Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26"

Transkrypt

1 Strona 1 z 26 Spis treci 1. WSTP PANEL OPERATORSKI PANELVIEW PLUS URUCHOMIENIE PANELU OPERATORSKIEGO OKNO GŁÓWNE OKNO REGULACJI STREFY 1 W TRYBIE AUTOMATYCZNYM OKNO REGULACJI STREFY 2 W TRYBIE AUTOMATYCZNYM OKNO RCZNEJ REGULACJI W STREFACH GRZANIA PIECA OKNO REGULACJI CINIENIA GAZU W TRYBIE AUTOMATYCZNYM OKNO RCZNEJ REGULACJI CINIENIA GAZU OKNO TEMPERATURY PODGLD WARTOCI TEMPERATUR W PIECU TRENDY WYKRESY PRZEBIEGÓW ZMIENNYCH OKNA ALARMÓW PODGLD AKTYWNYCH ALARMÓW ORAZ DOSTP DO HISTORII ALARMÓW OKNA KOMUNIKATÓW SYSTEMOWYCH SPIS RYSUNKÓW...26

2 Strona 2 z Wstp. Modernizacja sterownia pieca pokrocznego została zrealizowana w oparciu i według załoe istniejcej dokumentacji. Modernizacja swoim zakresem objła proces regulacji przepływów mediów oraz proporcji spalania. Istniejce do tej pory metody sterowania zostały przeniesione do nowego układu sterowania, zostały równie odwzorowane na oknach synoptyczny wizualizacji. Regulacja procesu moliwa jest w trzech trybach: Rczny strefa 1 i 2 grzania materiału oraz regulacja cinienia gazu za zaworem regulacyjnym. Ten tryb ustawiany jest jako domylny przy uruchamianiu układu sterowania oraz załczaniu regulatorów w strefach grzania mona niezalenie regulowa przepływem gazu i powietrza. Rczny z załczon kaskad po załczeniu, ten tryb sterowania umoliwia sterowanie przepływem gazu i powietrza w strefach spalania z zachowaniem stosunku spalania (10.2). Regulowany jest przepływ gazu w trybie rcznym a przepływ powietrza jest dobierany przez układ tak aby był zachowany stosunek spalania. Automatyczny regulacja odbywa si na podstawie wartoci zadanej. W strefach grzania 1 i 2 wartoci zadawan jest temperatura a w układzie regulacji cinienia gazu za klap regulacyjn, wartoci zadawan jest cinienie gazu. Układ regulacyjny został wykonany w oparciu o sterownik programowalny CompactLogix produkcji Allen-Bradley i panel operatorski (PanelView Plus 700), umoliwiajcy operatorowi dialog z urzdzeniem z wykorzystaniem okien synoptycznych.

3 Strona 3 z Panel operatorski PanelView Plus 700. Panel operatorski słuy do komunikacji operatora z urzdzeniem. Przy jego pomocy operator moe modyfikowa wartoci zadane sterowanych zmienny (przepływ, cinienie, temperatura) oraz otrzymywa komunikaty od urzdzenia o stanach awaryjnych i zagroeniach (alarmy). Rysunek 1 - PanelView Plus widok ogólny. Rysunek nr.1 przedstawia widok panelu operatorskiego z rozmieszczeniem klawiatury: 1- klawisze funkcyjne definiowane w programie, wykorzystywane w programie do zwikszania lub zmniejszania wartoci regulowanej, przechodzenie do innych okien, zamykanie okien menu, 2- typ panelu operatorskiego, w naszym przypadku jest to PanelView Plus 700, który róni si od prezentowanego na rysunku modelu iloci klawiszy funkcyjnych, 3- port komunikacyjny IRDA (podczerwie), 4- klawiatura numeryczna, umoliwia wprowadzanie wartoci zmiennej,

4 Strona 4 z klawisz backspace [] usunicie wprowadzonego znaku, klawisz enter [ ] zatwierdzenie wprowadzonej wartoci, 6-2 klawisze (przód i tył) tabulatora umoliwiajce poruszanie si po oknie synoptyczny pomidzy okienkami umoliwiajcymi wprowadzanie danych, klawisz Shift wykorzystywany przy wprowadzaniu liter, umoliwia wpisanie duej litery, 7- klawisz ESC zamknicie okna wprowadzania dany, klawisz CTRL, klawisz ALT, 8- klawisze nawigacyjne, lewo-prawo-góra-dół. W centralnej czci panelu operatorskiego znajduje si 10 ekran ciekłokrystaliczny, na którym wywietlane s okna synoptyczne.

