KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji"

Transkrypt

1 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil studiów Specjalność Matematyka Stacjonarne Studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Matematyka bankowa i ubezpieczeniowa Jednostka prowadząca przedmiot Osoba odpowiedzialna za przedmiot- koordynator przedmiotu Termin i miejsce odbywania zajęć Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki Imię i nazwisko Dorota Klim Kontakt Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji i konwersatorium zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym Instytutu Nauk Ekonomicznych i Informatyki OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Semestr zimowy Status przedmiotu/przynależność do modułu Język wykładowy Semestry, na których realizowany jest przedmiot Grupa przedmiotów specjalnościowych, przedmiot obowiązkowy Polski V Wymagania wstępne Formy zajęć Liczba godzin FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ ćwiczenia lektorat rok Sem estr Sposób realizacji zajęć konwersato rium seminariu m ZP PZ Samokszt ałcenie- ZBUN r s r s r s r s r S R s r S Zajęcia w grupach 25- osobowych, 2 godziny tygodniowo wykładu + 2 godziny tygodniowo konwersatorium Sposób zaliczenia zajęć pisemny, kolokwia

2 Metody dydaktyczne Przedmioty powiązane/moduł Wykaz literatury Podstawowa Uzupełni ająca - wykład, analiza tekstu z dyskusją Konwersatorium pogadanka, własna działalność, zadania do rozwiązania [1] B. Błaszczyszyn, T. Rolski, Podstawy matematyki ubezpieczń na życie, WNT [2] M. Skałba, Matematyka w ubezpieczeniach. Ubezpieczenia na życie, WNT CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA Cele przedmiotu (ogólne, szczegółowe) Zapoznanie studenta z teorią ubezpieczeń na życie. Zapoznanie z modelowaniem demograficznym. Omówienie wykorzystania metod aktuarialnych oraz modeli demograficznych w wycenie ubezpieczeń na życie. Efekty kształcenia (kody) Forma zajęć Konwersatorium Treści programowe Temat Elementy demografii. Tablice trwania życia. Analityczne modele demograficzne. Wartości aktuarialne podstawowych typów ubezpieczeń, zależności rekurencyjne. Renty życiowe podstawowe rodzaje, wypłaty okresowe i ciągłe. Kalkulacja składek netto w przypadku dyskretnych i ciągłych kontraktów. Rezerwy składek netto dla kontraktów dyskretnych i ciągłych. Kalkulacja składek netto i rezerw w przypadku utraty zdolności do pracy lub śmierci. Polisy grupowe oraz przykłady produktów rentowych grupowych. Elementy demografii. Tablice trwania życia. Analityczne modele demograficzne. Wartości aktuarialne podstawowych typów ubezpieczeń, zależności rekurencyjne. Renty życiowe podstawowe rodzaje, wypłaty okresowe i ciągłe. Liczba godzin 6 6 Suma liczby godzin

3 ,, Konwersatorium,, Konwersatorium Kalkulacja składek netto w przypadku dyskretnych i ciągłych kontraktów. Rezerwy składek netto dla kontraktów dyskretnych i ciągłych. Kalkulacja składek netto i rezerw w przypadku utraty zdolności do pracy lub śmierci. Polisy grupowe oraz przykłady produktów rentowych grupowych. Efekty kształcenia Kod Student, który zaliczył przedmiot w zakresie WIEDZY Student zna podstawowe pojęcia związane z rynkiem ubezpieczeniowym, rozróżnia podstawowe typy ubezpieczeń. Student zna najważniejsze metody ilościowe i modele związane z ubezpieczeniami i wyceną ryzyka. w zakresie UMIEJĘTNOŚCI Student wykorzystuje narzędzia matematyczne do modelowania i rozwiązywania najbardziej typowych problemów związanych z ubezpieczeniami i wyceną ryzyka. Student potrafi interpretować i prezentować ilościowe i jakościowe wyniki dotyczące zagadnień matematyki ubezpieczeniowej. Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku Smbiu_W03 Smbiu_W0 Smbiu_1 Smbiu_2 dla obszaru X1A_W01 X1A_W01 X1A_U01 X1A_U02 X1A_U05 X1A_U06 w zakresie KOMPETENCJI Student potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień z Smbiu_K03 zakresu bankowości i ubezpieczeń Realizacja efektów kształcenia w poszczególnych formach X1A_K06 Kod Student, który zaliczył przedmiot w zakresie WIEDZY w ćw Lek konwers Sem ZP PZ ZBUN w zakresie UMIEJĘTNOŚCI w ćw Lek konwer Sem ZP PZ ZBUN w zakresie KOMPETENCJI w cw Lek konwer Sem ZP PZ ZBUN Kryteria oceny osiągniętych efektów Ocena końcowa: Ocena z przedmiotu, to średnia arytmetyczna ocen z konwersatorium i egzaminu, przy czym

4 jeżeli przynajmniej jedna z tych dwóch ocen jest negatywna, to ocena końcowa też jest negatywna. Zasady uzyskania odpowiedniej oceny pozytywnej w zależności od uzyskanej średniej arytmetycznej przedstawiono poniżej. Konwersatorium: Ocena z konwersatorium, to średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z grup zadań sprawdzających odpowiedni efekt kształcenia, przy czym jeżeli przynajmniej jeden efekt kształcenia nie został sprawdzony (oceniony pozytywnie), to ocena z konwersatorium jest negatywna. Każda grupa zadań sprawdza co najmniej jeden efekt kształcenia spośród,, oraz każdy efekt kształcenia,, jest sprawdzany w co najmniej jednej grupie zadań. Zasady uzyskania odpowiedniej oceny pozytywnej w zależności od uzyskanej średniej arytmetycznej przedstawiono poniżej. : Ocena z egzaminu, to średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z grup pytań sprawdzających odpowiedni efekt kształcenia, przy czym jeżeli przynajmniej jeden efekt kształcenia nie został sprawdzony (oceniony pozytywnie), to ocena z egzaminu jest negatywna.. Każda grupa pytań sprawdza co najmniej jeden efekt kształcenia spośród, oraz każdy efekt kształcenia, jest sprawdzany w co najmniej jednej grupie zadań. Zasady uzyskania odpowiedniej oceny pozytywnej w zależności od uzyskanej średniej arytmetycznej przedstawiono poniżej. na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę na ocenę,5 na ocenę 5 arytmetyczna należy do przedziału [3;3,25). arytmetyczna należy do przedziału [3,25;3,75). arytmetyczna należy do przedziału [3,75;,25). arytmetyczna należy do przedziału [,25;,75). arytmetyczna należy do przedziału [,75;5]. Metody oceny (F- formułująca, P- podsumowująca) ustny pisemny Projekt Kolokwium Zadania domowe Referat/ prezentacj a Sprawozdanie Dyskusje F P Metody weryfikacji efektów kształcenia Efekty kształceni a (kody) ustny pisemny Projekt Kolokwium Sprawozdanie Referat/ prezentacja Inne Punkty ECTS Forma aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym: W Ćw Obciążenie studenta Studia Studia stacjonarne niestacjonarne Forma zajęć Konsultacje przedmiotowe 15 Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

5 Przygotowanie się do egzaminu/zdawanie egzaminu 15 Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego 10 Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 15 Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z całego nakładu pracy studenta PUNKTY ECTS ZA PRZEDMIOT 115

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) Prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc Katedra Prawa Karnego Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) dla przedmiotu Polskie prawo karne na

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Projektowanie i użytkowanie systemów operacyjnych Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EAR-2-324-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek:

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - -

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-3s-01RIN Pozycja planu: D C1 C C3 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3 Kod przedmiotu:. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane IHFIL-L-2k9-203FA- IHFIL-L-2k9-203L- Pozycja planu: C 9 Nazwa przedmiotu Wstęp do językoznawstwa 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Technologie tworzenia serwisów internetowych Website development technologies

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 12 0 0 0 0

niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 12 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Prawo gospodarcze stacjonarne IDD505 niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy wbudowane

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy wbudowane Nazwa modułu: Metodyki projektowania i modelowania systemów I Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Kod przedmiotu: TSA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 /2012 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego B1

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego B1 KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 /2012 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w polskim Lektorat języka angielskiego B1 języku angielskim English language course B1 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów

Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów Opracowanie: Dr Beata Jałocha & Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek (Uniwersytet Jagielloński) Niniejsza

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo