nr sprawy: BZP ML Wrocław, dn. 10 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 10 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 11"

Transkrypt

1 nr sprawy: BZP ML Wrocław, dn. 10 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 11 dotyczy: postępowania nr BZP ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa, wdrożenie i wsparcie zintegrowanego oprogramowania klasy ERP wraz z Budżetowaniem i Kontrolingiem pracującym na niezależnej zewnętrznej Hurtowni Danych oraz Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły w ww. postępowaniu: Pytania dotyczące Załącznika nr 3 do SIWZ - Zestawienie Szczegółowych Funkcjonalności Systemu; Pytanie nr 311 Wymaganie nr B22: System zapewnia przewalutowania dla rozrachunków na dowolny dzień. Czy Zamawiający wymaganie nr B22 rozumie jako: "System zapewnia przewalutowania wybranych płatności/zapłat na dowolny dzień dostosowując walutę zapłaty do waluty transakcji - dokumentu źródłowego w celu jego rozliczenia."? Zamawiający wymaga aby System zapewnił rozliczenie należności i zobowiązań na dowolny dzień dostosowując walutę zapłaty do waluty transakcji dokumentu źródłowego w celu jego rozliczenia. Pytanie nr 312 Wymaganie nr C9: Możliwość ręcznej zmiany przez uprawnionego użytkownika kwoty (również 0,00 zł) wpłaty do banku. Czy Zamawiającemu chodzi o możliwość poprawy kwoty na bieżącym dokumencie wypłaty z kasy (bieżącym rozumianym jako ostatnim), czy też o możliwość poprawy kwoty płatności (wpłaty) wprowadzonej w module obsługi przelewów bankowych? Wymaganie C9 powiązane jest z poprzednim C8. Zamawiający wymaga możliwości poprawy kwoty (automatycznie wyliczanej, ręcznie korygowanej również do 0,00 zł) przez uprawnionego użytkownika na dziennym dokumencie wpłaty gotówkowej

2 (rozliczenia kasy) do banku, która umożliwi pozostawienie w kasie środków pieniężnych wyższych niż ustalone u Zamawiającego pogotowie kasowe. Pytanie nr 313 Wymaganie nr F3: System zapewnia możliwość zdefiniowania więcej niż jednego planu kont. Czy Zamawiający wymaganie nr F3 rozumie jako: "System zapewnia możliwość zdefiniowania różnych planów kont w różnych latach obrotowych".? Zamawiający rozumie to jako możliwość elastycznego tworzenia planów kont np. dla projektów, budżetów. Pytanie nr 314 Wymaganie nr F70: Wprowadzanie danych i księgowań do okresów zamkniętych przez uprawnionego użytkownika. Wymaganie to jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Nie można modyfikować zamkniętych okresów sprawozdawczych. Czy wymaganie możemy rozumieć jako "Wprowadzanie przez uprawnionego użytkownika danych i księgowań do okresów zablokowanych"? Tak należy rozumieć to wymaganie. Pytanie nr 315 Wymaganie nr S4: Generowanie i wydruk sprawozdania dla GUS, MNiSW, US, w tym F-01/s, Rb-n, Rb-z, DUK, NUK, RBWS, bilans, rachunek wyników (w ujęciu podatkowym i księgowym), przepływy pieniężne, zestawienie zmian w kapitale własnym, wykonanie planu rzeczowofinansowego, deklaracje: CIT, VAT, IFT, INTRASTAT, informacja podsumowująca, korekty deklaracji, inne zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Czy Zamawiający wymaganie nr S4 rozumie jako " Generowanie i wydruk sprawozdania F-01/s, bilans, rachunek wyników (w ujęciu podatkowym i księgowym), przepływy pieniężne, zestawienie zmian w kapitale własnym VAT, INTRASTAT, informacja podsumowująca, korekty deklaracji VAT oraz możliwość tworzenia sprawozdań dla GUS, MNiSW, US, w tym Rb-n, Rb-z, DUK, NUK, RBWS, wykonanie planu rzeczowofinansowego, CIT, IFT i inne zgodnie z obowiązującymi regulacjami."? Tak, pod warunkiem, że tworzenie sprawozdań oparte będzie na mechanizmach systemu i będą wymagały minimalnej pracy użytkownika Pytanie nr 316 Wymaganie nr S11: Raporty sprawozdawczości w zakresie importu i eksportu usług.

