nr sprawy: BZP ML Wrocław, dn. 10 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 10 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 11"

Transkrypt

1 nr sprawy: BZP ML Wrocław, dn. 10 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 11 dotyczy: postępowania nr BZP ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa, wdrożenie i wsparcie zintegrowanego oprogramowania klasy ERP wraz z Budżetowaniem i Kontrolingiem pracującym na niezależnej zewnętrznej Hurtowni Danych oraz Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły w ww. postępowaniu: Pytania dotyczące Załącznika nr 3 do SIWZ - Zestawienie Szczegółowych Funkcjonalności Systemu; Pytanie nr 311 Wymaganie nr B22: System zapewnia przewalutowania dla rozrachunków na dowolny dzień. Czy Zamawiający wymaganie nr B22 rozumie jako: "System zapewnia przewalutowania wybranych płatności/zapłat na dowolny dzień dostosowując walutę zapłaty do waluty transakcji - dokumentu źródłowego w celu jego rozliczenia."? Zamawiający wymaga aby System zapewnił rozliczenie należności i zobowiązań na dowolny dzień dostosowując walutę zapłaty do waluty transakcji dokumentu źródłowego w celu jego rozliczenia. Pytanie nr 312 Wymaganie nr C9: Możliwość ręcznej zmiany przez uprawnionego użytkownika kwoty (również 0,00 zł) wpłaty do banku. Czy Zamawiającemu chodzi o możliwość poprawy kwoty na bieżącym dokumencie wypłaty z kasy (bieżącym rozumianym jako ostatnim), czy też o możliwość poprawy kwoty płatności (wpłaty) wprowadzonej w module obsługi przelewów bankowych? Wymaganie C9 powiązane jest z poprzednim C8. Zamawiający wymaga możliwości poprawy kwoty (automatycznie wyliczanej, ręcznie korygowanej również do 0,00 zł) przez uprawnionego użytkownika na dziennym dokumencie wpłaty gotówkowej

2 (rozliczenia kasy) do banku, która umożliwi pozostawienie w kasie środków pieniężnych wyższych niż ustalone u Zamawiającego pogotowie kasowe. Pytanie nr 313 Wymaganie nr F3: System zapewnia możliwość zdefiniowania więcej niż jednego planu kont. Czy Zamawiający wymaganie nr F3 rozumie jako: "System zapewnia możliwość zdefiniowania różnych planów kont w różnych latach obrotowych".? Zamawiający rozumie to jako możliwość elastycznego tworzenia planów kont np. dla projektów, budżetów. Pytanie nr 314 Wymaganie nr F70: Wprowadzanie danych i księgowań do okresów zamkniętych przez uprawnionego użytkownika. Wymaganie to jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Nie można modyfikować zamkniętych okresów sprawozdawczych. Czy wymaganie możemy rozumieć jako "Wprowadzanie przez uprawnionego użytkownika danych i księgowań do okresów zablokowanych"? Tak należy rozumieć to wymaganie. Pytanie nr 315 Wymaganie nr S4: Generowanie i wydruk sprawozdania dla GUS, MNiSW, US, w tym F-01/s, Rb-n, Rb-z, DUK, NUK, RBWS, bilans, rachunek wyników (w ujęciu podatkowym i księgowym), przepływy pieniężne, zestawienie zmian w kapitale własnym, wykonanie planu rzeczowofinansowego, deklaracje: CIT, VAT, IFT, INTRASTAT, informacja podsumowująca, korekty deklaracji, inne zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Czy Zamawiający wymaganie nr S4 rozumie jako " Generowanie i wydruk sprawozdania F-01/s, bilans, rachunek wyników (w ujęciu podatkowym i księgowym), przepływy pieniężne, zestawienie zmian w kapitale własnym VAT, INTRASTAT, informacja podsumowująca, korekty deklaracji VAT oraz możliwość tworzenia sprawozdań dla GUS, MNiSW, US, w tym Rb-n, Rb-z, DUK, NUK, RBWS, wykonanie planu rzeczowofinansowego, CIT, IFT i inne zgodnie z obowiązującymi regulacjami."? Tak, pod warunkiem, że tworzenie sprawozdań oparte będzie na mechanizmach systemu i będą wymagały minimalnej pracy użytkownika Pytanie nr 316 Wymaganie nr S11: Raporty sprawozdawczości w zakresie importu i eksportu usług.

3 Czy Zamawiający wymaganie nr S11 rozumie jako "Możliwość tworzenia sprawozdawczości w zakresie importu i eksportu usług"? Tak, pod warunkiem, że tworzenie sprawozdań oparte będzie na mechanizmach systemu i będą wymagały minimalnej pracy użytkownika Pytanie nr 317 Wymaganie nr S17: Generowanie arkusza inwentaryzacyjnego produkcji w toku (rocznego raportu zleceń niezakończonych) - numerowanie stron ciągłe, stronicowanie osobno rozpoczynające się dla każdej jednostki. Przedmiot zamówienia Zamawiającego nie przewiduje obsługi procesów produkcyjnych. Czy wymaganie nr S17 możemy rozumieć jako: Generowanie arkusza inwentaryzacyjnego - numerowanie stron ciągłe, stronicowanie osobno rozpoczynające się dla każdej jednostki? Obsługa produkcji w toku w uczelniach to nie obsługa procesu produkcyjnego. Dotyczy ona niezakończonych i nierozliczonych projektów (np. dydaktycznych, naukowych, badawczych). Pytanie nr 318 Wymaganie nr S22: Raport z wybranych kont z podaniem konta przeciwstawnego, z sumowaniem na zadanych poziomach analityki. Czy Zamawiający wymaganie nr S22 uzna za spełnione jeżeli: "System umożliwi wygenerowanie raportu z wybranych kont z podaniem konta przeciwstawnego oraz zapewni wygenerowanie raportu obrotów i sald z sumowaniem na zadanych poziomach analityki."? Tak Pytanie 319 Wymaganie nr K62: Zamawiający wskazał w wymaganiu K62-12 rodzajów prezentacji danych. Jeżeli Wykonawca zapewni 10 z 12 rodzajów prezentacji danych (bez prezentacji wyników w formie "wykresu radarowego" oraz "wykresu konturowego" to czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione? Jeżeli Zamawiający nie uzna wymagania za spełnione wnosimy o rozbicie wymagania K62 na 12 odrębnych wymagań tak by była możliwość udzielenia odpowiedzi dla każdej pozycji wymagania. Zamawiający podzieli wymaganie na 12 odrębnych wymagań. Pytanie nr 320 Wymaganie nr K128:

4 Możliwość dowolnego zdefiniowania struktury budżetowej w dowolnej liczbie przekrojów (wymiarów). Czy Zamawiający uzna wymaganie K128 za spełnione jeśli będzie możliwość dowolnego zdefiniowania struktury budżetowej ale maksymalna liczba przekrojów (wymiarów) będzie równa 128? Obecnie Zamawiający nie jest w stanie określić maksymalnej liczby przekrojów. Szczegóły na etapie analizy przedwdrożeniowej. Pytanie nr 321 Wymaganie nr K143: Możliwość rozbudowy struktury budżetowej. Czy wymaganie oznaczone jako K143: Możliwość rozbudowy struktury budżetowej., należy rozumieć jako: "Możliwość rozbudowy struktury budżetowej o nowe pozycje budżetowe."? Tak. Możliwość rozbudowy struktury pionowej, poziomej, wielowymiarowej. Pytanie nr 322 Wymaganie nr K153: Możliwość ukrywania/rozwijania pozycji budżetowych w szablonie. Czy wymaganie oznaczone jako K153: Możliwość ukrywania/rozwijania pozycji budżetowych w szablonie., należy rozumieć jako: Możliwość zwijania/rozwijania pozycji budżetowych w szablonie.? Tak, pod warunkiem, że zwinięte dane będą mogły być zablokowane. Pytanie nr 323 Wymaganie nr K157: Możliwość definiowania narzutów kosztów pośrednich, kluczy podziałowych dla narzutów kosztów pośrednich z automatycznym wyliczeniem, korektą ich wartości na budżetach i na danych rzeczywistych. Czy wymaganie K157 można rozumieć jako: Możliwość definiowania narzutów kosztów pośrednich, kluczy podziałowych dla narzutów kosztów pośrednich z wyliczeniem w oparciu o zdefiniowany w systemie algorytm, korektą ich wartości na budżetach".? Zgodnie z podstawowymi założeniami funkcjonowania narzędzi klasy Budżetowania i Kontrolingu opartych o Hurtownie Danych nie powinny ingerować w dane pochodzące z systemu transakcyjnego zasilającego Hurtownię Danych, ponieważ może to podważyć wiarygodność danych w obu systemach. Tak. Zapis o korekcie na danych rzeczywistych dotyczy sytuacji, kiedy w księdze głównej korygujemy księgowanie narzutu kosztów pośrednich w przypadku np. zmiany przepisu podziałowego.

