KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. BADANIE FIZYKALNE Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. BADANIE FIZYKALNE Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW"

Transkrypt

1 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu BF w języku polskim BADANIE FIZYKALNE Nazwa przedmiotu w języku angielskim Physical study USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil studiów Pielęgniarstwo Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia licencjackie Praktyczny Specjalność - Jednostka prowadząca przedmiot Osoba odpowiedzialna za przedmiot- koordynator przedmiotu Termin i miejsce odbywania zajęć Imię i nazwisko Dr n. med. Mariola Głowacka Instytut Nauk o Zdrowiu Kontakt Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji ykłady Ćwiczenia Zajęcia bez udziału nauczyciela Zajęcia w pomieszczeniach dydaktycznych Instytutu Nauk o Zdrowiu PSZ w Płocku OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Rok II semestr zimowy Status przedmiotu/przynależność do modułu Język wykładowy Semestry, na których realizowany jest przedmiot ymagania wstępne Obowiązkowy / Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej Polski III iedza z zakresu anatomii i fizjologii człowieka Formy zajęć Liczba godzin Sposób realizacji zajęć Sposób zaliczenia zajęć FORMY, SPOSOBY I METODY PROADZENIA ZAJĘĆ ykład ćwiczenia lektorat konwersator ium seminariu m ZP PZ ZBUN rok s r s r s r s r s r s r s r s wykłady dla wszystkich studentów, ćwiczenia w grupach ok. 0 osób, wielkość jednostki zajęć 5 h lekcyjne tygodniowo ykłady: zaliczenie z oceną po III semestrze obecność i aktywny udział na zajęciach. Ćwiczenia: zaliczenie z oceną po III semestrze

2 Metody dydaktyczne Przedmioty powiązane/moduł ykaz literatury Podstawowa Uzupełnia jąca zaliczanie umiejętności bieżących zdobywanych podczas realizacji ćwiczeń. Zajęcia bez udziału nauczyciela: zaliczenie prac zleconych przez nauczyciela prowadzącego ćwiczenia; ocena podsumowująca po zakończeniu wykonanej pracy przez studenta. ykłady: ykład informacyjny, ykład problemowy, Dyskusja dydaktyczna Metoda programowana z użyciem komputera. Ćwiczenia: Metoda programowana z użyciem komputera, Studium przypadku, Pokaz na fantomie i modelu, Film, Dyskusja dydaktyczna, Pogadanka. Zajęcia bez udziału nauczyciela: Studiowanie literatury, Prezentacja multimedialna, Dyskusja dydaktyczna. Anatomia, Fizjologia, Patofizjologia. Bates B., Bickley L., Hoekelman R(red), ywiad i badanie fizykalne. Springer. PN arszawa 997, 2. Ciechaniewicz. (red): Pielęgniarstwo. Ćwiczenia, PZL, arszawa 2002, 3. Dacre J., Kopełman P.(red), Badanie kliniczne, PZL, arszawa 200,. Dyk D. (red), Badanie fizykalne w pielęgniarstwie, PZL, arszawa 200, 5. Epstein O., Perkin G.D. (red), Badania kliniczne. yd. Czelej, Lublin 200, 6. Gołąb B.,Traczyk.Z.(red), Anatomia i fizjologia człowieka, PZL, arszawa 2002, 7. Kasety video: Badanie fizykalne. 8. Kokot F.(red), Choroby wewnętrzne, PZL, arszawa 2005, 9. Krajewska- Kułak E.,Szczepański M.(red), Badanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i położnych. yd. Czelej, Lublin Obuchowicz A. (red), Badanie podmiotowe w pediatrii, PZL, arszawa 2007,. Tatoń J., Czech A. (red), Ogólna diagnostyka internistyczna. yd. Lek. PZL, arszawa 99, 2.. Zahradniczek K. (red), Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych, PZL, arszawa Gołąb B., Traczyk Z. (red):, Anatomia i fizjologia człowieka, PZL yd.iv, arszawa 2002, 2. Krisman M. A. Scott, Elizabeth _unt, itek M., materiały szkoleniowe Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne, arszawa 999,CKPPiP Zakopane 200, 3. Rowiński., Dziak A. (red),chirurgia dla pielęgniarek, yd. IV, PZL, arszawa 2002,. Ślusarska B., Zarzycka D., Zachradniczek K.(red.): Podstawy pielęgniarstwa. Tom I, II. yd. Czelej, Lublin 200, 5. Zahradniczek K. (red), prowadzenie do pielęgniarstwa, yd. III, PZL, arszawa 999. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA Cele przedmiotu (ogólne, szczegółowe) będzie wyposażony studenta w niezbędną wiedzę z zakresu wywiadu i oceny stanu zdrowia pacjenta. Student : C przeprowadzi wywiad, badanie przedmiotowe C2 opanuje umiejętności niezbędne do interpretacji uzyskanych wyników badania fizykalnego. Treści programowe

3 Efekty kształcenia (kody) BF_0 BF_02 BF_03 Forma zajęć Ćw. Zbun Temat - prowadzenie do problematyki badań fizykalnych. Ocena stanu zdrowia pacjenta dla potrzeb pielęgnowania. 2 - Metody badania fizykalnego. 3 - Badanie przedmiotowe i podmiotowe osób dorosłych. - Badanie podmiotowe zakres i charakter informacji określanych przez pielęgniarkę w badaniu. Liczba godzin Suma liczby godzin szystkie zajęcia eryfikacja wyników badania fizykalnego i podmiotowego. Dokumentowanie wyników. 2 2 BF_U0 Ćw. szystkie ćwiczenia 9 9 BF_U Odrębności badania fizykalnego u dzieci i niemowląt BF_U03 BF_U0 BF_U05 Ćw. Zbun Ćw. 7 Ocena skóry i jej wytworów C - Ocena stanu ogólnego i psychicznego. C 2 - Badanie i ocena głowy i szyi. C 3 - Badanie klatki piersiowej: płuc, gruczołów piersiowych i serca. C - Ocena układu krążenia: centralnego i obwodowego. C 5 - Ocena jamy brzusznej i jej narządów. C 6 - Ocena układu ruchu: mięśniowo- szkieletowego. C 7 - Ocena układu neurologicznego. C 8 - Ocena narządów zmysłów. ZBUN - Działania w zakresie wykonywania podstawowych pomiarów funkcji życiowych służących ocenie stanu pacjenta. ZBUN 2 - Analiza sytuacji zdrowotnej pacjenta na podstawie zgromadzonych informacji. ZBUN 3 - Badanie własnego tętna na tętnicy szyjnej, udowej, ramiennej, podkolanowej. ZBUN - Badanie tętna,oddechu i ciśnienia tętniczego krwi w stanie spoczynku i po wysiłku analiza porównawcza wyników. - Badanie podmiotowe zakres i charakter informacji określanych przez pielęgniarkę w badaniu. 8 - Kompleksowa ocena zdrowia pacjenta C 3 - Badanie klatki piersiowej: płuc, gruczołów piersiowych i serca. BF_K0 Zbun. Zajęcia bez udziału nauczyciela 6 6 BF_K02 Zbun. Zajęcia bez udziału nauczyciela 6 6 kod BF_0 BF_02 Efekty kształcenia Student, który zaliczył przedmiot w zakresie IEDZY omawia badanie podmiotowe ogólne i szczegółowe, zasady jego prowadzenia i dokumentowania charakteryzuje techniki badania fizykalnego i kompleksowego badania fizykalnego pacjenta dla potrzeb opieki pielęgniarskiej Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku K_C.30 K_C.3 określa znaczenie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego w K_C.32. dla obszaru Nie dotyczy

4 BF_03 BF_U0 BF_U02 BF_U03 BF_U0 BF_U05 formułowaniu oceny stanu zdrowia pacjenta dla potrzeb opieki pielęgniarskiej w zakresie UMIEJĘTNOŚCI przeprowadza badanie podmiotowe pacjenta, analizuje i interpretuje wyniki dla potrzeb diagnozy pielęgniarskij i jej dokumentowania rozpoznaje i interpretuje podstawowe odrębności w badaniu noworodka, niemowlęcia, osoby dorosłej i w wieku geriatrycznym wykorzystuje techniki badania fizykalnego do oceny fizjologicznych funkcji skóry, zmysłów, głowy, klatki piersiowej, w tym układu sercowonaczyniowego, układu oddechowego, gruczołów piersiowych, jamy brzusznej, narządów płciowych, obwodowego układu krążenia, układu mięśniowo-szkieletowego i układu nerwowego dokumentuje wyniki badania fizykalnego i ich wykorzystywanie w zakresie oceny stanu zdrowia pacjenta wykonuje badanie fizykalne umożliwiające wczesne wykrywanie chorób sutka i uczy pacjentów samobadania piersi w zakresie KOMPETENCJI systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, BF_K0 dążąc do profesjonalizmu POPrzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe BF_K02 Szczegółowe efekty kształcenia i treści programowe Załącznik nr. Realizacja efektów kształcenia w poszczególnych formach K_C.U9. K_C.U50. K_C.U5. K_C.U52. K_C.U53. K_D.K2. K_D.K6. Nie dotyczy Nie otyczy kod Student, który zaliczył przedmiot w zakresie IEDZY BF_0 + + w ćw Lek konwers sem ZP PZ ZBUN BF_ BF_03 + w zakresie UMIEJĘTNOŚCI ćw Lek konwers sem ZP PZ ZBUN BF_U BF_U02 + BF_U BF_U0 + BF_U05 + w zakresie KOMPETENCJI w cw Lek konwers sem ZP PZ ZBUN BF_K0 + BF_K02 + Kryteria oceny osiągniętych efektów na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę na ocenę,5 na ocenę % pozytywnych odpowiedzi w teście końcowym. 7-75% pozytywnych odpowiedzi w teście końcowym. Student opanował 76-85% pozytywnych odpowiedzi w teście końcowym. Student opanował 86-90% pozytywnych odpowiedzi w teście końcowym. Student ma dużą wiedze i 9-00% pozytywnych odpowiedzi w teście końcowym. Student ma dużą

5 Student opanował efekty kształcenia w stopniu dostatecznym efekty kształcenia w stopniu zadowalającym, ale nie używa stosownego słownictwa efekty kształcenia w stopniu dobrym, potrafi sie prawidłowo wypowiadać umiejętności, ale efekty kształcenia nie wykraczają poza zakres omawianego materiału wiedze i umiejętności, samodzielnie myśli i konstruuje problemy badawcze KRYTERIA OCENY ODPOIEDZI USTNYCH STUDENTA NA ZAJĘCIACH TEORETYCZNYCH l.p. KRYTERIA LICZBA PUNKTÓ NAUCZYCIEL STUDENT I. ykazanie wiedzy i zrozumienia tematu II. Zgodność formułowanych wypowiedzi ze stanem aktualnej wiedzy. III. Poprawność terminologiczna i językowa IV. Logiczny układ treści OGÓŁEM LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓ SKALA OCEN G ZDOBYTEJ PUNKTACJI: Poniżej 0 - Niedostateczny 2 Dostateczny 3 - Dostateczny plus - 5 Dobry 6 - Dobry plus Bardzo dobry KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Z ZAKRESU SAMOKSZTAŁCENIA REALIZOANEGO PRZEZ STUDENTA RAMACH ZAJĘĆ BEZ UDZIAŁU NAUCZYCIELA L.p. KRYTERIA LICZBA PUNKTÓ NAUCZYCIEL STUDENT I. ykazanie wiedzy i zrozumienia tematu II. Zgodność formułowanych wypowiedzi ze stanem aktualnej wiedzy pielęgniarskiej i innej. III. Poprawność terminologiczna i językowa. 0 0 IV. Logiczny układ treści V. Dobór literatury OGÓŁEM LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓ SKALA OCEN G ZDOBYTEJ PUNKTACJI: Poniżej 0 - Niedostateczny 2 Dostateczny 3 - Dostateczny plus - 5 Dobry 6 - Dobry plus Bardzo dobry KRYTERIA OCENY POSTAY STUDENTA PODCZAS ĆICZEŃ CZ. PRAKTYCZNA LICZBA PUNKTÓ LP KRYTERIUM NAUCZYCIEL STUDENT POSTAA STOSUNKU DO PACJENTA POSTAA OBEC ZAODU I NAUKI POSTAA OBEC ZESPOŁU TERAPEUTYCZNEGO POSTAA STUDENTA OBEC REGULAMINU RAZEM: SKALA OCEN G ZDOBYTEJ PUNKTACJI: Poniżej pkt. Niedostateczny -6 pkt. Dostateczny 7-8 pkt. Dostateczny plus 9-20 pkt. - Dobry 2-22 pkt. Dobry plus 23-2 pkt. - Bardzo dobry

6 Metody oceny (F- formułująca, P- podsumowująca) F - obecność i aktywny udział na zajęciach. F 2 - zaliczanie umiejętności bieżących zdobywanych podczas realizacji ćwiczeń. F 3 - zaliczenie prac zleconych przez nauczyciela prowadzącego ćwiczenia; P - zaliczenie wykładów z oceną po III semestrze P 2 - zaliczenie ćwiczeń z oceną po III semestrze P 3- ocena podsumowująca po zakończeniu wykonanej pracy Egzamin ustny Egzamin pisemny/ Zaliczenie Projekt Kolokwium Zadania domowe Referat/ prezentacja Sprawozdanie Dyskusje Efekty kształcen ia (kody) F 20% 0% 0% P 65% 25% 20% Egzamin ustny Egzamin pisemny/ Zaliczenie BF_0 BF_02 BF_03 Forma aktywności Metody weryfikacji efektów kształcenia Projekt Kolokwium BF_U0 BF_U02 BF_U03 BF_U0 BF_U05 Punkty ECTS Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym: ykłady Ćwiczenia Konsultacje przedmiotowe Sprawozd anie Studia stacjonarne 0h 9h Referat/ prezentacja Obciążenie studenta Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym: Inne BF_K0 BF_K02 Studia niestacjonarne Przygotowanie się do egzaminu/zdawanie egzaminu 5h Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury Przygotowanie prac w zakresie zajęć bez udziału nauczyciela - ZBUN (raport, projekt, prezentacja, dyskusja i inne) Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z całego nakładu pracy studenta PUNKTY ECTS ZA PRZEDMIOT 3* * punkt ECTS = godzin pracy przeciętnego studenta. Ilość punktów ECTS = 89 godz.:25 godz. = 3,56 ECTS i 89 godz.:30 godz. = 2,96 ECTS (średnio 3 pkt. ECTS) 0h 9h 6h 89h

7 Załącznik nr. - Szczegółowe efekty kształcenia i treści programowe EFEKTY KSZTAŁCENIA YKŁADY się IEDZA się UMIEJĘTNOŚCI się KOMPETENCJE SPOŁECZNE FORMA ZAJĘĆ YKŁADY się IEDZA się UMIEJĘTNOŚCI się KOMPETENCJE SPOŁECZNE. omawia zakres i charakter informacji określanych przez pielęgniarkę w badaniu podmiotowym 2. charakteryzuje odrębności badania fizykalnego u dzieci i niemowląt. U. ocenia stan zdrowia pacjenta dla potrzeb pielęgnowania, U2. prowadzi badanie fizykalne skóry i jej wytworów, U3. prowadzi badanie fizykalne układu moczowo-płciowego kobiety i mężczyzny, U. ocenia funkcje układu krążenia U5.ocenia funkcje układu ruchu, U6. prowadzi kompleksową ocenę zdrowia pacjenta. K. reprezentuje aktywną postawę w procesie kształcenia, K2. rzetelnie i dokładnie analizuje przekazywane treści. TEMAT - prowadzenie do problematyki badań fizykalnych. Ocena stanu zdrowia pacjenta dla potrzeb pielęgnowania. 2 - Metody badania fizykalnego. 3 - Badanie przedmiotowe i podmiotowe osób dorosłych. - Badanie podmiotowe zakres i charakter informacji określanych przez pielęgniarkę w badaniu. 5 - eryfikacja wyników badania fizykalnego i podmiotowego. Dokumentowanie wyników. 6 - Odrębności badania fizykalnego u dzieci i niemowląt 7 Ocena skóry i jej wytworów 8 - Kompleksowa ocena zdrowia pacjenta LICZBA 2 2 SUMA 0 EFEKTY KSZTAŁCENIA ĆICZENIA. charakteryzuje podstawowe zasady i prawidłowość prowadzenia badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta, 2. definiuje istotę działań podejmowanych w ramach badania fizykalnego, 3. wyjaśnia związek pielęgniarstwa z badaniem fizykalnym. U. przeprowadza całościowe badanie pacjenta z uwzględnieniem właściwych metod, technik i kolejności poszczególnych elementów badania oraz interpretuje uzyskane wyniki badania i dokumentuje je, U2. wykona wybrane elementy badania fizykalnego, U3. gromadzi informacje o pacjencie, zanalizuje zebrane dane, ustala cele i plan opieki wdrażając dane badania fizykalnego, U. wybierze dane z wywiadu i badania fizykalnego istotne dla określenia problemów pielęgnacyjnych pacjenta i zaplanowania opieki pielęgniarskiej, U5. oceni zmieniający się stan zdrowia chorego w zakresie niezbędnym do modyfikacji planu i postępowania pielęgniarskiego. K. zapewnia warunki intymności i przejawia postawę indywidualnego podejścia do pacjenta w trakcie prowadzenia badania. K2. przestrzega praw pacjenta,

8 FORMA ZAJĘĆ Ćwiczenia K3. rzetelnie, dokładnie z odpowiedzialnością i zrozumieniem przeprowadza wywiad i prowadzi badanie fizykalne pacjenta, K. zachowuje tajemnicę zawodową, K5. systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową, K6. współpracuje w zespole z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej. TEMAT C - Ocena stanu ogólnego i psychicznego. LICZBA C 2 - Badanie i ocena głowy i szyi. 2 C 3 - Badanie klatki piersiowej: płuc, gruczołów piersiowych i serca. 3 C - Ocena układu krążenia: centralnego i obwodowego. 2 C 5 - Ocena jamy brzusznej i jej narządów. 3 C 6 - Ocena układu ruchu: mięśniowo- szkieletowego. 2 C 7 - Ocena układu neurologicznego. 2 C 8 - Ocena narządów zmysłów. 2 EFEKTY KSZTAŁCENIA ZAJĘCIA BEZ UDZIAŁU NAUCZYCIELA umiejętności/ efekty uczenia się IEDZA umiejętności/ efekty uczenia się - UMIEJĘTNOŚCI umiejętności/ efekty uczenia się - KOMPETENCJE SPOŁECZNE FORMA ZAJĘĆ Zajęcia bez udziału nauczyciela SUMA 3 9.pogłębia i uzupełnia wiedzę z zakresu badania fizykalnego - wykorzystując najnowsze publikacje. U.nabędzie umiejętność poszerzania wiedzy tematycznej w formie samodzielnej pracy. K.wykazuje postawę twórczą, poszukującą, K2.wykazuje postawę aktywności i zaangażowania w samodzielnym poszerzaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, K3.reprezentuje twórczą postawę i dzieli się zdobytymi kompetencjami. TEMAT. Działania w zakresie wykonywania podstawowych pomiarów funkcji życiowych służących ocenie stanu pacjenta. 2. Analiza sytuacji zdrowotnej pacjenta na podstawie zgromadzonych informacji. 3. Badanie własnego tętna na tętnicy szyjnej, udowej, ramiennej, podkolanowej. LICZBA GODZI SUMA 6. Badanie tętna,oddechu i ciśnienia tętniczego krwi w stanie spoczynku i po wysiłku analiza porównawcza wyników.

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wykład 30 godzin w semestrze

Wykład 30 godzin w semestrze KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/POM w języku polskim Podstawy marketingu Nazwa przedmiotu w języku angielskim The basics of Marketing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

III, IV, V(stacjonarne)

III, IV, V(stacjonarne) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: burza mózgów, problemowa

metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: burza mózgów, problemowa Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: SYLABUS 2012-2015 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Kod modułu Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PO.1.OS-P Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Anatomia Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Dr n. med. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Studia stacjonarne I rok studiów i dalsze od roku 2012/2013 Kierunek: Fizjoterapia Tarnów czerwiec

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego PRZEDMIOT: Anatomia prawidłowa człowieka KIERUNEK: Fizjoterapia SPECJALNOŚĆ: - RODZAJ STUDIÓW: studia niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015

KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015 KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015 Kod przedmiotu 12.6-3FIZJ-C1-KUR Nazwa przedmiotu polskim Kształcenie umiejętności ruchowych i metodyka nauczania ruchu w języku angielskim Education and methods

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów I Rok studiów Przedmiot: Język obcy Jednostka w jakiej realizowany jest przedmiot nauczania: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wymiar godzinowy przedmiotu: I semestr 30 godzin ćwiczeń 1 pkt. ECTS

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Programy komputerowe w rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../VI/2013 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia... r. w sprawie przyjęcia programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę

Bardziej szczegółowo