3 Czy Zamawiający wymaganie nr S11 rozumie jako "Możliwość tworzenia sprawozdawczości w zakresie importu i eksportu usług"? Tak, pod warunkiem, że tworzenie sprawozdań oparte będzie na mechanizmach systemu i będą wymagały minimalnej pracy użytkownika Pytanie nr 317 Wymaganie nr S17: Generowanie arkusza inwentaryzacyjnego produkcji w toku (rocznego raportu zleceń niezakończonych) - numerowanie stron ciągłe, stronicowanie osobno rozpoczynające się dla każdej jednostki. Przedmiot zamówienia Zamawiającego nie przewiduje obsługi procesów produkcyjnych. Czy wymaganie nr S17 możemy rozumieć jako: Generowanie arkusza inwentaryzacyjnego - numerowanie stron ciągłe, stronicowanie osobno rozpoczynające się dla każdej jednostki? Obsługa produkcji w toku w uczelniach to nie obsługa procesu produkcyjnego. Dotyczy ona niezakończonych i nierozliczonych projektów (np. dydaktycznych, naukowych, badawczych). Pytanie nr 318 Wymaganie nr S22: Raport z wybranych kont z podaniem konta przeciwstawnego, z sumowaniem na zadanych poziomach analityki. Czy Zamawiający wymaganie nr S22 uzna za spełnione jeżeli: "System umożliwi wygenerowanie raportu z wybranych kont z podaniem konta przeciwstawnego oraz zapewni wygenerowanie raportu obrotów i sald z sumowaniem na zadanych poziomach analityki."? Tak Pytanie 319 Wymaganie nr K62: Zamawiający wskazał w wymaganiu K62-12 rodzajów prezentacji danych. Jeżeli Wykonawca zapewni 10 z 12 rodzajów prezentacji danych (bez prezentacji wyników w formie "wykresu radarowego" oraz "wykresu konturowego" to czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione? Jeżeli Zamawiający nie uzna wymagania za spełnione wnosimy o rozbicie wymagania K62 na 12 odrębnych wymagań tak by była możliwość udzielenia odpowiedzi dla każdej pozycji wymagania. Zamawiający podzieli wymaganie na 12 odrębnych wymagań. Pytanie nr 320 Wymaganie nr K128:

4 Możliwość dowolnego zdefiniowania struktury budżetowej w dowolnej liczbie przekrojów (wymiarów). Czy Zamawiający uzna wymaganie K128 za spełnione jeśli będzie możliwość dowolnego zdefiniowania struktury budżetowej ale maksymalna liczba przekrojów (wymiarów) będzie równa 128? Obecnie Zamawiający nie jest w stanie określić maksymalnej liczby przekrojów. Szczegóły na etapie analizy przedwdrożeniowej. Pytanie nr 321 Wymaganie nr K143: Możliwość rozbudowy struktury budżetowej. Czy wymaganie oznaczone jako K143: Możliwość rozbudowy struktury budżetowej., należy rozumieć jako: "Możliwość rozbudowy struktury budżetowej o nowe pozycje budżetowe."? Tak. Możliwość rozbudowy struktury pionowej, poziomej, wielowymiarowej. Pytanie nr 322 Wymaganie nr K153: Możliwość ukrywania/rozwijania pozycji budżetowych w szablonie. Czy wymaganie oznaczone jako K153: Możliwość ukrywania/rozwijania pozycji budżetowych w szablonie., należy rozumieć jako: Możliwość zwijania/rozwijania pozycji budżetowych w szablonie.? Tak, pod warunkiem, że zwinięte dane będą mogły być zablokowane. Pytanie nr 323 Wymaganie nr K157: Możliwość definiowania narzutów kosztów pośrednich, kluczy podziałowych dla narzutów kosztów pośrednich z automatycznym wyliczeniem, korektą ich wartości na budżetach i na danych rzeczywistych. Czy wymaganie K157 można rozumieć jako: Możliwość definiowania narzutów kosztów pośrednich, kluczy podziałowych dla narzutów kosztów pośrednich z wyliczeniem w oparciu o zdefiniowany w systemie algorytm, korektą ich wartości na budżetach".? Zgodnie z podstawowymi założeniami funkcjonowania narzędzi klasy Budżetowania i Kontrolingu opartych o Hurtownie Danych nie powinny ingerować w dane pochodzące z systemu transakcyjnego zasilającego Hurtownię Danych, ponieważ może to podważyć wiarygodność danych w obu systemach. Tak. Zapis o korekcie na danych rzeczywistych dotyczy sytuacji, kiedy w księdze głównej korygujemy księgowanie narzutu kosztów pośrednich w przypadku np. zmiany przepisu podziałowego.

5 Pytanie 324 Wymaganie nr K162: Czy zamawiający uzna wymaganie K162 za spełnione jeśli sformułowania Sprawozdanie GUS s-12 i Sprawozdanie GUS s-10 zostaną rozumiane jako Wybrane dane do sprawozdania GUS s-12 i Wybrane dane do sprawozdania GUS s-10? Tak, na etapie analizy przedwdrożeniowej zostaną zdefiniowane dane do sprawozdania GUS. Pytanie nr 325 Wymaganie nr K165: Możliwość pracy z aplikacją zarówno w trybie Grubego Klienta (w sieci lokalnej, w interfejsie aplikacji), jak też Cienkiego Klienta (przez przeglądarkę internetową). W związku z tym, że istnieją różne interpretacje definicji "Cienkiego klienta" oraz to, że Zamawiający wyraźnie specyfikuje wymagania funkcjonalne, które mają być dostępne w przeglądarce WWW to czy wymaganie K165 należy rozumieć jako "Możliwość pracy z aplikacją zarówno w trybie Grubego Klienta (w sieci lokalnej, w interfejsie aplikacji), jak też przez przeglądarkę internetową WWW dla funkcjonalności stosownie oznaczonych z obszaru Budżetowania i Kontrolingu oraz Hurtowni danych wskazanych w załączniku nr 3 SIWZ".? Tak. Pytanie nr 326 Wymaganie nr T40: Możliwość blokady automatycznego udzielania prefinansowania przez uprawnionego użytkownika. Zważywszy na fakt iż brak w SIWZ wymagań które potwierdzałyby że System powinien realizować "automatyczne udzielanie prefinansowania" zatem należy przyjąć iż "automatyczne udzielanie prefinansowania" nie jest realizowane a zatem niemożliwa jest również jego "możliwość blokady". Jak należy zatem rozumieć wymaganie T40? Wymagania te opisano w SIWZ od pozycji T37 do T42. Pytanie nr 327 Wymaganie nr T52: Możliwość rejestrowania dysponentów w odniesieniu do przyporządkowanych obiektów kontrolingowych i do osób odpowiedzialnych za ich wykorzystanie. Wymaganie T52 jest ogólnie sformułowane. Prosimy o doprecyzowanie procesu rejestrowania dysponentów oraz osób odpowiedzialnych za wykorzystanie obiektów kontrolingowych. Zamawiający ma określoną liczbę osób uprawnionych do dysponowania środkami. System powinien powiązać osoby (uprawnione i/lub odpowiedzialne za wykorzystanie) z

6 poszczególnymi obiektami kontrolingowymi lub ich grupami. Pytania dotyczące Załącznika nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Pytanie nr 350 Zamawiający w pkt IV ppkt określił, że Wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z Unicode). Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli rozwiązanie oparte będzie o inną stronę kodową niż UNICODE jednak umożliwiające wprowadzanie znaków zbioru Unicode w wybranych i wskazanych przez Zamawiającego polach Systemu? Zamawiający uzna wymagania za spełnione, jeśli System podczas wymiany danych z zewnętrznymi systemami zapewni ich prawidłową wymianę. Pytanie nr 351 Zamawiający w pkt I ppkt 2.3. napisał Wdrożony System powinien pracować w niezależnych środowiskach: produkcyjnym, testowym i rozwojowym. Środowisko testowe musi spełniać równolegle wymagania stawiane środowisku szkoleniowemu. Czy niezależność środowisk produkcyjnego, testowego i rozwojowego może być zrealizowana za pomocą separacji na poziomie instancji bazy danych? Czy też wymagana jest fizyczna separacja tych środowisk? Zamawiający wymaga co najmniej niezależnego środowiska dla środowiska produkcyjnego. Pytanie nr 352 Zamawiający w pkt III opisał Infrastrukturę techniczną i informatyczną Zamawiającego. Prosimy o jej doprecyzowanie poprzez odpowiedzi na poniższe pytania: Czy Zamawiający dysponuje i zapewni domenę Microsoft Active Directory wraz licencjami dostępowymi CAL dla wszystkich użytkowników Systemu? Zamawiający nie dysponuje, ale zapewni domenę Active Directory. Natomiast licencje dostępowe CAL, jeśli są niezbędne do działania systemu, zapewni Wykonawca. Pytanie nr Czy Zamawiający zapewni dostępowe licencje terminalowe (Remote Desktop Services) dla wszystkich 300 użytkowników systemu (w tym użytkowników pracujących z oddziałów)?. Zamawiający nie zapewni licencji. Jeżeli są one niezbędne, Wykonawca musi je dostarczyć wraz z Systemem. Pytanie nr Czy Zamawiający może podać dokładny model procesora/ów E wykorzystanych w

7 farmie serwerów wirtualnych Zamawiającego? Zamawiający jest w posiadaniu procesorów Intel Xeon E Pytanie nr Jaką część podanej Infrastruktury technicznej i informatycznej Zamawiającego można wykorzystać na potrzeby projektu: wolny obszar pamięci RAM, wolna przestrzeń dyskowa wraz z wyszczególnieniem obszarów dyskowych, liczba dostępnych rdzeni procesorów, aktualna utylizacja farmy serwerowej? Cała wymieniona w SIWZ infrastruktura jest przeznaczona pod wdrożenie zamawianego Systemu. Pytanie nr Jakie są możliwości rozbudowy podanej Infrastruktury technicznej i informatycznej Zamawiającego? Czy Wykonawca powinien uwzględnić koszt ewentualnej jej rozbudowy czy też Zamawiający wykona rozbudowę we własnym zakresie w oparciu o wymagania przedstawione przez Wykonawcę? Zamawiający zakłada, że wymieniona w SIWZ Infrastruktura przeznaczona pod wdrożenie zamawianego Systemu będzie wystarczająca. Jeśli okaże się, że tak nie jest, wówczas Zamawiający wykona rozbudowę we własnym zakresie w oparciu o wymagania przedstawione przez Wykonawcę. Pytania dotyczą Załącznika nr 3 do SIWZ Zestawienie Szczegółowych Funkcjonalności Systemu Pytanie nr 358 K6 Możliwość uzupełnienia Hurtowni Danych danymi z plików Excel z poziomu aplikacji bez konieczności pisania procedur SQL (bez posiadania wiedzy informatycznej). Czy zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli funkcjonalność o której pisze zamawiający będzie realizowana poprzez aplikację zewnętrzną SQL Server Business Intelligence Development Studio? Tak. Pytanie nr 359 Możliwość samodzielnego tworzenia kostek OLAP z poziomu aplikacji bez K9 konieczności posiadania wiedzy dotyczącej procedur SQL-owych. Czy zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli funkcjonalność o której pisze zamawiający będzie realizowana poprzez kreatora wbudowanego w aplikację zewnętrzną SQL Server Business Intelligence Development Studio?

8 Tak. Pytanie nr 360 K10 Możliwość definiowania procesów workflow. Czy zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku dystrybucji i akceptacji budżetów poprzez obieg dokumentów? Obieg dokumentów powinien być możliwy dla dowolnego procesu. Pytanie nr 361 K14 Proponowanie agregacji danych przez System. Czy zamawiający rozumie ten punkt jako funkcjonalność tworzenia hierarchii wymiarów (danych)? Zamawiający wymaga agregacji danych przez system zarówno na etapie ETL jak i raportów. Funkcjonalność tworzenia hierarchii wymiarów (danych) jest jednym z przypadków agregacji danych Pytanie nr 362 K18 Automatyczne tworzenie metadanych dla procesów ETL oraz procesów raportowych w zakresie co najmniej: 1. opisu danych źródłowych, 2. opisu transformacji danych tj. mapowanie danych źródłowych z systemów transakcyjnych do hurtowni danych, 3. algorytmów konwersji danych, 4. opisu obiektów hurtowni i struktur danych. Jak należy rozumieć sformułowanie Automatyczne? Prosimy o wyjaśnienie o jakich metadanych jest mowa, do czego mają one zostać użyte? Definiowaniu procesów ETL oraz procesów raportowych powinno towarzyszyć zapamiętanie opisów wszystkich operacji wykonywanych na danych zawierające informacje opisujące te dane. Pytanie nr 363 K19 Szczegółowość metadanych powinna być wystarczająca do zweryfikowania zależności pomiędzy poszczególnymi krokami procesu ETL oraz struktur danych. K20 Przechowywanie metadanych w centralnym repozytorium metadanych. K21 Dostęp do metadanych z poziomu narzędzi ETL oraz narzędzi raportowych. Prosimy o wyjaśnienie o jakich metadanych jest mowa, do czego mają one zostać użyte?

9 Definiowaniu procesów ETL oraz procesów raportowych powinno towarzyszyć zapamiętanie opisów wszystkich operacji wykonywanych na danych zawierające informacje opisujące te dane. Dane te powinny umożliwić powtarzanie operacji oraz przeanalizowanie wykonanych operacji w szczególności w sytuacjach uzyskania odbiegających od oczekiwanych wyników. Pytanie nr 364 K27 Modyfikowanie modeli biznesowych i zarządzania środowiskiem bez konieczności kodowania, poprzez interfejs przeznaczony dla użytkowników o specjalnych uprawnieniach. Czy poprzez Modyfikowanie modeli biznesowych zamawiający rozumie modyfikowanie struktury komórek budżetowych i struktury budżetów? Przez modele biznesowe rozumie się modele wykonywanych obliczeń obejmujące opisy danych i operacji na nich wykonywanych. Modyfikowanie komórek budżetowych i struktury budżetów jest jednym z przypadków modyfikowania modeli biznesowych. Pytanie nr 365 K30 K31 Tworzenie, przez użytkowników, za pośrednictwem kreatora: 1. formuł obliczeniowych, 2. zapytań do Hurtowni Danych, bez konieczności znajomości SQL, 3. mechanizmów automatyzujących przetwarzanie danych, 4. mechanizmów automatyzujących prezentację na raportach, Przeliczanie danych na bieżąco po modyfikacji lub po wprowadzeniu nowych danych na raportach i formularzach procesu planistycznego wg. algorytmiki zdefiniowanej w Systemie. Czy zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli funkcjonalność o której pisze zamawiający będzie realizowana poprzez kreatora wbudowanego w aplikację zewnętrzną SQL Server Business Intelligence Development Studio? Tak. Pytanie nr 366 K35 Możliwość określenia formatu i miejsca przechowywania (folderu) wyników przetwarzania. Jakie dane maja być przechowywane w folderze? Metadane.

10 Pytanie nr 367 K36 Definiowanie procesu ETL na podstawie metadanych wskazujących konkretne źródło danych. Prosimy o wyjaśnienie o jakich metadanych jest mowa, do czego mają one zostać użyte? Definiowaniu procesów ETL oraz procesów raportowych powinno towarzyszyć zapamiętanie opisów wszystkich operacji wykonywanych na danych zawierające informacje opisujące te dane. Dane te powinny umożliwić powtarzanie operacji oraz przeanalizowanie wykonanych operacji w szczególności w sytuacjach uzyskania odbiegających od oczekiwanych wyników. Pytanie nr 368 K68 Możliwość modyfikacji definicji raportu, obejmującej realizację zapytania do bazy. Ww. wymaganie ukierunkowane jest na konkretny mechanizm systemowy, nie zaś funkcjonalność, która może być spełniona przez większość rozwiązań dostępnych na rynku. Czy ww. wymaganie jest krytyczne dla Zamawiającego? Jeśli nie, w związku z wykorzystaniem innych mechanizmów systemowych, prosimy o jego wykreślenie. Alternatywnie prosimy o zmianę wymagania na: K68 Możliwość modyfikacji raportu Zamawiający podtrzymuje wymaganie K68. Wymaganie opisuje funkcjonalność. Pytanie nr 369 K88 Integracja z pakietem MS Office, w ramach której powinno być możliwe wykorzystanie danych z Systemu dla stworzenia raportu, tabeli, wykresu. W związku z wykorzystaniem innych mechanizmów systemowych i ogólną specyfiką danych, prosimy wykreślenie wymagania lub jego zmianę na: Możliwość eksportu danych z Systemu do pakietu MS Office (co najmniej MS K88 Excel). Zamawiający podtrzymuje wymaganie K88. w pytaniu nr 122 Wymaganie opisuje funkcjonalność. Pytanie nr 370 Modyfikacja definicji raportu, poprzez dodanie do niego wartości wyliczanych na K67 podstawie zdefiniowanej formuły obliczeniowej. K70 Dodawanie podsumowania do tabeli z wynikami raportu.

11 Czy ww. wymagania są krytyczne dla Zamawiającego? Jeśli nie, w związku z inną charakterystyką wykorzystywanych narzędzi/innymi mechanizmami systemowymi, prosimy o ich wykreślenie. Alternatywnie czy zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli powyższe wymagania nie będą realizowane bezpośrednio w aplikacji, a ich realizacja (wyliczanie wartości na podstawie formuły obliczeniowej, podsumowania) będzie możliwa poprzez mechanizmy zaszyte bezpośrednio w strukturze hurtowni danych? Zamawiający podtrzymuje wymagania K67 i 70. Wymagania opisują funkcjonalność. Pytanie nr 371 K69 K74 Tworzenie prostych zapytań w oparciu o dane dostępne w ramach systemu, z wykorzystaniem opisów biznesowych utworzonych w metadanych. Możliwość opisania raportu słowami kluczowymi, po których możliwe będzie wyszukiwanie raportu. Ww. wymagania ukierunkowane są na konkretne mechanizmy systemowe, nie zaś funkcjonalności, które mogą być spełnione przez większość rozwiązań dostępnych na rynku. Czy ww. wymagania są krytyczne dla Zamawiającego? Jeśli nie, w związku z wykorzystaniem innych mechanizmów systemowych, prosimy o ich wykreślenie. Zamawiający podtrzymuje wymagania K69 i 74. Wymagania opisują funkcjonalność. Pytanie nr 372 K93 Możliwość z korzystania z operacji drill-down, drill-up, drill-through. Czy wystarczające będzie zapewnienie możliwości korzystania z operacji: drill-down, drillthrough? Zamawiający wymaga możliwości z korzystania z operacji drill-down, drill-up, drillthrough. Pytanie nr 373 Możliwość dowolnego zdefiniowania struktury budżetowej w dowolnej liczbie K128 przekrojów (wymiarów). Czy zamawiający jest w stanie określić w ilu wymiarach obecnie planuje budżety i jaka ilość wymiarów jest przewidywana do zastosowania zarówno przy planowaniu jak i rozliczaniu. Czy wszystkie zastosowane wymiary będą miały odzwierciedlenie w planie kont? Odpowiedzi na te pytania zostaną udzielone na etapie analizy przedwdrożeniowej Pytanie nr 374 K164 System umożliwia wysłanie wizualizacji wskaźnika z poziomu pulpitu na wskazany adres .

12 Czy zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na wskazany adres zostanie wysłany link do wskaźnika? Zamawiający wymaga posiadania przez System funkcjonalności umożliwiającej wysłanie wizualizacji wskaźnika z poziomu pulpitu na wskazany adres . Kierownik Biura Zamówień Publicznych Uniwersytetu Wrocławskiego mgr inż. Marzena Latuszek

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 31 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 7

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 31 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 7 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 31 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 7 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

BZP3/3/2013 Bydgoszcz, 11.02.2013 r.

BZP3/3/2013 Bydgoszcz, 11.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych

KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych Wstęp Przedsiębiorstwa chcące konkurować w warunkach cyfrowej rewolucji muszą przykładać dużą wagę do jakości danych i informacji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Pabianice, dnia 11.10.2013 roku Uczestnicy postępowania przetargowego ZP.271.13.2013 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonywanie bankowej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.39.27.2015 Zielona Góra, 28 lipca 2015 r. RISS 2935669 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../...

Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../... Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa platformy dla wykonywania analiz klasy Business

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług serwisowych oraz wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy GOZ-353-2212-5/13 Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w PIP Stosownie do postanowień

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

EXR - EASY XBRL REPORTING

EXR - EASY XBRL REPORTING 1 - EASY XBRL REPORTING Program do tworzenia sprawozdań finansowych START prezentacji 2 O programie System (Easy XBRL Reporting) zaprojektowany został aby usprawnić procesy szeroko rozumianej sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

DA.III.272.1.10.2015 Zielona Góra, 2015-10 - 14 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

DA.III.272.1.10.2015 Zielona Góra, 2015-10 - 14 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.1.10.2015 Zielona Góra, 2015-10 - 14 Wg rozdzielnika ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Moduł mapowania danych

Moduł mapowania danych Moduł mapowania danych Grudzień 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. W przeciwnym przypadku, żadna część niniejszego dokumentu,

Bardziej szczegółowo

Hurtownia danych. Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. Lp. FUNKCJONALNOŚĆ/PARAMETRY WYMAGANE

Hurtownia danych. Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. Lp. FUNKCJONALNOŚĆ/PARAMETRY WYMAGANE Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Lp. FUNKCJONALNOŚĆ/PARAMETRY WYMAGANE Hurtownia danych 1. Wielowymiarowa hurtownia danych oparta o model konstelacji faktów. 2. Brak ograniczenia na liczbę

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje:

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje: DO-0130/88/2013 Zarządzenie nr 88 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Kwestury Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Regulaminie organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA. LOGO KLIENTA 22 February 2014

RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA. LOGO KLIENTA 22 February 2014 i RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA LOGO KLIENTA 22 February 2014 Założenia Raport zawiera analizę poszczególnych badanych jednostek organizacyjnych, reprezentowanych przez wyznaczone osoby.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW Urząd Gminy Rajcza ul. Górska 1 34-370 Rajcza Odpowiedź na zapytania dotyczące treści SIWZ! Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe nr 1 Centrum Pralnicze Eko-Styl Sp. z o.o. Leżajsk, 22.08.2013 ul. Spółdzielcza 13B 37-300 Leżajsk Zapytanie ofertowe nr 1 na zakup licencji oraz realizację prac wdrożeniowych rozwiązania informatycznego w

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX SP. Z O.O. ul. Budowlanych 54 45-124 Opole NIP 754 27 47 354 Opole, dnia 21.10.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX Sp. z o.o. jest dynamiczną firmą, która zajmuje silną pozycję na rynku

Bardziej szczegółowo

Co ciekawego w EURECE pojawiło się w wersji 2.4, a być może nie zdążyliście tego odkryć?

Co ciekawego w EURECE pojawiło się w wersji 2.4, a być może nie zdążyliście tego odkryć? Co ciekawego w EURECE pojawiło się w wersji 2.4, a być może nie zdążyliście tego odkryć? Zmiana przyporządkowania elementu wymiaru użytego w strukturze budżetowej do grupy nadrzędnej. Zmiana przyporządkowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: Postępowania poniżej 193 000 euro Informatyzacja Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

PYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: Postępowania poniżej 193 000 euro Informatyzacja Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Garwolin,17.03.2011r. 08-400 Garwolin, Al. Legionów 11 tel/fax.(25)682-16-93 NIP 826 214 86 01 Regon 142032872 PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: Postępowania poniżej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź 2: Zgodnie z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym, wniesienie wadium przewidziane jest wyłącznie w pieniądzu.

Odpowiedź 2: Zgodnie z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym, wniesienie wadium przewidziane jest wyłącznie w pieniądzu. Pytanie 1: Mam prośbę o dokładniejsze opisanie tego fragmentu (załącznik 1.1 strona 20 p. 9): Na serwerach pracują 4 maszyny goście, z możliwością migracji on-line. 1. Czy te cztery maszyny wirtualne są

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 0122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 07-08-2013 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System

Bardziej szczegółowo

W załączniku nr 9 do SIWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

W załączniku nr 9 do SIWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany: MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE Sp. z o. o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 5242688913 REGON 141983460

Bardziej szczegółowo

enova365 Preliminarz EŚP

enova365 Preliminarz EŚP enova365 Preliminarz EŚP Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Preliminarz EŚP Konfiguracja Preliminarz EŚP Ogólne Algorytm cech Definicje dokumentu

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska 07.08.2015 r. AD.2312.01.2015.UW. Wykonawcy

Biała Podlaska 07.08.2015 r. AD.2312.01.2015.UW. Wykonawcy AD.2312.01.2015.UW Biała Podlaska 07.08.2015 r. Wykonawcy W odpowiedzi na Państwa Zapytania do treści SIWZ przetargu pn System teleinformatyczny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej,

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ Projekt pn. Budowa użytecznych usług epuap oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia Opole, 2014-11-24 AG.272.18.2014.HS Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Finanse Księgowość Koszty 3 Księgi rachunkowe 4 Kasy 4 Banki 5 Rejestry zakupu 5 Rejestry sprzedaży 5 Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami 6 Koszty 6 Odpisy aktualizacyjne 6 Sprawozdania i raporty

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2013/S 136-235474

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2013/S 136-235474 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235474-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2013/S 136-235474 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

Druk Poczty Polskiej Potwierdzenie Odbioru. Kody kreskowe mogą być przez System nadrukowane na ww. druki lub naklejone (naklejka z kodem kreskowym).

Druk Poczty Polskiej Potwierdzenie Odbioru. Kody kreskowe mogą być przez System nadrukowane na ww. druki lub naklejone (naklejka z kodem kreskowym). znak: NFA/2910-6-DK/08 Poznań, dnia 26 września 2008r. W związku pytaniami przesłanymi przez jednego z Wykonawców w dniu 23 września 2008 r. dotyczącymi przetargu nieograniczonego na zakup systemu obiegu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Dodatkowe, nieobowiązkowe wymagania dla trzech Modułów ERP

Załącznik 5 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Dodatkowe, nieobowiązkowe wymagania dla trzech Modułów ERP Strona 1 Załącznik 5 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Dodatkowe, nieobowiązkowe wymagania dla trzech Modułów ERP Lp. Moduł Obszar Opis funkcjonalności 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bezpieczeostwo

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.:

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.: Odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie nr 4/POKL/4.4.1/PR-WSZ/12 PYTANIE

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Warszawa dn. 2015-07-20 SZ-222-4/15/1/7/2015. DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-4/15/1/7/2015

Szanowni Państwo, Warszawa dn. 2015-07-20 SZ-222-4/15/1/7/2015. DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-4/15/1/7/2015 Warszawa dn. 2015-07-20 SZ-222-4/15/1/7/2015 Szanowni Państwo, DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-4/15/1/7/2015 Przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji

Migracja Business Intelligence do wersji Migracja Business Intelligence do wersji 2015.1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 wrzesień 2013r.

Warszawa, 4 wrzesień 2013r. Warszawa, 4 wrzesień 2013r. IRMAWIT Sp. z o.o. ul. Renesansowa 5 01-905Warszawa KRS: 0000123990, NIP: 522-26-46-231, REGON: 008000519 Tel. 22 638 48 88 Zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe Księga Handlowa Księga Handlowa RAKSSQL to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni, fundacji i organizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.trzebiechow.pl Trzebiechów: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Chojnów dnia 08.09.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

etap dialogu technicznego informacja o planowanym zakresie zamówienia Strona 1 z 17 Załącznik nr 2 do Zaproszenia do udziału w dialogu technicznym

etap dialogu technicznego informacja o planowanym zakresie zamówienia Strona 1 z 17 Załącznik nr 2 do Zaproszenia do udziału w dialogu technicznym Wsparcie i Rozwój Systemu Centrum Gospodarki Własnej opartego na Microsoft Dynamics AX 2009 i Enterprise Portal oraz ewentualna migracja do wyższej wersji Microsoft Dynamics AX etap dialogu technicznego

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Aspekt sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny Pomiar Ryzyka* (WPR)

Wewnętrzny Pomiar Ryzyka* (WPR) Wewnętrzny Pomiar Ryzyka* (WPR) *Def2000/WPR Cel prezentacji Celem pokazu jest przedstawienie podstawowej charakterystyki aplikacji WPR (Wewnętrzny Pomiar ryzyka) oraz zasad jej obsługi przez UŜytkowników.

Bardziej szczegółowo