MONITOR POLSKI DZIENNIE URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITOR POLSKI DZIENNIE URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ."

Transkrypt

1 Nr 25. Warszawa, Czwartek Oplata pcztwa uszczna ryczałte* 2 czerwca 938 rku. XX MONTOR POLSK DZENNE URZĘDOWY RZECZYPOSPOLTEJ POLSKEJ. WYCHODZ CODZENNE Z WYJĄTKEM NEDZEL ŚWĄT. Redakcja, Adnstracja Ekspedycja: ul. Mdwa Nr 22. Telefn Redakcj Telefn Adnstracj Telefn Ekspedycj Ogłszena! ul Królewska 5. Kasa czynna d gdz. 8 pół d p płd.» w sbty d g. 2 w płd. Knt czekwe w P, K. O Oddzały Mntra Plskeg"; BYDGOSZCZ. Gdańska 22. tel 5-74; GDAŃSK. Neularten 2. tel ; GDYNA, Skwer Kścuszk 4. tel. 7-20; KATOWCE 3 Maja 34, tel ; KRAKÓW, Rynek Główny 6. tel ; LWÓW, Akadecka, t p*, tel , ; ŁODt Ptrkwska 25, tel ; POZNAŃ, Aleja Marsz. Płsudskeg 24. tel ; TORUŃ. Szerka 4. teł. 263; WLNO. Mckewcza 5, 5. tel TREŚĆ DZAŁU URZĘDOWEGO: Zarządzena Władz Naczelnych* Pz. 20* Zarządzene Mnstra Spraw Wewnętrznych z dna 24 aja 938 r. w sprawe zatwerdzena herbu asta Wyskeg Ltewskeg. Pz* 2, Zarządzene Mnstra Skarbu z dna 25 aja 938 r«zane czasu urzędwana nektórych urzędów psterunków celnych* DZAŁ URZĘDOWY. O Zarządzena Władz NaczclnycE 20. ZARZĄDZENE MNSTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dna 24 a a 938 r. w sprawe zatwerdzena herbu asta Wyskeg Ltewskeg, Na pdbąwe art. 4 ujst 3 rzprządzena Prezydenta Rzeczyptspltej z dna 3 grudna 927 r, gdłach barwach państwwych raz znakach peczęcach (Dz. U* R, P. Nr, 5, pz. 980) w brzenu rzprządzena Prezydenta Rzeczypspltej z dna 24 lstpada 930 r. (Dz, U. R* P. Nr. 80, pz* 629) f p przuenu sę z Mnstre Wyznań Relgjnych Ośwecena Publczneg zatwerdza herb asta Wyskeg Ltewskeg w następującej pstace Tarcza dwudzelna w pprzek. Czł tarczy pdzelne na trzy pla. Pla skrajne czarne, w nch p trzy lle srebrne: jedna wyżej, dwe pnżej; ple śrdkwe czerwne, w n strzała pdwójne przekrzyżwaa złta, W plu dlny tarczy zbrjny rycerz na srebrny knu z ecze w prawcy pędz w praw. Zbrja rycerza, rękawce głwna ecza srebrne; rękjeść ecza, brzeg rękawc, nałketk, naklennk, strg strzena złte* Cała uprząż brązwa ze złty guza, kulbaka błęktna* Ze tarczą st św. Jan Chrzccel w złty nbe, dzany w skórę. Na prawej ręce trzya baranka srebrneg, w lewej ręce trzya krzyż barwy naturalnej z przywązaną d drzewca srebrną płachtą eharągewną* Twarz, ręce, cał (wdzane d pasa), włsy zarst Śwęteg, skóra, w którą jest dzany barwy naturalnej* Jeden wzerunek zatwerdzneg herbu pzstaje w przechwanu Zarządu Mejskeg asta Wyskeg Ltewskeg, drug dentyczny w przechwanu Mnsterstwa Spraw Wewnętrznych* Za Mnstra Spraw Wewnętrznych; ( ) Krsak Pdsekretarz Stanu,, O 2. ZARZĄDZENE MNSTRA SKARBU z dna 25 aja 938 r, O zane czasu urzędwana nektórych urzędów psterunków celnych* Na pdstawe art, 8 rzprząjdlzena Prezydenta Rzeczypspltej z dna 27 paźdzernka 933 r. prawe celny (Dz. U. R, P, Nr 84, pz, 60) zarządlza c następuje:, Czas urzędwana Psterunku Celneg w Henrykwe w kręgu adnstracyjny Dyrekcj Ceł w Pznanu ustala sę w prze letnej (d arca d 30 wrześna) jak następuje: a) dla ruchu sbweg w pnedzałk śrdy d gdk, 8 d 2 raz w sbty d gdz- 8 d 2 d 3 d 7; b) dla djprawy wywzwe*} crzewa w śrdy d gdz* 8 d 2 <xd 4 d 7, a pnadt w raze ptrzeby w dnach gdznach wyznacznych dla ruchu sbweg. Czas urzędwana tegż Psterunku w prze zwej (d paźdzernka d kńca luteg) pzstaje bez zany, 2. Zarządzene nnefsze wchdz w życe z dne głszena. Równcześne ujbga dpwedbej częścwej zane załącznk d rzprządzena Mnstra Skarbu z dna 27 lstpada 934 r. (Mntr Plsk Nr 278, pz, 385 przedruk w Dz. Urz. Mn. Sk. Nr 34, pz* 453) w pz. 28 wykazu kręgu Dyrekcj Ceł w Pznanu, zennej częścw zarządzene Mnstra Skarbu z dna 22 czerwca 937 r. (Mntr Plsk Nr 47, pz. 246 przedruk w Dz. Urz. Mn. Sk. Nr 7, pz* 572). Za Mnstra Skarbu. ( ) Mrawsk* Pdsekretarz Stanu* DZAŁ NEURZĘD0WY. Z Kancelar P, Prezydenta Rzeczypspltej, Pan Prezydent Rzeczypspltej pr! gnacy Mścck przyjął wczraj Prwncjała Ojców Jezutów k$. Spttcha ks. J, Rstwrwskeg, którzy wręczyl Panu Prezydentw relkwe św* Andrzeja Bbl. Pan Prezydent Rzeczypspltej pdejwał wczraj na Zaku Królewsk śnadane szefa ruuńskeg sztabu generalneg gen, J. Jnescu. W śnadanu wzął udzał Pan Marszałek E. Śgły-Rydz, p. Mnster Spraw Wjsk, gen. Kasprzyck, szef Sztabu Główneg gen* Stachewcz, wyżs fcerwe ruuńscy, gen. Malnwsk, szef kancelar cywlnej Mn. Łepkwsk, szef gabnetu wjskweg gen. Schally, p.. szefa prtkółu dyplatyczneg AL Łubeńsk nn. Pan Prezydent Rzeczypspltej przyjął w dnu wczrajszy człnków ekp jeźdzeckch, brących udzał w ędzynardwych zawdach knnych w Warszawe. * Pan Prezydent R. P. dwedzł wczraj pwracająceg d zdrwa p dłuższej chrbe Marszałka Seju p. Stansława Cara,. O Z Prezydu Rady Mnstrów* W dnu czerwca r, b* dbył sę pd przewdnctwe P, Preera gen. Sławja Składkwskeg psedzene Rady Mnstrów. Rada Mnstrów przyjęła. n. prjekty ustaw wybrze radnych ejskch, raz wybrze radnych gradzkch, gnnych pwatwych, raz prjekt ustawy uszale czynnka bywatelskeg w rzecznctwe karny. Prjekt ten wprwadza d prawa ustrju sądów pwszechnych nwy przeps, na pdstawe któreg sprawy cęższe przestępstwa, kreślne w k. p. k., rzpznawać a Sąd Okręgwy w składze trzech sędzów kręgwych dwóch sędzów bywatelskch. Z kle Rada Mnstrów przyjęła klka prjektów ustaw ratyfkacj uów ędzynardwych, a następne 3 prjekty ustaw, dtyczące zagadneń aprwzacyjnych, anwce, prjekt ustawy zabezpeczenu pdaży przedtów pwszedneg użytku, prjekt nwel d dekretu Prezydenta Rzeczypspltej regulwasau gspdark cukrwej buraczanej, raz prjekt nwel d rzprządzena Prezydenta Rzeczypspltej w sprawe uregulwana brtu zwerzęta gspdarsk drbe raz brtu hurtweg ęse. Następne przyjęt prjekt nwel d rzprządzena Prezydenta Rzeczypspltej wyknywanu praktyk lekarskej. Prjekt a na celu granczene sedlana sę lekarzy w ejscwścach, w których pc lekarska jest już wystarczając zabezpeczna, skerwane lekarzy d ejscwśc nejszych, zwłas-zcza wejskch, gdze dtychczas brak tej pcy. Wreszce uchwaln rzprządzene Rady Mnstrów pdwyższenu ddatku służbweg dla nspektrów pracy, raz rzprządzena ddatku lkalny dla funkcjnaruszów państwwych, sędzów w sądwnctwe pwszechny adnstracyjny, prkuratrów, fcerów szeregwych Plcj Państwwej, raz pracwnków P* K. P., pełnących służbę w Gdyn. * P. Prezes Rady Mnstrów Mnster Spraw Wewnętrznych gen. F. Sławj Składkwsk przyj ąt w dn. czerwca delegację Ktetu Obywatelskeg z wjewództwa prskeg w sbach; wj. Raczkewcza, gen. Brtwskeg, kuratra Rynrewcza, dyr. kle Dbrzyckeg, starsty krajweg Łąckeg prezydenta asta Truna Rasze. Delegacja zaprsła p. Preera na urczystśc, zwązane z nadane bywatelstwa hnrweg * Truna P. Marszałkw E. Śgłeu- Rydzw raz na urczystśc przekazana darów spłeczeństwa na F. O. N., śwęt łdzeży ltncz - sprtwe. -O~, Z Mnsterstwa Skarbtt W czerwcu płatne są następujące pdatk: D dna 5 czerwca pdatek d energ elektrycznej, pbranej przez sprzedawcę energ w czase d 6 d 3 tub..; d 20 czerwca tenże pdatek pbrany w czase d d 5 czerwca r, b.j d dna 7 czerwca pdatek dchdwy d upsażeń służbwych, eerytur wynagrdzeń za najeną pracę, wypłacnych przez służbdawców w aju r* b,; d dna 5 czerwca rata zryczałtwaneg pdatku przeysłweg d brtu za 938 r* f przez drbne przedsębrstwa przeysłwe handlwe; d dna 5 czerwca zalczka kwartalna (za kwartał 938 r.) na pdatek przeysłwy d brtu, w wyskśc c najnej /5 kwty pdatku, wyerzneg za 937 r. przez przedsębrstwa ne prwadzące prawdłwych ksąg handlwych; d dna 25 czerwca zalczka esęczna na pdatek przeysłwy d brtu za 938 r, w wyskśc pdatku przypadająceg d brtu sągnęteg w aju 938 r. przez wszystke przedsębrstwa bwązane d publczneg głaszana sprawzdań swych brtach lub d składana sprawzdań d zatwerdzena, a z nnych przedsębrstw przez przedsębrstwa handlwe kategr raz przeysłwe V kat*, prwadzące prawdłwe ksęg handlwe; d dna 30 czerwca rata (półrczna) p* datku d neruchśc za 938 r, Pnadt płatne są w czerwcu zaległśc drczne lub rzłżne na raty z terne płatnśc w ty esącu raz pdatk, na które płatncy trzyal nakazy płatncze z terne płatnśc równeż w czerwcu 938 r. -O- Z Mnsterstwa Przeysłu HandltL Nwanwany dyrektr departaentu gófncz-hutnezeg Mnsterstwa Przeysłu Haa«dlu p. Stefan Dażwańsk bjął w dnu wczrajszy urzędwane*

2 2 MpNTOR POLSK r-jja 2 ; cqe S38 "r." Kr 25. Z Mnsterstwa Kunkacj Brak płączena rzek Warty z Wsłą naszy prta rsk pwdwał, że żywny ruch żeglugwy na Warce d Kana w dół kerwał sę krótszą drgą d prtów bcych* Ten stan rzeczy znren sę p wyknanu kanału Warta Gpł, łącząceg rzekę Wartę przez jezr Gpł z kanałe górnnteck, bydgsk dłną Wsłą. * Mnsterstw Kunkacj rzpczęł już prace w terene przy budwe teg kanału. Pczynając d ujśca jeg d rzek Warty pd Mrzysławe wytyczna zstała dla rbót zenych traf a kanału, przy ty na dtnku długśc k. 4 k prwadzne «ą becne rbty zene. Zatn^dnnych jest na raze 400 rbtnków, z czeg 200 stanwą bezrbtn, sprwadzen z różnych pwatów wjewództwa pznań* skeg z ejsc najbardzej dbtkętych bezrbce. lść rbtnków w krese najwększeg naslena rbót w pczątkach lpca dfdze d 000 łudz. P rzstrzygnęcu przetargu na budwę 2 śluz krwych na kanale, w perwszej płwe czerwca rzpczęte zstaną rbty budwlane w Mrzysławu w klcach jezra Pątnw&keg. W rku beżący pza rbta zeny budwą śluz przewdzane jest równeż wyknane dwóch brzeży prtwych w Mrzysławu Rudzcy, pza ty będą prwadzne rbty przygtwawcze w zwąasku z budwą klku stów na przekrczenach kanału. Prgra rbt przy budwe kanału ułżny zstał w ten spsób, by żna był ddać g d uży&u w rku 940. Dla chrny dlny rzysławskej przed wysk wda Warty w dnach statnch rzp* częta zstała budwa wału pwdzweg. -O- Z Mnsterstwa Opek Spłecznej, W dnu b*, dbył sę w Mnsterstwe Opek Spłecznej pd przewąłtwe dyrektra departaentu służby zdrwa dr, J, Adaskeg psedzene sekcj pek nad dzecke Państwwej Naczelnej Rady Zdrwa- Na psedzenu ty ówn spraw- żywena dzec na klnach letnch; Zagadnene t nabrał szczególnej wag wbec rzpczynającej sę w cały kraju akcj klnjnej. Przedyskutwane szczegółw w tku brad aterały, dtyczące racjnalzacj zbrweg dżywana dzec łdzeży, psłużą następne d wydana zarządzeń adnstracyjnych, regulujących 'kwestę dżywana na klnach^ rganzwanych przez różne rganzacje spłeczne sarządwe. Z pbytu ruuńskeg ssefa Sztabu Generalneg gen. Jnescu w Warszawe. W zwązku z bytnścą gen- Jnescu, szefa ruuńskeg sztabu generalneg, P, Wcenster Spraw Zagrancznych Szebek wydał we wtrek 3 aja śnadane, w który pza całą ruuńską delegacją wjskwą wzął udzał także abasadr Franassvc z człnka abasady ruuńskej szef Sztabu Główneg gen. Stachewcz, gen, Malnwsk, gen. Regutfsd nn przedstawcele władz wjskwych raz M, S, Z, W śrdę dn, ł czerwca gen. Jnescu był przyjęty na audsenpj przez Pana Prezydenta Kzeczypeplkej, któreu pte zstal przedstawen równeż pzstal człnkwe delegacj ruuńskej. Następne Pan Prezydent pdejwał gśc śnadane, w który wzął udzał także Pan Marszałek E, Ścgły-Rych, P śnadanu gśce ruuńscy zwedzl Zaek. Hłd pległy pd Osswe. Spłeczeństw stlcy ddał wczraj hłd pległy brńc Waawy na płach btew pd Osswe w 920 rdku* O gdz, 9-e ran wyruszył ze s/taaj Warszawa Wleńska specjalny pcąg ppularny d Osswa f zrgauzwany przez lgę Pperana Turystyk. Szereg rganzacyj b* wjskwych, bratnch pcy szkół wyższych w Warszawe, delegacje wszystkch szkół średnch pwszechnych ze sztandara raz blsk 2000 eszkańców Warszawy udał sę ty pcąge d stacj Kbyłka, skąd p ufrwanu sę pchdu wyrszn d Osswa. Ludnść klcznych wsek wzęła żywy utfeał we wczrajszy ddanu hłdu pległy bhater, wynsząc bray trufalne na pwtane delegacyj z Wtfsz&wy, Przechdzące wjsk pttfk Leg Akadeckej - brzucała ludnść kwata, wznsząc krzyk nech żyje ara". ^ Na rzległych płach O&swa, gdze w 920 rku pt$k Leg Akadeckej tczył swe bje, srta-nął wcasra bataln pułkt Leg Akadeckej wraz ze sartandaretra rkestrą. Przy centarzu Osswsk, na który spczywa sne weczny 40 bhaterów teg pułku, ustawły sę lczne pczty sztandarwe rganzacyj b. wjskwych ze Zwązke Legnstów P. O, W. na czele, Zwązek rezerwstów, delegace bratnch pcy, szkół wyższych w Warszawe, wszystkch szkół średnch pwszechnych raz nezlczne rzesze k- czel kdbśc. Ucznwe szkół pwszechnych z Osswa Kbyłk trzyal w rękach chrągewk barwach nardwych, W urczystśc ddana hłdu pległy żłnerz wręl tufea fcerwe pułku, starsta pwatu radzyń&keg Strusńsk, pseł Jurkwsk jak wceprezes tw. przyjacół putku Leg Akadeckej szereg zaprsznych gśc. D żłnerzy becnych przeówł kp. Nwaczyńsk, który ówł hstrę wam płku pd Osswe w 92 r. Egzekwe za pległych djprawł następne ks. Czesław Gttleb, prb&zfcz ejscwej paraf. Na centarzu, na pnku wyryty jest naps treśc następującej: 4 serpna $20 rku sedekreć tweralśy hrdy blszewcke tu padlśy u wrót stlcy, a wróg dstąpł". Pd ty pnke dbyła sę urczystść składana weńców. Przy dźwękach starej akadeckej peśn gaudeaus gtur**, perwszy wenec złżył dwódca pułku. Bataln wjska sprezentwał w ty ence brń, a becn bnażyl głwy. Klejn złżyły weńce wszystke delegacje, przybyłe d Osswa. W zakńczenu urczystśc ddana hłdu pległy brńc stlcy bataln pułku Leg Akadeckej raz delegacje przedellwały przed centarze. W ence przejśca przed braą centarza, sztandary pchylły sę ku ze. Na Plską Macerz S/klną., Dna 30 aja r.b. dbył sę psedzene Prezydu Ktetu Obywatelskeg zbórk, na który ówn szczegóły akcj zbórkwej, przeprwadznej w rku beżący. Sprawzdane z przebegu akcj złżył przewdnczący ktetu zbórk p. dyr. Stansław Mklaszewsk. Dtychczaswe wynk zbórk przedstawasę następując: wpływy ze zbórk ulcznej zł wpływy ze sprzedaży nalepek wpływy na lsty far z terenu Warszawy 35,46457 Raze zł Sua ta ne jest stateczna, gdyż wcąż jeszcze napływają fary składane na lsty far. Osągnęty sukces zawdzęczać należy craz wększeu zrzuenu przez spłeczeństw ważnśc prac Plskej Macerzy Szklnej, raz sprężysteu zrganzwanu przeszł 3000 farnych kwestarzy, którzy nesprzyjających warunków atsferycznych spełnl na prśbę ktetu rwój bywatelsk bwązek, 99 {Tydzeń Plskeg Czerwneg Krzyża 99 Wczraj rzpczął sę w całej Plsce drczny Tydzeń Plskeg Czerwneg Krzyża". Lczne gachy w Warszawe przybrane zstały transparenta chrągwa. Na ejskch trawajach pwewają prprczyk, a przez ast przejechał specjalne udekrwany wóz z hasła Czerwneg Krzyża, Na urach słupach reklawych rzklejn welk plakat, przedstawający syblczną pstać anła łserdza, który na tle czadrnej, grźnej chury, zwastującej neszczęśce klęskę, zblża sę z zelną gałązką w dłn wzywa każdeg: Póż x czynć dbrze". O gdz ran w katedrze św. Jana dprawn nabżeństw, na który byl becn przedstawcele zarządu główneg zarządu stłeczneg P, C K. Na ulce Warszawy wyruszyły wtraj lczne rzesze kwestarzy, zberających na cele Plskeg Cz&rwrteg Krzyża, W kweśce ulcznej, której sprzyjała pękna pgda, wzęły równeż udzał pd&a trzystu tra- wajkrza skwry pgtwa santarneg drży* ny ratwncz-satajpne, We wszystkch fabrykach, zakładach bankach rzpczęt wczraj przep^ wra«zane zbórk na lsty far, Załżena tegrcznej akcj Pgtwa P, C. K, M w Waaawe przewdują udzał w pracy wszystkch człnków P. C, K, W ty celu pdzeln śtucę na 26 rejnów, dpwadających terytralne ksarat plcj Ktety rejnwe Tygódfea" sadzelne przystąpły d zrganzwana na swych terenach akcj zbórkwej. URZĘDOWA CEDUŁA* Gełdy Penężnej w Warszawe Nr. 22, śt* czerwca 938 rfcs. Ntwana w łtydh* W n f, ), Blety bankwe. Belg belgjske 90,02 B935. Dlary Stanów Z edn. 5.29% 5,27- Dlary kanadyjsk* 5,24% ~~ «2. Flreny hlenderske ,5. Frank francuske ,55/ Frank szwajcarske 2,30 20,50, Funty angelske 26,35 ~&49. Funty palestyńske 26,20 25,95, Guldeny gdańske ,75, Krny c»ech-słw, ZQ0 -r- 9,00. Krny duńske 7,60 6,75. Krny nrweske 32,33 3,35, Krany szwedzke 35, , Lry włske 22,50 2!,6U Mark lńske,64 -,25, Mark ncecye *3.0fc b) CrekJ wypłaty. Asterda 293,5 ~ 293,89 292,4, Berln ,0. Bruksela 89, ,58. Gdańsk Hełstngfrs,6,64-,58, Kpenbaga 7,30-7, Lndyn ,35 26,2. Medlan 27,94-28,0 27,87. Mntreal 5,26*/< 5.23^/4, New-Yrk 5, ,3ł 8 /4~~5.29V*. New-Yrk telegr, /! 5,32-5,29 & Osl 32,00 32,33 3,67. Paryż 4,75-4, Praga ,49 8,39. Sztkhl 35,50 35,84-35,6. Tel-Arś* 26,35 26,2, Zurych 2,00 2,30 20,70. e) Mnty, Mark neecke srebrne 06,00 00,00. Ktsrs urzędwy graa erysteg ałta *= 5*9244 ał Papery prcentwa* Ł Papery Państww. h) prewe. JPR rfttek aa jedna atttdt* 3% Presa. PŁ nweatyc. e. 8Ó,5. 3% trtttu P. nwestyc- tl « % Presa. P. nwcstyc. en, sere 9,50. 4% Pre P*» Dlarwa ter* Ul *z> 4,50 42,00 4,75, cł lane. w prcentach nnahu 4% Pżyczka Knsldacyjna 936 r. 67,63. 4V,% Wewnętrana P*. Państw. 937 r. 65,00. 5% Państw. Pź. Knwersyna 924 r. 70,25 70,00*% U. LUty Zatt Ob, Banków. a} państwwych. słtteh w złce 927 r. % L. Z. Państw. B-ktf Rlneg 83,25. %% L. Z. Państw. B-ku Rlneg 94,00. 7% L, Z. B-kn Gsp. Kraj. ^V e. 83 t 25. % Ob K. B-ku Gsp. Kraj. -Ul e. 83,25, $H% L. Z. B-ku Gsp. Kraj. *V e. 8,00, $H% Ob. K. B-ku Gsp. Kra). M N e Sl.Oft %%% Ob. K. B-ku Gsp, Kraj, V e 8,0a cltych w cłce 924 r. B% L. Z. B-ku Gsp. Krajweg e. 94,00, 8% Ob. K. B-ku Gsp. Kraj. e. 94,00. $H% L. Z. B-ku Gsp. Kraj, e. 8,00, S%% ObL K. B-ku Gsp. Kraj. e. 8,0a DL L, Z, ObL Tw. Kredytwych, b) Tw. Kredyt Zeskch, 4V 2 % L. Z, Tw. Kred Zesk. w Warsa, ser, V 64 r 88 6,25 65,00, ) Tw* Krd Mejskch. 5% U Z, Tw. Kred. M. w Warszawe 78,00 78,25, 5% L Z. Tw. Kred. M. w Weaws 933 r. 73, ,50 ). 5% L. Z. Tw. Kred.. Łd* ^3 r. 65,00. V* Oblg. Mast Sp. Akc. a) ast VłH-a X-ta 6% Pt. Kn wers., Warszawy 926 r, 73,00. Akcje ntwane w tłtych aa akcję, Bank Plstó 8,25, Warsa. Tw, Fabryk Cukru ser. 34,00- Wars* Tw, Kp. Węgla ZakŁ Hutn. 28,50. Peysł Metalwy Granat" bez kup. aa 937 r. Ostrwecke Zakłady jer. B Zakłady Auncyjne Pcsk" ber kup. aa 937 r^ Starachwcke Zakłady Górncze 36,50, Tw. Zakładów Żyrardwskch Sp, Akc% 50,50 bez kup. *a 936/7 937 r. Zaennk blczenwe dla paperów wartścwych wartśc kupnu beżąceg, pewających na O w xl % 924 rku, frank francuske funty ster lng; 00 Zł w tl % 924-rkt's 72,00 *Ł, 00 Pr, francuskch pdłutf przecętneg kursu transakcyfne w caekach na Pary dna transakcj Funt sterlng pdług przecętneg kursu transkcyjneg w czekach na Lndyn * dała transakcj

3 r Uł 3 * M <. * -* t*. OD Ul f 3' c c» ** t ag: * a* >... 8.* - * ODO t ON W *4 9 *-* 8? **. c l a* r t»-* 38! Ul * lk r * a. # J> a 3 3 l : 9 NktO 'X W * 95 p t *. P. 4 t 2! S t*-* r l _LL,..L-. O»&. *0 000 U! t «0 P* ^0 c U «00 a* 00 * * <* *. j h ^ l - M ' *+ ^to -&. * V» O- t Z 9 l Ludnść - ] tptu r. % Wczby b«*- PpaJłln r*- [ td«t«r«c*»«- nts 93 chtffr«s *b»la* < A Ł *>* r h -* -*»<«-* S rp l f ł _L t St t-t «t OJ O c \ Cv c 25- ~ -»-* - jflłj j l t \n\\ -..,»,. t ** - t M Ul Ul > N*» * SŚ -*»** t OJ t OJ vd Ul 00 c Ov«-a U l <JS w U* N* t-t O O*»-* t t»* OJ *-* *** *J) 0* c 00 w ffr» c* l ** O OJ c $: ^ f KG ł *OC4 -.»-» ^ *+!» t >* c» * * * t» * M L s CO?.»...!...! t * *» * ss «**»*» * t 00 t»«*0* t * vb c t Ul [ l~k t l *.- _L c* M> «M* OD OT. t t ( 00 tfc»> J>. c * CO! *** tu* t *«* N* A ** O* > c.ł. ło -* e l n 00 s s & t "*«*r M t O t *l~ fr*»~*» t O 00 rfk lk 3 S w K> K> **! K t t-»»-* "fel.,. J. O t!»* M t, ss l f. Ś^ U Pl -LL- sr. El ** F ' l ST l.]..,!._ -* *-* O K> Ul CO O» * Ul OS -> ** *» *»<* u» *. Ul Ul t OJ» * 00 d* 0 «O0 S2 - **ł0 0 COtO OJ \5$.*..,,. t N* _T0!>,ap Ty :,» K& fr* c ** 00 g c OS 0. *-* K K U* Uł tfe ua c <* >-* vo *.<> s»* -«J.,- ł J_ * «^ ** J T 8 t S O *>O0 * t 00 ^ OJ O t t M* Ul Uł Ul OO vo w l s «ST r M- * w ON 8f CO t > LJ J_L_ j _ -UL. J_ w 3 s- O rr g!.._ - _L_?» f s w - t* l w ł, _ l.,!!. l jjt! L- J 6. ** *«* J \,. U L_ ±JL l.l.t l * ^ * «- l. j n HT ST u»» M >,. j " * U w a Obstr va- tta l O» % V t? *ś tpprt er 09 # O - *f j l x er 9T ^ 5 a a* \ B «!* # t* f0 c H» > r n c 3 Ł a sr * es O #% ^ * * N a* 8L # sr 3 a 9 c: < 0 t n ]*łfw*j* ( -^?]ap»»jtt ( :»Mpf aad y» f«j^ *H ^ t ł *a MA? ;n3d»o?am3 lud *» 9^0 H nfjdt ja^pja #»p* [Q {Jaapna^» a»m^hq wt% t sw 008 «l U6 P V 4»#0»u 5jds «jaapaa»o $j» H f * j^dt cjaapa^ *UQ% g caq «raztd «^w va 03jd»» aapuał»n 9* ** a;a0 AD3{7 ss ^3 TBjDaapud} w gj * paauaf va amp wjaapu^ t g, * < HłJOJjdt cjdapa; *c0 Qg %ę*ą$ tajaj * wz só 0O*SC OO f *f l COO 00 ł 8 OStS ts ts ss 00'S OSK OStl srs 00*82 00*62 tttl OOtl 00*tl srs te stw s ł w s*c: w OS'62 OfU 00*0* OSt* 0S'S» 0S f E Sttf S ł 8! 0S'8 00*6 S2E2 0S*82 00*62 00*62 rt 0S0 % 0T9 00*0 x 00*22 ru 0S ł S 00*22 0O # SC 0S ł l,2 00*66 OOSt 00^2 %fz 00*022 00*06 00S2 00*00 w 0S'2S 00*25 00'2S OO^S 00*9S 0 # 00'U S2*S 00*S2 S*2 00*2 WM wn fttl S2tl st st 00 SŁ'6 S t2 000: S2*2 0S ł 9 0St2 0S # 92 OOf 00 ł 8 O0*O> C0tt 00*2 S S2*8l St # 8 5^2 00*t2 OS'82 - j _ p p F p ala«)aau r aq *!uapaax *»» u tatmos^jd (qf3jpj u %M\ ^J! d al!s " * q»3jds M Hjazn] «Q f trajs * * * * BUBMsBd ««lf ttnfs Cl^Af JjLt) fj*tt!»2p*s jn«jna 2 * * * * * %Bl *}**% *nl*ą nfrw^łz < a» p{ f *!w*fz» # alaj» jjsfr A^t> ^S t # * JJ^/Q tpaaatcf " P f * * * ' 0AVO3 Bda24 ** *nv #HM»}svd n A JV * * * ra5jjm 2 ^ 'JJY- 04 qlra l^sp )} tna^jam B^SHDUBJ}»«a3tt* * * * * * * * * * U3J5JJOM }0(aZJ^ a}5jjm a B?jzpaM2s ** j^ % zaub3j2aq *» * # # * * tt0f joa z tas «B q «je a ^ ^ 'as *«3 zaq " * * * Mc a *W$Ą *j zaq *jłs *Mjaaa «sa9 t^ > waj^jm a BDAZDJ09 cajjjam a %06 s? sc q dstt aag ** p * - * * tna; 40* k 5 daz^ af^jom a AUZO ^fdaa^ * aaj^jm a k 3f«daa^[ aajjm a Az ^daz^ * pfo)sazd %C6 Bjap^jag.... %.* * * * U 8!! 0! q«* * * * * s^zsnaj *»»»» nj«j t l^ at^jom s (Ja {j) Anjajz ** ł w * * raaf^jm a supa * # uajjam a Aajd qjq «a 8«a aan] j knkz\uą **W9\Q *9M0 Z0a)S * * * * * 9UQ9QaM ** 9 ę» <p«tnszjd a a;u}aa Aqa)Q w M a}5j c ** ** * ** pajf w ** ' *pt 9 tnaajd a aqnj anaasd Aqa)Q tna^jm a ttjjad»g <ł saczsuaja «3 l»sr-0s W # ** XS6 "0 tmohu * * %S9 0 l# ** KOS 0 V9»«l^f»^H ajjj a %$6 0 «^»»J " * * * au J0M a na f«d aaaad % - JB0-St ' H l l " * %- l l * KS9-0 V" l l l * X0S 0 # # # H&nrlftt AOMauj» * * j«pt s *ajmq * tt H *».«p«s t Auj«MOjq patraz^f» ^ * W»* fjwp*!* tąk% * au«jtaqz " * * tupaf ** «t p ss smaza eaazsj ł % Z nu^ vzv T/ S t ł^»p Hraf tat»/f 0ł» T Wł «* t f ^l^o /» «*029 %**$**** B ttannzm»yj 6^9 %?%% pap^a^f /f 8f^ 9 ł**pa*t«nawaay */9 06W89 wmoją ^wtjf T/f TOM lraasd *^ 0 «l! 0 «P a! «3 «*2«d»q0l t pjas wz / Ot *******» /* Sf ^WfW** «ju»*» tawatsj * ^l 069 j B p«u Ollf»/ 00 J»*P«** *%H ahvanvs 'la\»zaq amb sp Az.d «M-/^ 00J M f lj«d wljq npwq JĄ «* Pf«Vl l»l»p«# qn] jn «p}ts «nw*ł «* ^#}rau Azajta»3 ą $$$$ st»*p ~ SU ^H -qamp{a{9 Mc;aq p anadatndp *t ayu jf 'aawmjajmazdn f33 «««}na *u(a3j«wj^cds az 'BZOTOZO ( 'MOJjup qaaqjp AzA^g w,j 6 *^M»!tp?*d s «pqp a Paj^sjj «j)< f 9eZ J N M Jau«M^qnd 'nq J«S 'W W f«^phł p us t *tnaaza4 njnt Oft M /gt/,^ pf03 «AM M taf Aa»zf q ndnj X9 ^P 66 Z «= # * 8C6 A #.WPP"»» 'MCJ«OQ 000 faunat pfp*m *MM\W^VĄ ąx*ą zaajd qaazaad **J fg^ * J ** ^l^-j ^ *,a3 Z *P #J 3 JŁ ^ ^P "Z *T / ł^ «#»»»rt uwdnf?fo;jbj^ * a^t«nm tpp a jjof AMOM «n fazdj«jjaja^ A)^ dam fa{4apffj * jan^afaaajd Jln pd ^foq f!«ff«4 q^^$ taajł qaanaaajd 'njja ffg; ua8 at-^ A jaj^sraa^ 'japajj j, *Jt p «z *T */& *P #a9fq RHHtpaz M M cs na^#«j fhq ~ DlSOd OJJ^M ^llft-"

4 4 Z rejestru stwarzyszeń. Na zasadze pstanwena Wjewdy Lwwskeg z dn, 4 luteg 938 r. Nr PBS. V/338, wcągnęt w dn, 22 kwetna 938 r, d rejestru stwarzyszeń zwązków Urzędu Wjewódzkeg Lwwskeg pd Nr 83 stwarzyszene pd nazwą; Beta Jehuda D Żydwsk w Drhbyczu z sedzbą w Drhbyczu. Teren dzałalnśc? Drhbycz, Ceł stwarzyszena śrdk dzałana? Utrzyywane du, który a być gnske życa żydów Drłbycza w celu pperana ch dążeń kulturalnych, szerzena wedzy sztuk, pdnesena ch sł duchwych przez utrzyywane żydwskch śrdków naukwych, czytelne, bbltek zbry, wykłady, kursy, dczyty, kncerty, szkółk freblwske, szkły hebrajske, śwetlce dla dzec łdzeży. na nazwska człnków zarządu; Dr Abraha Backenrth, przewdnczący, dr Maurycy Kupferan, sekretarz, Czas trwana stwarzyszena: Negranczny. ó239-kg O Na zasadze pstanwena Wjewdy Pznańskeg z dn. 30 arca 938 r. Nr SPB. V, la/2/38, wcągnęt w dn. 9 aja 938 r* d rejestru stwarzyszeń zwązków Pznańskeg Urzędu Wjewódzkeg pd Nr 97 stwarzyszene pd nazwą: Twarzystw Ogródków Dzałkwych dla Bezrbtnych Gnezn Eóża. Es. Bskupa Laubtza z sedzbą w Gneźne, Teren dzałalnśc; Gnezn. Ceł stwarzyszena; Szerzene wedzy grdnczej, należyte utrzyywane dzałek grdwych raz budzene załwana d przyrdy. Śrdk dzałana: a) udzelane człnk nstrukcyj pcy przy utrzyywanu dzałek hdwanu drbneg nwentarza^ b) urządzane zebrań, kursów, zjazdów pkazwych, wyceczek półkln letnch dla dzec; c} współpraca z nny rganzacja tych saych celach. na nazwska załżycel; } Ludwk Jabłńsk, 2) Francszek Szklarsk, 3) Francszek Szynkłewsk* 4) Blesław Jóźwak, 5) Jan Sykała, 6) Edund Skłwsk, 7 Jan Lewandwsk, 8) Szczepan Dagalsk, 9) Ptr Lpńsk, 0) Mateusz Pansza, } Felks Wźnak, 2) Stansław Gładyszewsk, 3) Jan Nawrck, 4) Bernard Kaczrwsk, 5) gnacy Ls. Ewentualne granczena pełncnctw zarządu; Walne Zebrane uchwala wyskść kwt, w raach których Zarząd że czynć wydatk wzgl. zacągnąć zbwązana ajątkwe* Czas trwana stwarzyszena; Negranczny, 643-kg *0 Na zasadze pstanwena Wjewdy ; Śląskeg z dn. 28 kwetna 938 r. Nr P, B. j 32/96, wcągnęt w dn. 4 aja 938 r. d rejestru stwarzyszeń zwązków Urzędu Wjewódzkeg Śląskeg pd Nr 305 zanę statutu stwarzyszena pd nazwą; Zwązek Zawdwy Pracwnków Przeysłu, Handlu Burwśc w Plsce, stwarzyszene zarejestrwane", ź sedzbą w Katw cach- Nazwa stwarzyszena; Plsk Zwązek Zawdwy Pracwnków Uysłwych, stwarzyszene zarejestrwane, z sedzbą w Katwcach. Teren dzałalnśc,' Bez zan. Cel stwarzyszena: Wzagane sły ptęg Państwa Nardu Plskeg, rgane zwane rzesz pracujących dla de państwwej brny nteresów pracy. Śrdk dzałana: Wychwywane człn- ków w karnśc bywatelskej sldarnśc zawdwej, krzewene pczuca hnru gdnśc zawdwej, szerzene dzałalnśc kulturaln - śwatwej, współdzałane w { pltyce gspdarczej spłecznej Państwa, brna nteresów eknczn - zawd- j wy eh ateralnych człnków, zawerane uów ustalających warunk płacy pracy, pperane żądań pracwnków d prac- dawców, dążene d pdnesena pzu życa człnków, udzelane zapóg bez- płatnej brny prawnej. na nazwska załżycel? statutu. j Zana 64-kg Na zasadze pstanwena Wjewdy j Lubelskeg z dn, 24,V 937 r. Nr PBS, 3/63/37, wcągnęt w dn, 25,V 938 r, d rejestru stwarzyszeń zwązków Urzędu W- jewódzkeg Lubelskeg pd Nr 32 st- warzy szene pd nazwą Stwarzyszene j Ochtnczej Straży Pżarnej w Kąklewn- cy f * f z sedzbą w Kąklewncy. J Teren dzałalnśc: Kąklewnca raz klca w prenu 5 k, Cel śrdk dzałana stwarzyszena! j kreślne w statuce wzrwy stwarzy- szeń chtnczych straży pżarnych, gł- szny w Dz» L R. P, Nr 7 z r, 935 pd pz, 35. na nazwska załżycel! Stan- sław Sadkwsk, Adlf Kcńsk, Szyn j Gółka, Andrzej Zanewcz, Władysław Rychlk, Mchał Mazur, Antn Majczyna, j Władysław Głwnak, Antn Ltwnec, Stansław Zając, Blesław Burszewsk, Wła- dysław Gł, Jan Wącek, Stansław Gl, Jó- zel Zając, Ogranczena pełncnctw zarządu; Nabywane t zbywane neruchśc, raz bcążane ch zbwązana że dby- W*ć sę tylk na cy uchwały Zgradzę- na Walneg, zatwerdznej przez Zarząd * MONTOR POLSK Oddzału Pwatweg Zwązku Straży Pj źarnych R. P przyjęce zaś warunkweg zapsu lub darwzny na cy uchwały Zgradzena Walneg, Czas trwana stwarzyszena? Negra- nczny, 644-kg O,,.,, Na zasadze pstanwena Wjewdy Śląskeg z dn. 6 kwetna 938 r. za Nr P, B, 32/80, wcągnęt w dn, 2 aja 938* r, d rejestru stwarzyszeń zwązków Urzędu Wjewódzkeg Śląskeg pd Nr 092 stwarzyszene pd nazwą; Twarzystw Gnastyczne Skół** w Ławkach gna Lędzny, stwarzyszene * zarejestrwane z sedzbą w Ławkach, Teren dzałalnśc; Ławk, [ Cel stwarzyszena: Pdnebene dzelnśc fzycznej człnków wyrabane cnót bywatelskch. Śrdk dzałana? Gnastyka, ćwężena, zawdy, wyceczk, kursy, zabawy, dczyty tp. na nazwska załżycel; ) Lska Len, 2) Nras Maksylan, 3) Bżek Tefl, 4) Dejas El, 5) Szeja Mkłaj, 6) Oleś Francszek, 7) Rusn Wlhel, S) Lska Paweł, 9} Kula Wktr, 0) Bżek Knrad, ) Szyja Tefl, 2) Beck Aljzy, 3) Bżek Wlhel, 4) Tanek Wktr, 5) Szeja Ryazard, 6) Oleś Paweł, Czas trwana twarzyszena: Negranczny. łó47-kg O. Na zasadze pstanwena Wjewdy Śląskeg z dna 28 kwetna 938 rku za Nr P* B. 32/85 wcągnęt w dnu 9 aja 938 r«d rejestru stwarzyszeń zwązków Urzędu Wjewódzkeg Śląskeg pd Nr 22 zanę statutu stwarzyszena pd nazwą; Zwązek Zawdwy Rbtnków Przeysłu Górnczeg w Plsce", stwarzyszena zarejestrwaneg, z sedzbą w Katwcach. Nazwa stwarzyszena; Plsk Zwązek Zawdwy Górnków**, stwarzyszene zarej. z sedzbą w Katwcach. Teren dzałalnśc; bez zan. Cel stwarzyszena; Wzagane sły ptęg Państwa Nardu Plskeg, rganzwane rzesz pracujących dla de państwwej brny nteresów pracy, Śrdk dzałana; Wychwywane człnków w karnśc bywatelskej sldarnśc zawdwej, krzewene pczuca gdnśc zawdwej, szerzene dzałalnśc kulturaln-śwatwej, współdzałane w pltyce gspdarczej spłecznej Państwa, brna nteresów eknczn - zawdwych a- j teralnych człnków, zawerane uów usta- j łających warunk płacy pracy, pperane żądań pracwnków d pracdawców, dą- zene d pdnesena pzu życa człn- j ków, udzelane zapóg na wypadek strajku, lkautów, chrby tp, udzelane bezpłatnej brny prawnej. na nazwska załżycel; zana statutu kg Obweszczena sądwe. Z REJESTRU HANDLOWEGO. Sąd Okręgwy w Gdyn D rejestru handlweg dzał B Nr 483, 20 aja 938 wpsan rę; May S-ka, D Handlwy, Spółka z granczną d* pwedzalnśeą. Sedzba przedsębrstwa; Gdyna, Starwejska 3. Przedt przedsębrstwa; sprzedaż gtwych wyrbów etalurgcznych guwych, Kaptał zakładwy wyns; złtych, Spólnk że psadać wększą lść udzałów. Człnke zarządu jest; Julusz May. Zarząd Spółk jest jednsbwy. Uwę spółk sprządzn 26 arca 938 r 3805-p O Sąd Okręgwy w Gdyn, D rejestru handlweg dzał B. Nr 8ó przy fre; T. B. O. Twarzystw Budwy Osedl w Gdyn, Spółka Akcyjna, 3 aja 938 dpsan; Antneu Gandeckeu udzeln prkury sastnej. OQO 3806-p Sąd Okręgwy w Gdyn D rejestru handlweg dzał B, Nr 42 przy fre; Plskarb" Plsk - Skandy- nawske Twarzystw Transprtwe, Spółka Akcyjna, 25 aja 938 dpsan; Prkurent Czesław Raczewsk zarł. - -O 3807-p Sąd Okręgwy w Gdyn D rejestru handlweg dzał B, Nr 48 przy fre; W, Zeanek S-ka" D - prtw - Eksprtwy, spółka z granczną dpwedzalnścą w Gdyn, 7 aja 938 dpsan; Zwnęt ddzał spółk w Warsza- j fana 2erskeg 22. Przedt przedsę- brstwa; wyknywane rbót budwlan- J ślusarskch naprawa krętów rskch. [ Właśccele fry jest; Bernard Badząg. 380-p ' j Dna 2 czerwca 938 r. Sąd Okręgwy w Gdyn D rejestru handlweg dzał A. Nr 393 wpsan 7 aja 938 frę; Augustyn Grzenkwcz, Przedsębrstw Rbót Drgwych Dstawa Kaena wszelkeg rdzaju. Sedzba przedsębrstwa; ul Starwjejska 32. Przedt przedsębrstwa; rbty drgwe dstawa kaena wszelkeg rdzaju,^*właśccele fry jest; Augu* styn Grzenkwcz p O > D Rejestru Handlweg Wleńskeg Sądu Okręgweg, Wydzału Zaejscwe- g w Ldze, dzał A, w dnu 24 arca 938 t. wcągnęt; Fra; Jsel Szapr, tartak ę jednsbwą. D Rejestru Handlweg Wleńskeg łyn parwy st Neen k/ldy, Sedzba; Sądu Okręgweg, Wydzału Zaejscweg w Ldze, dzał A, dna arca 938 r. s. Neen, g. Belca, pw. Lda. Przedt; eksplatacja tartaku, handel drzewny wcągnęt; przeał 2bża. Jsel Szapr, Kupec Fra; Flax** B-ca Lejban, jednsbwy. Tartak łyn z zabudwana, przynaeżnśca, wszystk urzą- j wy z dna 3 styczna 938 r. d spółk na j spółka jawna w wu k/ldy. Na cy u dzena narzędza zstały wydzerżawne Jselw Szaprze przez Snę Pras- j wstąpł Zachar Knkulsk ejsce ustępująceg Mwszy Lejbana swą, dzałającą w enu na rzecz dzec D Rejestru Handlweg Wleńskeg jej neletnch Jakuba, Asny Le Prassów Sądu Okręgweg, Wydzału Zaejscweg w Ldze, dzał A, dna 2 arca 938 r. na jeden rk d dna aja 937 r. akte sprządzny przed Jane Buyk, ntarusze w Wlne, z dna 4 aja 937 rku. wcągnęt; 236, Frę; Aleksander Jawlńsk Rpt 776, S-ka" w Szczuczyne Nwgródzk wykreśln z rejestru wbec zlkwdwana D Rejestru Handlweg Wleńskeg Sądu Okręgweg, Wydzału Zaejscwe- j przedsębrstwa, g w Ldze, dzał A, dna 4 arca 938 r, OGŁOSZENE* wcągnęt: Sąd Okręgwy, jak Rejestrwy w Wlnłe, Wydzał Zaejscwy w Ldze, dna 239, Fra; Spółka Autbuswa L- 8 dzanka * E. Kruger, W. Pujdak, N. Apanwcz, B, Kwalsk, W, Musał J, Ranwsk Sedzba; Lda, Zakwa 4 Przedt; utrzyywane sbwej kunkacj autbuswej na szlakach Lda Ejszyszk, Belca Ejszyszk, Lda we, Lda Zdzęcł Lda Sbakńce. Wspólncy; Edward Kruger, Wacław Pujdak, Newach Apanwcz, Berk Kwalsk, Wjcech Musał Józef Ranwsk Spółka jawna zawarta uwą 2 dna 28 styczna 938 r. Repre- zentwane raz zarząd Spółk należy d Edwarda Krugera, Newacha Apanwcza Wjcecha Musała, Weksle, czek, żyra na wekslach, wszelke zbwązana dku- enty, akty ntaralne, wnsk hpteczne, uwy pełncnctwa pdpsują dwaj człnkwe Zarządu łączne lub też jeden z człnków Zarządu łączne z prkurente fry. Krespndencję ne zawerającą z- bwązań, jak równeż trzyywane z pczty telegrafu wszelkeg rdzaju k- respndencj zwykłej plecnej że pd- psywać każdy z człnków Zarządu łub pr- kuren D Rejestru Handlweg Wleńskeg Sądu Okręgweg, Wydzału Zaejscwe- g w Ldze, dzał A, dna 3 arca 938 r. wcągnęt: Fra; Mtel Bruk', Sedzba; -k we k/ldy. Przedt; skup szat, pakuły stareg żelaza, Kupec jedns- bwy Mtel Bruk. j D Rejestru Handlweg Wleńskeg Sądu Okręgweg, Wydzału Zaejscwe- g w Ldze, dzał A, dna 3 arca 938 r, J wcągnęt; Fra; Skład paperu atera- łów pśennych B, Dwreck Sedzba; Lda, u 3-g Maja 6. Przedt; sprzedaż paperu aterałów pśennych. Kupec jednsbwy Bereł Dwreck D Rejestru Handlweg Wleńskeg Sądu Okręgweg, Wydzału Zaejscweg w Ldze, dzał A, dna 3 arca 938 r. wcągnęt; Fra; Walcwy Młyn Parwy, B-ca M. S. Pupk w Ldze, Sedzba: L- da, ul. Suwalska 88. Przedt: eksplata- cja łyna. Wspólncy; Marek Pupk Szy- n Pupk, Spółka jawna zawarta uwą z dna S styczna 938 r, Zarząd reprezen- twane Spółk należy d bu wspólnków łączne, Zarząd będze pdpsywał w ę- nu Spółk pd jej steple weksle, czek, żyra na wekslach, zbwązana penężne, uwy wszelkeg rdzaju, plenptencje, akty kupna, sprzedaży ena neruche- g rucheg twarów wszelkeg r- we. Uchwałą, nadzwyczajneg zgradzę* J na spónków z 20 grudna 937 przenes- n sedzbę spółk z Gdyn d Pznana, ul [ Dąbrwskeg 33, dzaju. 383-p O D Rejestru Handlweg Wleńskeg J Sądu Okręgweg, Wydzału Zaejscwe- Sąd Okręgwy w Gdyn g w Ldze, dzał A, dna 0 luteg 938 r. D rejestru handlweg dzał A* Nr 394 wcągnęt; j wpsan 20 aja 938 frę; Bernard Badząg, 2385, Fra; Kazerz ngeewcz J Warsztaty Mechanczn - Ślusarske, Gdy- S-ka, Sedzba; Lda, u Suwalska 74-a. na. Sedzba przedsębrstwa; Gdyna* Ste- Przedt; wytwórna sprzedaż wyrbów cukernczych, Wspólncy; Kazerz n- gelewcz, Hrsz Tenenbau Nsel Pupk, Spółka jawna zawarta uwą z dna 29 grudna 937 r. D reprezentwana Spółk uprawnen są wszyscy wspólncy. Zarząd Nr 25. Spółk należy d dwóch z plród wszystkc trzech wspólnków zawsze łączne. Psene uwy, weksle, czek nne dkuenty z* J bwązujące spółkę pdpsują dwaj wspól- J ncy pd steple frwy. Każdy ze wspólnków uprawnny jest trzyywać krespndencję zwykłą, plecną penęż- J ną, dberać kwtwać przesyłk trans- prty na ę spółk adreswane. J D Rejestru Handlweg Wleńskeg Sądu Okręgweg, Wydzału Zaejscwe- g w Ldze, dzał A, dna 0 luteg 938 r. wcągnęt; Sąd Okręgwy w Kelcach, dna 27 aja 2384, Fra: Waslenk" Kweł Lss 938 rku przy fre RHA, 8529 wpsan; j S-ka, s-ka jawna. Przedt; handel zb- Fra brz; Hurtwna Tytnwa Antneg Barańezyka we Włszczwe, Sedz J że, pakuła lne, seene, jaja j skóra surwy Sedzba; -k Was lszk, p w, Szczuczyn Nwgródzk Współ - bą jest Włszczwa. Przedte przedsębrstwa; Sprzedaż wyrbów tytnwych ncy; Kwel Lss, Geszel Beszańsk, Pejsach Plskeg Mnplu Tytnweg, Dalńsk, Jsel Mwszwcz, Mwsza Cy < j gełnck, Mrduch Stdler Jakub Kpel p an. Spółka jawna zawarta uwą z dna 5 serpna 937 r, Praw reprezentwana zarząd Spółk należą d Kwela Lssa Geszela Beszańskeg, Wszelke akty, Sąd Okręgwy w Kelcach, dna 30 weksle, czek, przekazy, pełncnctwa kwetna 938 rku przy fre; Wytwórna Ftcheczna Orn M w góle wszelke zbwązana pdpsują Obarzaśsk S-ka pd steple frwy Kwel Lss Gew Kelcach, RHA, 8497 wpsan; Obecne szel Beszańsk łączne, fra brz: Wytwórna Ftcheczna D Rejestru Handlweg Wleńskeg,,0rn*', Obarzansk S-ka w Kelcach, Sądu Okręgweg, Wydzału Zaejscwe- Ustąpł spólnk Estera Grngras, na jej ejsce wstąpł zaak Obarzansk, g w Ldze, A, 2375, 2 arca 938 rku wcągnęt wps ddatkwy; 3840-p j Fra becne brz; ffk, Jawlńska**. Sedzba; Szczuczyn Nwgródzk. Przed- t; hurtwna wyrbów państwweg * npłu sprytusweg. Właśccel; Katarzyna Jawlńska. Spółka jawna K. Jawlńska Spółka" wbec ustąpena wspólnka cka Dawdwcza przekształcna na fr arca 938 r, w dzale A, Nr 2337 z wpsu fry Ran GruzeF* Przeysł Handel Drzewny pstanwł; w rubryce drugej w częlc dtyczącej przedtu przedsębrstwa wykreślć wyrazy tartak '* raz wcągnąć następujący wps z dna 9 kwetna 938 r. Sedzba fry; -k Benakne, p w. Lda. D Rejestru Handlweg Wleńskeg Sądu Okręgweg, Wydzału Zaejscweg w Ldze, dzał A, dna 7 luteg 938 r. wcągnęt; Fra; Młyn M. S. Pupk w Ldze, spółka jawna. Na cy art, 2 p, 2 22 K. H, frę wykreśln z rejestru, D Rejestru Handlweg Wleńskeg Sądu Okręgweg, Wydzału Zaejscweg w Ldze, dzał A, w dnu 3 arca 938 r, wcągnęt; 220. Fra becne brz; H, Szyszelewcz Zusan, handel twarów spżywczych klnalnych w Wsznewe. Właśccel Hnda Zusan. Fra jednsbwa pwstała z przekształcena spółk jawnej; E. Szyszelewcz S-ka" handel twarów spżywczych klnalnych, na cy cesj z dna 9 grudna 937 rku. D Rejestru Handlweg Wleńskeg Sądu Okręgweg, Wydzału Zaejscweg w Ldze, dzał A, dna 8 kwetna 938 r, wcągnęt: 773, Frę; D Handlwy*' Len Ranwsk S-ka w Ldze wykreślć z rejestru wbec zlkwdwana przedsębrstwa* 3792-p OQO POSTĘPOWANE UPADŁOŚCOWE* UCHWAŁA* W sprawe upadłścwej J. Słtysk, w ejsce zawadwcy asy Tadeusza Kwalskeg w Pznanu, który sę sweg urzędu zrzekł, anuje sę zawadwcą asy Stansława Gertycha w Puszczykwe Puszczykówku, ul. Dąbrwskeg Nr 2, Jedncześne wyznacza sę tern na dzeń 23 czerwca 938 r», gdz, 0, w gachu tut. Sądu, pkój 45, d pwzęca uchwały, czy anwany zarządca a pzstać, ewent. cele wybru nweg zarządcy raz d złżena rachunku kńcweg przez b. zawadwcę, Pznań, dna 25 aja 938 r. Sąd Grdzk. 395-p,,..-,- O,. POSTĘPOWANE UKŁADOWE. Ukt 7/38/5* Otwera sę pstępwane układwe d ajątku Marka Próchnka, Lwów, pl Kaptulny 3. Sędza Ksarz Jan Dlńsk, Nadzrca Seweryn Stryjer, Lwów, p. Kaptulny 3* Wzywa sę werzycel, by zgłsl swe werzytelnśc w Sądze tutejszy d dna 8 czerwca 938* Tern sprawdzena werzytelnśc dna 2 czerwca 938, gdz, 9.30, sala L Sąd Okręgwy, Lwów, 23 aja 938, 39 hp '

5 MONTOR POLSK Dna 2 czerwca 938 WYWOŁANE. 3. F. 7/30. OBWESZCZENE. Kazerz Lenartwcz, kupec z Oseczny, wnósł wszczęce pstępwana wywławczeg dnśne utracneg lstu hpteczneg werzytelnśc, zapsanej w ksędze weczystej neruchśc Oseczna, t, wykaz 32, w dzale, pd lczbą 34, w kwce 5.00 Mk, na rzecz Antneg Wzwdzkeg. Psadacza wyżej wyenneg dkuentu lstu hpteczneg wzywa sę d zgłszena swch praw d przedłżena pwyższeg lstu hpteczneg najpóźnej w terne wywławczy w dnu 3 grudna 938 r. gdz. 0, p który t terne zstane uznany za pzbawny cy prawnej. Leszn, dna 3 aja 938 r. Sad Grdzk. 394-p SPRAWY WEKSLOWE. Sąd Grdzk w Ostrw na cy art. 96 Prawa Wekslweg wzywa psadacza weksla na 500 zł z wystawena Brnsława Żadrzneg na zlecene Katarzyny Krupa, bez daty płatnśc, aby w cągu 60 dn d daty wydrukwana nnejszeg głszena zgłsł sę d Sądu Grdzkeg w Ostrw kazał wyenny weksel. P bezskuteczny upływe wyżej znaczneg ternu Sąd Grdzk wyda rzeczene uznające pwyższy weksel za zagnny p Akta sprawy Nr C. 3/38. OGŁOSZENE. Sąd Grdzk w Ozrkwe na cy art. 96 Prawa Wekslweg Czekweg z dna 28 kwetna 936 r. (Dz. Ust. R. P. z dn. ll.v. 36 r. Nr 37/36, pz. 282) wzywa psadacza dwóch weksl n blanc każdy p 500 zł z wystawena Adaa Józefwcza pd jeg steple frwy treśc: Skład wn wódek Ada Józefwcz w Ozrkwe", aby w cągu 60 dn d dna publkwana teg głszena stawł sę d Sądu Grdzkeg w Ozrkwe, pd skutka przewdzany w art. 96 wyżej wspnaneg prawa wekslweg. Sędza Grdzk: ( ) Br. DekL 3897-p Nr C. 642/37. OGŁOSZENE. Sąd Grdzk w Łdz, Oddzał Cywlny, na cy art. 78 Prawa Czekweg z dna 28 kwetna 936 r. (Dz. Ust. R. P. 37/36) wzywa psadacza czeku treśc następującej: Bank Drbnych Kupców Spółdzelna z.. w Łdz dna 30 lpca 937 r. Bank Drbnych Kupców, Spółdzelna z.. w Łdz wypłac lub kazcelw na pdstawe nnejszeg czeku z naszeg rachunku pęćset złtych. W. Wajntraub Sz. Mundlak w Łdz, Stary Rynek 4", aby w cągu 60 dn d dna publkwana teg głszena stawł sę kazał pwyższy czek Sądw Grdzkeu w Łdz, Oddzał Cywlny pd skutka przewdzany w art. 78 wyżej wspnaneg prawa czekweg p Sąd Grdzk w Lublne na zasadze art. 96 Prawa Wekslweg wzywa psadacza skradznych dna 27 lstpada 937 r. z eszkana Heleny Małczyńskej przy ul. Pnatwskeg 0. w Lublne 0 weksl z wystawena Józefa Małczyńskeg, a żyrwanych przez Sabnę Małczyńską bez znaczena ternów płatnśc na suę 200 zł każdy, ażeby w przecągu 60 dn d dna głszena zgłsł sę d Sądu Grdzkeg w Lublne kazał teuż Sądw znalezne weksle. W raze nezgłszena sę w znaczny terne, awane weksle uznane będą przez Sąd za urzne. Sprawa C 008/37. Sędza Grdzk: ( ) B. Habnra. SPRAWY ROZWODOWE p Knsystrz Prawsławny w Wlne (Wln, Ostrbraska 0) wzywa newadą z pbytu Aleksandrę Janczur z Stryguckch, pr vt Zachwaj, na dzeń 0 serpna 938 r. gdz. 3-ej, jak pzwaną w sprawe rzwdwej, wszczętej przez jej ęża Pawła Janczura p Rejestracja zakładów leczarskch eksprtwych. OGŁOSZENE. Na pdstawe 3 rzprządzena Mnstra Rlnctwa Refr Rlnych z dna 5 paźdzernka 936 r. (Dz. U. R. P. Nr 82, pz. 569) Łódzka zba Rlncza wpsała z dne 30 kwetna 938 r. d częśc drugej rejestru zakładów leczarskch wywzwych zakład leczarsk Mleczarna Spóldelcza Wc" a dp. udz. w Ptrkwe tryb. Nr ŁD kg OGŁOSZENE. Na pdstawe par, 3 rzprządzena Mnstra Rlnctwa Refr Rlnych z dna 5 paźdzernka 936 r. (Dz. U. R. P. Nr S2, pz. 569) Lubelska zba Rlncza wpsała z dne 2 aja 938 r. d częśc perwszej rejestru zakładów leczarskch wywzwych zakład leczarsk Spółdzeln Mleczarskej Jednść" w Mkbdach p-ta lc pw. Sedleck Lb kg Lubelskej zby Rlnczej: (-) F. Lechnck. Lcytacje Przetarg. OBWESZCZENE Lkwdatr Sedleckeg T-wa Kredytweg Mejskeg w wyknanu 83 swej Ustawy zawadaa, że, z pwdu nezapłacena rat, wystawne zstały na ljcytacje publczne, ające sę dbyć w kancelarach hptecznych przed dpwedn Ntarusza lub ch zastępca gdzne 2-tej we wrześnu 938 r. następujące neruchśc, bcążne pżyczka T-wa: Sedlce Nhp. 269, -452, 544 w dnu 9,X, Nhp. 594, 636, 752 Ryk Nhp. 2 w dnu 20.X, Brześć n/b. Nhp. 25, 702, 855, 956 w dnu 2.X., Nhp. 89, 2040, 272 w dnu 22.X, Włdawa Nhp, 8 w dnu 23.X. Nwnabywcę bwązują załączne d właścwych ksąg hptecznych bjaśnena warunk lcytacyjne, które gą być przeglądane w Wydzałach Hptecznych raz w burze T-wa w Sedlcach, Tlatralna 3. Wadu lcytacyjne należy złżyć w g- Sedlce, dna 27 aja 938 r. 853-kg OBWESZCZENE. Państwwy Bank Rlny, Oddzał w Krakwe, p. Szczepańsk 8, zawadaa, że lcytacja neruchśc bj. whl. 326 dóbr tab. Łazy ad Pręba, Sąd kręgwy Wadwce, pw. Bała, bszarze 23 ha 83 a 55!, należącej d Plessnerwej Elzy z Fnków spadkberców błp. Sauela Plessnera, dbędze sę gdz. 0 ran w kancelar ntarusza Gustawa Wdówk w Wadwcach w perwszy terne w dn. 5 lpca 938 r., zaś w drug terne w dn. 26 wrześna 938 r. Sua nnalna pżyczk wyns złtych w złce. Cena wywłana na lcytacj w terne wyns zł, zaś w terne zł. Rękja wyns złtych pwnna być złżna w gtówce lub w paperach wartścwych, ających bezpeczeństw puplarne, według kursu, p który te papery gą być przyjwane na kaucje wada skarbwe. Neruchść wln glądać w dn pwszedne w gdznach d 8 d 8 w cągu 7 dn przed lcytacją. Akta egzekucyjne żna przeglądać w lkalu Oddzału w Krakwe, p. Szczepańsk 8, w krese czasu d 0 d 2 dna przed lcytacją. Pżyczka Banku, bcążająca neruchść sprzedawaną, pdlega przedternwej spłace, chyba, że nabywca uzyska zgdę Banku na pzstawene jej na hptece p Zarząd Mejsk w Zawerca głasza: PRZETARG NEOGRANCZONY na budwę klektra kanalzacyjneg betnweg dług. kł 700. b. w ulcach Włdwskej U-g Lstpada. Wszelke nfracje raz druk fert- we żna trzyać za płatą zł 5. d dn. głszena w gdznach d -ej d 4-ej w Wydzale Technczny Zarządu Mejskeg. Wadu w wyskśc zł 000. w gtówce lub paperach wartścwych należy wpłacć d kasy Zarządu Mejskeg w Zawercu. Oferty w pdwójnych zapeczętwanych kpertach, patrznych nazwą rbty, należy złżyć w Zarządze Mejsk w Zawercu d dna 5.V. 938 r. d gdz. -ej. uneważnena przetargu. Przetarg dbędze sę w Zarządze Mejsk w Zawercu w dnu 5 czerwca 938 r. gdz. -ej. Prezydent asta: ( ) C. Kwalsk. 387-p PRZETARG Dyrekcja Okręgwa Kle Państwwych w Warszawe wzywa d składana fert na dkńczene budwy dwrca na st. Kłdawa na ln Kutn Strzałkw raz budwę ustępu przy dwrcu. Budwa bu bektów stanw nerzdzelny przedt przetargu. Otwarce fert nastąp dna 7 czerwca 938 r. gdzne 9. D ferty pwnn być dłączne pkwtwane na wpłacne wadu w wyskśc 2 / ferwanej suy. Szczegółwe nfracje w sprawe przetargu żna trzyać w gdznach urzędwych w burze Wydzału Drgweg przy ul. Targwej Nr 74, pkój Nr 227, względne w burze Oddzału Drgweg 8-g w Kutne. W wyennych burach żna równeż nabywać za płatą 2 zł kplet druków, nezbędnych d złżena ferty. Żądana wysyłana druków pcztą ne będą przez Dyrekcję uwzględnne p L. 4974'38. UTRATA OBYWATELSTWA. WZMANKA O PRZETARGU NEOGRA NCZONYM. Unwersytet Jagellńsk w Krakwe głsł przetarg na sukcesywną dstawę w r. 938/39 dla Zakładów Gachów Unwersytetu Jagellńskeg: ) kł 700 tn węgla z kpalń ałplskch, 2) kł 700 tn kksu perwszrzędnej jakśc, 3) 60 tn drzewa ękkeg ssnweg, wzgl. jdłweg w łupkach długch, 4) 20 tn drzewa ękkeg w krążkach (kółkach). Szczegółwe warunk przetargwe głszne są w zbe Handlw-Przeysłwej w Krakwe w Unwersytece Jagellńsk, (Kraków, ul. Głęba 24). Oferty nezgdne z ty warunka ne będą rzpatrywane. Tern składana fert upływa dna 5 czerwca br. gdzne 3-tej. Kerwnk Sekretaratu Unw. Jagell.: ( ) Wł. Ottana p Starstw Pwatwe Olkuske głasza, że na pdstawe art. pkt. 2 ustawy z dna 20 styczna 920 r. (Dz. U. R. P. Nr 7, pz. 44) utracły bywatelstw plske następujące sby: Nazwsk ę Olkusz, dna 27 aja 938 r. Ogłszena prywatne. CENTRALA ROLNKÓW Spółka Akcyjna w Pznanu. Blans na dzeń 3 grndna 937 r. STAN CZYNNY.. Majątek słały: Budynk: a) gspdarcze , b) eszkalne Urządzena technczne, aszyny na spchrzach nwentarz ruchśc Majątek płynny: Gtówka w kase , Gtówka w bankach , Papery prcentwe , weksle w prtfelu , Akcepty Banku Akceptacyjneg , Akcje udzały w nnych przedsębrstwach , Twary , Twary bbardwane (eksprtwe) , Dłużncy: Odbrcy 754,288.7, Odbrcy zagranczn za przedłżne d zapłaty dkuenty twarwe ,3, Należnśc celne za kwty wywzwe , Dstawcy , Różn , Wątplwe należnśc: weksle prtestwane , należnśc w pstępwa < c««należnśc urdzena Ostatne ejsce pbytu w kraju lub za grancą Hszpana Starsta Należnśc z hptek , Suy przechdne: a) wydatk dtyczące kresu przyszłeg , b) nne , raze , Weksle redyskntwane , Udzelna gwarancja , Sua gólna STAN BERNY:. Kaptały własne: Kaptał zakładwy , Kaptał zapaswy , Fundusz rezerwy specjalnej Kaptał artyzacyjny a) sald z rku ubegłeg , b) dpsan w rku sprawzdawczy: artyzację za 937 r ,. Zbwązana: Werzycele Bank , Bank kredyt lbardwy , Bank kredyt na pdstawe dkuentów złżnych d nkasa , Bank Akceptacyjny , Dstawcy , Odbrcy , Różn , Dysknt akceptów Banku Akceptacyjneg , Zbwązane hpteczne , Suy przechdne: a) dchdy dtyczące kresu przyszłeg , b) nne , Zysk Raze , Oblg z weksl redyskntwanych , Zbwązane z tytułu udzelnej gwarancj , Sua gólna Rachunek Strat Zysków za rk 937. WNEN: Ksaty adnstracj gólnej , Pdatk płaty państwwe kunalne zapłacne , nej adpłaty z lat ubegłych , Straty na paperach wartścwych , Odpsy na dłużnkach , Odpsy na artyzację: budynków eszkalnych , budynków gspdarczych , urządzeń techncznych 5.830,04, nwetarza 6,257.33, Zysk za 937 rk Raze MA: Zysk na brce twarwy , Nadwyżk: ) z adnstracj neruchśc , 2) z dsetek dysknta , Wpływy z pretensyj dawnej dpsanych Raze p Kalska Manufaktura Pluszu Aksatu, Sp. Akc. w Kalszu. Blans na dzeń 3 grndna 937 r. STAN CZYNNY. Majątek stały: Neruchśc: a) fabryczne złtych , b) eszkalne zł Maszyny ' na technczne zł n- : żywy zł Majątek płynny: Gtówka w kase bankach zł Papery prcentwe zł Weksle w " lu nkase zł Materały: we zł , b) pędne pczł Półfabrykaty złtych Gtwe twary wyrby złtych Dłużncy: a) dbrcy zł , b) dstawcy , c) różn zł , d) wątplwe należnśc złtych, nne aktywa: a) kaucje złtych 390.3, b) kszty rganzacyjne złtych ; Raze zl Suy pzablanswe: dłużncy za hptek kaucyjne zł , dłużncy za akcepty grzecznścwe zt , weksle w begu zł ; Raze zl Ogólna sua zł 0.975, STAN BERNY. Kaptały własne: a) kaptał zakładwy zł , b) kaptał zapaswy: sald z złtych , dpsan zł , raze zł ; Kaptał artyzacyjny: sald z., 937 r. zł , dpsan złtych , raze zł Zbwązana: Werzycele: a) dstawcy złtych , b)'dbrcy zł , różn zl , raze zł ; Fundusze zbwązana specjalne: a) fundusz zapgwy zł , b) gratyfkacje złtych , c) deleredere zł , e) dywdenda zł , raze zł Zysk pzstałść z rku 936 zł , zysk za rk 937 zł , raze złtych Raze zł ,75. Suy pzablanswe: Werzycele za kaucje zl ,, Oblg z wystawena akceptów zl , Oblg z weksl w begu zł , raze zł.266, Ogólna a zł Rachunek Strat Zysków. Kszta adnstracj zł , ksz-..abrykacj zł , kszta sprzedaży zł , kszta handlwe złtych , pdatk państwwe kunalzł , różnce kurswe zł 474.0, adczena scjalne, cele dbrczynne zł , straty na dbrcach zł , artyzacja budynków, aszyn, przybrów techn. zł , zysk za rk sprawzdawczy zł Ogólna sua złtych Dchód brutt z fabrykacj zl , nnv dchód zł Ogólsua zł Uwaga: Ogólna sua zbwązań zagraznych zf ^ HOTEL BRSTOL W WARSZAWE, S. A. Blans nett za 937 rk. STAN CZYNNY: Neruchść złtych , Maszyny Urządzena Technczne zł , Ruchśc złtych , Kasa zl , P. KO. zł 62.80, Papery Wartścwe Własne złtych , Weksle w Prtfelu zł , Magazyn Materałów Pcnczych zł Magazyn Restauracj zł , Twary w drdze zł , Dłużncy zł Suny Przechdne zł , Straty Zysk >a 937 rk zł , Sua blanswa zł , Depzyty zł , Rżn _!a Depzyty zł 2.05., Kaucje zł , Raze zł ST u.,.. *...,...,-, -:-.--, , Kaptał Artyzacyjny złtych , Werzycele zł , Suy Przechdne zł , Sua blanswa zl , Depzyty zł 2.05., Różn za depzyty zl , Różn za Kaucje zl , Raze zł Straty Zysk. STRATY: Wydatk Eksplatacj Htelu zł , Wydatk Restauracj złtych , Strata na Paperach Wartścwych zł 46.20, Prcenty Prwzje złtych , /30 Różncy Kursu Kszty Pżyczk w Twarzystwe Kredytwy Warszawy zł , Strata na Ruchścach zl , Strata na Dłużnkach z , Nezartyzwana % artść Ksążkwa Zlkwdwanej Elektrwn z tych , Artyzacja za rk 937 złtych , Raze Straty z! ZYSK: Wpływ Su dpsanych na Straty zł , Dchdy Eksplatacj Htelu zt , Dchdy Restauracj zł , Prcenty Prwzje złtych , Przenesn z Kaptału Zapasweg ex-re Lkwdacj Elektrwn złtych , Raze Zysk zl , Strata za rk 937 zł , Raze złtych ^ ^

6 ,.,,.-.-,..- - ^- - ;.. w. «r- --_- -, ^^-_.» - MONTOR POLSK Dna 2 czerwca 938 r. Zakłady Przeysłu Włókennczeg «Dbrzynka",Sp. Akc. w Pabancach. Blans na dzeń 3 grudna 937 r. STAN CZYNNY. Grunta zł , Budynk zł , Maszyny urządzena zł , nwentarz zakładwy burwy zł , Gtówka zł.86.3, Weksle zł , Papery wartścwe zł , Bank zł , Reanenty zł , Dłużncy zł , Pzstałść straty z lat ubegłych zł , Strata za rk 937 zł , Raze zł STAN BERNY. Kaptał akcyjny złtych , Kaptał artyzacyjny złtych , dpsan w rku sprawzdawczy zł , dpsan w rku sprawzdawczy zł , Akcepty zł , Werzycele zł Suy przechdne zł , Specj. r-k przejść, różnc kurswych zł Raze zł Zbwązana zagranczne zł Rachunek strat zysków za rk 937. WNEN. Kszty prdukcj złtych , Kszty handl., ubezp. d gna dbrczynnść zł , Prwzje prcenty zł , Śwadczena scjalne zł , Pdatk zł , Straty złtych , Artyzacja zł , Raze zł MA. Wpływy z prdukcj zł , Wpływy z dzerżawy złtych , Różnce kurswe zł , nne wpływy zł , Strata za rk 937 zł , Raze zł , OLKUSZ", S.A p Fabryka Naczyń Ealwanych w Olkuszu. Blans na dzeń 3 grudna 937 r. AKTYWA. L Majątek stały: Grunty: w Olkuszu zł , w Bukwne złtych 4.97., w Wlbru zł.238.0; Majątek zesk w Chentówku zł ; Budynk: a) fabryczne: w Olkuszu złtych , w Wlbru zł , b) gspdarcze: w Olkuszu zł , w Wlbru zł , c) eszkalne: w Olkuszu zł , w Wlbru złtych ; Urządzena technczne: w Olkuszu zł , w Wlbru złtych ; nwentarz zakładwy burwy: a) żywy: w Olkuszu zł 8.00., b) artwy: w Olkuszu zł , w Katwcach złtych , we Lwwe zł 780.2, w Wlbru zł ; Kncesje patenty zł Majątek płynny: Gtówka w kase bankach zł ; Papery prcentwe zł ; Weksle w prtfelu nkase zł ; Akcje udzały w nnych przedsębrstwach zł ; Materały: a) surwce zł , b) pcncze, pędne technczne złtych , e) pakwe zł ; Półfabrykaty zł ; Gtwe wyrby twary złtych ; Dłużncy: a) dbrcy złtych , b) dstawcy zł , dstawcy za wydane akcepty blzacyjne zł , c) różn zł , d) wątplwe należnśc: ) weksle prtestwane zł.325.7, 2) należnśc w pstępwanu rewndykacyjny zł , 3) nne złtych ; nne aktywa: Specjalny rachunek przejścwy różnc kurswych złtych ; Suy przechdne: a) wydatk beżące dtyczące kresu przyszłeg złtych , b) nne zł 25.67:98; Raze sua blanswa zł 6, Różn za kaucje hpteczne zł ; Różn za gwarancje zł ; Różn za żyr na wekslach zł ; Różn za weksle kaucyjne szt. 30. PASYWA.. Kaptały własne: Kaptał akcyjny zł ; Kaptał zapaswy: a) sald z rku ubegłeg zł , b) dpsan w rku sprawzdawczy zł , c) dpsan w rku sprawzdawczy na pkryce strat z lat ubegłych zł , raze zł ; Fundusz rezerwwy stwrzny w rku sprawzdawczy zł Kaptał artyzacyjny: a) sald z rku ubegłeg zł , b) dpsan w rku sprawzdawczy zł , c) dpsan w rku sprawzdawczy zł ,20, raze zł Zbwązana: a) ) akcepty zł , 2) akcepty blzacyjne wydane dstawcy zł , b) bank zł , c) zaległe pdatk zł , d) dstawcy zł , e) dbrcy zł , f) różn zł ; Suy przechdne: różne zł ; Nadwyżka w rku peracyjny 937 zł ; Raze Sua blanswa zł Kaucje hpteczne zł 3, ; Gwarancje zł ; Żyr na wekslach złtych ; Weksle kaucyjne szt. 30; Ogólna kwta zbwązań zagrancznych złtych Rachunek strat zysków za rk peracyjny 937. WNEN: Stan gtwych twarów per r. zł ,20; Kszty adnstracj gólnej zł ; Kszty fabrykacj zł ; Kszty sprzedaży zł ; Kszty kredytów zł ; Pdatk państwwe kunalne zł ; Różnce kurswe złtych ; Wydatk zwązane z nabyce kntyngentów zł ; Strata na dłużnkach zł ; Strata na zużytych sprzedanych urządzenach nwentarzu raz na znesnych sprzedanych neruchścach zł ; Odpsy artyzacyjne raz z art. 6 ustawy państw, pdatku dchdwy zł ; Nadwyżka w rku peracyjny 937 zł ; Raze zł MA: Uzyskane ze sprzedaży (brutt) zł ; Kszty kredytwe zł ; Różnce kurswe złtych ; nne wpływy zł ; Uzyskana bnfkata zł ; Wpływy na dpsanych należnścach zł ; Nadwyżka na sprzedanych urządzenach raz nwentarzu zł ; Zwrty pdatkwe zł ; Wylswana prea złtych 500. ; Stan gtwych twarów per r. zł ; Raze złtych Olkusz, dna 3 arca 938 r. Pwyższy blans raz rachunek strat zyskóv zatwe: zny z Elektrwna Okręgu Warszawskeg, Spółka Akcyjna, Blans zaknęca na dzeń 3 grudna 937. MAJĄTEK. L Majątek stały:. Grunty zł , 2. Budynk: fabryczne zł , gspdarcze złtych , eszkalne zł Raze złtych Urządzena technczne: wytwórna zł , seć zł Raze zł nwentarz zakładwy burwy: żywy zł , artwy (narzędza ruchścj-zl Raze zł Urządzena newykńczne zł Raze Majątek stały zł Ł Majątek płynny: 6. Kasa zł Bank zł Papery prcentwe zł Weksle w prtfelu zł Weksle w nkase zł Weksle w dysknce złtych Akcepty w dysknce zł Akcje udzały w nnych twarzystwach zł Materały: d ruchu węgel zł , pcncze zł raze zł , d budwy zł , d budwy u dstawców zł raze zł Raze aterały zł Aparaty na sprzedaż zł Dłużncy: dbrcy prądu zł dstawcy zł 5.000J00, różn zł , wątplwe należnśc: weksle prtestwane zł , należnśc w rewndykacj zł Raze wątplwe należnśc zł Raze dłużncy zł Kaucje gtówkwe zł Suy Przechdne: wydatk dt. kresu przyszłeg zł , nne zł raze złtych Raze Majątek płynny zł Sua blansu zł Suy pzablanswe: Udzelne gwarancje zł , różn za gwarancje złtych , weksle gwarancyjne zł , różn za weksle gwarancyjne zł , różn za blg wekslwe złtych , aparaty na składze knsygnacyjny zł , depzyty gwarancyjne zł ZOBOWĄZANA.. Kaptały własne:. Kaptał akcyjny zł Kaptał zapaswy: sald z rku ubegłeg złtych , dpsan w rku sprawzdawczy zł raze zł Kaptał rezerwwy zł Raze Kaptały własne zł L Kaptał artyzacyjny: 4. Sald z rku ubegłeg zł , dpsan w rku sprawzdawczy zł , pzstaje złtych , dpsan w rku sprawzdawczy zł Raze Kaptał artyzacyjny zł L Zbwązana: 5. Werzycele: akcepty złtych , bank zł , kredyty zabezp. weksla gwaranc. kaucja hpteczn. zł , kredyty zabezp. kaucja hpteczn. zł , dstawcy zł , dbrcy prądu złtych , różn zł 4.84,360.0 Raze werzycele zł Dywdenda zł Kaucje gtówkwe złtych Suy Przechdne zł , Raze Zbwązana złtych ,88. V. Specjalny Rachunek Przejścwy Różnc Kurswych zł V. Rachunek Strat Zysków: sald z rku ubegłeg zł , zysk za rk sprawzdawczy złtych , Raze z! Sua blansu zł Suy pzablanswe: Różn za gwarancje zł , udzelne gwarancje zl , różn za weksle gwarancyjne zł , weksle gwarancyjne zł ,' blg wekslwe zł 269,224.64, różn za aparaty na składze knsygnacyjny zł , depzyty gwarancyjne zł Ogl na dzeń 3.X. 937 r Rachunek Strat Zysków za rk 937. STRATY: Kszty gólnej adnstracj zł Kszty fabrykacj złtych Kszty sprzedaży prądu złtych Kszty nabyca sprzedaży aparatów nstalacj elektrycznych złtych Kszty kredytów zł Pdatk państwwe kunalne złtych Rezerwa na pdatk zł Odps na kaptał rezerwwy zł Opłaty kncesyjne uprawnenwe złtych Śwadczena scjalne ustawwe zł Śwadczen :jalne uv zł Neścągaln tych Odpsy dzeń zł Ra ze zł Zysk: pzstałść z rk ubegłeg złtych , za rk beżący zl , " ze zł Ogólna sua złtych ZYSK: Pzstałść z rku ubegłeg Wpływy eksplatacyjne złtych zł Różne dchdy Różnce kurswe zł Prcenty trzyane zł ,38. Ogólna sua złtych g Klej Lkalna Pła Jawrzn, S. A. L Ogłszene. Stswne d pstanweń 9 statutu głasza sę, że Zwyczajne Walne Zgradzene Spółk Akcyjnej Klej Lkalna Pła Jawrzn" dbędze sę dna 2 lpca 938, gdzne 9-ej przed płudne, w lkalu Bura Małplskch Kle Lkalnych, ul. Jagellńska Nr, p. we Lwwe. Przedte brad będą: ) Rzpatrzene zatwerdzene sprawzdana Zarządu z czynnśc raz Rady Nadzrczej zaknęcu rachunków za kres czasu d styczna d 3 grudna 937 uchwała c d udzelena abslutru Zarządw Radze Nadzrczej. 2) Pdzał zysku. 3) Upważnene Zarządu d sprzedaży zbędnych dla kle budynków parcel w pnechanej stacj Bry. 4) Zatwerdzene prelnarza ksztów adnstracyjnych Spółk. 5) Wybór Człnków Rady Nadzrczej. Według pstanweń 2 statutu każda akcja daje raw uczestnczena w Walny Zgrad: ku Hpteczny, Oddzał w Krakwe, w Banku Gspdarstwa Krajweg w Warszawe lub w Banku Zwązku Spółek Zarbkwych w Warszawe ne będze debrana przed ukńczene tegż. Ewentualne ddatkwe wnsk d prządku dzenneg lub jeg uzupełnena gą być zgłszne najpóźnej w dnu 7 czerwca 938 w Zarządze we Lwwe, przy ul. Jagellńskej Nr, p. Zarząd p Twufystw Akcyjne Sukennej Manufaktury LEONHARDT, WOELKER GRBARDT w Łdz, Spółka Akcyjna. Blans zaknęca na dzeń 3 grudna 937, STAN CZYNNY. Majątek stały: Grunty zł ; Budynk fabryczne złtych ; Dy eszkalne złtych ; Maszyny urządzena złtych ; Ruchśc zł ; nwentarz żywy zł 900. ; Raze ajątek stały zł Majątek płynny: Gtówka w kase zł ; Gtówka w bankach zł ; Weksle w prtfelu złtych ; Udzały zł ; Materały zł. ; Dłużncy: Odbrcy zł ; Weksle prtestwane zł ; Wątplwe należnśc zł ; Należnśc hpteczne zabezpecz, zł ; Różn zł ; Raze ajątek płynny złtych ; Suy przechdne zł ; Strata za rk peracyjny 937 zł Sua blanswa zł STAN BERNY. Kaptały własne: Kaptał zakładwy zł ; Kaptał artyzacyjny: Sald z rku ubegłeg zł ; Dpsan w rku sprawzdawczy zł ,- Spsan za sprzedane aszyny ruchśc zł ; Raze kaptał artyzacyjny zł ,07; Fundusz Zapgwy zł ; Werzycele zbwązana: Akcepty złtych ; Za blgacje dsetk złtych ; Różn zł ; Raze werzycele zbwązana zł Suy przechdne zł ; Rachunek przejścwy różnc kurswych zł, ; Rachunek zbrwy akcjnaruszów złtych ; Sua blanswa złtych Pzycje pzablanswe: Zbwązana zagranczne zł Rachunek strat zysków na dzeń 3 grudna 937 rku. WNEN: Kszty adnstracyjne złtych ; Prwzje różny złtych ; Różnca kurswa zl 5.45; Śwadczena scjalne zł ; Pdatk płaty steplwe zł ; Straty na dłużnkach zł ; Strata na sprzed, aszynach urządź, zł ; Strata na sprzedanych ruchścach sachdach złtych ; Artyzacja zł ; Raze zł MA: Czynsze dzerżawne krnane złtych ; Różne wpływy złtych ; Strata za rk peracyjny 937 zł ; Raze zł p Rada Banku Dyskntweg Warszawskeg, S. A. zawadaa, że 66-te Zwyczajne Walne Zgradzene Akcjnaruszów dbędze sę w pnedzałek, dna 27 czerwca 938 r., gdzne 7-tej, w sal psedzeń Banku przy ulcy Fredry Nr 8, z następujący prządke brad: ) Rzpatrzene zatwerdzene sprawzdana, blansu raz rachunku strat zysków za rk ) Udzelene pkwtwana władz Banku. 3) Wybór Człnków Rady. 4) Wybór Człnków Ksj Rewzyjnej. Akcjnarusze, pragnący wząć udzał w Walny Zgradzenu, zechcą złżyć akcje lub dnśne kwty depzytwe najpóźnej 20 czerwca 938 r. w Warszawe w Kase Głównej przy ul. Fredry 8, raz w Oddzałach Banku w Drhbyczu, Krakwe, Lwwe Łdz. Wnsk Akcjnaruszów gą być złżne ne późnej, jak na 4 dn przed terne Zgradzena. t357- Skrócny blans rczny (nett) na dzeń 3 grudna 937 r. Górnśląskeg Banku Zwązkweg Sp. Akc. w Chrzwe L AKTYWA: ) Kasa suy d dyspzycj zł ; 2) Blety Skarbwe zł ; 3) Waluty zagranczne zł 94.99; 4) Papery wartścwe ustaw. kap. zap. zł ; 5) Udzały knsrcjalne zł SOOJOOO. ; 6) Bank krajwe zł ; 7) Bank zagranczne zł ; 8) Dysknt zł ; 9) Kredyty w rachunkach beżących zł ; 0) Pżyczk ternwe zł ; ) Neruchśc zł ; 2) Różne rachunk zł ; 3) Strata zł Sua blanswa zł PASYWA: ) Kaptał zakładwy zł ; 2) Kaptały rezerwwe zł ; 3) Fundusz artyzacyjny neruchśc zł ; 4) Wkłady zł ; 5) Rachunk beżące zł ; 6) Różne natychast płatne zbwązana zł ; 7) Bank krajwe zł ; 8) Bank zagranczne zł ; 9) Różne rachunk zł Sua blanswa zl 6, nkas zł Skrócny rachunek strat zysków na dzeń 3 grudna 937 r. WNEN: ) Prcenty prwzje wypłacne zł ; 2) Kszty handlwe zł ; 3) Pdatk zł ; 4) Artyzacja zł.880. ; 5) Odpsy na dłużnkach zarezerwwana zł Ogółe zl MA: ) Pzstałśc zysków z lat ubegłych zł ; 2) Prcenty prwzje pbrane zł ; 3) Różnce kurswe zł ; 4) Dchdy z neruchśc zł ; 5) Zwrt su dawnej dpsanych zł 37.86; 6) Różne zł ; 7)"Strata zł Ogółe zł p Blans zanknęca SAM", Spółk Akcyjnej Munsterann w Katwcach, na dzeń 3 grudna 937 r. AKTYWA:. Majątek stały: aszyny urządzena technczne zł , nwentarz artwy , dele Majątek płynny: Kasa Bank , papery prcentwe 6.49., weksle w prttelu w nkase , akcje udzały , reanenty , dbrcy , kaucje wada , dstawcy za zalczk Strata z lat ubegłych , nej zysk za r = , raze PASYWA:. Kaptał akcyjny , kaptał artyzacyjny Zbwązana: dstawcy , dbrcy za zalczk , rachunek przejścwy , raze Rachunek strat zysków na dzeń 3 grudna 937 r. WNEN: Kszty adnstracj gólnej , kszty fabrykacj , kszty sprzedaży , pdatk państwwe kunalne , dsetk dyskntwe , dpsy artyzacyjne , czysty zysk za r , raze MA: Uzyskan ze sprzedaży twarów Z Rady Nadzrczej ustąpł p. Maksy- 94-kg Blans Zaknęca Okręgweg Zakładu Elektryczneg w Tarnwe, Spółka Akcyjna, na dzeń 3 grudna 937 r. AKTYWA: A. Majątek stały: ) Grunty zł ; 2) Budynk zł ; 3) Sec stacje transfratrwe zł ; 4) Budwa ln 30 kv Sanderz Nsk złtych ; 5) Ruchśc zł ; Raze Majątek stały zł B. Majątek płynny: ) Gtówka w Kase Bankach zł ; 2) Dłużncy zł ; 3) Materały technczne zł ; Raze Majątek płynny zł.305.o48.9. C. Rbty zlecne zł D. Rzrachunk ędzykreswe zł Raze Aktywa zł Suy pzablanswe zl 2, ; Raze zł PASYWA: A. Kaptały własne: ) Kaptał Akcyjny zł ) Kaptał Artyzacyjny zł ; Raze Kaptały własne złtych 2.335, B. Pżyczk nwestycyjne złtych C. Zbwązana: ) Dstawcy zł ; 2) Odbrcy za wpłacne zalczk zł ; 3) nn werzycele zł ; Raze Zbwązana złtych C. Rbty zlecne złtych D. Rzrachunk ędzykreswe zł Zysk nett zł ; Raze Pasywa zł Suy pzablanswe zł ; Raze złtych ,69. Rachunek Strat Zysków Okręgweg Zakładu Elektryczneg w Tarnwe, Sp. Akc, za kres d l.v. 937 d 3.X. 937 r. STRATY; ) Zakup energ elektrycznej zl , 2) Kszty eksplatacj sec zl ; 3) Kszty utrzyana rezerwwej elektrwn w Rżnwe zł ; 4) Płace Dyrekcj persnelu adnstracyjneg zl ; 5) Kszty gólne zarządu zl ; 6) Kszty dsetk pżyczek nwestycyjnych zl ; 7) Kszty bankwe prwzje zl 44.5; 8) Pdatk płaty steplwe zl.958. ; 9) nne wydatk zł ; 0) Artyzacja ruchśc zł ; ) Artyzacja nwestycyj zł ; Zysk nett zł ; Raze Straty zł ZYSK: ) Dchdy z eksplatacj złtych ; 2) Wpływy z tytułu zryczałtwanych ksztów adnstracyjnych zł ; 3) nne dchdy zł ; Raze Dchdy zł kg

7 Nf 25. MONTOR POLSK Dna 2 czerwca 938 r. Blans na dzeń 3 grudna 937 r. Twarzystwa* Ubezpeczeń Wzajenych właśccel drżek sachdwych w Pznana, ul. Kantaka STAN C2YNNY.. Kasa nstytucje kredytwe Ajenc V. Człnkwe z tyt. zaległych składek V. nn dłużncy V. Ruchśc burwe V. nne aktywa Raze zł STAN BERNY.. Kaptał zapaswy nne kaptały fundusze własne zakładu Kaptał zakładwy V. Rezerwa na neuregulwane szkdy ,79. V. Werzycele V. Nepdjęty udzał w zyskach V. Neuszczne pdatk płaty steplwe V. nne pasywa X. Nadwyżka blanswa Raze zł ZYSK.. Czysty, dchód z ajątku zakładu nne zysk Rał 9.8t..57. STRATY.. Nedbór na rachunku ubezpeczeń nne dpsy straty nebjęte pszczególny rachunka: ) dpsan z wartśc ruchśc 22.60, 2) rezerwa pdatkwa Nadwyżka blanswa Raze zł Zarząd. Pdzał nadwyżk blanswej za rk 937, w yśl 23 statutu Twarzystwa: 65% na kaptał zapaswy zł , 5% dla sób, które udzelły pżyczk na kaptał zakładwy zł 55.99, 5% na fundusz specjalny zł 55.99, 5% na budwę dróg zł 55.99, 5% dla Zarządu, Rady Nadzrczej, Ksj Rewzyjnej raz persnelu Twarzystwa zł 55.99, 0% na fundusz na zwrty dla człnków zł.99, 5% na Zwązk Wł. Dr. Sach. zł 55.99, raze zł p Nnejszy zaprasza akcjnaruszy fry MUNDUS, Katwck D Składwy Spedycyjny, Spółka Akcyjna w lkwdacj, Katwce, na Nadzwyczajne Walne Zgradzene, które dbędze sę w dnu 28 czerwca 938 r., gdz. -ej przed płudne, w lkalu bankwy Dresdnet Banku Flale Kattwtz w Katwcach, z następujący prządke dzenny:. Sprawzdane lkwdatra stane lkwdacj, 2. Przedłżene blansu na dzeń , blansu kńcweg na dzeń , 3. Uchwalene pkwtwana dla lkwdatra Rady Nadzrczej, 4. Ushwalene zakńczena lkwdacj, 5. Pwzęce uchwały p yśl art Kdeksu Handlweg przechwanu ksąg dkuentów, 6. Pwzęce uchwały pkrycu ksztów lkwdacyjnych wynagrdzena dla lkwdatra, 7. Wlne wnsk. Akcjnarusze, którzy zaerzają wząć udzał w Walny Zgradzenu, wnn akce swe złżyć najpóźnej trzy dn przed Walny Zgradzene w Dresdner Banku Flale Kattwtz w Katwcach. 9-kg Wll Lebe, Lkw Katwc, ul. Teatralna 5. Zjednczne Brwary Warszawske pd frą HABERBUSCH SCHELE, Sptka Akcyjna w Warszawe. Blans na dzeń 3 grudna 937 r. STAN CZYNNY: Place budynk zł ; Urządzena technczne ruchśc fabr. zł ; Żywy nwentarz ruchśc burwe zł ; Surwce aterały pcncze zł ; Wyrby gtwe zł ; Odbrcy złtych ; Różne należnśc zł ; Gtówka w kase w bankach zł ; Papery wartścwe zł ; Weksle zalczena zł ; Raze złtych STAN BERNY: Kaptał zakładwy zł ; Kaptał zapaswy złtych ; Kaptał nwestycyjny złtych ; Kaptał specjalnej rezerwy zł ; Kaptał artyzacyjny złtych ; Bank zł ; Akcepty zł ; Odbrcy zł ; Różne należnśc zł ; Dywdenda nedebrana zł ; Zysk z rku ubegłeg zł ; Zysk za rk sprawzdawczy zł ; Raze zł Rachunek słrał zysków. WNEN: Kszty fabrykacj pwa, lenad wódek zł ; Wynagr- Melu: acj ków zł ; Kszty sprzedaży gólne zł ; Śwadczena scjalne zł ; Kszty kredytu zł ; Pdatk państwwe kunalne zł ; Tabr przewzwy zł ; Utrzyauchśc dnajwanych złtych MA: Dchdy ze sprzedaży pwa, lenad wódek zł ; Dchdy z neruchśc zł ; Dchdy różne zł ; Odsetk zł ; Raze zł a POLSKE TOWARZYSTWO ELEKTRYCZ- NE, SP. AKC. Blans w dnu 3 grudna 937 r. STAN CZYNNY: Majątek stały: Płaca zł ; Budynk zł ; Maszyny Urządzena zł ; Ruchśc zł 636*4; Mdele zł ; Narzędz-a zł = zł Majątek płynny: Surwce półfabrykaty zł ; Wyrby w wyknanu zł 30.25S7; Gtwe wyrby zł = zł ; Zalczk dstawc zł ; Dłużncy złtych ; Weksle zł ; Bank zł = zł ; Kasa zł ; Papery wartścwe zł.904.9; Kaucje w gtówce zł -740 = zł 2*44.9; Strata zł ; raze zł Wydane gwarancje zł ; gółe zł STAN BERNY: Zbwązana: Pżyczk zł ;. Werzycele zł 204, = zł ; Zalczk d dbrców złtych :.90; Rezerwa na pdatk zł 6.73,93. Kaptały własne: Kaptał akcyjny złtych ; Kaptał zapaswy zł ; Kaptał rezerwwy zł = złtych , raze zł Zbwązafa z tytułu gwarancj zł , gółe zł Rachunek Strat Zysków. WNEN: Adnstracja zł 34,334.04; Kaszty prdukcj zł ; Kszty sprzedaży zł ; Pdatk zł ; Śwadczena scjalne zł ; Odsetk zł ; Różnce kurswe zł ; Strata na sprzedaży ajątku Spółk złtych ; Różne straty zl ; Artyzacja: Budvnków zł ; Maszyn urządzeń zł ; Ruchśc zł ; Mdel zł ; Narzędz zł = zł ; Odpsy na paperach wartścwych zł , raze zł MA: Sprzedaż zł ; Uzyskane sknta zł ; Różne dchdy zł ; Odzyskane należnśc zł ; Bnfkaty przy spłace zbwązań zt ; Strata zł , raze zł Zbwązana zagranczne zł g Blans Plskch Zakładów Checznych NTRAT" S. A. w Warszawe w dnu 3 grudna 937 r. STAN CZYNNY:. Majątek stały: Place grunty zł , Budynk: Fabryczne zł , Gspdarcze zł , Meszkalne zł , zl , Maszyny urządzena zł , Bcznca klejwa zł , Tabr Ruchśc: nw. żywy zł , nw. artwy (ruchśc) zł zł Majątek brtwy: Materały: Surwce zł , Pcncze pędne zł , zł , Wyrby zł , Dłużncy: Odbrcy złtych , Dstawcy zł , Różn zł , zł , Śrdk płynne: Kasa zł , Bank zł , Papery prcentwe zł , Akcje udzały w nnych przedsęb. zł , Weksle w prtfelu w nkase zł , zł , Pzycje przechdne zł , Łączne stan czynny złtych Pzycje uzupełnające (pzablanswe): Różn za złżne depzyty nasze zł , Depzyty trzyane zł., Gwarancje trzyane zł , Różn za nasze gwarancje zł , Kaucje hpteczne trzyane zł 0,000., Różn za nasze kaucje hp. zł , zł STAN BERNY:. Kaptały własne: Kaptał Akcyjny zł , Kaptał zapaswy: Sald z rku ubegłeg zł , Dpsan z zysku 936 r, zł , Dpsan nedebr. dywd. za r. 93 zł , zł , Fundusz specjalny zł , Rezerwa pdatkwana zł Kaptał Artyzacyjny: Sald z rku ubegłeg zł , Dpsan w rku beż. zł , Odpsan artyz. w rku beż. zł , zł Kaptały bce (zbwązana): Dywdenda nedebrana zł , Werzytelnśc hpteczne zł , zł , Werzycele: Odbrcy Zalczk zł , Dstawcy zł , Różn zł , zł , Pzycje przechdne zł , Pzstałść z rku ub. zł , Zysk zł , Łączne stan berny zł , Pzycje uzupełnające (pzablanswe): Depzyty własne zł , Różn za ch depzyty zł., Różn za ch gwarancje zł , Gwarancje wekslwe wydane zł , Różn za kaucje hpteczn zł , Kaucje hpteczne wydane zl , zł Knt strat zysków w dnu 3 grudna 937 r. WNEN: Kszty prdukcj zł , Kszty adnstracj gólnej: Wynagr. Zarządu, Dyrekcj Pracwnków zł , Pdatk państwwe kunalne zł , Różne wydatk zł zł , Kszty sprzedaży zł , Różnce Kursu zł , Kszty Bankwe Różne zł , Artyzacja zł , Zysk zł , Raze zł MA: Sprzedaż zł , Prcenty zł , Różne zł , Gspdartw Rlne zł , Raze złtych» ( g U Ogłszene. Pdpsan lkwdatrzy fry Welkplskeg Twarzystwa Eksprtweg, Sp. z.. w lkwdacj, w Pznanu, ul. Przepadek Nr 2, wzywają werzycel tejże Spółk d zgł.szena swch rszczeń w terne ustawwy. Lkwdatrzy: ( ) Francszek Kwalsk, ( ) Stefan Kauerczak. Pznań, ul. Przepadek Nr p Blans Twarzystwa Fabryk Prtland-Ce- entu WOŁYŃ" Sp. Akc. na dzeń 3.ML 937 rku. STAN CZYNNY: Majątek stały: Grunty Fabryczne Kpalne zł ; Budynk: a) fabryczne zł , b) przyfabryczne zł , c) eszkalne gspdarcze zł = ; Urządzena Technczne: a) aszyny urządzena zł , b) bcznca klejwa zł = ; nwentarz Fabryczny Burwy: a) żywy zł.00., b) artwy zł = zł Majątek płynny: Gtówka w Kase Zarządu zł , gtówka w kase fabrycznej zł ; Papery prcentwe zł ; Weksle w prtfelu zł ; Weksle w nkase zł 660. ; Udzały w nnych przedsębrstwach zł = ; Materały: a) surwce zł , b) pcncze pędne zł = ; Gtwe wyrby twary zł ; Dłużncy: a) należnśc z tytułu uów kartelwych zł , b) dbrcy zł , c) dstawcy zł , d) bank zł , e) różn zł , f) wątplwe należnśc: ) weksle prtestwane zł , 2) nne zł , g) kaucje w Państw, nnych nstytucjach zł 2, = ; nne Aktywa: Należnśc d Rządu Rsyjskeg zł ; Radska Dyrekcja K. P. zł = ; Suy Przechdne: a) wydatk kresu przyszłeg zł , b) suy przechdne zł = zł ; Strata z lat ubegłych zł ; Aktywa gółe zt Suy pzablanswe: a) Gwarancje zł 6.0., b) Kaucje Depzyty zł , c) Oblg Własne zł , d) Oblg Obce zl = zł STAN BERNY: Kaptały własne: Kaptał zakładwy zł ; Kaptał zapaswy: sald z rku ubegłeg zł , dpsan w rku sprawzdawczy zt = zł ; Kaptał Artyzacyjny: a) Sald z rku ubegłeg zł , b) Dpsan w rku sprawzdawczy zł = zł , c) Odpsan w rku sprawzdawczy zł = zł ; Zbwązana: Werzycele: a) akcepty zł , b) bank zł , c) Lkwdatr b. Ptrgr. Mędzyn. Banku Handlweg zł , d) dług hpteczny zt , e) zaległe pdatk zł , f) dstawcy zł , g) dbrcy zł , h) różn zł ; Fundusze Zbwązana Specjalne: Nepdnesna Dywdenda zł , suy przechdne: dtyczące 937 rku kwty d uszczena w 938 r. zł = ; Zysk za 937 rk zł Pasywa gółe zł Suy pzablanswe: a) Gwarancje zł 6.0., b) Kaucje Depzyty zł , c) Oblg Własne zł , d) Oblg Obce zł = zł Rachunek Strat Zysków 937 r WNEN: Kszty Adnstracj Ogólnej: Wydatk Osbwe: wynagrdzene Człnków Zarządu Ksj Rewzyjnej zł ; wynagrdzene urzędnków bura Zarządu zł ; wynagrdzene pracwnków bura fabryczneg zł ; Wydatk rzeczwe: krne, utrzyane bura Zarządu fabryk, czaspsa głszena, ksęg handlwe, płaty steplwe, fary zapg, pdróże kszty reprezentacj, ubezpeczene d gna, prt depesze, utrzvane straży nne zł = zł ; Kszty Fabrykacj zł ; Kszty Opakwana Ekspedycj Ceentu zł ; Kszty Sprzedaży zl ; Kszty Kredytów Dysknt Weksl zl ; Pdatk Państwwe Kunalne zł ; Śwadczena Spłeczne zł ; Odpsy Artyzacyjne zł ; Różnce Kurswe na Paperach Wartścwych zł ; Różne Straty zł ; Zysk za 937 rk zł Ogółe zł MA: Różnca Reanentów Prduktów Gtwych Półfabrykatów w dn. 3.X. 937 r. w prównanu z dn r. zł ; Prcenty pbrane dysknt zł , sągnęt ze sprzedaży zł , sągnęt za dstąpne kntyngenty zł , różnce kurswe na paperach wartścwych zł , różne dchdy zł = zł ; Ogółe zł p Zarząd Sp. Akc. Krtszyn Przyseka, Fabryk Wyrbów Ceracznych nnejszy zawadaa swych akcjnaruszy, że Zwyczajne Walne Zebrane dbędze sę dna 23 czerwca 938 r. gdz. 7-tej w burze Zarządu w Pznanu przy ul. 27 Grudna 4. Prządek brad: ) Wybór Przewdncząceg. 2) Sprawzdane Zarządu Rady Nadzrczej. 3) Przedłżene blansu na rk 937 ków. 4) Pwzęce de- :hunku rzyjęc; blar, zysków. 5) Udzelene p narządu Rady Nadz< arządu Rady Nadz< 9 dn przed Walny Zebra rządu Spółk lub w jakr przedłżą Zarządw dpc czene na 9 dn przed W Druge głszene. Lkwdatr Banku dla Spółdzeln, Spółka Akcyjna, a zaszczyt zawadć WPa- 938 rku gdz ne 8-ej dbędze sę w Wa rszawc w lka Orlej pd Nr 6 3 Walne Zgrr nadzenc Akcjnaruszów astępujący p zenny: ) Zaga 2e wybór pr zewdncz ąceg, 2) Sprazdane lkwdatc r. za kr es d grudna 937 r. d 30 kwe tna 938 rku, 3) Rzpa- :ne blansów rachunku strat zysków lata 933, 934, 935, 936, 937 raz za kr es d styczn a 938 rku d 30 kwet- 938 rku. 4) Sprawzda ne Ksj Reze kresy 5) Zatwerdzeblansów raz rachunku strat zysków pwyższe kres y, 6) Udz elene lkwdaw abslutr ynnśc jeg w kr ese lkwdacj, 7) Uchw lene wynagrdze na dla Ksj Rewzyjn j, 8) Rzpatrze uchwalene p rjektu s tatecznej lkwdac,: a) upważn ene lkw datra d sptraty należnśc wątplwych, b) upważnene lkwdatra d ustąpena werzycel pzstałych aktywów, c) uznane lkwdacj p dknanu wyżej wskazanych czynnśc za ukńczną, d) zatwerdzene prjektu statecznych rachunków upważnene lkwdatra d głszena sprawzdana lkwdacyjneg, e) kreślene wartśc akcj. 9) Wlne wnsk. Warunk udzału głswana na Walny Zgradzenu kreślają 39, 40 4 statutu Banku. Akcjnarusze pragnący wząć udzał w Walny Zgradzenu wnn złżyć swe akcje w lkalu Banku przy ulcy Jasnej pd Nr. 3 w gdznach burwych, najnej na 7 dn przed Walny Zgradzene. Zaast akcj gą być składane zaśwadczena przyjęcu akcj na przechwane lub na zastaw nstytucj kredytwych, państwwych prywatnych, dzałających na zasadze należyce zatwerdznych statutów. 36-g Bank Kwleck, Ptck S-ka, Spółka Akcyjna w Pznanu. Blans rczny (nett) na dzeń 3 grudna 937. STAN CZYNNY: ) Kasa suy d dyspzycj zł ; 2) Waluty zagranczne zł 9.36.; 3) Papery wartścwe zł ; 4) Papery ; 5) Udzały knsrcjalne zł ; 6) Twary zt ; 7) Bank krajwe zł ; 8) Bank zagranczne zł ; 9) Dysknt zł ; 0) Prtesty zł ; ) Kredyty w rachunkach beżących zł ; 2) Pżyczk ternwe zł ; 3) Kredyty akceptac. rebursw. zł ; 4) Neruchśc zł ; 5) Różne rachunk zl. Sua blanswa zł ; ) Dłużncy z tytułu gwarancyj zł ; 2) nkas zt ; 3) Zabezpeczena układów knwersyjnych zl STAN BERNY: ) Kaptat zakładwy zł ; 2) Kaptały rezerwwe zł ; 3) Fundusz artyzacyjny neruchśc zł ; 4) Wkłady zł ; 5) Rachunk beżące zl ; 6) Bank krajwe zl ; 7) Bank zagranczne zł.458.7: 8) Redysknt weksl zł ; 9) Dysknt akceptów Banku Akceptacyjneg zł ; 0) Werzycele hpteczn zł ; ) Zbwązana z tyt. kredytów akceptac. reburswych zł ; 2) Różne rachunk zł ; 3) Zysk zl ; Sua blanswa zł ; ) Zbwązana z tytułu udzelnych gwarancyj zł ; 2) Różn za nkas zł ,6; 3) Różn z tyt. udzelnych zabezp. układów knwers. zł Rachunek Strat Zysków za r WNEN: ) Prcenty prwzje wypłacne zł ; 2) Kszty handlwe zł ; 3) Pdatk zł ; 4) Artyzacja zł ; 5) Odpsy na dłużnkach zł ; 6) Zysk ; raze zł zt MA: ) Pzstałść zysków z lat ubegłych zł ; 2) Prcenty prwzje pbrane zł ; 3) Różnce kurswe zł ; 4) Dchdy z neruchśc zł ; 5) Zwrt su dawnej dpsanych zł ; 6) Różne zł ; raze zł p Grand Htel w Łdz, Spółka Akcyjna. Blans na 3.X. 937 r. STAN CZYN NY: Gtówka, weksle papery wartścwe zł , Budynek zł , nstalacja elektryczna zł , Dźwg zł , nstalacja kanał, zł Ppy zł , nwentarz urządzene zł , Magazyn zł , Dłużncy zł , Strata za lata 9336 zł STAN BERNY: Kaptat akcyjny zł , Fundusz zapaswy zł , Kaptał artyzacyjny z! , Werzycele zł , Zysk za rk 937 zł , Ogółe zt Rachunek strat zysków na 3.XH. 937 r. ZYSK: Htel zl , Blardy zl , Krne zt , Zysk na pap. wartścwych zl STRATY: Rbczna, pensje bura zarządu zł , Ogólne wydatk zł , Utrzyane ruch, neruchśc zt , Pdatk zl , Śwadczena scjalne zł , Ag prcenty zł , Asekuracja zt , Straty na agazyne zł , Artyzacja zł , Zysk za rk 937 zł , Ogółe zł kft

8 MONTOK POLSK ~~.Daa 2 «rwc* 938. r... Nrt2S. POLSKA AKCYJNA SPÓŁKA TELEFONCZNA. Blans na dzeń 3 grudna 937 r. zatwerdzny na Walny Zgradzena AkcjaaruBzw w dnu 24 a* 938 r. STAN CZYNNY:. Majątek stały: ) Neruchśc: aj granty zł , b) budynk zl , c) w budwe zł ,48, 2) Urządzena tewnzne: a) nece telefnczne zł , b) aszyny żt , 3) Narzędza zł , 4) Ruchśc zł Majątek płynny: 5) Gtówka w kasach bankach zł , 6) Papery własne zł , 7) Małerałrzł A2, 9) Dłużncy zł , 9) Suy przechdne złtych Suy pzablanswe: Oddzały zł 553S , Gwarancje zł STAN BERNY:. Kaptały własne! aj Kaptał akcyjny zł , b) Kaptał zapaswy zł U. Kaptał artyzacyjny zł Kaptał bh- Mcyjay zł 4ft XM. V. Zbwązana: ) Wenzycele zł , 2) Fundusz na płacene pdatku dchdweg złtych 4*T3j05CMl6, 3) Suy przechdne zł 6.07Z62, 4 Zysk z lat pprzednch zł , 5) Odps na kaptał zapaswy zł , 6) Odps na ełe bunantarn-apłecase zł , 7) Odps na rachunek Zysków * lat pprzednch zł , 8) Zysk przeznaczny na dywdendę zł Raze sua stanu berneg zł Suy pzablanswe: Rk Oddzałów zł , Różn za gwarancje złtych Zbwązana zagranczne złtych 4R49J8O2W06. Rachunek Strat Zysków za 937 rk. WNEN: ) Wydatk eksplatacyjne na secach telefncznych w Warszawe Oddzałach: a) Pensje pracwnków uysłwych zł , b) Płace pracwnków fzycznych zł , c) Śwadczena scjalne zł , d) aterał dla eksplatacj zł , e) Wydatk rzeczwe zl.93.05, f) Pdatk płaty złtych , g) prcenty d blgacyj zł , 2) Straty na urządzenach tejefnczych, aterałach wpływach talefncznych zł , 3) Artyzacja ajątku zł , 4) Odps na pdatek dchdwy zł , 5) Odps na kaptał zapaswy zł , 6 Odps na cele huantarn - spłeczne zł , 7) Odps na rachunek zysków z lat pprzednch zł , 8 Zysk przeznaczny na dywdendę zł Raze zł MA: Wływy za abnaent l tnę w Warszawe Oddzałach zł g Tw. Prze. K. Waslewsk S-ka, Sp. Akc Blans aa dzeń 3 grudna 937 rka. AKTYWA.. Majątek stały: Neruchśc zł Maszyny, narzędza ruchśc zł Majątek płynny: Kasy bank zł , Papery wartścwe zł Weksle w prtfelu nkase zł Materały, półfabrykaty twary zł Dłużncy zł Suv przechdne zł Raze złtych PASYWA.. Kaptały własne: Kaptał zakładwy zł , Kaptał zapaswy zł Kaptał rezerwwy złtych L Kaptał artyzacyjny złtych Zbwązana: Akcepty zł Werzycele zl Rezerwa na pdatek dchdwy (sald) złtych Dywdenda nepdnesna zł 450. Suy przechdne zł 3.33,. ty. Rezerwy na ddatkwe wynagrdzena dla władz Spółk zł V. Zysk za 937 rk zł Raze zł Sary pzablanswe: Gwarancje trzyane zł Zbwązana z tytułu żyr na wekslach zł Rachunek strat zysków za 937 rk.... WNEN. Kszty adnstracj gólnej zł Kszty prdukcj zł 499, Utrzyane kaszty. Bura. Sprzedaży zł Prcenty zł Pdatk zł Aprtyzacja zł Straty na klśjentach zł Rezerwa na ddatkwe wynagrdzene dla władz Spółk zł Zfsk za 937 rk zł Raze zł MA. Przenesene z r-ku Twarów zł Dchdy różne zł Rase zł uchwalł zneść rezerwę, utwrzną w blanse na ddatkwe wynagrdzene dla Zarządu Ksj Rewzyjnej na rk 937 w kwce zł suę tę dlczyć d zysku blansweg za rk 937, który w ten psób wynese zł p SAMOLOT Sp. Akc. w lkwdacj Pznaa-Ławłca.zawadaa pp. Akcjnaruszy, ze w dna 27 czerwca 938 gdz. -tej w lkalu Banku Pznańskeg w lkwdacj w Pznanu przy Al. Marsz. Płsudskeg 5, dbędze sę Zwyczajne Walne Zebrane z następujący prządke: ) Odczytane prtkłu z statneg Walneg Zebrana. 2} Sprawzdane Zarządu. 3) Przedłżene zatwerdzene blansu za rk ) Udzelene pkwtwana lkwdat- 5) Sprawa dszkdwana aa wywłaszczne grunty. 6) Wlne wnsk Akcjnarusze, życzący sbe wząć udzał z prawe głsu na ty Walny Zebranu akcjnaruszów, wnn złżyć swje akcje lub dwdy depzytwe najpóźnej na 5 dn przed terne dbyca Walneg Zebrana w Banku Pznańsk Tw. Akc. w lkwdacj w Pznanu, Al. Marsz. Płsudskeg g Waha Zebrane Twarzystwa Plskej Macerzy Szklnej dbędze sę stswne d wyagań 3 Statutu Twarzystwa Plskej Macerzy Szklnej w Warszawe w dnu 9 czerwca 938 rku. Prządek brad: Msza śwęta gdzne 9-tej ran w kścele Św. Krzyża. O gdzne 9.45 w sal Twarzystwa Kredytweg Mejskeg, ul. Czackeg 23, składane pełncnctw przez delegatów. ) O gdz. 0 Zagajene twarce Zebrana Walneg przez Prezesa p. Władysława Słtana. Pwłane asesrów sekretarzy. 2) Prtkół z statneg Zebrana Walneg. 3) Referat Prezesa Jana Mchałwcza z Równeg n. t. Kreswe Dy Ośwatwe Plskej Macerzy Szklnej". 4) Sprawzdane z dzałalnśc Twarzystwa Plskej Macerzy Szklnej Zarządu Główneg złży Dyrektr p. Józef Steler. 5) Sprawzdane Ksj Rewzyjnej jej wnsk. Prelnarz budżetu. 6) Dyskusja. Głswane nad wnske Ksj Rewzyjnej udzelene abslutru Zarządw Główneu Plskej Macerzy Szklnej. 7) Wybry uzupełnające człnków Zarządu Główneg, zastępców człnków Ksj Rewzyjnej. 8) Wnsk Zarządów Wjewódzkch, Okręgwych Kół. Dyskusja głswane. 9) Zaknęce Zebrana. Zgdne z S 36 Statutu, zebrane fest władne d decydwana bez względu na lczbę delegatów. Zarząd Główny Plskej Macerzy Szklnej. 355-g Spółka Akcyjna Drukarna Katlcka w lkwdacj z sedzbą w Pznanu, zawadaa PP. Akcjnaruszów, ż dna 5 czerwca 938 r. gdzne 7-tej w burze Spółk, Pznań, ulca Raczyńskch 3/4, dbędze sę Walne Zgradzene Akcjnaruszów. Prządek brad: ) Wybór nweg lkwdatra uchwalene dla neg wynagrdzena. 2) Sprawzdana, przedłżene blansów raz rachunków strat zysków za lata ) Zatwerdzene sprawzdań, blansów raz rachunków strat f zysków pwzęce uchwały w sprawe wynjednrazwej dprawy wdwe p zarły dyrektrze Spółk w yśl uwy służbwej. 6) Wybór Ksj Dradczej. 7) Uchwała w sprawe zakńczena lkwdacj, rzwązana Spółk przechwana ksąg handlwych., 749-kg Zarząd nstytutu Wydawnczeg Bblteka Plaka" Spółka Akcyjna zawadaa pp. Akcjnaruszów, że w dnu 4 czerwca 938 r. gdz w lkalu Spółk przy ul, Św. Jańske 4 w Warszawe, dbędze sę Zwyczajne Walne Zgradzene, z następujący prządke dzenny:. Wybór przewdncząceg. 2. Sprawzdane Zarządu. Rzpatrzene blansu raz r-ku Strat Zysków za rk peracyjny Sprawzdane Ksj Rewzyjnej. 4 Zatwerdzene sprawzdana udzelene pkwtwana Zarządw e czynnśc peracyjnych za 937 r. 5. Wybór człnków Zarządu Ksj Rewzyjnej. 6. Wynagrdzene człnków Zarządu Ksj Rewzyjnej. 7. wnsk Akcjnaruszów w raze ch zgłszena.w terne ustawwy. Akcjnarusze pragnący uczestnczyć w Walny Zgradzenu wnn złżyć w burze Spółk swje akcje lub dwdy zdepnwana takwych na 7 "dn przed Zgra- Banku Pznańskeg, Tw. Akc w lkwdacj dbędze sę dna 27 czerwca 938 r. gdz. lt.30przed pt w lkalu Banku w Pznanu przy Al. Marsz. Płsudskeg 5. Prządek brad: ) Sprawzdane lkwdatra za rk ) Zatwerdzene blansu rachunku zysków, strat na rk ) Udzelene pkwtwana lkwdat- 4) Wlne wnsk Akcjnarusze, którzy chcą wząć udzał w Walny Zebranu, wnn złżyć swje akcje w Banku Pznańsk łub u ntarusza D-ra Stefana Pechckeg w Pznanu, ul. Francszka Ratajczaka najpóźnej d dna 938 r. włączne. 367-g zazna. f plsa fkus W Uneważna zgubny dwód sbsty Nr 833/35, wystawny przez Magstrat w Seanwcach Śl. na nazwsk Erch Ma** p prfesr państw, gnazju. Jana Matejk w Welczce, uneważna zgubną legtyację Nr 54, wydaną przez Krakwske Kuratru p Zagnęła legtyacja Unwersytetu Józefa Płsudskeg Nr 4583, Fahr Józef. 363-g Zgubn dwód sbsty, Hja Berln, Warszawa, Długa g Muranwska 37/20, weksel na zł 00, pł. 20 czerwca 938, wystawca A. Cajtag w Warszawe, Wlska 3, na zlecene L. Hlckener. 359-g legtyację ucznwsl. Szkły Pwszechnej Ze Mazweckej. 372-g legtyację Nr Meczysława Naruszewcza, uczna gnazju Wjcecha Górskeg. 37-g ndeks Unwersytetu Józefa Płsudskeg, Elżbety Sadzewłcz,. alb g Zgubn legtyację Unwersytetu Józefa Płsudskeg Nr 47962, Wesław P- Skradzn Augustynlak- 377-g Zgubn dwód sbsty, Bajnysz Frydan, wydany w Magstrace Częstchwy. Zarząd Wleńskeg Banka Zeasldega zawadaa, że właśccele lstów zastawnych W. B. Z. pkwtwań na ne, zarejestrwanych we właścwy czase, którzy w cągu 20 lat d dna głszena wszczęcu przez Bank zaany lstów rublwych na lsty złtwe, Ł j. d dna 3 serpna 926 rku ne zgłszą sę d Banku p dbór, wzaan lstów rublwych, względne pkwtwań na ne, lstów złtwych, utracą swe* prawa d tych walrów. 906-kg dacj w Błudnu wzywają werzycel fry, aby w cągu trzech esęcy d daty trzeceg głszena zgłsl swje werzytelnśc lkwdatr w Błudnu. Lkwdatrwe: Jan Nelpwcz, Józef Kwalczyk) Mchał Bank. 374-kg 903-kg 38, wydaną przez Dyrekcję Pczt Telegrafów w War- Uneważna sę zagubne pzwlene Mnsterstwa Skarbu z dn. 7/5. 938, L. D. V. 05/2/38. Mtr - Stck", Warszawa, Senatra g weksel, płatny w grudnu 937 rku, wystawca F. Nlec, Równe, na zlecene fry Wtalt", Wln. 907-kg legtyację 435, wydaną przez nspektrat Szklny, Busk, Anna Ptczek, 908-kg pkwtwane pżyczk Nr z dna 26/2.37, wydane przez Kunalną Kasę Oszczędnśc. st. Warszawy na ę Frajzynger Majer, na zastawne 3 szt. 4% Pre. P, Dlarwej, p upływe 5 dn d daty głszena zstane uneważnne Zgubn legtyację u- czenncy Halny Czarneckej, wydaną przez gna- Mar Tanewskej w ft, Wykaz ksążeczek szczędnścwych P. K. O., pdlegających urzenu p upływe esąca Nr Nr:.00-D, J, H, H, J, H, K, H, D, H, tyczaswą legtyację Nr 768 P. W. U. Fabryka Brn w Radu, wystawną na nazwsk Fgla Władysława. 93-kg Zgubn kartę rzeeślnczą Nr rej. 650 na urarstw, wydaną przez Starstw Opatwske Szlae - Całełw Karasw z Ożarwa k/opatwa p Zgłszena" Nr 945, wydane f-e L Zylbersztejn, Bałystk, Ryn. Kścuszk 24, przez Dyrekcję Okręgu Pczt Telegrafów w Warszawe. 902-kg dwód sbsty,....._ Mszyńskeg, Warszawa, Ogrdwa 6. Skradzn w fre L Gertner, Mnuszk Nr 2:. Zezwlene na sprzedaż wyszynk napjów alkhlwych na nazwsk kncesjnarusza Blesława Bergera, zaeldwane w fre. Gertner, Mnuszk 2; L Śwad. Akcyzwe, wyst. przez Kasę Urz. Skarb. Akcyz Mn. na rk 938 (-e półrcze); Św. Przeysłwe, wyst. przez Kasę 6 Urz. Skarb, na rk 938 dla f-y L Gertner, Mnuszk g Zgnbk legtyację Nr 49, wstęp d papern Węzena Mktwskeg, Wadwód sbsty, Stansława Chwlka, Warszawa, Hża -a g Zagubn wadzką Ml da w Żyrardwe, Nr 9. Zagabla legtyację 860-kg Dr Mjżesz Ztrler, Stansławów, zagubł zaśwadczene rejestracyjne, uprawnające g d wyknywan! praktyk lekarskej w Rzeczypspltej Plskej Nr Z. O. 8437/25, wydane przez Mnsterstw Spraw Wewnętrznych. 859-kg Uneważna sę zgłszene celne przywzwe L Urzędu Celneg w Warszawe, według któreg w dnu 24 arca 936 r. dprawny zstał tcykl ark B, S. A., Ank N D 7.86, pjenśc cylndrów pnżej 600 c* dla fry E. Śykes S-ka. 32-g fzlału ejskeg,... M«9 z wkłade złtych 249, wydana na nazwsk Frań' cszka Żłądek, uważać jak neważną. 39-g K, N, H, F, L, H, D, P, C, , 645,475-D, 702.B7-D, D, D, J. s 3903-p PRENUMERATA Mntra Plskeg'. Nuer beżący ksztuje 30 gr; nuer z lat pprzednch zł, <-wtr» ««. ««-ZEŃj Zk /, 65 grszy; druk wyłąc cne garnd. Za / szpalty' głszenwej, szerkśc 67 / 60 grszy) / 95 grszy. O zagubnych dkuentach za wyraz 20 grszy; najnejsze głszena w ty druk garnd, pett., - - Tabelaryczne, -. cyfrwe, z Ogłszena sę p uszczenu całkwtej należnśc przy zaówenu- Za ternwy druk głszeń wydawnctw ne dpwada. zł 2X0. drukuje Teksty głszeń, PRENUMERATĘ Wftwca; Plaka Agencja Telegrafczna. tłczn w Drukarn Państwwej, Mdwa Nr 22. Redaktr Eustachy Ctkalskl

Zarządzenie Nr 105/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 105/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 24 kwietnia 2014 r. Zarządzene r 105/V/2014 Prezydenta Masta Zgerza z dna 24 kwetna 2014 r. w sprawe zman w budżece masta Zgerza na rk 2014 w zakrese zadań z zakresu admnstracj rządwej zlecnych mastu a pdstawe art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U.03.120.1130 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dna 23 czerwca 2003 r. w wzru spsbu prwadzena ewdencj rzpczynych ddawanych d użytkwana bektów budwlanych (Dz. U. z dna 10 lpca 2003 r.) Na pdstawe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 27 maja 2011 r.

Zarządzenie Nr 116/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 27 maja 2011 r. Zarządzene r 116/VI/2011 Prezydenta Masta Zgerza z dna 27 maja 2011 r. w sprawe zmany udżetu zman w udżee masta Zgerza na rk 2011 w zakrese zadań własnyh zlenyh a pdstawe art. 30 ust. 2 pkt 4 art. 5 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 200AT/2011. Prezydenta Miasta Zgierza. z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 200AT/2011. Prezydenta Miasta Zgierza. z dnia 31 sierpnia 2011 r. Zarządzene r 200AT/2011 Prezydenta Mata Zgerza z dna 1 erpna 2011 r. w prawe zany budżetu zan w budżee ata Zgerza na rk 201 1 w zakree zadań włanyh zlenyh a pdtawe art. 0 ut. 2 pkt 4 art. 1 ut. 1 utawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia Ops Przedmt Zamówena Załącznk nr d SIWZ. Przedmtem zamówena jest słga plegająca na kmplekswym trzyman czystśc w bekce zajmwanym przez ZTM : bdynk admnstracyjnym ( pwerzchn gólnej przyblżnej 660,8 m2) przy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki pierwszego kolokwium Podstawy Programowania / INF

Wyniki pierwszego kolokwium Podstawy Programowania / INF 1 Ab Hasan 240917 B 0,8 0,7-1,5 50% 2 Ad Tomasz 241149 A 1,0 0,9 0,8 2,7 90% 3 Al Adam 241152 A 0,8 0,5 0,5 1,8 60% 4 An Jan 241780 C 0,3 0,0-0,3 10% 5 An Jakub 241133 A 0,8 0,9 1,0 2,7 90% 6 An Kacper

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

, , , , 0

, , , , 0 S T E R O W N I K G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M 2 4 V 4 S E K C J I G B 6 9 6 4 C, 8 S E K C J I G B 6 9 6 8 C I n s t r u k c j a i n s t a l a c j i i o b s ł u g i P r z e d r o z p o c z ę

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie majątkowym

Oświadczenie o stanie majątkowym Ośwadczene o stane majątkowym Ja, nżej podpsany(a) Andrzej Krzysztof Bogacz (mona nazwsko) uroazony {a ) jęjg/gg/ggggęf w zatrudnony (a) w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowe S l k p. na stanowsku prokuratora

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MASTA GDYN z dnia... 2018 r. w sprawie wyrażenia zgdy na ddanie w użytkwanie wieczyste nieruchmści, stanwiącej własnść Gminy Miasta Gdyni, płżnej przy ul. Wincenteg Pla. Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33- Tarnów: Dstawa urządzeń kmputerwych dla Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia: 111040-2015; data zamieszczenia: 12.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Programowanie wielokryterialne

Programowanie wielokryterialne Prgramwane welkryteralne. Pdstawwe defncje znaczena. Matematyczny mdel sytuacj decyzyjnej Załóżmy, że decydent dknując wybru decyzj dpuszczalnej x = [ x,..., xn ] D keruje sę szeregem kryterów f,..., f.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 3 GIMNAZJUM NAUCZYCIEL: Marzena Hada ROK SZKOLNY: 2015/2016 KLASA: III

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 3 GIMNAZJUM NAUCZYCIEL: Marzena Hada ROK SZKOLNY: 2015/2016 KLASA: III PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 3 GIMNAZJUM NAUCZYCIEL: Marzena Hada ROK SZKOLNY: 2015/2016 KLASA: III Tematyka/ prblematyk a zajęć Wymagana edukacyjne Pdstawwe (P) Pnadpdstaw we (PP) Śrdk

Bardziej szczegółowo

WYNIKI MISTRZOSTW KATOWIC W PŁYWANIU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ( R.)

WYNIKI MISTRZOSTW KATOWIC W PŁYWANIU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ( R.) WYNIKI MISTRZOSTW KATOWIC W PŁYWANIU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH (12.10.2018 R.) 100 metrów stylem zmiennym dziewcząt 1 WB X LO 1:25,52 17 2 KK I LO 1:25,77 15 3 MZ II LO 1:28,70 14 4 AP III LO 1:30,81 13

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30- Kraków: Usługi transprtwe na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej Krakwie (w rganizacji) w rku 2013 Numer głszenia: 412932-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Results of t h e Joint Mode-Stability Experiment

Results of t h e Joint Mode-Stability Experiment Results of t h e Jont Mode-Stablty Experment presented by Chrstopher Nantsta f r o m Sam Tantaw s Transparences SLAC Ffth SLAC-KEK nternatonal Study Group Meetng ( S G S ) W o r k n g G r o u p 5 R F Modelng

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

u«w VH TUMJ : U-U'.U s = w eii5gfshimi>i "l >55 = gc»fgs5jf - 2» - > => -... >.- Z 5C " -' "- K,, 5H IIHli!gi5h-i-m!l!.5 = H i"" i ii; V «i» > 1 J} - - -f.-'".-"f"f.f; vr-.'"--

Bardziej szczegółowo

!"#$ # % &'# #% # # ( )*+,-.-% /.0! 1!"#$%&' ()*+,-./% "67 8&9:;! )* DE FGHIJ/KLKMNO KM * K 9 PQR4STUVKNWX4N%&Y N )* Z[ \]B^_`ab

!#$ # % &'# #% # # ( )*+,-.-% /.0! 1!#$%&' ()*+,-./% 67 8&9:;! )* DE FGHIJ/KLKMNO KM * K 9 PQR4STUVKNWX4N%&Y N )* Z[ \]B^_`ab !"#$ # % &'# #% # # ( )*+,-.-% /.0! 1=>?@ 1!"#$%&' ()*+,-./%01 2345 "67 8&9:;! )* ?@ABC DE FGHIJ/KLKMNO KM * K 9 PQR4STUVKNWX4N%&Y N )* Z[ \]B^_`abNc LGH M QR4S!"#$%!&' "!ABC$%&' DE C /0 1 FGHIJ CKLM

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Łowicz: Przebudowa ulicy Dolnej w Łowiczu Numer ogłoszenia: 136603-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Łowicz: Przebudowa ulicy Dolnej w Łowiczu Numer ogłoszenia: 136603-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Przebudwa ulicy Dlnej w Łwiczu Numer głszenia: 136603-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko.

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko. B : U U F F U 01 Ę ś ę 3 ż łć ę ę ź ł, Ż 64 ó ł ł óżó, j, j U 02 Ą ś U ł 1925, 1973 łś ą ż ęą fć j j ą j ł 9 ( ) ó 15 F 03 j ąó j j, ę j ż 15 ł, ó f Bść ł łj ł, 1223 j 15 B Ą ć ę j- j ść, j ż ą, ż, ją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w ZHP Spis treści

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P U c h w a ł a n r 2 1 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 2 10. 5. 2 0 1 5 r. w s p r a w i e I n s t r u

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

Spis świadectw wydanych przez COCH w 2006 r.

Spis świadectw wydanych przez COCH w 2006 r. Numer świadectwa Spis świadectw wydanych przez COCH w 2006 r. Numer rejestracyjny (punkt 3 świadectwa) Uznaje się jako (punkt 6 świadectwa) Nr protokołu badań (punkt 7.2.3 świadectwa) Data waŝności świadectwa

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp., ul. Mieszka I 33, 66-400 Gorzów

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp., ul. Mieszka I 33, 66-400 Gorzów Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.grzw-wlkp.s.gv.pl Grzów Wielkplski: ROZBIÓRKA KOMINA, ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE NOWEGO KOMINA PRZY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA DATA OGŁOSZENIA: 03.06.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Ostrwski Park Przemysłwy Sp. z.., ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkplski, wj.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Jarsław: Wyknanie izlacji pzimej i pinwej ścian fundamentwych budynku główneg Zespłu Szkół Spżywczych Chemicznych i Ogólnkształcących w Jarsławiu przy ul. Kraszewskieg 3cd Numer głszenia: 411206-2013;

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. Powstańców 31,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. Powstańców 31, Sukcesywna dstawa leków i róŝnych prduktów leczniczych dla Zespłu Wjewódzkich Przychdni Specjalistycznych w Katwicach Numer głszenia: 35299-2012; data zamieszczenia: 13.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.psmzgorzelec.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.psmzgorzelec.pl Zgrzelec: termmdernizacja budynków szkły pprzez dcieplenie ścian zewnętrznych i strpdachu, wymianę stlarki kiennej i instalacji c.. raz wymianę instalacji wdnkanalizacyjnej Numer głszenia: 95653-2010;

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ

STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzkl.pl Kł: Zakup i dstawa serwera, sprzętu kmputerweg i prgramwania

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

y zamieszkanie (adres placówki, jeśli wnioskodawcą jest nauczyciel lub pracownik socjalny) z kontaktowy (komórkowy lub stacjonarny)

y zamieszkanie (adres placówki, jeśli wnioskodawcą jest nauczyciel lub pracownik socjalny) z kontaktowy (komórkowy lub stacjonarny) Dyrekr Szkły Pdwwej nr 11 z Oddzł Inegrcyjny w Suwłkch nek rzyznne cy w rch Rządweg rgru cy uczn w 2012 rku yrwk zkln, n dfnnwne zkuu dręcznków dl dzec rzczynjących nukę w rku zklny 2012/2013 w klch I

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. F.D.

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. F.D. Łódź: Dstawa mieszanki mineraln-asfaltwej na zimn łącznie z transprtem i rzładunkiem na Obwdy Drgwe w Radmsku i Mzurkach. Numer głszenia: 83248-2011; data zamieszczenia: 19.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie Regulamin Prmcji Kieruj się na szczędzanie 1. Organizatr Prmcji Organizatrem Prmcji Kieruj się na szczędzanie jest Tyta Bank Plska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pstępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rbty budwlane Dstawy X Usługi SEKCJA I: Zamawiający I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiająceg Nazwa Urząd Miejski w Łwiczu REGON: _0_ _0_ _0_ _5_ _2_ _5_ _6_ _3_ _6_ Adres Stary

Bardziej szczegółowo

K R Ó L O W I E PS Z W E C J I PWP.P O LF K U N G O W I E P 5 2 2

K R Ó L O W I E PS Z W E C J I PWP.P O LF K U N G O W I E P 5 2 2 5 2 2 3. Folkungowie WŻ L D E MŻ R B I R G E R S S O N MŻ G N U S I LŻ D U L Å S B I R G E R MŻ G N U S S O N MŻ G N U S I I E R I K S S O N E R Y K MŻ G N U S S O N HŻŻ K O N MŻ G N U S S O N 5 2 3 W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

II.Informacja dodatkowa (załącznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat) PSOUU Koło w GiŜycku za rok obrotowy2010

II.Informacja dodatkowa (załącznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat) PSOUU Koło w GiŜycku za rok obrotowy2010 II.Infrmacja ddatkwa (załącznik d bilansu raz rachunku zysku i strat) PSOUU Kł w GiŜycku za rk brtwy2010 I.Charakterystyka stswanych metd wyceny aktywów i pasywów raz przyczyna ich zmian w stsumku d pprzednieg

Bardziej szczegółowo

Książka Wpływów i Wydatków

Książka Wpływów i Wydatków INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ - Państwwy Instytut Badawczy ul. Świętkrzyska 20 00 950 Warszawa 1 Skr. pcztwa 984 tel./faks: (48 22) 826 93 22, (48 22) 826 61 58 email: rachrl@fadn.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ksap.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ksap.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ksap.gv.pl Warszawa: Rezerwacja i zakup raz dstarczanie biletów na krajwe i zagraniczne pasażerskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wopr.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wopr.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wpr.szczecin.pl Szczecin: Dstawa pjazdu znakwaneg typu PICK-UP dla Wdneg Ochtniczeg Pgtwia Ratunkweg

Bardziej szczegółowo

Jarosław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer ogłoszenia: 373722-2014; data zamieszczenia: 13.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Jarosław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer ogłoszenia: 373722-2014; data zamieszczenia: 13.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jarslaw.itl.pl Jarsław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer głszenia: 373722-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Wynajem długterminwy samchdu na ptrzeby Ministerstwa Skarbu Państwa Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.net Sulmierzyce: Zakup ciężkieg samchdu specjalneg pżarniczeg, ratwnicz gaśniczeg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

Dziś: Pełna tabela loterii państwowej z poniedziałkowego ciągnienia

Dziś: Pełna tabela loterii państwowej z poniedziałkowego ciągnienia Dś: l l ń C D O 0 Ol : Z l N 40 X C R : D l ś 0 R 3 ń 6 93 Oź l ę l ę -H O D ę ź R l ś l R C - O ś ę B l () N H śl ź ę - H l ę ć " Bl : () f l N l l ś 9! l B l R Dl ę R l f G ęś l ś ę ę Y ń (l ) ę f ęś

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Dolnośląska ZHP 1. Zarządzenia i informacje 1.1. Zarządzenia

Chorągiew Dolnośląska ZHP 1. Zarządzenia i informacje 1.1. Zarządzenia C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 0 l i s t o p a d a2 0 1 4 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Numer ogłoszenia: 388090-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Numer ogłoszenia: 388090-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014 RPORiI 271.26.2014 Ciepielów, dnia 26 listpada 2014 rku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Wybór banku d bsługi bankwej budżetu Gminy Ciepielów w latach 2015 2017 Numer głszenia: 388090-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Usługa drukwania publikacji pracwanych i wydawanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 16.01.2015 r. na:

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 16.01.2015 r. na: Radm, dnia 16.01.2015 r. Nr sprawy PN/1/SZS/2015 Szklny Związek Sprtwy w Radmiu 26-600 Radm, ul. Młynarska 17 głasza przetarg niegraniczny na,,dwóz dzieci i młdzieży na pływalnie raz zawdy sprtwe Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/I09111 RADY GMINY LEONCIN z dnia 30 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XXI/I09111 RADY GMINY LEONCIN z dnia 30 grudnia 2011 r. ,_ Ji.:iA t;;mny LeG ul. PllHyWHtllW 3, 05-155 i.encin UHWAŁA R XXI/I09111 RADY GMIY LEI z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy Lencin na lata 2012-2018 a pdstawie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. Łódź: Dstawa sprzętu przeznaczneg na wypsażenie Wjewódzkieg Magazynu Przeciwpwdziweg i Kryzysweg Numer głszenia: 185878-2012; data zamieszczenia: 04.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj. Pawłwiczki: Unieszkdliwienie wyrbów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłwiczki - IV nabór Numer głszenia: 204898-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo