PORÓWNANIE METOD PROJEKTOWANIA MAGAZYNU - PROJEKTOWANIE WG PROCEDURY ANALITYCZNEJ ORAZ PRZY U YCIU NARZ DZIA SYMULACYJNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORÓWNANIE METOD PROJEKTOWANIA MAGAZYNU - PROJEKTOWANIE WG PROCEDURY ANALITYCZNEJ ORAZ PRZY U YCIU NARZ DZIA SYMULACYJNEGO"

Transkrypt

1 PACE NAUKOWE POLITECHNIKI WASZAWSKIEJ z. 70 Transport 2009 Mariusz KOSTZEWSKI Wydział Transportu, Politechniki Warszawskiej ul Koszykowa Warszawa POÓWNANIE METOD POJEKTOWANIA MAGAZYNU - POJEKTOWANIE WG POCEDUY ANALITYCZNEJ OAZ PZY U YCIU NAZ DZIA SYMULACYJNEGO Streszczenie Głównym celem artykułu jest przedstawienie porównania magazynu projektowanego wył cznie z zastosowaniem procedury analitycznej z projektem magazynu, który został sporz dzony z wykorzystaniem modelu symulacyjnego przygotowanego w Plant Simulation. Słowa kluczowe: system symulacyjny, projekt magazynu, model symulacyjny 1. WPOWADZENIE Wg Stanford esearch Institute (USA) symulacja jest kluczow technologi nowego tysi clecia. Instytut spodziewa si przyrostu stosowania rozwi za symulacyjnych na poziomie 20% na rok, [10]. Pomimo korzy ci ekonomicznych w wyniku zastosowania technologii symulacyjnej jej stosowanie jest obecnie bardzo niskie w porównaniu z około 70%-wym wykorzystaniem oprogramowania typu CAD (Computer Aided Design). Wpływ na ten fakt ma głównie mała liczba wykwalifikowanych ekspertów w dziedzinie stosowania oprogramowania symulacyjnego. Innym powodem były ograniczenia w dost pno ci oprogramowania tego typu oraz brak modułów graficznych i niewystarczaj ca ich funkcjonalno. Według UGS Corporation w USA wydawane jest dwa razy wi cej pieni dzy na próby stosowania symulacji w rozmaitych dziedzinach w porównaniu z Europ. Z kolei w Azji orientacja rynku na rozwi zania symulacyjne ro nie szybciej ni w jakimkolwiek innym kraju, co jest istotne dla gospodarki wiatowej. [10] Metody symulacyjne znajduj aktualnie najwi ksze zastosowanie w USA, Japonii i Europie Zachodniej W Europie rodkowej systemy te s stosunkowo rzadko stosowane w rodowisku przemysłowym. Jedynie dzi ki zorientowaniu symulatorów na moduły graficzne, ich stosowanie zostało zaakceptowane przez u ytkowników przemysłowych. Stało si to z ko cem lat 80 ubiegłego wieku, [5]. Model symulacyjny to wielomodułowy program komputerowy, tworz cy z kompatybilnym funkcjonalnie komputerem swego rodzaju symulator, pozwalaj cy na generowanie stanów systemu modelowanego, [5].

2 86 Mariusz Kostrzewski W przypadku zastosowa logistycznych symulacja stanowi form eksperymentowania na modelu komputerowym (symulacyjnym). Ma ono na celu dostarczy odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób b dzie si zachowywał system logistyczny w okre lonej sytuacji. Prawidłowo skonstruowany model symulacyjny ma odwzorowa istniej cy lub konstruowany system. Jest to powód, dla którego symulacja rozumiana jest równie jako badanie przyszłych skutków decyzji, które podj to obecnie, w danych, konkretnych warunkach. Otrzymane wnioski, co nale y podkre li, s adekwatne jedynie w odniesieniu do przyj tych warunków. W literaturze wyró nia si trzy rodzaje symulacji, [5]: symulacja pierwszego rodzaju: symulacja, która umo liwia okre lenie efektów decyzji w przyszło ci (ten typ symulacji stanowi faz procesu budowy systemu), symulacja drugiego rodzaju: umo liwia analiz wyników w funkcji zmian danych wej ciowych, symulacja trzeciego rodzaju: umo liwia analiz doboru struktury i postaci modelu do parametrów wyj ciowych oraz po danych stanów wej ciowych. W tabeli 1. znajduje si zestawienie porównawcze dla 3 typów symulacji. Typ symulacji El-ty systemu Tabela 1. Typy symulacji Opis stanu systemu lub Dane na wej ciu Dane na wyj ciu procesu w systemie Stopie znajomo ci elementów systemu I-go rodzaju znane nieznany znane II-go rodzaju znane znany nieznane III-go rodzaju nieznane znany znane ródło: [5] Zalety symulacji: symulacja pozwala na ustalenie postaci systemu za pomoc eksperymentów przeprowadzonych bezpo rednio na badanym modelu, mo e by stosowana do analizy du ych i zło onych problemów decyzyjnych, które nie mog by rozwi zane za pomoc innych metod (np. bada operacyjnych), pozwala na szybkie przygotowanie decyzji dzi ki analizie efektów eksperymentów przeprowadzonych dla wielu nast puj cych po sobie okresów, dostarcza odpowiedzi na pytanie typu what-if...?" - eksperymenty symulacyjne umo liwiaj przebadanie ró nych alternatyw decyzyjnych, pozwala na analiz współzale no ci efektów składowych zmiennych modelu maj cych wpływ na wybór decyzji w warunkach ekstremalnych. Wady symulacji [5]: wysoka cena, długi czas przygotowania, ka dy model symulacyjny ma charakter unikatowy - jego rozwi zania nie mog by wykorzystywane do analizy innych problemów decyzyjnych, pozwala przygotowa alternatywne rozwi zania decyzyjne w kolejnych eksperymentach, ale nie s to rozwi zania optymalne dla ka dych warunków,

3 Porównanie metod projektowania magazynu - projektowanie wg procedury analitycznej oraz przy 87 modele symulacyjne generuj odpowiedzi na pytania odnosz ce si do konkretnych i zmiennych warunków. Decydent przygotowuj cy decyzje musi uwzgl dni wszystkie uwarunkowania i ograniczenia analizowanych wariantów decyzyjnych. Z punktu widzenia projektowania w logistyce najwi ksz przydatno ci charakteryzuj si systemy symulacyjne, których struktura operacyjna oparta jest na koncepcji modularnych implementacji graficznych, a w szczególno ci takie systemy jak np.: Arena, Automod, Dosimis, Promodel, Quest, Witness, Mosys, Plant Simulation (dawniej Simple++), Taylor. Niniejszy artykuł jest opisem efektu bada nad uprzednio skonstruowanym przez autora modelem symulacyjnym w systemie Plant Simulation. Artykuł zawiera wyniki dla symulacji drugiego rodzaju. Głównym celem artykułu jest przedstawienie porównania rezultatów projektowania magazynu bez i z u yciem modelu symulacyjnego. 2. SYSTEM PLANT SIMULATION Plant Simulation umo liwia symulacj oraz optymalizacj systemów produkcyjnych i logistycznych. U ywaj c tego rodowiska istnieje mo liwo optymalizacji przepływu materiałów, wykorzystania zasobów na wszystkich poziomach przedsi biorstwa, zaczynaj c od modelu globalnego, poprzez lokalne zakłady a do pojedynczych linii. Plant Simulation pozwala tworzy komputerowe modele systemów logistycznych, bada ich zachowanie i optymalizowa procesy w nich zachodz ce. Komputerowy model symulacyjny umo liwia przeprowadzanie eksperymentów oraz poszczególnych scenariuszy działania bez konieczno ci ingerencji w istniej cy system, b d te wykorzystanie do wiadcze na modelu w procesie planowania, na długo przed fizycznym powstaniem modelu rzeczywistego. Wykorzystanie dost pnych narz dzi analitycznych, statystyk i obiektów graficznych daje solidne podstawy do podejmowania decyzji na ka dym etapie planowania. Plant Simulation umo liwia: obserwacje i wyeliminowanie potencjalnych problemów, które mogłyby spowodowa kosztowne i pracochłonne modyfikacje procesu w przyszło ci, minimalizacje kosztów inwestycyjnych, optymalizacj działania istniej cych systemów logistycznych i produkcyjnych przez zastosowanie modyfikacji przetestowanych wcze niej na modelu symulacyjnym. Plant Simulation, mimo e jest systemem obiektowym, umo liwia tak e programowanie dzi ki implementacji j zyka SimTalk. Cechy systemu: symulacja zło onych systemów produkcyjnych i strategii kontroli,

4 88 Mariusz Kostrzewski zorientowanie obiektowe, hierarchiczny model zakładu, procesy biznesowe, logistyczne i wytwórcze, dedykowane biblioteki obiektów szybkiego i efektywnego modelowania typowych scenariuszy, wykresy dla analiz przepustowo ci, wykorzystania zasobów i w skich gardeł, obszerne narz dzia analityczne zawieraj m.in. automatyczny analizator w skich gardeł, wykresy Gantta, wizualizacja i animacja 3D on-line, zintegrowane algorytmy sieci neuronowych i obsługa eksperymentów, algorytmy genetyczne dla optymalizacji parametrów systemu, otwarta architektura systemu - wsparcie dla wielu interfejsów i mechanizmów integracji: - ActiveX, - CAD, - Oracle, - SQL, - ODBC, - XML, - itp. 3. MODEL SYMULACYJNY Dane technologiczne, które s niezb dne dla przygotowania projektu magazynu zostały wymienione w tabeli 2. Z kolei w tabeli 3. oraz na rys. 2. znajduje si zobrazowanie przepływów materiałów dla podanych w tabeli 1. danych technologicznych. Tabela 2. Dane technologiczne dla projektowanego magazynu Parametr Symbol, warto, jednostka Przeładunek roczny na wej ciu P [ jlp ] WE 2 Normatyw zapasu N 20 [dni] 3 Liczba dni roboczych w roku d r 285[ dni ] 4 otacja zapasu S O 15 5 Pojemno strefy składowania magazynu Z 8600[ m. p.] p 6 Asortyment magazynowy A 468 [produktów] 7 Współczynnik spi trze dobowych na wej ciu ϕ WE 1, 24 8 Współczynnik spi trze dobowych na wyj ciu ϕ WY 1, 54 9 Stopie wypełnienia jłpk ρ 0, Stopie komisjonowania τ 0, rednia struktura jłpk w p Współczynnik wykorzystania czasu pracy ϕ t 0, 80 *) [m.p.] jednostka odnosz ca si do liczby miejsc paletowych. ródło: opracowanie własne na podstawie [6] *)

5 Porównanie metod projektowania magazynu - projektowanie wg procedury analitycznej oraz przy 89 Tabela 3. Dane technologiczne dotycz ce przepływów materiałów w magazynie Parametr Symbol, warto, jednostka Dobowy przepływ na wej ciu do magazynu w dobie D WE 562[ jlp] miarodajnej do wymiarowania magazynu 2 Dobowy przepływ na wyj ciu ze strefy składowania D WY 698[ jlp] magazynu w dobie miarodajnej 3 Dobowy przepływ na wyj ciu ze strefy składowania do D λ WYjlpj / k 468[ jlp] strefy komisjonowania 4 Dobowe wyj cie z magazynu w postaci jłpj D λ WYjlpj 230[ jlp] 5 Dobowe wyj cie z magazynu w postaci jłpk D λ WYjlpk 867[ jlp] ródło: opracowanie własne na podstawie [6] W oparciu w w/w dane przygotowany został projekt magazynu wg analitycznej, iteracyjnej procedury projektowania. Nast pnie autor opracował model symulacyjny w obiektowym systemie Plant Simulation. Bior c pod uwag typy symulacji mo na przyj, e przygotowywany model symulacyjny nale y do grupy II-go rodzaju symulacji. Dane wej ciowe okre lone s na podstawie znajomo ci danych technologicznych dla projektu magazynu oraz danych dotycz cych przepływów materiałów w magazynie. Opis stanu systemu lub procesu w systemie z kolei przygotowany jest w oparciu o analityczny projekt magazynu. Strefa składowania Strefa przyj cia 562 [jłp] 562 [jłp] 698 [jłp] 230[jłpj] Strefa wydania 230 [jłpj] [jłpk] 1097 [jłp] 468[jłpj/k] 867 [jłpk] 867 [jłpk] Strefa komisjonowania Bufor strefy komisjonowania ys. 2. Zobrazowanie przepływów jednostek ładunkowych paletowych w magazynie ródło: opracowanie własne na podstawie [6] ys. 3. przedstawia posta graficzn przygotowanego modelu symulacyjnego.

6 90 Mariusz Kostrzewski Przebieg modelowania czynno ci magazynowych w modelu symulacyjnym Model tworzy zespół obiektów, dzi ki którym realizowane s wszystkie grupy czynno ci zachodz cych w magazynie: operacje obróbcze, transport, kontrola, oczekiwanie, składowanie, tymczasowe składowanie (buforowanie), czynno ci kombinowane. Szczególny nacisk został poło ony na opracowanie symulacji czynno ci transportowych zachodz cych pomi dzy poszczególnymi punktami zdawczo-odbiorczymi. rodki transportowe, przypisane do realizowania czynno ci w okre lonej strefie (grupie stref) przemieszczaj si w modelu symulacyjnym po losowo okre lonych przez system symulacyjny trasach dostarczaj c ładunek z punktu A do punktu B. Symulacja pozwala w trybie on-line: obserwowa zmieniaj ce si warto ci przepływu materiałów pomi dzy poszczególnymi strefami, okre li procentowe wykorzystanie rodków transportowych, analizowa w skie gardła systemu, automatycznie wywoła diagram Sankey a. Dzi ki przeprowadzeniu symulacji nast piło zweryfikowanie projektu zrealizowanego wył cznie metod analityczn. Efekty weryfikacji przedstawione s w dalszej cz ci artykułu. Punkt 4. wskazuje m.in. nie cisło ci i niedopatrzenia poczynione przy projektowaniu analitycznym. Celem porównania wariantu projektu magazynu przygotowanego wył cznie dzi ki procedurze analitycznej z wariantem projektu magazynu, który został zweryfikowany z wykorzystaniem modelu symulacyjnego, posłu ono si nast puj cymi wska nikami: wska nik nakładów, wska nik kosztowy (strukturalny), wska nik kosztu przej cia. Wska nik nakładów na magazyn obliczono z zale no ci, [2], [3], [5]: N M NM, (1) Z Mp gdzie: NM wska nik nakładów na magazyn, [zł/m.p.]; N M nakłady na magazyn, [zł]; Z pojemno strefy składowania magazynu (zapas magazynowy), [m.p.]. MW Wska nik kosztowy w magazynie obliczono na podstawie zale no ci, [2], [3], [5]: K k, (2) K ME ML K MUB

7 Porównanie metod projektowania magazynu - projektowanie wg procedury analitycznej oraz przy 91 gdzie: k wska nik kosztowy (strukturalny); K ML ł czne roczne koszty robocizny, [zł/rok]; K całkowite roczne koszty magazynowania, [zł/rok]; ME MUB K roczne koszty utrzymania elementów stałych, [zł/rok]. Wska nik kosztu przej cia obliczono na podstawie zale no ci, [2], [3], [5]: K kp, (3) P ME WE gdzie: : k wska nik kosztu przej cia; K całkowite roczne koszty magazynowania, [zł/rok]; ME WE P przeładunek roczny na wej ciu do magazynu, [jłp]. ródło: opracowanie własne ys.. 3. Posta graficzna modelu symulacyjnego

8 92 Mariusz Kostrzewski 4. OCENA POÓWNAWCZA Obliczanie wska ników technologicznych Dla podanych w cz ci 3. zale no ci dokonano oblicze (zwrot alt. w indeksie oznacza, e obliczenie dotyczy projektu magazynu, który został wykonany z wykorzystaniem modelu symulacyjnego): N ,00[zl] N 2077, 51 [zl/m.p.] Z 8640[m.p.] p N ,00[zl] alt. alt. Z p 8640[m.p.] 1914, 32 [zl/m.p.] k ,00[ zl / rok] 0, ,00[ zl / rok] [ zl / rok] ,00[ zl / rok] ,00[ zl / rok] [ zl / rok] kalt. 0, ,00[ zl / rok] ,04[ zl / rok] kp 58,84 [zl] [jlp] kpalt ,00[ zl / rok] ,04[ zl / rok] 37,05 [zl] [jlp] Tablica 4. zawiera porównanie liczby stosowanych wózków widłowych w przypadku wariantu projektu przygotowanego wył cznie dzi ki procedurze analitycznej z liczb wózków stosowanych w przypadku wariantu projektu, który został wykonany z wykorzystaniem modelu symulacyjnego. Z kolei tablica 5. zawiera zestawienie wska ników logistycznych dla wariantu projektu wykonanego wył cznie dzi ki procedurze analitycznej z wska nikami logistycznymi dla wariantu projektu, który został wykonany z wykorzystaniem modelu symulacyjnego. Tablica 4. Liczba wózków widłowych - porównanie L.p. Typ wózka Bez symulacji Z symulacj Wózek unosz cy Wózek podno nikowy czołowy Wózek podno nikowy z obrotowymi widłami 7 5 ródło: opracowanie własne

9 Porównanie metod projektowania magazynu - projektowanie wg procedury analitycznej oraz przy 93 Tablica 5.Wska niki logistyczne - porównanie L.p. Nazwa wska nika Bez symulacji Z symulacj Nakłady na magazyn , ,00 2 Koszty operacyjne , ,00 3 Wska nik nakładów 2077, ,32 4 Wska nik kosztowy (strukturalny) 0,72 0,64 5 Wska nik kosztu przej cia 58,84 37,05 ródło: opracowanie własne Symulacja wykazała nie cisło ci i niedopatrzenia poczynione przy projektowaniu analitycznym, a mianowicie: przeładowany bufor na wej ciu do magazynu, bł dy w harmonogramie pracy magazynu, zbyt du liczb wózków, brak realizacji 2 % planu przej cia jednostek ładunkowych paletowych przez zespół procesów magazynowych. W ród wprowadzonych zmian znalazły si : zwi kszenie pojemno ci bufora w strefach na wyj ciu i na wej ciu do magazynu, eliminacja liczby wózków (szczególnie w przypadku urz dze wykorzystywanych w strefie komisjonowania), zmiany w harmonogramie pracy magazynu. 5. PODSUMOWANIE Obliczanie ró nic pomi dzy parametrami technologicznymi dla ró nych metod projektowania magazynów Jak mo na zauwa y (tablica 5.), wszystkie warto ci wska ników logistycznych s mniejsze w przypadku wariantu projektu, który został wykonany z wykorzystaniem modelu symulacyjnego. Przy czym: warto nakładów jest mniejsza o niemal 8 %: Nalt N ,00 [zl/rok] ,00 [zl/rok] Δ N 100[%] 7,85% Nalt ,00 [zl/rok] warto kosztów operacyjnych jest mniejsza o niemal 38 %: KEalt. KE ,00 [zl/rok] ,00 [zl/rok] Δ KE 100[%] 37,55% KEalt ,00 [zl/rok] warto wska nika nakładów jest mniejsza o niemal 8 %: Δ N Nalt. 2077,51[zl/m.p.]-1914,32[zl/m.p.] 100[%] 2077,51[zl/m.p.] Nalt. N warto wska nika kosztowego jest mniejsza o ponad 11 %: kalt. k Δ k kalt. 0,72-0,64 0,72 100[%] 11,11% 7,85%

10 94 Mariusz Kostrzewski warto wska nika kosztu przej cia jest mniejsza o ponad 37 %: kpalt. kp 58,84-37,05 Δ k 100[%] 37,03% 58,84 kpalt. Podsumowuj c, u ywanie narz dzi symulacyjnych do przygotowania projektu magazynu ma wiele zalet w porównaniu z wył cznie analitycznym podej ciem. Pozwala na: obserwacje dynamiki projektowanego obiektu, prostsze przygotowanie harmonogramu pracy magazynu, redukcje nakładów na magazyn i rocznych kosztów operacyjnych, wykonanie analizy typu what-if, wykonanie wielu wariantów projektu bez konieczno ci powtarzania mudnych oblicze analitycznych. Stosowanie narz dzi symulacyjnych nie wyklucza tradycyjnej formy projektowania. Jednak e jest bardzo u yteczne dla projektantów stawiaj cych pierwsze kroki w tej dziedzinie, a dla do wiadczonych projektantów mo e stanowi ródło potwierdzenia poprawno ci zaprojektowanego obiektu. W jednym z artykułów literatury przedmiotu: J. Ashayeri, L.F. Gelders: Warehouse design optimization dokonany został przegl d literatury koncentruj cej si na projektowaniu magazynów, [1]. Autorzy stwierdzaj, e stosowanie wył cznie analitycznego podej cia do zagadnienia jest niewystarczaj ce. Jednocze nie dochodz do wniosku, e u ywanie rozwi za symulacyjnych równie nie daje zadowalaj cych efektów. Ich wnioski prowadz do twierdzenia, e metoda projektowania powinna opiera si jednocze nie na podej ciu analitycznym i stosowaniu rozwi za symulacyjnych. Do podobnych wniosków doszedł autor niniejszego artykułu. W swoich próbach opracowania nowej metody projektowania obiektów logistycznych proponuje, by symulacja stanowiła ostatni etap metody wg zał czanego na rys. 5 schematu modelu. B dzie to etap polegaj cy na weryfikacji projektu obiektu logistycznego wykonanego metod analityczn. Zasadniczym zamiarem autora jest usprawnienie procesu projektowania. Usprawnienie to b dzie dwojakie. Po pierwsze polega b dzie na przyspieszeniu wykonywania prac projektowych. Po drugie ułatwi wzgl dnie szybk realizacj wielu wariantów projektowych w stosunkowo krótkim czasie. Próba osi gni cia tego zamierzenia b dzie realizowana poprzez przygotowanie oprogramowania dla projektowania magazynu o budowie modułowej. Szczególny nacisk poło ony zostanie na sub-optymalizacj przestrzenno-funkcjonalnego projektu graficznego. Sub-optymalizacja b dzie dotyczyła m.in. wyboru odpowiedniego sposobu składowania i komisjonowania. Sposoby te b d tak dobierane, aby procesy magazynowe realizowane były mo liwie najsprawniej. Autor zdecydował si na wybór okre lenia sub-optymalizacja zamiast optymalizacja, poniewa nie istnieje jedyna optymalna wysoko czy rozmiar magazynu. Mo liwe jest jedynie ich okre lenie ich warto ci w ci le sprecyzowanych warunkach magazynowania. Autor niniejszego artykuł nie ro ci sobie prawa do całkowitej słuszno ci stosowania modeli symulacyjnych. Dalsze badania nad modelami symulacyjnymi pozwol na opracowanie metod weryfikuj cych ich poprawno w stosunku do metod analitycznoiteracyjnych. W ród dalszych prac naukowo badawczych upatruje si tak e opracowanie metody weryfikacji stosowania symulacji projektowanych wobec istniej cych obiektów zrealizowanych w oparciu o wyniki działania modelu symulacyjnego.

11 Porównanie metod projektowania magazynu - projektowanie wg procedury analitycznej oraz przy 95 ys. 5. Graficzny model projektowania obiektów logistycznych ródło: opracowanie własne

12 96 Mariusz Kostrzewski LITEATUA [1] Ashayeri J., Gelders L.F., Warehouse design optimization zamieszczony, European Journal of Operational esearch 21 (1985), str , Elsevier 1985 [2] Fijałkowski J.: Technologia magazynowania, wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1995 [3] Fijałkowski J.: Transport wewn trzny w systemach logistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2002 [4] Fijałkowski J.: Przepływy ładunków w systemach logistycznych pre-script, Politechnika Warszawska, Warszawa, [5] Korze Z.: Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania - t. 1,2, Wyd. Instytutu Logistyki i Magazynowania, Pozna 1998 [6] Kostrzewski M.: Project of logistic system of Z company with alternative structure of delivery to retailers master thesis, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2005 [7] Kostrzewski M.: Jak stworzyłem projekt magazynu, Euro Logistics 2/2007, Pozna 2007 [8] Springer Berlin Heidelberg: Fraunhofer Simulation eference Models, International Handbooks on Information Systems, Handbook on Architectures of Information Systems, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, 1998 [9] UGS Corp.: UGS Plant Simulation 7.6 Step-by-Step Help - manual, UGS Corp. [10] UGS Corp.: Plant Simulation Product Description, UGS Corp, 2006 A COMPAISON OF A WAEHOUSE DESIGN DONE ACCODING TO ANALITIC POCEDUE WITH A WAEHOUSE DESIGN DONE WITH USING A SIMULATION SYSTEM Abstract The main aim of this paper is to show a comparison of results of making a warehouse design in two ways. The first one is making a design according to analitic procedure without using any computer applications. This is a traditional way (step by step, without using software furtherance). After making a warehouse design there was made an effort to prepare simulation model of that project. Using a simulation system is, in this paper, the second way of designing warehouse. The simulation tool used in research was UGS Plant Simulation. Key words: simulation system, warehouse design, simulation model ecenzent: Stanisław Krwczyk

SYMULACYJNE BADANIE DYNAMIKI PRZEP YWU MATERIA ÓW W MAGAZYNIE

SYMULACYJNE BADANIE DYNAMIKI PRZEP YWU MATERIA ÓW W MAGAZYNIE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 97 Transport 2013 Mariusz Kostrzewski Wydzia Transportu, Politechnika Warszawska SYMULACYJNE BADANIE DYNAMIKI PRZEP YWU MATERIA ÓW W MAGAZYNIE R kopis dostarczono,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

7. Symulacje komputerowe z wykorzystaniem opracowanych modeli

7. Symulacje komputerowe z wykorzystaniem opracowanych modeli Opracowane w ramach wykonanych bada modele sieci neuronowych pozwalaj na przeprowadzanie symulacji komputerowych, w tym dotycz cych m.in.: zmian twardo ci stali szybkotn cych w zale no ci od zmieniaj cej

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO Andrzej BAIER, Tomasz R. LUBCZYŃSKI Streszczenie: W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój analizy zorientowanej obiektowo.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

wignią konkurencyjności

wignią konkurencyjności Lider Informatyki dla Energetyki Laur Białego Tygrysa IT dźwignid wignią konkurencyjności ci w energetyce Stanisław Niwiński, Debata INFO-TELE-ENE, Procesy Inwestycyjne, Warszawa, 27 czerwca 2008r. 1 Pytanie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software

Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software Warszawa 31.05.2011 Plan rejsu 1 2 3 Ale po co żeglować i z kim? Rozwiązanie, czyli co mamy pod pokładem Eksperymenty, czyli przykłady żeglowania

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII Promocja integracji społecznej Województwo Kujawsko-Pomorskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Wsparcie w realizacji projektów. Podział projektów. Potrzeby, a rodzaje programów

Wsparcie w realizacji projektów. Podział projektów. Potrzeby, a rodzaje programów Wsparcie w realizacji projektów Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami mgr Marcin Darecki mgr Magdalena Marczewska TiMO(Zakład Teorii i Metod Organizacji) Wydział Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

enova Workflow Obieg faktury kosztowej

enova Workflow Obieg faktury kosztowej enova Workflow Obieg faktury kosztowej Spis treści 1. Wykorzystanie procesu... 3 1.1 Wprowadzenie dokumentu... 3 1.2 Weryfikacja merytoryczna dokumentu... 5 1.3 Przydzielenie zadań wybranym operatorom...

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Temat: Co to jest optymalizacja? Maksymalizacja objętości naczynia prostopadłościennego za pomocą arkusza kalkulacyjngo.

Temat: Co to jest optymalizacja? Maksymalizacja objętości naczynia prostopadłościennego za pomocą arkusza kalkulacyjngo. Konspekt lekcji Przedmiot: Informatyka Typ szkoły: Gimnazjum Klasa: II Nr programu nauczania: DKW-4014-87/99 Czas trwania zajęć: 90min Temat: Co to jest optymalizacja? Maksymalizacja objętości naczynia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni Szczegółowe cele kształcenia: W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

METODY PLANOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ

METODY PLANOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ 1 METODY PLANOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ AUTOR: mgr inż. MARTYNA MALAK DANE KONTAKTOWE 2 mgr inż. Martyna Malak Katedra Systemów Logistycznych ul. Szyperska 3/5 e-mail: martyna.malak@wsl.com.pl Informacje

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego Mirosław Moskalewicz 1 z 7 Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego Specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo ecznej Specjalista Po o nictwa i Ginekologii Lek. Med. Miros aw

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce 23.11.2015 CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/uploads/photos/middle_ (Źródło: http://www.case-research.eu/en/node/59021)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Katedra Informatyki Ekonomicznej Streszczenie rozprawy doktorskiej Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r.

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia instrukcji dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych pracowników Urzędu Gminy w Zarszynie Na podstawie art. 151

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Projekt Druk Nr 13/19 UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Andrzej Dziura Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Przedsięwzięcia wymagające oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego. Minimalne wymagania

2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego. Minimalne wymagania 2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego Minimalne wymagania PC 133 MHz, 16 MB pamięci RAM, CD-ROM, 3,5 MB wolnej pamięci na dysku twardym,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r.

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, wysokości i trybu przyznawania stypendiów twórczych osobom zajmującym się twórczością

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO!

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! SPIS TREŚCI STEROWNIKI NANO-PLC BUDOWA STEROWNIKA NANO-PLC PARAMETRY LOGO! OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE ZESTAW FUNKCJI W LOGO! PRZYKŁADY PROGRAMÓW STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 6 RSC i CSC Znaczenie terminów CSC Complete nstruction Set Computer komputer o pełnej liście rozkazów. RSC Reduced nstruction Set Computer komputer o zredukowanej liście

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY STATUS UCHODŹCY / OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY STATUS UCHODŹCY / OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY STATUS UCHODŹCY / OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ realizowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych Spis treści 1. Wstęp... 9 1.1. Inżynieria oprogramowania jako proces... 10 1.1.1. Algorytm... 11 1.2. Programowanie w językach wysokiego poziomu... 11 1.3. Obiektowe podejście do programowania... 12 1.3.1.

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-2255/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Maria Karaś-Batko arbitrzy: Maria Urbańska Adam Edward

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 e-maill: biuro@oskzp.pl

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 e-maill: biuro@oskzp.pl OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 e-maill: biuro@oskzp.pl Warszawa, 10 czerwca 2013 r. Pan Jacek Sadowy Prezes Urząd Zamówień Publicznych Opinia

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Przegląd wydatków publicznych w obszarze wsparcia rodzin o niskich dochodach

Przegląd wydatków publicznych w obszarze wsparcia rodzin o niskich dochodach Przegląd wydatków publicznych w obszarze wsparcia rodzin o niskich dochodach Wnioski i rekomendacje Warszawa, listopad 2015 r. Wprowadzenie Głównym celem przeglądu wydatków publicznych w obszarze wsparcia

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

Polityka spójno ci w perspektywie finansowej UE na lata , a obszary wiejskie

Polityka spójno ci w perspektywie finansowej UE na lata , a obszary wiejskie Polityka spójno ci w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020, a obszary wiejskie Piotr Zygad o Zast pca Dyrektora Departamentu Koordynacji Strategii Rozwoju i Polityk w Ministerstwie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

System wielokryterialnej optymalizacji systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych

System wielokryterialnej optymalizacji systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych System wielokryterialnej optymalizacji systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych Bartłomiej Wietrak 1 1 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Kierunek informatyka, Rok IV Streszczenie

Bardziej szczegółowo