PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016"

Transkrypt

1 Zasady ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/ Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie uczniom osiągnięcia poziomu opanowania języka zapewniającego w miarę sprawną komunikację językową oraz lepsze poznanie kultury i spraw życia codziennego krajów anglojęzycznych. 2. Każdy uczeń, na miarę swoich możliwości intelektualnych oraz charakterologicznych, robi wszystko, by osiągnąć wiedzę i umiejętności przydatne w życiu. 3. Wymagania edukacyjne formułowane są w oparciu o podstawę programową i program nauczania j.angielskiego dla szkoły podstawowej oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania. 4. Stosuje się sześciostopniową skalę ocen. 5. Ocena ma dostarczyć uczniom, rodzicom i nauczycielom rzetelnej informacji o specjalnych uzdolnieniach, postępach i trudnościach ucznia. 6. Każda ocena jest opatrzona komentarzem nauczyciela, ustnym lub pisemnym. 7. Zawartością komentarza są wskazówki dla uczniów, w jaki sposób mogą oni podnieść swoje osiągnięcia edukacyjne. 8. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 9. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 3 oceny. Za co uczeń będzie oceniany. Uczeń będzie oceniany za: a) Stosunek do nauki, w tym za: - posiadanie podręcznika i zeszytu na każdej lekcji; odrabianie prac domowych; - posiadanie i sposób prowadzenia zeszytu przedmiotowego - udział w lekcji. b) Postępy w nauce w tym za: - znajomość słownictwa,

2 - mówienie, - czytanie, - pisanie, - rozumienie ze słuchu, -znajomość i stosowanie reguł gramatycznych. 2. Jakimi metodami uczeń będzie oceniany. a) - Odrabianie prac domowych będzie kontrolowane na bieżąco w toku lekcji. - Zeszyt będzie oceniany na koniec semestru. Nauczyciel będzie sprawdzał czy jest starannie prowadzony, czy są wszystkie tematy i notatki z lekcji i czy są odrobione zadania domowe oraz daty. - Aktywny udział w lekcji będzie nagradzany plusami. Uczeń, który uzyska 5 plusów otrzymuje ocenę bardzo dobrą do dziennika. - Za brak zadania domowego, brak podręcznika i zeszytu oraz brak pracy na lekcji uczeń otrzymuje minus. Gdy uczeń uzyska 5 minusów otrzymuje ocenę niedostateczną do dziennika. b) Stopień opanowania słownictwa będzie kontrolowany przy pomocy krótkich sprawdzianów, na których będzie obowiązywała znajomość słownictwa z 3 ostatnich lekcji. Sprawdziany będą punktowane i systematycznie oceniane wg następującej skali: Ocena Ilość punktów Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny 0-39 Słówek należy uczyć się systematycznie, gdyż sprawdziany nie podlegają poprawie. Ocenę celującą można uzyskać za dodatkową pracę nad rozwijaniem treści spoza podręcznika przedstawioną w formie ustnej prezentacji. - Umiejętność mówienia będzie oceniana na bieżąco podczas lekcji. -Umiejętność czytania, pisania i rozumienia ze słuchu będzie oceniana przynajmniej raz w semestrze. - Znajomość gramatyki będzie oceniana przy pomocy testów po zakończeniu działu. Uczeń może uzyskać ocenę celującą z testu gdy rozwiąże wszystkie wymagane zadanie na 95 % i wykona zadanie dodatkowe. Dobrze wykonane zadanie dodatkowe podwyższa ocenę z testu o 1 stopień. W razie usprawiedliwionej nieobecności ucznia lub uzyskania oceny niedostatecznej, test można poprawić jeden raz w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od momentu oddania testu lub powrotu po chorobie. Uczeń poprawia test po lekcjach po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem.

3 Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 2 razy w semestrze bez podania przyczyny. Nieprzygotowanie zgłasza w momencie gdy rozpoczyna się lekcja. Sposób oceniania uczniów posiadających opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dostosowany jest do zaleceń PPP i zapisany jako załącznik do Rozkładów Materiału lub Planów Wynikowych. OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla wszystkich klas. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności oraz nie zdobył wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę. Szczegółowe kryteria oceniania dla oceny niedostatecznej: wypowiedź ustna całkowicie niepoprawna konstrukcja wypowiedzi, uboga treść i słownictwo, brak opanowania podstawowej leksyki, nieprawidłowe użycie struktur składniowych, rażące błędy językowe, uniemożliwiające porozumiewanie się, brak płynności wypowiedzi, niepoprawna wymowa i intonacja; wypowiedź pisemna wypowiedź nie zawiera elementów określonych w poleceniu, znaczne odstępstwa od tematu lub praca nie na temat, niezgodna z założoną formą, wypowiedź niespójna, nie na temat, uboga treść i słownictwo, częste powtórzenia, rażące błędy gramatyczne i leksykalne, uniemożliwiające zrozumienie treści, liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne. Ocena celująca podlega oddzielnym kryteriom, określanym przez Przedmiotowe Systemy Oceniania W kryteriach oceniania uwzględnione zostały wypowiedzi ustne i pisemne, jako najczęściej poddawane ocenie przez nauczyciela. Opanowanie sprawności czytania i rozumienia ze słuchu oceniane jest najczęściej jako element testów. KRYTERIA OCENIANIA

4 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Ocena dopuszczająca niewielka samodzielność odtwórcza wiedza skuteczne próby opanowania materiału wiedza i umiejętności na poziomie minimalnym, umożliwiającym dalsze przyswajanie materiału Ocena dostateczna wolne tempo wypowiedzi proste zdania właściwa reakcja językowa na prostą wypowiedź rozmówcy poprawne mówienie z uwzględnieniem zasad właściwej wymowy, zapewniających zrozumienie wypowiedzi dopuszczalne błędy językowe, które nie zakłócają rozumienia Ocena dobra logiczna konstrukcja wypowiedzi niezbyt urozmaicone konstrukcje do wyrażania opinii błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji; poprawna wymowa i intonacja wypowiedź w pełni zrozumiała poprawny wybór formy i stylu wypowiedzi Ocena bardzo dobra wypowiedź ciekawa, płynna, bogata w treść i słownictwo poprawna wymowa i intonacja, zbliżona do wypowiedzi rodzimych użytkowników języka sporadyczne błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji wypowiedź w całości zrozumiała bezbłędny wybór formy i stylu wypowiedzi OCENA PROJEKTÓW Projekt oparty o podstawowe słownictwo i wyrażenia. Praca w większości odtwórcza, zawierająca liczne błędy, które jednak nie zakłócają odbioru. Projekt zbudowany w oparciu o proste zdania. Praca zawierająca sporo błędów językowych. Widoczny większy stopień samodzielności. Ograniczone słownictwo. Praca ciekawa, ale nie wyczerpująca tematu i możliwości leksykalnych. Zdania proste, ale w większości poprawne. Pojedyncze błędy językowe. Praca bardzo interesująca, wykonana z dużą starannością. Wyczerpany temat i wykorzystane możliwości leksykalne. Użyte w pełni poprawne konstrukcje gramatyczne.

5 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis miejsc opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, nie Uczeń opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, Uczeń opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, zrozumienie Uczeń opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, zrozumienie Opis ludzi opisuje ludzi, stosując często używane przymiotniki, nie Uczeń opisuje ludzi, stosując często używane przymiotniki, popełniając zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, stosując często używane przymiotniki, zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, stosując często używane przymiotniki, zrozumienie Opis zwierząt opisuje wygląd zwierząt, nie Uczeń wygląd zwierząt, Uczeń opisuje wygląd zwierząt, popełniając błędy Uczeń opisuje wygląd zwierząt, popełniając błędy znacznym stopniu zrozumienie

6 Uzyskiwanie i przekazywanie informacji udziela, pyta i prosi o imieniem, pochodzeniem, położeniem różnych przedmiotów, przynależnością przedmiotów do osób, wyglądem zwierząt, ceną przedmiotów. imieniem, pochodzeniem, położeniem różnych przedmiotów, przynależnością przedmiotów do osób, wyglądem zwierząt, ceną przedmiotów, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające imieniem, pochodzeniem, położeniem różnych przedmiotów, przynależnością przedmiotów do osób, wyglądem zwierząt, ceną przedmiotów, zrozumienie imieniem, pochodzeniem, położeniem różnych przedmiotów, przynależnością przedmiotów do osób, wyglądem zwierząt, ceną przedmiotów, popełniając znacznym stopniu wpływają Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome, przyimki miejsca, zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikami to be, have got i can, wyrażenie There is/there are. słownictwo z rozdziału Welcome, przyimki miejsca, zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikami to be, have got i can, wyrażenie There is/there are, popełniając nieliczne błędy. słownictwo z rozdziału Welcome, przyimki miejsca, zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikami to be, have got i can, wyrażenie There is/there are, popełniając liczne błędy. słownictwo z rozdziału Welcome, przyimki miejsca, zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikami to be, have got i can, wyrażenie There is/there are, popełniając bardzo liczne błędy. UNIT 1 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

7 Opis ludzi opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd, ubiór, upodobania i preferencje, nie Uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd, ubiór, upodobania i preferencje, popełniając zrozumienie Uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd, ubiór, upodobania i preferencje, popełniając błędy Uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd, ubiór, upodobania i preferencje, popełniając błędy znacznym stopniu zrozumienie Zachowania społeczne i interakcja Uczeń rozmawia na temat zakupu różnych towarów, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie Uczeń rozmawia na temat zakupu różnych towarów, stosując właściwe formy grzecznościowe i Uczeń rozmawia na temat zakupu różnych towarów, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając Uczeń rozmawia na temat zakupu różnych towarów, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając znacznym stopniu wpływają Uzyskiwanie informacji udziela, pyta i prosi o upodobaniami i czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie. upodobaniami i czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające upodobaniami i czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie, popełniając błędy upodobaniami i czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie, popełniając błędy znacznym stopniu zrozumienie Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1, czas present simple, czasownik słownictwo z rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, słownictwo z rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, słownictwo z rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, przysłówki

8 have/has got, przysłówki częstotliwości. przysłówki częstotliwości, popełniając nieliczne błędy. przysłówki częstotliwości, popełniając liczne błędy. częstotliwości, popełniając bardzo liczne błędy. Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje swojego przyjaciela, wybraną sławną osobę, pisze zaproszenie na przyjecie urodzinowe, nie błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje swojego przyjaciela, wybraną sławną osobę, pisze zaproszenie na przyjecie urodzinowe, wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje swojego przyjaciela, wybraną sławną osobę, pisze zaproszenie na przyjecie urodzinowe, popełniając wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje swojego przyjaciela, wybraną sławną osobę, pisze zaproszenie na przyjecie urodzinowe, popełniając błędy znacznym stopniu zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 2 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis miejsc opisuje różne pomieszczenia szkolne i domowe, uwzględniając informacje, co się w nich znajduje i co się w nich robi, stosując różnorodne słownictwo, nie Uczeń opisuje różne pomieszczenia szkolne i domowe, uwzględniając informacje, co się w nich znajduje i co się w nich robi, stosując w miarę różnorodne słownictwo, Uczeń opisuje różne pomieszczenia szkolne i domowe, uwzględniając informacje, co się w nich znajduje i co się w nich robi, stosując podstawowe słownictwo, popełniając Uczeń opisuje różne pomieszczenia szkolne i domowe, uwzględniając informacje, co się w nich znajduje i co się w nich robi, zrozumienie

9 Porównywanie porównuje różne szkoły i stołówki szkolne, nie Uczeń porównuje różne szkoły i stołówki szkolne, Uczeń porównuje różne szkoły i stołówki szkolne, zrozumienie Uczeń porównuje różne szkoły i stołówki szkolne, zrozumienie Zachowania społeczne i interakcja Uczeń proponuje oraz zamawia jedzenie i picie w kawiarni/restauracji, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie Uczeń proponuje oraz zamawia jedzenie i picie w kawiarni/restauracji, stosując właściwe formy grzecznościowe i Uczeń proponuje oraz zamawia jedzenie i picie w kawiarni/restauracji, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, zrozumienie Uczeń proponuje oraz zamawia jedzenie i picie w kawiarni/restauracji, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając znacznym stopniu wpływają Uzyskiwanie informacji udziela, pyta i prosi o ilością różnych produktów. ilością różnych produktów, popełniając drobne błędy ilością różnych produktów, zrozumienie ilością różnych produktów, zrozumienie Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, zaimki dopełnieniowe i osobowe, słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, zaimki dopełnieniowe i osobowe, przedimki nieokreślone słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, zaimki dopełnieniowe i osobowe, przedimki nieokreślone a/an, słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, zaimki dopełnieniowe i osobowe, przedimki nieokreślone a/an,

10 przedimki nieokreślone a/an, some i any, wyrażenie There is/there are, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania How much/how many. a/an, some i any, wyrażenie There is/there are, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania How much/how many, popełniając nieliczne błędy. some i any, wyrażenie There is/there are, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania How much/how many, popełniając liczne błędy. some i any, wyrażenie There is/there are, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania How much/how many, popełniając bardzo liczne błędy. Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń opisuje swoją szkołę oraz miejsce, w którym chciałby spędzać czas, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń opisuje swoją szkołę oraz miejsce, w którym chciałby spędzać czas, wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń opisuje swoją szkołę oraz miejsce, w którym chciałby spędzać czas, zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń opisuje swoją szkołę oraz miejsce, w którym chciałby spędzać czas, zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 3 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis czynności opisuje czynności wykonywane w czasie wolnym w momencie mówienia, nie popełniając większych Uczeń opisuje czynności wykonywane w czasie wolnym w momencie mówienia, popełniając zrozumienie Uczeń opisuje czynności wykonywane w czasie wolnym w momencie mówienia, popełniając błędy Uczeń opisuje czynności wykonywane w czasie wolnym w momencie mówienia, popełniając błędy znacznym stopniu zrozumienie

11 Zachowania społeczne i interakcja Uczeń składa propozycje i sugestie, dotyczące spędzenia czasu wolnego i odpowiednio na nie reaguje, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie Uczeń składa propozycje i sugestie, dotyczące spędzenia czasu wolnego i odpowiednio na nie reaguje, stosując właściwe formy grzecznościowe i Uczeń składa propozycje i sugestie, dotyczące spędzenia czasu wolnego i odpowiednio na nie reaguje, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, zrozumienie Uczeń składa propozycje i sugestie, dotyczące spędzenia czasu wolnego i odpowiednio na nie reaguje, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając znacznym stopniu wpływają Wyrażanie opinii wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat telewizyjnych konkursów talentów, nie popełniając większych Uczeń wyraża swoją opinię temat telewizyjnych konkursów talentów, Uczeń wyraża swoją opinię temat telewizyjnych konkursów talentów, zrozumienie Uczeń wyraża swoją opinię temat telewizyjnych konkursów talentów, zrozumienie Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, present continuous. słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, present continuous, popełniając nieliczne błędy. słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, present continuous, popełniając liczne błędy. słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, present continuous, popełniając bardzo liczne błędy. Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy opis wybranej gwiazdy muzyki pop oraz zespołu muzycznego, nie błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń tworzy opis wybranej gwiazdy muzyki pop oraz zespołu muzycznego, wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń tworzy opis wybranej gwiazdy muzyki pop oraz zespołu muzycznego, zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą Uczeń tworzy opis wybranej gwiazdy muzyki pop oraz zespołu muzycznego, zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i

12 formę i styl. stylu. UNIT 4 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Zachowania społeczne i interakcja Uczeń przeprowadza rozmowę w sklepie, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie Uczeń przeprowadza rozmowę w sklepie, stosując właściwe formy grzecznościowe i Uczeń przeprowadza rozmowę w sklepie, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, zrozumienie Uczeń przeprowadza rozmowę w sklepie, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając znacznym stopniu wpływają Uzyskiwanie informacji udziela, pyta i prosi o korzystaniem z komputera i innych urządzeń elektronicznych. korzystaniem z komputera i innych urządzeń elektronicznych, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające korzystaniem z komputera i innych urządzeń elektronicznych, popełniając korzystaniem z komputera i innych urządzeń elektronicznych, popełniając znacznym stopniu wpływają Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4, czas present simple, czas present słownictwo z rozdziału 4, czas present simple, czas present continuous, zaimki słownictwo z rozdziału 4, czas present simple, czas present continuous, zaimki słownictwo z rozdziału 4, czas present simple, czas present continuous, zaimki

13 continuous, zaimki wskazujące, przedimki a, an i the, spójnik because. wskazujące, przedimki a, an i the, spójnik because, popełniając nieliczne błędy. wskazujące, przedimki a, an i the, spójnik because, popełniając liczne błędy. wskazujące, przedimki a, an i the, spójnik because, popełniając bardzo liczne błędy. Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst na temat swoich zwyczajów związanych z korzystaniem z urządzeń elektronicznych, recenzję gry komputerowej, krótką wiadomość tekstową, nie błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze tekst na temat swoich zwyczajów związanych z korzystaniem z urządzeń elektronicznych, recenzję gry komputerowej, krótką wiadomość tekstową, wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst na temat swoich zwyczajów związanych z korzystaniem z urządzeń elektronicznych, recenzję gry komputerowej, krótką wiadomość tekstową, zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst na temat swoich zwyczajów związanych z korzystaniem z urządzeń elektronicznych, recenzję gry komputerowej, krótką wiadomość tekstową, zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 5 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis rzeczy opisuje różne przedmioty, porównując je ze sobą, nie Uczeń opisuje różne przedmioty, porównując je ze sobą, popełniając zrozumienie Uczeń opisuje różne przedmioty, porównując je ze sobą, popełniając błędy Uczeń opisuje różne przedmioty, usiłując porównać je ze sobą, popełniając błędy znacznym stopniu zrozumienie

14 Opis miejsc opisuje wybrane miejsca, uwzględniając ich nazwę, położenie, wygląd, panującą tam pogodę oraz ciekawe rzeczy do zobaczenia, nie Uczeń opisuje wybrane miejsca, uwzględniając ich nazwę, położenie, wygląd, panującą tam pogodę oraz ciekawe rzeczy do zobaczenia, popełniając zrozumienie Uczeń opisuje wybrane miejsca, uwzględniając ich nazwę, położenie, wygląd, panującą tam pogodę oraz ciekawe rzeczy do zobaczenia, popełniając błędy Uczeń opisuje wybrane miejsca, uwzględniając ich nazwę, położenie, wygląd, panującą tam pogodę oraz ciekawe rzeczy do zobaczenia, zrozumienie Uzyskiwanie informacji udziela, pyta i prosi o opinią na różne tematy. opinią na różne tematy, popełniając drobne błędy opinią na różne tematy, popełniając opinią na różne tematy, popełniając znacznym stopniu wpływają Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5, czas present simple, present continuous, spójnik because, stopniowanie przymiotników. słownictwo z rozdziału 5, czas present simple, present continuous, spójnik because, stopniowanie przymiotników, popełniając nieliczne błędy. słownictwo z rozdziału 5, czas present simple, present continuous, spójnik because, stopniowanie przymiotników, popełniając liczne błędy. słownictwo z rozdziału 5, czas present simple, present continuous, spójnik because, stopniowanie przymiotników, popełniając bardzo liczne błędy. Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy opis krajobrazu, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń tworzy opis krajobrazu, popełniając zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą Uczeń tworzy opis krajobrazu, popełniając błędy wypowiedzi, stosując Uczeń tworzy opis krajobrazu, zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i

15 formę i styl. częściowo właściwą formę i styl. stylu. Wyrażanie opinii wyraża swoją opinię na temat ulubionych piosenkarzy, zespołów, sportu, programów telewizyjnych, filmów itp., a także zwierząt oraz miejsc, nie popełniając większych Uczeń wyraża swoją opinię temat ulubionych piosenkarzy, zespołów, sportu, programów telewizyjnych, filmów itp., a także zwierząt oraz miejsc, Uczeń wyraża swoją opinię temat ulubionych piosenkarzy, zespołów, sportu, programów telewizyjnych, filmów itp., a także zwierząt oraz miejsc, zrozumienie Uczeń wyraża swoją opinię temat ulubionych piosenkarzy, zespołów, sportu, programów telewizyjnych, filmów itp., a także zwierząt oraz miejsc, zrozumienie UNIT 6 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Porównywanie porównuje Londyn z Warszawą, nie popełniając większych Uczeń porównuje Londyn z Warszawą, popełniając zrozumienie Uczeń porównuje Londyn z Warszawą, popełniając błędy Uczeń porównuje Londyn z Warszawą, popełniając błędy znacznym stopniu zrozumienie Opis miejsc opisuje różne miejsca w mieście, uwzględniając ich położenie, oraz miasta, uwzględniając ogólne Uczeń opisuje różne miejsca w mieście, uwzględniając ich położenie, oraz miasta, uwzględniając ogólne informacje ich dotyczące, Uczeń opisuje różne miejsca w mieście, uwzględniając ich położenie, oraz miasta, uwzględniając ogólne informacje ich dotyczące, Uczeń opisuje różne miejsca w mieście, uwzględniając ich położenie, oraz miasta, uwzględniając ogólne informacje ich dotyczące,

16 informacje ich dotyczące, atrakcje turystyczne itp., nie atrakcje turystyczne itp., atrakcje turystyczne itp., zrozumienie atrakcje turystyczne itp., zrozumienie Zachowania społeczne i interakcja Uczeń wskazuje drogę i pyta o kierunek, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie Uczeń wskazuje drogę i pyta o kierunek, stosując właściwe formy grzecznościowe i Uczeń wskazuje drogę i pyta o kierunek, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, zrozumienie Uczeń wskazuje drogę i pyta o kierunek, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając znacznym stopniu wpływają Uzyskiwanie informacji udziela, pyta i prosi o położeniem różnych miejsc w mieście oraz wskazywaniem drogi. położeniem różnych miejsc w mieście oraz wskazywaniem drogi, popełniając drobne błędy położeniem różnych miejsc w mieście oraz wskazywaniem drogi, popełniając błędy położeniem różnych miejsc w mieście oraz wskazywaniem drogi, popełniając błędy znacznym stopniu zrozumienie Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6, czasownik to be w czasie past simple, wyrażenie There was/there were. słownictwo z rozdziału 6, czasownik to be w czasie past simple, wyrażenie There was/there were, popełniając nieliczne błędy. słownictwo z rozdziału 6, czasownik to be w czasie past simple, wyrażenie There was/there were, popełniając liczne błędy. słownictwo z rozdziału 6, czasownik to be w czasie past simple, wyrażenie There was/there were, popełniając bardzo liczne błędy.

17 Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swoje miejsce zamieszkania i inne miasta, uwzględniając informacje na temat ich wielkości i położenia, turystki, rozrywki, miejsc zakupów itp., nie błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swoje miejsce zamieszkania i inne miasta, uwzględniając informacje na temat ich wielkości i położenia, turystki, rozrywki, miejsc zakupów itp., popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swoje miejsce zamieszkania i inne miasta, uwzględniając informacje na temat ich wielkości i położenia, turystki, rozrywki, miejsc zakupów itp., zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swoje miejsce zamieszkania i inne miasta, uwzględniając informacje na temat ich wielkości i położenia, turystki, rozrywki, miejsc zakupów itp., zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 7 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis ludzi opisuje słynne osoby, które podziwia, uwzględniając ich osiągnięcia, nie Uczeń opisuje słynne osoby, które podziwia, uwzględniając ich osiągnięcia, popełniając zrozumienie Uczeń opisuje słynne osoby, które podziwia, uwzględniając ich osiągnięcia, popełniając błędy Uczeń opisuje słynne osoby, które podziwia, uwzględniając ich osiągnięcia, popełniając znacznym stopniu wpływają Zachowania społeczne i interakcja Uczeń proponuje i przyjmuje propozycje i sugestie, rozmawia przez telefon, stosując właściwe Uczeń proponuje i przyjmuje propozycje i sugestie, rozmawia przez telefon, stosując właściwe Uczeń proponuje i przyjmuje propozycje i sugestie, rozmawia przez telefon, stosując częściowo Uczeń proponuje i przyjmuje propozycje i sugestie, rozmawia przez telefon, nie stosując właściwych form

18 formy grzecznościowe, nie formy grzecznościowe i odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając grzecznościowych popełniając znacznym stopniu wpływają Opis czynności opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, zrozumienie Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, zrozumienie Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7, czas present simple, czas past simple. słownictwo z rozdziału 7, czas present simple, czas past simple, popełniając nieliczne błędy. słownictwo z rozdziału 7, czas present simple, czas past simple, popełniając liczne błędy. słownictwo z rozdziału 7, czas present simple, czas past simple, popełniając bardzo liczne błędy. Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze list prywatny, w którym opisuje wydarzenia z przeszłości, nie błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze list prywatny, w którym opisuje wydarzenia z przeszłości, wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze list prywatny, w którym opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze list prywatny, w którym opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy znacznym stopniu zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 8 CEL KSZTAŁCENIA OCENA

19 WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Porównywanie porównuje Polskę i Republikę Południowej Afryki, nie popełniając większych Uczeń porównuje Polskę i Republikę Południowej Afryki, popełniając zrozumienie Uczeń porównuje Polskę i Republikę Południowej Afryki, popełniając błędy Uczeń porównuje Polskę i Republikę Południowej Afryki, popełniając błędy znacznym stopniu zrozumienie Opis czynności opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, zrozumienie Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, zrozumienie Uzyskiwanie informacji udziela, pyta i prosi o czynnościami, które miały miejsce w przeszłości, w tym minionymi wakacjami, weekendem, tygodniem. czynnościami, które miały miejsce w przeszłości, w tym minionymi wakacjami, weekendem, tygodniem, popełniając drobne błędy czynnościami, które miały miejsce w przeszłości, w tym minionymi wakacjami, weekendem, tygodniem, zrozumienie czynnościami, które miały miejsce w przeszłości, w tym minionymi wakacjami, weekendem, tygodniem, zrozumienie Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8, wyrażenie would like to, czas past słownictwo z rozdziału 8, wyrażenie would like to, czas past simple, przysłówki słownictwo z rozdziału 8, wyrażenie would like to, czas past simple, przysłówki słownictwo z rozdziału 8, wyrażenie would like to, czas past simple, przysłówki

20 simple, przysłówki stopnia, zaimki pytające, spójnik when. stopnia, zaimki pytające, spójnik when, popełniając nieliczne błędy. stopnia, zaimki pytające, spójnik when, popełniając liczne błędy. stopnia, zaimki pytające, spójnik when, popełniając bardzo liczne błędy. Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze wiadomość e- mail, w której opisuje ekscytujące wydarzenie z przeszłości, pocztówkę z wakacji, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze wiadomość e- mail, w której opisuje ekscytujące wydarzenie z przeszłości, pocztówkę z wakacji, popełniając zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze wiadomość e- mail, w której opisuje ekscytujące wydarzenie z przeszłości, pocztówkę z wakacji, popełniając błędy wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze wiadomość e- mail, w której opisuje ekscytujące wydarzenie z przeszłości, pocztówkę z wakacji, popełniając błędy znacznym stopniu zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Wyrażanie opinii wyraża opinię na temat swoich preferencji związanych ze zwiedzaniem różnych krajów, nie popełniając większych Uczeń wyraża opinię na temat swoich preferencji związanych ze zwiedzaniem różnych krajów, nie błędów, popełniając zrozumienie Uczeń wyraża opinię na temat swoich preferencji związanych ze zwiedzaniem różnych krajów, nie błędów, popełniając błędy Na podstawie kryteriów oceniania opracowanych przez Wydawnictwo OXFORD modyfikacja Urszula Bieda Uczeń wyraża opinię na temat swoich preferencji związanych ze zwiedzaniem różnych krajów, nie błędów, popełniając błędy znacznym stopniu zrozumienie

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności wkład pracy i aktywność ćwiczenia Oceny bieżące uwzględnią

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2,

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2, PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2016/2017 Nauczyciel: mgr Barbara Nowak Obowiązkowe podręczniki: Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu JĘZYK ANGIELSKI Vd Autor: Administrator 16.02.2015. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V d Rok szkolny 2014/2015 Nauczyciel: mgr Monika Rudnicka-Chadaj Obowiązkowe podręczniki:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2 Tim Falla, Paul A Davies, Sylvia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak Nr dopuszczenia MEN: 302/2/2011 Opracowała: Natalia Potok ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy V I półrocze- ocena śródroczna Opis miejsc swój dom, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE I. 1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego będzie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014 1. Wymagania edukacyjne spełniają zapisy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi :

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny klasa V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny klasa V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny klasa V WELCOME Opis miejsc Uczeń opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, popełniając błędy Uczeń opisuje swój dom,

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu )

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu ) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV szkoły podstawowej niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu ucząca:

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI

Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI Ocena celująca (6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra,

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

I. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania:

I. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania: Przedmiotowy System Oceniania (PSO) Język angielski kl.4-6 PSO stanowi załącznik do WSO i definiuje wymagania edukacyjne, sposoby ich realizacji oraz wszystkie inne kryteria oceniania nie zawarte w WSO.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA 4 Wymagania na ocenę celującą (6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE V Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁ. RDZANOWSKIEGO W RADZIEJOWICACH W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁ. RDZANOWSKIEGO W RADZIEJOWICACH W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁ. RDZANOWSKIEGO W RADZIEJOWICACH W KLASACH IV-VI Celem Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka angielskiego jest jasne określenie

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO USTALONY NA PODSTAWIE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 W PLESZEWIE 1 1. Podstawowe dokumenty, na podstawie których

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny UNIT 1 Opis ludzi wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL.V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIETESZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL.V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIETESZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL.V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIETESZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Ocena celująca: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, - aktywnie uczestniczy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym na podstawie podręcznika English Plus 2 i English Plus 3 wydawnictwa Oxford University Press English Plus 2 Rozdział 5 Opis zwierząt Opis czynności

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej

Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE IV Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla gimnazjum. obowiązujący od 1 IX 2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla gimnazjum. obowiązujący od 1 IX 2014 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla gimnazjum obowiązujący od 1 IX 2014 rok szkolny 2014/2015 KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany obiektywnie i sprawiedliwie. 2. Ocenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V OCENA Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Uczeń -wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem present

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny język angielski

Wymagania na poszczególne oceny język angielski Wymagania na poszczególne oceny język angielski Rok szkolny 2016/2017 Podręcznik: Evolution plus Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej. Stopień celujący otrzymuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Unit 5 jeśli nie zostanie przerobiony w całości w semestrze I Opis rzeczy Uczeń

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie. Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie. Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie Postanowienia ogólne SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIEĆ UCZNIÓW 1. Formy aktywności:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 First Steps CEL KSZTAŁCENIA WG językowe uwzględnione w rozdziale First

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny UNIT 1 słownictwo z Unitu 1, bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się formą dopełniacza s, regularną liczbą mnogą rzeczowników; poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka angielskiego. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ciemnem. Podręcznik Steps Forward 1 - klasa IV

Zasady oceniania z języka angielskiego. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ciemnem. Podręcznik Steps Forward 1 - klasa IV Zasady oceniania z języka angielskiego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ciemnem Podręcznik Steps Forward 1 - klasa IV Podręcznik Steps in English 2 i 3 - klasa V i VI Obszary aktywności podlegające ocenie:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA Tworzenie Opisu w sposób płynny -opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy czwartej.

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy czwartej. Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy czwartej. Opracowała: Małgorzata Majewicz-Solecka Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo)

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) Wymagania edukacyjne zjęzyka angielskiego dla klas IV Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) I. Numer dopuszczenia przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-3

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-3 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-3 I. Obszary aktywności podlegające ocenie: 1. Słownictwo umiejętności radzenia sobie w codziennych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH im. ZIEMI POGORZELSKIEJ W POGORZELI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM

New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM I. Zasady ogólne 1. Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO),

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Kryteria oceny

Steps in English 3 Kryteria oceny Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 4 6 1. Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu - gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu - gimnazjum Przedmiotowy system oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu - gimnazjum 1. Oceniane formy aktywności Praca klasowa Odpowiedź ustna Sprawdzian Aktywność Referat Projekt Udział w konkursie przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

konstrukcji love/hate/like + -ing

konstrukcji love/hate/like + -ing Wymagania edukacyjne klasa VI Maxi Taxi 3 Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia wymagań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-2 (kl. IV I V) oraz Winners 3 (kl.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-2 (kl. IV I V) oraz Winners 3 (kl. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-2 (kl. IV I V) oraz Winners 3 (kl. VI) I. Obszary aktywności podlegające ocenie: 1. Słownictwo umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasy II i III

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasy II i III WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasy II i III Kryteria oceniania opracowane przez zespół przedmiotowy XI LO w Krakowie CELE EDUKACYJNE:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV OCENA OCENA CELUJĄCA Gramatyka Mówienie i fonetyka KRYTERIA OCENIANIA Uczeń: bezbłędnie tworzy liczbę mnogą oraz stosuje przedimki a/an bezbłędnie stosuje

Bardziej szczegółowo