5 Pytanie 324 Wymaganie nr K162: Czy zamawiający uzna wymaganie K162 za spełnione jeśli sformułowania Sprawozdanie GUS s-12 i Sprawozdanie GUS s-10 zostaną rozumiane jako Wybrane dane do sprawozdania GUS s-12 i Wybrane dane do sprawozdania GUS s-10? Tak, na etapie analizy przedwdrożeniowej zostaną zdefiniowane dane do sprawozdania GUS. Pytanie nr 325 Wymaganie nr K165: Możliwość pracy z aplikacją zarówno w trybie Grubego Klienta (w sieci lokalnej, w interfejsie aplikacji), jak też Cienkiego Klienta (przez przeglądarkę internetową). W związku z tym, że istnieją różne interpretacje definicji "Cienkiego klienta" oraz to, że Zamawiający wyraźnie specyfikuje wymagania funkcjonalne, które mają być dostępne w przeglądarce WWW to czy wymaganie K165 należy rozumieć jako "Możliwość pracy z aplikacją zarówno w trybie Grubego Klienta (w sieci lokalnej, w interfejsie aplikacji), jak też przez przeglądarkę internetową WWW dla funkcjonalności stosownie oznaczonych z obszaru Budżetowania i Kontrolingu oraz Hurtowni danych wskazanych w załączniku nr 3 SIWZ".? Tak. Pytanie nr 326 Wymaganie nr T40: Możliwość blokady automatycznego udzielania prefinansowania przez uprawnionego użytkownika. Zważywszy na fakt iż brak w SIWZ wymagań które potwierdzałyby że System powinien realizować "automatyczne udzielanie prefinansowania" zatem należy przyjąć iż "automatyczne udzielanie prefinansowania" nie jest realizowane a zatem niemożliwa jest również jego "możliwość blokady". Jak należy zatem rozumieć wymaganie T40? Wymagania te opisano w SIWZ od pozycji T37 do T42. Pytanie nr 327 Wymaganie nr T52: Możliwość rejestrowania dysponentów w odniesieniu do przyporządkowanych obiektów kontrolingowych i do osób odpowiedzialnych za ich wykorzystanie. Wymaganie T52 jest ogólnie sformułowane. Prosimy o doprecyzowanie procesu rejestrowania dysponentów oraz osób odpowiedzialnych za wykorzystanie obiektów kontrolingowych. Zamawiający ma określoną liczbę osób uprawnionych do dysponowania środkami. System powinien powiązać osoby (uprawnione i/lub odpowiedzialne za wykorzystanie) z

6 poszczególnymi obiektami kontrolingowymi lub ich grupami. Pytania dotyczące Załącznika nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Pytanie nr 350 Zamawiający w pkt IV ppkt określił, że Wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z Unicode). Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli rozwiązanie oparte będzie o inną stronę kodową niż UNICODE jednak umożliwiające wprowadzanie znaków zbioru Unicode w wybranych i wskazanych przez Zamawiającego polach Systemu? Zamawiający uzna wymagania za spełnione, jeśli System podczas wymiany danych z zewnętrznymi systemami zapewni ich prawidłową wymianę. Pytanie nr 351 Zamawiający w pkt I ppkt 2.3. napisał Wdrożony System powinien pracować w niezależnych środowiskach: produkcyjnym, testowym i rozwojowym. Środowisko testowe musi spełniać równolegle wymagania stawiane środowisku szkoleniowemu. Czy niezależność środowisk produkcyjnego, testowego i rozwojowego może być zrealizowana za pomocą separacji na poziomie instancji bazy danych? Czy też wymagana jest fizyczna separacja tych środowisk? Zamawiający wymaga co najmniej niezależnego środowiska dla środowiska produkcyjnego. Pytanie nr 352 Zamawiający w pkt III opisał Infrastrukturę techniczną i informatyczną Zamawiającego. Prosimy o jej doprecyzowanie poprzez odpowiedzi na poniższe pytania: Czy Zamawiający dysponuje i zapewni domenę Microsoft Active Directory wraz licencjami dostępowymi CAL dla wszystkich użytkowników Systemu? Zamawiający nie dysponuje, ale zapewni domenę Active Directory. Natomiast licencje dostępowe CAL, jeśli są niezbędne do działania systemu, zapewni Wykonawca. Pytanie nr Czy Zamawiający zapewni dostępowe licencje terminalowe (Remote Desktop Services) dla wszystkich 300 użytkowników systemu (w tym użytkowników pracujących z oddziałów)?. Zamawiający nie zapewni licencji. Jeżeli są one niezbędne, Wykonawca musi je dostarczyć wraz z Systemem. Pytanie nr Czy Zamawiający może podać dokładny model procesora/ów E wykorzystanych w

7 farmie serwerów wirtualnych Zamawiającego? Zamawiający jest w posiadaniu procesorów Intel Xeon E Pytanie nr Jaką część podanej Infrastruktury technicznej i informatycznej Zamawiającego można wykorzystać na potrzeby projektu: wolny obszar pamięci RAM, wolna przestrzeń dyskowa wraz z wyszczególnieniem obszarów dyskowych, liczba dostępnych rdzeni procesorów, aktualna utylizacja farmy serwerowej? Cała wymieniona w SIWZ infrastruktura jest przeznaczona pod wdrożenie zamawianego Systemu. Pytanie nr Jakie są możliwości rozbudowy podanej Infrastruktury technicznej i informatycznej Zamawiającego? Czy Wykonawca powinien uwzględnić koszt ewentualnej jej rozbudowy czy też Zamawiający wykona rozbudowę we własnym zakresie w oparciu o wymagania przedstawione przez Wykonawcę? Zamawiający zakłada, że wymieniona w SIWZ Infrastruktura przeznaczona pod wdrożenie zamawianego Systemu będzie wystarczająca. Jeśli okaże się, że tak nie jest, wówczas Zamawiający wykona rozbudowę we własnym zakresie w oparciu o wymagania przedstawione przez Wykonawcę. Pytania dotyczą Załącznika nr 3 do SIWZ Zestawienie Szczegółowych Funkcjonalności Systemu Pytanie nr 358 K6 Możliwość uzupełnienia Hurtowni Danych danymi z plików Excel z poziomu aplikacji bez konieczności pisania procedur SQL (bez posiadania wiedzy informatycznej). Czy zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli funkcjonalność o której pisze zamawiający będzie realizowana poprzez aplikację zewnętrzną SQL Server Business Intelligence Development Studio? Tak. Pytanie nr 359 Możliwość samodzielnego tworzenia kostek OLAP z poziomu aplikacji bez K9 konieczności posiadania wiedzy dotyczącej procedur SQL-owych. Czy zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli funkcjonalność o której pisze zamawiający będzie realizowana poprzez kreatora wbudowanego w aplikację zewnętrzną SQL Server Business Intelligence Development Studio?

8 Tak. Pytanie nr 360 K10 Możliwość definiowania procesów workflow. Czy zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku dystrybucji i akceptacji budżetów poprzez obieg dokumentów? Obieg dokumentów powinien być możliwy dla dowolnego procesu. Pytanie nr 361 K14 Proponowanie agregacji danych przez System. Czy zamawiający rozumie ten punkt jako funkcjonalność tworzenia hierarchii wymiarów (danych)? Zamawiający wymaga agregacji danych przez system zarówno na etapie ETL jak i raportów. Funkcjonalność tworzenia hierarchii wymiarów (danych) jest jednym z przypadków agregacji danych Pytanie nr 362 K18 Automatyczne tworzenie metadanych dla procesów ETL oraz procesów raportowych w zakresie co najmniej: 1. opisu danych źródłowych, 2. opisu transformacji danych tj. mapowanie danych źródłowych z systemów transakcyjnych do hurtowni danych, 3. algorytmów konwersji danych, 4. opisu obiektów hurtowni i struktur danych. Jak należy rozumieć sformułowanie Automatyczne? Prosimy o wyjaśnienie o jakich metadanych jest mowa, do czego mają one zostać użyte? Definiowaniu procesów ETL oraz procesów raportowych powinno towarzyszyć zapamiętanie opisów wszystkich operacji wykonywanych na danych zawierające informacje opisujące te dane. Pytanie nr 363 K19 Szczegółowość metadanych powinna być wystarczająca do zweryfikowania zależności pomiędzy poszczególnymi krokami procesu ETL oraz struktur danych. K20 Przechowywanie metadanych w centralnym repozytorium metadanych. K21 Dostęp do metadanych z poziomu narzędzi ETL oraz narzędzi raportowych. Prosimy o wyjaśnienie o jakich metadanych jest mowa, do czego mają one zostać użyte?

9 Definiowaniu procesów ETL oraz procesów raportowych powinno towarzyszyć zapamiętanie opisów wszystkich operacji wykonywanych na danych zawierające informacje opisujące te dane. Dane te powinny umożliwić powtarzanie operacji oraz przeanalizowanie wykonanych operacji w szczególności w sytuacjach uzyskania odbiegających od oczekiwanych wyników. Pytanie nr 364 K27 Modyfikowanie modeli biznesowych i zarządzania środowiskiem bez konieczności kodowania, poprzez interfejs przeznaczony dla użytkowników o specjalnych uprawnieniach. Czy poprzez Modyfikowanie modeli biznesowych zamawiający rozumie modyfikowanie struktury komórek budżetowych i struktury budżetów? Przez modele biznesowe rozumie się modele wykonywanych obliczeń obejmujące opisy danych i operacji na nich wykonywanych. Modyfikowanie komórek budżetowych i struktury budżetów jest jednym z przypadków modyfikowania modeli biznesowych. Pytanie nr 365 K30 K31 Tworzenie, przez użytkowników, za pośrednictwem kreatora: 1. formuł obliczeniowych, 2. zapytań do Hurtowni Danych, bez konieczności znajomości SQL, 3. mechanizmów automatyzujących przetwarzanie danych, 4. mechanizmów automatyzujących prezentację na raportach, Przeliczanie danych na bieżąco po modyfikacji lub po wprowadzeniu nowych danych na raportach i formularzach procesu planistycznego wg. algorytmiki zdefiniowanej w Systemie. Czy zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli funkcjonalność o której pisze zamawiający będzie realizowana poprzez kreatora wbudowanego w aplikację zewnętrzną SQL Server Business Intelligence Development Studio? Tak. Pytanie nr 366 K35 Możliwość określenia formatu i miejsca przechowywania (folderu) wyników przetwarzania. Jakie dane maja być przechowywane w folderze? Metadane.

10 Pytanie nr 367 K36 Definiowanie procesu ETL na podstawie metadanych wskazujących konkretne źródło danych. Prosimy o wyjaśnienie o jakich metadanych jest mowa, do czego mają one zostać użyte? Definiowaniu procesów ETL oraz procesów raportowych powinno towarzyszyć zapamiętanie opisów wszystkich operacji wykonywanych na danych zawierające informacje opisujące te dane. Dane te powinny umożliwić powtarzanie operacji oraz przeanalizowanie wykonanych operacji w szczególności w sytuacjach uzyskania odbiegających od oczekiwanych wyników. Pytanie nr 368 K68 Możliwość modyfikacji definicji raportu, obejmującej realizację zapytania do bazy. Ww. wymaganie ukierunkowane jest na konkretny mechanizm systemowy, nie zaś funkcjonalność, która może być spełniona przez większość rozwiązań dostępnych na rynku. Czy ww. wymaganie jest krytyczne dla Zamawiającego? Jeśli nie, w związku z wykorzystaniem innych mechanizmów systemowych, prosimy o jego wykreślenie. Alternatywnie prosimy o zmianę wymagania na: K68 Możliwość modyfikacji raportu Zamawiający podtrzymuje wymaganie K68. Wymaganie opisuje funkcjonalność. Pytanie nr 369 K88 Integracja z pakietem MS Office, w ramach której powinno być możliwe wykorzystanie danych z Systemu dla stworzenia raportu, tabeli, wykresu. W związku z wykorzystaniem innych mechanizmów systemowych i ogólną specyfiką danych, prosimy wykreślenie wymagania lub jego zmianę na: Możliwość eksportu danych z Systemu do pakietu MS Office (co najmniej MS K88 Excel). Zamawiający podtrzymuje wymaganie K88. w pytaniu nr 122 Wymaganie opisuje funkcjonalność. Pytanie nr 370 Modyfikacja definicji raportu, poprzez dodanie do niego wartości wyliczanych na K67 podstawie zdefiniowanej formuły obliczeniowej. K70 Dodawanie podsumowania do tabeli z wynikami raportu.

11 Czy ww. wymagania są krytyczne dla Zamawiającego? Jeśli nie, w związku z inną charakterystyką wykorzystywanych narzędzi/innymi mechanizmami systemowymi, prosimy o ich wykreślenie. Alternatywnie czy zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli powyższe wymagania nie będą realizowane bezpośrednio w aplikacji, a ich realizacja (wyliczanie wartości na podstawie formuły obliczeniowej, podsumowania) będzie możliwa poprzez mechanizmy zaszyte bezpośrednio w strukturze hurtowni danych? Zamawiający podtrzymuje wymagania K67 i 70. Wymagania opisują funkcjonalność. Pytanie nr 371 K69 K74 Tworzenie prostych zapytań w oparciu o dane dostępne w ramach systemu, z wykorzystaniem opisów biznesowych utworzonych w metadanych. Możliwość opisania raportu słowami kluczowymi, po których możliwe będzie wyszukiwanie raportu. Ww. wymagania ukierunkowane są na konkretne mechanizmy systemowe, nie zaś funkcjonalności, które mogą być spełnione przez większość rozwiązań dostępnych na rynku. Czy ww. wymagania są krytyczne dla Zamawiającego? Jeśli nie, w związku z wykorzystaniem innych mechanizmów systemowych, prosimy o ich wykreślenie. Zamawiający podtrzymuje wymagania K69 i 74. Wymagania opisują funkcjonalność. Pytanie nr 372 K93 Możliwość z korzystania z operacji drill-down, drill-up, drill-through. Czy wystarczające będzie zapewnienie możliwości korzystania z operacji: drill-down, drillthrough? Zamawiający wymaga możliwości z korzystania z operacji drill-down, drill-up, drillthrough. Pytanie nr 373 Możliwość dowolnego zdefiniowania struktury budżetowej w dowolnej liczbie K128 przekrojów (wymiarów). Czy zamawiający jest w stanie określić w ilu wymiarach obecnie planuje budżety i jaka ilość wymiarów jest przewidywana do zastosowania zarówno przy planowaniu jak i rozliczaniu. Czy wszystkie zastosowane wymiary będą miały odzwierciedlenie w planie kont? Odpowiedzi na te pytania zostaną udzielone na etapie analizy przedwdrożeniowej Pytanie nr 374 K164 System umożliwia wysłanie wizualizacji wskaźnika z poziomu pulpitu na wskazany adres .

12 Czy zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na wskazany adres zostanie wysłany link do wskaźnika? Zamawiający wymaga posiadania przez System funkcjonalności umożliwiającej wysłanie wizualizacji wskaźnika z poziomu pulpitu na wskazany adres . Kierownik Biura Zamówień Publicznych Uniwersytetu Wrocławskiego mgr inż. Marzena Latuszek

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Olsztyn, dnia 10.01.2014 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 Dotyczy: postępowania nr 572/2013/PN/DZP

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami RAP.272.10.2014 Załącznik nr 3 do SIWZ WYKAZ FUNKCJNALNŚCI Lp. BSZAR WYMAGANIE BWIĄZKWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami 1 Zgodność z ustawami Zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO.

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. Przedmiotem dialogu technicznego jest system informatyczny wspomagających zarządzanie Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN w obszarach: system rozliczania

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Wrocław, 15.04.2014 r. RAP.272.10.2014 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest: Usługa polegająca

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/370/IN- 34 /12 Warszawa, 2012.01.16 Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Strona 1 Dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/05/2013/OnJKnP z dnia 27.05.2013 r. Poznao, dnia 11.06.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) udziela odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 50/ZP/2012 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r.

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania funkcjonalne i techniczne. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY PRACĘ W UCZELNI (dalej: ZSIWPU) 1 DOSTAWA DEDYKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo