Raport Roczny Annual Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Roczny Annual Report"

Transkrypt

1 Raport Roczny Annual Report 2009

2 wybrane dane finansowe selected financial data PLN 000 Działalność kontynuowana continued operations Zmiana Change % (2009 vs. 2008) 2007 Zmiana Change % (2008 vs. 2007) Przychody netto ze sprzedaży Net sales EBITDA z działalności podstawowej* EBITDA from core operations* , , , ,2 % sprzedaży % of sales 7,8% 9,04% 8,72% EBIT z działalności podstawowej* EBIT from core operations* , , % sprzedaży % of sales 4,47% 5,88% 5,75% Zysk / (strata) netto z działalności podstawowej* Net profit / (loss) from core operations* , ,0 % sprzedaży % of sales 3,9% 4,8% 4,52% Wycena programu akcji pracowniczych Share-based incentive scheme valuation Zyski z przeszacowania instrumentów finansowych Revaluation of financial instruments Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości firmy (Maratex, Bukva) Goodwill impairment write-offs (Maratex, Bukva) Zrealizowana strata ze sprzedaży udziałów Coffeeheaven Loss on sale of shares in Coffeeheaven ( 666) (3 568) +4,0 (8 337) -62, , ,5 (26 5) (90 644) +7,2 (6 676) Zysk / (strata) netto Net profit / (loss) , ,7 % sprzedaży % of sales 3,2% 5,49% 5,24% * Z wyłączeniem instrumentów finansowych i wyceny programu akcji pracowniczych oraz odpisów z tytułu utraty wartości firmy. Excluding financial instruments, share-based incentive scheme valuation and goodwill impairment write-offs. PLN grudnia 3 december grudnia 3 december grudnia 3 december 2007 Zadłużenie netto Net debt Zadłużenie netto / EBITDA Net debt / EBITDA Udział zadłużenia krótkoterminowego w łącznym zadłużeniu Share of short-term debt in total debt ,97,54 0,37 0,35 0,42 0,75

3 spis TReści table of contents 04 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of the Management Board Zarząd NFI Empik Media & Fashion The Management Board Grupa Rada Nadzorcza The Supervisory Board EM&F EM&F Group 7 Segmenty Segments Grupa Empik Empik Group Grupa Smyk Smyk Group Szkoły Językowe Language Schools Moda i Uroda Fashion and Beauty 49 Sieć sprzedaży Sales network 54 Działania z zakresu IT i logistyki IT and logistics 56 Komunikacja Communication 59 Plany na przyszłość Plans for the future 63 Sprawozdanie finansowe Financial statement

4 04 Raport Roczny 2009 Annual Report List przewodniczącego Rady nadzorczej Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprezentować Państwu raport roczny Grupy Empik Media & Fashion za 2009 rok. Rok 2009 był rokiem szczególnym i trudnym dla przedstawicieli niemal wszystkich branży. Kryzys gospodarczy spowodował dużą niepewność na rynku oraz zmiany trendów. Spadek sprzedaży detalicznej, niestabilna sytuacja na rynku walutowym, niekorzystne trendy w konsumpcji oraz niesprzyjające warunki pogodowe, a w efekcie wzmożona konkurencja to czynniki, z którymi w tym roku musieli zmagać się operatorzy rynku detalicznego. EM&F szybko zareagował na zmiany i dostosował swoje działania do nowych warunków rynkowych. Grupa dokonała znaczącej redukcji kosztów, przeprowadziła proces zamknięć nierentownych sklepów oraz restrukturyzację portfolio marek modowych. W wyniku wyżej wymienionych działań udało się nam nie tylko zakończyć ten trudny rok pozytywnie, ale również osiągnąć wiele korzyści handlowo-operacyjnych, które zamierzamy zwiększyć w kolejnych latach. Naszym zdaniem, obecnie jesteśmy lepiej przygotowani do dalszego rozwoju, niż miało to miejsce przed trudnym rokiem Jesteśmy więc zadowoleni z wyników, jakie udało się nam osiągnąć w minionym roku. Nie byłoby to jednak możliwe bez zespołu naszych pracowników, akcjonariuszy i konsumentów. Dla mnie ten rok jest szczególny również z innego względu. Po latach pracy na stanowisku Prezesa NFI EM&F nadszedł w moim życiu zawodowym czas na zmianę. Po złożeniu rezygnacji z funkcji Prezesa Grupy, zostałem powołany na stanowisko prezesa Grupy Eastbridge, która jest większościowym udziałowcem Grupy EM&F oraz na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy EM&F. Pełniąc te funkcje będę nadal aktywnie zaangażowany w dalszy rozwój Grupy EM&F służąc swoim wsparciem i doświadczeniem Zarządowi EM&F, w tym mojemu następcy na stanowisku Prezesa Zarządu. Moim następcą na stanowisku Prezesa NFI EM&F został pan Maciej Szymański, który zajmował szereg kluczowych stanowisk w Grupie LVMH w Polsce, Francji i Azji. Z panem Szymańskim mieliśmy już okazję współpracować w ramach wspólnych przedsięwzięć pomiędzy Grupą EM&F i Grupą LVMH. Pan Szymański to doświadczony manager i strateg, który doskonale zna branżę handlową z wielu rynków i modeli biznesowych. Jestem przekonany, że jego wieloletnie doświadczenie oraz zdolności menedżerskie będą wartością dodaną dla Grupy i znacząco przyczynią się do budowania jej wartości dla akcjonariuszy. Maciej Dyjas

5 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter of the Chairman of the Supervisory Board Letter of the Chairman of the Supervisory Board Dear Sirs, I am pleased to provide you with the Empik Media & Fashion Group s Annual Report for The year 2009 was peculiar and difficult for practically all sectors. The economic crisis caused considerable uncertainty on the market and changes in trends. A decrease in retail, unstable situation on the foreign exchange market, negative consumption trends as well as weather conditions and, as a result, increased competition were the realities which retail operators had to deal with. EM&F quickly responded to the changes and adjusted its activity to the new market conditions. The Group made significant cost reductions, closed unprofitable stores and reorganised the fashion brand portfolio. As a result, not only did we close the year positively, we also gained numerous sales and operational benefits which we intend to increase in following years. We believe that we are currently better prepared for further growth than we used to be before the difficult year Thus, we are satisfied with the results we managed to obtain in the previous year. It would not be possible without the team of our employees, shareholders and consumers. For me, this year is special also for another reason. After years of service as the President of NFI EM&F, it is time for a change in my professional life. After standing down as the President of the Group, I was appointed the President of the Eastbridge Group, which is the majority shareholder of the EM&F Group; I was also appointed the Chairman of the EM&F Group s Supervisory Board. When holding this new position I will still be actively engaged in the further growth of the EM&F Group, offering my support and experience to the EM&F Management Board and my successor to the position of President of the Management Board. My successor on the post of the President of NFI EM&F is Maciej Szymański, who has held key positions in the LVHM Group in Poland, France, and Asia. We have already had an opportunity to work with Mr Szymański on joint undertakings between the EM&F Group and the LVMH Group. Mr Szymański is an experienced manager and strategist, who has an in-depth knowledge of the trade sector from numerous business markets and models. I am convinced that his long experience and managerial skills will provide added value to the Group and will make a significant contribution towards building shareholder value. Maciej Dyjas

6 06 Raport Roczny 2009 Annual Report List prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Do Grupy NFI Empik Media & Fashion dołączyłem w kwietniu 200 roku. Z Grupą EM&F miałem okazję współpracować już w przeszłości, w ramach jej wspólnych przedsięwzięć handlowych z Grupą LVMH, w której poprzednio pracowałem. Obejmując funkcję Prezesa Zarządu stałem się członkiem zespołu doświadczonych managerów, którzy przez wiele lat budowali silną pozycję Grupy na rynku. Wybór na to stanowisko jest dla mnie dużym wyróżnieniem, ale wiąże się również z ogromną odpowiedzialnością. Chciałbym zapewnić kontynuację działań pana Macieja Dyjasa, którego wieloletnie przewodnictwo Grupie przyczyniło się do zbudowania świetnie zarządzanej firmy o silnej pozycji rynkowej i atrakcyjnym portfolio marek, ale postaram się także wnieść do Grupy EM&F własne doświadczenie zdobyte w handlu detalicznym, zarówno w Polsce i Europie Wschodniej, jak i na rozwiniętych rynkach Europy Zachodniej oraz na Dalekim Wschodzie. Zdaniem ekspertów, bieżący rok będzie lepszy niż rok 2009, ale silniejszego ożywienia możemy się spodziewać najwcześniej na początku 20 roku. W związku z tym nasze założenia na ten rok nadal są ostrożne. Dla celów budżetowych zakładamy zerową dynamikę sprzedaży LTL, a zwiększenie rentowności planujemy osiągnąć głównie poprzez poprawę marż brutto oraz optymalizację kosztów. Zamierzamy utrzymać oszczędności kosztowe na poziomie roku 2009 oraz poczynić dodatkowe oszczędności w kosztach operacyjnych, m.in. poprzez poprawę funkcjonowania systemów IT oraz logistycznych. Ważnym elementem strategii Grupy jest organiczny rozwój sieci zarówno w Polsce, jak i za granicą. W tym roku stawiamy przede wszystkim na rynek polski oraz perspektywiczny rynek rosyjski, dla którego prognozy na rok 200 są szczególnie korzystne. Proces ekspansji na najbliższy okres obejmuje głównie otwarcia salonów partnerskich Empiku w mniejszych miastach w Polsce, sklepów sieci Smyk, kolejnych szkół językowych oraz sklepów marek odzieżowych ze średniej półki cenowej (New Look, Peacocks, River Island). Ewentualne plany akwizycyjne będziemy koncentrować na jednostkach o wysokim potencjale wzrostu, które mogłyby wzmocnić pozycję Grupy w branżach, w których już działamy. Realizacja założeń operacyjnych, które poczyniliśmy, powinna skutkować dalszym wzrostem wartości firmy. Zarówno ja osobiście, jak i inni członkowie Zarządu dołożymy wszelkich starań, aby ten wzrost osiągnąć i aby akcjonariusze oraz pracownicy i klienci Grupy EM&F byli usatysfakcjonowani. Maciej Szymański

7 07 List Prezesa Zarządu Letter of the President of the Management Board Letter of the President of the Management Board Dear Sirs, I joined the NFI Empik Media & Fashion Group in April 200. I had already had an opportunity to work with the EM&F Group in the past on its joint trading undertakings with LVMH Group, which was my previous employer. By taking up the position of the President of the Management Board, I joined a team of experienced managers who had been building the strong market position of the Group for years. The appointment to this position is a great honour to me, yet it is also associated with great responsibility. I would like to continue the activities undertaken by Mr Maciej Dyjas, who led the Group for many years and helped to build a perfectly managed company with a strong market position and an attractive brand portfolio. Still, I will attempt to make my own contribution to the EM&F Group based on my retail experience gained both in Poland and Eastern Europe, as well as on mature markets of Western Europe and East Asia. According to experts, the current year will be better than However, stronger recovery is expected to occur not until the beginning of 20. As a result, our projections for this year are still cautious. For budgetary purposes we assume zero dynamics in LTL sales and we plan to improve profitability primarily by increasing gross margins and cost optimisation. We intend to maintain cost savings at the 2009 level and make additional operational cost savings through, for instance, improved operations of IT and logistics systems. An important element of the Group s strategy is organic growth both in Poland and abroad. This year we are to focus, above all, on the Polish and the prospective Russian market, which has particularly favourable forecasts for 200. For the upcoming period the expansion process includes, in particular, launches of Empik partner stores in smaller Polish cities, launches of Smyk chain stores, new language schools and retail outlets selling mainstream clothing brands (New Look, Peacocks, River Island). Potential acquisition plans will focus on entities with high growth potential which would strengthen the Group s position in our current business lines. Implementation of our operational plans should contribute to further growth of the company s value. I assure you that me and other members of the Management Board shall spare no effort to achieve that growth and to satisfy the EM&F Group s shareholders, employees and customers. Maciej Szymański

8 08 Raport Roczny 2009 Annual Report Zarząd NFI Empik Media & Fashion The Management Board

9 09 Zarząd i Rada Nadzorcza The Management Board and the Supervisory Board Maciej Dyjas Prezes Zarządu EM&F od grudnia 2003 r. do kwietnia 200 r. President of the EM&F Board since December 2003 to April 200 Maciej Szymański Prezes Zarządu EM&F od kwietnia 200 r. President of the EM&F Board since April 200 Jacek Bagiński Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy. W Zarządzie EM&F od marca 2007 r. Member of the Board and CFO. In EM&F Board since March 2007 Ewa Podgórska Członek Zarządu i Główny Radca Prawny. W Zarządzie EM&F od czerwca 2008 r. do kwietnia 200 r. Member of the Board and Chief Legal Counsel. In EM&F Board since June 2008 to April 200 Dariusz Stolarczyk Członek Zarządu, COO i Dyrektor ds. Operacji i Logistyki. W Zarządzie EM&F od kwietnia 2008 r. Member of the Board, COO and Director of Operations and Logistics. In EM&F Board since April 2008 Kjell Berggren Członek Zarządu i Dyrektor ds. Nieruchomości i Ekspansji. W Zarządzie EM&F od kwietnia 2008 r. Member of the Board and Director of Property and Expansion. In EM&F Board since April 2008 Rada nadzorcza The Supervisory Board Tomasz Chenczke Przewodniczący Rady Nadzorczej od marca 2004 r. do kwietnia 200 r. Chairman of the Supervisory Board since March 2004 to April 200 Maciej Dyjas Przewodniczący Rady Nadzorczej od kwietnia 200 r. Chairman of the Supervisory Board since April 200 Mark Burch Członek Rady Nadzorczej od marca 2004 r. do kwietnia 200 r. Member of the Supervisory Board since March 2004 to April 200 Ewa Podgórska Członek Rady Nadzorczej od kwietnia 200 r. Member of the Supervisory Board since April 200 Peter Kadletz Członek Rady Nadzorczej (niezależny) od marca 2004r. do lipca 2009 r. Member of the Supervisory Board (independent) since March 2004 to July 2004 William Brooksbank Członek Rady Nadzorczej od lipca 2004 r. Member of the Supervisory Board since July 2004 Andrzej Szumański Członek Rady Nadzorczej (niezależny) od stycznia 2007 r. Member of the Supervisory Board (independent) since January 2007 Maciej Drozd Członek Rady Nadzorczej od lipca 2009 r. Member of the Supervisory Board since July 2009 Zbigniew Prokopowicz Członek Rady Nadzorczej (niezależny) od listopada 2009 r. Member of the Supervisory Board (independent) since November 2009

10

11 GRupa em&f EM&F GROuP

12 2 Raport Roczny 2009 Annual Report profil działalności Grupa Empik Media & Fashion (Grupa EM&F), notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jest wiodącym dystrybutorem produktów z kategorii: media i rozrywka, odzież, obuwie, kosmetyki, zabawki i akcesoria dla dzieci oraz kursy językowe. Grupę tworzą spółki o profilu operacyjno-handlowym oraz NFI Empik Media & Fashion S.A. jako spółka holdingowa. Model biznesowy Grupy EM&F opiera się na działalności czterech segmentów: Grupa Empik (książki, prasa, multimedia, artykuły papiernicze, bilety na imprezy kulturalne), Grupa Smyk (zabawki i artykuły dziecięce), Szkoły Językowe oraz segment Moda i uroda (ubrania, obuwie, akcesoria i kosmetyki). Grupa rozwija model biznesowy w oparciu o własne marki i koncepty handlowe oraz o marki franczyzowe i licencjonowane. Spółki należące do Grupy EM&F od wielu lat z sukcesem budują swoją silną pozycję na rynku, posiadają wysoko wykwalifikowaną kadrę zarządzającą, rozbudowaną sieć sprzedaży detalicznej oraz liczną i stabilną bazę klientów. EM&F działa na rynku polskim, rosyjskim, ukraińskim, czeskim, słowackim, niemieckim, rumuńskim i tureckim. Udział segmentów w przychodach ze sprzedaży Sales by segment stan na 3 grudnia 2009 r. as of December Grupa Empik Empik Group 38% 27% Business Profile Moda i Uroda Listed on the Warsaw Stock Fashion and Beauty Exchange, the Empik Media & 30% Fashion Group (EM&F Group) is 5% Grupa Smyk Smyk Group the leading distributor of products Szkoły językowe Language Schools in the following categories: media and entertainment, clothing, shoes, cosmetics, toys, children goods, and language courses. The Group comprises operating and sales subsidiaries, with NFI Empik Media & Fashion S.A. being its parent company. The EM&F Group s business model is based on four segments: Empik Group (books, press, multimedia, stationery, cultural event tickets), Smyk Group (toys and childrens products), Language Schools, and the Fashion and Beauty segment (fashion, shoes, accessories and cosmetics). The Group develops its business model through proprietary brands and concepts, as well as franchise and license brands. EM&F Group subsidiaries have successfully consolidated their strong market position for many years; they boast well qualified management staff, an extensive retail network, and a large and stable portfolio of clients. EM&F operates on the Polish, Russian, ukrainian, Czech, Slovak, German, Romanian and Turkish market.

13 3 Grupa EM&F EM&F Group Grupa Empik Empik Group marki własne PROPRIETARy BRANDS Grupa Smyk Smyk Group Szkoły Językowe Language Schools Lem Sp z o.o. Polska Poland 00% Empik Cafe Sp z o.o. Polska Poland 49% Empik Sp z o.o. Polska Bukva LLC Ukraina Ukraine 4% 00% Poland Paritet Smyk Ukraina Ukraine 00% Spiele Max AG Niemcy Germany 00% Madras Enterprises Cypr Smyk Ltd. Rumunia Romania 00% Cyprus 80% Smyk Sp z o.o. Polska Poland 00% Prolex Services Ltd. Cypr Smyk Rus LLC Rosja Russia Cyprus 75% 00% Smyk C.T.C.A Turcja Turkey 00% Learning Systems Russia LLC Rosja Russia 9% Learning Systems Poland Sp z o.o. Polska Poland 75,65% Learning Systems Ukraine LLC Ukraina Ukraine 80% 00% Optimum Distribution Sp z o.o. Polska Poland 00% Optimum Distribution CZ&SK a.r.o. Czechy, Słowacja Czech Republic, Slovakia 00% Optimum Sport Sp z o.o. Polska, Ukraina, Czechy, Słowacja Białoruś Poland, Ukraine, Czech Republic, Slovakia, Belarus 80% EPCD Sp z o.o. Polska 75% LuxPol Invest S.a.r.l Luksemburg Luxembourg Poland Marki franczyzowe Franchise brands Grupa Optimum Optimum Group 00% EPCD CZ&SK a.r.o. Czechy, Słowacja Czech Republic, Slovakia marki franczyzowe i LicencJonowane FRANChISE AND LICENSE BRANDS stan na 3 grudnia 2009 r. as of December

14 4 Raport Roczny 2009 Annual Report struktura akcjonariatu Akcjonariuszem strategicznym Grupy EM&F jest Grupa Eastbridge za pośrednictwem spółki Empik Centrum Investments S.A. Na dzień 3 grudnia 2009 roku ponad 5 procent głosów mieli również: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK oraz BZ WBK AIB Asset Management S.A. Akcjonariat Shareholders Grupa Eastbridge za pośrednictwem Empik Centrum Investments S.A. Eastbridge Group via Empik Centrum Investments S.A. 60,5% Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK,87% 22,79% Pozostali akcjonariusze Others 5,9% BZ WBK AIB Asset Management S.A. Shareholder structure The EM&F Group s strategic shareholder is the Eastbridge Group via Empik Centrum Investments S.A. As of 3st December 2009, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aiva BZ WBK and BZ WBK AIB Asset Management S.A. had more than 5 per cent of the voting power.

15 5 Grupa EM&F EM&F Group W marcu 2004 roku Grupa Eastbridge wniosła do NFI Empik Media & Fashion (wówczas NFI Hetman S.A.) pakiet wiodących spółek handlu detalicznego i hurtowego: Empik Sp. z o.o., Galeria Centrum Sp. z o.o., E-Foto s.r.o., Licomp Empik Multimedia Sp. z o.o., Smyk Sp. z o.o., Optimum Distribution Sp. z o.o., Optimum Distribution CZ&SK s.r.o., ultimate Fashion Sp. z o.o., Young Fashion Sp. z o.o., Pol Perfect Sp. z o.o., East Services S.A. W wyniku tej transakcji NFI EM&F stał się operatorem największego w Polsce portfolio marek konsumenckich. W kolejnych latach Grupa Eastbridge wspierała NFI EM&F w rozbudowie portfela marek oraz wdrożeniu planu rozwoju na rynkach zagranicznych. In March 2004 the Eastbridge Group contributed to NFI Empik Media & Fashion the following leading retail and wholesale companies (then NFI Hetman S.A.): Empik Sp. z o.o., Galeria Centrum Sp. z o.o., E-Foto s.r.o., Licomp Empik Multimedia Sp. z o.o., Smyk Sp. z o.o., Optimum Distribution Sp. z o.o., Optimum Distribution CZ&SK s.r.o., ultimate Fashion Sp. z o.o., Young Fashion Sp. z o.o., Pol Perfect Sp. z o.o. and East Services S.A. As a result, NFI EM&F became the operator of the largest portfolio of consumer brands in Poland. Within the following years the Eastbridge Group supported NFI EM&F in developing the brand portfolio and implementing its foreign market expansion plan.

16

17 segmenty: GRupa empik SEGMENTS: EMPIK GROuP

18 8 Raport Roczny 2009 Annual Report Grupa empik producent i dystrybutor szerokiej gamy produktów profil działalności Empik lider dystrybucji dóbr kultury, wiedzy i rozrywki. W 45 salonach na terenie Polski Empik oferuje najpełniejszy wybór prasy, książek, płyt z muzyką, filmów, gier, produktów art&pap oraz biletów na imprezy kulturalne. Klienci Empiku mogą wybierać spośród ponad 2 milionów produktów dostępnych zarówno w salonach tradycyjnych, jak również za pośrednictwem sklepu internetowego Empik Group: producer and distributor of a wide selection of products business profile Empik: a leading distributor of products related to culture, knowledge and entertainment. It has 45 stores all over Poland with the most impressive selection of press, books, music recordings, films, games, stationery and cultural event tickets. Empik customers have a choice of more than 2 million products available in traditional stores or through the empik.com e- commerce website.

19 9 Segmenty Segments Empik to marka, która od ponad 60 lat jest obecna w polskim krajobrazie kulturalnym (wcześniej jako Klub Międzynarodowej Prasy i Książki). W misję Empiku wpisane jest propagowanie kultury, dlatego spółka wspiera najbardziej wartościowe wydarzenia i instytucje kulturalne, a także promuje polskich twórców. Dla blisko 25 milionów klientów rocznie Empik jest przewodnikiem po tym, co w kulturze najmodniejsze i najbardziej godne uwagi. Ponadto, poprzez ogólnopolską akcję edukacyjną Przecinek i kropka, Empik dba o szerzenie czytelnictwa i krzewienie kultury słowa pisanego wśród najmłodszych. Empik.com jest w czołówce najczęściej odwiedzanych witryn e-commerce w Polsce. Internetowy kanał dystrybucji Empiku rozwija się niezwykle dynamicznie: w 2009 roku sprzedaż Empik.com wzrosła o ponad 50 procent. Internetowa działalność firmy obejmuje również usługi fotograficzne oraz stronę z tekstami piosenek. Głównym centrum logistyki, które obsługuje ogólnopolską działalność dystrybucyjną Empiku (zarówno tradycyjną salony, jak i wirtualną sklep on-line), jest magazyn centralny zlokalizowany w Sochaczewie. Na powierzchni tysięcy m² i 35 kilometrach półek magazynowanych jest 40 tysięcy unikalnych produktów. Empik is a brand which has been present in Polish cultural landscape for more than 60 years (formerly as Klub Międzynarodowej Prasy i Książki). Since Empik s mission includes promotion of culture, the company supports the most significant cultural events and institutions and is involved in promoting Polish artists. For its 25 million customers per year, Empik is a guide to the most fashionable and must-see cultural events. Having launched the nationwide educational campaign Comma and Full Stop, Empik encourages reading and promotes the written word among the youngest. Empik.com: is one of the most frequently visited e-commerce websites in Poland. Its Internet distribution channel has been developing very rapidly, with Empik.com sales growing more than 50 per cent in The company s Internet business includes also photographic services and a lyrics website. The main logistics centre servicing Empik s national distribution operations (through both traditional channels, such as bookstores, and virtual ones online store) is the central warehouse located in Sochaczew. Having,000 square metres of space and 35 kilometres of shelves, it stores 40,000 unique products.

20 20 Raport Roczny 2009 Annual Report Empik Foto jedna z największych polskich sieci salonów fotograficznych z licencją Kodak Express, oferująca usługi fotograficzne (analogowe i cyfrowe), sprzęt i akcesoria. LEM (Licomp Empik Multimedia) jeden z kluczowych polskich wydawców i dystrybutorów gier na PC i najnowszej generacji konsole oraz oprogramowania edukacyjnego. Współpracuje z największymi producentami gier na świecie, takimi jak Activison, ubi Soft, SCI Games, Atari, a także z ElectronicArts Polska. Pol Perfect dystrybutor prasy, zarówno krajowej (800 tytułów), jak i zagranicznej (500 tytułów). Empik Cafe sieć kawiarni na terenie całej Polski zarówno w salonach Empik, jak również w centrach handlowych, biurach, ważnych punktach komunikacyjnych (porty lotnicze i dworce kolejowe) oraz samodzielnych lokalizacjach. Empik Cafe to miejsce, w którym wysoka jakość kawy i całego asortymentu zostaje w naturalny sposób wzbogacona elementami kultury i rozrywki, tak aby zapewnić Klientom strawę zarówno dla ciała, jak i dla ducha. Książki, prasa i muzyka są nieodłączną częścią konceptu i atmosfery. Empik Cafe to połączenie kawiarni, czytelni oraz galerii, miejsce relaksu, odnowy kulturalnej i relacji międzyludzkich. Empik Foto: one of Polish largest networks of photographic stores under the Kodak Express licence. It offers analogue and digital photo services, equipment and accessories. LEM (Licomp Empik Multimedia): one of Polish key producers and distributors of PC games, latest generation consoles and educational software. It cooperates with the world largest game producers, such as Activison, ubi Soft, SCI Games, Atari, as well as ElectronicArts Polska. Pol Perfect: a national and foreign press distributor, with 800 titles and 500 titles, respectively. Empik Cafe: a chain of cafés all over Poland, located in the Empik multimedia stores, as well as in shopping centres, offices, important transport hubs (airports, railway stations) and standalone locations. Empik Cafe is a place where top-quality coffee and other products naturally combine with culture and entertainment to provide customers with food for the body and for the soul. Books, press and music are an integral part of the concept and unique ambience. Empik Cafe is a mix of café, reading room and art gallery, providing ample opportunities for relaxation, cultural experience and socialising.

21 2 Segmenty Segments kierunki i cele RoZwojowe Nowe otwarcia Zwiększenie liczby salonów w Polsce, głównie poprzez otwarcie salonów partnerskich w mniejszych miastach (lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału nabywczego oraz głębsza penetracja rynku). Nowe obszary działalności Rozszerzenie działalności w zakresie wydawania książek oraz ich sprzedaż do sieci Empik i innych podmiotów spoza Grupy działających na rynku detalicznym i hurtowym; Generowanie i udostępnianie treści książek poprzez zastosowanie własnych rozwiązań internetowych w oparciu o rozszerzoną działalność wydawniczą; Wzrost sprzedaży internetowej (Empik.com) za sprawą nowej platformy internetowej i łańcucha dostaw, który istotnie poprawia proces obsługi klienta; Wzrost udziału sprzedaży hurtowej do sieci detalicznych (np. sieci supermarketów) za sprawą magazynu centralnego oraz zarządzanie sprzedanym zapasem na ich zlecenie; Empik Cafe dalszy rozwój sieci kawiarni i wykreowanie marki na polskim rynku. Nowe produkty Wprowadzenie nowych kategorii produktów w segmentach wiedzy i rozrywki oraz rozszerzenie istniejącego portfela produktów wysokomarżowych. development directions and objectives New launches To increase the number of Empik stores in Poland, particularly by launching partner stores in smaller cities (growth of the existing business potential and deeper market penetration). New areas of activity To develop the book publishing business and to distribute books in the Empik sales network and to other retail and wholesale entities from outside the Group; To produce and provide access to book content through proprietary Internet solutions basing on the increased publishing activity; To increase online sales (Empik.com) through the new Internet platform and supply chain, which significantly enhances the customer service process; To increase the share of wholesale to retail chains (e.g. supermarket chains) thanks to the central warehouse and to manage the sold stock on their order; Empik Cafe: further development of the cafe chain and raising the brand awareness on the Polish market. New products To launch new product categories in the knowledge and entertainment segment and to extend the current portfolio of high-margin products.

22

23 segmenty: GRupa smyk SEGMENTS: SMYK GROuP

24 24 Raport Roczny 2009 Annual Report Grupa smyk międzynarodowy gracz na rynku produktów dla dzieci profil działalności Smyk międzynarodowa sieć sklepów specjalistycznych z artykułami dla dzieci. Historia sieci sięga 952 roku, kiedy w Warszawie powstał popularny CeDeT Centralny Dom Towarowy. Dynamiczny rozwój nowoczesnej sieci rozpoczął się w roku Powołano wówczas samodzielną spółkę: Smyk Sp. z o.o. Początkowo ekspansja firmy ograniczała się do Polski, jednak unikatowa koncepcja sieci i sukces na lokalnym rynku sprawiły, że w 2006 roku Smyk zdecydował się na wyjście poza granice Polski. Od tego czasu spółka konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję za granicą. Sieć sklepów Smyk obejmuje punkty sprzedaży zlokalizowane w najatrakcyjniejszych centrach handlowych w Polsce, Rosji, na ukrainie, w Turcji oraz Rumunii. W 2008 r. Grupa Smyk dokonała akwizycji niemieckiej sieci sklepów Spiele Max o podobnym profilu działalności. Smyk Group: international player on children products market business profile Smyk: an international chain of dedicated stores with children products. Its history dates back to 952, when a popular CeDeT shop (Central Department Store) was established in Warsaw. In 2000 Smyk Sp. z o.o. was separated as an independent company and since that year it has grown strongly as a modern chain. At the beginning, the company was present only on the Polish market; however, the unique chain concept and its success on the local market caused Smyk to expand abroad in Since then, the company has been consistently strengthening its foreign market position. Smyk chain stores include retail shops located in the most attractive shopping centres in Poland, Russia, ukraine, Turkey and Romania. In 2008 the Smyk Group acquired the German Spiele Max store chain with a similar business profile.

25 25 Segmenty Segments Sieć sklepów Smyk oferuje szeroki wybór zabawek, artykułów szkolnych, książek, multimediów, akcesoriów dla niemowląt oraz odzieży i obuwia dla dzieci w wieku do 4 lat. Smyk jest jedyną w Polsce siecią sklepów, w której klient znajdzie dla dziecka wszystko pod jednym dachem. Smyk posiada również własne marki (COOL CLuB i SMIKI), których produkty można kupić wyłącznie w sklepach tej sieci. COOL CLuB to wyjątkowa marka odzieży i obuwia dziecięcego stworzona przez zespół projektantów Smyka, natomiast SMIKI to zabawki edukacyjne i pluszowe wspierające rozwój emocjonalny dzieci. Zabawki tej marki wprowadzają maluchy w świat wyobraźni i przygody, samodzielnej zabawy, a także inspirują do rozwoju umiejętności społecznych. The stores offer a wide range of toys, school products, books, multimedia, infant accessories, clothes and footwear for children aged 0-4. Smyk is the only chain of stores in Poland where the customer will find for the child everything under one roof. Smyk also has its proprietary brands (COOL CLuB and SMIKI) available only in the Smyk chain. COOL CLuB is a unique brand of children clothes and footwear created by a team of Smyk s designers, while SMIKI is a brand of educational and plush toys which support children s emotional development. Smiki toys introduce children to the world of imagination and adventure, and encourage them to play on their own and develop social skills.

26 26 Raport Roczny 2009 Annual Report Smyk to jedyne sklepy dla dzieci, w których zakupów dokonuje się łatwo i wygodnie. Poszczególne departamenty produktów wyznaczone są odrębną kolorystyką mebli tak, aby towar był łatwy do zlokalizowania. Koncepcja sieci zakłada, że w każdym ze sklepów dzieci i ich rodzice mają czuć się komfortowo. Wnętrza i ich wyposażenie dają dzieciom i rodzicom okazję do interaktywnego kontaktu z produktem. W każdym sklepie znajduje się miejsce, w którym dzieci mogą zająć się zabawami plastycznymi lub konstrukcyjnymi. Zabawa w specjalnie wydzielonych kącikach ma umilić maluchom czas spędzony przez rodziców na zakupach. Spiele Max niezależnie od rozwoju organicznego, Grupa Smyk poszukuje możliwości dynamicznego wzrostu na rynkach zagranicznych poprzez przejmowanie innych sieci o podobnym profilu i mocnej pozycji na lokalnym rynku. Efektem realizacji tej strategii było przejęcie w 2008 roku niemieckiej sieci Spiele Max. Dzięki tej operacji Grupa Smyk znacznie wzmocniła swoją pozycję w regionie i stała się kluczowym graczem na rynku niemieckim. Spiele Max to marka obecna na niemieckim rynku od ponad 25 lat. Jest doskonale rozpoznawalna i posiada mocną pozycję w tym regionie. Spiele Max jest liderem w sektorze sprzedaży detalicznej produktów dla dzieci, takich jak zabawki, wózki czy meble niemowlęce. Wraz z przejęciem sieci Spiele Max Grupa Smyk poszerzyła swoje portfolio o markę z segmentu popular price. Prestiżowa sieć sklepów Smyk, kojarząca się przede wszystkim z najwyższej jakości produktami, nakierowana na najbardziej wymagających klientów, została uzupełniona przez popularną sieć sklepów z szeroką ofertą produktów dla dzieci w atrakcyjnych cenach. Poszerzenie docelowej grupy klientów w Niemczech otworzyło przed Grupą Smyk nowe możliwości rozwoju. Smyk are the only stores for children where shopping is easy and convenient. Each product department is distinguished with different furniture colours to facilitate locating the right product. The idea of the chain is to make children and their parents feel comfortable in each of the stores. Both the interior and furnishing give children and parents the opportunity to interact with the products. Each store has a special space where children can paint and play with construction toys. While parents do the shopping, children can enjoy themselves in special play corners. Spiele Max: irrespective of its organic growth, the Smyk Group looks for possibilities of dynamic growth in foreign markets by acquiring other chains of a similar profile and strong local market position. This strategy led to the acquisition of the German Spiele Max chain in This deal enabled the Smyk Group to strengthen its position in the region and become a key player on the German market. The Spiele Max brand has been present in the German market for over 25 years. It has good recognition and a strong position in this region. Spiele Max is a leader in the sector of stores which sell children products, such as toys, prams, and children furniture. Thanks to the acquisition of the Spiele Max chain, the Smyk Group extended its portfolio with a popular-price brand. Associated mainly with top quality products and targeted at the most demanding customers, the prestigious Smyk store chain was supplemented with popular store chain that boasts a wide selection of children products at attractive prices. With a wider group of target customers, new development opportunities have opened up for the Smyk Group in Germany.

27 27 Segmenty Segments kierunki i cele RoZwojowe Główne rynki działalności Grupy Smyk Polska i Niemcy Poprawa oferty produktowej oraz dalsze zwiększanie udziału produktów wysokomarżowych w całkowitej strukturze sprzedaży; Zwiększenie liczby sklepów oraz wprowadzenie nowego formatu sklepów tzw. big box, czyli sklepów o dużych powierzchniach i charakterze supermarketowym (wzorowanych na koncepcie Spiele Maxa). Pozostałe rynki działalności Grupy Smyk Ze względu na potencjał rynku oraz marże, Rosja jest głównym rynkiem, na którym grupa będzie rozwijać swoją międzynarodową działalność. Planowane jest zbudowanie silnego portfolio rentownych sklepów przede wszystkim w Moskwie i St. Petersburgu; możliwe są również lokalne akwizycje; Na ukrainie grupa zamierza skoncentrować się na umocnieniu wiodącej pozycji na rynku; W Rumunii w 2009 roku otwarto sklep pilotażowy, a obecnie Grupa przymierza się do stworzenia struktury organizacyjnej; Na perspektywiczny rynek turecki Grupa opracowała długoterminową strategię, którą zamierza konsekwentnie realizować. Nowe produkty W celu dalszej poprawy marży, grupa będzie się koncentrować na wprowadzaniu na rynek nowych marek własnych oraz na zwiększaniu sprzedaży asortymentu produkowanego w oparciu o już istniejące marki własne, takie jak COOL CLuB (ubranka) czy SMIKI (zabawki). development directions and objectives Primary business markets of the Smyk Group: Poland and Germany To improve the product offer and to continue the share increase of high margin products in the total sales structure; To increase the number of shops and to introduce a new big-box store format, i.e. large-area shops similar to supermarkets (based on the Spiele Max concept). Other business markets of the Smyk Group With its market potential and margins, Russia is a primary market for the Group s international growth. The Group plans to build a strong portfolio of profitable shops especially in Moscow and Saint Petersburg. There are also possible local acquisitions. In ukraine the Group intends to focus on consolidating its leading market position; In 2009 the Group launched a pilot store in Romania and currently it plans to establish an organisational structure; The Group developed a long-term strategy for the prospective Turkish market which will be implemented consistently. New products In order to ensure further improvement of the margin, the Group will focus its efforts to launch new proprietary brands, as well as to increase the sales of products based on already existing proprietary brands, such as COOL CLuB (clothes) or SMIKI (toys).

28

29 segmenty: szkoły językowe SEGMENTS: LANGuAGE SCHOOLS

30 30 Raport Roczny 2009 Annual Report szkoły językowe lider na rynku nauczania języków obcych w polsce i krajach cis profil działalności Learning Systems Poland Sp. z o.o. największa i najdynamiczniej rozwijająca się sieć szkół językowych w Polsce. Prawie 80 szkół na terenie całego kraju oraz zastosowanie innowacyjnych metod kształcenia stawiają LSP w pozycji lidera rynku edukacji języków obcych. Spółka zarządza dwiema markami empik school i Speak up. W 200 roku Learning Systems Poland zajęła pierwsze miejsce w rankingu polskich przedsiębiorstw w kategorii szkoły językowe Language Schools the leader on the language teaching market in Poland and CIS countries business profile Learning Systems Poland Sp. z o.o.: the largest and the fastestgrowing chain of language schools in Poland. With almost 80 schools all over Poland and innovative teaching methods, LSP is the leader on the foreign language teaching market. The company manages two brands empik school and Speak up. In 200, Learning Systems Poland was ranked as the number one Polish company in the language school category.

31 3 Segmenty Segments empik school sieć szkół językowych w 3 miastach. Ponad 50-letnie doświadczenie w nauce języków obcych powoduje, że empik school jest najdłużej działającą siecią szkół językowych w Polsce. Rocznie z oferty empik school korzysta ponad 50 tysięcy osób. Szkoła prowadzi kursy na wszystkich poziomach zaawansowania i dla wszystkich grup wiekowych. Specjalnie dla dzieci stworzono cykl kursów Kids Love English, których zajęcia urozmaicone są licznymi konkursami, zabawami oraz wakacyjnymi wyjazdami. Empik school proponuje także zajęcia dla pracowników firm i instytucji państwowych. W ofercie znajdują się najpopularniejsze języki obce oraz kursy języka polskiego dla cudzoziemców. Zajęcia w empik school prowadzą wysoko wykwalifikowani lektorzy. W każdej szkole pracuje metodyk, a najbardziej doświadczeni lektorzy pełnią również funkcję doradców, co pozwala na stały i fachowy nadzór nad poziomem nauczania. Słuchacze uczą się w komfortowych salach, wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny i korzystają z podręczników renomowanych firm. Skuteczność nauki gwarantuje zastosowanie autorskiej metody edukacyjnej The INSELL (Interactional Sequential Language Learning), która polega na opanowaniu i doskonaleniu umiejętności komunikowania się w zależności od wieku, płci i statusu rozmówcy. Metoda pomaga w przyswajaniu treści i umiejętności językowych we właściwej kolejności. uczy również umiejętności samodzielnej pracy nad rozwojem nauki języka. W procesie kształcenia empik school szeroko korzysta z możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój nowoczesnych technologii. Wyrazem tego jest wprowadzenie na rynek innowacyjnej oferty kursów językowych on-line, umożliwiających naukę języków z lektorem, w dowolnym miejscu i czasie. empik school: a chain of language schools located in 3 cities. Over 50 years of experience in teaching foreign languages makes empik school the oldest chain of language schools in Poland. Each year empik school provides its services to over 50,000 people. It runs courses at all levels of proficiency and for all age groups. The school launched a cycle of Kids Love English courses dedicated to children; the courses have an attractive curriculum which includes competitions, fun games and holiday trips. Empik school provides also courses for company and public institution employees. Moreover, its offer comprises the most popular languages as well as Polish courses for foreigners on offer. Empik school boasts of highly qualified language teachers. Each school engages a methodologist; additionally, the most experienced teachers act as advisors, which enables the school to maintain continuous and professional teaching supervision. Students learn in comfortable rooms, equipped with state-of-the-art multimedia devices and textbooks of reputable publishers. Effectiveness of teaching is ensured thanks to the proprietary educational method of Interactional Sequential Language Learning (The INSELL), which teaches how to gain and develop communication skills depending on age, sex, and status of the interlocutor. The method helps to acquire language content and skills in the right order. It also teaches how to develop language skills through self-study.

32 32 Raport Roczny 2009 Annual Report Speak Up marka obecna na rynku od 200 roku. W tym czasie powstała nowoczesna sieć szkół zlokalizowanych w 25 największych miastach Polski, kształcąca rocznie 20 tysięcy osób. Speak up oferuje autorskie kursy języka angielskiego dla dorosłych i dla firm. System dydaktyczny Speak up jest metodą opartą na najnowszych rozwiązaniach z zakresu Blended Learning, czyli efektywnym połączeniu różnych metod szkoleniowych. Jest to metoda zindywidualizowana, w której nowoczesny system multimedialny oraz ogromny wybór zajęć z lektorem pozwalają słuchaczowi całkowicie zanurzyć się w środowisku anglojęzycznym. Cechą charakterystyczną systemu Speak up jest pełna elastyczność polegająca na braku stałych godzin zajęć oraz na możliwości doboru najbardziej dogodnego dla ucznia terminu. Naukę można rozpocząć w dowolnym momencie, ponieważ nie ma tradycyjnych podziałów na semestry. Słuchacze Speak up przez cały rok mogą również doskonalić swoje umiejętności językowe korzystając z internetowej platformy edukacyjnej E-Campus, gdzie zamieszczane są liczne testy, filmy, interaktywne gry i zabawy. W 2007 roku Speak up rozpoczął tworzenie sieci szkół na rynku rosyjskim i ukraińskim. Na koniec 2009 roku w Rosji działały 4 szkoły, a na ukrainie 5. Zaplanowane są kolejne otwarcia.

33 33 Segmenty Segments In the teaching process, empik school makes extensive use of the possibilities offered by modern technologies. As a part of this strategy, empik school launched innovative on-line language courses whereby students can learn a language anytime and anywhere with the assistance of a teacher. Speak Up: a brand that has been present on the market since 200. Over that time it has developed into a modern chain of schools in 25 biggest Polish cities, teaching 20,000 people every year. Speak up offers proprietary English language courses for adults and business customers. Speak up teaching method is based on state-of-the-art Blended Learning solutions, i.e. an effective combination of diverse training methods. It is the tailored learning method in which a student becomes totally immersed in an English-language environment via the state-of-the-art multimedia system and an extensive selection of teacher-assisted classes. The Speak up system is distinguished by full flexibility due to an absence of fixed learning hours and the option of selecting the most convenient time for the student. Students can take up classes at any time in the year and there are no traditional semesters. Learners at Speak up can develop their language skills all year round by using E-Campus, an e-learning platform with numerous tests, films, interactive games and fun activities. In 2007 Speak up started to develop the chain of schools in Russia and ukraine. As of the end of 2009 there were 4 schools in Russia and 5 in ukraine. New launches are planned.

34 34 Raport Roczny 2009 Annual Report kierunki i cele RoZwojowe szkoły językowe Learning Systems Poland (LSP) umocnienie pozycji lidera na rynku szkół językowych w Polsce; W szkołach empik school (klasyczne metody nauczania): > rozwój wszystkich kategorii kursów, z naciskiem na kursy korporacyjne oraz kursy dla dzieci; > wprowadzenie nauki przez Internet (E-school); > wprowadzenie kursów Praktyczny Angielski. W szkołach Speak up (nowoczesne i elastyczne metody nauczania, łączące wykorzystanie multimediów i pracy z lektorem): > wprowadzenie kursów Business English; > wprowadzenie nowych kursów Speak up 24/7 możliwość całodobowej nauki języka przez 7 dni w tygodniu. Zwiększenie liczby produktów nakierowanych na konkretny aspekt nauki języka; Rozwój systemu nauczania języków obcych przez Internet (E-school). development directions and objectives: LanGuaGe schools Learning Systems Poland (LSP) To strengthen the leading position on the language school market in Poland; In respect of empik school (traditional teaching methods): > to develop all the course categories, focusing on corporate and children ones; > to launch Internet courses (E-school); > to launch Practical English courses. In respect of Speak up (modern and flexible teaching methods combining multimedia with teacher-assisted work): > to launch Business English courses; > to launch new Speak up 24/7 courses opportunity to learn languages 24 hours a day 7 days a week. To extend the number of products targeted at specific aspects of language learning; To develop an online language teaching system (E-school).

35 35 Segmenty Segments Learning Systems Russia (LSR) Otwarcie od 5 do 0 nowych szkół rocznie i zdobycie pozycji lidera na rosyjskim rynku szkół językowych; Stworzenie struktury organizacyjnej i sieci szkół w Moskwie (LSR największym operatorem szkół językowych w stolicy) oraz w St. Petersburgu, a następnie otwarcie szkół również w innych miastach; Wprowadzenie nowych, specjalistycznych kursów; Wprowadzenie systemu nauki przez Internet (E-school). Learning Systems Ukraine (LSU) Otwarcie od 5 do 7 szkół rocznie i zdobycie pozycji lidera na rynku ukraińskim; Rozwój sieci szkół w Kijowie oraz innych miastach (m.in. Donieck, Lwów, Dniepropietrowsk); Wprowadzenie nowych, specjalistycznych kursów (w tym kursów biznesowych); Wprowadzenie systemu nauki przez Internet (E-school). Learning Systems Russia (LSP) To launch from 5 to 0 schools per year and become the leader on the Russian language school market; To develop an organisational structure and a chain of schools in Moscow (LSR the largest language school operator in the capital) and in Saint Petersburg, then to launch schools in other cities; To launch new specialist courses; To implement an online learning system (E-school). Learning Systems Ukraine (LSU) To launch from 5 to 7 schools per year and to become the leader on the ukrainian market; To develop the chain of schools in Kiev and other cities (for instance, in Donetsk, Lvov, Dnipropetrovsk); To launch new specialist courses (including business courses); To implement an online learning system (E-school).

36

37 segmenty: Moda i uroda SEGMENTS: FASHION AND BEAuTY GROuP

38 38 Raport Roczny 2009 Annual Report Grupa Moda i uroda największy operator marek franczyzowych i licencjonowanych w regionie profil działalności Sprzedaż detaliczna Ultimate Fashion spółka zależna Grupy Empik Media & Fashion, działająca na polskim rynku od 999 roku, współpracująca na podstawie długoterminowych, ekskluzywnych umów franczyzowych z takimi markami, jak: New Look, Peacocks, River Island, Aldo, Mango, Spring, Bodique, Esprit, Wallis, Mexx i Hugo Boss. Dwie pierwsze marki zostały z powodzeniem wprowadzone na polski rynek pod koniec 2009 roku. Oferta marek ultimate Fashion skierowana jest do bardzo szerokiego grona odbiorców i obejmuje modną, doskonałej jakości odzież, bieliznę, obuwie oraz akcesoria. Na koniec 2009 roku sieć sprzedaży ultimate Fashion liczyła 2 sklepów w Polsce. ultimate Fashion umożliwia swoim klientom dostęp, po przystępnej cenie, do kolekcji stworzonych zgodnie z najnowszymi trendami. Fashion and Beauty Group: The largest franchise and license brand operator in the region business profile Retail Ultimate Fashion: a subsidiary of Empik Media & Fashion Group, present on the Polish market since 999, operates under long-term exclusive franchise agreements with the following brands: New Look, Peacocks, River Island, Aldo, Mango, Spring, Bodique, Esprit, Wallis, Mexx, and Hugo Boss. The first two brands were successfully introduced onto the Polish market at the end of ultimate Fashion brands target a very wide range of customers and includes fashionable, top-quality clothes, lingerie, footwear and accessories. At the end of 2009, the ultimate Fashion sales network comprised 2 stores in Poland. ultimate Fashion enables its customers to access collections which are created in line with the latest trends and sold at an affordable price.

Prezentacja wyników za I kwartał 2011 r. 16 maja 2011 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2011 r. 16 maja 2011 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2011 r. 16 maja 2011 r. 1Q 2011 r. www.emf-group.eu 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2010 r. 15 listopada 2010 r.

Prezentacja wyników za III kwartał 2010 r. 15 listopada 2010 r. Prezentacja wyników za III kwartał 2010 r. 15 listopada 2010 r. 3Q 2010 r. www.emf-group.eu 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za 2004 rok

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za 2004 rok Komunikat prasowy Warszawa, 7 marca 2005 NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za 2004 rok NFI Empik Media & Fashion osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 1,124 mln zł ( z czego

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Grupa EM&F podsumowuje działalność za 3 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju.

Grupa EM&F podsumowuje działalność za 3 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju. Komunikat prasowy Warszawa, 15.11.2006 Grupa EM&F podsumowuje działalność za 3 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju. Grupa EM&F (NFI Empik Media & Fashion

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale 2013 r.

Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale 2013 r. Warszawa, 14.11. r. Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale r. I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F w III kwartale r. I-III kw. I-III kw. Działalność kontynuowana Przychody

Bardziej szczegółowo

oraz perspektywy rozwoju w latach 2010-2012

oraz perspektywy rozwoju w latach 2010-2012 Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej EM&F oraz perspektywy rozwoju w latach 2010-2012 kwiecień 2010 r. ZastrzeŜenie enie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

I I I 2 010 26 2010 2 Q

I I I 2 010 26 2010 2 Q Prezentacja wyników za II kwartał 2010 r. 26 sierpnia 2010 r. 2 Q 2010 r. www.emf-group.eu 1 ZastrzeŜenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

I) Przychody Grupy EM&F w III kwartale 2009 r. oraz w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2009 r.

I) Przychody Grupy EM&F w III kwartale 2009 r. oraz w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2009 r. Warszawa, 17.11.2009 r. Informacja prasowa Podsumowanie działalności Grupy EM&F oraz wyników finansowych w okresie i w III kwartale 2009 r. I) Przychody Grupy EM&F w III kwartale 2009 r. oraz w okresie

Bardziej szczegółowo

Analiza Finansowa Zarządu

Analiza Finansowa Zarządu Analiza Finansowa Zarządu Empik Media & Fashion S.A. za pierwszy kwartał zakończony 31 marca 2015 roku 1. PODSTAWOWE WYNIKI FINANSOWE... 2 2. SIEĆ SPRZEDAŻY DETALICZNEJ GRUPY EM&F... 4 3. WYNIKI SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

Wyniki Finansowe Grupy EMF za III kwartał listopad 2012

Wyniki Finansowe Grupy EMF za III kwartał listopad 2012 Wyniki Finansowe Grupy EMF za III kwartał 2012 16 listopad 2012 Agenda Podsumowanie III kwartału 2012 r. Wyniki finansowe Grupy EMF Segmenty 2 Podsumowanie III kwartału 2012 r. Przychody Grupy EMF +9%,

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników w za I kwartał 2010 r. 14 maja 2010 r.

Prezentacja wyników w za I kwartał 2010 r. 14 maja 2010 r. Prezentacja wyników w za I kwartał 2010 r. 14 maja 2010 r. 1 Q 2010 r. www.emf-group.eu 1 ZastrzeŜenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe III kwartał Wyniki Finansowe za I kwartał 2012

Wyniki finansowe III kwartał Wyniki Finansowe za I kwartał 2012 Wyniki finansowe III kwartał Wyniki Finansowe 2011 Grupy za I kwartał 2012 8 LISTOPADA 2011 15 MAJA 2012 2 Q 2010 r. 1 Agenda Podsumowanie I kwartału 2012 r. Wyniki finansowe Grupy EMF Segmenty 2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Grupa EM&F podsumowuje działalność za 4 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju.

Grupa EM&F podsumowuje działalność za 4 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju. Komunikat prasowy Warszawa, 15.02.2007 Grupa EM&F podsumowuje działalność za 4 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju. Grupa EM&F (NFI Empik Media & Fashion

Bardziej szczegółowo

Działamy na rynku reklamowym od 1991 jako studio graficzne Pracownia, wydawnictwo Czysty Warsztat, drukarnia i introligatornia

Działamy na rynku reklamowym od 1991 jako studio graficzne Pracownia, wydawnictwo Czysty Warsztat, drukarnia i introligatornia Pracownia to autorskie przedsięwzięcie prof. Janusza Górskiego wykładowcy i kierownika pracowni projektowania graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Działamy na rynku reklamowym od 1991 jako studio

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

GRUPA EM&F - Wyniki finansowe i podsumowanie działalności w okresie 9 miesięcy 2008 r. i w III kwartale 2008 r. - Dalsze plany rozwoju

GRUPA EM&F - Wyniki finansowe i podsumowanie działalności w okresie 9 miesięcy 2008 r. i w III kwartale 2008 r. - Dalsze plany rozwoju GRUPA EM&F - Wyniki finansowe i podsumowanie działalności w okresie 9 miesięcy 2008 r. i w III kwartale 2008 r. - Dalsze plany rozwoju 17 listopada 2008 r. 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Rosnąca sieć sprzedaży i bardzo dobre wyniki finansowe Grupy EM&F w I połowie 2008 r.

Rosnąca sieć sprzedaży i bardzo dobre wyniki finansowe Grupy EM&F w I połowie 2008 r. Warszawa, 02.09.2008 r. Rosnąca sieć sprzedaży i bardzo dobre wyniki finansowe Grupy EM&F w I połowie 2008 r. I. Najważniejsze wydarzenia w Grupie EM&F w I połowie 2008 r. realizacja przyjętej strategii:

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe III kwartał Wyniki Finansowe. 2011 za II kwartał 2012

Wyniki finansowe III kwartał Wyniki Finansowe. 2011 za II kwartał 2012 Wyniki finansowe III kwartał Wyniki Finansowe 2011 Grupy za II kwartał 2012 8 LISTOPADA 2011 Wrzesień 2012 2 Q 2010 r. 1 Agenda Podsumowanie II kwartału 2012 r. Wyniki finansowe Grupy EMF Segmenty 2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

GRUPA EM&F. - Podsumowanie działalności oraz wyniki finansowe w IV kwartale 2008 r. i w całym 2008 r. - Dalsze plany rozwoju. 24 lutego 2009 r.

GRUPA EM&F. - Podsumowanie działalności oraz wyniki finansowe w IV kwartale 2008 r. i w całym 2008 r. - Dalsze plany rozwoju. 24 lutego 2009 r. GRUPA EM&F - Podsumowanie działalności oraz wyniki finansowe w IV kwartale 2008 r. i w całym 2008 r. - Dalsze plany rozwoju 24 lutego 2009 r. 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy,

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2005 roku

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2005 roku Komunikat prasowy Warszawa, 16 maja 2005 NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2005 roku W dniu 16 maja 2005 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd przedłożył

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

III kwartał 2014 Zmiana %

III kwartał 2014 Zmiana % Warszawa, 13.11.2015 r. Wyniki finansowe Grupy EM&F za trzy kwartały 2015 r. Dalszy dynamiczny wzrost całkowitych przychodów, sprzedaży LFL i marży brutto Grupy EM&F oraz kluczowych segmentów Dwucyfrowy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Lipiec 2007

Prezentacja dla inwestorów. Lipiec 2007 Prezentacja dla inwestorów Lipiec 2007 1 2 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi, ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia lub zachęty do sprzedaży, emisji, lub jakiegokolwiek

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F w IV kwartale 2012 r.

I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F w IV kwartale 2012 r. Warszawa, 20.02.2013 r. Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w IV kwartale r. Wzrost przychodów ze sprzedaży Poprawa marży brutto Dobre wyniki Smyk, Empik i Szkół Językowych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przestawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących Grupy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników H1 2017

Prezentacja wyników H1 2017 Prezentacja wyników PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 KLUCZOWE LICZBY 01 889 SKLEPÓW 16 KRAJÓW OFFLINE 10 KRAJÓW ONLINE +9,3% LFL W SKLEPACH STACJONARNYCH +137,8% RDR ONLINE +32,4% RDR PRZYCHODY SKONSOLIDOWANE Duży

Bardziej szczegółowo

NFI HETMAN NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE

NFI HETMAN NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. NFI HETMAN NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE 6 lipca 2004 Profil działalności Grupa NFI Hetman jest czołowym operatorem marek konsumenckich na rynku polskim. Do NFI Hetman

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Analiza Finansowa Zarządu

Analiza Finansowa Zarządu Analiza Finansowa Zarządu Empik Media & Fashion S.A. za drugi kwartał zakończony 30 czerwca 2015 roku 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY EM&F... 2 2. PODSTAWOWE WYNIKI FINANSOWE... 3 3. SIEĆ SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 r. i 30 WRZEŚNIA 2006 r.

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 r. i 30 WRZEŚNIA 2006 r. ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 r. i 30 WRZEŚNIA 2006 r. 9 miesięcy 9 miesięcy 2007 2006 Zmiana PLN000 PLN000 % Przychody netto ze sprzedaży z działalności

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Financial results of Apator Capital Group

Financial results of Apator Capital Group I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

za rok 2013 19 luty 2014

za rok 2013 19 luty 2014 Wyniki Finansowe Grupy za rok 2013 19 luty 2014 Rachunek wyników 2 EMF: Wyniki za IV kwartał 2013 www.emf-group.eu Działalność zaniechana W czwartym kwartale 2013 r. dokonano oceny perspektyw rozwoju poszczególnych

Bardziej szczegółowo

GRUPA EM&F - Wyniki finansowe i podsumowanie planu rozwoju w I połowie 2008 r. - Dalsze plany na 2008 r. 2 września 2008 r.

GRUPA EM&F - Wyniki finansowe i podsumowanie planu rozwoju w I połowie 2008 r. - Dalsze plany na 2008 r. 2 września 2008 r. GRUPA EM&F Wyniki finansowe i podsumowanie planu rozwoju w I połowie 2008 r. Dalsze plany na 2008 r. 2 września 2008 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Grupa EM&F - profil działalności

Grupa EM&F - profil działalności 1 ZastrzeŜenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia lub zachęty do sprzedaŝy, emisji, lub jakiegokolwiek namawiania do nabycia lub składania

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA I WIZJA ROZWOJU GRUPY EM&F W OBLICZU SPOWOLNIENA GOSPODARCZEGO

STRATEGIA I WIZJA ROZWOJU GRUPY EM&F W OBLICZU SPOWOLNIENA GOSPODARCZEGO Warszawa, 19.05.2009 r. STRATEGIA I WIZJA ROZWOJU GRUPY EM&F W OBLICZU SPOWOLNIENA GOSPODARCZEGO Rozwój sieci sprzedaży Grupy EM&F Nowe formaty handlowe i nowe linie produktowe w spółkach Grupy Wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy EM&F w II kwartale 2014 r.

Wyniki finansowe Grupy EM&F w II kwartale 2014 r. Warszawa, 30.08. r. Wyniki finansowe Grupy EM&F w II kwartale r. Podstawowe wyniki finansowe I- I- r/r r/r Działalność kontynuowana Przychody ze z 678 676 0 1 270 1 330-5 działalności kontynuowanej MarŜa

Bardziej szczegółowo

Grupa EM&F podsumowanie działalności za 2007 rok i plany na rok 2008:

Grupa EM&F podsumowanie działalności za 2007 rok i plany na rok 2008: Komunikat prasowy Warszawa, 26.02.2008 r. Grupa EM&F podsumowanie działalności za 2007 rok i plany na rok 2008: > wyniki finansowe i najważniejsze wydarzenia > dalsze plany rozwoju w regionie CEE I. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Selected financial data

Wybrane dane finansowe Selected financial data Raport Roczny Annual Report 2010 Wybrane dane finansowe Selected financial data PLN 000 Działalność kontynuowana continued operations 2010 2009 Zmiana Change % (2010 vs. 2009) Przychody netto ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 Cross European Studies quality FL teaching & learning for YLs Nikolov M., Curtain H. (2000) An early Start: Young Learners and

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Boom. Wyniki Grupy. American Dream. Masz kartę Payback. EM&F 2O11 czytaj strona 16. 2012 str. 59 page 59

Boom. Wyniki Grupy. American Dream. Masz kartę Payback. EM&F 2O11 czytaj strona 16. 2012 str. 59 page 59 Strategia Strategy 2012 str. 59 page 59 2011 nr 1/2012 Raport Roczny Annual Report Smyk przygotowany na Euro 2012 Smyk prepared for EURO 2012? Masz kartę Payback Superpunkty dla naszych czytelników Do

Bardziej szczegółowo

Wzrostu w Grupie Empik w związku ze znaczącą poprawą sprzedaży artykułów nie-wydawniczych, wzrostu w segmencie Digital i sprzedaży przez Internet.

Wzrostu w Grupie Empik w związku ze znaczącą poprawą sprzedaży artykułów nie-wydawniczych, wzrostu w segmencie Digital i sprzedaży przez Internet. Warszawa, 08.11.2011 Wyniki finansowe Grupy EMF w trzecim kwartale 2011 r. Wzrost przychodów ze sprzedaży o 13,0%. Poprawa rentowności sprzedaży na poziomie marży brutto. Wzrost EBITDA z działalności podstawowej

Bardziej szczegółowo

Debiut. na NewConnect

Debiut. na NewConnect Debiut na NewConnect Warszawa, 9 grudnia 2011 Plan prezentacji: 1. Charakterystyka Spółki 2. Profil działalności - Historia - Linie biznesowe - Nagrody i wyróżnienia 3. Akcje i cel emisji 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion (Grupa EM&F) opublikował zaudytowane wyniki finansowe za 2005 rok oraz plany rozwoju na rok 2006.

NFI Empik Media & Fashion (Grupa EM&F) opublikował zaudytowane wyniki finansowe za 2005 rok oraz plany rozwoju na rok 2006. Komunikat prasowy Warszawa, 29 marca 2006 r. NFI Empik Media & Fashion (Grupa EM&F) opublikował zaudytowane wyniki finansowe za 2005 rok oraz plany rozwoju na rok 2006. I. Najważniejsze wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Grupa Empik Media & Fashion S.A.

Grupa Empik Media & Fashion S.A. Grupa Empik Media & Fashion S.A. Analiza Finansowa Zarządu za IV kwartał i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 roku 1. PODSTAWOWYCH WYNIKI FINANSOWE 2 2. SIEĆ SPRZEDAŻY DETALICZNEJ GRUPY EM&F 6 3.

Bardziej szczegółowo

ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016

ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016 Warszawa, 1 marca 2016 roku Informacja prasowa ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016 ABC Data, lider rynku nowoczesnej dystrybucji IT w Polsce i w regionie

Bardziej szczegółowo