłówki częstotliwości, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje swojego przyjaciela, wybraną sławną osobę, pisze zaproszenie na przyjecie urodzinowe, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Uczeń opisuje różne pomieszczenia szkolne i domowe, uwzględniając informacje, co się w nich znajduje i co się w nich robi, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń porównuje różne szkoły i stołówki szkolne, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń proponuje oraz zamawia jedzenie i picie w kawiarni/restauracji, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z ilością różnych produktów, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, zaimki dopełnieniowe i osobowe, przedimki nieokreślone a/an, some i any, wyrażenie There is/there are, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania How much/how many, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń opisuje swoją szkołę oraz miejsce, w którym chciałby spędzać czas, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. 20

21 Uczeń opisuje czynności wykonywane w wolnym czasie, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń opisuje miejsce turystyczne w Polsce, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami, zainteresowaniami i formami spędzania czasu wolnego, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 9, czas present simple, przysłówki częstotliwości, zaimki dopełnieniowe i osobowe, popełniając liczne błędy. Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich zainteresowań i form spędzania swojego czasu wolnego, recenzje płyty muzycznej, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, stosując często używane przymiotniki, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń opisuje wygląd zwierząt, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z imieniem, pochodzeniem, położeniem różnych przedmiotów, przynależnością przedmiotów do osób, wyglądem zwierząt, ceną przedmiotów, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome, przyimki miejsca, zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikami to be, have got i can, wyrażenie There is/there are, popełniając liczne błędy. Uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd, ubiór, upodobania i preferencje, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń rozmawia na temat zakupu różnych towarów, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 21

22 Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami i czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, przysłówki częstotliwości, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje swojego przyjaciela, wybraną sławną osobę, pisze zaproszenie na przyjecie urodzinowe, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Uczeń opisuje różne pomieszczenia szkolne i domowe, uwzględniając informacje, co się w nich znajduje i co się w nich robi, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń porównuje różne szkoły i stołówki szkolne, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń proponuje oraz zamawia jedzenie i picie w kawiarni/restauracji, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z ilością różnych produktów, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, zaimki dopełnieniowe i osobowe, przedimki nieokreślone a/an, some i any, wyrażenie There is/there are, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania How much/how many, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń opisuje swoją szkołę oraz miejsce, w którym chciałby spędzać czas, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Uczeń opisuje czynności wykonywane w czasie wolnym w momencie mówienia, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń składa propozycje i sugestie, dotyczące spędzenia czasu wolnego i odpowiednio na nie reaguje, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń wyraża swoją opinię temat telewizyjnych konkursów talentów, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 22

23 Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, present continuous, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń tworzy opis wybranej gwiazdy muzyki pop oraz zespołu muzycznego, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Uczeń opisuje czynności wykonywane w wolnym czasie, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń opisuje miejsce turystyczne w Polsce, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami, zainteresowaniami i formami spędzania czasu wolnego, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 9, czas present simple, przysłówki częstotliwości, zaimki dopełnieniowe i osobowe, popełniając liczne błędy. Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich zainteresowań i form spędzania swojego czasu wolnego, recenzje płyty muzycznej, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, stosując często używane przymiotniki, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń opisuje wygląd zwierząt, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z imieniem, pochodzeniem, położeniem różnych przedmiotów, przynależnością przedmiotów do osób, wyglądem zwierząt, ceną przedmiotów, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome, przyimki miejsca, zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikami to be, have got i can, wyrażenie There is/there are, popełniając liczne błędy. Uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd, ubiór, upodobania i preferencje, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 23

24 Uczeń rozmawia na temat zakupu różnych towarów, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami i czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, przysłówki częstotliwości, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje swojego przyjaciela, wybraną sławną osobę, pisze zaproszenie na przyjecie urodzinowe, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Uczeń opisuje różne pomieszczenia szkolne i domowe, uwzględniając informacje, co się w nich znajduje i co się w nich robi, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń porównuje różne szkoły i stołówki szkolne, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń proponuje oraz zamawia jedzenie i picie w kawiarni/restauracji, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z ilością różnych produktów, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, zaimki dopełnieniowe i osobowe, przedimki nieokreślone a/an, some i any, wyrażenie There is/there are, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania How much/how many, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń opisuje swoją szkołę oraz miejsce, w którym chciałby spędzać czas, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Uczeń opisuje czynności wykonywane w czasie wolnym w momencie mówienia, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń składa propozycje i sugestie, dotyczące spędzenia czasu wolnego i odpowiednio na nie reaguje, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 24

25 Uczeń wyraża swoją opinię temat telewizyjnych konkursów talentów, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, present continuous, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń tworzy opis wybranej gwiazdy muzyki pop oraz zespołu muzycznego, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Uczeń kupuje bilet na autobus/pociąg, nie stosując właściwych form grzecznościowych, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń opisuje czynności życia codziennego, uwzględniając właściwą kolejność wydarzeń, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7, czas present simple, przysłówki częstotliwości, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń opisuje dzień, uwzględniając odpowiednią kolejność zdarzeń, pisze list na temat wykonywanych przez siebie prac domowych, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Uczeń opisuje ulubione produkty spożywcze i posiłki, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami i zwyczajami żywieniowymi oraz godziną, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8, czas present simple, zdania twierdzące i przeczenia w czasie present simple, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze tekst na temat swoich zwyczajów żywieniowych oraz list, w którym opisuje różne polskie potrawy, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Uczeń opisuje czynności wykonywane w wolnym czasie, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń opisuje miejsce turystyczne w Polsce, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami, zainteresowaniami i formami spędzania czasu wolnego, popełniając błędy 25

26 językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 9, czas present simple, przysłówki częstotliwości, zaimki dopełnieniowe i osobowe, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich zainteresowań i form spędzania swojego czasu wolnego, recenzje płyty muzycznej, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Uczeń opisuje czynności wykonywane w wolnym czasie, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń opisuje miejsce turystyczne w Polsce, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami, zainteresowaniami i formami spędzania czasu wolnego, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 9, czas present simple, przysłówki częstotliwości, zaimki dopełnieniowe i osobowe, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich zainteresowań i form spędzania swojego czasu wolnego, recenzje płyty muzycznej, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Uczeń opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, stosując często używane przymiotniki, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń opisuje wygląd zwierząt, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z imieniem, pochodzeniem, położeniem różnych przedmiotów, przynależnością przedmiotów do osób, wyglądem zwierząt, ceną przedmiotów, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome, przyimki miejsca, zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikami to be, have got i can, wyrażenie There is/there are, popełniając bardzo liczne błędy. 26

27 Oceną niedostateczną otrzymuje uczeń który nie osiągnął umiejętności na poziomie oceny dopuszczającej 4. Umiejętności, które uczniowie z dysfunkcjami powinni osiągnąć by otrzymać poszczególne oceny. Punkt ten dotyczy uczniów, którzy mają trudności w nauce i którzy współpracują z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Z myślą o tych uczniach opracowano podstawowe wymagania edukacyjne dostosowane do indywidualnych możliwości ucznia. Nauczyciel umożliwia tym uczniom wykonywanie projektów, zadań domowych na komputerze, może wydłużyć czas pisania sprawdzianu, obniżyć kryteria oceny z czytania ortografii, nie oceniać estetyki pisma. U uczniów z poważną dysgrafią, niektóre sprawdziany pisemne będą zastępowany indywidualnymi sprawdzianami ustnymi. U uczniów z dysfunkcjami słuchu obniżone zostaną kryteria ocen na które ma ona wpływ (np. rozumienie ze słuchu, komunikowanie się). 5. Sposoby informowania uczniów o ocenach cząstkowych z danych form aktywności oraz ustalenie częstotliwości oceniania Uczniowie otrzymują oceny w skali MEN na bazie przewidzianych dla klasy V treści programowych: 27

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności wkład pracy i aktywność ćwiczenia Oceny bieżące uwzględnią

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zasady ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie uczniom osiągnięcia poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE I. 1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego będzie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2 Tim Falla, Paul A Davies, Sylvia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak Nr dopuszczenia MEN: 302/2/2011 Opracowała: Natalia Potok ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2,

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2, PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2016/2017 Nauczyciel: mgr Barbara Nowak Obowiązkowe podręczniki: Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward

Bardziej szczegółowo

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi :

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu JĘZYK ANGIELSKI Vd Autor: Administrator 16.02.2015. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V d Rok szkolny 2014/2015 Nauczyciel: mgr Monika Rudnicka-Chadaj Obowiązkowe podręczniki:

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy V I półrocze- ocena śródroczna Opis miejsc swój dom, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014 1. Wymagania edukacyjne spełniają zapisy

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V OCENA Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Uczeń -wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem present

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV OCENA OCENA CELUJĄCA Gramatyka Mówienie i fonetyka KRYTERIA OCENIANIA Uczeń: bezbłędnie tworzy liczbę mnogą oraz stosuje przedimki a/an bezbłędnie stosuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Unit 5 jeśli nie zostanie przerobiony w całości w semestrze I Opis rzeczy Uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu )

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu ) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV szkoły podstawowej niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu ucząca:

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 First Steps CEL KSZTAŁCENIA WG językowe uwzględnione w rozdziale First

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym na podstawie podręcznika English Plus 2 i English Plus 3 wydawnictwa Oxford University Press English Plus 2 Rozdział 5 Opis zwierząt Opis czynności

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3 KRYTERIA OCENIANIA KLASA II PODRĘCZNIK: OXFORD UNIVERSITY PRESS. ENGLISH PLUS 3 STARTER UNIT Ocena dopuszczająca -w niewielkim stopniu opisuje I porównuje różne element świata, przedmioty, osoby, zwierzęta

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny UNIT 1 słownictwo z Unitu 1, bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się formą dopełniacza s, regularną liczbą mnogą rzeczowników; poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo)

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) Wymagania edukacyjne zjęzyka angielskiego dla klas IV Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) I. Numer dopuszczenia przez

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI

Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI Ocena celująca (6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej I Kryteria ogólne System oceniania wiedzy i umiejętności uczniów jest dwojaki: formalny i nieformalny: system formalny: na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie. Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie. Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie Postanowienia ogólne SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIEĆ UCZNIÓW 1. Formy aktywności:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 1 Kryteria oceny

Super Sparks 1 Kryteria oceny Super Sparks 1 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, Uczeń przedstawia się z imienia, niewielkim zrozumienie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny klasa V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny klasa V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny klasa V WELCOME Opis miejsc Uczeń opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, popełniając błędy Uczeń opisuje swój dom,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV PODRĘCZNIK : Junior Explorer 4 Zakres tematyczny/ słownictwa : -członkowie rodziny - przymiotniki określające charakter - wygląd zewnętrzny - przedmioty codziennego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy: 1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Normy wymagań na oceny w klasie IV Ocena dopuszczająca W zakresie gramatyki

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I I PÓŁROCZE- SRÓDROCZNA Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) Znajomość środków językowych b) Rozumienie ze słuchu b) Mówienie c) Czytanie d)

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Kryteria oceny

Steps in English 3 Kryteria oceny Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV SKALA OCEN 6 5 4 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA Uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, nie popełnia

Bardziej szczegółowo