nr sprawy: BZP ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6"

Transkrypt

1 nr sprawy: BZP ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 dotyczy: postępowania nr BZP ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa, wdrożenie i wsparcie zintegrowanego oprogramowania klasy ERP wraz z Budżetowaniem i Kontrolingiem pracującym na niezależnej zewnętrznej Hurtowni Danych oraz Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły w ww. postępowaniu: Załącznik nr 3 do SIWZ - Zestawienie Szczegółowych Funkcjonalności Systemu Tabela 2 Pozycja w Tabeli 2 Opis pozycji Numer pytania (numeracja zgodna z kolejnością wpływu do Zamawiającego) Pytanie ogólne Pytanie nr 85. Czy Zamawiający wymaga wdrożenia konkretnych modeli analitycznych w ramach projektu? Jeśli tak, to prosimy o podanie wymagań, które odnoszą się do wdrożenia modeli. Nie wymaga. K2 Hurtownia Danych zapewnia zasilanie danych z systemów ERP, USOS, IRK, EGERIA. Pytanie nr 86. Proszę o informacje ile faktów i wymiarów przewiduje Zamawiający. formacje powyższe zostaną określone na etapie analizy wdrożeniowej Pytanie nr 86.1 Proszę o informacje w oparciu o jakie bazy danych i w jakich wersjach działają przedmiotowe Systemy. USOS ORACLE, wersja 10 IRK- MySQL, wersja 5 EGERIA - ORACLE, wersja 11 Pytanie nr 86.2 Proszę o informacje ile tabel zawierają przedmiotowe

2 K5 K6 K8 budowy interfejsów do dowolnych systemów źródłowych. uzupełnienia Hurtowni Danych danymi z plików Excel z poziomu aplikacji bez konieczności pisania procedur SQL (bez posiadania wiedzy informatycznej). Aplikacja nie powinna wymagać (poza bazą danych oraz środowiskiem MS Office) żadnych dodatkowych płatnych komponentów środowiska. Systemy oraz z ilu tabel będzie zasilana Hurtownia. USOS (w wersji obowiązującej) 443; IRK (w wersji obowiązującej) 74. na pytanie z ilu tabel będzie zasilana Hurtownia Danych zostanie udzielona na etapie analizy przedwdrożeniowej. Pytanie nr 86.3 Czy Zamawiający dostarczy definicję interfejsów do wskazanych systemów firm trzecich (USOS, IRK)? Jakiego rodzaju interfejs udostępniają te systemy?, Zamawiający dostarczy definicję API na etapie analizy przedwdrożeniowej. Pytanie nr 87 Co Zamawiający ma na myśli, czy chodzi o to aby Hurtownia danych posiadała narzędzia ETL z wbudowaną funkcjonalnością ekstrakcji danych z różnych źródeł danych? Wymaganie dotyczy możliwości budowy interfejsów do dowolnych systemów źródłowych tj. importu oraz eksportu danych do/z Hurtowni Danych. Pytanie nr 88 Z poziomu jakiej Aplikacji? Z poziomu aplikacji realizującej funkcję zasilania Hurtowni Danych. Pytanie nr 88.1 Czy wraz z Hurtownią Danych konieczne jest dostarczenie narzędzia, które będzie umożliwiać ręczne dodawanie/usuwanie/edycję danych w Hurtowni Danych? Pytanie nr 89 Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie w tym wymaganiu. Czy wymaganie zostanie uznane za spełnione jeśli dostarczony system do swojej pracy nie będzie wymagał ponoszenia dodatkowych kosztów (poza bazą danych oraz środowiskiem MS Office)?

3 K9 K10 K11 K12 K13 samodzielnego tworzenia kostek OLAP z poziomu aplikacji bez konieczności posiadania wiedzy dotyczącej procedur SQLowych. definiowania procesów workflow. uruchamiania z poziomu aplikacji dowolnych procedur SQL, wykonujących operacje obliczeniowe na bazie danych i zapisujących wyniki w aplikacji. Dopasowane do zastosowań analitycznych indeksowanie danych w tabeli faktów. Definiowanie agregatów Pytanie nr 90 Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie zostanie spełnione po dostarczeniu przez Wykonawcę pakietu funkcjonalności do tworzenia procesów ETL, tworzenia raportów, planowania i budżetowania., jeżeli pakiet dostarczonych funkcjonalności będzie umożliwiał samodzielne tworzenie kostek OLAP z poziomu aplikacji bez konieczności posiadania wiedzy dotyczącej procedur SQL-owych. Pytanie nr 91 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość definiowania procesów workflow wspólnie z obiegiem dokumentów w ramach obszaru Zarządzenie dokumentacją. Procesy workflow powinny być definiowane niezależnie od obszaru Zarządzenie dokumentacją. Pytanie nr 92 Zapisujących dane w jakiej aplikacji? Czy chodzi o to że wyniki procedur SQL (symulacji i analiz) mają być zapisywane w bazie danych Hurtowni Danych? Chodzi o to że wyniki procedur SQL (symulacji i analiz) mają być zapisywane w bazie danych Hurtowni Danych Pytanie nr 93 Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli wszystkie niezbędne indeksy zostaną stworzone w oparciu o wyniki analizy potrzeb raportowych? Pytanie nr 93.1 Czy wystarczające będzie założenie wymaganych indeksów dla modelu danych który powstanie w ramach wdrożenia rozwiązania? Pytanie nr 94 Czy wymaganie dotyczy wdrożenia (Zamawiający oczekuje że zostaną wdrożone zdefiniowane agregaty danych) czy funkcjonalności narzędzia (które ma pozwolić na definiowanie agregatów danych)?

4 K15 K16 K19 K20 Optymalizacja działania mechanizmów analitycznoraportowych poprzez tworzenie agregatów Wersjonowanie Szczegółowość metadanych powinna być wystarczająca do zweryfikowania zależności pomiędzy poszczególnymi krokami procesu ETL oraz struktur Przechowywanie metadanych w centralnym repozytorium meta >Odp.: Wymaganie dotyczy wdrożenia zdefiniowanych agregatów danych jak i funkcjonalności narzędzia Czy wystarczające jest dostarczenie dowolnego narzędzia typu klient bazy (np. SQL Navigator, TOAD itp.) która zrealizuje to wymaganie? Pytanie nr 95 Czy Zamawiający oczekuje, że System sam (automatycznie, bez wiedzy operatora) będzie tworzył takie agregaty? Czy też agregaty (np. kostki OLAP) powinny zostać stworzone w oparciu o wyniki analizy potrzeb raportowych? Wymaganie dotyczy wdrożenia zdefiniowanych agregatów danych jak i funkcjonalności narzędzia Pytanie nr 95.1 Czy wystarczające do spełnienia wymagania jest utworzenie uzgodnionych agregatów danych na etapie wdrożenia rozwiązania? Wymaganie dotyczy dostarczenia i wdrożenia narzędzia do definiowania agregatów oraz wdrożenia zdefiniowanych agregatów danych na etapie wdrożenia rozwiązania. Pytanie nr 96 Czy wystarczające do spełnienia wymagania jest wdrożenie wersjonowania dla modeli danych które zostaną zrealizowane w trakcie wdrożenia? Pytanie nr 97 Czy poprzez metadane w wymaganiach K19 oraz K20 rozumie się w tym przypadku definicję procesu ETL tj. poszczególne kroki/operacje procesu ETL wykonywane na danych z poszczególnych tabel/kolumn? Pytanie nr 98 Czy poprzez metadane rozumie się w tym przypadku definicję procesu ETL tj. poszczególne kroki/operacje procesu ETL?

5 K21 K23 K24 K25 K27 Dostęp do metadanych z poziomu narzędzi ETL oraz narzędzi raportowych. Praca w języku polskim. Raporty w języku polskim. Wsparcie pracy grupowej. Modyfikowanie modeli biznesowych i zarządzania środowiskiem bez konieczności kodowania, poprzez interfejs przeznaczony dla użytkowników o Pytanie nr 99 Czy Zamawiający poprzez metadane dostępne z poziomu narzędzi ETL rozumie definicję procesu ETL tj. poszczególne kroki/operacje procesu ETL wykonywane na danych z poszczególnych tabel/kolumn i poprzez metadane z poziomu narzędzi raportowych rozumie fakty, wymiary, miary, atrybuty wymiarów? Pytanie nr 100 Czy Zamawiający dopuszcza narzędzia do raportów były w języku polskim i pozostałe narzędzia w języku angielskim? Zamawiający dopuszcza w wyjątkowych przypadkach użycie innego języka niż język polski, ale wymaga to uzyskania zgody Zamawiającego. Pytanie nr 101 Czy Zamawiający dopuszcza narzędzia do raportów były w języku polskim i pozostałe narzędzia w języku angielskim? Zamawiający dopuszcza w wyjątkowych przypadkach użycie innego języka niż język polski, ale wymaga to uzyskania zgody Zamawiającego. Pytanie nr 102 Czy wystarczające do spełnienia wymagania będzie funkcjonalność repozytorium raportów, umożliwiające pobieranie, edytowanie i wersjonowanie raportów tworzonych przez użytkowników? Jeśli nie, prosimy o doprecyzowanie wymaganych funkcjonalności. Zamawiający wymaga, by System umożliwiał użytkownikom jednoczesną lub sekwencyjną, zgodną z przyznanymi uprawnieniami i zdefiniowanymi regułami, pracę na dokumentach, wymianę informacji, komunikację. Pytanie nr 103 Prosimy o doprecyzowanie "zarządzania środowiskiem" - jakie środowisko ma na myśli Zamawiający i na czym ma polegać możliwość modyfikowania zarządzania tym środowiskiem? Zamawiający wymaga: 1) modyfikowania modeli biznesowych bez konieczności kodowania 2) zarządzania środowiskiem bazodanowym bez konieczności kodowania

6 K28 K30 K33 specjalnych uprawnieniach. modyfikacji i definiowania nowych modeli biznesowych. Tworzenie, przez użytkowników, za pośrednictwem kreatora 1. formuł obliczeniowych, 2. zapytań do Hurtowni Danych, bez konieczności znajomości SQL, 3. mechanizmów automatyzujących przetwarzanie danych 4. mechanizmów automatyzujących prezentację na raportach. Gromadzenie w systemie danych ilościowych oraz wartościowych. Pytanie nr 104 Czy wystarczające do spełnienia wymagania jest dostarczenie funkcjonalności umożliwiającej tworzenie kostek OLAP? Jeśli nie, to prosimy o zdefiniowanie pojęcia "model biznesowy". Nie. Zamawiający rozumie wymaganie jako modyfikowanie i definiowanie nowych działań i procesów z obszaru kontrolingu i budżetowania. Pytanie nr 105 Czy poprzez mechanizmy automatyzujące na raportach Zamawiający rozumie aktualizację danych na raportach po załadowaniu nowej partii danych? Nie. Zamawiający poprzez mechanizmy automatyzujące prezentację na raportach rozumie aktualizację danych na raportach będących konsekwencją zmiany pkt.1,2 lub 3 obejmującej także załadowanie nowej partii Pytanie nr 106 Czy wystarczające do spełnienia wymagania będzie wdrożenie uzgodnionego modelu wielowymiarowego lub kostki OLAP, która będzie zawierała miary i wymiary? System powinien umożliwić gromadzenie danych ilościowych ( np. sztuki, metry, kilogramy) i wartościowych (np. kwota netto, kwota brutto). K36 Definiowanie procesu ETL na podstawie metadanych wskazujących konkretne źródło Pytanie nr 107 Czy poprzez metadane wskazujące na konkretne źródło danych rozumie się zapytanie do bazy danych systemu źródłowe dla Hurtowni danych? Nie. Metadane to dane opisujące dane. Samo podanie zapytania do bazy danych jest elementem definiowania procesu ETL, który składa się jeszcze z innych działań. K37 Definiowanie procesu ETL na podstawie wskazanych Pytanie nr 108 Czy poprzez metadane wskazujące na konkretne źródło danych rozumie się zapytanie do bazy danych systemu źródłowe dla Hurtowni danych?

7 K42 K43 K44 K50 K51 fizycznych źródeł Definiowanie i uruchomienie reguł konsolidacji. Edytowanie reguł konsolidacji. Import danych w trybie wsadowym. Weryfikacja poprawności zdefiniowanego procesu ETL poprzez jego testowe uruchomienie na ograniczonym zakresie Ustawienie ograniczenia zakresu danych jakie mają być przetwarzane w ramach Nie. Metadane to dane opisujące dane. Samo podanie zapytania do bazy danych jest elementem definiowania procesu ETL, który składa się jeszcze z innych działań Pytanie nr 109 Co zamawiający rozumie poprzez reguły konsolidacji? Czy tworzenie wspólnych słowników (wymiarów) dla danych z różnych źródeł? Przez reguły konsolidacji Zamawiający rozumie scalanie i agregowanie danych zgodnie z zadanymi algorytmami, w tym tworzenie wspólnych słowników Pytanie nr 110 Co zamawiający rozumie poprzez reguły konsolidacji? Czy tworzenie wspólnych słowników (wymiarów) dla danych z różnych źródeł? Przez reguły konsolidacji Zamawiający rozumie scalanie i agregowanie danych zgodnie z zadanymi algorytmami, w tym tworzenie wspólnych słowników Pytanie nr 111 Czy poprzez import danych w trybie wsadowym Zamawiający rozumie możliwość uruchomienia procesu ETL z linii poleceń? Nie. Praca wsadowa polega na pobieraniu poleceń z pliku i wykonywanie ich przez system bez bezpośredniego nadzoru ze strony użytkownika. Pytanie nr 112 Czy wymaganie może zostać spełnione poprzez zdefiniowanie odpowiednich parametrów procesu ETL odpowiednio zawężających zbiór wejściowy? Nie. Weryfikacja (ang. verification) to testowanie zgodności systemu z wymaganiami zdefiniowanymi w fazie określenia wymagań. Po zdefiniowaniu odpowiednich parametrów procesu ETL odpowiednio zawężających zbiór wejściowy powinno być przeprowadzone testowe uruchomienie procesu. Pytanie nr 113 Czy wymaganie może zostać spełnione poprzez zdefiniowanie odpowiednich parametrów procesu ETL odpowiednio zawężających zbiór wejściowy?

8 K53 K57 K59 K75 K77 testowego uruchomienia procesu ETL. tworzenia raportów, co najmniej w formatach MS Word, MS Excel, PDF, TIFF. Tworzenie prostych raportów przy pomocy narzędzi dostępnych z poziomu przeglądarki internetowej. Tworzenie zapytań do baz relacyjnych oraz wielowymiarowyc h z poziomu jednego okna, narzędzia i środowiska. Definiowanie struktur danych na potrzeby prowadzenia analiz (struktury tabel faktów i wymiarów). Wykonywanie zaawansowanych analiz na danych znajdujących się w hurtowni Pytanie nr 114 Czy pliki RTF można zakwalifikować jako pliki MS Word? Pytanie nr 115 Czy narzędzie desktopowe które można uruchomić z poziomu przeglądarki zostanie uznane prze Zamawiającego jako narzędzie dostępne z poziomu przeglądarki?, o ile nie będzie konieczności instalacji tego narzędzia na urządzeniu użytkownika Pytanie nr 116 Tu pytanie czy chodzi o to aby w jednym raporcie móc wykorzystywać jednocześnie dane te i te? Nie, raport jest jedną z możliwości wykorzystania wyników zapytań Pytanie nr 117 Czy wystarczające jest dostarczenie dowolnego narzędzia typu klient bazy (np. SQL Navigator, TOAD itp.) która zrealizuje to wymaganie? Pytanie nr 118 Na czym ma polegać wykonywanie zaawansowanych analiz? Czy Zamawiający może podać przykładowe analizy? Czy zamawiający dopuszcza realizację wymagania poprzez implementację procedur bazodanowych? Czy wystarczające jest dostarczenie możliwości realizowania zaawansowanych analiz poprzez SQL lub procedury składowane bazy? Jeśli nie, to prosimy o zdefiniowanie jakich zaawansowanych analiz oczekuje Zamawiający. Zamawiający oczekuje realizacji złożonych analiz obejmujących wiele zmiennych np. finansowych, statystycznych.

9 K79 K80 K86 K88 K90 Definiowanie sortowania Definiowanie filtrowania Personalizacja wyglądu raportu udostępnionego, przez użytkownika biznesowego np. wykonanie transpozycji, dodanie wielkości wyliczanych oraz dodanie wykresów na podstawie danych zamieszczonych w raporcie. Integracja z pakietem MS Office, w ramach której powinno być możliwe wykorzystanie danych z Systemu dla stworzenia raportu, tabeli, wykresu. Praca z raportami przy wykorzystaniu aplikacji MS Excel. Pytanie nr 119 Czy wystarczające do spełnienia wymagania jest dostarczenie narzędzia klasy BI, które będzie umożliwiało sortowanie i filtrowanie danych? Pytanie nr 120 Czy wystarczające do spełnienia wymagania jest dostarczenie narzędzia klasy BI, które będzie umożliwiało sortowanie i filtrowanie danych? Pytanie nr 121 Czy Zamawiający dopuszcza realizację wymagania poprzez skopiowanie przez użytkowania raportu a następnie jego edycję? Personalizacja wyglądu udostępnianego raportu powinna być możliwa przy wykorzystaniu narzędzi raportowych. Pytanie nr 122 Czy chodzi o to, że powinna być możliwość w narzędziach pakietu MS Office stworzenia raportu, tabeli, wykresy w oparciu o dane załadowane do Hurtowni Danych? Integracja z pakietem MS Office obejmujące zasilanie Systemu z dokumentów MS Office oraz wykorzystanie danych z Systemu do tworzenia raportów, tabel, wykresów. Na postawie danych pobranych z Systemu powinna być możliwość utworzenia dokumentów w standardach pakietu MS Office. Pytanie nr 123 Czy Zamawiający dopuszcza realizację wymagania poprzez eksport raportów do MS Excel? Zamawiający dopuszcza realizację wymagania przez eksport utworzonych w narzędziach Hurtowni Danych raportów do MS Excel.

10 K96 K122 K128 K129 K130 K133 Tworzenie zestawień tabelarycznych oraz wykresów na bazie danych z systemów ERP, Egeria, IRK, USOS. Udostępnianie formularzy do dedykowanych użytkowników każdy z użytkowników ma otrzymać wyłącznie przeznaczony dla niego formularz. dowolnego zdefiniowania struktury budżetowej w dowolnej liczbie przekrojów (wymiarów). wprowadzania nowych elementów w wymiarach, dla których nie istnieje jeszcze ewidencja. modyfikowania struktury istniejących wymiarów z poziomu aplikacji zaawansowaneg o Użytkownika. Powiązanie definicjami różnych typów Pytanie nr 124 Czy narzędzie raportujące ma się łączyć do baz danych systemów źródłowych czy do bazy Hurtowni Danych po załadowaniu danych do Hurtowni Danych? Narzędzie raportujące ma pracować na danych bazy Hurtowni Danych. Pytanie nr 125 Prosimy o uszczegółowienie czy punkt dotyczy formularzy systemu (dostęp przy pomocy uprawnień do modułu), czy mowa jest w kontekście formularzy planistycznych do których wprowadzane są dane budżetowane? W drugim przypadku czy będą wystarczające uprawnienia do centrum/jednostki organizacyjnej? Zamawiający wymaga, aby wszystkie formularze były udostępniane uprawnionym użytkownikom Pytanie nr 126 Prosimy o podanie przykładów co najmniej 3 różnych struktur budżetowych. Zamawiający wymaga możliwości zdefiniowania struktury budżetowej w dowolnej liczbie wymiarów np. mpk, jednostek organizacyjnych, źródeł finansowania itp. Pytanie nr 127 Czy chodzi o możliwość dodawania nowych wymiarów do tabel faktów znajdujących się w Hurtowni Danych czy Budżetowaniu i Kontrolingu? Chodzi o możliwość dodawania nowych wymiarów do tabel faktów znajdujących się w Hurtowni Danych i Budżetowaniu i Kontrolingu. Pytanie nr 128 Czy chodzi o możliwość dodawania nowych wymiarów do tabel faktów znajdujących się w Hurtowni Danych? Czy chodzi o aplikacje do projektowania i uruchamiania procesów ETL/projektowania struktur Hurtowni Danych? Chodzi o możliwość modyfikowania struktury wymiarów znajdujących się w Hurtowni Danych i Budżetowaniu i Kontrolingu z poziomu aplikacji. Pytanie nr 129 Prosimy o doprecyzowanie pojęcia "typ wielkości" np. poprzez podanie przykładu.

11 K139 K142 K143 K145 wielkości. planowania budżetu poprzez interfejs MS Excel zarówno jako wpis danych, jak też jako ich rozrzut (alokacja kwot zadanych na poziomie wyższym na poziomy niższe). zmian statusów budżetów. rozbudowy struktury budżetowej. zdefiniowania schematów (kolejności) naliczeń budżetów oraz zintegrowania z systemem dedykowanych, nietypowych algorytmów rozliczeniowych, wykonywanych Kwota w zł, tysiącach zł Kwota w zł, Euro, $ USA, szt. kg. opak. Pytanie nr 130 Czy chodzi o możliwość wprowadzanie danych w Excelu na pozycje budżetowane będące narzutem? Prosimy o przykład. Nie. Zamawiający wymaga, aby była możliwość automatycznego przeliczania danych na poziomie wyższym na dane na poziomach niższych wg zadanych algorytmów np. fundusz premiowy Wydział Instytuty Zakłady). Pytanie nr 131 Ile statusów system powinien przewidywać? Czy wystarczy "w edycji", "zakończone", "sprawdzone", "zatwierdzone"? Liczba i rodzaje statusów zostaną ustalone w trakcie analizy przedwdrożeniowej Pytanie nr 132 Czy na pewno chodzi o strukturę (sposób tworzenia) budżetu, czy rozbudowę definicji danego budżetu? W naszym systemie jest jedna struktura z różnymi opcjami. Sam budżet można modyfikować. Prosimy o przykład, co może zostać rozbudowane? Zamawiający, jako możliwość rozbudowy struktury budżetowej rozumie rozbudowę o nowe pozycje budżetowe (w pionie, poziomie) oraz nowe wymiary. Pytanie nr 133 Co zamawiający rozumnie przez pojęcie naliczeń budżetów? Czy rozumiane są one w kontekście narzutów pozycji budżetowanych? Schemat naliczeń budżetów dotyczy kolejności w jakiej poszczególne budżety i ich pozycje mają być liczone. Zamawiający pod pojęciem naliczenia budżetów rozumie proces tworzenia poszczególnych pozycji budżetowych z uwzględnieniem algorytmów przydziału środków pochodzących z różnych źródeł finansowania. Narzuty są jedną z pozycji naliczania budżetów.

12 K146 K147 K155 K159 na poziomie SQL. definiowania budżetowego workflow. zdefiniowania kryteriów automatycznego powiadamiania mailem wskazanych użytkowników o wprowadzonych zmianach w budżetach. budżetowania w ujęciu wieloletnim i rozbicie budżetu wg współczynników definiowanych przez użytkownika. określenia dat krytycznych. Pytanie nr 134 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość definiowania procesów workflow wspólnie z obiegiem dokumentów w ramach obszaru Zarządzenie dokumentacją. Zamawiający wymaga definiowania budżetowego workflow w obszarze Budżetowania i Kontrolingu. Pytanie nr 135 Czy powiadamianie powinno odbywać się raz na koniec dnia czy automatycznie przy każdej zmianie w danych budżetowanych? Prosimy o przykład. Np. zdarzeniowo. Kryteria zostaną zdefiniowane na etapie analizy przedwdrożeniowej. Pytanie nr 136 Czy chodzi o rozbicie kwoty budżetowanej na okres wieloletni na poszczególne okresy miesięczne, czy mowa jest o innym rozbiciu kwot. Prosimy o przykład. Chodzi o rozbicie budżetu wieloletniego (lub kwot w ramach budżetów) na poszczególne okresy miesięczne, roczne ale także możliwość rozbicia np. na zadania czy poszczególne kategorie wydatków. Pytanie nr 137 Prosimy o podanie przykładów, czego daty miałyby dotyczyć. Do czego będą wykorzystywane "daty krytyczne"? Jeśli to możliwe, prosimy o wskazanie wymagań które są powiązane z tym wymaganiem. Daty krytyczne służą do wskazania zdarzeń, po wystąpieniu których wymagana jest określona reakcja Systemu. Przykładową reakcją Systemu może być blokada wydatkowania środków pieniężnych, wysłanie powiadomienia do kierownika projektów. Przykład daty krytycznej: data zakończenia projektu, zakończenia wydatkowania, zatwierdzenia budżetu. K162 wygenerowania wydruków i zestawień w ujęciu m-ca, narastająco, rocznie, za Pytanie nr 138 Czy Zamawiający wymaga implementacji wymienionych w tym punkcie raportów?

13 K165 dowolny okres (z wykorzystaniem filtrów), np.: Budżet, Plan Rzeczowo-Finansowy: wg rodzaju działalności wg jednostek organizacyjnych wg zadań wg źródeł finansowania porównanie budżetu odchylenia dynamika Kalkulacja opłat za świadczone usługi edukacyjne - ilość godzin usług dydaktycznych - ilość studentów - ilość godzin prowadzonych na danym kierunku z wyszczególnieniem godzin prowadzonych przez pracowników etatowych i doktorantów Ilość kandydatów na studia na podstawie wniesionej opłaty rekrutacyjnej Sprawozdanie GUS s- 12 Sprawozdanie GUS s- 10 pracy z aplikacją zarówno w trybie Grubego Klienta (w sieci lokalnej, w interfejsie aplikacji), jak też Cienkiego Klienta (przez przeglądarkę internetową). Pytanie nr Czy tą listę można traktować jako zamkniętą listę raportów do wdrożenia w ramach projektu? Lista wymienionych raportów jest wymagana w ramach etapu pierwszego. Zamawiający dopuszcza sporządzenie raportów zawierających wybrane dane do Sprawozdania GUS s-12 oraz GUS s-10. Dane te zostaną zdefiniowane na etapie analizy przedwdrożeniowej. Pytanie nr Jeśli nie, to czy możliwe jest przyjęcie ograniczeń pozwalających określić jakie raporty będą wymagane do wdrożenia np poprzez podanie liczby raportów? Brak precyzyjnych wymagań dla raportów lub przynajmniej ich liczby, uniemożliwi prawidłowe oszacowanie nakładów prac niezbędnych do realizacji. Zamawiający zastrzega sobie wskazanie dodatkowych raportów, których zdefiniowanie będzie możliwe w trakcie wdrożenia etapu drugiego. Pytanie nr 139 Czy wszystkie narzędzia muszą być dostępne przez przeglądarkę internetową np. czy narzędzie do ETL musi być webowe? Zamawiający wymaga, aby narzędzia dostępne przez przeglądarkę internetową umożliwiały zrealizowanie wszystkich funkcjonalności wymaganych przez Zamawiającego, które określił jako dostępne przez portal www. Narzędzia do ETL nie muszą być webowe. Pytanie nr Czy wystarczające jest dostarczenie narzędzi, z których część będzie zaimplementowana w technologiach "grubego klienta" a część w postaci "cienkiego klienta"? Ze względu na brak szczegółowych wymagań, czy można założyć że Wykonawca zaproponuje technologię w ramach oferowanego rozwiązania?

14 Zamawiający wymaga, aby narzędzia dostępne przez przeglądarkę internetową umożliwiały zrealizowanie wszystkich funkcjonalność wymaganych przez Zamawiającego, które określił jako dostępne przez portal www. Kierownik Biura Zamówień Publicznych mgr inż. Marzena Latuszek

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 PROJEKT ŁÓDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, tel.: 042 664 37 52, fax.: 042 664 37 50 e-mail: aniolybiznesu@larr.lodz.pl, www.larr.lodz.pl Łódź, dnia 13 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług: Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie portalu intranetowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie portalu intranetowego jest koniecznym etapem w informatyzacji każdego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Tożsamością (Identity Management) zwanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Cel dokumentu... 3 1.2 Zakres dokumentu... 3 1.3 Zastosowane pojęcia i skróty... 4 2. Wizja systemu docelowego... 10

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Spis treści Spis treści... 2 Charakterystyka platformy Business Navigator... 3 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Budżetowanie... 8 Moduł: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy dany dla BI Załącznik nr 10)

Wymagania systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy dany dla BI Załącznik nr 10) Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD) musi być systemem elektronicznego obiegu dokumentów

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.:

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.: Odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie nr 4/POKL/4.4.1/PR-WSZ/12 PYTANIE

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego:

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego: I. Opis stanu obecnego Załącznik nr 1 do SIWZ Obecnie system SAP jest wspólnie użytkowany przez Zamawiającego oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. (dalej GAZ-SYSTEM). W chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo