nr sprawy: BZP ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6"

Transkrypt

1 nr sprawy: BZP ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 dotyczy: postępowania nr BZP ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa, wdrożenie i wsparcie zintegrowanego oprogramowania klasy ERP wraz z Budżetowaniem i Kontrolingiem pracującym na niezależnej zewnętrznej Hurtowni Danych oraz Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły w ww. postępowaniu: Załącznik nr 3 do SIWZ - Zestawienie Szczegółowych Funkcjonalności Systemu Tabela 2 Pozycja w Tabeli 2 Opis pozycji Numer pytania (numeracja zgodna z kolejnością wpływu do Zamawiającego) Pytanie ogólne Pytanie nr 85. Czy Zamawiający wymaga wdrożenia konkretnych modeli analitycznych w ramach projektu? Jeśli tak, to prosimy o podanie wymagań, które odnoszą się do wdrożenia modeli. Nie wymaga. K2 Hurtownia Danych zapewnia zasilanie danych z systemów ERP, USOS, IRK, EGERIA. Pytanie nr 86. Proszę o informacje ile faktów i wymiarów przewiduje Zamawiający. formacje powyższe zostaną określone na etapie analizy wdrożeniowej Pytanie nr 86.1 Proszę o informacje w oparciu o jakie bazy danych i w jakich wersjach działają przedmiotowe Systemy. USOS ORACLE, wersja 10 IRK- MySQL, wersja 5 EGERIA - ORACLE, wersja 11 Pytanie nr 86.2 Proszę o informacje ile tabel zawierają przedmiotowe

2 K5 K6 K8 budowy interfejsów do dowolnych systemów źródłowych. uzupełnienia Hurtowni Danych danymi z plików Excel z poziomu aplikacji bez konieczności pisania procedur SQL (bez posiadania wiedzy informatycznej). Aplikacja nie powinna wymagać (poza bazą danych oraz środowiskiem MS Office) żadnych dodatkowych płatnych komponentów środowiska. Systemy oraz z ilu tabel będzie zasilana Hurtownia. USOS (w wersji obowiązującej) 443; IRK (w wersji obowiązującej) 74. na pytanie z ilu tabel będzie zasilana Hurtownia Danych zostanie udzielona na etapie analizy przedwdrożeniowej. Pytanie nr 86.3 Czy Zamawiający dostarczy definicję interfejsów do wskazanych systemów firm trzecich (USOS, IRK)? Jakiego rodzaju interfejs udostępniają te systemy?, Zamawiający dostarczy definicję API na etapie analizy przedwdrożeniowej. Pytanie nr 87 Co Zamawiający ma na myśli, czy chodzi o to aby Hurtownia danych posiadała narzędzia ETL z wbudowaną funkcjonalnością ekstrakcji danych z różnych źródeł danych? Wymaganie dotyczy możliwości budowy interfejsów do dowolnych systemów źródłowych tj. importu oraz eksportu danych do/z Hurtowni Danych. Pytanie nr 88 Z poziomu jakiej Aplikacji? Z poziomu aplikacji realizującej funkcję zasilania Hurtowni Danych. Pytanie nr 88.1 Czy wraz z Hurtownią Danych konieczne jest dostarczenie narzędzia, które będzie umożliwiać ręczne dodawanie/usuwanie/edycję danych w Hurtowni Danych? Pytanie nr 89 Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie w tym wymaganiu. Czy wymaganie zostanie uznane za spełnione jeśli dostarczony system do swojej pracy nie będzie wymagał ponoszenia dodatkowych kosztów (poza bazą danych oraz środowiskiem MS Office)?

3 K9 K10 K11 K12 K13 samodzielnego tworzenia kostek OLAP z poziomu aplikacji bez konieczności posiadania wiedzy dotyczącej procedur SQLowych. definiowania procesów workflow. uruchamiania z poziomu aplikacji dowolnych procedur SQL, wykonujących operacje obliczeniowe na bazie danych i zapisujących wyniki w aplikacji. Dopasowane do zastosowań analitycznych indeksowanie danych w tabeli faktów. Definiowanie agregatów Pytanie nr 90 Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie zostanie spełnione po dostarczeniu przez Wykonawcę pakietu funkcjonalności do tworzenia procesów ETL, tworzenia raportów, planowania i budżetowania., jeżeli pakiet dostarczonych funkcjonalności będzie umożliwiał samodzielne tworzenie kostek OLAP z poziomu aplikacji bez konieczności posiadania wiedzy dotyczącej procedur SQL-owych. Pytanie nr 91 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość definiowania procesów workflow wspólnie z obiegiem dokumentów w ramach obszaru Zarządzenie dokumentacją. Procesy workflow powinny być definiowane niezależnie od obszaru Zarządzenie dokumentacją. Pytanie nr 92 Zapisujących dane w jakiej aplikacji? Czy chodzi o to że wyniki procedur SQL (symulacji i analiz) mają być zapisywane w bazie danych Hurtowni Danych? Chodzi o to że wyniki procedur SQL (symulacji i analiz) mają być zapisywane w bazie danych Hurtowni Danych Pytanie nr 93 Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli wszystkie niezbędne indeksy zostaną stworzone w oparciu o wyniki analizy potrzeb raportowych? Pytanie nr 93.1 Czy wystarczające będzie założenie wymaganych indeksów dla modelu danych który powstanie w ramach wdrożenia rozwiązania? Pytanie nr 94 Czy wymaganie dotyczy wdrożenia (Zamawiający oczekuje że zostaną wdrożone zdefiniowane agregaty danych) czy funkcjonalności narzędzia (które ma pozwolić na definiowanie agregatów danych)?

4 K15 K16 K19 K20 Optymalizacja działania mechanizmów analitycznoraportowych poprzez tworzenie agregatów Wersjonowanie Szczegółowość metadanych powinna być wystarczająca do zweryfikowania zależności pomiędzy poszczególnymi krokami procesu ETL oraz struktur Przechowywanie metadanych w centralnym repozytorium meta >Odp.: Wymaganie dotyczy wdrożenia zdefiniowanych agregatów danych jak i funkcjonalności narzędzia Czy wystarczające jest dostarczenie dowolnego narzędzia typu klient bazy (np. SQL Navigator, TOAD itp.) która zrealizuje to wymaganie? Pytanie nr 95 Czy Zamawiający oczekuje, że System sam (automatycznie, bez wiedzy operatora) będzie tworzył takie agregaty? Czy też agregaty (np. kostki OLAP) powinny zostać stworzone w oparciu o wyniki analizy potrzeb raportowych? Wymaganie dotyczy wdrożenia zdefiniowanych agregatów danych jak i funkcjonalności narzędzia Pytanie nr 95.1 Czy wystarczające do spełnienia wymagania jest utworzenie uzgodnionych agregatów danych na etapie wdrożenia rozwiązania? Wymaganie dotyczy dostarczenia i wdrożenia narzędzia do definiowania agregatów oraz wdrożenia zdefiniowanych agregatów danych na etapie wdrożenia rozwiązania. Pytanie nr 96 Czy wystarczające do spełnienia wymagania jest wdrożenie wersjonowania dla modeli danych które zostaną zrealizowane w trakcie wdrożenia? Pytanie nr 97 Czy poprzez metadane w wymaganiach K19 oraz K20 rozumie się w tym przypadku definicję procesu ETL tj. poszczególne kroki/operacje procesu ETL wykonywane na danych z poszczególnych tabel/kolumn? Pytanie nr 98 Czy poprzez metadane rozumie się w tym przypadku definicję procesu ETL tj. poszczególne kroki/operacje procesu ETL?

5 K21 K23 K24 K25 K27 Dostęp do metadanych z poziomu narzędzi ETL oraz narzędzi raportowych. Praca w języku polskim. Raporty w języku polskim. Wsparcie pracy grupowej. Modyfikowanie modeli biznesowych i zarządzania środowiskiem bez konieczności kodowania, poprzez interfejs przeznaczony dla użytkowników o Pytanie nr 99 Czy Zamawiający poprzez metadane dostępne z poziomu narzędzi ETL rozumie definicję procesu ETL tj. poszczególne kroki/operacje procesu ETL wykonywane na danych z poszczególnych tabel/kolumn i poprzez metadane z poziomu narzędzi raportowych rozumie fakty, wymiary, miary, atrybuty wymiarów? Pytanie nr 100 Czy Zamawiający dopuszcza narzędzia do raportów były w języku polskim i pozostałe narzędzia w języku angielskim? Zamawiający dopuszcza w wyjątkowych przypadkach użycie innego języka niż język polski, ale wymaga to uzyskania zgody Zamawiającego. Pytanie nr 101 Czy Zamawiający dopuszcza narzędzia do raportów były w języku polskim i pozostałe narzędzia w języku angielskim? Zamawiający dopuszcza w wyjątkowych przypadkach użycie innego języka niż język polski, ale wymaga to uzyskania zgody Zamawiającego. Pytanie nr 102 Czy wystarczające do spełnienia wymagania będzie funkcjonalność repozytorium raportów, umożliwiające pobieranie, edytowanie i wersjonowanie raportów tworzonych przez użytkowników? Jeśli nie, prosimy o doprecyzowanie wymaganych funkcjonalności. Zamawiający wymaga, by System umożliwiał użytkownikom jednoczesną lub sekwencyjną, zgodną z przyznanymi uprawnieniami i zdefiniowanymi regułami, pracę na dokumentach, wymianę informacji, komunikację. Pytanie nr 103 Prosimy o doprecyzowanie "zarządzania środowiskiem" - jakie środowisko ma na myśli Zamawiający i na czym ma polegać możliwość modyfikowania zarządzania tym środowiskiem? Zamawiający wymaga: 1) modyfikowania modeli biznesowych bez konieczności kodowania 2) zarządzania środowiskiem bazodanowym bez konieczności kodowania

6 K28 K30 K33 specjalnych uprawnieniach. modyfikacji i definiowania nowych modeli biznesowych. Tworzenie, przez użytkowników, za pośrednictwem kreatora 1. formuł obliczeniowych, 2. zapytań do Hurtowni Danych, bez konieczności znajomości SQL, 3. mechanizmów automatyzujących przetwarzanie danych 4. mechanizmów automatyzujących prezentację na raportach. Gromadzenie w systemie danych ilościowych oraz wartościowych. Pytanie nr 104 Czy wystarczające do spełnienia wymagania jest dostarczenie funkcjonalności umożliwiającej tworzenie kostek OLAP? Jeśli nie, to prosimy o zdefiniowanie pojęcia "model biznesowy". Nie. Zamawiający rozumie wymaganie jako modyfikowanie i definiowanie nowych działań i procesów z obszaru kontrolingu i budżetowania. Pytanie nr 105 Czy poprzez mechanizmy automatyzujące na raportach Zamawiający rozumie aktualizację danych na raportach po załadowaniu nowej partii danych? Nie. Zamawiający poprzez mechanizmy automatyzujące prezentację na raportach rozumie aktualizację danych na raportach będących konsekwencją zmiany pkt.1,2 lub 3 obejmującej także załadowanie nowej partii Pytanie nr 106 Czy wystarczające do spełnienia wymagania będzie wdrożenie uzgodnionego modelu wielowymiarowego lub kostki OLAP, która będzie zawierała miary i wymiary? System powinien umożliwić gromadzenie danych ilościowych ( np. sztuki, metry, kilogramy) i wartościowych (np. kwota netto, kwota brutto). K36 Definiowanie procesu ETL na podstawie metadanych wskazujących konkretne źródło Pytanie nr 107 Czy poprzez metadane wskazujące na konkretne źródło danych rozumie się zapytanie do bazy danych systemu źródłowe dla Hurtowni danych? Nie. Metadane to dane opisujące dane. Samo podanie zapytania do bazy danych jest elementem definiowania procesu ETL, który składa się jeszcze z innych działań. K37 Definiowanie procesu ETL na podstawie wskazanych Pytanie nr 108 Czy poprzez metadane wskazujące na konkretne źródło danych rozumie się zapytanie do bazy danych systemu źródłowe dla Hurtowni danych?

7 K42 K43 K44 K50 K51 fizycznych źródeł Definiowanie i uruchomienie reguł konsolidacji. Edytowanie reguł konsolidacji. Import danych w trybie wsadowym. Weryfikacja poprawności zdefiniowanego procesu ETL poprzez jego testowe uruchomienie na ograniczonym zakresie Ustawienie ograniczenia zakresu danych jakie mają być przetwarzane w ramach Nie. Metadane to dane opisujące dane. Samo podanie zapytania do bazy danych jest elementem definiowania procesu ETL, który składa się jeszcze z innych działań Pytanie nr 109 Co zamawiający rozumie poprzez reguły konsolidacji? Czy tworzenie wspólnych słowników (wymiarów) dla danych z różnych źródeł? Przez reguły konsolidacji Zamawiający rozumie scalanie i agregowanie danych zgodnie z zadanymi algorytmami, w tym tworzenie wspólnych słowników Pytanie nr 110 Co zamawiający rozumie poprzez reguły konsolidacji? Czy tworzenie wspólnych słowników (wymiarów) dla danych z różnych źródeł? Przez reguły konsolidacji Zamawiający rozumie scalanie i agregowanie danych zgodnie z zadanymi algorytmami, w tym tworzenie wspólnych słowników Pytanie nr 111 Czy poprzez import danych w trybie wsadowym Zamawiający rozumie możliwość uruchomienia procesu ETL z linii poleceń? Nie. Praca wsadowa polega na pobieraniu poleceń z pliku i wykonywanie ich przez system bez bezpośredniego nadzoru ze strony użytkownika. Pytanie nr 112 Czy wymaganie może zostać spełnione poprzez zdefiniowanie odpowiednich parametrów procesu ETL odpowiednio zawężających zbiór wejściowy? Nie. Weryfikacja (ang. verification) to testowanie zgodności systemu z wymaganiami zdefiniowanymi w fazie określenia wymagań. Po zdefiniowaniu odpowiednich parametrów procesu ETL odpowiednio zawężających zbiór wejściowy powinno być przeprowadzone testowe uruchomienie procesu. Pytanie nr 113 Czy wymaganie może zostać spełnione poprzez zdefiniowanie odpowiednich parametrów procesu ETL odpowiednio zawężających zbiór wejściowy?

8 K53 K57 K59 K75 K77 testowego uruchomienia procesu ETL. tworzenia raportów, co najmniej w formatach MS Word, MS Excel, PDF, TIFF. Tworzenie prostych raportów przy pomocy narzędzi dostępnych z poziomu przeglądarki internetowej. Tworzenie zapytań do baz relacyjnych oraz wielowymiarowyc h z poziomu jednego okna, narzędzia i środowiska. Definiowanie struktur danych na potrzeby prowadzenia analiz (struktury tabel faktów i wymiarów). Wykonywanie zaawansowanych analiz na danych znajdujących się w hurtowni Pytanie nr 114 Czy pliki RTF można zakwalifikować jako pliki MS Word? Pytanie nr 115 Czy narzędzie desktopowe które można uruchomić z poziomu przeglądarki zostanie uznane prze Zamawiającego jako narzędzie dostępne z poziomu przeglądarki?, o ile nie będzie konieczności instalacji tego narzędzia na urządzeniu użytkownika Pytanie nr 116 Tu pytanie czy chodzi o to aby w jednym raporcie móc wykorzystywać jednocześnie dane te i te? Nie, raport jest jedną z możliwości wykorzystania wyników zapytań Pytanie nr 117 Czy wystarczające jest dostarczenie dowolnego narzędzia typu klient bazy (np. SQL Navigator, TOAD itp.) która zrealizuje to wymaganie? Pytanie nr 118 Na czym ma polegać wykonywanie zaawansowanych analiz? Czy Zamawiający może podać przykładowe analizy? Czy zamawiający dopuszcza realizację wymagania poprzez implementację procedur bazodanowych? Czy wystarczające jest dostarczenie możliwości realizowania zaawansowanych analiz poprzez SQL lub procedury składowane bazy? Jeśli nie, to prosimy o zdefiniowanie jakich zaawansowanych analiz oczekuje Zamawiający. Zamawiający oczekuje realizacji złożonych analiz obejmujących wiele zmiennych np. finansowych, statystycznych.

9 K79 K80 K86 K88 K90 Definiowanie sortowania Definiowanie filtrowania Personalizacja wyglądu raportu udostępnionego, przez użytkownika biznesowego np. wykonanie transpozycji, dodanie wielkości wyliczanych oraz dodanie wykresów na podstawie danych zamieszczonych w raporcie. Integracja z pakietem MS Office, w ramach której powinno być możliwe wykorzystanie danych z Systemu dla stworzenia raportu, tabeli, wykresu. Praca z raportami przy wykorzystaniu aplikacji MS Excel. Pytanie nr 119 Czy wystarczające do spełnienia wymagania jest dostarczenie narzędzia klasy BI, które będzie umożliwiało sortowanie i filtrowanie danych? Pytanie nr 120 Czy wystarczające do spełnienia wymagania jest dostarczenie narzędzia klasy BI, które będzie umożliwiało sortowanie i filtrowanie danych? Pytanie nr 121 Czy Zamawiający dopuszcza realizację wymagania poprzez skopiowanie przez użytkowania raportu a następnie jego edycję? Personalizacja wyglądu udostępnianego raportu powinna być możliwa przy wykorzystaniu narzędzi raportowych. Pytanie nr 122 Czy chodzi o to, że powinna być możliwość w narzędziach pakietu MS Office stworzenia raportu, tabeli, wykresy w oparciu o dane załadowane do Hurtowni Danych? Integracja z pakietem MS Office obejmujące zasilanie Systemu z dokumentów MS Office oraz wykorzystanie danych z Systemu do tworzenia raportów, tabel, wykresów. Na postawie danych pobranych z Systemu powinna być możliwość utworzenia dokumentów w standardach pakietu MS Office. Pytanie nr 123 Czy Zamawiający dopuszcza realizację wymagania poprzez eksport raportów do MS Excel? Zamawiający dopuszcza realizację wymagania przez eksport utworzonych w narzędziach Hurtowni Danych raportów do MS Excel.

10 K96 K122 K128 K129 K130 K133 Tworzenie zestawień tabelarycznych oraz wykresów na bazie danych z systemów ERP, Egeria, IRK, USOS. Udostępnianie formularzy do dedykowanych użytkowników każdy z użytkowników ma otrzymać wyłącznie przeznaczony dla niego formularz. dowolnego zdefiniowania struktury budżetowej w dowolnej liczbie przekrojów (wymiarów). wprowadzania nowych elementów w wymiarach, dla których nie istnieje jeszcze ewidencja. modyfikowania struktury istniejących wymiarów z poziomu aplikacji zaawansowaneg o Użytkownika. Powiązanie definicjami różnych typów Pytanie nr 124 Czy narzędzie raportujące ma się łączyć do baz danych systemów źródłowych czy do bazy Hurtowni Danych po załadowaniu danych do Hurtowni Danych? Narzędzie raportujące ma pracować na danych bazy Hurtowni Danych. Pytanie nr 125 Prosimy o uszczegółowienie czy punkt dotyczy formularzy systemu (dostęp przy pomocy uprawnień do modułu), czy mowa jest w kontekście formularzy planistycznych do których wprowadzane są dane budżetowane? W drugim przypadku czy będą wystarczające uprawnienia do centrum/jednostki organizacyjnej? Zamawiający wymaga, aby wszystkie formularze były udostępniane uprawnionym użytkownikom Pytanie nr 126 Prosimy o podanie przykładów co najmniej 3 różnych struktur budżetowych. Zamawiający wymaga możliwości zdefiniowania struktury budżetowej w dowolnej liczbie wymiarów np. mpk, jednostek organizacyjnych, źródeł finansowania itp. Pytanie nr 127 Czy chodzi o możliwość dodawania nowych wymiarów do tabel faktów znajdujących się w Hurtowni Danych czy Budżetowaniu i Kontrolingu? Chodzi o możliwość dodawania nowych wymiarów do tabel faktów znajdujących się w Hurtowni Danych i Budżetowaniu i Kontrolingu. Pytanie nr 128 Czy chodzi o możliwość dodawania nowych wymiarów do tabel faktów znajdujących się w Hurtowni Danych? Czy chodzi o aplikacje do projektowania i uruchamiania procesów ETL/projektowania struktur Hurtowni Danych? Chodzi o możliwość modyfikowania struktury wymiarów znajdujących się w Hurtowni Danych i Budżetowaniu i Kontrolingu z poziomu aplikacji. Pytanie nr 129 Prosimy o doprecyzowanie pojęcia "typ wielkości" np. poprzez podanie przykładu.

11 K139 K142 K143 K145 wielkości. planowania budżetu poprzez interfejs MS Excel zarówno jako wpis danych, jak też jako ich rozrzut (alokacja kwot zadanych na poziomie wyższym na poziomy niższe). zmian statusów budżetów. rozbudowy struktury budżetowej. zdefiniowania schematów (kolejności) naliczeń budżetów oraz zintegrowania z systemem dedykowanych, nietypowych algorytmów rozliczeniowych, wykonywanych Kwota w zł, tysiącach zł Kwota w zł, Euro, $ USA, szt. kg. opak. Pytanie nr 130 Czy chodzi o możliwość wprowadzanie danych w Excelu na pozycje budżetowane będące narzutem? Prosimy o przykład. Nie. Zamawiający wymaga, aby była możliwość automatycznego przeliczania danych na poziomie wyższym na dane na poziomach niższych wg zadanych algorytmów np. fundusz premiowy Wydział Instytuty Zakłady). Pytanie nr 131 Ile statusów system powinien przewidywać? Czy wystarczy "w edycji", "zakończone", "sprawdzone", "zatwierdzone"? Liczba i rodzaje statusów zostaną ustalone w trakcie analizy przedwdrożeniowej Pytanie nr 132 Czy na pewno chodzi o strukturę (sposób tworzenia) budżetu, czy rozbudowę definicji danego budżetu? W naszym systemie jest jedna struktura z różnymi opcjami. Sam budżet można modyfikować. Prosimy o przykład, co może zostać rozbudowane? Zamawiający, jako możliwość rozbudowy struktury budżetowej rozumie rozbudowę o nowe pozycje budżetowe (w pionie, poziomie) oraz nowe wymiary. Pytanie nr 133 Co zamawiający rozumnie przez pojęcie naliczeń budżetów? Czy rozumiane są one w kontekście narzutów pozycji budżetowanych? Schemat naliczeń budżetów dotyczy kolejności w jakiej poszczególne budżety i ich pozycje mają być liczone. Zamawiający pod pojęciem naliczenia budżetów rozumie proces tworzenia poszczególnych pozycji budżetowych z uwzględnieniem algorytmów przydziału środków pochodzących z różnych źródeł finansowania. Narzuty są jedną z pozycji naliczania budżetów.

12 K146 K147 K155 K159 na poziomie SQL. definiowania budżetowego workflow. zdefiniowania kryteriów automatycznego powiadamiania mailem wskazanych użytkowników o wprowadzonych zmianach w budżetach. budżetowania w ujęciu wieloletnim i rozbicie budżetu wg współczynników definiowanych przez użytkownika. określenia dat krytycznych. Pytanie nr 134 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość definiowania procesów workflow wspólnie z obiegiem dokumentów w ramach obszaru Zarządzenie dokumentacją. Zamawiający wymaga definiowania budżetowego workflow w obszarze Budżetowania i Kontrolingu. Pytanie nr 135 Czy powiadamianie powinno odbywać się raz na koniec dnia czy automatycznie przy każdej zmianie w danych budżetowanych? Prosimy o przykład. Np. zdarzeniowo. Kryteria zostaną zdefiniowane na etapie analizy przedwdrożeniowej. Pytanie nr 136 Czy chodzi o rozbicie kwoty budżetowanej na okres wieloletni na poszczególne okresy miesięczne, czy mowa jest o innym rozbiciu kwot. Prosimy o przykład. Chodzi o rozbicie budżetu wieloletniego (lub kwot w ramach budżetów) na poszczególne okresy miesięczne, roczne ale także możliwość rozbicia np. na zadania czy poszczególne kategorie wydatków. Pytanie nr 137 Prosimy o podanie przykładów, czego daty miałyby dotyczyć. Do czego będą wykorzystywane "daty krytyczne"? Jeśli to możliwe, prosimy o wskazanie wymagań które są powiązane z tym wymaganiem. Daty krytyczne służą do wskazania zdarzeń, po wystąpieniu których wymagana jest określona reakcja Systemu. Przykładową reakcją Systemu może być blokada wydatkowania środków pieniężnych, wysłanie powiadomienia do kierownika projektów. Przykład daty krytycznej: data zakończenia projektu, zakończenia wydatkowania, zatwierdzenia budżetu. K162 wygenerowania wydruków i zestawień w ujęciu m-ca, narastająco, rocznie, za Pytanie nr 138 Czy Zamawiający wymaga implementacji wymienionych w tym punkcie raportów?

13 K165 dowolny okres (z wykorzystaniem filtrów), np.: Budżet, Plan Rzeczowo-Finansowy: wg rodzaju działalności wg jednostek organizacyjnych wg zadań wg źródeł finansowania porównanie budżetu odchylenia dynamika Kalkulacja opłat za świadczone usługi edukacyjne - ilość godzin usług dydaktycznych - ilość studentów - ilość godzin prowadzonych na danym kierunku z wyszczególnieniem godzin prowadzonych przez pracowników etatowych i doktorantów Ilość kandydatów na studia na podstawie wniesionej opłaty rekrutacyjnej Sprawozdanie GUS s- 12 Sprawozdanie GUS s- 10 pracy z aplikacją zarówno w trybie Grubego Klienta (w sieci lokalnej, w interfejsie aplikacji), jak też Cienkiego Klienta (przez przeglądarkę internetową). Pytanie nr Czy tą listę można traktować jako zamkniętą listę raportów do wdrożenia w ramach projektu? Lista wymienionych raportów jest wymagana w ramach etapu pierwszego. Zamawiający dopuszcza sporządzenie raportów zawierających wybrane dane do Sprawozdania GUS s-12 oraz GUS s-10. Dane te zostaną zdefiniowane na etapie analizy przedwdrożeniowej. Pytanie nr Jeśli nie, to czy możliwe jest przyjęcie ograniczeń pozwalających określić jakie raporty będą wymagane do wdrożenia np poprzez podanie liczby raportów? Brak precyzyjnych wymagań dla raportów lub przynajmniej ich liczby, uniemożliwi prawidłowe oszacowanie nakładów prac niezbędnych do realizacji. Zamawiający zastrzega sobie wskazanie dodatkowych raportów, których zdefiniowanie będzie możliwe w trakcie wdrożenia etapu drugiego. Pytanie nr 139 Czy wszystkie narzędzia muszą być dostępne przez przeglądarkę internetową np. czy narzędzie do ETL musi być webowe? Zamawiający wymaga, aby narzędzia dostępne przez przeglądarkę internetową umożliwiały zrealizowanie wszystkich funkcjonalności wymaganych przez Zamawiającego, które określił jako dostępne przez portal www. Narzędzia do ETL nie muszą być webowe. Pytanie nr Czy wystarczające jest dostarczenie narzędzi, z których część będzie zaimplementowana w technologiach "grubego klienta" a część w postaci "cienkiego klienta"? Ze względu na brak szczegółowych wymagań, czy można założyć że Wykonawca zaproponuje technologię w ramach oferowanego rozwiązania?

14 Zamawiający wymaga, aby narzędzia dostępne przez przeglądarkę internetową umożliwiały zrealizowanie wszystkich funkcjonalność wymaganych przez Zamawiającego, które określił jako dostępne przez portal www. Kierownik Biura Zamówień Publicznych mgr inż. Marzena Latuszek

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 10 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 11

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 10 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 11 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 10 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 11 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 31 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 7

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 31 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 7 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 31 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 7 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Hurtownia danych. Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. Lp. FUNKCJONALNOŚĆ/PARAMETRY WYMAGANE

Hurtownia danych. Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. Lp. FUNKCJONALNOŚĆ/PARAMETRY WYMAGANE Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Lp. FUNKCJONALNOŚĆ/PARAMETRY WYMAGANE Hurtownia danych 1. Wielowymiarowa hurtownia danych oparta o model konstelacji faktów. 2. Brak ograniczenia na liczbę

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Co ciekawego w EURECE pojawiło się w wersji 2.4, a być może nie zdążyliście tego odkryć?

Co ciekawego w EURECE pojawiło się w wersji 2.4, a być może nie zdążyliście tego odkryć? Co ciekawego w EURECE pojawiło się w wersji 2.4, a być może nie zdążyliście tego odkryć? Zmiana przyporządkowania elementu wymiaru użytego w strukturze budżetowej do grupy nadrzędnej. Zmiana przyporządkowania

Bardziej szczegółowo

BZP3/3/2013 Bydgoszcz, 11.02.2013 r.

BZP3/3/2013 Bydgoszcz, 11.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Opis spełnienia wymagań (PSBD)

Opis spełnienia wymagań (PSBD) Numer sprawy: DPZ/4/15 Nr arch. DPZ/087/059-16/15 1. Zakres przedmiotu zamówienia: Opis spełnienia wymagań (PSBD) Załącznik nr 1d do formularza ofertowego Wykonanie dzieła polegającego na dostawie, kompleksowym

Bardziej szczegółowo

Nowości w 3.1. Andrzej Solski. CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o.

Nowości w 3.1. Andrzej Solski. CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o. Nowości w 3.1. Andrzej Solski CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o. Nowości w 3.1. KREATOR TWORZENIA WYMIARÓW KREATOR TWORZENIA STRUKTUR WIELOWYMIAROWYCH PREDEFINIOWANE MIARY WYLICZANE LINKED OBJECT kostka w

Bardziej szczegółowo

Dostawa programu Microsoft Access lub równoważnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Dostawa programu Microsoft Access lub równoważnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy treść pytań i odpowiedzi na zadane pytania w dniu 07.10.2015r.

Poniżej przedstawiamy treść pytań i odpowiedzi na zadane pytania w dniu 07.10.2015r. Koszalin, 09.10.2015r. W dniu 07.10.2015r. wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę gotowego systemu teleinformatycznego do kompleksowej obsługi egzaminów państwowych.

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Funkcje systemu infokadra

Funkcje systemu infokadra System Informacji Zarządczej - infokadra jest rozwiązaniem skierowanym dla kadry zarządzającej w obszarze administracji publicznej. Jest przyjaznym i łatwym w użyciu narzędziem analityczno-raportowym,

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Załącznik Nr 1B do SIWZ RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Odno nik 1 : Zintegrowany pakiet programów biurowych MS OFFICE Home and Busines 2010 polski OEM Za równoważne oprogramowaniu

Bardziej szczegółowo

Moduł mapowania danych

Moduł mapowania danych Moduł mapowania danych Grudzień 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. W przeciwnym przypadku, żadna część niniejszego dokumentu,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego

Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego Specyfikacja funkcjonalna oferowanego oprogramowania wymagane podanie konkretnych funkcjonalności na temat oferowanego oprogramowania. Wymagania minimalne dla pakietu

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców Wrocław, r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: System wspierający windykacje w Gminie Wrocław

Do Wykonawców Wrocław, r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: System wspierający windykacje w Gminie Wrocław Do Wykonawców Wrocław, 18.10.2016 r. CUI-DOAZ.331.19.2016 CUI/ZP/PN/19/2016 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: System wspierający windykacje w Gminie Wrocław Działając na podst.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 0122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 07-08-2013 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis tre±ci. Przedmowa... Cz ± I

Spis tre±ci. Przedmowa... Cz ± I Przedmowa.................................................... i Cz ± I 1 Czym s hurtownie danych?............................... 3 1.1 Wst p.................................................. 3 1.2 Denicja

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Ładowanie, integracja i aktualizacja danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur INTEGRACJA DANYCH ETL

Hurtownie danych. Ładowanie, integracja i aktualizacja danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur INTEGRACJA DANYCH ETL Hurtownie danych Ładowanie, integracja i aktualizacja danych. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/hur INTEGRACJA DANYCH Źródła danych ETL Centralna hurtownia danych Do hurtowni

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Licencja Microsoft Windows SQL Server Standard 2012 (nie OEM) lub w pełni równoważny oraz licencja umożliwiająca dostęp do Microsoft Windows SQL Server Standard

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia controllingowe dla małych firm

Narzędzia controllingowe dla małych firm Narzędzia controllingowe dla małych firm HURTOWNIA DANYCH BUDŻETOWANIE WYMIANA INFORMACJI 1. Small Business Navigator dla małych firm Business Navigator jest platformą informatyczną wspomagającą wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do skali biznesu

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do skali biznesu OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Dostosowana do skali biznesu www.enova.pl enova Szyta na miarę Skalowalność Oprogramowanie enova to skalowalny system informatyczny, który łatwo poddaje się modyfikacjom i rozbudowie.

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

Analizy na podstawie danych sprawozdawczych - Moduł Analiz dla Banków Spółdzielczych

Analizy na podstawie danych sprawozdawczych - Moduł Analiz dla Banków Spółdzielczych Analizy na podstawie danych sprawozdawczych - Moduł Analiz dla Banków Spółdzielczych Kwiecień 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości.

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska 07.08.2015 r. AD.2312.01.2015.UW. Wykonawcy

Biała Podlaska 07.08.2015 r. AD.2312.01.2015.UW. Wykonawcy AD.2312.01.2015.UW Biała Podlaska 07.08.2015 r. Wykonawcy W odpowiedzi na Państwa Zapytania do treści SIWZ przetargu pn System teleinformatyczny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ Warszawa, dn. 17 lipca 2015 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ dot. Postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę oprogramowania na potrzeby projektu Poprawa dostępności i jakości usług

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9 Definicje Instrukcja dla Oferenta System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanowe, etc.) obejmujący całą funkcjonalność wskazaną we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA PRODUKTÓW 5: OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE

ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA PRODUKTÓW 5: OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA PRODUKTÓW 5: OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE Opis przedmiotu zamówienia Licencja na Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition Gov. MOLP 1 CPU (2 szt.) lub Licencja na Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA SZKOLEŃ MS EXCEL W FINANSACH. z konsultacjami

KOMPLEKSOWA OFERTA SZKOLEŃ MS EXCEL W FINANSACH. z konsultacjami KOMPLEKSOWA OFERTA SZKOLEŃ MS EXCEL W FINANSACH z konsultacjami Przedmiot oferty Pakiet szkoleń przygotowujących w sposób kompleksowy do optymalnego wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych w codziennej pracy

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta

Instrukcja dla Oferenta Instrukcja dla Oferenta Definicje System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanow Instrukcja. Należy wypełnić WSZYSTKIE POLA oznaczone

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I. Wymagania funkcjonalne dotyczące systemu dedykowanego do wyliczania ratingów

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I. Wymagania funkcjonalne dotyczące systemu dedykowanego do wyliczania ratingów OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Znak BFG-DIA-231-40/2012 Opis wymagań funkcjonalnych dla systemu analitycznego SWO Część I. Wymagania funkcjonalne dotyczące systemu dedykowanego do wyliczania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX SP. Z O.O. ul. Budowlanych 54 45-124 Opole NIP 754 27 47 354 Opole, dnia 21.10.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX Sp. z o.o. jest dynamiczną firmą, która zajmuje silną pozycję na rynku

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 8.1. nr umowy UDA-POIG.08.01.00-02-155/10, tytuł projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 8.1. nr umowy UDA-POIG.08.01.00-02-155/10, tytuł projektu: Forunit Nowszy i Wspólnicy Sp.J. Ul. Zimowa 95 53-018 Wrocław Wrocław, dnia 13 września 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizację projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, 11 kwietnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia technicznego, utrzymania oraz rozwoju systemu Soprano, Phoenix oraz Register Plus

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo

Projekt przejściowy 2015/2016 BARTOSZ JABŁOŃSKI, TOMASZ JANICZEK

Projekt przejściowy 2015/2016 BARTOSZ JABŁOŃSKI, TOMASZ JANICZEK Projekt przejściowy 2015/2016 BARTOSZ JABŁOŃSKI, TOMASZ JANICZEK Kto? dr inż. Tomasz Janiczek tomasz.janiczek@pwr.edu.pl s. P1.2, C-16 dr inż. Bartosz Jabłoński bartosz.jablonski@pwr.edu.pl s. P0.2, C-16

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do postępowania w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa oprogramowania firma:... (nazwa

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW Urząd Gminy Rajcza ul. Górska 1 34-370 Rajcza Odpowiedź na zapytania dotyczące treści SIWZ! Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

W załączniku nr 9 do SIWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

W załączniku nr 9 do SIWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany: MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE Sp. z o. o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 5242688913 REGON 141983460

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015 r.

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015 r. Koniecpol, dn. 20.01.2015 r. Zamawiający: F.H.U. OKO Krzysztof Jęczmyk ul. Słowackiego 53, 42-230 Koniecpol tel (34) 355-16-0 tel/fax (34) 355-16-09 email: biuro@budowlanyoko.pl Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym ze sklepem internetowym Rozwiązanie umożliwia pełną dwukierunkową integrację Symfonia ERP Handel ze sklepem internetowym shopgold i zostało przygotowane w sposób umożliwiający dostęp i zarządzanie sklepem

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WT Zp/04/15 Lublin, dnia 07.08.2015 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie, działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH Wstęp. Architektura hurtowni. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH B. Inmon, 1996: Hurtownia to zbiór zintegrowanych, nieulotnych, ukierunkowanych

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Istotne warunki zamówienia do przetargu nieograniczonego na wykonanie pakietu usług programistycznych

Załącznik Nr 1. Istotne warunki zamówienia do przetargu nieograniczonego na wykonanie pakietu usług programistycznych Załącznik Nr 1 Do pisma IMP PAN l.dz. ZDN/1234/2007 z 2007-06-19 o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na pakiet usług programistycznych, których wartość nie przekracza progu, od którego obowiązuje prawo

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Zmiany i rozszerzenia w istniejących modułach POL-on

Zmiany i rozszerzenia w istniejących modułach POL-on Zmiany i rozszerzenia w istniejących modułach POL-on dr Piotr Rodzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Rozszerzone i zmienione moduły: Kierunki studiów Studenci Pomoc materialna Sprawozdania finansowe Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Usługa archiwizacji danych w systemie Eureca. Marek Jelenik CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o.

Usługa archiwizacji danych w systemie Eureca. Marek Jelenik CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o. Usługa archiwizacji danych w systemie Eureca Marek Jelenik CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o. Na czym polega usługa archiwizacji danych w systemie Eureca? 2012 2013 2014 2015 Przed archiwizacją SQL OLAP BAZA

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo