Raport Roczny Annual Report

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Roczny Annual Report"

Transkrypt

1 Raport Roczny Annual Report 2009

2 wybrane dane finansowe selected financial data PLN 000 Działalność kontynuowana continued operations Zmiana Change % (2009 vs. 2008) 2007 Zmiana Change % (2008 vs. 2007) Przychody netto ze sprzedaży Net sales EBITDA z działalności podstawowej* EBITDA from core operations* , , , ,2 % sprzedaży % of sales 7,8% 9,04% 8,72% EBIT z działalności podstawowej* EBIT from core operations* , , % sprzedaży % of sales 4,47% 5,88% 5,75% Zysk / (strata) netto z działalności podstawowej* Net profit / (loss) from core operations* , ,0 % sprzedaży % of sales 3,9% 4,8% 4,52% Wycena programu akcji pracowniczych Share-based incentive scheme valuation Zyski z przeszacowania instrumentów finansowych Revaluation of financial instruments Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości firmy (Maratex, Bukva) Goodwill impairment write-offs (Maratex, Bukva) Zrealizowana strata ze sprzedaży udziałów Coffeeheaven Loss on sale of shares in Coffeeheaven ( 666) (3 568) +4,0 (8 337) -62, , ,5 (26 5) (90 644) +7,2 (6 676) Zysk / (strata) netto Net profit / (loss) , ,7 % sprzedaży % of sales 3,2% 5,49% 5,24% * Z wyłączeniem instrumentów finansowych i wyceny programu akcji pracowniczych oraz odpisów z tytułu utraty wartości firmy. Excluding financial instruments, share-based incentive scheme valuation and goodwill impairment write-offs. PLN grudnia 3 december grudnia 3 december grudnia 3 december 2007 Zadłużenie netto Net debt Zadłużenie netto / EBITDA Net debt / EBITDA Udział zadłużenia krótkoterminowego w łącznym zadłużeniu Share of short-term debt in total debt ,97,54 0,37 0,35 0,42 0,75

3 spis TReści table of contents 04 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of the Management Board Zarząd NFI Empik Media & Fashion The Management Board Grupa Rada Nadzorcza The Supervisory Board EM&F EM&F Group 7 Segmenty Segments Grupa Empik Empik Group Grupa Smyk Smyk Group Szkoły Językowe Language Schools Moda i Uroda Fashion and Beauty 49 Sieć sprzedaży Sales network 54 Działania z zakresu IT i logistyki IT and logistics 56 Komunikacja Communication 59 Plany na przyszłość Plans for the future 63 Sprawozdanie finansowe Financial statement

4 04 Raport Roczny 2009 Annual Report List przewodniczącego Rady nadzorczej Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprezentować Państwu raport roczny Grupy Empik Media & Fashion za 2009 rok. Rok 2009 był rokiem szczególnym i trudnym dla przedstawicieli niemal wszystkich branży. Kryzys gospodarczy spowodował dużą niepewność na rynku oraz zmiany trendów. Spadek sprzedaży detalicznej, niestabilna sytuacja na rynku walutowym, niekorzystne trendy w konsumpcji oraz niesprzyjające warunki pogodowe, a w efekcie wzmożona konkurencja to czynniki, z którymi w tym roku musieli zmagać się operatorzy rynku detalicznego. EM&F szybko zareagował na zmiany i dostosował swoje działania do nowych warunków rynkowych. Grupa dokonała znaczącej redukcji kosztów, przeprowadziła proces zamknięć nierentownych sklepów oraz restrukturyzację portfolio marek modowych. W wyniku wyżej wymienionych działań udało się nam nie tylko zakończyć ten trudny rok pozytywnie, ale również osiągnąć wiele korzyści handlowo-operacyjnych, które zamierzamy zwiększyć w kolejnych latach. Naszym zdaniem, obecnie jesteśmy lepiej przygotowani do dalszego rozwoju, niż miało to miejsce przed trudnym rokiem Jesteśmy więc zadowoleni z wyników, jakie udało się nam osiągnąć w minionym roku. Nie byłoby to jednak możliwe bez zespołu naszych pracowników, akcjonariuszy i konsumentów. Dla mnie ten rok jest szczególny również z innego względu. Po latach pracy na stanowisku Prezesa NFI EM&F nadszedł w moim życiu zawodowym czas na zmianę. Po złożeniu rezygnacji z funkcji Prezesa Grupy, zostałem powołany na stanowisko prezesa Grupy Eastbridge, która jest większościowym udziałowcem Grupy EM&F oraz na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy EM&F. Pełniąc te funkcje będę nadal aktywnie zaangażowany w dalszy rozwój Grupy EM&F służąc swoim wsparciem i doświadczeniem Zarządowi EM&F, w tym mojemu następcy na stanowisku Prezesa Zarządu. Moim następcą na stanowisku Prezesa NFI EM&F został pan Maciej Szymański, który zajmował szereg kluczowych stanowisk w Grupie LVMH w Polsce, Francji i Azji. Z panem Szymańskim mieliśmy już okazję współpracować w ramach wspólnych przedsięwzięć pomiędzy Grupą EM&F i Grupą LVMH. Pan Szymański to doświadczony manager i strateg, który doskonale zna branżę handlową z wielu rynków i modeli biznesowych. Jestem przekonany, że jego wieloletnie doświadczenie oraz zdolności menedżerskie będą wartością dodaną dla Grupy i znacząco przyczynią się do budowania jej wartości dla akcjonariuszy. Maciej Dyjas

5 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter of the Chairman of the Supervisory Board Letter of the Chairman of the Supervisory Board Dear Sirs, I am pleased to provide you with the Empik Media & Fashion Group s Annual Report for The year 2009 was peculiar and difficult for practically all sectors. The economic crisis caused considerable uncertainty on the market and changes in trends. A decrease in retail, unstable situation on the foreign exchange market, negative consumption trends as well as weather conditions and, as a result, increased competition were the realities which retail operators had to deal with. EM&F quickly responded to the changes and adjusted its activity to the new market conditions. The Group made significant cost reductions, closed unprofitable stores and reorganised the fashion brand portfolio. As a result, not only did we close the year positively, we also gained numerous sales and operational benefits which we intend to increase in following years. We believe that we are currently better prepared for further growth than we used to be before the difficult year Thus, we are satisfied with the results we managed to obtain in the previous year. It would not be possible without the team of our employees, shareholders and consumers. For me, this year is special also for another reason. After years of service as the President of NFI EM&F, it is time for a change in my professional life. After standing down as the President of the Group, I was appointed the President of the Eastbridge Group, which is the majority shareholder of the EM&F Group; I was also appointed the Chairman of the EM&F Group s Supervisory Board. When holding this new position I will still be actively engaged in the further growth of the EM&F Group, offering my support and experience to the EM&F Management Board and my successor to the position of President of the Management Board. My successor on the post of the President of NFI EM&F is Maciej Szymański, who has held key positions in the LVHM Group in Poland, France, and Asia. We have already had an opportunity to work with Mr Szymański on joint undertakings between the EM&F Group and the LVMH Group. Mr Szymański is an experienced manager and strategist, who has an in-depth knowledge of the trade sector from numerous business markets and models. I am convinced that his long experience and managerial skills will provide added value to the Group and will make a significant contribution towards building shareholder value. Maciej Dyjas

6 06 Raport Roczny 2009 Annual Report List prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Do Grupy NFI Empik Media & Fashion dołączyłem w kwietniu 200 roku. Z Grupą EM&F miałem okazję współpracować już w przeszłości, w ramach jej wspólnych przedsięwzięć handlowych z Grupą LVMH, w której poprzednio pracowałem. Obejmując funkcję Prezesa Zarządu stałem się członkiem zespołu doświadczonych managerów, którzy przez wiele lat budowali silną pozycję Grupy na rynku. Wybór na to stanowisko jest dla mnie dużym wyróżnieniem, ale wiąże się również z ogromną odpowiedzialnością. Chciałbym zapewnić kontynuację działań pana Macieja Dyjasa, którego wieloletnie przewodnictwo Grupie przyczyniło się do zbudowania świetnie zarządzanej firmy o silnej pozycji rynkowej i atrakcyjnym portfolio marek, ale postaram się także wnieść do Grupy EM&F własne doświadczenie zdobyte w handlu detalicznym, zarówno w Polsce i Europie Wschodniej, jak i na rozwiniętych rynkach Europy Zachodniej oraz na Dalekim Wschodzie. Zdaniem ekspertów, bieżący rok będzie lepszy niż rok 2009, ale silniejszego ożywienia możemy się spodziewać najwcześniej na początku 20 roku. W związku z tym nasze założenia na ten rok nadal są ostrożne. Dla celów budżetowych zakładamy zerową dynamikę sprzedaży LTL, a zwiększenie rentowności planujemy osiągnąć głównie poprzez poprawę marż brutto oraz optymalizację kosztów. Zamierzamy utrzymać oszczędności kosztowe na poziomie roku 2009 oraz poczynić dodatkowe oszczędności w kosztach operacyjnych, m.in. poprzez poprawę funkcjonowania systemów IT oraz logistycznych. Ważnym elementem strategii Grupy jest organiczny rozwój sieci zarówno w Polsce, jak i za granicą. W tym roku stawiamy przede wszystkim na rynek polski oraz perspektywiczny rynek rosyjski, dla którego prognozy na rok 200 są szczególnie korzystne. Proces ekspansji na najbliższy okres obejmuje głównie otwarcia salonów partnerskich Empiku w mniejszych miastach w Polsce, sklepów sieci Smyk, kolejnych szkół językowych oraz sklepów marek odzieżowych ze średniej półki cenowej (New Look, Peacocks, River Island). Ewentualne plany akwizycyjne będziemy koncentrować na jednostkach o wysokim potencjale wzrostu, które mogłyby wzmocnić pozycję Grupy w branżach, w których już działamy. Realizacja założeń operacyjnych, które poczyniliśmy, powinna skutkować dalszym wzrostem wartości firmy. Zarówno ja osobiście, jak i inni członkowie Zarządu dołożymy wszelkich starań, aby ten wzrost osiągnąć i aby akcjonariusze oraz pracownicy i klienci Grupy EM&F byli usatysfakcjonowani. Maciej Szymański

7 07 List Prezesa Zarządu Letter of the President of the Management Board Letter of the President of the Management Board Dear Sirs, I joined the NFI Empik Media & Fashion Group in April 200. I had already had an opportunity to work with the EM&F Group in the past on its joint trading undertakings with LVMH Group, which was my previous employer. By taking up the position of the President of the Management Board, I joined a team of experienced managers who had been building the strong market position of the Group for years. The appointment to this position is a great honour to me, yet it is also associated with great responsibility. I would like to continue the activities undertaken by Mr Maciej Dyjas, who led the Group for many years and helped to build a perfectly managed company with a strong market position and an attractive brand portfolio. Still, I will attempt to make my own contribution to the EM&F Group based on my retail experience gained both in Poland and Eastern Europe, as well as on mature markets of Western Europe and East Asia. According to experts, the current year will be better than However, stronger recovery is expected to occur not until the beginning of 20. As a result, our projections for this year are still cautious. For budgetary purposes we assume zero dynamics in LTL sales and we plan to improve profitability primarily by increasing gross margins and cost optimisation. We intend to maintain cost savings at the 2009 level and make additional operational cost savings through, for instance, improved operations of IT and logistics systems. An important element of the Group s strategy is organic growth both in Poland and abroad. This year we are to focus, above all, on the Polish and the prospective Russian market, which has particularly favourable forecasts for 200. For the upcoming period the expansion process includes, in particular, launches of Empik partner stores in smaller Polish cities, launches of Smyk chain stores, new language schools and retail outlets selling mainstream clothing brands (New Look, Peacocks, River Island). Potential acquisition plans will focus on entities with high growth potential which would strengthen the Group s position in our current business lines. Implementation of our operational plans should contribute to further growth of the company s value. I assure you that me and other members of the Management Board shall spare no effort to achieve that growth and to satisfy the EM&F Group s shareholders, employees and customers. Maciej Szymański

8 08 Raport Roczny 2009 Annual Report Zarząd NFI Empik Media & Fashion The Management Board

9 09 Zarząd i Rada Nadzorcza The Management Board and the Supervisory Board Maciej Dyjas Prezes Zarządu EM&F od grudnia 2003 r. do kwietnia 200 r. President of the EM&F Board since December 2003 to April 200 Maciej Szymański Prezes Zarządu EM&F od kwietnia 200 r. President of the EM&F Board since April 200 Jacek Bagiński Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy. W Zarządzie EM&F od marca 2007 r. Member of the Board and CFO. In EM&F Board since March 2007 Ewa Podgórska Członek Zarządu i Główny Radca Prawny. W Zarządzie EM&F od czerwca 2008 r. do kwietnia 200 r. Member of the Board and Chief Legal Counsel. In EM&F Board since June 2008 to April 200 Dariusz Stolarczyk Członek Zarządu, COO i Dyrektor ds. Operacji i Logistyki. W Zarządzie EM&F od kwietnia 2008 r. Member of the Board, COO and Director of Operations and Logistics. In EM&F Board since April 2008 Kjell Berggren Członek Zarządu i Dyrektor ds. Nieruchomości i Ekspansji. W Zarządzie EM&F od kwietnia 2008 r. Member of the Board and Director of Property and Expansion. In EM&F Board since April 2008 Rada nadzorcza The Supervisory Board Tomasz Chenczke Przewodniczący Rady Nadzorczej od marca 2004 r. do kwietnia 200 r. Chairman of the Supervisory Board since March 2004 to April 200 Maciej Dyjas Przewodniczący Rady Nadzorczej od kwietnia 200 r. Chairman of the Supervisory Board since April 200 Mark Burch Członek Rady Nadzorczej od marca 2004 r. do kwietnia 200 r. Member of the Supervisory Board since March 2004 to April 200 Ewa Podgórska Członek Rady Nadzorczej od kwietnia 200 r. Member of the Supervisory Board since April 200 Peter Kadletz Członek Rady Nadzorczej (niezależny) od marca 2004r. do lipca 2009 r. Member of the Supervisory Board (independent) since March 2004 to July 2004 William Brooksbank Członek Rady Nadzorczej od lipca 2004 r. Member of the Supervisory Board since July 2004 Andrzej Szumański Członek Rady Nadzorczej (niezależny) od stycznia 2007 r. Member of the Supervisory Board (independent) since January 2007 Maciej Drozd Członek Rady Nadzorczej od lipca 2009 r. Member of the Supervisory Board since July 2009 Zbigniew Prokopowicz Członek Rady Nadzorczej (niezależny) od listopada 2009 r. Member of the Supervisory Board (independent) since November 2009

10

11 GRupa em&f EM&F GROuP

12 2 Raport Roczny 2009 Annual Report profil działalności Grupa Empik Media & Fashion (Grupa EM&F), notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jest wiodącym dystrybutorem produktów z kategorii: media i rozrywka, odzież, obuwie, kosmetyki, zabawki i akcesoria dla dzieci oraz kursy językowe. Grupę tworzą spółki o profilu operacyjno-handlowym oraz NFI Empik Media & Fashion S.A. jako spółka holdingowa. Model biznesowy Grupy EM&F opiera się na działalności czterech segmentów: Grupa Empik (książki, prasa, multimedia, artykuły papiernicze, bilety na imprezy kulturalne), Grupa Smyk (zabawki i artykuły dziecięce), Szkoły Językowe oraz segment Moda i uroda (ubrania, obuwie, akcesoria i kosmetyki). Grupa rozwija model biznesowy w oparciu o własne marki i koncepty handlowe oraz o marki franczyzowe i licencjonowane. Spółki należące do Grupy EM&F od wielu lat z sukcesem budują swoją silną pozycję na rynku, posiadają wysoko wykwalifikowaną kadrę zarządzającą, rozbudowaną sieć sprzedaży detalicznej oraz liczną i stabilną bazę klientów. EM&F działa na rynku polskim, rosyjskim, ukraińskim, czeskim, słowackim, niemieckim, rumuńskim i tureckim. Udział segmentów w przychodach ze sprzedaży Sales by segment stan na 3 grudnia 2009 r. as of December Grupa Empik Empik Group 38% 27% Business Profile Moda i Uroda Listed on the Warsaw Stock Fashion and Beauty Exchange, the Empik Media & 30% Fashion Group (EM&F Group) is 5% Grupa Smyk Smyk Group the leading distributor of products Szkoły językowe Language Schools in the following categories: media and entertainment, clothing, shoes, cosmetics, toys, children goods, and language courses. The Group comprises operating and sales subsidiaries, with NFI Empik Media & Fashion S.A. being its parent company. The EM&F Group s business model is based on four segments: Empik Group (books, press, multimedia, stationery, cultural event tickets), Smyk Group (toys and childrens products), Language Schools, and the Fashion and Beauty segment (fashion, shoes, accessories and cosmetics). The Group develops its business model through proprietary brands and concepts, as well as franchise and license brands. EM&F Group subsidiaries have successfully consolidated their strong market position for many years; they boast well qualified management staff, an extensive retail network, and a large and stable portfolio of clients. EM&F operates on the Polish, Russian, ukrainian, Czech, Slovak, German, Romanian and Turkish market.

13 3 Grupa EM&F EM&F Group Grupa Empik Empik Group marki własne PROPRIETARy BRANDS Grupa Smyk Smyk Group Szkoły Językowe Language Schools Lem Sp z o.o. Polska Poland 00% Empik Cafe Sp z o.o. Polska Poland 49% Empik Sp z o.o. Polska Bukva LLC Ukraina Ukraine 4% 00% Poland Paritet Smyk Ukraina Ukraine 00% Spiele Max AG Niemcy Germany 00% Madras Enterprises Cypr Smyk Ltd. Rumunia Romania 00% Cyprus 80% Smyk Sp z o.o. Polska Poland 00% Prolex Services Ltd. Cypr Smyk Rus LLC Rosja Russia Cyprus 75% 00% Smyk C.T.C.A Turcja Turkey 00% Learning Systems Russia LLC Rosja Russia 9% Learning Systems Poland Sp z o.o. Polska Poland 75,65% Learning Systems Ukraine LLC Ukraina Ukraine 80% 00% Optimum Distribution Sp z o.o. Polska Poland 00% Optimum Distribution CZ&SK a.r.o. Czechy, Słowacja Czech Republic, Slovakia 00% Optimum Sport Sp z o.o. Polska, Ukraina, Czechy, Słowacja Białoruś Poland, Ukraine, Czech Republic, Slovakia, Belarus 80% EPCD Sp z o.o. Polska 75% LuxPol Invest S.a.r.l Luksemburg Luxembourg Poland Marki franczyzowe Franchise brands Grupa Optimum Optimum Group 00% EPCD CZ&SK a.r.o. Czechy, Słowacja Czech Republic, Slovakia marki franczyzowe i LicencJonowane FRANChISE AND LICENSE BRANDS stan na 3 grudnia 2009 r. as of December

14 4 Raport Roczny 2009 Annual Report struktura akcjonariatu Akcjonariuszem strategicznym Grupy EM&F jest Grupa Eastbridge za pośrednictwem spółki Empik Centrum Investments S.A. Na dzień 3 grudnia 2009 roku ponad 5 procent głosów mieli również: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK oraz BZ WBK AIB Asset Management S.A. Akcjonariat Shareholders Grupa Eastbridge za pośrednictwem Empik Centrum Investments S.A. Eastbridge Group via Empik Centrum Investments S.A. 60,5% Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK,87% 22,79% Pozostali akcjonariusze Others 5,9% BZ WBK AIB Asset Management S.A. Shareholder structure The EM&F Group s strategic shareholder is the Eastbridge Group via Empik Centrum Investments S.A. As of 3st December 2009, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aiva BZ WBK and BZ WBK AIB Asset Management S.A. had more than 5 per cent of the voting power.

15 5 Grupa EM&F EM&F Group W marcu 2004 roku Grupa Eastbridge wniosła do NFI Empik Media & Fashion (wówczas NFI Hetman S.A.) pakiet wiodących spółek handlu detalicznego i hurtowego: Empik Sp. z o.o., Galeria Centrum Sp. z o.o., E-Foto s.r.o., Licomp Empik Multimedia Sp. z o.o., Smyk Sp. z o.o., Optimum Distribution Sp. z o.o., Optimum Distribution CZ&SK s.r.o., ultimate Fashion Sp. z o.o., Young Fashion Sp. z o.o., Pol Perfect Sp. z o.o., East Services S.A. W wyniku tej transakcji NFI EM&F stał się operatorem największego w Polsce portfolio marek konsumenckich. W kolejnych latach Grupa Eastbridge wspierała NFI EM&F w rozbudowie portfela marek oraz wdrożeniu planu rozwoju na rynkach zagranicznych. In March 2004 the Eastbridge Group contributed to NFI Empik Media & Fashion the following leading retail and wholesale companies (then NFI Hetman S.A.): Empik Sp. z o.o., Galeria Centrum Sp. z o.o., E-Foto s.r.o., Licomp Empik Multimedia Sp. z o.o., Smyk Sp. z o.o., Optimum Distribution Sp. z o.o., Optimum Distribution CZ&SK s.r.o., ultimate Fashion Sp. z o.o., Young Fashion Sp. z o.o., Pol Perfect Sp. z o.o. and East Services S.A. As a result, NFI EM&F became the operator of the largest portfolio of consumer brands in Poland. Within the following years the Eastbridge Group supported NFI EM&F in developing the brand portfolio and implementing its foreign market expansion plan.

16

17 segmenty: GRupa empik SEGMENTS: EMPIK GROuP

18 8 Raport Roczny 2009 Annual Report Grupa empik producent i dystrybutor szerokiej gamy produktów profil działalności Empik lider dystrybucji dóbr kultury, wiedzy i rozrywki. W 45 salonach na terenie Polski Empik oferuje najpełniejszy wybór prasy, książek, płyt z muzyką, filmów, gier, produktów art&pap oraz biletów na imprezy kulturalne. Klienci Empiku mogą wybierać spośród ponad 2 milionów produktów dostępnych zarówno w salonach tradycyjnych, jak również za pośrednictwem sklepu internetowego Empik Group: producer and distributor of a wide selection of products business profile Empik: a leading distributor of products related to culture, knowledge and entertainment. It has 45 stores all over Poland with the most impressive selection of press, books, music recordings, films, games, stationery and cultural event tickets. Empik customers have a choice of more than 2 million products available in traditional stores or through the empik.com e- commerce website.

19 9 Segmenty Segments Empik to marka, która od ponad 60 lat jest obecna w polskim krajobrazie kulturalnym (wcześniej jako Klub Międzynarodowej Prasy i Książki). W misję Empiku wpisane jest propagowanie kultury, dlatego spółka wspiera najbardziej wartościowe wydarzenia i instytucje kulturalne, a także promuje polskich twórców. Dla blisko 25 milionów klientów rocznie Empik jest przewodnikiem po tym, co w kulturze najmodniejsze i najbardziej godne uwagi. Ponadto, poprzez ogólnopolską akcję edukacyjną Przecinek i kropka, Empik dba o szerzenie czytelnictwa i krzewienie kultury słowa pisanego wśród najmłodszych. Empik.com jest w czołówce najczęściej odwiedzanych witryn e-commerce w Polsce. Internetowy kanał dystrybucji Empiku rozwija się niezwykle dynamicznie: w 2009 roku sprzedaż Empik.com wzrosła o ponad 50 procent. Internetowa działalność firmy obejmuje również usługi fotograficzne oraz stronę z tekstami piosenek. Głównym centrum logistyki, które obsługuje ogólnopolską działalność dystrybucyjną Empiku (zarówno tradycyjną salony, jak i wirtualną sklep on-line), jest magazyn centralny zlokalizowany w Sochaczewie. Na powierzchni tysięcy m² i 35 kilometrach półek magazynowanych jest 40 tysięcy unikalnych produktów. Empik is a brand which has been present in Polish cultural landscape for more than 60 years (formerly as Klub Międzynarodowej Prasy i Książki). Since Empik s mission includes promotion of culture, the company supports the most significant cultural events and institutions and is involved in promoting Polish artists. For its 25 million customers per year, Empik is a guide to the most fashionable and must-see cultural events. Having launched the nationwide educational campaign Comma and Full Stop, Empik encourages reading and promotes the written word among the youngest. Empik.com: is one of the most frequently visited e-commerce websites in Poland. Its Internet distribution channel has been developing very rapidly, with Empik.com sales growing more than 50 per cent in The company s Internet business includes also photographic services and a lyrics website. The main logistics centre servicing Empik s national distribution operations (through both traditional channels, such as bookstores, and virtual ones online store) is the central warehouse located in Sochaczew. Having,000 square metres of space and 35 kilometres of shelves, it stores 40,000 unique products.

20 20 Raport Roczny 2009 Annual Report Empik Foto jedna z największych polskich sieci salonów fotograficznych z licencją Kodak Express, oferująca usługi fotograficzne (analogowe i cyfrowe), sprzęt i akcesoria. LEM (Licomp Empik Multimedia) jeden z kluczowych polskich wydawców i dystrybutorów gier na PC i najnowszej generacji konsole oraz oprogramowania edukacyjnego. Współpracuje z największymi producentami gier na świecie, takimi jak Activison, ubi Soft, SCI Games, Atari, a także z ElectronicArts Polska. Pol Perfect dystrybutor prasy, zarówno krajowej (800 tytułów), jak i zagranicznej (500 tytułów). Empik Cafe sieć kawiarni na terenie całej Polski zarówno w salonach Empik, jak również w centrach handlowych, biurach, ważnych punktach komunikacyjnych (porty lotnicze i dworce kolejowe) oraz samodzielnych lokalizacjach. Empik Cafe to miejsce, w którym wysoka jakość kawy i całego asortymentu zostaje w naturalny sposób wzbogacona elementami kultury i rozrywki, tak aby zapewnić Klientom strawę zarówno dla ciała, jak i dla ducha. Książki, prasa i muzyka są nieodłączną częścią konceptu i atmosfery. Empik Cafe to połączenie kawiarni, czytelni oraz galerii, miejsce relaksu, odnowy kulturalnej i relacji międzyludzkich. Empik Foto: one of Polish largest networks of photographic stores under the Kodak Express licence. It offers analogue and digital photo services, equipment and accessories. LEM (Licomp Empik Multimedia): one of Polish key producers and distributors of PC games, latest generation consoles and educational software. It cooperates with the world largest game producers, such as Activison, ubi Soft, SCI Games, Atari, as well as ElectronicArts Polska. Pol Perfect: a national and foreign press distributor, with 800 titles and 500 titles, respectively. Empik Cafe: a chain of cafés all over Poland, located in the Empik multimedia stores, as well as in shopping centres, offices, important transport hubs (airports, railway stations) and standalone locations. Empik Cafe is a place where top-quality coffee and other products naturally combine with culture and entertainment to provide customers with food for the body and for the soul. Books, press and music are an integral part of the concept and unique ambience. Empik Cafe is a mix of café, reading room and art gallery, providing ample opportunities for relaxation, cultural experience and socialising.

21 2 Segmenty Segments kierunki i cele RoZwojowe Nowe otwarcia Zwiększenie liczby salonów w Polsce, głównie poprzez otwarcie salonów partnerskich w mniejszych miastach (lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału nabywczego oraz głębsza penetracja rynku). Nowe obszary działalności Rozszerzenie działalności w zakresie wydawania książek oraz ich sprzedaż do sieci Empik i innych podmiotów spoza Grupy działających na rynku detalicznym i hurtowym; Generowanie i udostępnianie treści książek poprzez zastosowanie własnych rozwiązań internetowych w oparciu o rozszerzoną działalność wydawniczą; Wzrost sprzedaży internetowej (Empik.com) za sprawą nowej platformy internetowej i łańcucha dostaw, który istotnie poprawia proces obsługi klienta; Wzrost udziału sprzedaży hurtowej do sieci detalicznych (np. sieci supermarketów) za sprawą magazynu centralnego oraz zarządzanie sprzedanym zapasem na ich zlecenie; Empik Cafe dalszy rozwój sieci kawiarni i wykreowanie marki na polskim rynku. Nowe produkty Wprowadzenie nowych kategorii produktów w segmentach wiedzy i rozrywki oraz rozszerzenie istniejącego portfela produktów wysokomarżowych. development directions and objectives New launches To increase the number of Empik stores in Poland, particularly by launching partner stores in smaller cities (growth of the existing business potential and deeper market penetration). New areas of activity To develop the book publishing business and to distribute books in the Empik sales network and to other retail and wholesale entities from outside the Group; To produce and provide access to book content through proprietary Internet solutions basing on the increased publishing activity; To increase online sales (Empik.com) through the new Internet platform and supply chain, which significantly enhances the customer service process; To increase the share of wholesale to retail chains (e.g. supermarket chains) thanks to the central warehouse and to manage the sold stock on their order; Empik Cafe: further development of the cafe chain and raising the brand awareness on the Polish market. New products To launch new product categories in the knowledge and entertainment segment and to extend the current portfolio of high-margin products.

22

23 segmenty: GRupa smyk SEGMENTS: SMYK GROuP

24 24 Raport Roczny 2009 Annual Report Grupa smyk międzynarodowy gracz na rynku produktów dla dzieci profil działalności Smyk międzynarodowa sieć sklepów specjalistycznych z artykułami dla dzieci. Historia sieci sięga 952 roku, kiedy w Warszawie powstał popularny CeDeT Centralny Dom Towarowy. Dynamiczny rozwój nowoczesnej sieci rozpoczął się w roku Powołano wówczas samodzielną spółkę: Smyk Sp. z o.o. Początkowo ekspansja firmy ograniczała się do Polski, jednak unikatowa koncepcja sieci i sukces na lokalnym rynku sprawiły, że w 2006 roku Smyk zdecydował się na wyjście poza granice Polski. Od tego czasu spółka konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję za granicą. Sieć sklepów Smyk obejmuje punkty sprzedaży zlokalizowane w najatrakcyjniejszych centrach handlowych w Polsce, Rosji, na ukrainie, w Turcji oraz Rumunii. W 2008 r. Grupa Smyk dokonała akwizycji niemieckiej sieci sklepów Spiele Max o podobnym profilu działalności. Smyk Group: international player on children products market business profile Smyk: an international chain of dedicated stores with children products. Its history dates back to 952, when a popular CeDeT shop (Central Department Store) was established in Warsaw. In 2000 Smyk Sp. z o.o. was separated as an independent company and since that year it has grown strongly as a modern chain. At the beginning, the company was present only on the Polish market; however, the unique chain concept and its success on the local market caused Smyk to expand abroad in Since then, the company has been consistently strengthening its foreign market position. Smyk chain stores include retail shops located in the most attractive shopping centres in Poland, Russia, ukraine, Turkey and Romania. In 2008 the Smyk Group acquired the German Spiele Max store chain with a similar business profile.

25 25 Segmenty Segments Sieć sklepów Smyk oferuje szeroki wybór zabawek, artykułów szkolnych, książek, multimediów, akcesoriów dla niemowląt oraz odzieży i obuwia dla dzieci w wieku do 4 lat. Smyk jest jedyną w Polsce siecią sklepów, w której klient znajdzie dla dziecka wszystko pod jednym dachem. Smyk posiada również własne marki (COOL CLuB i SMIKI), których produkty można kupić wyłącznie w sklepach tej sieci. COOL CLuB to wyjątkowa marka odzieży i obuwia dziecięcego stworzona przez zespół projektantów Smyka, natomiast SMIKI to zabawki edukacyjne i pluszowe wspierające rozwój emocjonalny dzieci. Zabawki tej marki wprowadzają maluchy w świat wyobraźni i przygody, samodzielnej zabawy, a także inspirują do rozwoju umiejętności społecznych. The stores offer a wide range of toys, school products, books, multimedia, infant accessories, clothes and footwear for children aged 0-4. Smyk is the only chain of stores in Poland where the customer will find for the child everything under one roof. Smyk also has its proprietary brands (COOL CLuB and SMIKI) available only in the Smyk chain. COOL CLuB is a unique brand of children clothes and footwear created by a team of Smyk s designers, while SMIKI is a brand of educational and plush toys which support children s emotional development. Smiki toys introduce children to the world of imagination and adventure, and encourage them to play on their own and develop social skills.

26 26 Raport Roczny 2009 Annual Report Smyk to jedyne sklepy dla dzieci, w których zakupów dokonuje się łatwo i wygodnie. Poszczególne departamenty produktów wyznaczone są odrębną kolorystyką mebli tak, aby towar był łatwy do zlokalizowania. Koncepcja sieci zakłada, że w każdym ze sklepów dzieci i ich rodzice mają czuć się komfortowo. Wnętrza i ich wyposażenie dają dzieciom i rodzicom okazję do interaktywnego kontaktu z produktem. W każdym sklepie znajduje się miejsce, w którym dzieci mogą zająć się zabawami plastycznymi lub konstrukcyjnymi. Zabawa w specjalnie wydzielonych kącikach ma umilić maluchom czas spędzony przez rodziców na zakupach. Spiele Max niezależnie od rozwoju organicznego, Grupa Smyk poszukuje możliwości dynamicznego wzrostu na rynkach zagranicznych poprzez przejmowanie innych sieci o podobnym profilu i mocnej pozycji na lokalnym rynku. Efektem realizacji tej strategii było przejęcie w 2008 roku niemieckiej sieci Spiele Max. Dzięki tej operacji Grupa Smyk znacznie wzmocniła swoją pozycję w regionie i stała się kluczowym graczem na rynku niemieckim. Spiele Max to marka obecna na niemieckim rynku od ponad 25 lat. Jest doskonale rozpoznawalna i posiada mocną pozycję w tym regionie. Spiele Max jest liderem w sektorze sprzedaży detalicznej produktów dla dzieci, takich jak zabawki, wózki czy meble niemowlęce. Wraz z przejęciem sieci Spiele Max Grupa Smyk poszerzyła swoje portfolio o markę z segmentu popular price. Prestiżowa sieć sklepów Smyk, kojarząca się przede wszystkim z najwyższej jakości produktami, nakierowana na najbardziej wymagających klientów, została uzupełniona przez popularną sieć sklepów z szeroką ofertą produktów dla dzieci w atrakcyjnych cenach. Poszerzenie docelowej grupy klientów w Niemczech otworzyło przed Grupą Smyk nowe możliwości rozwoju. Smyk are the only stores for children where shopping is easy and convenient. Each product department is distinguished with different furniture colours to facilitate locating the right product. The idea of the chain is to make children and their parents feel comfortable in each of the stores. Both the interior and furnishing give children and parents the opportunity to interact with the products. Each store has a special space where children can paint and play with construction toys. While parents do the shopping, children can enjoy themselves in special play corners. Spiele Max: irrespective of its organic growth, the Smyk Group looks for possibilities of dynamic growth in foreign markets by acquiring other chains of a similar profile and strong local market position. This strategy led to the acquisition of the German Spiele Max chain in This deal enabled the Smyk Group to strengthen its position in the region and become a key player on the German market. The Spiele Max brand has been present in the German market for over 25 years. It has good recognition and a strong position in this region. Spiele Max is a leader in the sector of stores which sell children products, such as toys, prams, and children furniture. Thanks to the acquisition of the Spiele Max chain, the Smyk Group extended its portfolio with a popular-price brand. Associated mainly with top quality products and targeted at the most demanding customers, the prestigious Smyk store chain was supplemented with popular store chain that boasts a wide selection of children products at attractive prices. With a wider group of target customers, new development opportunities have opened up for the Smyk Group in Germany.

27 27 Segmenty Segments kierunki i cele RoZwojowe Główne rynki działalności Grupy Smyk Polska i Niemcy Poprawa oferty produktowej oraz dalsze zwiększanie udziału produktów wysokomarżowych w całkowitej strukturze sprzedaży; Zwiększenie liczby sklepów oraz wprowadzenie nowego formatu sklepów tzw. big box, czyli sklepów o dużych powierzchniach i charakterze supermarketowym (wzorowanych na koncepcie Spiele Maxa). Pozostałe rynki działalności Grupy Smyk Ze względu na potencjał rynku oraz marże, Rosja jest głównym rynkiem, na którym grupa będzie rozwijać swoją międzynarodową działalność. Planowane jest zbudowanie silnego portfolio rentownych sklepów przede wszystkim w Moskwie i St. Petersburgu; możliwe są również lokalne akwizycje; Na ukrainie grupa zamierza skoncentrować się na umocnieniu wiodącej pozycji na rynku; W Rumunii w 2009 roku otwarto sklep pilotażowy, a obecnie Grupa przymierza się do stworzenia struktury organizacyjnej; Na perspektywiczny rynek turecki Grupa opracowała długoterminową strategię, którą zamierza konsekwentnie realizować. Nowe produkty W celu dalszej poprawy marży, grupa będzie się koncentrować na wprowadzaniu na rynek nowych marek własnych oraz na zwiększaniu sprzedaży asortymentu produkowanego w oparciu o już istniejące marki własne, takie jak COOL CLuB (ubranka) czy SMIKI (zabawki). development directions and objectives Primary business markets of the Smyk Group: Poland and Germany To improve the product offer and to continue the share increase of high margin products in the total sales structure; To increase the number of shops and to introduce a new big-box store format, i.e. large-area shops similar to supermarkets (based on the Spiele Max concept). Other business markets of the Smyk Group With its market potential and margins, Russia is a primary market for the Group s international growth. The Group plans to build a strong portfolio of profitable shops especially in Moscow and Saint Petersburg. There are also possible local acquisitions. In ukraine the Group intends to focus on consolidating its leading market position; In 2009 the Group launched a pilot store in Romania and currently it plans to establish an organisational structure; The Group developed a long-term strategy for the prospective Turkish market which will be implemented consistently. New products In order to ensure further improvement of the margin, the Group will focus its efforts to launch new proprietary brands, as well as to increase the sales of products based on already existing proprietary brands, such as COOL CLuB (clothes) or SMIKI (toys).

28

29 segmenty: szkoły językowe SEGMENTS: LANGuAGE SCHOOLS

30 30 Raport Roczny 2009 Annual Report szkoły językowe lider na rynku nauczania języków obcych w polsce i krajach cis profil działalności Learning Systems Poland Sp. z o.o. największa i najdynamiczniej rozwijająca się sieć szkół językowych w Polsce. Prawie 80 szkół na terenie całego kraju oraz zastosowanie innowacyjnych metod kształcenia stawiają LSP w pozycji lidera rynku edukacji języków obcych. Spółka zarządza dwiema markami empik school i Speak up. W 200 roku Learning Systems Poland zajęła pierwsze miejsce w rankingu polskich przedsiębiorstw w kategorii szkoły językowe Language Schools the leader on the language teaching market in Poland and CIS countries business profile Learning Systems Poland Sp. z o.o.: the largest and the fastestgrowing chain of language schools in Poland. With almost 80 schools all over Poland and innovative teaching methods, LSP is the leader on the foreign language teaching market. The company manages two brands empik school and Speak up. In 200, Learning Systems Poland was ranked as the number one Polish company in the language school category.

31 3 Segmenty Segments empik school sieć szkół językowych w 3 miastach. Ponad 50-letnie doświadczenie w nauce języków obcych powoduje, że empik school jest najdłużej działającą siecią szkół językowych w Polsce. Rocznie z oferty empik school korzysta ponad 50 tysięcy osób. Szkoła prowadzi kursy na wszystkich poziomach zaawansowania i dla wszystkich grup wiekowych. Specjalnie dla dzieci stworzono cykl kursów Kids Love English, których zajęcia urozmaicone są licznymi konkursami, zabawami oraz wakacyjnymi wyjazdami. Empik school proponuje także zajęcia dla pracowników firm i instytucji państwowych. W ofercie znajdują się najpopularniejsze języki obce oraz kursy języka polskiego dla cudzoziemców. Zajęcia w empik school prowadzą wysoko wykwalifikowani lektorzy. W każdej szkole pracuje metodyk, a najbardziej doświadczeni lektorzy pełnią również funkcję doradców, co pozwala na stały i fachowy nadzór nad poziomem nauczania. Słuchacze uczą się w komfortowych salach, wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny i korzystają z podręczników renomowanych firm. Skuteczność nauki gwarantuje zastosowanie autorskiej metody edukacyjnej The INSELL (Interactional Sequential Language Learning), która polega na opanowaniu i doskonaleniu umiejętności komunikowania się w zależności od wieku, płci i statusu rozmówcy. Metoda pomaga w przyswajaniu treści i umiejętności językowych we właściwej kolejności. uczy również umiejętności samodzielnej pracy nad rozwojem nauki języka. W procesie kształcenia empik school szeroko korzysta z możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój nowoczesnych technologii. Wyrazem tego jest wprowadzenie na rynek innowacyjnej oferty kursów językowych on-line, umożliwiających naukę języków z lektorem, w dowolnym miejscu i czasie. empik school: a chain of language schools located in 3 cities. Over 50 years of experience in teaching foreign languages makes empik school the oldest chain of language schools in Poland. Each year empik school provides its services to over 50,000 people. It runs courses at all levels of proficiency and for all age groups. The school launched a cycle of Kids Love English courses dedicated to children; the courses have an attractive curriculum which includes competitions, fun games and holiday trips. Empik school provides also courses for company and public institution employees. Moreover, its offer comprises the most popular languages as well as Polish courses for foreigners on offer. Empik school boasts of highly qualified language teachers. Each school engages a methodologist; additionally, the most experienced teachers act as advisors, which enables the school to maintain continuous and professional teaching supervision. Students learn in comfortable rooms, equipped with state-of-the-art multimedia devices and textbooks of reputable publishers. Effectiveness of teaching is ensured thanks to the proprietary educational method of Interactional Sequential Language Learning (The INSELL), which teaches how to gain and develop communication skills depending on age, sex, and status of the interlocutor. The method helps to acquire language content and skills in the right order. It also teaches how to develop language skills through self-study.

32 32 Raport Roczny 2009 Annual Report Speak Up marka obecna na rynku od 200 roku. W tym czasie powstała nowoczesna sieć szkół zlokalizowanych w 25 największych miastach Polski, kształcąca rocznie 20 tysięcy osób. Speak up oferuje autorskie kursy języka angielskiego dla dorosłych i dla firm. System dydaktyczny Speak up jest metodą opartą na najnowszych rozwiązaniach z zakresu Blended Learning, czyli efektywnym połączeniu różnych metod szkoleniowych. Jest to metoda zindywidualizowana, w której nowoczesny system multimedialny oraz ogromny wybór zajęć z lektorem pozwalają słuchaczowi całkowicie zanurzyć się w środowisku anglojęzycznym. Cechą charakterystyczną systemu Speak up jest pełna elastyczność polegająca na braku stałych godzin zajęć oraz na możliwości doboru najbardziej dogodnego dla ucznia terminu. Naukę można rozpocząć w dowolnym momencie, ponieważ nie ma tradycyjnych podziałów na semestry. Słuchacze Speak up przez cały rok mogą również doskonalić swoje umiejętności językowe korzystając z internetowej platformy edukacyjnej E-Campus, gdzie zamieszczane są liczne testy, filmy, interaktywne gry i zabawy. W 2007 roku Speak up rozpoczął tworzenie sieci szkół na rynku rosyjskim i ukraińskim. Na koniec 2009 roku w Rosji działały 4 szkoły, a na ukrainie 5. Zaplanowane są kolejne otwarcia.

33 33 Segmenty Segments In the teaching process, empik school makes extensive use of the possibilities offered by modern technologies. As a part of this strategy, empik school launched innovative on-line language courses whereby students can learn a language anytime and anywhere with the assistance of a teacher. Speak Up: a brand that has been present on the market since 200. Over that time it has developed into a modern chain of schools in 25 biggest Polish cities, teaching 20,000 people every year. Speak up offers proprietary English language courses for adults and business customers. Speak up teaching method is based on state-of-the-art Blended Learning solutions, i.e. an effective combination of diverse training methods. It is the tailored learning method in which a student becomes totally immersed in an English-language environment via the state-of-the-art multimedia system and an extensive selection of teacher-assisted classes. The Speak up system is distinguished by full flexibility due to an absence of fixed learning hours and the option of selecting the most convenient time for the student. Students can take up classes at any time in the year and there are no traditional semesters. Learners at Speak up can develop their language skills all year round by using E-Campus, an e-learning platform with numerous tests, films, interactive games and fun activities. In 2007 Speak up started to develop the chain of schools in Russia and ukraine. As of the end of 2009 there were 4 schools in Russia and 5 in ukraine. New launches are planned.

34 34 Raport Roczny 2009 Annual Report kierunki i cele RoZwojowe szkoły językowe Learning Systems Poland (LSP) umocnienie pozycji lidera na rynku szkół językowych w Polsce; W szkołach empik school (klasyczne metody nauczania): > rozwój wszystkich kategorii kursów, z naciskiem na kursy korporacyjne oraz kursy dla dzieci; > wprowadzenie nauki przez Internet (E-school); > wprowadzenie kursów Praktyczny Angielski. W szkołach Speak up (nowoczesne i elastyczne metody nauczania, łączące wykorzystanie multimediów i pracy z lektorem): > wprowadzenie kursów Business English; > wprowadzenie nowych kursów Speak up 24/7 możliwość całodobowej nauki języka przez 7 dni w tygodniu. Zwiększenie liczby produktów nakierowanych na konkretny aspekt nauki języka; Rozwój systemu nauczania języków obcych przez Internet (E-school). development directions and objectives: LanGuaGe schools Learning Systems Poland (LSP) To strengthen the leading position on the language school market in Poland; In respect of empik school (traditional teaching methods): > to develop all the course categories, focusing on corporate and children ones; > to launch Internet courses (E-school); > to launch Practical English courses. In respect of Speak up (modern and flexible teaching methods combining multimedia with teacher-assisted work): > to launch Business English courses; > to launch new Speak up 24/7 courses opportunity to learn languages 24 hours a day 7 days a week. To extend the number of products targeted at specific aspects of language learning; To develop an online language teaching system (E-school).

35 35 Segmenty Segments Learning Systems Russia (LSR) Otwarcie od 5 do 0 nowych szkół rocznie i zdobycie pozycji lidera na rosyjskim rynku szkół językowych; Stworzenie struktury organizacyjnej i sieci szkół w Moskwie (LSR największym operatorem szkół językowych w stolicy) oraz w St. Petersburgu, a następnie otwarcie szkół również w innych miastach; Wprowadzenie nowych, specjalistycznych kursów; Wprowadzenie systemu nauki przez Internet (E-school). Learning Systems Ukraine (LSU) Otwarcie od 5 do 7 szkół rocznie i zdobycie pozycji lidera na rynku ukraińskim; Rozwój sieci szkół w Kijowie oraz innych miastach (m.in. Donieck, Lwów, Dniepropietrowsk); Wprowadzenie nowych, specjalistycznych kursów (w tym kursów biznesowych); Wprowadzenie systemu nauki przez Internet (E-school). Learning Systems Russia (LSP) To launch from 5 to 0 schools per year and become the leader on the Russian language school market; To develop an organisational structure and a chain of schools in Moscow (LSR the largest language school operator in the capital) and in Saint Petersburg, then to launch schools in other cities; To launch new specialist courses; To implement an online learning system (E-school). Learning Systems Ukraine (LSU) To launch from 5 to 7 schools per year and to become the leader on the ukrainian market; To develop the chain of schools in Kiev and other cities (for instance, in Donetsk, Lvov, Dnipropetrovsk); To launch new specialist courses (including business courses); To implement an online learning system (E-school).

36

37 segmenty: Moda i uroda SEGMENTS: FASHION AND BEAuTY GROuP

38 38 Raport Roczny 2009 Annual Report Grupa Moda i uroda największy operator marek franczyzowych i licencjonowanych w regionie profil działalności Sprzedaż detaliczna Ultimate Fashion spółka zależna Grupy Empik Media & Fashion, działająca na polskim rynku od 999 roku, współpracująca na podstawie długoterminowych, ekskluzywnych umów franczyzowych z takimi markami, jak: New Look, Peacocks, River Island, Aldo, Mango, Spring, Bodique, Esprit, Wallis, Mexx i Hugo Boss. Dwie pierwsze marki zostały z powodzeniem wprowadzone na polski rynek pod koniec 2009 roku. Oferta marek ultimate Fashion skierowana jest do bardzo szerokiego grona odbiorców i obejmuje modną, doskonałej jakości odzież, bieliznę, obuwie oraz akcesoria. Na koniec 2009 roku sieć sprzedaży ultimate Fashion liczyła 2 sklepów w Polsce. ultimate Fashion umożliwia swoim klientom dostęp, po przystępnej cenie, do kolekcji stworzonych zgodnie z najnowszymi trendami. Fashion and Beauty Group: The largest franchise and license brand operator in the region business profile Retail Ultimate Fashion: a subsidiary of Empik Media & Fashion Group, present on the Polish market since 999, operates under long-term exclusive franchise agreements with the following brands: New Look, Peacocks, River Island, Aldo, Mango, Spring, Bodique, Esprit, Wallis, Mexx, and Hugo Boss. The first two brands were successfully introduced onto the Polish market at the end of ultimate Fashion brands target a very wide range of customers and includes fashionable, top-quality clothes, lingerie, footwear and accessories. At the end of 2009, the ultimate Fashion sales network comprised 2 stores in Poland. ultimate Fashion enables its customers to access collections which are created in line with the latest trends and sold at an affordable price.

Wybrane dane finansowe Selected financial data

Wybrane dane finansowe Selected financial data Raport Roczny Annual Report 2010 Wybrane dane finansowe Selected financial data PLN 000 Działalność kontynuowana continued operations 2010 2009 Zmiana Change % (2010 vs. 2009) Przychody netto ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual Report

Raport roczny Annual Report Raport roczny Annual Report Empik Smyk E-commerce Empik Digital Schools Publishing Optimum Fashion Financials GRUPA EM&F W LICZBACH W 2012 RokU EM&F Group in numbers in 2012 3,2 mld PLN Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

SPIS TREŚCI 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD 3 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD 6 LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD 8 ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

2006 Annual report. Raport roczny. Naszą siłą są ludzie Our strength is in people. pl. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław www.getin.

2006 Annual report. Raport roczny. Naszą siłą są ludzie Our strength is in people. pl. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław www.getin. 2006 2006 Annual report Raport roczny pl. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław www.getin.pl Naszą siłą są ludzie Our strength is in people Raport roczny 2006 2006 Annual report Naszą siłą są ludzie Our

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

2Spis treści / Contents

2Spis treści / Contents 2Spis treści / Contents 3 Wprowadzenie Introduction 4 List Prezesa Letter from the President 6 Struktura organizacyjna Organisational Structure 7 Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza, Akcjonariat Executive Board,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Od Prezesa From the President & CEO. Władze Spółki Company authorities. Otoczenie biznesowe Business environment

SPIS TREŚCI CONTENTS. Od Prezesa From the President & CEO. Władze Spółki Company authorities. Otoczenie biznesowe Business environment SPIS TREŚCI CONTENTS Od Prezesa From the President & CEO Władze Spółki Company authorities Otoczenie biznesowe Business environment Biznes z wizją Business with a vision Kolekcja znanych marek A Collection

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2012 Annual Report

Raport Roczny 2012 Annual Report Raport Roczny 2012 Annual Report 2 Raport Roczny 2012 Annual Report Rynek farb i lakierów Market Spis treści size Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2012 Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 1 s Spis tresści Table of contents 6 8 12 14 16 18 19 22 24 26 28 30 32 34 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA

Bardziej szczegółowo

Dynamiczni. Skoncentrowani. Efektywni. Raport Roczny. Annual Report

Dynamiczni. Skoncentrowani. Efektywni. Raport Roczny. Annual Report Dynamiczni Skoncentrowani Efektywni Raport Roczny 2008 Annual Report GETIN Holding w liczbach* GETIN Holding in figures* Aktywa ogółπem Total Assets in PLN 31,3 mld zł / PLN b Kapitalizacja Capitalisation

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Contents. Raport roczny 2004 / Annual Report 2004. List Prezesa 2 From the President

Spis treści. Contents. Raport roczny 2004 / Annual Report 2004. List Prezesa 2 From the President Raport Roczny 2004 Annual Report 2004 Spis treści Contents List Prezesa 2 From the President Rynek hotelowo-turystyczny w Polsce 24 Hotel and Tourist Market in Poland Zarząd i Rada Nadzorcza 4 Management

Bardziej szczegółowo

nasze kolory idą w świat our colours go out to the world Raport Roczny 2010 Annual Report

nasze kolory idą w świat our colours go out to the world Raport Roczny 2010 Annual Report nasze kolory idą w świat our colours go out to the world Raport Roczny 2010 Annual Report nasze kolory idą w świat Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA our colours go out to the world Zarząd oraz Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2002 Raport roczny Annual report Raport Roczny Annual Report 2002 Raport roczny 2002 Annual report 2 Raport roczny Annual report Spis treści Table of Contents Wybrane dane finansowe 5 Selected Financial

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI LIST OF CONTENTS 4 5 6 7 8 9 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Letter from the President of the Management Board to Shareholders Władze Spółki Zarząd Company`s

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013. Annual Report 2013

Raport roczny 2013. Annual Report 2013 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 PCC Rokita SA Raport roczny 2013 Annual Report 2013 PCC Rokita: Raport roczny 2013 / Annual Report 2013 3 List Zarządu Letter from the Management Board Rok 2013 w

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Raport Roczny Annual Report 2007 Raport Roczny Annual Report 2007 Spis treści Table of Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej짧T.C. Dębica S.A. 4 List Prezesa Zarządu T.C. Dębica S.A. 8 Władze Spółki

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT PKO Bank Polski był mecenasem wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie Wyprawa w dwudziestolecie (styczeń marzec 2008). Była to pierwsza przekrojowa wystawa sztuki polskiej lat 1918 1939. Wszystkie ilustracje

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Spis treści Table of Contents WYBRANE DANE FINANSOWE / FINANCIAL HIGHLIGHTS 3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ / LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD 4 LIST PREZESA ZARZĄDU / LETTER FROM

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013. Annual Report 2013

Raport roczny 2013. Annual Report 2013 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 PCC EXOL SA Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Surfaktanty brzmiące obco, trudne słowo? Wbrew pozorom, są jednak nam tak bardzo bliskie. Surfaktanty towarzyszą

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD RAPORT ROCZN Y 01 4 6 8 1 14 17 18 4 6 8 30 3 34 36 38 40 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2010 annual report Spis treści Contents Skład Rady Nadzorczej i Zarządu 2 2 The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja Krzemińskiego Prezesa EFL SA 6 8 Letter from Andrzej

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK & GETIN HOLDING RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

GETIN NOBLE BANK & GETIN HOLDING RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GETIN NOBLE BANK & GETIN HOLDING RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2009 Spis treści Index 04-27 Getin Noble Bank 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter of the Supervisory Board Chairman 06 List p.o.

Bardziej szczegółowo