5 Strona 5 z Uruchomienie panelu operatorskiego. Po załczeniu zasilania panel operatorski i sterownik sterujcy piecem uruchamiaj si automatycznie. Po załadowaniu systemu operacyjnego i testach wewntrznych pojawia si okno informacyjne. Rysunek 2 - Okno informacyjne Rysunek numer 2 przedstawia okno powitalne, aby uruchomi program sterujcy naley wcisn klawisz funkcyjny [F10]. Klawisze na panelu operatorskim naley uywa zgodnie z opisami w nawiasach kwadratowych, umieszczonymi na klawiszach okna synoptycznego.

6 Strona 6 z Okno główne. Okno główne aplikacji prezentuje podstawowe parametry układu regulacji. Wartoci przepływu powietrza i gazu w strefach, temperatury oraz cinie gazu regulowanego za klap regulacyjn. Rysunek 3 - Okno główne Rysunek nr.3 przedstawia widok okna głównego z wywietlanymi wartociami zmiennych. Dodatkowo prezentowane s kontrolki odzwierciedlajce stan regulatorów stref spalania. Na rysunku kontrolka prezentuje stan wyłczenia regulatora. Kontrolka zmienia swój stan w momencie załczenia regulatora REGULATOR ZAŁCZONY. W momencie włczenia kaskady dla trybu sterowania rcznego pojawia si równie kontrolka KASKADA ZAŁCZONA. Wykorzystujc zdefiniowane klawisze funkcyjne mona przej do innych okien: F1 Okno informacyjne pojawia si jako pierwsze przy uruchomieniu panelu, F2 Okno regulacji strefy 1 w trybie automatycznym,

7 Strona 7 z 26 F3 - Okno regulacji strefy 2 w trybie automatycznym, F4 - Okno regulacji cinienia gazu w trybie automatycznym, F6 Okno temperatury podgld wartoci temperatur w piecu, F7 Okno rcznej regulacji w strefach grzania pieca, F8 Okno rcznej regulacji cinienia gazu, F9 Okno alarmów podgld aktywnych alarmów oraz dostp do historii alarmów.

8 Strona 8 z Okno regulacji strefy 1 w trybie automatycznym. Okno regulacji strefy 1 w trybie automatycznym umoliwia sterowanie w pełnym trybie automatycznym. Przepływ gazu i powietrza jest dobierany według stosunku spalania (10.2) dla wprowadzonej przez operatora wartoci zadanej temperatury. Rysunek 4 - Okno automatycznej regulacji strefy 1 Rysunek nr.4 przedstawia okno synoptyczne układu automatycznej regulacji strefy 1. Elementy w oknie pełni nastpujce funkcje: 1 Kontrolka trybu pracy regulatora auto tryb rczny, 2 Klawisz wyboru trybu pracy regulatora, aby uaktywni menu wyboru naley wcisn klawisz K7. Menu umoliwia włcznie/wyłczanie regulatora oraz zmiana trybu z rcznego na auto. Rysunek nr.5 przedstawia menu wyboru trybu pracy regulatora.

9 Strona 9 z 26 Rysunek 5 - Menu wyboru trybu pracy regulatora Menu oprócz funkcji zmiany trybu pracy regulatora, posiada równie kontrolk informujc o aktualnym trybie pracy. Poszczególne tryby pracy wybierane s przez wcinicie odpowiednich klawiszy funkcyjny (opisanych w nawiasach kwadratowych). Menu jest wspólne dla obu stref pieca. 3 Wskanik wartoci temperatury w regulowanej strefie, 4 Pole wprowadzania wartoci zadanej dla regulatora. Pole wprowadzania si uaktywnia si przy wciniciu klawisza enter lub przy uyciu klawiatury numerycznej. Po uaktywnieniu si pola mona wprowadza warto zadawan regulatorowi w oknie wprowadzania pojawia si dodatkowa informacja o wartoci minimalnej i maksymalnej dla wprowadzanej zmiennej. Dodatkowo moemy zmienia warto zmiennej o 1 uywajc klawiszy nawigacyjnych strzałka w dół zmniejszanie, strzałka w gór zwikszanie. 5,6 wartoci przepływu gazu i powietrza, 7 - barografy obrazujce procentowe wartoci PV wartoci sterowanej, temperatury; i SP wartoci zadanej, 8, 9, 10 procentowe wartoci dla PV, SP i CV wysterowanie wyjcia regulatora. 11 barograf pokazujcy procentowe wysterowanie CV.

10 Strona 10 z 26 W trybie rcznym okno jest niedostpne dla operatora. Rysunek 6 - Okno regulacji strefy w trybie auto niedostpne Rysunek numer 6 przedstawia okno regulacji w trybie auto w sytuacji gdy regulator jest wyłczony lub gdy jest w trybie sterowania rcznego. Na dole okna wywietlone s klawisze, które umoliwiaj przejcie do innych okien. Klawisze na panelu operatorskim naley uywa zgodnie z opisami w nawiasach kwadratowych, umieszczonymi na klawiszach okna synoptycznego. 6. Okno regulacji strefy 2 w trybie automatycznym. Okno regulacji strefy 2 jest identyczne jak dla strefy 1 rozdział 5.

11 Strona 11 z Okno rcznej regulacji w strefach grzania pieca. Uruchamiajc to okno operator ma moliwo swobodnego sterowania przepływami gazu i powietrza w strefach. Przy uruchomieniu urzdzenia, domylnie regulatory spalania s wyłczone. Po uruchomieniu regulatora domylnym trybem pracy regulatora jest tryb sterowania rcznego. Regulacja przepływami odbywa si w granicach od 0 do 100% - otwarcia zaworu regulacyjnego (gaz) lub klapy regulacyjne (powietrze) i takie wartoci wprowadza operator. Rysunek 7 - Okno sterowania rcznego strefami grzania. Rysunek numer 7 przedstawia okno sterowania przepływami w trybie rcznym. Klawisze na panelu operatorskim naley uywa zgodnie z opisami w nawiasach kwadratowych, umieszczonymi na klawiszach okna synoptycznego.

12 Strona 12 z 26 Okno umoliwia sterowanie przepływami w obu strefach. Przeznaczenie umieszczonych elementów 1 : 1- kontrolka sygnalizujca tryb pracy regulatora, 2- wskanik temperatury w strefie, 3, 8- pole wprowadzania wartoci zadanej dla regulatora. Pole wprowadzania si uaktywnia si przy wciniciu klawisza enter lub przy uyciu klawiatury numerycznej. Po uaktywnieniu si pola mona wprowadza warto zadawan regulatorowi w oknie wprowadzania pojawia si dodatkowa informacja o wartoci minimalnej i maksymalnej dla wprowadzanej zmiennej. Dodatkowo moemy zmienia warto zmiennej o 1 uywajc klawiszy nawigacyjnych strzałka w dół zmniejszanie, strzałka w gór zwikszanie; aktywne okno jest zaznaczone fikusem (zielony kwadrat), uaktywnienie kolejnego okna mona wprowadzania danych mona dokona uywajc klawiszy tabulacji (patrz rozdział 2, punkt 6); 4, 9 klawisze zwikszania o 1 wartoci wprowadzanej w polach pod którymi s umieszczone, przy przytrzymaniu dłuszym warto zmienia si o 10, 5, 10 - klawisze zmniejszania o 1 wartoci wprowadzanej w polach pod którymi s umieszczone, przy przytrzymaniu dłuszym warto zmienia si o 10, 6, 11 wskaniki wartoci przepływu dla gazu i powietrza, 7- wskanik aktualnego stosunku gaz/powietrze, warto otrzymywana po podzieleniu wartoci przepływu gazu i powietrza. W centralnym punkcie okna znajduj si przyciski umoliwiajce zmian trybu pracy regulatora [F2] włczenie/wyłczenie regulatora, zmiana pracy regulatora ze sterowania rcznego na automatyczny lub odwrotnie (patrz strona numer 9), przycisk uaktywniajcy menu włczenia/wyłczenia kaskady [F1]. Domylnym trybem pracy jest sterowanie rczne bez kaskady czyli niezalene sterowanie przepływem gazu i powietrza. Uaktywniajc menu Włcz/Wyłcz Kaskad operator ma moliwo zmiany sposobu regulacji przepływami. Rysunek 8 przedstawia menu, które umoliwia dla kadego regulatora oddzielnie, zmian trybu pracy rcznej. Uruchomienie sterowania kaskadowego jest sygnalizowane pojawieniem si kontrolki informujcej o uruchomieniu kaskady. Sterownie kaskadowe polega na rcznym sterowaniu przepływem gazu (0-100%) i automatycznym dobieraniem wartoci przepływu powietrza przez regulator tak aby był zachowany stosunek spalania Opisane zostanie tylko cz dotyczca strefy 1, poniewa strefa 2 jest sterowana identycznie jak 1.

13 Strona 13 z 26 Rysunek 8 - Menu włcz/wyłcz kaskade Rysunek 9 - Okno sterowania rcznego po uaktywnieniu kaskady

14 Strona 14 z 26 Po uaktywnieniu sterowania kaskadowego zmienia si wygld okna sterowania rcznego. Rysunek numer 9 przedstawia zmienione okno sterowania rcznego. Pojawiła si kontrolka informujca o załczeniu kaskady (1), znikły elementy umoliwiajce sterowanie przepływem powietrza (2, 3) oraz pole wprowadzania wartoci zamieniło si w wywietlacz prezentujcy warto zadawan w procentach. Informacja o załczeniu kaskady pojawia si równie w oknie głównym aplikacji.

15 Strona 15 z Okno regulacji cinienia gazu w trybie automatycznym. Okno automatycznej regulacji cinienia gazu umoliwia operatorowi sterowanie cinieniem gazu za głównym zaworem regulacyjnym gazy poprzez zadanie wartoci cinienia jaka ma by utrzymana przez układ regulacyjny. Rysunek 10 - Okno automatycznej regulacji cinienia gazu. Rysunek 10 przedstawia okno synoptyczne układu regulacji cinienia gazu za zaworem regulacyjnym. Klawisze na panelu operatorskim naley uywa zgodnie z opisami w nawiasach kwadratowych, umieszczonymi na klawiszach okna synoptycznego. Znaczenie elementów umieszczonych na rysunku: 1, 2- kontrolki informujce o trybie pracy regulatora (włczony/wyłczny, tryb auto/tryb rczny);

16 Strona 16 z 26 3, 4, 5, 6 klawisze umoliwiajce zmian stanu regulatora (włczenie/wyłczenie, zmiana trybu auto na tryb rczny lub odwrotnie), domylnym trybem przy uruchomieniu regulatora jest tryb sterowania rcznego; 7- wywietlacz prezentujcy aktualn warto cinienia, 8- pole wprowadzania wartoci zadanej wartoci cinienia. Warto na wskaniku aktualnego cinienia jest podana w kpa, natomiast warto zadawana (dla zapewnienia wikszej dokładno) jest w Pa (1000Pa = 1kPa) Pole wprowadzania si uaktywnia si przy wciniciu klawisza enter lub przy uyciu klawiatury numerycznej, po uaktywnieniu si pola mona wprowadza warto zadawan regulatorowi w oknie wprowadzania pojawia si dodatkowa informacja o wartoci minimalnej i maksymalnej dla wprowadzanej zmiennej, dodatkowo moemy zmienia warto zmiennej o 1 uywajc klawiszy nawigacyjnych strzałka w dół zmniejszanie, strzałka w gór zwikszanie; 9, 10, 11, 12- procentowa wartoci zmiennych uczestniczcych w procesie regulacji: PVcinienie za zasuw regulacyjn, SP- warto zadana, CV- warto wysterowania wyjcia regulatora. Manipulacja zmiennymi z wykorzystaniem tego okna jest moliwa tylko w trybie auto. Jeeli aktywny jest tryb sterowania rcznego okno zmienia swój wygld. Rysunek 11 - Okno automatycznego sterowania gazem z aktywnym trybem sterowania rcznego.

17 Strona 17 z Okno rcznej regulacji cinienia gazu. zakresie 0-100%. Okno rcznej regulacji gazu umoliwia operatorowi sterowanie cinieniem gazu w Rysunek 12 - Okno rcznego sterowania cinienia gazu. Rysunek 12 przedstawia okno rcznego sterowania gazu z aktywnymi elementami dajcymi operatorowi moliwo sterowania cinieniem za zasuw regulacyjn: 1, 2- kontrolki informujce o stanie regulatora oraz trybie pracy, 3- pole wprowadzania wartoci zadanej (0-100%) cinienia, pole wprowadzania si uaktywnia si przy wciniciu klawisza enter lub przy uyciu klawiatury numerycznej, po uaktywnieniu si pola mona wprowadza warto zadawan regulatorowi w oknie wprowadzania pojawia si dodatkowa informacja o wartoci minimalnej i maksymalnej dla wprowadzanej zmiennej, dodatkowo moemy zmienia warto zmiennej o 1 uywajc klawiszy nawigacyjnych strzałka w dół zmniejszanie, strzałka w gór zwikszanie;

18 Strona 18 z 26 4 klawisze zwikszania o 1 wartoci wprowadzanej, przy przytrzymaniu dłuszym warto zmienia si o 10, 5- klawisz zmniejszania o 1 wartoci wprowadzanej, przy przytrzymaniu dłuszym warto zmienia si o 10, Klawisze na panelu operatorskim naley uywa zgodnie z opisami w nawiasach kwadratowych, umieszczonymi na klawiszach okna synoptycznego. 6- wskanik aktualnego cinienia gazu za zasuw regulacyjn, 7, 8, 10, 11, 12, 13- (podgld) wskaniki wartoci zmiennych procesowych w strefach spalania + kontrolki informujce o stanach regulatorów stref, 9- przycisk umoliwiajcy zamknicie okna i powrót do poprzedniego, z którego został wykonany skok do tego okna.

19 Strona 19 z Okno temperatury podgld wartoci temperatur w piecu. Okno umoliwia operatorowi dokonania przegldu temperatur w sterowanym piecu. Rysunek 13 - Okno temperatury pieca. Na rysunku 13 widoczne jest okno Temperatury Pieca z wywietlaczami prezentujcymi wartoci temperatur w poszczególnych rejonach pieca. U góry temperatury w strefach spalania. Prezentowana jest warto temperatury termopary regulacyjnej wykorzystywanej w procesie regulacji oraz temperatury termopary kontrolnej. W przypadku przerwania obwodu pomiarowego temperatury, układ regulacyjny zapamituje ostatni pomiar. W centralnej czci okna pojawia si komunikat informujcy o zaistniałym zdarzeniu. Zdarzenie zostaje zapisane do historii alarmów. Po usuniciu usterki układ samoczynnie powraca do pracy.

20 Strona 20 z Trendy wykresy przebiegów zmiennych. Trendami okrelamy wykresy zmiennych procesowych. Na jednej osi umieszczone s wartoci zmiennej, na drugiej czas (godzina:minuty:sekundy), u góry data pomiaru. Operator ma moliwo podgldu aktualnej warto lub wartoci zarchiwowanej uywajc klawiszy funkcyjnych aby przesuwa si po osi czasu. Trendy zostały podzielone na grupy: rejestracja zmiennych zwizanych z procesem regulacji spalania, rejestracja regulacji cinienia oraz rejestracja temperatur w piecu. Dostp do trendów zwizanych z regulacj procesu spalania moliwy jest bezporednio z okna automatycznego sterowania strefy 1 lub 2. Wykresy s wykonywane oddzielnie dla kadej ze stref. Cinienia. Trend regulacji cinienia za zasuw moliwy jest z Okna Automatycznej Regulacji Rysunek 14 - Okno trendu regulacji cinienia

21 Strona 21 z 26 Rysunek 14 prezentuje okno trendu cinienia gazu. Na przykładzie tego okna zostanie omówione korzystanie z innych okien trendów, poniewa maj identyczn konstrukcje. W dole okna znajduj si przyciski umoliwiajce poruszanie si operatorowi po osi czasu przegldanie danych historycznych. Klawisze na panelu operatorskim naley uywa zgodnie z opisami w nawiasach kwadratowych, umieszczonymi na klawiszach okna synoptycznego. Klawisze Zmniejszanie i Zwikszanie słu do zawania skali Y, umoliwia to operatorowi dokładniejsze przegldanie przebiegu rejestrowanej zmiennej. Przycisk Nastpny Pisak umoliwia przełczanie pomidzy skalami zmiennych (w przypadku gdy w jednym oknie wystpuj zmienne o rónych wartociach minimum i maksimum. W prawym górnym rogu umieszczona jest legenda, która pokazuje jaki kolor pisaka jest przypisanie do zmiennej. Ponadto pod kadym pisaniem umieszczony jest wywietlacz prezentujcy aktualn warto rejestrowanej zmiennej. Dostp do wykresów temperatur jest z Okna Temperatur. Aby operator miał moliwo wejcia do okna trendów musi uy jeden z przycisków umieszczonych w dole Okna Temperatur. Operator ma moliwo wejcia do trendów temperatur w strefach lub temperatur rekuperatora. Podział jest identyczny z tym jaki jest w oknie (podział wywietlaczy temperatury).

22 Strona 22 z Okna alarmów podgld aktywnych alarmów oraz dostp do historii alarmów. Okna alarmów informuj operatora urzdzenia o aktualnych stanach awaryjnych oraz umoliwiaj przegld historii ich pojawiania si. W programie dostpne s 3 typy okien: 1 okno pojawiajce si w sytuacji uaktywnienia si alarmu, wywietla słowny opis powstałej usterki (Rysunek 15), Rysunek 15 - Wyskakujce okno alarmów. Na czerwonym polu wywietlany jest komunikat opisujcy alarm. Po odczytaniu komunikatu operator powinien potwierdzi alarm i zamkn okno. Przy uruchamianiu urzdzenia, okno alarmów pojawia razem z oknem informacyjnym. Aby móc wej do programu naley potwierdzi wyskakujcy alarm. W oknie bdzie widoczny tylko jeden alarm, dlatego naley po wejciu do programu wej do Okna Alarmów (biecych). 2 Okno alarmów (biecych), okno jest dostpne z kadego miejsca programu po uyciu odpowiedniego klawisza funkcyjnego. W oknie prezentowane s tylko alarmy aktualnie aktywne. Na rysunku 16 przedstawiony jest wygld okna. Pierwsza kolumna Czas aktywnoci informuje o czasie aktywnoci alarmu. Licznik jest uruchamiany razem z pojawieniem si alarmu. Druga kolumna ON informuje o tym, e alarm jest aktywny. W trzeciej kolumnie jest prezentowany jest słowny opis alarmu.

23 Strona 23 z 26 Rysunek 16 - Okno alarmów aktywnych (biecych). Z tego okna operator ma dostp do 3 typu okna alarmów [F5] Historia Alarmów. Dostpne te s opcje potwierdzenia alarmów oraz wyzerowania liczników aktywnoci alarmu Reset Alarmów [F6]. Operator ma równie z moliwo wykorzystaniem odpowiednich klawiszy funkcyjnych poruszania si po oknie. Uycie klawisza [F10] zamyka okno i powoduje powrót do okna z którego zostało dokonane otwarcie tego okna. 3 Okno alarmów historycznych umoliwia operatorowi przegldanie wszystkich alarmów zarejestrowanych przez system alarmów. Do okna Historia Alarmów mona wej tylko przez okno alarmów biecy, uywajc zdefiniowanie klawisza Historia Alarmów [F5]

24 Strona 24 z 26 Rysunek 17 - Okno historii alarmów. Pierwsza kolumna okna informuje o czasie uruchomienia alarmu. W kolejnej drugiej kolumnie widoczna jest data potwierdzenia alarmu jeli alarm nie został potwierdzony pole w wierszu jest puste. W ostatniej kolumnie umieszczony jest opis alarmu. Z lewej strony znajduj si klawisze, które umoliwiaj potwierdzenie alarmów. Przycisk Wyczy Alarmy kasuje wszystkie alarmy z okna historii. Kolejna grupa klawiszy umoliwia poruszanie si po oknie historii alarmów pierwsze 2, skok na pocztek lub koniec listy; kolejne 2 szybkie przewijanie listy i ostatnie przechodzenie kolejnych linijek alarmów. Klawisz Sortowanie Alarmów umoliwia zmian sposobu prezentacji alarmów. Domylnie alarmy s sortowane według daty. Przy pomocy ostatniego przycisku [K12], operator zamyka okno alarmów historyczny i wraca do okna alarmów biecych.

25 Strona 25 z Okna komunikatów systemowych. W rónych sytuacjach mog pojawi okna komunikatów systemowych, które mog operatora informowa o niewłaciwych parametrach pracy panelu operatorskiego. Rysunek 18 - Okno komunikatu systemowego. Rysunek 19 - Okno komunikatu diagnostyki systemu. Rysunki 18 i 19 przedstawiaj okna systemowe. Ze wzgldu na to, e system operacyjny jest w wersji angielskiej, komunikaty równie bd w tym jzyku. W przypadku pojawienia si takiego komunikatu, najlepiej spisa go na kartk potwierdzi lub skasowa odpowiednim zdefiniowanym klawiszem, i powiadomi specjalist automatyka UR. Jednym ze zdarze, które moe wygenerowa taki komunikat moe by brak komunikacji pomidzy panelem a sterownikiem pieca objawia si to brakiem (przezroczystoci) niektórych elementów okien synoptycznych oraz pojawieniem si * zamiast cyfr na wywietlaczach.

26 Strona 26 z Spis rysunków Rysunek 1 - PanelView Plus widok ogólny...3 Rysunek 3 - Okno główne...6 Rysunek 4 - Okno automatycznej regulacji strefy Rysunek 5 - Menu wyboru trybu pracy regulatora...9 Rysunek 6 - Okno regulacji strefy w trybie auto niedostpne...10 Rysunek 7 - Okno sterowania rcznego strefami grzania Rysunek 8 - Menu włcz/wyłcz kaskade...13 Rysunek 9 - Okno sterowania rcznego po uaktywnieniu kaskady...13 Rysunek 10 - Okno automatycznej regulacji cinienia gazu Rysunek 11 - Okno automatycznego sterowania gazem z aktywnym trybem sterowania rcznego Rysunek 12 - Okno rcznego sterowania cinienia gazu...17 Rysunek 13 - Okno temperatury pieca Rysunek 14 - Okno trendu regulacji cinienia...20 Rysunek 15 - Wyskakujce okno alarmów...22 Rysunek 16 - Okno alarmów aktywnych (biecych)...23 Rysunek 17 - Okno historii alarmów...24 Rysunek 18 - Okno komunikatu systemowego...25 Rysunek 19 - Okno komunikatu diagnostyki systemu....25

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Opracował: Sławomir Bednarczyk Wrocław 2002 1 1. Opis programu komputerowego Program MechKonstruktor słuy do komputerowego wspomagania oblicze projektowych typowych

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji LABORATORIUM OBRABIAREK INSTRUKCJA Temat: Budowa i zasada sterowania manipulatora

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Detektor przenośny typ GD-7

Detektor przenośny typ GD-7 URZĄDZENIA DO MIERZENIA I WYKRYWANIA STĘŻEŃ GAZÓW Detektor przenośny typ GD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE k/poznania ul. Pocztowa 13 tel./fax +48 (061) 814-6557, 814-6290, 814-7149

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

Garrett ACE 150, ACE 250

Garrett ACE 150, ACE 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZY Garrett ACE 150, ACE 250 przeczytaj zanim zaczniesz uywa wykrywacz w terenie Dystrybucja w Polsce: Talcomp Systemy Bezpieczestwa 30-629 Kraków ul. A. Dauna 70 e-mail: hobby@garrett.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO INTERNETOWEGO ROZKŁADU JAZDY

INSTRUKCJA DO INTERNETOWEGO ROZKŁADU JAZDY INSTRUKCJA DO INTERNETOWEGO ROZKŁADU JAZDY Internetowy rozkład jazdy służy do ułatwienia komunikacji między stacjami. Pokazuje jakie pociągi aktualnie kursują między stacjami i gdzie są. Pomaga nie dopuścić

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspóczynnika mocy I 140 PL INSTRUKCJA OBSUGI OPROGRAMOWANIA Spis treci Wprowadzenie... 2 Minimalne wymagania sprztowe... 2 Instalacja... 2 Podczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

M E R I D I A N. Sobota, 11 lutego 2006

M E R I D I A N. Sobota, 11 lutego 2006 M E R I D I A N Sobota, 11 lutego 2006 Czas pracy: 75 minut Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 123 W czasie testu nie wolno uywa kalkulatorów ani innych pomocy naukowych. 1. Na ostatniej stronie testu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla punktów wkładań i otwierania zegarów

Instrukcja obsługi dla punktów wkładań i otwierania zegarów Instrukcja obsługi dla punktów wkładań i otwierania zegarów Spis treści 1. Podstawowe czynności podczas użytkowania zegara TauRIS 2. Schemat podłączenia zegara do anteny wkładaniowej MATKI punkt władań

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Temat: Funkcje. Własności ogólne A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Kody kolorów: pojęcie zwraca uwagę * materiał nieobowiązkowy A n n a R a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin.

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin. Instalacja Plugin Co to jest Plugin? Plugin, czyli wtyczka, są to dodatkowe programy, które użytkownik instaluje w dekoderze, w zależności od swoich własnych potrzeb, czy preferencji. Programy te są dostępne

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obiekty AutoCAD-a

Podstawowe obiekty AutoCAD-a LINIA Podstawowe obiekty AutoCAD-a Zad1: Narysowa lini o pocztku w punkcie o współrzdnych (100, 50) i kocu w punkcie (200, 150) 1. Wybierz polecenie rysowania linii, np. poprzez kilknicie ikony. W wierszu

Bardziej szczegółowo

Opis klawiatury komputerowej

Opis klawiatury komputerowej Spis treści utworzony przez NN Opis klawiatury komputerowej...1 1.1.Esc...1 1.2.F1 F12...1 1.3.Backspace...1 1.4.Tab...1 1.5.Caps Lock...2 1.6.Enter...2 1.7.Shift...2 1.8.Ctrl...2 1.9.Alt...2 1.10.Caps

Bardziej szczegółowo

CELAB. System Informatyczny. Punkt przyjęć krok po kroku LTC 1

CELAB. System Informatyczny. Punkt przyjęć krok po kroku LTC 1 Instrukcja obsługi programu 2.03.a Punkt przyjęć krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-10-08 System Informatyczny CELAB Punkt przyjęć krok po kroku 1 Po poprawnym zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

24CH DMX DIMMER CONSOLE

24CH DMX DIMMER CONSOLE 24CH DMX DIMMER CONSOLE WPROWADZENIE: Gratulujemy nabycia nowej konsoli DMX. Konsola posiada system sterowany mikroprocesorami i jest w pełni kompatybilna ze standardami: DMX-512 i MIDI. Konsola wyposaona

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents Uywanie licencji typu On-Demand Language Using an On-Demand License Japanese Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Tryb licencji On-Demand Roaming Praca bez dostpu do Internetu

Bardziej szczegółowo

STANDARD ROZWIZANIA ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

STANDARD ROZWIZANIA ZADANIA EGZAMINACYJNEGO STANDARD ROZWIZANIA ZADANIA EGZAMINACYJNEGO Opracowanie projektu realizacji i wykonanie prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia usterki systemu komputerowego. 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

TAB Caps Lock Shift Ctrl Alt UWAGA! polski - programisty" Space

TAB Caps Lock Shift Ctrl Alt UWAGA! polski - programisty Space MONITOR: CRT LCD Monitor oprócz najważniejszej części - ekranu posiada kilka istotnych elementów. Są nimi: wyłącznik sieciowy, kontrolka włączenia do sieci, pokrętła lub przyciski regulacji jasności, kontrastu,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych Ćwiczenie nr 8 Ocena dokładności wskazań odbiornika MAGELLAN FX324 MAP COLOR Szczecin 2011 Temat: Ocena dokładności

Bardziej szczegółowo

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych Klasa Średnia 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Do wstawienia wykresu w edytorze tekstu nie potrzebujemy mieć wykonanej tabeli jest ona tylko

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 5. Tabulatory i inne funkcje edytora OpenOffice Writer Tabulatory umożliwiają wyrównanie tekstu do lewej, do prawej, do środka, do znaku dziesiętnego lub do

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ INSTALACJA PROGRAMU SKYPE 1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ 2. Wybierz przycisk Pobierz Skype'a dla pulpitu Windows. 3. Zapisz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Biuletyn techniczny Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Aktualizacja dokumentu: 2011-06-22 COMARCH CDN XL wersja 10.2 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer F2 Ctrl + F2 F3 Ctrl + F3 F4 Shift + F4 F5 Ctrl + Shift + F5 F7 Ctrl + F7 F8 Ctrl + F8 Shift + F8 Ctrl+Shift+F8 F9 Ctrl + F9 Shift + F9 Ctrl + Shift + F9 Ctrl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634)

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Przed rozpoczęciem wgrywania do przekaźnika własnego schematu synoptyki pola należy upewnić się, czy dostępny jest wymagany plik (rozszerzenie.hex).

Bardziej szczegółowo

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU 651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA MONTAU OSTRZEENIA! Spryny skrtne s bardzo silnie napite. Podczas pracy naley zachowa

Bardziej szczegółowo

Sterownik Infinity. Przewodnik uytkownika. Nowe uczucie komfortu. Zwró si do Ekspertów.

Sterownik Infinity. Przewodnik uytkownika. Nowe uczucie komfortu. Zwró si do Ekspertów. Sterownik Infinity Zwró si do Ekspertów. Przewodnik uytkownika Nowe uczucie komfortu GRATULACJE! Decyzja o wyborze Sterownika Infinity firmy Carrier stawia Pastwa w wybranej grupie uytkowników, którzy

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Szeroki wydruk rejestru VAT...4 Filtry wydruków dotyczcych VAT...5 Kontrola

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Okno rejestracji. Okno logowania

Okno rejestracji. Okno logowania 1. Rejestracja klubu - Kliknij w link Rejestracja w górnym prawym rogu strony Okno rejestracji UWAGA!!! W polu nazwa użytkownika wpisz tzw. login (np. karateolsztyn pisany bez odstępów i polskich liter),

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Numeryczne metody analizy konstrukcji

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Numeryczne metody analizy konstrukcji POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Ćwiczenie nr 5 Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Numeryczne metody analizy konstrukcji Obliczenia statycznie obciążonej belki

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu.

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu. Ten rozdział pokae jak tworzy powierzchnie prostoliniowe i trasowane oraz dostarczy niezbdnych informacji o rónych typach powierzchni, które moemy stosowa przy tworzeniu geometrii. Rozdział pokazuje równie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Konsola portiera 6806

Instrukcja obsługi. Konsola portiera 6806 Instrukcja obsługi Konsola portiera 6806 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

PetroManager POS PetroManager SD INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PetroManager POS PetroManager SD INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PetroManager POS PetroManager SD INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wstęp 1.1 Zakres Ta instrukcja dotyczy konsoli sterowania Dystrybutorami PetroManager POS i PetroManager SD 1.2 Producent Producentem i właścicielem

Bardziej szczegółowo