Wybrane dane finansowe Selected financial data

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane dane finansowe Selected financial data"

Transkrypt

1 Raport Roczny Annual Report 2010

2 Wybrane dane finansowe Selected financial data PLN 000 Działalność kontynuowana continued operations Zmiana Change % (2010 vs. 2009) Przychody netto ze sprzedaży Net sales EBITDA z działalności podstawowej* EBITDA from core operations* ,94% ,17% % sprzedaży % of sales 8,27% 7,68% EBIT z działalności podstawowej* EBIT from core operations* ,03% % sprzedaży % of sales 4,68% 4,35% Zysk / (strata) netto z działalności podstawowej* Net profit / (loss) from core operations* ,58% % sprzedaży % of sales 2,94% 3,06% Wycena programu akcji pracowniczych Share-based incentive scheme valuation Zyski z przeszacowania instrumentów finansowych Revaluation of financial instruments Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości firmy (Maratex, Bukva) Goodwill impairment write-offs (Maratex, Bukva) ,49% ,57% ,00% Zysk / (strata) netto Net profit / (loss) ,39% % sprzedaży % of sales 2,82% 3,09% * Z wyłączeniem instrumentów finansowych i wyceny programu akcji pracowniczych oraz odpisów z tytułu utraty wartości firmy. Excluding financial instruments, share-based incentive scheme valuation and goodwill impairment write-offs. PLN grudnia December grudnia December 2009 Zadłużenie netto Net debt Zadłużenie netto / EBITDA Net debt / EBITDA ,38 0,97 Udział zadłużenia krótkoterminowego w łącznym zadłużeniu Share of short-term debt in total debt 0,21 0,35

3 Spis treści Table of contents 04 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 10 Zarząd NFI Empik Media & Fashion 06 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of the Management Board 12 The Management Board Grupa EM&F EM&F Group Grupa Empik Empik Group Grupa Smyk Smyk Group Szkoły Językowe Language Schools Moda i Uroda Fashion and Beauty Komunikacja Communication 52 Sprawozdanie finansowe Financial statement

4 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Szanowni Państwo, Rok 2010 był dla mnie osobiście bardzo szczególny, ze względu na fakt, że po latach kierowania Grupą EM&F z fotela Prezesa Zarządu, obecnie jestem zaangażowany w jej rozwój jako Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Prezes Grupy Eastbridge, która jest większościowym udziałowcem EM&F. Razem ze mną do Grupy Eastbridge i Rady Nadzorczej Grupy EM&F dołączyła Ewa Podgórska - dotychczasowy Członek Zarządu i Główny Radca Prawny EM&F, a z uczestnictwa w Radzie zrezygnowali: Tomasz Chenczke, Mark Burch i William Brooksbank. Od kwietnia 2010 r. Grupa EM&F zarządzana jest przez nowego Prezesa Macieja Szymańskiego doświadczonego managera, który zajmował szereg kluczowych stanowisk w Grupie LVMH w Europie Wschodniej, Francji i Azji. W 2010 r. w Zarządzie nastąpiła jeszcze jedna zmiana z funkcji Członka Zarządu i Dyrektora ds. Nieruchomości i Ekspansji zrezygnował Kjell Berggren, a jego miejsce zajął Fabian Kampa doświadczony manager, który poprzednio pracował m.in. w H&M Hennes and Mauritz, gdzie nadzorował rozwój sieci w regionie Europy Wschodniej. Jestem przekonany, że Zarząd EM&F w nowym składzie jest świetnie przygotowany do zarządzania Grupą, a tym samym realizowania strategii rozwoju, która wpłynie na zwiększanie wartości firmy. Rok 2010 miał być dla polskiej gospodarki rokiem odradzania się po kryzysie, tymczasem negatywne wydarzenia o charakterze jednorazowym nie sprzyjały poprawie sytuacji na rynku (katastrofa w Smoleńsku, powodzie na południu Polski, niekorzystne warunki atmosferyczne w czwartym kwartale). Pomimo tych niesprzyjających wydarzeń w Polsce, Grupa EM&F zakończyła rok 2010 zgodnie z założeniami, poprawiając sprzedaż i zyskowność. Sukces Grupy to także zadowolenie naszych Akcjonariuszy dlatego właśnie, jako przedstawiciele akcjonariusza większościowego, zdecydowaliśmy się poprzeć propozycje Zarządu i wypłacić dywidendę z zysku za rok 2009 w wysokości 0,19 zł na jedną akcję. W 2010 r. Rada Nadzorcza aktywnie uczestniczyła w wytyczaniu i weryfikacji celów biznesowych Grupy EM&F. Praktyka ta będzie kontynuowana. Jako Przewodniczący Rady Nadzorczej wyrażam głębokie przekonanie, że Grupa EM&F ze swoim doświadczonym i dynamicznym Zarządem jest bardzo dobrze przygotowana do realizacji starannie opracowanej strategii rozwoju i wzmacniania pozycji Grupy na rynku. 4 Maciej Dyjas Przewodniczący Rady Nadzorczej od kwietnia 2010 r.

5 Letter of the Chairman of the Supervisory Board Dear Sirs, The year 2010 was special for me personally, because after many years of managing EM&F Group as the President of the Management Board, I am currently involved in its development from the position of the Chairman of the Supervisory Board and the President of Eastbridge Group, the majority shareholder of EM&F. I joined Eastbridge Group and the Supervisory Board of the EM&F Group together with Ewa Podgórska who was so far the member of the Management Board and the General Counsel of EM&F. Tomasz Chenczke, Mark Burch and William Brooksbank resigned from their office in the Supervisory Board. Since April 2010, EM&F Group has been managed by the new CEO, Maciej Szymański, an experienced manager who held number of key positions at LVMH Group in Eastern Europe, France and Asia. In 2010, there was yet another change in EM&F Management Board, as Kjell Berggren resigned from the position of the Management Board Member and Director of Property and Expansion, to be replaced by Fabian Kampa, an experienced manager who worked previously at H&M (Hennes and Mauritz) where he supervised the development of the network in the region of Eastern Europe. I am convinced that EM&F Management Board and its new members are well prepared to manage the Group and to follow the strategy of development that is to result in increasing shareholder value. The year 2010 was supposed to be the year of recovery of Polish economy, and yet it was a period of many unfavourable one-off events that were not in favour of economic situation improvement (Smoleńsk plane crash, floods in southern Poland and unfavourable weather in the fourth quarter). Despite such unfavourable circumstances in Poland, EM&F Group managed to attain the goals for 2010 increasing sales and profitability. The Group s success consists also in satisfaction of our Shareholders. That is why, as majority shareholder representatives, we decided to accept the proposal of the Management Board and pay dividend for 2009 in the amount of PLN 0.19 per share. In 2010 the Supervisory Board participated actively in the formulation and review of business goals of EM&F Group. The practice is to be continued. As the Chairman of the Supervisory Board I am deeply convinced that EM&F Group with its experienced and dynamic Management Board is perfectly prepared to implement development strategy and to strengthen the Group s position on the market. Maciej Dyjas Chairman of the Supervisory Board since April

6 List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Grupa EM&F zakończyła rok 2010 zgodnie z przyjętymi założeniami. W 2010 r. całkowite przychody Grupy ze sprzedaży wyniosły 2 908,2 mln zł i wzrosły rok do roku o 6,9% głównie za sprawą anualizacji nowych otwarć. Procentowa marża brutto wzrosła o 1,5 p.p. do poziomu 42,3% co było spowodowane poprawą miksu produktów oraz mniejszymi niż w roku ubiegłym wyprzedażami. EBITDA osiągnęła poziom 240,6 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosła o 15%. Zysk netto Grupy za rok 2010 wyniósł 85,5 mln zł. Rok 2010, mimo pozytywnych wskaźników makroekonomicznych, okazał się rokiem obfitującym w wydarzenia o charakterze jednorazowym, głównie na rynku Polskim, które negatywnie wpłynęły na wiele sektorów, w tym handel detaliczny. W kwietniu miała miejsce katastrofa w Smoleńsku (przez dwa dni wszystkie sklepy były zamknięte), a w maju powódź na południu Polski. Ponad to październik, miesiąc wprowadzania kolekcji zimowej, okazał się być wyjątkowo ciepły, co obniżyło zainteresowanie zimową konfekcją. W grudniu natomiast Europę nawiedziły silne śnieżyce, które również przełożyły się na zmniejszenie ruchu w centrach handlowych, a tym samym spadek sprzedaży. Dzięki możliwości dywersyfikacji ryzyka pomiędzy rynkami, słabsze wyniki polskich spółek zostały skompensowane świetnymi wynikami zagranicznych spółek Grupy EM&F (głównie w Rosji i Niemczech). Należy uznać, że w roku 2010 Grupa EM&F, dzięki swojej strukturze geograficznej i sektorowej, po raz kolejny udowodniła zdolność do polepszania wyników niezależnie od dynamiki konsumpcji w Polsce. W roku 2010 miało miejsce kilka znaczących strategicznie wydarzeń: Przychody ze sprzedaży działalności internetowej osiągnęły poziom prawie 70 mln zł (empik.com pozycjonowany jako drugi sklep internetowy w swoich kategoriach w Polsce); Empik dynamicznie wszedł na rynek sprzedaży książek elektronicznych. W sklepie internetowym empik. com oferta obejmuje obecnie ponad tytułów w formacie otwartym. Jest to możliwe dzięki przejęciu kontroli nad spółką Virtualo zajmującej się integracją książek elektronicznych oraz dzięki wprowadzeniu do sprzedaży własnych czytników OYO; Nasz wydawca gier LEM osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości prawie 50 mln zł. Strategia rozwoju działalności wydawniczej będzie kontynuowana; Otworzyliśmy pierwszy sklep Smyk w nowym formacie Big Box (Smyk Megastore na Targówku w Warszawie). Jest to najbardziej uniwersalny koncept w ramach sieci, mający w swojej ofercie na powierzchni ponad 2000 m² zabawki, konfekcję dziecięcą, akcesoria niemowlęce (w tym poszerzoną ofertę wózków, fotelików samochodowych i łóżeczek), artykuły szkolne oraz książki i multimedia; 6

7 Letter of the President of the Management Board Dear Sirs, The results of EM&F Group for the year 2010 were in compliance with plans and estimations. In 2010, the Group total net sales revenues amounted to PLN 2,908.2 mln and it constituted a yoy growth of 6.9%. The growth was mainly due to the annualisation of newly opened stores. Percentage gross margin increased by 1.5 pp to the level of 42.3% thanks to improvement in the product mix and to markdown policy not as strong as in the previous year. EBITDA reached the level of PLN mln and in comparison with the analogous period of the previous year it was 15% increase. The Group net profit for 2010 amounted to PLN 85.5 mln. Despite favourable macroeconomic rates, year 2010 proved to be the year of many one-off events, occurring mainly on the Polish market, which had a negative influence on many sectors, including retail. In April there was Smoleńsk plane crash (all stores were closed for two days), whereas in May southern Poland suffered from floods. Furthermore, October, the month of fall-winter collection introduction, was particularly warm, which hampered the interest in winter clothing. In December, Europe was struggling with heavy snowfalls, which resulted in smaller traffic in shopping malls and hence also in sales decrease. Due to the opportunity of risk diversification between markets, lower results of Polish companies were offset by excellent results of foreign EM&F Group companies (mainly in Russia and Germany). It should be stressed that in 2010 EM&F Group proved once more that thanks to its geographical and sector structure it is capable of generating improved results regardless of the consumption dynamics in Poland. In 2010 several strategic events occurred: Sales revenues of internet division reached the level of nearly PLN 70 mln (empik.com is ranked second of all Polish online stores in its categories); Empik made a powerful entrance onto the e-book sales market. The offer of empik.com currently comprises more than 7,000 titles in an open format. It is possible due to taking control over Virtualo a company dealing with e-book integration and thanks to the introduction of OYO, an own e-book reader; Our game editor LEM achieved sales revenues at the level of nearly PLN 50 mln. The development strategy is to be continued; We opened the first Smyk store in a new format Big Box (Smyk Megastore in Targówek Retail Park in Warsaw). This is the most universal concept within the network, with a space of over 2,000 m², offering toys, children clothing, baby accessories (including a wider range of prams, pushchairs, car seats and cots ), school supplies and books as well as multimedia; 7

8 Ultimate Fashion wspólnie z Polbankiem wprowadziła na rynek modową kartę kredytową UNIQ, opartą na kompleksowym programie rabatowym, która jest przepustką do dedykowanej oferty zniżek i promocji w sklepach marek z portfolio Ultimate Fashion. Projekt ten jest zaczątkiem projektu CRM całej Grupy, który będzie realizowany w 2011 r. W roku 2010 ekspansja sieci sprzedaży Grupy była jednym z kluczowych elementów strategii. W całym roku otworzyliśmy prawie sto nowych sklepów. W roku 2011 planujemy podobną liczbę otwarć głównie w Polsce, Rosji i Turcji. W roku 2010 bardzo dynamicznie rozwijaliśmy się na rynkach zagranicznych: m.in. 7 nowych szkół w Rosji i 5 na Ukrainie, 13 sklepów najbardziej rentownych marek z portfolio Maratexu w Rosji, 6 Smyków w Rosji i 2 kolejne na perspektywicznym rynku tureckim. W roku 2011 zakładamy wzrost zyskowności za sprawą anualizacji przychodów z nowych otwarć, nawet jeżeli poziom konsumpcji w podstawowych kategoriach EM&F pozostawałby na poziomie 2010 r. Ewentualna poprawa konsumpcji w porównaniu do roku 2010 powinna przełożyć się na dodatkowy wzrost zyskowności. Będziemy dążyć do poprawy miksu marek i kategorii w kierunku tych wysokomarżowych. Będziemy się także starali utrzymać koszty na poziomie roku 2010 oraz dodatkowo poczynić dalsze oszczędności z tytułu poprawy funkcjonowania systemów IT i logistycznych. Będziemy również dynamicznie realizować strategię przekształcenia Grupy EM&F w detalistę wielokanałowego poprzez szybki rozwój naszej nowej grupy biznesowej zajmującej się handlem internetowym. Nie wykluczamy także akwizycji na znanych nam rynkach geograficznych i w istniejących grupach biznesowych. Wraz z całym Zarządem EM&F dołożymy wszelkich starań, aby realizacja naszych założeń operacyjnych skutkowała wzrostem wartości firmy, który przełoży się na zadowolenie Akcjonariuszy oraz Pracowników i Klientów Grupy. Maciej Szymański Prezes Zarządu EM&F od kwietnia 2010 r. 8

9 Ultimate Fashion in connection with Polbank introduced a fashion credit card UNIQ, based on a complex discount programme that entitles to a dedicated offer of discounts and special offers in stores of Ultimate Fashion brand portfolio. This project is the beginning of the CRM project that is to be carried out in the whole Group in In 2010, the expansion of the Group s sales network was one of the key elements of the strategy. Throughout the year, we have opened almost a hundred of new stores. In 2011, we plan a similar number of new stores, mainly in Poland, Russia and Turkey. In 2010 we had a very dynamic expansion process abroad: 7 new schools in Russia and 5 in Ukraine, 13 new stores of the most profitable brands of Maratex Russia portfolio, 6 Smyk stores in Russia and 2 Smyk stores on very promising Turkish market. In 2011 we expect profitability increase mainly due to the annualization of new openings even if dynamics of the consumption rate in basic EM&F categories remains at the level of Potential consumption rate increase should result in additional profitability increase. We shall strive to create a better brand and category mix, focusing on the high-margin ones. We shall also attempt to maintain costs at the level of 2010 and make further cost cuts due to an improvement in the functioning of IT and logistics systems. We shall continue to follow the strategy of transformation of EM&F Group into a multi-channel retailer by quick development of our new business unit specializing in e-commerce. We do not exclude the possibility of acquisition on geographical markets that we are present at and in the existing business groups. The entire Management Board of the EM&F Group shall make every effort to ensure the achievement of operational goals and thus increase of shareholder value which is to transform into satisfaction of our Shareholders, Employees and Customers. Maciej Szymański President of the EM&F Board since April

10 Zarząd NFI Empik Media & Fashion The Management Board Maciej Szymański Prezes Zarządu EM&F od kwietnia 2010 r. President of the EM&F Board since April 2010 Jacek Bagiński Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy. W Zarządzie EM&F od marca 2007 r. Member of the Board and CFO. In EM&F Board since March Dariusz Stolarczyk Członek Zarządu, COO i Dyrektor ds. Operacji i Logistyki. W Zarządzie EM&F od kwietnia 2008 r. Member of the Board, COO and Director of Operations and Logistics. In EM&F Board since April 2008 Fabian Kampa Członek Zarządu i Dyrektor ds. Nieruchomości i Ekspansji. W Zarządzie EM&F od października 2010 r. Member of the Board and Director of Property and Expansion. In EM&F Board since October 2010

11 Maciej Dyjas Prezes Zarządu EM&F od grudnia 2003 r. do kwietnia 2010 r. President of the EM&F Board since December 2003 to April Ewa Podgórska Członek Zarządu i Główny Radca Prawny. W Zarządzie EM&F od czerwca 2008 r. do kwietnia 2010 r. Member of the Board and Chief Legal Counsel. In EM&F Board since June 2008 to April Kjell Berggren Członek Zarządu i Dyrektor ds. Nieruchomości i Ekspansji. W Zarządzie EM&F od kwietnia 2008 r. do lipca 2010 r. Member of the Board and Director of Property and Expansion. In EM&F Board since April 2008 to July Rada Nadzorcza NFI Empik Media & Fashion The Supervisory Board Maciej Dyjas Przewodniczący Rady Nadzorczej od kwietnia 2010 r. Chairman of the Supervisory Board since April Ewa Podgórska Członek Rady Nadzorczej od kwietnia 2010 r. Member of the Supervisory Board since April Andrzej Szumański Członek Rady Nadzorczej (niezależny) od stycznia 2007 r. Member of the Supervisory Board (independent) since January Maciej Drozd Członek Rady Nadzorczej od lipca 2009 r. Member of the Supervisory Board since July Zbigniew Prokopowicz Członek Rady Nadzorczej (niezależny) od listopada 2009 r. Member of the Supervisory Board (independent) since November William Brooksbank Członek Rady Nadzorczej od lipca 2004 r. do stycznia 2011 r. Member of the Supervisory Board since July 2004 to January Tomasz Chenczke Przewodniczący Rady Nadzorczej od marca 2004 r. do kwietnia 2010 r. Chairman of the Supervisory Board since March 2004 to April Mark Burch Członek Rady Nadzorczej od marca 2004 r. do kwietnia 2010 r. Member of the Supervisory Board since March 2004 to April

12

13 Grupa EM&F EM&F Group

14 Profil działalności Grupa Empik Media & Fashion (Grupa EM&F), notowana na Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie, jest wiodącym wielokanałowym detalistą dystrybutorem produktów z kategorii: media i rozrywka, odzież i obuwie, zabawki i akcesoria dla dzieci oraz kursy językowe. Grupę tworzą: spółka holdingowa NFI Empik Media & Fashion oraz spółki zależne o profilu operacyjno-handlowym, zorganizowane w czterech segmentach: Grupa Empik, Grupa Smyk, Szkoły Językowe oraz Moda i Uroda. Każdy z wymienionych segmentów został szczegółowo omówiony w kolejnych rozdziałach. Spółki należące do Grupy EM&F od wielu lat z sukcesem budują swoją silną pozycję na rynku, posiadają wysoko wykwalifikowaną kadrę zarządzającą, rozbudowaną sieć sprzedaży detalicznej oraz stabilną bazę klientów. Grupa działa na rynku polskim, rosyjskim, ukraińskim, niemieckim, tureckim, rumuńskim, czeskim i słowackim. Business profile Empik Media & Fashion Group (EM&F Group), listed on the Warsaw Stock Exchange, is a leading multi-channel retailer and distributor of products in the following categories: media and entertainment, clothing and footwear, toys, children accessories and language courses. The Group is composed of the holding company NFI Empik Media & Fashion and its operating subsidiaries, organised in four segments: Empik Group, Smyk Group, Language Schools as well as Fashion and Beauty. Each of these segments is discussed in detail in the following chapters. The companies that belong to EM&F Group have been successfully building their strong market position for many years; they have highly qualified management, developed retail sales network and a solid client base. The Group operates on Polish, Russian, Ukrainian, German, Turkish, Romanian, Czech and Slovak market. 14

15 Struktura akcjonariatu Strategicznym akcjonariuszem Grupy EM&F jest Grupa Eastbridge za pośrednictwem spółki Empik Centrum Investments S.A. Na dzień publikacji raportu za czwarty kwartał 2010 r. powyżej 5% głosów mieli również: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, Pioneer Pekao Investment Management S.A., BZ WBK AIB Asset Management S.A. oraz w tym BZ WBK AIB TFI S.A. Akcjonariat Shareholders Grupa Eastbridge za pośrednictwem Empik Centrum Investments S.A. Eastbridge Group via Empik Centrum Investments S.A. 60,15% Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 11,87% Pioneer Pekao Investment Management S.A. 6,37% BZ WBK AIB Asset Management S.A. 5,19% Pozostali akcjonariusze Others 16,42% Shareholder structure Eastbridge Group is a strategic shareholder of EM&F Group through Empik Centrum Investments S.A. As at the date of the publication of the report for the fourth quarter 2010, more than 5% of voting power also belonged to: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, Pioneer Pekao Investment Management S.A. and BZ WBK AIB Asset Management S.A. including BZ WBK AIB TFI S.A. 15

16 Struktura organizacyjna Organizational structure Grupa Empik Empik Group Grupa Smyk Smyk Group Szkoły Językowe Language Schools Paritet Smyk Ukraina Ukraine 100% Smyk Rus LLC Rosja Russia 100% Empik Cafe Sp z o.o. Polska Poland 49% Lem Sp z o.o. Polska Poland 100% Bukva LLC Ukraina Ukraine 14% Empik Sp z o.o. Polska Poland 100% Spiele Max AG Niemcy Germany 100% Madras Enterprises Ltd. Cypr Cyprus 100% Smyk Rumunia Romania 100% Smyk Sp z o.o. Polska Poland 100% Prolex Services Ltd. Cypr Cyprus 100% Smyk C.T.C.A Turcja Turkey 100% Learning Systems Russia LLC Rosja Russia 75% Learning Systems Ukraine LLC Ukraina Ukraine 80% Learning Systems Poland Sp z o.o. Polska Poland 80,92% 100% Ultimate Fashion Sp z o.o. Polska Poland 69,66% Maratex Ltd. Ukraina, Rosja, Ukraine, Russia 100% Optimum Distribution Sp z o.o. Polska Poland 100% Optimum Distribution CZ&SK a.r.o. Czechy, Słowacja Czech Republic, Slovakia 100% Optimum Sport Sp z o.o. Polska, Ukraina, Czechy, Słowacja Białoruś Poland, Ukraine, Czech Republic, Slovakia, Belarus 75% LuxPol Invest S.a.r.l Luksemburg Luxembourg 80% EPCD Sp z o.o. Polska Poland Moda i Uroda Fashion and Beauty Group 100% EPCD Rumunia Romania 100% EPCD CZ&SK a.r.o. Czechy, Słowacja Czech Republic, Slovakia 16

17 Sieć sprzedaży Retail sales network POLSKA / POLAND ROSJA / Russia Ukraina / Ukraine Empik 166 Empik Cafe 59 Empik Foto 10 Learning Systems Poland 79 Smyk 68 Ultimate Fashion 112 Amersport 14 Total 508 NIEMCY / GERMANY Spiele Max 46 Total 46 Learning Systems Russia 12 Smyk 10 Maratex 81 Amersort 1 Total 104 Turcja / Turkey Smyk 3 Total 3 Rumunia / Romania Smyk 1 Total 1 Empik 19 Learning Systems Ukraine 10 Smyk 8 Maratex 25 Total 62 CZECHY / Czech REPUBLIC Amersport 1 Total 1 NIEMCY GERMANY 46 POLSKA POLAND 508 Rosja Russia 104 Czechy Czech Republic 1 Rumunia Romania 1 Ukraina Ukraine 62 Turcja Turkey 3 17

18

19

20 Marek Minkiewicz Prezes Zarządu Empik Sp. z o.o. the President of the Management Board of Empik Sp. z o.o. Grupa Empik wydawca, producent i dystrybutor szerokiej gamy produktów kulturalno-rozrywkowych W 2010 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu spółki Empik objął je Marek Minkiewicz, menadżer z międzynarodowym doświadczeniem w zarządzaniu spółkami handlowymi, który kontynuuje strategię rozwoju Spółki: w 2010 roku Empik skupił się na dalszej ekspansji poprzez otwarcia nowych salonów głównie w formacie partnerskim, rozbudowie oferty oraz wprowadzeniu do sprzedaży nowych form i narzędzi dostępu do kultury. Empik Group producer, and distributor of a wide range of cultural and entertainment products 20 In 2010 there was a change at the position of the President of Empik Management Board. The position was taken by Marek Minkiewicz, a manager with international experience in managing commercial companies, who is continuing the Company s development strategy. In 2010 Empik focused on further expansion by means of new stores openings, mainly in the partner store format, widening its product range and introduction of new forms and tools of culture access.

21 W 2010 r. Empik otworzył 22 nowe salony w całej Polsce. Na koniec 2010 r. sieć obejmowała 166 salonów, w których oferowany jest najpełniejszy wybór prasy, książek, płyt z muzyką, filmów, gier, produktów art&pap oraz biletów na imprezy kulturalne. Ważnym wydarzeniem 2010 r. było włączenie do oferty Empiku najszerszej w Polsce oferty książek elektronicznych (e-bookow) sprzedawanych za pośrednictwem empik.com, oferta ta obejmuje obecnie ponad 7000 tytułów w formacie otwartym: klasykę literatury, publikacje akademickie i fachowe, poradniki, jak również nowości oraz bestsellery wydawnicze. Tak szeroka oferta e-booków jest możliwa dzięki objęciu udziałów w Virtualo spółce specjalizującej się w dystrybucji książek elektronicznych. In 2010 Empik opened 22 new stores in Poland. At the end of 2010 the network was composed of 166 stores with a complete selection of press, books, CDs, films, games, stationery and tickets on cultural events. In 2010 Empik included into its vast offer of e-books that are sold via empik. com (over 7,000 open format titles: classical literature, academic and professional publications, guidebooks, and bestsellers). Such a wide e-book selection is possible thanks to the acquisition of Virtualo a company specialising in the distribution of e-books. 21

22 Działanie to zostało wsparte wprowadzeniem własnego czytnika książek elektronicznych. Urządzenie o nazwie OYO zostało wprowadzone na rynek jednocześnie w kilku krajach europejskich jako wynik współpracy czterech sieci księgarskich: niemieckiej Thalii, francuskiej Chapitre, holenderskiej Selexyz oraz polskiego Empiku. W 2010 roku bardzo dynamicznie rozwijał się kanał sprzedaży internetowej empik.com. Sklep znacząco zwiększył obroty i zasięg. Oferta sklepu została poszerzona nie tylko o e-booki, ale także o nowe produkty w ramach istniejących kategorii. Uruchomiona została również sprzedaż business to business r. był dla empik.com rokiem inwestycji w technologię oraz logistykę. Sklep uruchomił nową platformę sprzedażową, dzięki której poprawiono m.in. możliwości up- i cross-sellingu, co pozytywnie wpłynęło na wskaźnik konwersji. This activity was supported by introduction of Empik own e-book reader OYO that was simultaneously introduced onto several European markets as a result of four bookstore chains cooperation: Thalia from Germany, Chapitre from France, Selexyz from the Netherlands and Empik from Poland. In 2010 online sales channel, empik.com, grew rapidly. The store significantly increased its turnover and range. The store expanded not only throughout e-books, but also through new products in already existing categories. Business-to-business sales was also launched. For empik. com 2010 was a year of investing in technology and logistics. The store launched a new sales platform, thanks to which, inter alia, up-selling and cross-selling abilities were improved, which, in turn, positively affected the conversion ratio. 22

23 Wdrożono także system wspierający współpracę z dostawcami i magazynem centralnym oraz system automatyzacji pakowania paczek i zintegrowania procesu dystrybucji paczek z logistyką salonów, co przygotowuje sklep do obsługi coraz większych wolumenów. W 2010 r. empik.com nawiązał współpracę z nowymi dostawcami order for order, co umożliwia sprzedaż produktów z ich oferty bez konieczności utrzymywania zapasu tych towarów. Rozszerzono także ofertę pod marką empikfoto. pl wprowadzono usługę fotodekor, obejmującą wielkoformatowe obrazy, tapety i ramy do obrazów. Na 2011 rok planowane jest otwarcie centralnego laboratorium fotograficznego, co umożliwi podniesienie jakości odbitek, skrócenie czasu realizacji zamówienia i pozytywnie wpłynie na rentowność. Empik śledzi bieżące trendy i szybko reaguje na zmieniające się potrzeby konsumentów w 2010 r. dołączył do grona największej wirtualnej społeczności: w ciągu kilku miesięcy Empik zgromadził na swoim profilu na Facebooku ponad 60 tysięcy fanów. A system supporting cooperation with suppliers and the central warehouse as well as an automatic packing system were introduced along with the integration of the package distribution process with Empik stores logistics, which prepares the store to service increasingly large volumes. In 2010 empik.com began cooperation with new order-for-order suppliers, which allows the sale of products from their offer without the need to maintain an inventory. Empikfoto.pl offer was also expanded and the fotodekor service was introduced, which covers large format pictures, wallpapers and frames. Plans for 2011 include central photo lab opening, which will lead to better-quality prints and will shorten ordering process, which will positively affect profitability. Empik is following current trends and quickly reacts to the consumer needs. In 2010 it joined the largest social media community Facebook; within several months, Empik had over 60 thousand fans on its Facebook profile. 23

24 Empik starannie pielęgnuje tradycję instytucji kulturalnej poprzez wspieranie najbardziej wartościowych wydarzeń artystycznych tj. m.in. Warszawski Festiwal Filmowy, Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, Era Nowe Horyzonty, Planete Doc Review czy Obchody Roku Chopinowskiego oraz poprzez organizację spotkań z twórcami w kilkunastu salonach w Polsce. W 2010 roku na scenach w Empikach odbyły się setki wydarzeń kulturalnych spotkań autorskich, recitali, warsztatów, paneli dyskusyjnych i wystaw sztuki. Empik przywiązuje szczególną wagę do zagadnienia czytelnictwa wśród dzieci. Dlatego kontynuuje i rozbudowuje program społecznej odpowiedzialności Przecinek i Kropka. Jego celem jest rozwijanie w najmłodszych pasji do książek i zaszczepianie w nich nawyku czytania. W 2010 roku 20 tysięcy dzieci wzięło udział w otwartych warsztatach książkowych przeprowadzanych bezpośrednio w salonach Empik. Empik carefully takes care of cultural tradition by supporting valuable artistic events, e.g. the Warsaw Film Festival, the Film and Art Festival Two Riversides, the Era New Horizons International Film Festival, Planete Doc Review and the Chopin Year Celebrations. In 2010, hundreds of cultural events took place on Empik stages, such as meetings with authors, recitals, workshops, discussion panels and art exhibitions. Empik pays particular attention to the issue of reading among children hence it is constantly expanding the Przecinek i Kropka social responsibility programme. Its purpose is to develop a passion for books and to create a reading habit in children. In thousand children took part in the open book workshops conducted directly in Empik stores. 24

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD RAPORT ROCZN Y 01 4 6 8 1 14 17 18 4 6 8 30 3 34 36 38 40 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD Raport Roczny 2 0 20 2 2 0 2 0 2 2 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD ROK STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2002 Raport roczny Annual report Raport Roczny Annual Report 2002 Raport roczny 2002 Annual report 2 Raport roczny Annual report Spis treści Table of Contents Wybrane dane finansowe 5 Selected Financial

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK & GETIN HOLDING RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

GETIN NOBLE BANK & GETIN HOLDING RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GETIN NOBLE BANK & GETIN HOLDING RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2009 Spis treści Index 04-27 Getin Noble Bank 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter of the Supervisory Board Chairman 06 List p.o.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President 2 7 RAPORT ROCZNY ANUALREPORT Spis treści Table of contents List Prezesa Zarządu Wydarzenia roku 27 Władze Spółki i Akcjonariat Notowania giełdowe Oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego Działalność

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003 Annual Report

Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Contents. raport roczny / annual report. Statement of the president. List prezesa zarządu. Władze spółki. Company s authorities

Spis treści. Contents. raport roczny / annual report. Statement of the president. List prezesa zarządu. Władze spółki. Company s authorities 29 raport roczny / annual report Spis treści Contents List prezesa zarządu Władze spółki Akcjonariat Giełda Historia spółki Ważne wydarzenia 29 roku Czynniki ryzyka Produkty i ich rynki Działalność spółki

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu Spółka LENTEX otrzymała za Sprawozdanie Roczne za 2001 rok III nagrodę w kategorii spółek publicznych w IV edycji konkursu na Najlepsze sprawozdanie finansowe spółki publicznej i niepublicznej. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report raport roczny annual report Spis treści Content 6 List Prezesa Zarządu 8 Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe i kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

2010 Raport Roczny Annual Report

2010 Raport Roczny Annual Report łączy nas e-biznes 2010 Raport Roczny Annual Report 2 Spis treści Misja 4 List Prezesa Zarządu 8 Akcjonariat 15 Władze 16 Rada Nadzorcza 16 Zarząd 17 Usługi rozliczeniowe 18 System ELIXIR (rozliczenia

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 4 7 7 8 9 12 13 15 18 21 23 24 24 27 30 30 31 33 34 35 36 36 37 38 40 41 43 46 50 52 53 List Prezesa Zarządu Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl

02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl Annual Report 2002 SPIS TREŚCI TABLE OF

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Gdańskie Centrum Badawczo Rozwojowe powstało w 1999 roku. Jest to jedno z 23 największych laboratoriów Intela w Europie. W ośrodku pracuje obecnie ponad 1000 najwyższej

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo