Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne:"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania do lekcji. 2. W ciągu semestru uczeń ma prawo zgłosić dwa nieprzygotowania. W przypadku zgłaszania kolejnych nieprzygotowań uczeń otrzymuje oceny niedostateczne. 3. Nieprzygotowania nie można zgłosić przed zapowiedzianym sprawdzianem. Wyjątek stanowi przypadek, gdy uczeń przychodzi do szkoły po dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą. 4. Testy (sprawdziany 45 minutowe ) są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i dotyczą jednego całego rozdziału 5. Kartkówki ( krótkie minutowe sprawdziany) mogą być niezapowiadane i obejmują materiał maksymalnie z ostatnich dwóch lekcji. 6. Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania sprawdzonej pracy, przy czym poprawa jest dobrowolna. Kartkówki nie podlegają poprawie. 7. Uczeń ma obowiązek napisać sprawdzian, na którym był nieobecny w ciągu dwóch tygodni od końca swej nieobecności. 8. Uczeń może poprawić sprawdzian, z którego otrzymał ocenę dopuszczającą lub niedostateczną. 9. Termin poprawy lub zaliczenia należy ustalić z nauczycielem. Termin ten może być wydłużony w wyjątkowych przypadkach za zgodą nauczyciela. 10. Dany sprawdzian może być poprawiany raz. 11. Uczeń ma obowiązek uczyć się na pamięć słownictwa przerabianego na zajęciach, a nauczyciel ma prawo ustnie lub pisemnie sprawdzić znajomość słownictwa z ostatnich trzech lekcji, natomiast z całego rozdziału po uprzednim zapowiedzenie tego rodzaju sprawdzianu. Uczeń może poprawiać raz tylko sprawdzian ze słownictwa z rozdziału. 12. Uczeń, który był nieobecny na ostatniej lekcji ma obowiązek przygotować się do zajęć we własnym zakresie ( zadania domowe, omawiane zagadnienia). 13. W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności uczeń będzie miał dwa tygodnie na uzupełnienie przerobionego materiału. W tym okresie uczeń nie będzie pytany ani nie będzie pisał sprawdzianów. Nie dotyczy to uczniów, których nieobecność w szkole była spowodowana wagarami. 14. Na lekcjach języka angielskiego ocenie podlega również aktywność na zajęciach, wybrane pisemne prace domowe, prace projektowe, dodatkowe prace. 15. Pisemne sprawdziany ( testy, kartkówki) po ich sprawdzeniu i ocenieniu przez nauczyciela uczniowie otrzymują do domu do analizy błędów oraz wglądu dla rodziców. Na kolejną lekcję uczniowie są zobowiązani przynieść podpisaną przez rodziców pracę, którą nauczyciel przechowuje jako dokument postępów ucznia. 16. Jeżeli uczeń dwukrotnie nie zwróci podpisanych prac pisemnych, te nie są mu więcej wydawane. 1

2 Procentowe normy ocen za wykonane zadania: 0-40 % - ocena niedostateczna % - ocena dopuszczająca % - ocena dostateczna % - ocena dobra % - ocena bardzo dobra Ocena celująca % poprawnych odpowiedzi oraz rozwiązanie dodatkowych zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania danej klasy. Ocenę celującą na półrocze lub na koniec roku może otrzymać uczeń, który napisze dodatkowy sprawdzian przygotowany przez nauczyciela z materiału wykraczającego poza program ( przed wystawieniem ocen ) oraz którego średnia ocen z języka angielskiego wynosi nie mniej niż 4,8. Ocenę śródroczną ustala nauczyciel na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych przez uczniów w ciągu pierwszego semestru. Ocenę końcoworoczną uczeń uzyskuje na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w drugim semestrze oraz oceny śródrocznej. Ocena śródroczna i końcoworoczna nie są średnią ocen cząstkowych. Uczeń może poprawić ocenę śródroczną oraz końcoworoczną przez napisanie przekrojowego testu z całości materiału zrealizowanego w danej klasie. Nie ma jednak do tego prawa, jeśli słabe oceny cząstkowe wynikały z lekceważącego podejścia ucznia do przedmiotu. Szczegółowe kryteria oceny Welcome CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis miejsc opisuje dom i jego pomieszczenia, położenie różnych przedmiotów, Uczeń opisuje dom i jego pomieszczenia, położenie różnych przedmiotów, mebli i sprzętów, Uczeń opisuje dom i jego pomieszczenia, położenie różnych przedmiotów, mebli i sprzętów, popełniając błędy Uczeń opisuje dom i jego pomieszczenia, położenie różnych przedmiotów, mebli i sprzętów, popełniając błędy 2

3 mebli i sprzętów, nie znacznym stopniu zrozumienie Opis ludzi opisuje ludzi i ich umiejętności, nie Uczeń opisuje ludzi i ich umiejętności, popełniając zrozumienie Uczeń opisuje ludzi i ich umiejętności, popełniając Uczeń opisuje ludzi i ich umiejętności, popełniając znacznym stopniu wpływają Rozumienie wypowiedzi typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy. typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tych tekstów, popełniając dużo typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem siebie i innych osób, podawaniem informacji związanych z danymi osobowymi, dotyczących między innymi pochodzenia i Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, w miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem siebie i innych osób, podawaniem informacji związanych z danymi osobowymi, dotyczących między innymi Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem siebie i innych osób, podawaniem informacji związanych z danymi osobowymi, dotyczących między innymi pochodzenia i miejsca zamieszkania, często Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z przedstawianiem siebie i innych osób, podawaniem informacji związanych z danymi osobowymi, dotyczących między innymi pochodzenia i miejsca zamieszkania, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, 3

4 miejsca zamieszkania. pochodzenia i miejsca zamieszkania, popełniając niewielkie błędy językowe. wzorując się na modelu rozmowy i korzystając z pomocy nauczyciela, zrozumienie zrozumienie Opis przedmiotów/zwierząt opisuje różne zwierzęta, uwzględniając ich wygląd i umiejętności, nie Uczeń opisuje różne zwierzęta, uwzględniając ich wygląd i umiejętności, Uczeń opisuje różne zwierzęta, uwzględniając ich wygląd i umiejętności, zrozumienie Uczeń opisuje różne zwierzęta, uwzględniając ich wygląd i umiejętności, zrozumienie Uzyskiwanie informacji udziela, pyta i prosi o położeniem różnych przedmiotów i osób w domu, miejscem wykonywania różnych czynności dnia codziennego, posiadaniem różnych przedmiotów i zwierząt. położeniem różnych przedmiotów i osób w domu, miejscem wykonywania różnych czynności dnia codziennego, posiadaniem różnych przedmiotów i zwierząt, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające położeniem różnych przedmiotów i osób w domu, miejscem wykonywania różnych czynności dnia codziennego, posiadaniem różnych przedmiotów i zwierząt, popełniając błędy położeniem różnych przedmiotów i osób w domu, miejscem wykonywania różnych czynności dnia codziennego, posiadaniem różnych przedmiotów i zwierząt, popełniając błędy znacznym stopniu zrozumienie Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome (w tym, m.in., nazwy członków rodziny, nazwy części domu i słownictwo z rozdziału Welcome (w tym, m.in., nazwy członków rodziny, nazwy części domu i pomieszczeń, mebli, nazwy słownictwo z rozdziału Welcome (w tym, m.in., nazwy członków rodziny, nazwy części domu i pomieszczeń, mebli, nazwy słownictwo z rozdziału Welcome (w tym, m.in., nazwy członków rodziny, nazwy części domu i pomieszczeń, mebli, nazwy 4

5 pomieszczeń, mebli, nazwy czynności higienicznych, nazwy owoców, warzyw i innych produktów żywnościowych), twierdzenia, pytania i przeczenia z czasownikiem to be, czasownik have got, czasownik can, przyimki miejsca, zaimki dopełnieniowe (object pronouns), zaimki osobowe. czynności higienicznych, nazwy owoców, warzyw i innych produktów żywnościowych), twierdzenia, pytania i przeczenia z czasownikiem to be, czasownik have got, czasownik can, przyimki miejsca, zaimki dopełnieniowe (object pronouns), zaimki osobowe, popełniając nieliczne błędy. czynności higienicznych, nazwy owoców, warzyw i innych produktów żywnościowych), twierdzenia, pytania i przeczenia z czasownikiem to be, czasownik have got, czasownik can, przyimki miejsca, zaimki dopełnieniowe (object pronouns), zaimki osobowe, popełniając liczne błędy. czynności higienicznych, nazwy owoców, warzyw i innych produktów żywnościowych), twierdzenia, pytania i przeczenia z czasownikiem to be, czasownik have got, czasownik can, przyimki miejsca, zaimki dopełnieniowe (object pronouns), zaimki osobowe, popełniając bardzo liczne błędy. UNIT 1 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis ludzi opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając ubiór, nie Uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając ubiór, Uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając ubiór, zrozumienie Uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając ubiór, zrozumienie Rozumienie wypowiedzi typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania 5

6 1 i wykonuje zadania tych tekstów, nie popełniając i wykonuje zadania tych tekstów, popełniając niewielkie błędy. i wykonuje zadania tych tekstów, popełniając dużo tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych związanych z uzyskiwaniem i podawaniem ogólnych informacji na swój temat. Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, w miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z uzyskiwaniem i podawaniem ogólnych informacji na swój temat, językowe. Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z uzyskiwaniem i podawaniem ogólnych informacji na swój temat, często wzorując się na modelu rozmowy i korzystając z pomocy nauczyciela, popełniając Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z uzyskiwaniem i podawaniem ogólnych informacji na swój temat, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, zrozumienie Uzyskiwanie informacji udziela, pyta i prosi o czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie. czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie, popełniając błędy czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie, popełniając znacznym stopniu wpływają Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy ubrań, czynności wykonywanych w wolnym słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy ubrań, czynności wykonywanych w wolnym czasie, słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy ubrań, czynności wykonywanych w wolnym czasie, codziennych słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy ubrań, czynności wykonywanych w wolnym czasie, codziennych 6

7 czasie, codziennych czynności), czas present simple, przysłówki częstotliwości, czasownik have got. codziennych czynności), czas present simple, przysłówki częstotliwości, czasownik have got, popełniając nieliczne błędy. czynności), czas present simple, przysłówki częstotliwości, czasownik have got, popełniając liczne błędy. czynności), czas present simple, przysłówki częstotliwości, czasownik have got, popełniając bardzo liczne błędy. Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy opis swojego przyjaciela, uwzględniając podstawowe informacje na jego/jej temat, wygląd, zainteresowania, upodobania itp., pisze zaproszenie na urodziny, nie błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń tworzy opis swojego przyjaciela, uwzględniając podstawowe informacje na jego/jej temat, wygląd, zainteresowania, upodobania itp., pisze zaproszenie na urodziny, wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń tworzy opis swojego przyjaciela, uwzględniając podstawowe informacje na jego/jej temat, wygląd, zainteresowania, upodobania itp., pisze zaproszenie na urodziny, popełniając błędy wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń tworzy opis swojego przyjaciela, uwzględniając podstawowe informacje na jego/jej temat, wygląd, zainteresowania, upodobania itp., pisze zaproszenie na urodziny, popełniając błędy znacznym stopniu zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 2 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis miejsc opisuje różne pomieszczenia, stosując różnorodne słownictwo, nie Uczeń opisuje różne pomieszczenia, stosując w miarę różnorodne słownictwo, popełniając zrozumienie Uczeń opisuje różne pomieszczenia, stosując podstawowe słownictwo, zrozumienie Uczeń opisuje różne pomieszczenia, popełniając znacznym stopniu wpływają 7

8 Porównywanie porównuje swoją szkołę ze szkołą opisaną w przeczytanym tekście, nie Uczeń porównuje swoją szkołę ze szkołą opisaną w przeczytanym tekście, Uczeń porównuje swoją szkołę ze szkołą opisaną w przeczytanym tekście, zrozumienie Uczeń porównuje swoją szkołę ze szkołą opisaną w przeczytanym tekście, zrozumienie Rozumienie wypowiedzi typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2 i wykonuje zadania tych tekstów, nie popełniając typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2 i wykonuje zadania tych tekstów, popełniając niewielkie błędy. typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2 i wykonuje zadania tych tekstów, popełniając dużo typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2 i wykonuje zadania tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów Zachowania społeczne i interakcja Uczeń oferuje, zamawia jedzenie i napoje w restauracji lub barze, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie Uczeń oferuje, zamawia jedzenie i napoje w restauracji lub barze, stosując właściwe formy grzecznościowe i Uczeń oferuje, zamawia jedzenie i napoje w restauracji lub barze, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, zrozumienie Uczeń oferuje, zamawia jedzenie i napoje w restauracji lub barze, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając znacznym stopniu wpływają Uzyskiwanie informacji udziela, pyta i prosi o przebywaniem różnych osób w pomieszczeniach szkolnych, przedmiotami i osobami znajdującymi się przebywaniem różnych osób w pomieszczeniach szkolnych, przedmiotami i osobami znajdującymi się w określonych przebywaniem różnych osób w pomieszczeniach szkolnych, przedmiotami i osobami znajdującymi się w określonych przebywaniem różnych osób w pomieszczeniach szkolnych, przedmiotami i osobami znajdującymi się w określonych pomieszczeniach, 8

9 w określonych pomieszczeniach. pomieszczeniach, popełniając drobne błędy pomieszczeniach, popełniając zrozumienie Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy pomieszczeń w szkole, nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy mebli i elementów wyposażenia, nazwy napojów i jedzenia, produktów spożywczych), some, any, przedimki a/an, konstrukcję There is/there are, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. słownictwo z rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy pomieszczeń w szkole, nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy mebli i elementów wyposażenia, nazwy napojów i jedzenia, produktów spożywczych), some, any, przedimki a/an, konstrukcję There is/there are, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, popełniając nieliczne błędy. słownictwo z rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy pomieszczeń w szkole, nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy mebli i elementów wyposażenia, nazwy napojów i jedzenia, produktów spożywczych), some, any, przedimki a/an, konstrukcję There is/there are, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, popełniając liczne błędy. słownictwo z rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy pomieszczeń w szkole, nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy mebli i elementów wyposażenia, nazwy napojów i jedzenia, produktów spożywczych), some, any, przedimki a/an, konstrukcję There is/there are, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, popełniając bardzo liczne błędy. Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń opisuje swoją szkołę i pomieszczenia w niej się znajdujące, przygotowuje projekt menu do szkolnej stołówki, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń opisuje swoją szkołę i pomieszczenia w niej się znajdujące, przygotowuje projekt menu do szkolnej stołówki, popełniając zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń opisuje swoją szkołę i pomieszczenia w niej się znajdujące, przygotowuje projekt menu do szkolnej stołówki, popełniając błędy wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń opisuje swoją szkołę i pomieszczenia w niej się znajdujące, przygotowuje projekt menu do szkolnej stołówki, popełniając błędy znacznym stopniu zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Opis czynności opisuje sposób przygotowania wybranej Uczeń opisuje sposób przygotowania wybranej potrawy, uwzględniając Uczeń opisuje sposób przygotowania wybranej potrawy, uwzględniając ilość Uczeń opisuje sposób przygotowania wybranej potrawy, uwzględniając ilość 9

10 potrawy, uwzględniając ilość potrzebnych składników, nie ilość potrzebnych składników, popełniając zrozumienie potrzebnych składników, zrozumienie potrzebnych składników, zrozumienie UNIT 3 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis upodobań opisuje swoje upodobania muzyczne oraz ulubionych wykonawców muzycznych, wyraża swoje upodobania na temat koncertów i musicali, nie popełniając większych Uczeń opisuje swoje upodobania muzyczne oraz ulubionych wykonawców muzycznych, wyraża swoje upodobania na temat koncertów i musicali, Uczeń opisuje swoje upodobania muzyczne oraz ulubionych wykonawców muzycznych, wyraża swoje upodobania na temat koncertów i musicali, zrozumienie Uczeń opisuje swoje upodobania muzyczne oraz ulubionych wykonawców muzycznych, wyraża swoje upodobania na temat koncertów i musicali, zrozumienie Rozumienie wypowiedzi typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania tych tekstów, nie popełniając typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania tych tekstów, popełniając niewielkie błędy. typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania tych tekstów, popełniając dużo typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów 10

11 Opis ludzi opisuje wybraną gwiazdę muzyki, uwzględniając podstawowe informacje na jej temat, wygląd oraz swoją opinię, nie Uczeń opisuje wybraną gwiazdę muzyki, uwzględniając podstawowe informacje na jej temat, wygląd oraz swoją opinię, Uczeń opisuje wybraną gwiazdę muzyki, uwzględniając podstawowe informacje na jej temat, wygląd oraz swoją opinię, zrozumienie Uczeń opisuje wybraną gwiazdę muzyki, uwzględniając podstawowe informacje na jej temat, wygląd oraz swoją opinię, zrozumienie Zachowania społeczne i interakcja Uczeń sugeruje i proponuje różne formy spędzenia czasu i reaguje na takie propozycje zgadzając się lub udzielając odmowy, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie Uczeń sugeruje i proponuje różne formy spędzenia czasu i reaguje na takie propozycje zgadzając się lub udzielając odmowy, stosując właściwe formy grzecznościowe i Uczeń sugeruje i proponuje różne formy spędzenia czasu i reaguje na takie propozycje zgadzając się lub udzielając odmowy, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając Uczeń sugeruje i proponuje różne formy spędzenia czasu i reaguje na takie propozycje zgadzając się lub udzielając odmowy, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając znacznym stopniu wpływają Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy gatunków muzycznych, instrumentów muzycznych, nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie), czas present continuous. słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy gatunków muzycznych, instrumentów muzycznych, nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie), czas present continuous, popełniając nieliczne błędy. słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy gatunków muzycznych, instrumentów muzycznych, nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie), czas present continuous, popełniając liczne błędy. słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy gatunków muzycznych, instrumentów muzycznych, nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie), czas present continuous, popełniając bardzo liczne błędy. Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy pisemny opis wybranej gwiazdy muzyki, nie popełniając Uczeń tworzy pisemny opis wybranej gwiazdy muzyki, Uczeń tworzy pisemny opis wybranej gwiazdy muzyki, Uczeń tworzy pisemny opis wybranej gwiazdy muzyki, 11

12 większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 4 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis czynności opisuje czynności odbywające się w momencie mówienia, sposoby korzystania z komputera, nie popełniając większych Uczeń opisuje czynności odbywające się w momencie mówienia, sposoby korzystania z komputera, popełniając zrozumienie Uczeń opisuje czynności odbywające się w momencie mówienia, sposoby korzystania z komputera, zrozumienie Uczeń opisuje czynności odbywające się w momencie mówienia, sposoby korzystania z komputera, zrozumienie Rozumienie wypowiedzi typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 i wykonuje zadania tych tekstów, nie popełniając typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 i wykonuje zadania tych tekstów, popełniając niewielkie błędy. typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 i wykonuje zadania tych tekstów, popełniając dużo typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 i wykonuje zadania tych tekstów, popełniając bardzo dużo Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, w miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje w typowych Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z robieniem zakupów w sklepie 12

13 komunikacyjnych związanych z robieniem zakupów w sklepie elektronicznym i pytaniem o cenę. sytuacjach komunikacyjnych związanych z robieniem zakupów w sklepie elektronicznym i pytaniem o cenę, popełniając niewielkie błędy językowe. związanych z robieniem zakupów w sklepie elektronicznym i pytaniem o cenę, często wzorując się na modelu rozmowy i korzystając z pomocy nauczyciela, popełniając. elektronicznym i pytaniem o cenę, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, zrozumienie Uzyskiwanie informacji udziela, pyta i prosi o przynależnością różnych przedmiotów, wykonywanymi w danej chwili czynnościami, korzystaniem z różnych urządzeń elektronicznych. przynależnością różnych przedmiotów, wykonywanymi w danej chwili czynnościami, korzystaniem z różnych urządzeń elektronicznych, popełniając drobne błędy przynależnością różnych przedmiotów, wykonywanymi w danej chwili czynnościami, korzystaniem z różnych urządzeń elektronicznych, zrozumienie przynależnością różnych przedmiotów, wykonywanymi w danej chwili czynnościami, korzystaniem z różnych urządzeń elektronicznych, zrozumienie Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in., słownictwo związane z komputerami i technologią informacyjnokomunikacyjną, wyrażenia związane z robieniem zakupów), czas present simple, czas present continuous, zaimki słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in., słownictwo związane z komputerami i technologią informacyjnokomunikacyjną, wyrażenia związane z robieniem zakupów), czas present simple, czas present continuous, zaimki dzierżawcze, przedimki słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in., słownictwo związane z komputerami i technologią informacyjnokomunikacyjną, wyrażenia związane z robieniem zakupów), czas present simple, czas present continuous, zaimki dzierżawcze, przedimki a/an i słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in., słownictwo związane z komputerami i technologią informacyjnokomunikacyjną, wyrażenia związane z robieniem zakupów), czas present simple, czas present continuous, zaimki dzierżawcze, przedimki a/an i 13

14 dzierżawcze, przedimki a/an i the, spójnik because. a/an i the, spójnik because, popełniając nieliczne błędy. the, spójnik because, popełniając liczne błędy. the, spójnik because, popełniając bardzo liczne błędy. Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst na temat korzystania z technologii informacyjnokomunikacyjnych w codziennym życiu, nie błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze tekst na temat korzystania z technologii informacyjnokomunikacyjnych w codziennym życiu, wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst na temat korzystania z technologii informacyjnokomunikacyjnych w codziennym życiu, zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst na temat korzystania z technologii informacyjnokomunikacyjnych w codziennym życiu, zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Wyrażanie opinii wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat różnych technologii informacyjnokomunikacyjnych i cyfrowej szkoły, nie Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych technologii informacyjnokomunikacyjnych i cyfrowej szkoły, popełniając zrozumienie Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych technologii informacyjnokomunikacyjnych i cyfrowej szkoły, popełniając błędy Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych technologii informacyjnokomunikacyjnych i cyfrowej szkoły, popełniając błędy znacznym stopniu zrozumienie UNIT 5 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis miejsc opisuje krajobraz, miejsca geograficzne, Uczeń opisuje krajobraz, miejsca geograficzne, uwzględniając jego Uczeń opisuje krajobraz, miejsca geograficzne, uwzględniając jego elementy Uczeń opisuje krajobraz, miejsca geograficzne, uwzględniając jego elementy 14

15 uwzględniając jego elementy oraz swoją opinię na jego temat, nie elementy oraz swoją opinię na jego temat, popełniając zrozumienie oraz swoją opinię na jego temat, popełniając błędy oraz swoją opinię na jego temat, popełniając błędy znacznym stopniu zrozumienie Rozumienie wypowiedzi typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania tych tekstów, nie popełniając typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania tych tekstów, popełniając niewielkie błędy. typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania tych tekstów, popełniając dużo typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów Uzyskiwanie informacji udziela, pyta i prosi o cechami zwierząt, ludzi i miejsc. cechami zwierząt, ludzi i miejsc, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające cechami zwierząt, ludzi i miejsc, popełniając błędy cechami zwierząt, ludzi i miejsc, popełniając błędy znacznym stopniu zrozumienie Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy elementów krajobrazu), spójnik because, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym. słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy elementów krajobrazu), spójnik because, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, popełniając nieliczne błędy. słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy elementów krajobrazu), spójnik because, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, popełniając liczne błędy. słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy elementów krajobrazu), spójnik because, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, popełniając bardzo liczne błędy. 15

16 Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy pisemny opis ilustracji przedstawiającej miejsce geograficzne, nie błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń tworzy pisemny opis ilustracji przedstawiającej miejsce geograficzne, wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń tworzy pisemny opis ilustracji przedstawiającej miejsce geograficzne, zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń tworzy pisemny opis ilustracji przedstawiającej miejsce geograficzne, zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Wyrażanie opinii wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat różnych niebezpiecznych zwierząt, nie Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych niebezpiecznych zwierząt, Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych niebezpiecznych zwierząt, zrozumienie Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych niebezpiecznych zwierząt, zrozumienie UNIT 6 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis miejsc opisuje położenie różnych miejsc w mieście, nie Uczeń opisuje położenie różnych miejsc w mieście, Uczeń opisuje położenie różnych miejsc w mieście, zrozumienie Uczeń opisuje położenie różnych miejsc w mieście, zrozumienie Rozumienie wypowiedzi typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 i 16

17 uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania tych tekstów, nie popełniając uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania tych tekstów, popełniając niewielkie błędy. uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania tych tekstów, popełniając dużo wykonuje zadania tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów Porównywanie porównuje swoje miasto i inne miasta, nie Uczeń porównuje swoje miasto i inne miasta, Uczeń porównuje swoje miasto i inne miasta, zrozumienie Uczeń porównuje swoje miasto i inne miasta, zrozumienie Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych związanych z pytaniem o drogę i wskazywaniem drogi. Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, w miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z pytaniem o drogę i wskazywaniem drogi, popełniając niewielkie błędy językowe. Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z pytaniem o drogę i wskazywaniem drogi, często wzorując się na modelu rozmowy i korzystając z pomocy nauczyciela, popełniając. Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z pytaniem o drogę i wskazywaniem drogi, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, zrozumienie Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy miejsc i instytucji w mieście), przyimki miejsca, konstrukcję There is/there are w czasie teraźniejszym i przeszłym, słownictwo z rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy miejsc i instytucji w mieście), przyimki miejsca, konstrukcję There is/there are w czasie teraźniejszym i przeszłym, czasownik to be słownictwo z rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy miejsc i instytucji w mieście), przyimki miejsca, konstrukcję There is/there are w czasie teraźniejszym i przeszłym, czasownik to be w czasie past słownictwo z rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy miejsc i instytucji w mieście), przyimki miejsca, konstrukcję There is/there are w czasie teraźniejszym i przeszłym, czasownik to be w czasie past 17

18 czasownik to be w czasie past simple. w czasie past simple, popełniając nieliczne błędy. simple, popełniając liczne błędy. simple, popełniając bardzo liczne błędy. Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy pisemny opis miasta lub miejscowości, w której mieszka, uwzględniając możliwości spędzania w niej różnych form aktywności, nie błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń tworzy pisemny opis miasta lub miejscowości, w której mieszka, uwzględniając możliwości spędzania w niej różnych form aktywności, wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń tworzy pisemny opis miasta lub miejscowości, w której mieszka, uwzględniając możliwości spędzania w niej różnych form aktywności, popełniając wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń tworzy pisemny opis miasta lub miejscowości, w której mieszka, uwzględniając możliwości spędzania w niej różnych form aktywności, zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 7 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis ludzi opisuje osobę, którą podziwia, nie popełniając większych Uczeń opisuje osobę, którą podziwia, popełniając zrozumienie Uczeń opisuje osobę, którą podziwia, popełniając błędy Uczeń opisuje osobę, którą podziwia, popełniając błędy znacznym stopniu zrozumienie Rozumienie wypowiedzi typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 i 18

19 uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania tych tekstów, nie popełniając uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania tych tekstów, popełniając niewielkie błędy. uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania tych tekstów, popełniając dużo wykonuje zadania tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi krótką rozmowę telefoniczną, podczas której proponuje wspólne spędzenie czasu, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie Uczeń prowadzi krótką rozmowę telefoniczną, podczas której proponuje wspólne spędzenie czasu, stosując właściwe formy grzecznościowe i Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i prowadzi krótką rozmowę telefoniczną, podczas której proponuje wspólne spędzenie czasu, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając Uczeń prowadzi krótką rozmowę telefoniczną, podczas której proponuje wspólne spędzenie czasu, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając znacznym stopniu wpływają Uzyskiwanie informacji udziela, pyta i prosi o planami zawodowymi. planami zawodowymi, popełniając drobne błędy planami zawodowymi, zrozumienie planami zawodowymi, zrozumienie Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy zawodów i miejsc ich wykonywania, historią i atrakcjami turystycznymi w Londynie), czas past simple, czasowniki regularne i nieregularne. słownictwo z rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy zawodów i miejsc ich wykonywania, historią i atrakcjami turystycznymi w Londynie), czas past simple, czasowniki regularne i nieregularne, popełniając nieliczne błędy. słownictwo z rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy zawodów i miejsc ich wykonywania, historią i atrakcjami turystycznymi w Londynie), czas past simple, czasowniki regularne i nieregularne, popełniając liczne błędy. słownictwo z rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy zawodów i miejsc ich wykonywania, historią i atrakcjami turystycznymi w Londynie), czas past simple, czasowniki regularne i nieregularne, popełniając bardzo liczne 19

20 błędy. Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze list prywatny o niezwykle spędzonym dniu, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze list prywatny o niezwykle spędzonym dniu, wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze list prywatny o niezwykle spędzonym dniu, zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze list prywatny o niezwykle spędzonym dniu, zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Wyrażanie opinii wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat różnych zawodów, nie popełniając większych Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych zawodów, nie błędów, popełniając zrozumienie Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych zawodów, nie błędów, popełniając błędy Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych zawodów, zrozumienie UNIT 8 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Rozumienie wypowiedzi typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 8 i wykonuje zadania typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 8 i wykonuje zadania typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 8 i wykonuje zadania typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 8 i wykonuje zadania tych 20

21 tych tekstów, nie popełniając tych tekstów, popełniając niewielkie błędy. tych tekstów, popełniając dużo tekstów, popełniając bardzo dużo Opis czynności opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, zrozumienie Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, zrozumienie Zachowania społeczne i interakcja Uczeń rozmawia na temat minionych wakacji, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie Uczeń rozmawia na temat minionych wakacji, stosując właściwe formy grzecznościowe i Uczeń rozmawia na temat minionych wakacji, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, zrozumienie Uczeń rozmawia na temat minionych wakacji, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając znacznym stopniu wpływają Uzyskiwanie informacji udziela, pyta i prosi o wykonywanymi w przeszłości czynnościami i wydarzeniami z przeszłości. wykonywanymi w przeszłości czynnościami i wydarzeniami z przeszłości, popełniając drobne błędy wykonywanymi w przeszłości czynnościami i wydarzeniami z przeszłości, zrozumienie wykonywanymi w przeszłości czynnościami i wydarzeniami z przeszłości, popełniając znacznym stopniu wpływają Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy państw, narodowości, słownictwo związane z słownictwo z rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy państw, narodowości, słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką), czas past słownictwo z rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy państw, narodowości, słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką), czas past simple, słownictwo z rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy państw, narodowości, słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką), czas past simple, 21

22 podróżowaniem i turystyką), czas past simple, przysłówki. simple, przysłówki, popełniając nieliczne błędy. przysłówki, popełniając liczne błędy. przysłówki, popełniając bardzo liczne błędy. Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze list , w którym opisuje poznaną ekscytujące wydarzenie, nie błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze list , w którym opisuje poznaną ekscytujące wydarzenie, wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze list , w którym opisuje poznaną ekscytujące wydarzenie, zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze list , w którym opisuje poznaną ekscytujące wydarzenie, zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis miejsc opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, nie Uczeń opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, Uczeń opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, zrozumienie Uczeń opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, zrozumienie Opis ludzi opisuje ludzi, stosując często używane przymiotniki, nie Uczeń opisuje ludzi, stosując często używane przymiotniki, popełniając zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, stosując często używane przymiotniki, zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, stosując często używane przymiotniki, zrozumienie 22

23 Opis zwierząt opisuje wygląd zwierząt, nie Uczeń wygląd zwierząt, Uczeń opisuje wygląd zwierząt, popełniając błędy Uczeń opisuje wygląd zwierząt, popełniając błędy znacznym stopniu zrozumienie Uzyskiwanie i przekazywanie informacji udziela, pyta i prosi o imieniem, pochodzeniem, położeniem różnych przedmiotów, przynależnością przedmiotów do osób, wyglądem zwierząt, ceną przedmiotów. imieniem, pochodzeniem, położeniem różnych przedmiotów, przynależnością przedmiotów do osób, wyglądem zwierząt, ceną przedmiotów, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające imieniem, pochodzeniem, położeniem różnych przedmiotów, przynależnością przedmiotów do osób, wyglądem zwierząt, ceną przedmiotów, zrozumienie imieniem, pochodzeniem, położeniem różnych przedmiotów, przynależnością przedmiotów do osób, wyglądem zwierząt, ceną przedmiotów, popełniając znacznym stopniu wpływają Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome, przyimki miejsca, zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikami to be, have got i can, wyrażenie There is/there are. słownictwo z rozdziału Welcome, przyimki miejsca, zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikami to be, have got i can, wyrażenie There is/there are, popełniając nieliczne błędy. słownictwo z rozdziału Welcome, przyimki miejsca, zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikami to be, have got i can, wyrażenie There is/there are, popełniając liczne błędy. słownictwo z rozdziału Welcome, przyimki miejsca, zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikami to be, have got i can, wyrażenie There is/there are, popełniając bardzo liczne błędy. UNIT 1 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 23

24 Opis ludzi opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd, ubiór, upodobania i preferencje, nie Uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd, ubiór, upodobania i preferencje, popełniając zrozumienie Uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd, ubiór, upodobania i preferencje, popełniając błędy Uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd, ubiór, upodobania i preferencje, popełniając błędy znacznym stopniu zrozumienie Zachowania społeczne i interakcja Uczeń rozmawia na temat zakupu różnych towarów, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie Uczeń rozmawia na temat zakupu różnych towarów, stosując właściwe formy grzecznościowe i Uczeń rozmawia na temat zakupu różnych towarów, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając Uczeń rozmawia na temat zakupu różnych towarów, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając znacznym stopniu wpływają Uzyskiwanie informacji udziela, pyta i prosi o upodobaniami i czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie. upodobaniami i czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające upodobaniami i czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie, popełniając błędy upodobaniami i czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie, popełniając błędy znacznym stopniu zrozumienie Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, przysłówki częstotliwości. słownictwo z rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, przysłówki częstotliwości, popełniając nieliczne błędy. słownictwo z rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, przysłówki częstotliwości, popełniając liczne błędy. słownictwo z rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, przysłówki częstotliwości, popełniając bardzo liczne błędy. 24

25 Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje swojego przyjaciela, wybraną sławną osobę, pisze zaproszenie na przyjecie urodzinowe, nie błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje swojego przyjaciela, wybraną sławną osobę, pisze zaproszenie na przyjecie urodzinowe, wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje swojego przyjaciela, wybraną sławną osobę, pisze zaproszenie na przyjecie urodzinowe, popełniając wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje swojego przyjaciela, wybraną sławną osobę, pisze zaproszenie na przyjecie urodzinowe, popełniając błędy znacznym stopniu zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 2 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis miejsc opisuje różne pomieszczenia szkolne i domowe, uwzględniając informacje, co się w nich znajduje i co się w nich robi, stosując różnorodne słownictwo, nie Uczeń opisuje różne pomieszczenia szkolne i domowe, uwzględniając informacje, co się w nich znajduje i co się w nich robi, stosując w miarę różnorodne słownictwo, Uczeń opisuje różne pomieszczenia szkolne i domowe, uwzględniając informacje, co się w nich znajduje i co się w nich robi, stosując podstawowe słownictwo, popełniając Uczeń opisuje różne pomieszczenia szkolne i domowe, uwzględniając informacje, co się w nich znajduje i co się w nich robi, zrozumienie Porównywanie porównuje różne szkoły i stołówki szkolne, nie Uczeń porównuje różne szkoły i stołówki szkolne, Uczeń porównuje różne szkoły i stołówki szkolne, Uczeń porównuje różne szkoły i stołówki szkolne, 25

26 zrozumienie zrozumienie Zachowania społeczne i interakcja Uczeń proponuje oraz zamawia jedzenie i picie w kawiarni/restauracji, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie Uczeń proponuje oraz zamawia jedzenie i picie w kawiarni/restauracji, stosując właściwe formy grzecznościowe i Uczeń proponuje oraz zamawia jedzenie i picie w kawiarni/restauracji, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, zrozumienie Uczeń proponuje oraz zamawia jedzenie i picie w kawiarni/restauracji, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając znacznym stopniu wpływają Uzyskiwanie informacji udziela, pyta i prosi o ilością różnych produktów. ilością różnych produktów, popełniając drobne błędy ilością różnych produktów, zrozumienie ilością różnych produktów, zrozumienie Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, zaimki dopełnieniowe i osobowe, przedimki nieokreślone a/an, some i any, wyrażenie There is/there are, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania How much/how many. słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, zaimki dopełnieniowe i osobowe, przedimki nieokreślone a/an, some i any, wyrażenie There is/there are, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania How much/how many, popełniając nieliczne błędy. słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, zaimki dopełnieniowe i osobowe, przedimki nieokreślone a/an, some i any, wyrażenie There is/there are, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania How much/how many, popełniając liczne błędy. słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, zaimki dopełnieniowe i osobowe, przedimki nieokreślone a/an, some i any, wyrażenie There is/there are, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania How much/how many, popełniając bardzo liczne błędy. 26

27 Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń opisuje swoją szkołę oraz miejsce, w którym chciałby spędzać czas, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń opisuje swoją szkołę oraz miejsce, w którym chciałby spędzać czas, wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń opisuje swoją szkołę oraz miejsce, w którym chciałby spędzać czas, zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń opisuje swoją szkołę oraz miejsce, w którym chciałby spędzać czas, zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 3 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis czynności opisuje czynności wykonywane w czasie wolnym w momencie mówienia, nie popełniając większych Uczeń opisuje czynności wykonywane w czasie wolnym w momencie mówienia, popełniając zrozumienie Uczeń opisuje czynności wykonywane w czasie wolnym w momencie mówienia, popełniając błędy Uczeń opisuje czynności wykonywane w czasie wolnym w momencie mówienia, popełniając błędy znacznym stopniu zrozumienie Zachowania społeczne i interakcja Uczeń składa propozycje i sugestie, dotyczące spędzenia czasu wolnego i odpowiednio na nie reaguje, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie Uczeń składa propozycje i sugestie, dotyczące spędzenia czasu wolnego i odpowiednio na nie reaguje, stosując właściwe formy grzecznościowe i Uczeń składa propozycje i sugestie, dotyczące spędzenia czasu wolnego i odpowiednio na nie reaguje, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, zrozumienie Uczeń składa propozycje i sugestie, dotyczące spędzenia czasu wolnego i odpowiednio na nie reaguje, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając znacznym stopniu wpływają 27

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi :

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności wkład pracy i aktywność ćwiczenia Oceny bieżące uwzględnią

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zasady ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie uczniom osiągnięcia poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE I. 1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego będzie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2,

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2, PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2016/2017 Nauczyciel: mgr Barbara Nowak Obowiązkowe podręczniki: Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu JĘZYK ANGIELSKI Vd Autor: Administrator 16.02.2015. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V d Rok szkolny 2014/2015 Nauczyciel: mgr Monika Rudnicka-Chadaj Obowiązkowe podręczniki:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 First Steps CEL KSZTAŁCENIA WG językowe uwzględnione w rozdziale First

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Unit 5 jeśli nie zostanie przerobiony w całości w semestrze I Opis rzeczy Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014 1. Wymagania edukacyjne spełniają zapisy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy V I półrocze- ocena śródroczna Opis miejsc swój dom, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2 Tim Falla, Paul A Davies, Sylvia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak Nr dopuszczenia MEN: 302/2/2011 Opracowała: Natalia Potok ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu )

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu ) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV szkoły podstawowej niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu ucząca:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie. Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie. Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie Postanowienia ogólne SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIEĆ UCZNIÓW 1. Formy aktywności:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

Określa ZWO: 5 Techniki sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia.

Określa ZWO: 5 Techniki sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA język angielski Szkoła Podstawowa nr 5 z OI Przedmiot: j. angielski klasy 4 6 Nauczyciele języka angielskiego Obszary PSO wynikające z Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Tytuł podręcznika - Steps Forward

Tytuł podręcznika - Steps Forward PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Stefan Kokoczka Obowiązkowe podręczniki: Tytuł podręcznika - Steps Forward Autorzy:Tim Falla, Paul

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM

New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM I. Zasady ogólne 1. Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO),

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII OGÓLNE KRYTERIA OCEN: NIEDOSTATECZNA POZIOM PODSTAWOWY DOPUSZCZAJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym na podstawie podręcznika English Plus 2 i English Plus 3 wydawnictwa Oxford University Press English Plus 2 Rozdział 5 Opis zwierząt Opis czynności

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I I PÓŁROCZE- SRÓDROCZNA Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny UNIT 1 słownictwo z Unitu 1, bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się formą dopełniacza s, regularną liczbą mnogą rzeczowników; poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny UNIT 1 Opis ludzi wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3 KRYTERIA OCENIANIA KLASA II PODRĘCZNIK: OXFORD UNIVERSITY PRESS. ENGLISH PLUS 3 STARTER UNIT Ocena dopuszczająca -w niewielkim stopniu opisuje I porównuje różne element świata, przedmioty, osoby, zwierzęta

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Przedmiotowe Ocenianie z języka angielskiego opracowane zostało na podstawie

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Kryteria oceny

Steps in English 3 Kryteria oceny Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA Tworzenie Opisu w sposób płynny -opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór.

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z j. angielskiego dla klasy I B (grupa III.1), II A, II B i III B gimnazjum w Ścinawce Średniej 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z j. angielskiego dla klasy I B (grupa III.1), II A, II B i III B gimnazjum w Ścinawce Średniej 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z j. angielskiego dla klasy I B (grupa III.1), II A, II B i III B gimnazjum w Ścinawce Średniej 2015/2016 Zasady ogólne I. 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V OCENA Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Uczeń -wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem present

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL.V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIETESZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL.V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIETESZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL.V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIETESZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Ocena celująca: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, - aktywnie uczestniczy

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny klasa V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny klasa V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny klasa V WELCOME Opis miejsc Uczeń opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, popełniając błędy Uczeń opisuje swój dom,

Bardziej szczegółowo

konstrukcji love/hate/like + -ing

konstrukcji love/hate/like + -ing Wymagania edukacyjne klasa VI Maxi Taxi 3 Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia wymagań

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

STARTER UNIT OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

STARTER UNIT OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA New English Plus 2 klasa I Gimnazjum Kryteria oceny Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

Winners Plus 3 Kryteria oceny

Winners Plus 3 Kryteria oceny I okres rozdziały od 1 do 5 II okres rozdziały od 6 do 11 Winners Plus 3 Kryteria oceny UNIT 1 Uczeń wita się, przedstawia siebie z imienia i nazwiska, pyta i odpowiada na pytania o wiek i pochodzenie,

Bardziej szczegółowo

Steps Forward 2 Plan wynikowy

Steps Forward 2 Plan wynikowy Steps Forward 2 Plan wynikowy Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Welcome Unit Test A Nazwy członków rodziny Wyrażenia i

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV OCENA OCENA CELUJĄCA Gramatyka Mówienie i fonetyka KRYTERIA OCENIANIA Uczeń: bezbłędnie tworzy liczbę mnogą oraz stosuje przedimki a/an bezbłędnie stosuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy: 1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2,

PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2, PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2, WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit

Bardziej szczegółowo