ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011"

Transkrypt

1 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 341[02] Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Informacje dla zdajcego: 1. Materiay egzaminacyjne obejmuj: ARKUSZ EGZAMINACYJNY z treci zadania i dokumentacj, zeszyt ze stron tytuow KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ oraz KART OCENY. 2. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron. Sprawd, czy materiay egzaminacyjne s czytelne i nie zawieraj bdnie wydrukowanych stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki w materiaach egzaminacyjnych zgo przewodniczcemu zespou nadzorujcego etap praktyczny. 3. Na KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ: wpisz swoj dat urodzenia, wpisz swój numer PESEL*. 4. Na KARCIE OCENY: wpisz swoj dat urodzenia, wpisz swój numer PESEL*, wpisz symbol cyfrowy zawodu, zamaluj kratk z numerem odpowiadajcym numerowi zadania, przyklej naklejk ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu na karcie. 5. Zapoznaj si z treci zadania egzaminacyjnego, dokumentacj zaczon do zadania, stanowiskiem egzaminacyjnym i jego wyposaeniem. Masz na to 20 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 6. Po upywie tego czasu przystp do rozwizywania zadania. Rozwizanie obejmuje opracowanie projektu realizacji prac okrelonych w treci zadania, wykonanie prac zwizanych z opracowywanym projektem i sporzdzenie dokumentacji z ich wykonania. 7. Zadanie rozwizuj tylko w zeszycie KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ od razu na czysto, nie otrzymasz dodatkowych kartek. Notatki, pomocnicze obliczenia itp., jeeli nie nale do pracy, obwied lini i oznacz sowem BRUDNOPIS. Zapisy oznaczone BRUDNOPIS nie bd oceniane. 8. Po rozwizaniu zadania ponumeruj strony pracy egzaminacyjnej. Numerowanie rozpocznij od strony, na której jest miejsce do zapisania tytuu pracy. Wszystkie materiay, które zaczasz do pracy, opisz swoim numerem PESEL* w prawym górnym rogu. 9. Na stronie tytuowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczb stron swojej pracy i liczb sztuk zaczonych materiaów. 10. Zeszyt KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ i KART OCENY przeka zespoowi nadzorujcemu etap praktyczny. Powodzenia! * w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajcego tosamo.

2 Zadanie egzaminacyjne Zakady Ceramiczne VENA sp. z o.o. z Bolesawca zajmuj si produkcj filianek do kawy i herbaty. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W maju 2011 r. w zakadach miay miejsce nastpujce zdarzenia gospodarcze: r. zakupiono od Hurtowni Farb TCZA SA farb ceramiczn Zacznik 5; r. przyjto do magazynu zakupion farb ceramiczn po rzeczywistej cenie zakupu w iloci zgodnej z dowodem zakupu; r. wydano z magazynu do produkcji po rzeczywistej cenie zakupu farb ceramiczn w iloci 300 kg; r. sporzdzono kalkulacj podziaow wspóczynnikow i obliczono jednostkowy rzeczywisty koszt wytworzenia filianek do kawy i filianek do herbaty; r. przyjto z produkcji do magazynu wyroby gotowe po rzeczywistym koszcie wytworzenia filianki do kawy 500 szt. filianki do herbaty 400 szt.; r. sprzedano do sklepu Ceramika Artystyczna sp. z o.o. filianki do kawy 200 szt. filianki do herbaty 100 szt.; r. wydano odbiorcy sprzedane filianki po rzeczywistym koszcie wytworzenia. Opracuj projekt realizacji prac obejmujcych sporzdzenie dokumentów dotyczcych funkcjonowania Zakadów Ceramicznych VENA sp. z o.o. w maju 2011 r., sporzdzenie kalkulacji kosztów wytworzenia wyrobów gotowych, ewidencj operacji gospodarczych z maja 2011 r. oraz analiz i ocen rentownoci sprzeday netto w Zakadach Ceramicznych VENA sp. z o.o. w latach r. Wykonaj prace wynikajce z projektu realizacji prac. Projekt realizacji prac powinien zawiera: 1. Tytu pracy egzaminacyjnej. 2. Zaoenia wynikajce z treci zadania oraz zaczonej dokumentacji. 3. Wykaz prac zwizanych ze sporzdzeniem kalkulacji kosztów wytworzenia wyrobów gotowych oraz wykaz prac zwizanych ze sporzdzeniem dokumentów dotyczcych funkcjonowania Zakadów Ceramicznych VENA sp. z o.o. w maju 2011 r. 4. Wykaz prac zwizanych z ewidencj operacji gospodarczych z maja 2011 r. w programie finansowo-ksigowym. 5. Wykaz operacji gospodarczych wraz z dowodami stanowicymi podstaw ksigowania, dotyczcych zdarze gospodarczych z maja 2011 r. ujtych w tabeli dekretacyjnej. 6. Wykaz prac zwizanych z analiz rentownoci sprzeday netto w latach Strona 2 z 8

3 7. Sporzdzon kalkulacj podziaow wspóczynnikow jednostkowego kosztu wytworzenia wyrobów gotowych. 8. Komplet sporzdzonych i wydrukowanych z programu komputerowego dokumentów (po jednym egzemplarzu) dotyczcych zdarze gospodarczych z maja 2011 r. 9. Sporzdzon w programie finansowo-ksigowym ewidencj operacji gospodarczych z maja 2011 r. wraz z wydrukowanym zestawieniem obrotów i sald oraz dziennikiem ksigowa. 10. Sporzdzon analiz i ocen rentownoci sprzeday netto w Zakadach Ceramicznych VENA sp. z o.o. w latach Do rozwizania zadania wykorzystaj: Uwaga! Zacznik 1. Dane identyfikacyjne Zakadów Ceramicznych VENA sp. z o.o. Zacznik 2. Dane identyfikacyjne odbiorcy Zacznik 3. Informacje dodatkowe dotyczce dziaalnoci Zakadów Ceramicznych VENA sp. z o.o. Zacznik 4. Wybrane stany pocztkowe kont na dzie r. (w z) Zacznik 5. Faktur VAT wystawion przez Hurtowni Farb TCZA SA Zacznik 6. Informacje niezbdne do sporzdzenia kalkulacji kosztu wytworzenia wyrobów gotowych Zacznik 7. Wzór tabeli kalkulacyjnej Zacznik 8. Wybrane pozycje z bilansu oraz rachunku zysków i strat z lat Zacznik 9. Wykaz wybranych kont ksigi gównej Zacznik 10. Wykaz wybranych wskaników Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje si komputer wyposaony w program finansowo-ksigowy oraz program do obsugi gospodarki magazynowej i sprzeday. W programie magazynowym i finansowo-ksigowym wprowadzono dane identyfikacyjne Zakadów Ceramicznych VENA sp. z o.o. oraz zakadowy plan kont. Prac z programem komputerowym rozpocznij od: wpisania swojego numeru PESEL pod pen lub skrócon nazw Zakadów Ceramicznych VENA sp. z o.o. zaoenia kartotek kontrahentów, materiaów i wyrobów gotowych, wprowadzenia stanów pocztkowych do bilansu otwarcia w programie finansowo - ksigowym. Przy sporzdzaniu dokumentów magazynowych nie naley korzysta z opcji automatycznie. Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut. Strona 3 z 8

4 Dane identyfikacyjne Zakadów Ceramicznych VENA sp. z o.o. Zakady Ceramiczne VENA sp. z o.o Bolesawiec, ul. Wrocawska 20, województwo dolnolskie NIP: REGON: Numer konta bankowego: Bank: BG SA Centrala Departament Operacji Krajowych Zacznik 1. Dane identyfikacyjne odbiorcy Ceramika Artystyczna sp. z o.o Bolesawiec, ul. T. Kociuszki 30, województwo dolnolskie NIP: REGON: Numer konta bankowego: Bank: BPHSA Centrum Rozliczeniowe Zacznik 2. Pracownikiem upowanionym do odbioru faktury VAT i wyrobów gotowych z magazynu jest Monika Jankowska. Zacznik 3. Informacje dodatkowe dotyczce dziaalnoci Zakadów Ceramicznych VENA sp. z o.o. Ewidencja operacji gospodarczych prowadzona jest wedug zakadowego planu kont na kontach ksigi gównej. Koszty s ewidencjonowane w zespole 4 i 5. Do ewidencji obrotu materiaowego stosuje si rzeczywiste ceny zakupu netto ( cena kartotekowa - narzut 0%). Ewidencja wyrobów gotowych jest prowadzona wedug rzeczywistego kosztu wytworzenia (produkcja niezakoczona nie wystpuje). Przedsibiorstwo na sprzeday wyrobów gotowych realizuje zysk w wysokoci 40% jednostkowego kosztu wytworzenia (narzut). Sprzeda wyrobów gotowych jest opodatkowana stawk podatku VAT - 23%. Odbiorcy pac nalenoci w terminie 14 dni. Osob upowanion do wystawiania i podpisywania dokumentów jest Kamil Janczar, a do sprawdzania, odbioru i zatwierdzania dokumentów Mirosaw Ksiek (szef). Numeracja dokumentów jest prowadzona odrbnie dla kadego dokumentu ze wskazaniem miesica i roku, np.: 1/05/2011. Strona 4 z 8

5 Zacznik 4. Wybrane stany pocztkowe kont na dzie r. (w z) 010 rodki trwae , Umorzenie rodków trwaych , Kasa 2 000, Rachunek biecy 4 600, Kredyty bankowe , Koszty dziaalnoci podstawowej , Kapita zakadowy , Kapita zapasowy ,00 Zacznik 5. SPRZEDAWCA Faktura VAT wystawiona przez Hurtowni Farb TCZA SA Firma: Hurtownia Farb TCZA SA Adres: Bolesawiec ul. Piaskowa 7 NIP: FAKTURA VAT ORYGINA/KOPIA Nr 45/05/2011 Miejscowo: Bolesawiec Data wystawienia faktury: r. Data dokonania sprzeday r. NABYWCA Firma: Zakady Cerami VENA sp. z o.o. Adres: Bolesawiec ul. Wrocawska 20 NIP: Konto: Bank: BG SA Centrala Departament Operacji Krajowych Lp. Nazwa towaru lub usugi Symbol PKWiU j.m. Ilo Cena jednostkowa bez podatku Warto bez podatku Stawk a podat ku [%] Kwota podatku Warto wraz z podatkiem 1. Farba ceramiczna kg , , , ,00 Sposób zapaty: przelewem w terminie 30 dni Nr konta: Bank: PKO BP Oddzia 1 w Bolesawcu Zestawienie sprzeday wg stawek podatku 4 800, , , Do zapaty: 5 904,00 Sownie z: pi tysicy dziewiset cztery zote 00/100 RAZEM 4 800, , ,00 Mirosaw Ksiek Mirosaw Ksiazek Imi i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury Krzysztof Masowski Krzysztof Masowski Imi i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Strona 5 z 8

6 Zacznik 6. Informacje niezbdne do sporzdzenia kalkulacji kosztu wytworzenia wyrobów gotowych Do ustalenia jednostkowego kosztu wytworzenia przyjto metod kalkulacji podziaowej ze wspóczynnikami, poniewa produkcja filianek przebiega w oparciu o ten sam proces technologiczny i z wykorzystaniem tych samych surowców. Zakady Ceramiczne sp. z o.o. w maju 2011 r. wyprodukoway 500 sztuk filianek do kawy oraz 400 sztuk filianek do herbaty. Na wyprodukowanie wyrobów poniesiono nastpujce koszty: materiay bezporednie (wydane do produkcji r.) 3 600,00 z koszty przerobu ,00 z Razem koszt wytworzenia ,00 z Wykaz wspóczynników przyjtych do kalkulacji Wyroby gotowe Wspóczynniki Filianki do kawy 2 Filianki do herbaty 3 Zacznik 7. Wzór tabeli kalkulacyjnej Nazwa wyrobu gotowego Liczba wytworzonych wyrobów gotowych Wspóczynniki Liczba jednostek wspóczynnikowych Koszt wytworzenia jednostki wspóczynnikowej Koszt wytworzenia wyrobu gotowego Zacznik 8. Wybrane pozycje z bilansu oraz rachunku zysków i strat z lat Wybrane pozycje r r. Aktywa ogóem , ,00 Aktywa obrotowe , ,00 Kapita zakadowy , ,00 Kapita zapasowy 0, ,00 Zysk netto , ,00 Przychody ze sprzeday , ,00 Strona 6 z 8

7 Zacznik 9. ZESPÓ 0 AKTYWA TRWAE 010 rodki trwae 071 Umorzenie rodków trwaych ZESPÓ 1 RODKI PIENINE 100 Kasa 131 Rachunek biecy 138 Kredyty bankowe Wykaz wybranych kont ksigi gównej ZESPÓ 2 ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA 201 Rozrachunki z odbiorcami 202 Rozrachunki z dostawcami 223 VAT naliczony 224 VAT naleny ZESPÓ 3 MATERIAY I TOWARY 300 Rozliczenie zakupu 310 Materiay ZESPÓ 4 KOSZTY WEDUG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIE 400 Amortyzacja 401 Zuycie materiaów i energii 490 Rozliczenie kosztów ZESPÓ 5 KOSZTY WEDUG TYPÓW DZIAALNOCI I ICH ROZLICZENIE 501 Koszty dziaalnoci podstawowej 550 Koszty ogólnego zarzdu ZESPÓ 6 PRODUKTY I ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE 601 Wyroby gotowe ZESPÓ 7 PRZYCHODY I KOSZTY ZWIZANE Z ICH OSIGNICIEM 701 Przychody ze sprzeday wyrobów gotowych 711 Koszt sprzedanych wyrobów gotowych 750 Przychody finansowe 755 Koszty finansowe ZESPÓ 8 KAPITAY (FUNDUSZE WASNE), FUNDUSZE SPECJALNE I WYNIK FINANSOWY 801 Kapita zakadowy 802 Kapita zapasowy Strona 7 z 8

8 1. Wskanik zaangaowania majtku Wykaz wybranych wskaników Zacznik 10. Przecitny stan aktywów Przychody ze sprzeday 2. Wskanik rentownoci kapitau wasnego Zysk netto Kapita wasny X Wskanik biecej pynnoci Aktywa obrotowe Zobowizania biece 4. Wskanik szybkiej pynnoci finansowej 5. Wskanik ogólnego zaduenia Aktywa obrotowe - zapasy Zobowizania biece Zobowizania ogóem Aktywa ogóem 6. Wskanik udziau kapitaów wasnych w finansowaniu majtku Kapita wasny Aktywa ogóem X Wskanik zaangaowania majtku Przecitny stan aktywów Przychody ze sprzeday 8. Wskanik rentownoci sprzeday netto Zysk netto Przychody ze sprzeday X Wskanik rentownoci sprzeday brutto Zysk brutto Przychody ze sprzeday X 100 Strona 8 z 8

9

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 341[02]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

9.Na stronie tytułowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbę stron swojej pracy i liczbę sztuk załączonych materiałów.

9.Na stronie tytułowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbę stron swojej pracy i liczbę sztuk załączonych materiałów. Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu: 341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341 [02]-01-131 Czas trwania egzaminu 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Technik ekonomista Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 312[01]-04-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik organizacji usug gastronomicznych Symbol cyfrowy zawodu: 341[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 341[07]-01-12 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 201 Zawód: opiekunka dziecica Symbol cyfrowy zawodu: 322[21] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 322[21]-01-1 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadanie egzaminacyjne. Technik ekonomista

Przykładowe zadanie egzaminacyjne. Technik ekonomista Przykładowe zadanie egzaminacyjne Technik ekonomista Przykładowe zadanie egzaminacyjne Hurtownia ZOŚKA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zajmuje się sprzedażą okien. Rentowność netto zasobów majątkowych

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace dla Hurtowni Materiałów Biurowych Grafit sp. z o.o. Wprowadź dane do programu magazynowo sprzedażowego rozpoczynając pracę od: wpisania danych identyfikacyjnych Hurtowni

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik us ug pocztowych i finansowych Symbol cyfrowy zawodu: 421[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 421[02]-01-132 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

Sporządź i wydrukuj (w jednym egzemplarzu) dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w listopadzie 2014 roku;

Sporządź i wydrukuj (w jednym egzemplarzu) dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w listopadzie 2014 roku; EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE STYCZEŃ 2015 Egzamin CKE A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Hurtownia Artykułów Budowlanych MAX sp. z o.o. Zadanie egzaminacyjne Wykonaj

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-0-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik technologii chemicznej Symbol cyfrowy zawodu: 311[31] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[31]-01-141 Czas trwania egzaminu: 180

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE.

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE. R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE Spółki Akcyjnej w Katowicach 1. Badaniem objto sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik optyk Symbol cyfrowy zawodu: 322[16] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 322[16]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Zadanie egzaminacyjne Hurtownia Odzieży Skórzanej Renifer sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prowadzi sprzedaż

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni Odzieży

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-04-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[01]-04-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik organizacji usug gastronomicznych Symbol cyfrowy zawodu: 341[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 341[07]-01-141 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[01]-06-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik obsugi turystycznej Symbol cyfrowy zawodu: 341[05] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 341[05]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[01]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik cyfrowych procesów graficznych Symbol cyfrowy zawodu: 311[51] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[51]-04-122 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[03] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 312[02]-04-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[01]-06-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo