Wybrane dane finansowe Selected financial data

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane dane finansowe Selected financial data"

Transkrypt

1 Raport Roczny Annual Report 2010

2 Wybrane dane finansowe Selected financial data PLN 000 Działalność kontynuowana continued operations Zmiana Change % (2010 vs. 2009) Przychody netto ze sprzedaży Net sales EBITDA z działalności podstawowej* EBITDA from core operations* ,94% ,17% % sprzedaży % of sales 8,27% 7,68% EBIT z działalności podstawowej* EBIT from core operations* ,03% % sprzedaży % of sales 4,68% 4,35% Zysk / (strata) netto z działalności podstawowej* Net profit / (loss) from core operations* ,58% % sprzedaży % of sales 2,94% 3,06% Wycena programu akcji pracowniczych Share-based incentive scheme valuation Zyski z przeszacowania instrumentów finansowych Revaluation of financial instruments Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości firmy (Maratex, Bukva) Goodwill impairment write-offs (Maratex, Bukva) ,49% ,57% ,00% Zysk / (strata) netto Net profit / (loss) ,39% % sprzedaży % of sales 2,82% 3,09% * Z wyłączeniem instrumentów finansowych i wyceny programu akcji pracowniczych oraz odpisów z tytułu utraty wartości firmy. Excluding financial instruments, share-based incentive scheme valuation and goodwill impairment write-offs. PLN grudnia December grudnia December 2009 Zadłużenie netto Net debt Zadłużenie netto / EBITDA Net debt / EBITDA ,38 0,97 Udział zadłużenia krótkoterminowego w łącznym zadłużeniu Share of short-term debt in total debt 0,21 0,35

3 Spis treści Table of contents 04 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 10 Zarząd NFI Empik Media & Fashion 06 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of the Management Board 12 The Management Board Grupa EM&F EM&F Group Grupa Empik Empik Group Grupa Smyk Smyk Group Szkoły Językowe Language Schools Moda i Uroda Fashion and Beauty Komunikacja Communication 52 Sprawozdanie finansowe Financial statement

4 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Szanowni Państwo, Rok 2010 był dla mnie osobiście bardzo szczególny, ze względu na fakt, że po latach kierowania Grupą EM&F z fotela Prezesa Zarządu, obecnie jestem zaangażowany w jej rozwój jako Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Prezes Grupy Eastbridge, która jest większościowym udziałowcem EM&F. Razem ze mną do Grupy Eastbridge i Rady Nadzorczej Grupy EM&F dołączyła Ewa Podgórska - dotychczasowy Członek Zarządu i Główny Radca Prawny EM&F, a z uczestnictwa w Radzie zrezygnowali: Tomasz Chenczke, Mark Burch i William Brooksbank. Od kwietnia 2010 r. Grupa EM&F zarządzana jest przez nowego Prezesa Macieja Szymańskiego doświadczonego managera, który zajmował szereg kluczowych stanowisk w Grupie LVMH w Europie Wschodniej, Francji i Azji. W 2010 r. w Zarządzie nastąpiła jeszcze jedna zmiana z funkcji Członka Zarządu i Dyrektora ds. Nieruchomości i Ekspansji zrezygnował Kjell Berggren, a jego miejsce zajął Fabian Kampa doświadczony manager, który poprzednio pracował m.in. w H&M Hennes and Mauritz, gdzie nadzorował rozwój sieci w regionie Europy Wschodniej. Jestem przekonany, że Zarząd EM&F w nowym składzie jest świetnie przygotowany do zarządzania Grupą, a tym samym realizowania strategii rozwoju, która wpłynie na zwiększanie wartości firmy. Rok 2010 miał być dla polskiej gospodarki rokiem odradzania się po kryzysie, tymczasem negatywne wydarzenia o charakterze jednorazowym nie sprzyjały poprawie sytuacji na rynku (katastrofa w Smoleńsku, powodzie na południu Polski, niekorzystne warunki atmosferyczne w czwartym kwartale). Pomimo tych niesprzyjających wydarzeń w Polsce, Grupa EM&F zakończyła rok 2010 zgodnie z założeniami, poprawiając sprzedaż i zyskowność. Sukces Grupy to także zadowolenie naszych Akcjonariuszy dlatego właśnie, jako przedstawiciele akcjonariusza większościowego, zdecydowaliśmy się poprzeć propozycje Zarządu i wypłacić dywidendę z zysku za rok 2009 w wysokości 0,19 zł na jedną akcję. W 2010 r. Rada Nadzorcza aktywnie uczestniczyła w wytyczaniu i weryfikacji celów biznesowych Grupy EM&F. Praktyka ta będzie kontynuowana. Jako Przewodniczący Rady Nadzorczej wyrażam głębokie przekonanie, że Grupa EM&F ze swoim doświadczonym i dynamicznym Zarządem jest bardzo dobrze przygotowana do realizacji starannie opracowanej strategii rozwoju i wzmacniania pozycji Grupy na rynku. 4 Maciej Dyjas Przewodniczący Rady Nadzorczej od kwietnia 2010 r.

5 Letter of the Chairman of the Supervisory Board Dear Sirs, The year 2010 was special for me personally, because after many years of managing EM&F Group as the President of the Management Board, I am currently involved in its development from the position of the Chairman of the Supervisory Board and the President of Eastbridge Group, the majority shareholder of EM&F. I joined Eastbridge Group and the Supervisory Board of the EM&F Group together with Ewa Podgórska who was so far the member of the Management Board and the General Counsel of EM&F. Tomasz Chenczke, Mark Burch and William Brooksbank resigned from their office in the Supervisory Board. Since April 2010, EM&F Group has been managed by the new CEO, Maciej Szymański, an experienced manager who held number of key positions at LVMH Group in Eastern Europe, France and Asia. In 2010, there was yet another change in EM&F Management Board, as Kjell Berggren resigned from the position of the Management Board Member and Director of Property and Expansion, to be replaced by Fabian Kampa, an experienced manager who worked previously at H&M (Hennes and Mauritz) where he supervised the development of the network in the region of Eastern Europe. I am convinced that EM&F Management Board and its new members are well prepared to manage the Group and to follow the strategy of development that is to result in increasing shareholder value. The year 2010 was supposed to be the year of recovery of Polish economy, and yet it was a period of many unfavourable one-off events that were not in favour of economic situation improvement (Smoleńsk plane crash, floods in southern Poland and unfavourable weather in the fourth quarter). Despite such unfavourable circumstances in Poland, EM&F Group managed to attain the goals for 2010 increasing sales and profitability. The Group s success consists also in satisfaction of our Shareholders. That is why, as majority shareholder representatives, we decided to accept the proposal of the Management Board and pay dividend for 2009 in the amount of PLN 0.19 per share. In 2010 the Supervisory Board participated actively in the formulation and review of business goals of EM&F Group. The practice is to be continued. As the Chairman of the Supervisory Board I am deeply convinced that EM&F Group with its experienced and dynamic Management Board is perfectly prepared to implement development strategy and to strengthen the Group s position on the market. Maciej Dyjas Chairman of the Supervisory Board since April

6 List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Grupa EM&F zakończyła rok 2010 zgodnie z przyjętymi założeniami. W 2010 r. całkowite przychody Grupy ze sprzedaży wyniosły 2 908,2 mln zł i wzrosły rok do roku o 6,9% głównie za sprawą anualizacji nowych otwarć. Procentowa marża brutto wzrosła o 1,5 p.p. do poziomu 42,3% co było spowodowane poprawą miksu produktów oraz mniejszymi niż w roku ubiegłym wyprzedażami. EBITDA osiągnęła poziom 240,6 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosła o 15%. Zysk netto Grupy za rok 2010 wyniósł 85,5 mln zł. Rok 2010, mimo pozytywnych wskaźników makroekonomicznych, okazał się rokiem obfitującym w wydarzenia o charakterze jednorazowym, głównie na rynku Polskim, które negatywnie wpłynęły na wiele sektorów, w tym handel detaliczny. W kwietniu miała miejsce katastrofa w Smoleńsku (przez dwa dni wszystkie sklepy były zamknięte), a w maju powódź na południu Polski. Ponad to październik, miesiąc wprowadzania kolekcji zimowej, okazał się być wyjątkowo ciepły, co obniżyło zainteresowanie zimową konfekcją. W grudniu natomiast Europę nawiedziły silne śnieżyce, które również przełożyły się na zmniejszenie ruchu w centrach handlowych, a tym samym spadek sprzedaży. Dzięki możliwości dywersyfikacji ryzyka pomiędzy rynkami, słabsze wyniki polskich spółek zostały skompensowane świetnymi wynikami zagranicznych spółek Grupy EM&F (głównie w Rosji i Niemczech). Należy uznać, że w roku 2010 Grupa EM&F, dzięki swojej strukturze geograficznej i sektorowej, po raz kolejny udowodniła zdolność do polepszania wyników niezależnie od dynamiki konsumpcji w Polsce. W roku 2010 miało miejsce kilka znaczących strategicznie wydarzeń: Przychody ze sprzedaży działalności internetowej osiągnęły poziom prawie 70 mln zł (empik.com pozycjonowany jako drugi sklep internetowy w swoich kategoriach w Polsce); Empik dynamicznie wszedł na rynek sprzedaży książek elektronicznych. W sklepie internetowym empik. com oferta obejmuje obecnie ponad tytułów w formacie otwartym. Jest to możliwe dzięki przejęciu kontroli nad spółką Virtualo zajmującej się integracją książek elektronicznych oraz dzięki wprowadzeniu do sprzedaży własnych czytników OYO; Nasz wydawca gier LEM osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości prawie 50 mln zł. Strategia rozwoju działalności wydawniczej będzie kontynuowana; Otworzyliśmy pierwszy sklep Smyk w nowym formacie Big Box (Smyk Megastore na Targówku w Warszawie). Jest to najbardziej uniwersalny koncept w ramach sieci, mający w swojej ofercie na powierzchni ponad 2000 m² zabawki, konfekcję dziecięcą, akcesoria niemowlęce (w tym poszerzoną ofertę wózków, fotelików samochodowych i łóżeczek), artykuły szkolne oraz książki i multimedia; 6

7 Letter of the President of the Management Board Dear Sirs, The results of EM&F Group for the year 2010 were in compliance with plans and estimations. In 2010, the Group total net sales revenues amounted to PLN 2,908.2 mln and it constituted a yoy growth of 6.9%. The growth was mainly due to the annualisation of newly opened stores. Percentage gross margin increased by 1.5 pp to the level of 42.3% thanks to improvement in the product mix and to markdown policy not as strong as in the previous year. EBITDA reached the level of PLN mln and in comparison with the analogous period of the previous year it was 15% increase. The Group net profit for 2010 amounted to PLN 85.5 mln. Despite favourable macroeconomic rates, year 2010 proved to be the year of many one-off events, occurring mainly on the Polish market, which had a negative influence on many sectors, including retail. In April there was Smoleńsk plane crash (all stores were closed for two days), whereas in May southern Poland suffered from floods. Furthermore, October, the month of fall-winter collection introduction, was particularly warm, which hampered the interest in winter clothing. In December, Europe was struggling with heavy snowfalls, which resulted in smaller traffic in shopping malls and hence also in sales decrease. Due to the opportunity of risk diversification between markets, lower results of Polish companies were offset by excellent results of foreign EM&F Group companies (mainly in Russia and Germany). It should be stressed that in 2010 EM&F Group proved once more that thanks to its geographical and sector structure it is capable of generating improved results regardless of the consumption dynamics in Poland. In 2010 several strategic events occurred: Sales revenues of internet division reached the level of nearly PLN 70 mln (empik.com is ranked second of all Polish online stores in its categories); Empik made a powerful entrance onto the e-book sales market. The offer of empik.com currently comprises more than 7,000 titles in an open format. It is possible due to taking control over Virtualo a company dealing with e-book integration and thanks to the introduction of OYO, an own e-book reader; Our game editor LEM achieved sales revenues at the level of nearly PLN 50 mln. The development strategy is to be continued; We opened the first Smyk store in a new format Big Box (Smyk Megastore in Targówek Retail Park in Warsaw). This is the most universal concept within the network, with a space of over 2,000 m², offering toys, children clothing, baby accessories (including a wider range of prams, pushchairs, car seats and cots ), school supplies and books as well as multimedia; 7

8 Ultimate Fashion wspólnie z Polbankiem wprowadziła na rynek modową kartę kredytową UNIQ, opartą na kompleksowym programie rabatowym, która jest przepustką do dedykowanej oferty zniżek i promocji w sklepach marek z portfolio Ultimate Fashion. Projekt ten jest zaczątkiem projektu CRM całej Grupy, który będzie realizowany w 2011 r. W roku 2010 ekspansja sieci sprzedaży Grupy była jednym z kluczowych elementów strategii. W całym roku otworzyliśmy prawie sto nowych sklepów. W roku 2011 planujemy podobną liczbę otwarć głównie w Polsce, Rosji i Turcji. W roku 2010 bardzo dynamicznie rozwijaliśmy się na rynkach zagranicznych: m.in. 7 nowych szkół w Rosji i 5 na Ukrainie, 13 sklepów najbardziej rentownych marek z portfolio Maratexu w Rosji, 6 Smyków w Rosji i 2 kolejne na perspektywicznym rynku tureckim. W roku 2011 zakładamy wzrost zyskowności za sprawą anualizacji przychodów z nowych otwarć, nawet jeżeli poziom konsumpcji w podstawowych kategoriach EM&F pozostawałby na poziomie 2010 r. Ewentualna poprawa konsumpcji w porównaniu do roku 2010 powinna przełożyć się na dodatkowy wzrost zyskowności. Będziemy dążyć do poprawy miksu marek i kategorii w kierunku tych wysokomarżowych. Będziemy się także starali utrzymać koszty na poziomie roku 2010 oraz dodatkowo poczynić dalsze oszczędności z tytułu poprawy funkcjonowania systemów IT i logistycznych. Będziemy również dynamicznie realizować strategię przekształcenia Grupy EM&F w detalistę wielokanałowego poprzez szybki rozwój naszej nowej grupy biznesowej zajmującej się handlem internetowym. Nie wykluczamy także akwizycji na znanych nam rynkach geograficznych i w istniejących grupach biznesowych. Wraz z całym Zarządem EM&F dołożymy wszelkich starań, aby realizacja naszych założeń operacyjnych skutkowała wzrostem wartości firmy, który przełoży się na zadowolenie Akcjonariuszy oraz Pracowników i Klientów Grupy. Maciej Szymański Prezes Zarządu EM&F od kwietnia 2010 r. 8

9 Ultimate Fashion in connection with Polbank introduced a fashion credit card UNIQ, based on a complex discount programme that entitles to a dedicated offer of discounts and special offers in stores of Ultimate Fashion brand portfolio. This project is the beginning of the CRM project that is to be carried out in the whole Group in In 2010, the expansion of the Group s sales network was one of the key elements of the strategy. Throughout the year, we have opened almost a hundred of new stores. In 2011, we plan a similar number of new stores, mainly in Poland, Russia and Turkey. In 2010 we had a very dynamic expansion process abroad: 7 new schools in Russia and 5 in Ukraine, 13 new stores of the most profitable brands of Maratex Russia portfolio, 6 Smyk stores in Russia and 2 Smyk stores on very promising Turkish market. In 2011 we expect profitability increase mainly due to the annualization of new openings even if dynamics of the consumption rate in basic EM&F categories remains at the level of Potential consumption rate increase should result in additional profitability increase. We shall strive to create a better brand and category mix, focusing on the high-margin ones. We shall also attempt to maintain costs at the level of 2010 and make further cost cuts due to an improvement in the functioning of IT and logistics systems. We shall continue to follow the strategy of transformation of EM&F Group into a multi-channel retailer by quick development of our new business unit specializing in e-commerce. We do not exclude the possibility of acquisition on geographical markets that we are present at and in the existing business groups. The entire Management Board of the EM&F Group shall make every effort to ensure the achievement of operational goals and thus increase of shareholder value which is to transform into satisfaction of our Shareholders, Employees and Customers. Maciej Szymański President of the EM&F Board since April

10 Zarząd NFI Empik Media & Fashion The Management Board Maciej Szymański Prezes Zarządu EM&F od kwietnia 2010 r. President of the EM&F Board since April 2010 Jacek Bagiński Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy. W Zarządzie EM&F od marca 2007 r. Member of the Board and CFO. In EM&F Board since March Dariusz Stolarczyk Członek Zarządu, COO i Dyrektor ds. Operacji i Logistyki. W Zarządzie EM&F od kwietnia 2008 r. Member of the Board, COO and Director of Operations and Logistics. In EM&F Board since April 2008 Fabian Kampa Członek Zarządu i Dyrektor ds. Nieruchomości i Ekspansji. W Zarządzie EM&F od października 2010 r. Member of the Board and Director of Property and Expansion. In EM&F Board since October 2010

11 Maciej Dyjas Prezes Zarządu EM&F od grudnia 2003 r. do kwietnia 2010 r. President of the EM&F Board since December 2003 to April Ewa Podgórska Członek Zarządu i Główny Radca Prawny. W Zarządzie EM&F od czerwca 2008 r. do kwietnia 2010 r. Member of the Board and Chief Legal Counsel. In EM&F Board since June 2008 to April Kjell Berggren Członek Zarządu i Dyrektor ds. Nieruchomości i Ekspansji. W Zarządzie EM&F od kwietnia 2008 r. do lipca 2010 r. Member of the Board and Director of Property and Expansion. In EM&F Board since April 2008 to July Rada Nadzorcza NFI Empik Media & Fashion The Supervisory Board Maciej Dyjas Przewodniczący Rady Nadzorczej od kwietnia 2010 r. Chairman of the Supervisory Board since April Ewa Podgórska Członek Rady Nadzorczej od kwietnia 2010 r. Member of the Supervisory Board since April Andrzej Szumański Członek Rady Nadzorczej (niezależny) od stycznia 2007 r. Member of the Supervisory Board (independent) since January Maciej Drozd Członek Rady Nadzorczej od lipca 2009 r. Member of the Supervisory Board since July Zbigniew Prokopowicz Członek Rady Nadzorczej (niezależny) od listopada 2009 r. Member of the Supervisory Board (independent) since November William Brooksbank Członek Rady Nadzorczej od lipca 2004 r. do stycznia 2011 r. Member of the Supervisory Board since July 2004 to January Tomasz Chenczke Przewodniczący Rady Nadzorczej od marca 2004 r. do kwietnia 2010 r. Chairman of the Supervisory Board since March 2004 to April Mark Burch Członek Rady Nadzorczej od marca 2004 r. do kwietnia 2010 r. Member of the Supervisory Board since March 2004 to April

12

13 Grupa EM&F EM&F Group

14 Profil działalności Grupa Empik Media & Fashion (Grupa EM&F), notowana na Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie, jest wiodącym wielokanałowym detalistą dystrybutorem produktów z kategorii: media i rozrywka, odzież i obuwie, zabawki i akcesoria dla dzieci oraz kursy językowe. Grupę tworzą: spółka holdingowa NFI Empik Media & Fashion oraz spółki zależne o profilu operacyjno-handlowym, zorganizowane w czterech segmentach: Grupa Empik, Grupa Smyk, Szkoły Językowe oraz Moda i Uroda. Każdy z wymienionych segmentów został szczegółowo omówiony w kolejnych rozdziałach. Spółki należące do Grupy EM&F od wielu lat z sukcesem budują swoją silną pozycję na rynku, posiadają wysoko wykwalifikowaną kadrę zarządzającą, rozbudowaną sieć sprzedaży detalicznej oraz stabilną bazę klientów. Grupa działa na rynku polskim, rosyjskim, ukraińskim, niemieckim, tureckim, rumuńskim, czeskim i słowackim. Business profile Empik Media & Fashion Group (EM&F Group), listed on the Warsaw Stock Exchange, is a leading multi-channel retailer and distributor of products in the following categories: media and entertainment, clothing and footwear, toys, children accessories and language courses. The Group is composed of the holding company NFI Empik Media & Fashion and its operating subsidiaries, organised in four segments: Empik Group, Smyk Group, Language Schools as well as Fashion and Beauty. Each of these segments is discussed in detail in the following chapters. The companies that belong to EM&F Group have been successfully building their strong market position for many years; they have highly qualified management, developed retail sales network and a solid client base. The Group operates on Polish, Russian, Ukrainian, German, Turkish, Romanian, Czech and Slovak market. 14

15 Struktura akcjonariatu Strategicznym akcjonariuszem Grupy EM&F jest Grupa Eastbridge za pośrednictwem spółki Empik Centrum Investments S.A. Na dzień publikacji raportu za czwarty kwartał 2010 r. powyżej 5% głosów mieli również: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, Pioneer Pekao Investment Management S.A., BZ WBK AIB Asset Management S.A. oraz w tym BZ WBK AIB TFI S.A. Akcjonariat Shareholders Grupa Eastbridge za pośrednictwem Empik Centrum Investments S.A. Eastbridge Group via Empik Centrum Investments S.A. 60,15% Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 11,87% Pioneer Pekao Investment Management S.A. 6,37% BZ WBK AIB Asset Management S.A. 5,19% Pozostali akcjonariusze Others 16,42% Shareholder structure Eastbridge Group is a strategic shareholder of EM&F Group through Empik Centrum Investments S.A. As at the date of the publication of the report for the fourth quarter 2010, more than 5% of voting power also belonged to: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, Pioneer Pekao Investment Management S.A. and BZ WBK AIB Asset Management S.A. including BZ WBK AIB TFI S.A. 15

16 Struktura organizacyjna Organizational structure Grupa Empik Empik Group Grupa Smyk Smyk Group Szkoły Językowe Language Schools Paritet Smyk Ukraina Ukraine 100% Smyk Rus LLC Rosja Russia 100% Empik Cafe Sp z o.o. Polska Poland 49% Lem Sp z o.o. Polska Poland 100% Bukva LLC Ukraina Ukraine 14% Empik Sp z o.o. Polska Poland 100% Spiele Max AG Niemcy Germany 100% Madras Enterprises Ltd. Cypr Cyprus 100% Smyk Rumunia Romania 100% Smyk Sp z o.o. Polska Poland 100% Prolex Services Ltd. Cypr Cyprus 100% Smyk C.T.C.A Turcja Turkey 100% Learning Systems Russia LLC Rosja Russia 75% Learning Systems Ukraine LLC Ukraina Ukraine 80% Learning Systems Poland Sp z o.o. Polska Poland 80,92% 100% Ultimate Fashion Sp z o.o. Polska Poland 69,66% Maratex Ltd. Ukraina, Rosja, Ukraine, Russia 100% Optimum Distribution Sp z o.o. Polska Poland 100% Optimum Distribution CZ&SK a.r.o. Czechy, Słowacja Czech Republic, Slovakia 100% Optimum Sport Sp z o.o. Polska, Ukraina, Czechy, Słowacja Białoruś Poland, Ukraine, Czech Republic, Slovakia, Belarus 75% LuxPol Invest S.a.r.l Luksemburg Luxembourg 80% EPCD Sp z o.o. Polska Poland Moda i Uroda Fashion and Beauty Group 100% EPCD Rumunia Romania 100% EPCD CZ&SK a.r.o. Czechy, Słowacja Czech Republic, Slovakia 16

17 Sieć sprzedaży Retail sales network POLSKA / POLAND ROSJA / Russia Ukraina / Ukraine Empik 166 Empik Cafe 59 Empik Foto 10 Learning Systems Poland 79 Smyk 68 Ultimate Fashion 112 Amersport 14 Total 508 NIEMCY / GERMANY Spiele Max 46 Total 46 Learning Systems Russia 12 Smyk 10 Maratex 81 Amersort 1 Total 104 Turcja / Turkey Smyk 3 Total 3 Rumunia / Romania Smyk 1 Total 1 Empik 19 Learning Systems Ukraine 10 Smyk 8 Maratex 25 Total 62 CZECHY / Czech REPUBLIC Amersport 1 Total 1 NIEMCY GERMANY 46 POLSKA POLAND 508 Rosja Russia 104 Czechy Czech Republic 1 Rumunia Romania 1 Ukraina Ukraine 62 Turcja Turkey 3 17

18

19

20 Marek Minkiewicz Prezes Zarządu Empik Sp. z o.o. the President of the Management Board of Empik Sp. z o.o. Grupa Empik wydawca, producent i dystrybutor szerokiej gamy produktów kulturalno-rozrywkowych W 2010 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu spółki Empik objął je Marek Minkiewicz, menadżer z międzynarodowym doświadczeniem w zarządzaniu spółkami handlowymi, który kontynuuje strategię rozwoju Spółki: w 2010 roku Empik skupił się na dalszej ekspansji poprzez otwarcia nowych salonów głównie w formacie partnerskim, rozbudowie oferty oraz wprowadzeniu do sprzedaży nowych form i narzędzi dostępu do kultury. Empik Group producer, and distributor of a wide range of cultural and entertainment products 20 In 2010 there was a change at the position of the President of Empik Management Board. The position was taken by Marek Minkiewicz, a manager with international experience in managing commercial companies, who is continuing the Company s development strategy. In 2010 Empik focused on further expansion by means of new stores openings, mainly in the partner store format, widening its product range and introduction of new forms and tools of culture access.

21 W 2010 r. Empik otworzył 22 nowe salony w całej Polsce. Na koniec 2010 r. sieć obejmowała 166 salonów, w których oferowany jest najpełniejszy wybór prasy, książek, płyt z muzyką, filmów, gier, produktów art&pap oraz biletów na imprezy kulturalne. Ważnym wydarzeniem 2010 r. było włączenie do oferty Empiku najszerszej w Polsce oferty książek elektronicznych (e-bookow) sprzedawanych za pośrednictwem empik.com, oferta ta obejmuje obecnie ponad 7000 tytułów w formacie otwartym: klasykę literatury, publikacje akademickie i fachowe, poradniki, jak również nowości oraz bestsellery wydawnicze. Tak szeroka oferta e-booków jest możliwa dzięki objęciu udziałów w Virtualo spółce specjalizującej się w dystrybucji książek elektronicznych. In 2010 Empik opened 22 new stores in Poland. At the end of 2010 the network was composed of 166 stores with a complete selection of press, books, CDs, films, games, stationery and tickets on cultural events. In 2010 Empik included into its vast offer of e-books that are sold via empik. com (over 7,000 open format titles: classical literature, academic and professional publications, guidebooks, and bestsellers). Such a wide e-book selection is possible thanks to the acquisition of Virtualo a company specialising in the distribution of e-books. 21

22 Działanie to zostało wsparte wprowadzeniem własnego czytnika książek elektronicznych. Urządzenie o nazwie OYO zostało wprowadzone na rynek jednocześnie w kilku krajach europejskich jako wynik współpracy czterech sieci księgarskich: niemieckiej Thalii, francuskiej Chapitre, holenderskiej Selexyz oraz polskiego Empiku. W 2010 roku bardzo dynamicznie rozwijał się kanał sprzedaży internetowej empik.com. Sklep znacząco zwiększył obroty i zasięg. Oferta sklepu została poszerzona nie tylko o e-booki, ale także o nowe produkty w ramach istniejących kategorii. Uruchomiona została również sprzedaż business to business r. był dla empik.com rokiem inwestycji w technologię oraz logistykę. Sklep uruchomił nową platformę sprzedażową, dzięki której poprawiono m.in. możliwości up- i cross-sellingu, co pozytywnie wpłynęło na wskaźnik konwersji. This activity was supported by introduction of Empik own e-book reader OYO that was simultaneously introduced onto several European markets as a result of four bookstore chains cooperation: Thalia from Germany, Chapitre from France, Selexyz from the Netherlands and Empik from Poland. In 2010 online sales channel, empik.com, grew rapidly. The store significantly increased its turnover and range. The store expanded not only throughout e-books, but also through new products in already existing categories. Business-to-business sales was also launched. For empik. com 2010 was a year of investing in technology and logistics. The store launched a new sales platform, thanks to which, inter alia, up-selling and cross-selling abilities were improved, which, in turn, positively affected the conversion ratio. 22

23 Wdrożono także system wspierający współpracę z dostawcami i magazynem centralnym oraz system automatyzacji pakowania paczek i zintegrowania procesu dystrybucji paczek z logistyką salonów, co przygotowuje sklep do obsługi coraz większych wolumenów. W 2010 r. empik.com nawiązał współpracę z nowymi dostawcami order for order, co umożliwia sprzedaż produktów z ich oferty bez konieczności utrzymywania zapasu tych towarów. Rozszerzono także ofertę pod marką empikfoto. pl wprowadzono usługę fotodekor, obejmującą wielkoformatowe obrazy, tapety i ramy do obrazów. Na 2011 rok planowane jest otwarcie centralnego laboratorium fotograficznego, co umożliwi podniesienie jakości odbitek, skrócenie czasu realizacji zamówienia i pozytywnie wpłynie na rentowność. Empik śledzi bieżące trendy i szybko reaguje na zmieniające się potrzeby konsumentów w 2010 r. dołączył do grona największej wirtualnej społeczności: w ciągu kilku miesięcy Empik zgromadził na swoim profilu na Facebooku ponad 60 tysięcy fanów. A system supporting cooperation with suppliers and the central warehouse as well as an automatic packing system were introduced along with the integration of the package distribution process with Empik stores logistics, which prepares the store to service increasingly large volumes. In 2010 empik.com began cooperation with new order-for-order suppliers, which allows the sale of products from their offer without the need to maintain an inventory. Empikfoto.pl offer was also expanded and the fotodekor service was introduced, which covers large format pictures, wallpapers and frames. Plans for 2011 include central photo lab opening, which will lead to better-quality prints and will shorten ordering process, which will positively affect profitability. Empik is following current trends and quickly reacts to the consumer needs. In 2010 it joined the largest social media community Facebook; within several months, Empik had over 60 thousand fans on its Facebook profile. 23

24 Empik starannie pielęgnuje tradycję instytucji kulturalnej poprzez wspieranie najbardziej wartościowych wydarzeń artystycznych tj. m.in. Warszawski Festiwal Filmowy, Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, Era Nowe Horyzonty, Planete Doc Review czy Obchody Roku Chopinowskiego oraz poprzez organizację spotkań z twórcami w kilkunastu salonach w Polsce. W 2010 roku na scenach w Empikach odbyły się setki wydarzeń kulturalnych spotkań autorskich, recitali, warsztatów, paneli dyskusyjnych i wystaw sztuki. Empik przywiązuje szczególną wagę do zagadnienia czytelnictwa wśród dzieci. Dlatego kontynuuje i rozbudowuje program społecznej odpowiedzialności Przecinek i Kropka. Jego celem jest rozwijanie w najmłodszych pasji do książek i zaszczepianie w nich nawyku czytania. W 2010 roku 20 tysięcy dzieci wzięło udział w otwartych warsztatach książkowych przeprowadzanych bezpośrednio w salonach Empik. Empik carefully takes care of cultural tradition by supporting valuable artistic events, e.g. the Warsaw Film Festival, the Film and Art Festival Two Riversides, the Era New Horizons International Film Festival, Planete Doc Review and the Chopin Year Celebrations. In 2010, hundreds of cultural events took place on Empik stages, such as meetings with authors, recitals, workshops, discussion panels and art exhibitions. Empik pays particular attention to the issue of reading among children hence it is constantly expanding the Przecinek i Kropka social responsibility programme. Its purpose is to develop a passion for books and to create a reading habit in children. In thousand children took part in the open book workshops conducted directly in Empik stores. 24

Prezentacja wyników za I kwartał 2011 r. 16 maja 2011 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2011 r. 16 maja 2011 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2011 r. 16 maja 2011 r. 1Q 2011 r. www.emf-group.eu 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za 2004 rok

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za 2004 rok Komunikat prasowy Warszawa, 7 marca 2005 NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za 2004 rok NFI Empik Media & Fashion osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 1,124 mln zł ( z czego

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2005 roku

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2005 roku Komunikat prasowy Warszawa, 16 maja 2005 NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2005 roku W dniu 16 maja 2005 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd przedłożył

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2010 r. 15 listopada 2010 r.

Prezentacja wyników za III kwartał 2010 r. 15 listopada 2010 r. Prezentacja wyników za III kwartał 2010 r. 15 listopada 2010 r. 3Q 2010 r. www.emf-group.eu 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Analiza Finansowa Zarządu

Analiza Finansowa Zarządu Analiza Finansowa Zarządu Empik Media & Fashion S.A. za pierwszy kwartał zakończony 31 marca 2015 roku 1. PODSTAWOWE WYNIKI FINANSOWE... 2 2. SIEĆ SPRZEDAŻY DETALICZNEJ GRUPY EM&F... 4 3. WYNIKI SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

Grupa EM&F podsumowuje działalność za 4 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju.

Grupa EM&F podsumowuje działalność za 4 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju. Komunikat prasowy Warszawa, 15.02.2007 Grupa EM&F podsumowuje działalność za 4 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju. Grupa EM&F (NFI Empik Media & Fashion

Bardziej szczegółowo

Grupa EM&F podsumowuje działalność za 3 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju.

Grupa EM&F podsumowuje działalność za 3 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju. Komunikat prasowy Warszawa, 15.11.2006 Grupa EM&F podsumowuje działalność za 3 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju. Grupa EM&F (NFI Empik Media & Fashion

Bardziej szczegółowo

Rosnąca sieć sprzedaży i bardzo dobre wyniki finansowe Grupy EM&F w I połowie 2008 r.

Rosnąca sieć sprzedaży i bardzo dobre wyniki finansowe Grupy EM&F w I połowie 2008 r. Warszawa, 02.09.2008 r. Rosnąca sieć sprzedaży i bardzo dobre wyniki finansowe Grupy EM&F w I połowie 2008 r. I. Najważniejsze wydarzenia w Grupie EM&F w I połowie 2008 r. realizacja przyjętej strategii:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale 2013 r.

Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale 2013 r. Warszawa, 14.11. r. Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale r. I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F w III kwartale r. I-III kw. I-III kw. Działalność kontynuowana Przychody

Bardziej szczegółowo

I) Przychody Grupy EM&F w III kwartale 2009 r. oraz w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2009 r.

I) Przychody Grupy EM&F w III kwartale 2009 r. oraz w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2009 r. Warszawa, 17.11.2009 r. Informacja prasowa Podsumowanie działalności Grupy EM&F oraz wyników finansowych w okresie i w III kwartale 2009 r. I) Przychody Grupy EM&F w III kwartale 2009 r. oraz w okresie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe III kwartał Wyniki Finansowe. 2011 za II kwartał 2012

Wyniki finansowe III kwartał Wyniki Finansowe. 2011 za II kwartał 2012 Wyniki finansowe III kwartał Wyniki Finansowe 2011 Grupy za II kwartał 2012 8 LISTOPADA 2011 Wrzesień 2012 2 Q 2010 r. 1 Agenda Podsumowanie II kwartału 2012 r. Wyniki finansowe Grupy EMF Segmenty 2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA EM&F. - Podsumowanie działalności oraz wyniki finansowe w IV kwartale 2008 r. i w całym 2008 r. - Dalsze plany rozwoju. 24 lutego 2009 r.

GRUPA EM&F. - Podsumowanie działalności oraz wyniki finansowe w IV kwartale 2008 r. i w całym 2008 r. - Dalsze plany rozwoju. 24 lutego 2009 r. GRUPA EM&F - Podsumowanie działalności oraz wyniki finansowe w IV kwartale 2008 r. i w całym 2008 r. - Dalsze plany rozwoju 24 lutego 2009 r. 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy,

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

GRUPA EM&F - Wyniki finansowe i podsumowanie działalności w okresie 9 miesięcy 2008 r. i w III kwartale 2008 r. - Dalsze plany rozwoju

GRUPA EM&F - Wyniki finansowe i podsumowanie działalności w okresie 9 miesięcy 2008 r. i w III kwartale 2008 r. - Dalsze plany rozwoju GRUPA EM&F - Wyniki finansowe i podsumowanie działalności w okresie 9 miesięcy 2008 r. i w III kwartale 2008 r. - Dalsze plany rozwoju 17 listopada 2008 r. 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2009 wybrane dane finansowe selected financial data PLN 000 Działalność kontynuowana continued operations 2009 2008 Zmiana Change % (2009 vs. 2008) 2007 Zmiana Change % (2008

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

I I I 2 010 26 2010 2 Q

I I I 2 010 26 2010 2 Q Prezentacja wyników za II kwartał 2010 r. 26 sierpnia 2010 r. 2 Q 2010 r. www.emf-group.eu 1 ZastrzeŜenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Analiza Finansowa Zarządu

Analiza Finansowa Zarządu Analiza Finansowa Zarządu Empik Media & Fashion S.A. za drugi kwartał zakończony 30 czerwca 2015 roku 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY EM&F... 2 2. PODSTAWOWE WYNIKI FINANSOWE... 3 3. SIEĆ SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Grupa EM&F - profil działalności

Grupa EM&F - profil działalności 1 ZastrzeŜenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia lub zachęty do sprzedaŝy, emisji, lub jakiegokolwiek namawiania do nabycia lub składania

Bardziej szczegółowo

oraz perspektywy rozwoju w latach 2010-2012

oraz perspektywy rozwoju w latach 2010-2012 Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej EM&F oraz perspektywy rozwoju w latach 2010-2012 kwiecień 2010 r. ZastrzeŜenie enie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA I WIZJA ROZWOJU GRUPY EM&F W OBLICZU SPOWOLNIENA GOSPODARCZEGO

STRATEGIA I WIZJA ROZWOJU GRUPY EM&F W OBLICZU SPOWOLNIENA GOSPODARCZEGO Warszawa, 19.05.2009 r. STRATEGIA I WIZJA ROZWOJU GRUPY EM&F W OBLICZU SPOWOLNIENA GOSPODARCZEGO Rozwój sieci sprzedaży Grupy EM&F Nowe formaty handlowe i nowe linie produktowe w spółkach Grupy Wyniki

Bardziej szczegółowo

I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F w IV kwartale 2012 r.

I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F w IV kwartale 2012 r. Warszawa, 20.02.2013 r. Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w IV kwartale r. Wzrost przychodów ze sprzedaży Poprawa marży brutto Dobre wyniki Smyk, Empik i Szkół Językowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA EM&F - Wyniki finansowe i podsumowanie planu rozwoju w I połowie 2008 r. - Dalsze plany na 2008 r. 2 września 2008 r.

GRUPA EM&F - Wyniki finansowe i podsumowanie planu rozwoju w I połowie 2008 r. - Dalsze plany na 2008 r. 2 września 2008 r. GRUPA EM&F Wyniki finansowe i podsumowanie planu rozwoju w I połowie 2008 r. Dalsze plany na 2008 r. 2 września 2008 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

III kwartał 2014 Zmiana %

III kwartał 2014 Zmiana % Warszawa, 13.11.2015 r. Wyniki finansowe Grupy EM&F za trzy kwartały 2015 r. Dalszy dynamiczny wzrost całkowitych przychodów, sprzedaży LFL i marży brutto Grupy EM&F oraz kluczowych segmentów Dwucyfrowy

Bardziej szczegółowo

I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F. Warszawa, 29.02.2012 r.

I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F. Warszawa, 29.02.2012 r. Warszawa, 29.02.2012 r. Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w IV kwartale 2011 r. Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży Poprawa marży brutto Wzrost zysku EBITDA oraz zysku

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników w za I kwartał 2010 r. 14 maja 2010 r.

Prezentacja wyników w za I kwartał 2010 r. 14 maja 2010 r. Prezentacja wyników w za I kwartał 2010 r. 14 maja 2010 r. 1 Q 2010 r. www.emf-group.eu 1 ZastrzeŜenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion (Grupa EM&F) opublikował zaudytowane wyniki finansowe za 2005 rok oraz plany rozwoju na rok 2006.

NFI Empik Media & Fashion (Grupa EM&F) opublikował zaudytowane wyniki finansowe za 2005 rok oraz plany rozwoju na rok 2006. Komunikat prasowy Warszawa, 29 marca 2006 r. NFI Empik Media & Fashion (Grupa EM&F) opublikował zaudytowane wyniki finansowe za 2005 rok oraz plany rozwoju na rok 2006. I. Najważniejsze wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Wzrostu w Grupie Empik w związku ze znaczącą poprawą sprzedaży artykułów nie-wydawniczych, wzrostu w segmencie Digital i sprzedaży przez Internet.

Wzrostu w Grupie Empik w związku ze znaczącą poprawą sprzedaży artykułów nie-wydawniczych, wzrostu w segmencie Digital i sprzedaży przez Internet. Warszawa, 08.11.2011 Wyniki finansowe Grupy EMF w trzecim kwartale 2011 r. Wzrost przychodów ze sprzedaży o 13,0%. Poprawa rentowności sprzedaży na poziomie marży brutto. Wzrost EBITDA z działalności podstawowej

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Analiza Finansowa Zarządu

Analiza Finansowa Zarządu NFI Empik Media & Fashion S.A. za pierwszy kwartał zakończony 31 marca 2012 roku 1. PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2012 R. 2 2. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 3 3. WYNIKI OPERACYJNE 5 4. CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIK

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 19.05.2008 r. I. Najważniejsze wydarzenia w Grupie EM&F w I kwartale 2008 r. realizacja przyjętej strategii:

Warszawa, 19.05.2008 r. I. Najważniejsze wydarzenia w Grupie EM&F w I kwartale 2008 r. realizacja przyjętej strategii: Warszawa, 19.05.2008 r. Grupa EM&F podsumowanie działalności w I kwartale 2008 roku: Wyniki finansowe i najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2008 r., Dalsze plany rozwoju w regionie CEE. I. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 r. i 30 WRZEŚNIA 2006 r.

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 r. i 30 WRZEŚNIA 2006 r. ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 r. i 30 WRZEŚNIA 2006 r. 9 miesięcy 9 miesięcy 2007 2006 Zmiana PLN000 PLN000 % Przychody netto ze sprzedaży z działalności

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 ROKU i 30 CZERWCA 2008 ROKU

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 ROKU i 30 CZERWCA 2008 ROKU ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 ROKU i 30 CZERWCA 2008 ROKU WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRESY II KWARTAŁ 2009 R. VS II KWARTAŁ 2008 R ORAZ 6 MIESIĘCY 2009

Bardziej szczegółowo

Uzgodnienie wybranych danych finansowych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Uzgodnienie wybranych danych finansowych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2009 ROKU i 31 MARCA 2008 ROKU Wybrane dane finansowe za okres I kwartał 2009 r. vs I kwartał 2008 r. Uzgodnienie wybranych danych

Bardziej szczegółowo

Boom. Wyniki Grupy. American Dream. Masz kartę Payback. EM&F 2O11 czytaj strona 16. 2012 str. 59 page 59

Boom. Wyniki Grupy. American Dream. Masz kartę Payback. EM&F 2O11 czytaj strona 16. 2012 str. 59 page 59 Strategia Strategy 2012 str. 59 page 59 2011 nr 1/2012 Raport Roczny Annual Report Smyk przygotowany na Euro 2012 Smyk prepared for EURO 2012? Masz kartę Payback Superpunkty dla naszych czytelników Do

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Działamy na rynku reklamowym od 1991 jako studio graficzne Pracownia, wydawnictwo Czysty Warsztat, drukarnia i introligatornia

Działamy na rynku reklamowym od 1991 jako studio graficzne Pracownia, wydawnictwo Czysty Warsztat, drukarnia i introligatornia Pracownia to autorskie przedsięwzięcie prof. Janusza Górskiego wykładowcy i kierownika pracowni projektowania graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Działamy na rynku reklamowym od 1991 jako studio

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Lipiec 2007

Prezentacja dla inwestorów. Lipiec 2007 Prezentacja dla inwestorów Lipiec 2007 1 2 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi, ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia lub zachęty do sprzedaży, emisji, lub jakiegokolwiek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy EM&F w II kwartale 2014 r.

Wyniki finansowe Grupy EM&F w II kwartale 2014 r. Warszawa, 30.08. r. Wyniki finansowe Grupy EM&F w II kwartale r. Podstawowe wyniki finansowe I- I- r/r r/r Działalność kontynuowana Przychody ze z 678 676 0 1 270 1 330-5 działalności kontynuowanej MarŜa

Bardziej szczegółowo

NFI HETMAN NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE

NFI HETMAN NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. NFI HETMAN NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE 6 lipca 2004 Profil działalności Grupa NFI Hetman jest czołowym operatorem marek konsumenckich na rynku polskim. Do NFI Hetman

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

za rok 2013 19 luty 2014

za rok 2013 19 luty 2014 Wyniki Finansowe Grupy za rok 2013 19 luty 2014 Rachunek wyników 2 EMF: Wyniki za IV kwartał 2013 www.emf-group.eu Działalność zaniechana W czwartym kwartale 2013 r. dokonano oceny perspektyw rozwoju poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Grupa EM&F podsumowanie działalności za 2007 rok i plany na rok 2008:

Grupa EM&F podsumowanie działalności za 2007 rok i plany na rok 2008: Komunikat prasowy Warszawa, 26.02.2008 r. Grupa EM&F podsumowanie działalności za 2007 rok i plany na rok 2008: > wyniki finansowe i najważniejsze wydarzenia > dalsze plany rozwoju w regionie CEE I. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Financial results of Apator Capital Group

Financial results of Apator Capital Group I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2007 r. i 30 CZERWCA 2006 r.

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2007 r. i 30 CZERWCA 2006 r. ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2007 r. i 30 CZERWCA 2006 r. 6 miesięcy 6 miesięcy 2007 2006 Zmiana PLN000 PLN000 % Przychody netto ze sprzedaŝy z działalności kontynuowanej 620

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA ROKU Wybrane dane finansowe za III kwartał r. oraz za okres zakończony 30 września r. Tabela nr 1 III kwartał III kwartał Zmiana

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2007 r. i 30 CZERWCA 2006 r.

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2007 r. i 30 CZERWCA 2006 r. ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2007 r. i 30 CZERWCA 2006 r. 6 miesięcy 6 miesięcy 2007 2006 Zmiana PLN000 PLN000 % Przychody netto ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 620

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2010 r. www.emf-group.eu 1

Lipiec 2010 r. www.emf-group.eu 1 Empik. com i Merlin. pl - połączenie Lipiec 2010 r. www.emf-group.eu 1 ZastrzeŜenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia lub zachęty

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przestawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących Grupy

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 IMS więcej niż media IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 Od stycznia 2012 roku IMS jest spółką publiczną, początkowo notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

Bardziej szczegółowo

Rosnąca sieć sprzedaŝy i bardzo dobre wyniki finansowe Grupy EM&F w okresie 12 miesięcy 2008 r.

Rosnąca sieć sprzedaŝy i bardzo dobre wyniki finansowe Grupy EM&F w okresie 12 miesięcy 2008 r. Warszawa, 24.02.2009 r. Rosnąca sieć sprzedaŝy i bardzo dobre wyniki finansowe Grupy EM&F w okresie 2 miesięcy 2008 r. I. Znaczące wzrosty na najwaŝniejszych wskaźnikach finansowych w okresie 2 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja Spółki marzec 2014

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja Spółki marzec 2014 Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja Spółki marzec 2014 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo