Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ CUI/ZP/PN/10/2014/.../...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../..."

Transkrypt

1 Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ CUI/ZP/PN/10/2014/.../... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa platformy dla wykonywania analiz klasy Business Intelligence (BI) wraz z usługami wdrożeniowymi i rocznym serwisem, znak postępowania: CUI/ZP/PN/10/2014 Działając na podst. art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytanie zadane w dniu r., r. i r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego j.w. Pytanie nr 5 Czy istnieje możliwość, aby 4 ust. 9 pkt. 4 otrzymała następujące brzmienie: w razie wątpliwości poczytuje się, że udzielenie Licencji dla kolejnych użytkowników nie wydłuża 12-miesięcznego okresu świadczenia Serwisu Gwarancyjnego na Licencje wszystkich użytkowników? Odpowiedź na pyt. nr 5 Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ- zał nr 7 w następujący sposób: Treść 4 ust. 9 przed zmianą: Udzielanie Licencji dla użytkowników, o którym mowa w 3 ust. 2 lit. b, następować będzie na wniosek Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy, jednakże wnioski o udzielenie Licencji mogą być składanie nie dłużej niż od dnia upływu 12 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Zamawiający może wnioskować do Wykonawcy o udzielenie Licencji dla użytkowników dopóki ich ilość nie przekroczy maksymalnej ilości wskazanej w 2 ust. 1 lit. a. Przyjmuje się następujące zasady realizacji dostaw/udzielenia Licencji dla kolejnych użytkowników: 1) wnioski o udzielenie Licencji dla kolejnych użytkowników będą wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy wymieniony w ust. 10 pkt 2, 2) Wykonawca ma obowiązek udzielić zamawianej Licencji w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku, 3) udzielenie Licencji dla użytkowników każdorazowo musi zostać potwierdzone Protokołem Odbioru, który będzie podstawą do uzyskania zapłaty. 4) w razie wątpliwości poczytuje się udzielenie Licencji dla użytkowników wydłuża 12-miesieczyny okres świadczenia Serwisu Gwarancyjnego na Licencje wszystkich użytkowników do dnia upływu 12-miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Licencji dla kolejnych użytkowników. Treść 4 ust. 9 po zmianie: CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W E W R O C Ł A W I U ul. Świdnicka 53; Wrocław tel ; fax

2 Udzielanie Licencji dla użytkowników, o którym mowa w 3 ust. 2 lit. b, następować będzie na wniosek Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy, jednakże wnioski o udzielenie Licencji mogą być składanie nie dłużej niż do dnia upływu 12 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Zamawiający może wnioskować do Wykonawcy o udzielenie Licencji dla użytkowników dopóki ich ilość nie przekroczy maksymalnej ilości wskazanej w 2 ust. 1 lit. a. Przyjmuje się następujące zasady realizacji dostaw/udzielenia Licencji dla kolejnych użytkowników: 1) wnioski o udzielenie Licencji dla kolejnych użytkowników będą wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy wymieniony w ust. 10 pkt 2, 2) Wykonawca ma obowiązek udzielić zamawianej Licencji w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku, 3) udzielenie Licencji dla użytkowników każdorazowo musi zostać potwierdzone Protokołem Odbioru, który będzie podstawą do uzyskania zapłaty. 4) w razie wątpliwości poczytuje się, że udzielenie Licencji dla użytkowników wydłuża 12-miesięczny okres świadczenia Serwisu Gwarancyjnego na Licencje wszystkich użytkowników do dnia upływu 12-miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Licencji dla kolejnych użytkowników. Pytanie nr 6 Czy istnieje możliwość aby 8 ust. 1 otrzymał następujące brzmienie: Z chwilą zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w 11 ust. 1 pkt. 3 Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do kodów źródłowych, raportów i modeli danych na następujących polach eksploatacji:? Odpowiedź na pyt. nr 6 Zamawiający nie zmienia brzmienia zapisu 8 ust. 1. Pytanie nr 7 Czy istnieje możliwość aby 10 ust. 4 otrzymał następujące brzmienie: Wykonawca oświadcza, że wszystkie nośniki oprogramowania i System są odpowiedniej jakości, reprezentują najnowsze wersje oraz działają poprawnie? Odpowiedź na pyt. nr 7 Zamawiający nie zmienia brzmienia zapisu 10 ust. 4. Pytanie nr 8 Czy istnieje możliwość, aby 11 ust. 4 otrzymał następujące brzmienie: Zapłata za Serwis Gwarancyjny określona w ust. 1 pkt. 5 następować będzie z dołu po Odbiorze Końcowym, na podstawie faktur Wykonawcy wystawionych po zakończeniu każdego miesiąca, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Wynagrodzenie to płatne będzie w 12 równych częściach.? Odpowiedź na pyt. nr 8 Zamawiający nie zmienia brzmienia zapisu 11 ust. 4. Pytanie nr 9 Czy istnieje możliwość, aby 12 ust. 1 pkt. 1 lit. a ppkt. 1 kwotę 300zł zastąpić kwotą 150 zł oraz w ppkt. 2 kwotę 500 zł zastąpić kwotą 250 zł? Odpowiedź na pyt. nr 9 Zamawiający nie zmienia brzmienia zapisu 12 ust. 1 pkt 1 lit. a. Pytanie nr 10 Czy istnieje możliwość aby w 12 ust. 1 pkt. 1 lit. c i f słowo brutto zastąpić słowem netto? Strona 2/5

3 Odpowiedź na pyt. nr 10 Zamawiający nie zmienia brzmienia zapisów 12 ust. 1 pkt 1 lit. c i f. Pytanie nr 11 Czy istnieje możliwość aby w 12 ust. 1 pkt. 2 lit. b, słowo brutto zastąpić słowem netto? Odpowiedź na pyt. nr 11 Zamawiający nie zmienia brzmienia zapisu 12 ust. 1 pkt 2 lit. b. Pytanie nr 12 Czy istnieje możliwość aby 12 ust. 4 otrzymał następujące brzmienie: Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Stronę nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 20% wynagrodzenia netto określonego 11 ust. 1 Umowy? Odpowiedź na pyt. nr 12 Zamawiający nie zmienia brzmienia zapisu 12 ust. 4. Pytanie nr 13 Czy istnieje możliwość aby 12 ust. 5 otrzymał następujące brzmienie: Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego za szkodę rzeczywistą, zgodnie z treścią art. 471 i n. Kodeksu cywilnego Odpowiedź na pyt. nr 13 Zamawiający nie zmienia brzmienia zapisu 12 ust. 5 Pytanie nr 14 Czy istnieje możliwość aby w 13 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 oraz w ust. 3 terminy 60 dni zastąpić terminami 15 dni? Odpowiedź na pyt. nr 14 Zamawiający nie zmienia brzmienia zapisu 13 ust. 1 pkt 1,2,3. Zamawiający nie zmienia brzmienia zapisu 13 ust. 3. Pytanie nr 15 Czy w ramach rozważanych rozwiązań są brane pod uwagę te realizowane w chmurze w formie usługi SAAS. W SIWZ nie doczytałem się wykluczenia tego typu rozwiązań. Odpowiedź na pyt. nr 15 Nie. Zamawiający nie bierze pod uwagę zrealizowania przedmiotu umowy poprzez chmurę w formie usługi SAAS. Pytanie nr 16 Czy interfejs użytkownika końcowego wymagana polskiej wersji językowej? Odpowiedź na pyt. nr 16 Zamawiający chciałby, ażeby interfejs użytkownika końcowego mógł być w języku polskim ale nie jest to wymóg bezwzględny. W przypadku gdyby jakaś część interfejsu nie była w języku polskim to jego obsługa musi zostać wyraźnie i dokładnie opisana w języku polskim w dokumentacji użytkownika. Pytanie nr 17 Proszę o podprecyzowanie pojęć: kostek, wstępna agregacja i pre-kalkulacja (załącznik 1 punkt 2). Odpowiedź na pyt. nr 17 Pod pojęciem "kostki" Zamawiający rozumie fizyczne kostki OLAP Strona 3/5

4 Pod pojęciem "wstępnej agregacji" Zamawiający rozumie przygotowanie i fizyczne zapisanie pewnych miar w celu ich wykorzystania w dalszej analizie Pod pojęciem "pre-kalkulacji" Zamawiający rozumie przygotowanie i fizyczne zapisanie wyników pośrednich obliczeń jako warunek ich dostępności dla celów analizy. Pytanie nr 18 Proszę o informacje jakimi parametrami (w tym typ procesora) charakteryzuje się wymieniony w załączniku nr 1 serwer (punkt 3 podpunkt 2), na którym ma zostać przeprowadzona instalacja platformy? Odpowiedź na pyt. nr 18 Na potrzeby platformy BI zostanie udostępniona część współdzielonych zasobów na jednym z serwerów wyposażonych w oprogramowanie bazodanowe. W zależności od wymaganego oprogramowania bazodanowego, będzie to: - dla Microsoft SQL Server 2012 Std - HP ProLiant BL460c Gen7 z procesorami Intel Xeon 2.67 GHz, z ograniczeniem wykorzystania do 6 rdzeni procesora i 32GB pamięci RAM. - dla Microsoft SQL Server 2008 R2 Std - HP ProLiant BL460c Gen7 z procesorami Intel Xeon 2.67 GHz, z ograniczeniem wykorzystania do 3 rdzeni procesora i 24GB pamięci RAM. - dla Oracle Database SE - IBM Power 740 z procesorami POWER7+ 8-core 3.6 GHz, z ograniczeniem wykorzystania do 4 rdzeni procesora i 32GB pamięci RAM. - dla innych - do uzgodnienia. Pytanie nr 19 Jaki system operacyjny będzie dostępny na wspomnianym serwerze? Odpowiedź na pyt. nr 19 W zależności od wymaganego oprogramowania bazodanowego, będzie to: - dla Microsoft SQL Server - Microsoft Windows Server 2008 R2. - dla Oracle Database - IBM AIX 6.1 / dla innych - do uzgodnienia. Pytanie nr 20 Czy są Państwo w posiadaniu serwerów pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2012? Jeżeli posiadają Państwo wcześniejszą wersją systemu operacyjnego Windows Server prosimy o jej wskazanie. Odpowiedź na pyt. nr 20 Nie, na potrzeby plaformy BI może zostać wykorzystany serwer z Windows Server 2008 R2. Pytanie nr 21 Czy posiadają Państwo w aktualnie wykorzystywanym środowisku licencje dostępowe (CAL) dla systemu Windows przypisane użytkownikom lub urządzeniom wykorzystywanym przez tych użytkowników? Jeśli tak, to jakie? Odpowiedź na pyt. nr 21 Tak, posiadamy licencje dostępowe CAL - na użytkownika. Pytanie nr 22 Czy wskazani w SIWZ użytkownicy (45) wykorzystują licencje dostępowe wskazane w odpowiedzi na pytanie 21? Odpowiedź na pyt. nr 22 Mogą to być nowi użytkownicy, którzy aktualnie nie korzystają z licencji, o których mowa powyżej. Zamawiający gwarantuje, iż zapewni niezbędne licencje dla 45 użytkowników. Strona 4/5

5 Pytanie nr 23 Jakie źródła danych (producent/produkt) wykorzystywane będą w projekcie? Odpowiedź na pyt. nr 23 Platforma powinna umożliwiać obsłużenie danych z istniejących na rynku systemów bazowanych, jak też z plików płaskich w powszechnie stosowanych formatach. Minimalne wymagania w tym zakresie zostały wyspecyfikowane w Załączniku nr 1 do umowy (pkt 2; tiret 4). Pytanie nr 24 Jaki obszar (np. finanse) ma podlegać platformie raportowej? Odpowiedź na pyt. nr 24 W początkowej fazie Zamawiający przewiduje wykorzystanie platformy raportowej np. w obszarze finansowym dla analiz wpływów i wydatków budżetowych, a w obszarze IT do analiz usług informatycznych świadczonych klientom wewnętrznym w kontekście podpisanych umów SLA. Docelowo Zamawiający zamierza wykorzystać platformę raportową do wszelkich potrzeb analitycznych jakie wystąpią. Dariusz Jędryczek Dyrektor Centrum Usług Informatycznych We Wrocławiu Sprawę prowadzi: Piotr Schmidt, koordynator Sporządził: Anna Worsztynowicz, specjalista,+48/ 71/ Strona 5/5

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt.

Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt. Wzór umowy Załącznik nr Zakup, wdrożenie i uruchomienie platformy wirtualizacyjnej oraz wdrożenie środowiska backupu. zawarta w Bełchatowie w dniu pomiędzy EKO REGION sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97 400

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7689-2013:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:..

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:.. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156) informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 82/ZP/2013 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo