ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. w sprawie wydawania uprawnie do kierowania pojazdami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. w sprawie wydawania uprawnie do kierowania pojazdami"

Transkrypt

1 ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. w sprawie wydawania uprawnie do kierowania pojazdami Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z pón. zm. 2) ) zarzdza si, co nastpuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozporzdzenie okrela szczegółowe czynnoci organów w sprawach zwizanych z wydawaniem dokumentów, cofaniem i przywracaniem uprawnie do kierowania oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach. 2. Ilekro w rozporzdzeniu jest mowa bez bliszego okrelenia o: 1) ustawie - rozumie si przez to ustaw z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; 2) organie - rozumie si przez to starost lub wojewod mazowieckiego w przypadku okrelonym w art. 97 ust. 3 ustawy; 3) orodku - rozumie si przez to wojewódzki orodek ruchu drogowego; 4) pozwoleniu - rozumie si przez to pozwolenie do kierowania tramwajem; 5) uprawnieniu - rozumie si przez to decyzj administracyjn organu o wydaniu prawa jazdy, pozwolenia lub wtórnika tych dokumentów; 6) zakazie - rozumie si przez to decyzj administracyjn o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia, cofniciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub orzeczony, prawomocnym wyrokiem sdu, zakaz prowadzenia pojazdów; 7) aktach ewidencyjnych osoby - rozumie si przez to przypisany okrelonej osobie zbiór wszystkich dokumentów wydanych w sprawie uprawnie do kierowania pojazdami; 8) karcie kierowcy - rozumie si przez to dokument zawierajcy aktualn informacj o posiadanych przez osob uprawnieniach i zakazach oraz wybrane dane z akt ewidencyjnych osoby; 9) wniosku - rozumie si przez to wniosek, którego wzór okrela załcznik nr 1 do rozporzdzenia. 2. Wydanie lub odmowa wydania prawa jazdy, pozwolenia oraz ich wtórników nastpuj w drodze decyzji administracyjnej ) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rzdowej transport, na podstawie 1 ust. 2 pkt 4 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359) 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz i Nr 210, poz

2 3. 1. Krajowe prawa jazdy wykonywane s przez producenta na blankietach, których wzór i opis okrelaj przepisy w sprawie wzorów dokumentów uprawniajcych do kierowania pojazdami, na podstawie przekazanych przez organ w formie elektronicznej lub w przypadku, gdy nie jest to moliwe z przyczyn technicznych - na noniku magnetycznym poczt specjaln: 1) danych zawartych we wniosku; 2) fotografii i podpisu wnioskodawcy. 2. Producent przekazuje wykonane prawa jazdy do właciwego organu w terminie nie dłuszym ni 7 dni od dnia otrzymania danych, o których mowa w ust Midzynarodowe prawa jazdy i pozwolenia wydaje si na blankietach, których wzór i opis okrelaj przepisy, o których mowa w ust. 1, dostarczonych przez producenta, o którym mowa w ust. 1, przez umieszczenie na blankietach pismem maszynowym lub przy uyciu drukarki komputerowej, danych zawartych we wniosku Organ wydajcy prawo jazdy lub pozwolenie prowadzi: 1) akta ewidencyjne kierowców osób posiadajcych uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem; 2) akta ewidencyjne osób bez uprawnie osób, które: a) nie uzyskały uprawnie ze wzgldu na nie spełnianie wymogów okrelonych w ustawie, nie posiadaj uprawnie do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem, a orzeczony został wobec nich zakaz prowadzenia pojazdów, b) maj wydane za granic krajowe prawo jazdy i orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wydane orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskaza zdrowotnych do kierowania pojazdami. 2. Akta ewidencyjne osób powinny by oprawione w teczki i przechowywane w specjalnie do tego celu przeznaczonym archiwum do czasu wystawienia osobie, której dotycz, aktu zgonu; wydane dokumenty uprawniajce do kierowania pojazdami uniewania si wprowadzajc odpowiednie dane do wniosku i systemu informatycznego. 3. Teczki powinny by ułoone w sposób umoliwiajcy ich lokalizacj na podstawie danych osobowych lub numeru karty kierowcy. 4. Karty kierowców wystawione przed dniem 1 stycznia 2002 r. powinny by ułoone rocznikami według kolejnych ich numerów, a po ujciu ich w systemie informatycznym dołczone do akt ewidencyjnych osoby. Właciwy organ przydziela osobie tylko jeden stały numer karty kierowcy. 5. Wydawanie praw jazdy, pozwole i obsług informatycznych rodków technicznych prowadz wyznaczeni przez organ pracownicy przeszkoleni w zakresie znajomoci przepisów zwizanych z wydawaniem tych dokumentów oraz obsługi tych rodków technicznych. 6. Osoby, o których mowa w ust. 5, posługuj si przy korzystaniu z informatycznych rodków technicznych, w szczególnoci przy wprowadzaniu do programu informatycznego danych lub ich zmianie, przyznanym przez organ hasłem i indywidualnym kluczem cyfrowym. 7. Przyznane hasło i klucz stanowi tajemnic słubow. Rozdział 2 Wydawanie krajowych praw jazdy i pozwole Prawo jazdy lub pozwolenie albo wtórnik tych dokumentów wydaje si w nastpujcych przypadkach, po otrzymaniu: 2

3 1) od osoby ubiegajcej si o wydanie po raz pierwszy prawa jazdy lub pozwolenia za porednictwem orodka: a) wniosku, b) zawiadczenia o ukoczeniu wymaganego dla danej kategorii rodzaju szkolenia, c) orzeczenia lekarskiego stwierdzajcego brak przeciwwskaza zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskaza psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane, d) pisemnej zgody rodziców lub opiekunów, jeeli osoba nie ukoczyła 18 lat, e) dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia, f) wyranej fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiajcej osob bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głow w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego owietlenia twarzy; 2) od osoby ubiegajcej si o rozszerzenie uprawnie do kierowania pojazdami dokumentów: a) o których mowa w pkt 1 - za porednictwem orodka, b) potwierdzajcych spełnienie wymaga, o których mowa w art. 90 ust. 5 ustawy lub kserokopii posiadanego prawa jazdy kategorii: B, jeeli osoba ubiega si o prawo jazdy kategorii C, C1, D lub D1, B, C, C1, D lub D1, jeeli osoba ubiega si o prawo jazdy odpowiednio kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E; 3) od osoby ubiegajcej si o wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia: a) dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a, e i f, b) dokumentu, o którym mowa w pkt 1 lit. c, jeeli zmiana dotyczy daty wanoci uzyskanego uprawnienia, c) kserokopii posiadanego prawa jazdy lub pozwolenia, jeeli wydanie dokumentu nastpuje w wyniku zmiany danych; 4) w przypadku osoby ubiegajcej si o wymian wojskowego dokumentu stwierdzajcego uprawnienia do kierowania pojazdem: a) dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a, e i f od osoby, b) akt ewidencyjnych kierowcy oraz dokumentu stwierdzajcego uprawnienia do kierowania pojazdem z jednostki wojskowej, której dowódca wystawił osobie odbywajcej zasadnicz słub wojskow przedmiotowy dokument; 5) od osoby ubiegajcej si o wymian prawa jazdy wydanego za granic przez pastwo-stron konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadajcego wzorowi prawa jazdy okrelonemu w tych konwencjach: a) dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a, e i f, b) kserokopii posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na jzyk polski, sporzdzonym lub powiadczonym przez tłumacza przysigłego lub właciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej; dokumenty te s równie wymagane od osoby ubiegajcej si o wymian prawa jazdy wydanego za granic, jeeli z rozporzdzenia ministra właciwego do spraw transportu wydanego na podstawie przepisu art. 94 ust. 4 ustawy lub z umów midzynarodowych wynika wzajemna wymiana praw jazdy bez wymogu sprawdzania kwalifikacji; 6) od osoby ubiegajcej si o wymian wydanego za granic prawa jazdy nieokrelonego w konwencjach o ruchu drogowym - za porednictwem orodka: a) dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a, e i f, 3

4 b) kserokopii posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na jzyk polski, sporzdzonym lub powiadczonym przez tłumacza przysigłego lub właciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej; 7) od ministra właciwego do spraw zagranicznych wniosku dotyczcego osoby, o której mowa w art. 97 ust. 3 ustawy, oraz: a) za porednictwem orodka, gdy wniosek dotyczy osoby ubiegajcej si po raz pierwszy o wydanie prawa jazdy - dokumentów, o których mowa w pkt 1, b) za porednictwem orodka, gdy wniosek dotyczy osoby ubiegajcej si o rozszerzenie uprawnie ujtych w prawie jazdy dokumentów, o których mowa w pkt 2, c) w przypadku gdy wniosek dotyczy osoby ubiegajcej si o wymian prawa jazdy wydanego za granic przez pastwo-stron konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadajcego wzorowi prawa jazdy okrelonemu w tych konwencjach: dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a, e i f, kserokopii posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na jzyk polski, sporzdzonym lub powiadczonym przez tłumacza przysigłego lub właciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, d) za porednictwem orodka, gdy wniosek dotyczy osoby ubiegajcej si o wymian wydanego za granic prawa jazdy nieokrelonego w konwencjach o ruchu drogowym: dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a, e, i f, kserokopii posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na jzyk polski, sporzdzonym lub powiadczonym przez tłumacza przysigłego lub właciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej; 8) od osoby podlegajcej kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji w trybie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy - za porednictwem orodka: a) wniosku, b) skierowania wydanego przez organ; 9) od osoby podlegajcej kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji w trybie art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy - za porednictwem orodka: a) wniosku, b) zawiadczenia wydanego przez organ; 10) od osoby majcej wydany zakaz na okres nieprzekraczajcy 1 roku - wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie cofnitego uprawnienia; 11) od osoby zamieszkałej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, która ubiega si o wydanie przed upływem okresu orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów prawa jazdy wydanego za granic - wniosku. 2. Warunkiem wydania prawa jazdy lub pozwolenia, w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 6 jest uiszczenie opłaty ewidencyjnej. 3. Dowód uiszczenia opłaty, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e, osoba składa bezporednio do organu, jeeli wnioskuje o osobisty odbiór dokumentu. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 6, 7 lit. a, b i d, pkt 8 i 9, powinien zawiera adnotacj egzaminatora o uzyskaniu przez osob pozytywnego wyniku egzaminu pastwowego w zakresie wymaganym przepisami w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. 5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3-5, pkt 7 lit c i pkt 10 i 11 składa si bezporednio do organu. 6. Polskie krajowe prawo jazdy otrzymane z organu, który dokonał jego wymiany na zagraniczne prawo jazdy, wydaje si po zwrocie zagranicznego dokumentu. 4

5 6. Skierowanie, o którym mowa w 5 ust. 1 pkt 8 lit. b i zawiadczenie, o którym mowa w 5 ust. 1 pkt 9 lit. b, wydaje organ na drukach, których wzory okrelaj odpowiednio załczniki nr 2 i 3 do rozporzdzenia W celu wydania prawa jazdy lub pozwolenia albo odmowy ich wydania naley: 1) zarejestrowa wniosek w systemie informatycznym, odnotowujc na wniosku przydzielony numer pozycji w rejestrze, oraz przeprowadzi weryfikacj dokumentów, o których mowa w 5 ust. 1, obejmujc sprawdzenie: a) poprawnoci ich wypełnienia oraz kompletnoci, b) zgodnoci danych z danymi ujtymi w dokumencie tosamoci osoby - w przypadkach okrelonych w 5 ust. 1 pkt 3-5, pkt 7 lit. c i pkt 10 i 11, c) spełnienia przesłanek okrelonych w ustawie i przepisach, o których mowa w 5 ust. 4 do wydania prawa jazdy lub pozwolenia, d) zgodnoci danych z posiadanymi w prowadzonych aktach ewidencyjnych kierowców danymi w zakresie posiadanych uprawnie i zakazów, orzecze lekarskich stwierdzajcych istnienie lub brak przeciwwskaza zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzecze psychologicznych o istnieniu lub braku przeciwwskaza psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile s one wymagane - jeeli osoba posiada wczeniej wydane uprawnienie, e) zgodnoci danych z posiadanymi w prowadzonych aktach ewidencyjnych osób bez uprawnie danymi w zakresie orzeczonych zakazów prowadzenia pojazdów, orzecze lekarskich stwierdzajcych istnienie lub brak przeciwwskaza zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzecze psychologicznych stwierdzajcych istnienie lub brak przeciwwskaza psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile s one wymagane - jeeli osoba nie posiada wczeniej wydanego uprawnienia, f) czy prawo jazdy jest wydane przez pastwo ujte w wykazie pastw uznajcych i wymieniajcych prawa jazdy, stanowicym załcznik nr 4 do rozporzdzenia, lub czy odpowiada wzorowi okrelonemu w konwencjach o ruchu drogowym - jeeli osoba ubiega si o wymian wydanego za granic prawa jazdy; 2) w przypadku posiadania w prowadzonych aktach ewidencyjnych orzeczenia lekarskiego w zakresie przeciwwskaza zdrowotnych do kierowania pojazdami sprzecznego z otrzymanym orzeczeniem - skierowa osob na badania lekarskie w trybie art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 123 ustawy i zawiadomi o fakcie stwierdzenia sprzecznych orzecze organ przeprowadzajcy kontrol wykonywania i dokumentowania bada lekarskich; 3) w przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów: a) wypełni wniosek w miejscu przeznaczonym na wydanie decyzji, b) wprowadzi dane do systemu informatycznego i utworzy lub zaktualizowa kart kierowcy, c) w odniesieniu do: prawa jazdy - przekaza producentowi dane, o których mowa w 3 ust. 1 - w terminie nie dłuszym ni 2 dni od dnia otrzymania wymaganych dokumentów, pozwolenia - wypełni, w terminie nie dłuszym ni 7 dni od dnia otrzymania wymaganych dokumentów, druk pozwolenia, d) po otrzymaniu prawa jazdy od producenta - uzupełni dane we wniosku oraz w systemie informatycznym, 5

6 e) umieci akta przeprowadzonego postpowania w teczce akt ewidencyjnych kierowców; 4) w przypadku negatywnej weryfikacji dokumentów: a) odmówi wydania prawa jazdy lub pozwolenia, b) wprowadzi dane do systemu informatycznego, c) umieci akta przeprowadzonego postpowania w teczce akt ewidencyjnych: osób bez uprawnie, jeeli osoba nie uzyskała dotychczas uprawnienia, -46) kierowców, jeeli osoba uzyskała wczeniej uprawnienie; -45) w zalenoci od rodzaju braków wezwa do ich uzupełnienia odpowiednio osob, której dokumenty te dotycz, orodek lub jednostk wojskow. 2. Wniosek, prawo jazdy lub pozwolenie wypełnia si w przypadku okrelonym w ust. 1 pkt 3, stosujc nastpujce zasady: -44) numer karty kierowcy numer składajcy si z 7 znaków oznaczajcych (liczc od prawej strony): -43) pierwsze dwa znaki ostatnie dwie cyfry roku jej wydania, -42) ostatnie pi znaków kolejna liczba porzdkowa (pola nie ujte liczb wypełnia si zerami); 2) numer prawa jazdy lub pozwolenia numer składajcy si, w zalenoci od organu wydajcego prawo jazdy, z 9, 11 lub 14 znaków oznaczajcych (liczc od prawej strony): -41) pierwsze 2, 4 lub 7 znaków identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju, zwany dalej kodem terytorialnym, -40) ostatnie 7 znaków numer karty kierowcy; 3) organ wydajcy prawo jazdy lub pozwolenie nazwa organu; -39) data wanoci prawa jazdy: -38) data okrelona w orzeczeniu lekarskim dla przeprowadzenia ponownych bada lekarskich, a jeeli: -37) w orzeczeniu lekarskim nie ustalono tej daty lub zostało wydane z bezterminow dat wanoci, to znak -, - orzeczenie lub orzeczenia lekarskie zawieraj róne daty przeprowadzenia ponownych bada lekarskich w zakresie okrelonych kategorii prawa jazdy, to data z nich najpóniejsza, -36) data wanoci prawa jazdy wydanego za granic, w przypadku jego wymiany; -35) data wanoci pozwolenia: a) data ustalona przez starost stosownie do terminów bada wynikajcych z art. 122 ust. 2 ustawy, b) data ukoczenia przez osob 57 roku ycia, jeeli data okresu 5 letniego ustalona stosownie do lit. a byłaby póniejsza od tej daty, c) data ukoczenia przez osob 66 roku ycia, jeeli data okresu 2 letniego ustalona stosownie do lit. a byłaby póniejsza od tej daty; -34) kategorie na pierwszej stronie prawa jazdy kategorie posiadane przez osob, z wyłczeniem tych, których: -33) posiadanie jest warunkiem uzyskania nastpnych, -32) zakres uprawnie stanowi cz lub cało uprawnie innej kategorii; -31) data wydania prawa jazdy data ustalona przez producenta; -30) data wydania pozwolenia data wypełnienia druku pozwolenia; -29) data uzyskania uprawnienia data decyzji o wydaniu prawa jazdy okrelonej kategorii po raz pierwszy oraz przy kategorii: -28) B+E data uzyskania uprawnienia kategorii: 6

7 -27) C+E lub D+E, jeeli osoba posiada uprawnienie kategorii B prawa jazdy, -26) B, jeeli osoba wczeniej uzyskała uprawnienie kategorii C+E lub D+E prawa jazdy, -25) D+E data 1 lipca 1999 r. lub data uzyskania po dniu 1 lipca 1999 r. uprawnienia kategorii: -24) D, jeeli osoba posiada uprawnienie kategorii C+E prawa jazdy, -23) C+E, jeeli osoba posiada uprawnienie kategorii D prawa jazdy; -22) data wanoci uprawnienia data okrelona w orzeczeniu lekarskim dla przeprowadzenia ponownych bada lekarskich w zakresie okrelonej kategorii prawa jazdy lub znak -, jeeli dla okrelonej kategorii prawa jazdy w orzeczeniu lekarskim nie ustalono tej daty lub orzeczenie wydane zostało z bezterminow dat wanoci, przy czym: -21) w zakresie kategorii A, A1, B, B1, T i B+E prawa jazdy za dat wanoci tych uprawnie przyjmuje si jedn dat okrelon w najpóniej wydanym orzeczeniu lekarskim; zasad t stosuje si równie w zakresie kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E i D1+E, z zastrzeeniem lit. b-d, -20) w przypadku gdy data okrelona w orzeczeniu lekarskim dla kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E i D1+E prawa jazdy jest póniejsza od daty okrelonej w orzeczeniu lekarskim dla kategorii A, A1, B, B1, T i B+E prawa jazdy za dat wanoci wszystkich uprawnie przyjmuje si dat póniejsz, -19) przy kategorii B+E prawa jazdy uzyskanej w wyniku posiadania kategorii B oraz kategorii C+E lub D+E prawa jazdy za dat wanoci przyjmuje si póniejsz z dat okrelonych w orzeczeniach lekarskich wydanych dla kategorii C+E lub D+E prawa jazdy, -18) przy kategorii D+E uzyskanej w wyniku posiadania kategorii C+E i D prawa jazdy za dat wanoci przyjmuje si wczeniejsz z dat okrelonych w orzeczeniach lekarskich wydanych dla kategorii C+E lub D prawa jazdy; -17) ograniczenia kody okrelone w przepisach, o których mowa w 3 ust. 1, majce zastosowanie do prawa jazdy; -16) jeeli kod, o którym mowa w pkt 11, jest identyczny dla wszystkich uzyskanych przez osob uprawnie, wpisuje si go: -15) we wniosku tylko w miejscu wyznaczonym do wpisania kodu ogólnego, -14) w prawie jazdy tylko w ostatnim wierszu tabeli umieszczonej na jego drugiej stronie. 3. W przypadkach okrelonych w 5 ust. 1 pkt 2 3, gdy prawo jazdy lub pozwolenie zostało wydane przed dniem 1 lipca 1999 r. i nie było wymienione zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy, nowy dokument wydaje si stosujc dodatkowo zasady okrelone w przepisach w sprawie wymiany praw jazdy. 4. Prawo jazdy w przypadku, o którym mowa w 5 ust. 1: -13) pkt 3-5 i 7 lit. c wydaje si w zakresie kategorii posiadanych w dotychczasowym prawie jazdy lub w zakresie kategorii okrelonych w umowie midzynarodowej jako równowane kategoriom posiadanym w prawie jazdy; -12) pkt 1, 6 i 7 lit. a i d wydaje si w zakresie kategorii objtych pozytywnym wynikiem egzaminu pastwowego; -11) pkt 2, 7 lit. b, pkt 8 i 9 wydaje si w zakresie kategorii objtych pozytywnym wynikiem egzaminu pastwowego oraz kategorii posiadanych w dotychczasowym prawie jazdy i nie objtych zakresem tego egzaminu; -10) pkt 2, 5 i 6 wydaje si po zwrocie przez osob dotychczas posiadanego prawa jazdy; -9) pkt 3 w odniesieniu do: a) zniszczonego prawa jazdy, b) prawa jazdy wydawanego w wyniku zmiany danych, 7

8 -8) wtórnik wydaje si po zwrocie przez osob dotychczas posiadanego dokumentu; 6) pkt 4 wydaje si po otrzymaniu z jednostki wojskowej wojskowego dokumentu stwierdzajcego uprawnienia do kierowania pojazdem. 5. Przepisy ust. 4 pkt 4 i 5 stosuje si odpowiednio do pozwolenia. 6. Organ po otrzymaniu posiadanego przez osob prawa jazdy lub pozwolenia powinien w przypadkach okrelonych w 5 ust. 1: -7) pkt 2, 3 i 4 - uniewani je przez odcicie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm 2 i zwróci osobie uprawnionej oraz uzupełni dane we wniosku i w systemie informatycznym; -6) pkt 5 i 6 umieci je w teczce akt ewidencyjnych osoby, chyba e umowa midzynarodowa okrela odmienny sposób postpowania oraz uzupełni dane w systemie informatycznym. 7. Prawo jazdy wydane za granic, zdeponowane w organie, moe by wydane jego posiadaczowi po zwrocie prawa jazdy wydanego przez polski organ Prawo jazdy i pozwolenie wydaje si uprawnionej osobie, w zalenoci od okrelonego we wniosku sposobu jego przekazania: -5) za porednictwem poczty, z wyjtkiem przypadków, w których warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego przesyłajc dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru; -4) bezporednio za pokwitowaniem odbioru dokonanym na wniosku. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, przesyła si za porednictwem poczty w terminie 2 dni: -3) od dnia otrzymania od producenta w przypadku prawa jazdy; -2) od dnia wypełnienia druku pozwolenia w przypadku pozwolenia. 3. W razie zwrotu przez poczt prawa jazdy lub pozwolenia z powodu nieodebrania ich przez osob uprawnion: -1) zwrócone dokumenty umieszcza si w aktach ewidencyjnych osoby; 0) dokumenty te podlegaj wydaniu po osobistym zgłoszeniu si tej osoby. 4. Adnotacje o dacie odebrania albo dacie zwrotu prawa jazdy lub pozwolenia przesłanego za porednictwem poczty wprowadza si do wniosku i systemu informatycznego, a dokument potwierdzajcy ten fakt umieszcza w teczce akt ewidencyjnych osoby Dla przesłanych przez orodek dokumentów osób, które nie przystpiły do egzaminu pastwowego w okresie 1 roku od daty ostatniego egzaminu i nie spełniaj wymogów okrelonych w ustawie i przepisach, o których mowa w 5 ust. 4, do wydania prawa jazdy lub pozwolenia: 1) zakłada si akta ewidencyjne osoby bez uprawnie, jeeli osoba nie posiada uprawnie; 2) dołcza do teczki akt ewidencyjnych kierowców, jeeli osoba posiada uprawnienie - pozostawiajc wniosek bez rozpatrzenia. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, przesyła si, na wniosek osoby, o której mowa w 5 ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 7 lit. a, b i d - do wskazanego przez ni orodka. 10. Akta ewidencyjne osoby: 1) bez uprawnie - dołcza si do akt ewidencyjnych kierowców, jeeli osoba, której dotycz, uzyska po raz pierwszy uprawnienie; 2) przesyła si wraz z kserokopi karty kierowcy: a) do organu właciwego ze wzgldu na nowe miejsce zamieszkania osoby, o której mowa w 5 ust. 1 pkt 3 - na wniosek tego organu, 8

9 b) do organu właciwego ze wzgldu na miejsce zamieszkania osób, o których mowa w 5 ust. 1 pkt 1-6, jeeli prawo jazdy lub pozwolenie wydał organ właciwy ze wzgldu na jej miejsce czasowego pobytu, c) w cigu 2 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w lit. a, albo od daty odebrania przez osob uprawnion prawa jazdy lub pozwolenia, o którym mowa w lit. b - po wprowadzeniu danych o tym fakcie do systemu informatycznego; 3) przesłane przez inny organ umieszcza si w odpowiednich aktach ewidencyjnych, po wczeniejszym odnotowaniu tego faktu w systemie informatycznym Prawo jazdy lub pozwolenie, w którego zakresie ustalony został zakaz: 1) przechowuje si w teczce akt ewidencyjnych: a) kierowców, jeeli wydane zostało przez polski organ, b) osób bez uprawnie, jeeli wydane zostało za granic i nie było wymienione na polskie - po wczeniejszym wprowadzeniu danych o zakazie do systemu informatycznego; 2) wydaje si, z zastrzeeniem pkt 3, osobie uprawnionej: a) po upływie okresu orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów albo po ustaniu przyczyn jego zatrzymania lub cofnicia uprawnie do kierowania pojazdami, b) po spełnieniu wymogów okrelonych w 5 ust. 1 pkt 8, 9 lub 10 oraz na zasadach okrelonych w 7 ust. 1-4 i 8; 3) przesyła si do jednostki, która je wydała za granic - w przypadku okrelonym w 5 ust. 1 pkt Osobie podlegajcej kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji wydaje si skierowanie lub zawiadczenie, o którym mowa w 6, a w przypadku gdy: 1) uzyska pozytywny wynik egzaminu pastwowego: a) wydaje si decyzj o przywróceniu cofnitego uprawnienia do kierowania pojazdami i zwraca przechowywane prawo jazdy lub pozwolenie, jeeli poddała si kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji w trybie art. 114 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, b) zwraca si zatrzymane prawo jazdy lub pozwolenie, jeeli była skierowana w trybie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b lub poddała si kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji w trybie art. 114 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy; 2) uzyska po raz pierwszy negatywny wynik egzaminu: a) wydaje si decyzj o cofniciu uprawnienia do kierowania pojazdami i wezwanie do zwrotu posiadanego przez ni prawa jazdy lub pozwolenia, jeeli była skierowana w trybie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, b) wydaje si decyzj o cofniciu uprawnienia do kierowania pojazdami, jeeli była skierowana w trybie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b lub poddała si kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji w trybie art. 114 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy; 3) nie podda si sprawdzeniu kwalifikacji w terminie okrelonym w skierowaniu - wydaje si decyzj o cofniciu uprawnienia do kierowania pojazdami. 12. W przypadku nie dostarczenia przez osob, skierowan przez organ kontroli ruchu drogowego na badanie lekarskie w trybie art. 122 ust. 1 pkt 3 lub na badanie psychologiczne w trybie art. 124 ust. 1 pkt 3 ustawy, odpowiedniego orzeczenia, starosta wszczyna postpowanie w sprawie cofnicia uprawnienia do kierowania pojazdami. 9

10 Prawo jazdy, o którym mowa w 11 ust. 1 pkt 1 lit. a wydane przed dniem 1 lipca 1999 r. mona na wniosek jego posiadacza po upływie okresu zakazu uniewani na zasadach okrelonych w 7 ust. 6 pkt 1 i wyda nowy dokument, stosujc zasady okrelone w 7 ust Jeeli zakaz dotyczy czci posiadanych przez osob uprawnie ujtych w prawie jazdy, mona, po złoeniu przez ni wniosku, wyda nowe prawo jazdy obejmujce uprawnienia dotychczas posiadane i nie objte zakazem, na zasadach okrelonych w 7 ust. 1-4; dotychczasowe prawo jazdy ulega uniewanieniu na zasadach okrelonych w 7 ust. 6 pkt W przypadku, o którym mowa w ust. 2, gdy: 1) zakaz obejmuje uprawnienia kategorii B prawa jazdy; 2) osoba posiada uprawnienia kategorii C, C1, D lub D1 prawa jazdy - w miejscu przeznaczonym na wpisanie ograniczenia przy tych kategoriach umieszcza si kod W systemie informatycznym podlegaj ponadto zarejestrowaniu: 1) orzeczenia lekarskie o braku lub istnieniu przeciwwskaza do kierowania pojazdem; 2) dokumenty zwizane z zatrzymywaniem prawa jazdy lub pozwolenia, cofaniem lub przywracaniem uprawnie do kierowania pojazdami oraz orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów - które naley przechowywa w aktach ewidencyjnych osoby według zasad okrelonych 11 ust. 1 pkt 1. Rozdział 3 Wydawanie midzynarodowych praw jazdy Midzynarodowe prawo jazdy wydaje si lub odmawia si jego wydania: 1) po otrzymaniu od osoby: a) wniosku, b) dowodu uiszczenia opłaty za jego wydanie, c) wyranej fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiajcej osob bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głow w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego owietlenia twarzy, d) kserokopii posiadanego krajowego prawa jazdy wydanego przez polski organ; 2) w zakresie posiadanych przez osob uprawnie ujtych w krajowym prawie jazdy, z wyjtkiem kategorii A1, B1, C1, D1, C1+E, D1+E. 2. Wniosek rejestruje si w systemie informatycznym, odnotowujc na dokumencie numer pozycji w rejestrze W celu wydania midzynarodowego prawa jazdy lub odmowy jego wydania naley przeprowadzi weryfikacj dokumentów, o których mowa w 15 ust. 1, obejmujc sprawdzenie: 1) poprawnoci ich wypełnienia oraz kompletnoci; 2) zgodnoci danych z danymi ujtymi w dokumencie tosamoci osoby; 3) spełnienia przesłanek okrelonych w ustawie do wydania midzynarodowego prawa jazdy, 2. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów naley: 1) wypełni wniosek w miejscu przeznaczonym na wydanie decyzji; 10

11 2) wypełni - w terminie nie dłuszym ni 3 dni od dnia otrzymania wymaganych dokumentów - druk midzynarodowego prawa jazdy; 3) umieci akta przeprowadzonego postpowania w teczce akt ewidencyjnych osoby, a jeeli midzynarodowe prawo jazdy wydał organ nie bdcy organem właciwym ze wzgldu na miejsce jej zamieszkania - przesła w terminie 3 dni od dnia jego wydania do tego organu. 3. W przypadku negatywnej weryfikacji dokumentów naley: 1) odmówi wydania midzynarodowego prawa jazdy; 2) umieci akta przeprowadzonego postpowania w teczce akt ewidencyjnych osoby, a jeeli postpowanie prowadził organ nie bdcy organem właciwym ze wzgldu na jej miejsce zamieszkania - przesła (w przypadku nie złoenia przez osob w wymaganym terminie odwołania) - do właciwego organu. 4. W razie braków w dokumentach lub w danych w nich zawartych naley wezwa osob do ich uzupełnienia. 5. Wniosek i midzynarodowe prawo jazdy wypełnia si w przypadku, o którym mowa w ust. 2, w sposób nastpujcy: 1) organ wydajcy - nazwa organu i miejscowo stanowica jego siedzib (łcznie z kodem pocztowym); 2) data wydania - data wypełnienia druku midzynarodowego prawa jazdy; 3) data wanoci - data póniejsza o 3 lata od daty okrelonej w pkt 2, a jeeli wano okrelonej kategorii krajowego prawa jazdy upływa wczeniej - data wanoci kategorii wanej najkrócej; 4) kategorie - kategorie, o których mowa w 15 ust. 1 pkt 2 - wypełniajc stosownie wszystkie strony midzynarodowego prawa jazdy. 17. Przepisy 8 stosuje si odpowiednio W midzynarodowym prawie jazdy wydanym za granic dokonuje si adnotacji o orzeczonym w stosunku do osoby, której było wydane, zakazie prowadzenia pojazdów: 1) po otrzymaniu prawomocnego wyroku sdu; 2) w zakresie kategorii prawa jazdy objtych zakazem oraz okresie jego obowizywania. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rejestruje si w systemie informatycznym i przechowuje w aktach ewidencyjnych osób bez uprawnie. Rozdział 4 Przepisy przejciowe i kocowe 19. Organ wydajcy prawo jazdy lub pozwolenie w terminie do dnia 1 stycznia 2005 r. przetwarza dane z akt ewidencyjnych kierowców i akt ewidencyjnych osób bez uprawnie przy wykorzystaniu dotychczasowego systemu informatycznego. 20. Pozwolenia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów trac wano z upływem terminu wanoci posiadanego przez osob wiadectwa kwalifikacji. 11

12 21. Dokumenty bdce podstaw wydania dotychczasowego wiadectwa kwalifikacji s wydawane osobie zainteresowanej za pokwitowaniem odbioru oryginału; kopie wydanych dokumentów s przechowywane w aktach ewidencyjnych kierowcy. 22. Akta ewidencyjne kierowcy i karta kierowcy, utworzone przed dniem 1 lipca 1999 r.: 1) ulegaj połczeniu i przeniesieniu do akt ewidencyjnych: a) kierowców - w przypadkach okrelonych w 5 ust. 1 pkt 2-10 oraz przy wymianie, o której mowa w art. 150 ust. 2 ustawy, b) osób bez uprawnie - jeeli osoba nie uzyskała dotychczas uprawnienia; 2) podlegaj zniszczeniu, jeeli osobie której dotycz wystawiono akt zgonu; 3) s przechowywane przez czas nie ograniczony - w przypadkach nie wymienionych w pkt 1 i W sprawach wszcztych, a nie zakoczonych przed dniem wejcia w ycie niniejszego rozporzdzenia, stosuje si przepisy tego rozporzdzenia. 24. Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 2) Minister Infrastruktury w porozumieniu: Minister Spraw Wewntrznych i Administracji ) Niniejsze rozporzdzenie było poprzedzone rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wydawania uprawnie do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 150, poz. 1680), które na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 1452), traci moc obowizujc z dniem wejcia w ycie niniejszego rozporzdzenia. 12

Dziennik Ustaw Nr 24 1393 Poz. 215 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 stycznia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 24 1393 Poz. 215 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 24 1393 Poz. 215 215 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnieƒ do kierowania pojazdami Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 7 maja 2012r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. 2012 r. w sprawie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia.2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia.2011 r. Projekt z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 31 lipca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 31 lipca 2012 r. Dz.U.2012.1005 2013.03.08 zm. Dz.U.2013.320 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 września 2012 r. Poz. 1005 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 31 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 11 września 2012 r. Poz. 1005 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 31 lipca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 września 2012 r. Poz. 1005 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2016 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia.2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia.2011 r. Projekt z dnia. 2011r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Na podstawie art. 20

Bardziej szczegółowo

Edycja A wg stanu na dzień 10 05 2010

Edycja A wg stanu na dzień 10 05 2010 Edycja A wg stanu na dzień 10 05 2010 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel./fax. 013 4463189 centrala: tel. fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.iaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Wymiana

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r.

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r. Dz.U.04.145.1539 ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnie o osobach podlegajcych obowizkowi czynnej słuby wojskowej oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wniosku w sprawie prawa jazdy i jego realizacja

Przyjęcie wniosku w sprawie prawa jazdy i jego realizacja KARTA USŁUGI K -21 Urząd Miasta Olsztyn Komórka organizacyjna: Przyjęcie wniosku w sprawie prawa jazdy i jego realizacja Wydział Komunikacji referat ds. uprawnień do kierowania pojazdami Tel./Fax: 0-89

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 465/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Wydziału Komunikacji.

ZARZDZENIE NR 465/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Wydziału Komunikacji. ZARZDZENIE NR 465/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Wydziału Komunikacji. Na podstawie 78 ust. 1 zarzdzenia nr 300/07 Prezydenta Miasta Zielona

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10 Dz.U.02.193.1618 ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Karta Usługi. Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy. Stanowisko: ds. praw jazdy

Karta Usługi. Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy. Stanowisko: ds. praw jazdy Wymiana prawa jazdy 100,50 zł opłata administracyjna + opłata ewidencyjna - kserokopia posiadanego prawa jazdy, - fotografia kolorowa (wymiar 3,5 cm na 4,5 cm; lewy półprofil - orzeczenie lekarskie wystawione

Bardziej szczegółowo

ZWROT PRAW A JAZDY ZATRZYMANEGO NA OKRES POWYŻEJ 1 ROKU - wymagane kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. I. Miejsce załatwienia sprawy

ZWROT PRAW A JAZDY ZATRZYMANEGO NA OKRES POWYŻEJ 1 ROKU - wymagane kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. I. Miejsce załatwienia sprawy ZWROT PRAW A JAZDY ZATRZYMANEGO NA OKRES POWYŻEJ 1 ROKU - wymagane kontrolne sprawdzenie kwalifikacji I. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Krośnie II. Miejsce złożenia dokumentów PKK (Profil

Bardziej szczegółowo

KM-8. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

KM-8. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców KM-8 URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (wymiana prawa jazdy) Dokumenty od wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Nazwa procedury: Kod procesu nadrzędnego: Kod procedury: Komórka merytoryczna: Osoba odpowiedzialna:

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o osobach kierujcych pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Ustawa z dnia... o osobach kierujcych pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne P r o j e k t wersja z dnia 10 marca 2006 r. Ustawa z dnia... o osobach kierujcych pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A Łęczna

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A Łęczna Znak: KTD. 5430 MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY Opłata: 1. wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy, 2. kolorowa fotografia o wymiarach 35 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 464/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej.

ZARZDZENIE NR 464/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej. ZARZDZENIE NR 464/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego Urzdu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.4.2014 Łódź, dnia 18.06.2014 r. Pan Krzysztof Habura Starosta Pabianicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o

Bardziej szczegółowo

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki:

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki: Art. 25. 1. Pielgniarka, połona moe wykonywa indywidualn praktyk pielgniarki, połonej lub indywidualn specjalistyczn praktyk pielgniarki, połonej, zwanych dalej odpowiednio "indywidualn praktyk" albo "indywidualn

Bardziej szczegółowo

Wydawanie prawa jazdy - uzyskanie prawa jazdy po egzaminie

Wydawanie prawa jazdy - uzyskanie prawa jazdy po egzaminie Wydawanie prawa jazdy - uzyskanie prawa jazdy po egzaminie Jednostka publikująca kartę Starostwo Powiatowe w Miechowie Karta informacyjna Data publikacji karty 2014-09-08 09:03:40 Odnośnik do e- formularza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 19.12.2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni Na podstawie art. 201 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora.

Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora. Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora. I. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Krośnie Wydział Komunikacji i Transportu Krosno

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Nazwa procedury: Kod procesu nadrzędnego: Kod procedury: Komórka merytoryczna: Osoba odpowiedzialna:

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 427 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

b. orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest wymagane,

b. orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest wymagane, Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie http://bip.powiat.cieszyn.pl/cases/content/5915 Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) Szczegóły Kategoria sprawy Sprawa Komórka

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Nazwa procedury: Kod procesu nadrzędnego: Kod procedury: Komórka merytoryczna: Osoba odpowiedzialna:

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.5.2015 Łódź, dnia 28 kwietnia 2015 r. Pan Edmund Kotecki Starosta Brzeziński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

O EGZAMINACH NA PRAWO JAZDY

O EGZAMINACH NA PRAWO JAZDY INFORMACJE O EGZAMINACH NA PRAWO JAZDY podstawa prawna: rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

Okres próbny Art. 91.

Okres próbny Art. 91. Okres próbny Art. 91. 1. Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument. 2. W okresie próbnym kierowca

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad kierującymi Ustawa o kierujących pojazdami. Warszawa, 5 września 2011 r.

Nadzór nad kierującymi Ustawa o kierujących pojazdami. Warszawa, 5 września 2011 r. Nadzór nad kierującymi Ustawa o kierujących pojazdami Warszawa, 5 września 2011 r. Zakres nadzoru Starosta sprawuje nadzór w zakresie spełniania wymagań określonych dla uzyskania i posiadania dokumentu

Bardziej szczegółowo

Prawo jazdy. I. Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) Skrócony opis sprawy:

Prawo jazdy. I. Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) Skrócony opis sprawy: Prawo jazdy I. Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia zgłasza się w Starostwie Powiatowym w Oławie (pokój 208) wraz z kompletem

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r.

DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgldem ochrony przeciwpoarowej (Dz. U. 2003 nr 121 poz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. Dz.U.2005.69.622 2007.10.12 zm. Dz.U.2007.178.1264 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły

Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 31/2005 Wójta Gminy Urzdów z dnia 12 sierpnia 2005 roku REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

3. Studia doktoranckie s finansowane ze rodków pozostajcych w dyspozycji szkoły wyszej lub placówki

3. Studia doktoranckie s finansowane ze rodków pozostajcych w dyspozycji szkoły wyszej lub placówki ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu stypendiów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzenia 2006 r. (poz....) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD

Bardziej szczegółowo

z dnia. r. w sprawie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

z dnia. r. w sprawie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Projekt z dnia 19 kwietnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia. r. w sprawie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Warszawa, dn. 28 czerwca 2006 r.

ZATWIERDZAM. Warszawa, dn. 28 czerwca 2006 r. ZATWIERDZAM Warszawa, dn. 28 czerwca 2006 r. SPIS TRECI 1. Wstp... 3 1.1. Słownik... 3 1.2. Zastosowanie certyfikatów... 4 2. Podstawowe zasady certyfikacji... 5 2.1. Wydawanie certyfikatów... 5 2.2. Obowizki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 870 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 870 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 870 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynnoci w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postpowaniu o nadanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA 1) z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

ROZPORZDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA 1) z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz.U.06.83.578 ROZPORZDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA 1) z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DOWÓD OSOBISTY. Obowiązek / prawo do posiadania dowodu osobistego

DOWÓD OSOBISTY. Obowiązek / prawo do posiadania dowodu osobistego DOWÓD OSOBISTY Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie oraz uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.24.2.2016

KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.24.2.2016 STAROSTWO POWIATOWE W WĘGROWIE ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów www.powiatwegrowski.pl, e-mail: starosta@powiatwegrowski.pl BIP:www.powiatwegrowski.pl KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.24.2.2016 NAZWA SPRAWY:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW. ROZPORZDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 9 czerwca 2004 r.

DZIENNIK USTAW. ROZPORZDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 9 czerwca 2004 r. DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, bada konserwatorskich i architektonicznych, a

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.12.2014 Łódź, dnia 13 listopada 2014 r. Pan Cezary Gabryjączyk Starosta Łaski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 1377 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Cyfryzacji 1) z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie warunków urzdzania gier i zakładów wzajemnych

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie warunków urzdzania gier i zakładów wzajemnych ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie warunków urzdzania gier i zakładów wzajemnych (Dz. U. z dnia 10 czerwca 2003 r.) Na podstawie art. 11 ust. 7, art. 16 i art. 22 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 18 maja 2005 r.

DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 18 maja 2005 r. DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2005 Nr 96, poz. 817) Rozdział 1 Przepisy ogólne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady wydawania kart parkingowych

Nowe zasady wydawania kart parkingowych Nowe zasady wydawania kart parkingowych (Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 1446)) Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z dnia 10 czerwca 2003 r.) Na podstawie art. 19 ust. 6,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚĆ ORGANU INFORMACJA O WYDANIU DOWODU OSOBISTEGO

WŁAŚCIWOŚĆ ORGANU INFORMACJA O WYDANIU DOWODU OSOBISTEGO WŁAŚCIWOŚĆ ORGANU Dowód osobisty wydaje: właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały organ gminy (wójt gminy); w razie braku miejsca zameldowania na pobyt stały organ gminy ostatniego miejsca

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o informatyzacji działalnoci podmiotów realizujcych zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o informatyzacji działalnoci podmiotów realizujcych zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o informatyzacji działalnoci podmiotów realizujcych zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia. 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia. 2016 r. 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia. 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami 2) Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 stycznia 2007 r. (poz. )

Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 stycznia 2007 r. (poz. ) Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 stycznia 2007 r. (poz. ) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH ORAZ TERYTORIALNYCH I OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, DOTYCZCE PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 9 września 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 września 2016 r. Poz. 1438 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

http://localhost:12130/akty/tresc/874742

http://localhost:12130/akty/tresc/874742 Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 r. poz. 93 - Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania up... Page 1 of 20 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1) z dnia 16 stycznia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z moliwoci otrzymania rodków przeznaczonych na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków europejskich Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 czerwca 2004 r. Dz.U.2004.158.1653 (R) Tryb wydawania i anulowania książki inwalidy wojennego (...Strona 1 z 12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Dz.U.2014.870 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych Na podstawie art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata

Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata Witam W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi daty, od której rozpoczyna bieg dwuletni okres próbny - informuję,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 13 czerwca 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 13 czerwca 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 70 5237 Poz. 730 730 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 13 czerwca 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wydawania uprawnieƒ do kierowania pojazdami.

Bardziej szczegółowo

Europejskiej i członków ich rodzin. (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Europejskiej i członków ich rodzin. (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.06.144.1043 2007.07.20 zm. Dz.U.07.120.818 art. 17 2009.01.01 zm. Dz.U.08.216.1367 art. 14 USTAWA 1 z dnia 14 lipca 2006 r. o wjedzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjedzie

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ. Nazwa procedury: WYDANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI SILNIKOWYMI. Kod procesu nadrzędnego:

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ. Nazwa procedury: WYDANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI SILNIKOWYMI. Kod procesu nadrzędnego: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Nazwa procedury: WYDANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI SILNIKOWYMI. Kod procesu nadrzędnego:

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2016 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. w sprawie realizacji zada administracji rzdowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez starost

POROZUMIENIE. w sprawie realizacji zada administracji rzdowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez starost POROZUMIENIE w sprawie realizacji zada administracji rzdowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez starost zawarte w dniu padziernika 2004 r. w Warszawie pomidzy:

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli dla rodowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie.

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli dla rodowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie. WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli dla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 1 sierpnia 2003 r. Dz.U z dnia 26 sierpnia 2003 r

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 1 sierpnia 2003 r. Dz.U z dnia 26 sierpnia 2003 r ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 sierpnia 2003 r. Dz.U.03.147.1437 z dnia 26 sierpnia 2003 r w sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta, sposobu jej prowadzenia i przechowywania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia

Bardziej szczegółowo