BlłlIRU: UHł;OOWY RZECIYPOłPOł.łT1J PUml

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BlłlIRU: UHł;OOWY RZECIYPOłPOł.łT1J PUml"

Transkrypt

1 Numer podw6jny zł 15'. Oplata pocztowa uiszczona ryczahem. Nr 33 Łódź, 11 Kwietnia 1946 roku r~ol< XXIV 'o ITORPOLSKI BlłlIRU: UHł;OOWY RZECIYPOłPOł.łT1J PUml RedakcJa, Administracja 1 Ekspedycja: Lódź, Piotrkowska 133-, tel Oddział RedakcH w Warszawie: Pierc:ckicgo 11 tel Prenumeratę.. Monitora Polskiego" przyjmują wszystkie oddziały P.A.P. KRAKÓW, Rynek Kleparski 4; KATOWICE, Jan~ 11; POZNA~, Pierackiego 8; BYDGOSZCZ, Libella ł; LUBLIN, Spokojna 4: KIELCE, Focha 39; TORUN, Lazlenna' l; SZOZECIN, Słąska 46; SOPOT, ul. Książąt Pomorskich 4/6; WROCŁAW, Widawska 3(~. OLSZTYN. SlaH.na 32: BIAŁYSTOK, GrorL'lgem 2. Konto czekowe 130 P.K.O. Łódź "Monitor Polski" oraz Bank "Spolem", oddział w Lodzi, konto 59. TREś(J DZIAŁU URZJpDOWEGO: Zarządzenie Władz Nac' zelnycłi Po&. 65. Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu. dnia 30 Hstopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego. zarządu pa6słwowego nad przedsiębiorsłwem Młyn Elektryczny w mieście D.obrzyniu. Poz. 66. Zarządzenie Ministra Aprowizac:ji I Handlu & dnia.30 Ustopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu pańsłwowegc, nad przetlsfębiorsłwem Młyn Motorowo. Automatyczny w midde Rypfnłe. DZIAł. Zarządzenia URZł;DOWY. Władz Naczelnych ZARZĄDZENIE ~fstra Aprowhacfi i Handlu z dnia 30 listopada 1945 r.. włanowieniu przymusowego zarządu pańsłwowego. nad przedsiębiorsłwem Młyn Elektryczny \f mieście Dobrzyniu.. N a podstawie art. 1 ust. 3 i art. 2 dekretu z dnia 16,Xn roku w przedmiocie przymusowego zarzą<łu państwowego (Dz. Pr.P.P. Nr 21.. DOZ 67) w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 25 maj a 1927 r. o zmianie niektórych postanowień dekretu z dnia 16 grudnia 1918 roku w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. U. R P. Nr 49, poz. 437), art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rze.czypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 roku o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej (D. U.R.P. Nr. 110, poz. 976) oraz art 1. dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 1 września 1939 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej dekretu w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego na obszar całego państwa (Dz. U.RP. Nr 87, poz. 545) zarzacdzam co następuje. 1. Ustanawia się z dniem r. Przymusowy zarząd państwowy nad przedsiębiorstwem: Młyn Elektryczny w mieście Dobrzyniu woj.. Pomorskie, przy ulicy Rynek Zarząd państwowy nad wymienionym przedsiębiorstwem powierza się Państwowemu Zjednoczeniu Przemysłu Młyńskiego z siedzibą w Warszawie przy 111. Krakowskie Przedmieście - Hotel Bristol. 3. Zarząd państwowy sprawowany będzie zgodnie z postanowieniami dekretu z dnia 16 grudnia 1918 roku w przedmiocie przymusowego zarządu państwo 'Vego (Dz. Pr. Nr 21, poz. 67). Z. rządzenie ne. 4. niniejsze jest" natychmiast wykonal- Minister Aprowizacji i Handlu Wz. Dr Czesław Nowiński Podsekretarz Stanu 66 ZARZĄDZENIE Ministra Aprowizacji l Handlu z dnia 30 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Motorowo. Automatyczny w mieśd~ Rypinie. Na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 2 dekretu z dnia 16. XII r. w przedmiocie przymusowego 'la rządu państwowego (Dz. Pr. P.P. Nr 21, poz. 67) w orzmieniu rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 25 maja 1927 r. o zmianie niektórych postanowień uekretu z dnia 16 I!rudnia 1918 roku W p'rzedmiocie przymusowego zarządu państwowegó (Dz. U. R P. NI: 49, poz. 437). art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 roku o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej (D. U.RP. Nr 110, poz. 976) oraz art. 1 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 1 września 1939 r. o rozdągnięciu mocy obowiązujaccej dekretu w przedmiocie. przymusowego zarządu państwowego na obszar całego państwa (Dz. U. R P. Nr 87, poz. 545) zarządzam co następuje:. I 1. Ustanawia się z dniem r. przymusowy zarząd państwowy nad przedsiębiorstwem: Młyn Motorowo - Automatyczny w mieście Rypinie przy ul. Mławs,kiej Zarząd państwowy nad wymienionym przedsię biorstwem powierza się Państwowemu Zjednoczeniu Przemysłu Młyńskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście - Hotel Bristol. 3. Zarząd państwowy sprawowany będzie ~godnie z postanowieniami dekretu z dnia 16 grudma 1918 roku w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. Pr. P. P. Nr 21, poz. 67). 4. ~arządzenie niniejsze jest natychmiast wykonalne. Minister Aprowizacji i Handlu.., W:%'. Dr. Ctesław.Nowiński Podsekretarz Stanu Obw~eszczenio POSTĘPOWANIE sqdowe SPADKOWĘ S.i}D OKRĘGOWY W RADOMIU Sąd Okręgowy w Radomiu, Wydział Hipoteczny, nillliej~ szym obwiesz-eza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych: 1) Mardnie Pią1lkowskim, właścicielu pozostałej reszty części dóbr Nasławice, powiatu sandomierskiego, 2) Bajrecł1Ju Bernema n (w hipotece Boruch Berniman)', współwłaścicielu pozostałej reszty częś ci nieruchomości Rac dom Ni' hipoteczny 290, 3) P~otrze Ratyńskim, właścicielu niepodzielnej połowy części dóbr :2::akowice, powiatu radomskiego, 4) Stanisławie i Barbarze małżonkach Drewniany, właścicielach 2.ch działek w dobrach Stawki, powiatu opatowskiego, 5) Pawle Tąborek (w hipotece Paweł Tabor vel Tomborek), właścicielu 2-ch części dóbr Stocz,ki cręść litera B, powiatu opoczyńskie.go, 6) Wawrzyńcu i Mariannie małżonkach Lament, właści'cielach pozostałej resm-y części d'óbt Folwarlk Florianów, powiatu radomskiego, 7) Franciszce Jesion., (w hipotece Francis7Jka Jasion), właścicielce pozostałej reszty niepodzielnej połowy części dóbr "Dąbrówka Modrzewska". powiatu opoczyńskie.go, 8) Adamie Dąbrowskim, właścicielu 9/12 niepodzielnych części z prawami do ml~na i budynków osady młynarskiej Ziomaki, pow.. radomskiego, 9) Stefa:nie - Wojciechu Rruchowskim, właścicielu kolonii Milica Nr 95, powia;tu koneckiego,. 10) Pawle Zawad:cl<im, wierzycielu sumy 200 rubli, za.. bezpieczoolej na działkach rolnych Sylwinów i Osiek, powiatu radomskiego, VI Dziale IV -m pod Nr 11, 11) Władyśławie-Adamie Sławińskim, wter2l'yci'ero 1/4 części surmy złotych z procentami i kosztami, zabez,pieczonej na nłe'l'uchomości Radom Nr hip. 461 w Dziale IV-m pod Nr 8 i na nieruchomości Radom Nr hip. 329 w Dziale IV-m pod Nr ) Janie-Nepomucenie Sławińskim, wierzydelu 1/4 części 'sumy złotych z kosmami, zabezpieczonej na nieruchomości Radom N:r h ~p. 461 w Dziale IV-m pod Nr 9 i na nieruchomości Radom Nr hip. 329 w D7.,iale IV m pod Nr 17, 13) Berku-Sucherze Lewi, właścicielu nieruehomości miasta Radomia; Nr hip. ;:;81, 14) JÓzefi.e Bal, właś cicielu niew~tdzielonej połowy części nie 'ruchomości miasta Radomia, Nr hip. 849 (Ustronie), 15) Grzegorzu Winiarskim, właścicielu niepodzielnej poławr 2-ch części dóbr PostrOOlna, p'owiatu sandomiers1tie~o, - 16) Władysławie Listopad, wlaśckielu części dóbr Chwałki lit. C, powiatu sandomierskiego, 17) Radosławie Balwiekiej, w-łaścicielce reszty (;zęści. nieruchomości miasta Radomia Nr hip. 745 i wierzycieice sumy 150 złotych z procentami zabez piłczonej na tejże 11\1; 'ruchomo ści, 18) Mariannie J akubczyk, właścicieje!' części dóbr M a łoszyce Po świę1me, pawiartu opoczyńskieg o, 19) Adamie Wojta s, właś cicielu praw do 2-ch czę ś ci dóbr Sienno Ht. A powiat u iłżeckiego i części dóbr Ostn'wiec, powiatu opatowski!'go, 20) Ksaw.e rze-dwojrze Muliel', właścic ielce reszty nieruchomości miasta Radomia Nr hip Termin ~ amknięcia tych postę 'powań wyznacwno iila I dzień 14 październ ik a 1946 'roku. W wy,znaczonym terminie,osoby zainteresowane winny zgłosić swe ptawa w kancelarii Wydziału HiJpotecZffiego Sądu Okręgowe go w Radomiu ~odskutkami prekluzji. KA-2455 S.i}D GRODZKI W GRóJCU Oddział Hipo~czny Sądu Grodzkiego w Gr6jcu obwies,z~za, że na d'lień 18 liipc'a 1946 r. wye.naczony wstał termi1ll zamknięc i a postępowań spadkowych po zmarłych: 1) Stanisławie Sobailskhn, wsp ółwłaśc icielu nieruchomości rolnej, poło żo nej we wsi BeliSk Mały, gminy Belsk., powia.tu grójeckiego, oznaczonej Nr hi p. 2 rep. 1070, 2) Sa,lomei z Jasiń skich Petrykowskiej, wsp5łwłaścicielce nieruchomości, położonej w mie ś cie Warce, powiatu gr6- jt>clde.go. oznac.zonej Nr rep. hi-p. 134, 3) Janinie-W"llenty.nie z Łukowskich Bialasiewicz (w hipotece Janinie Łukowskiej), współwłaścicielce części nieruchomości, położoolej w mieście l"~ogie};nicy, powiatu grójeckiego, oznaczonej Nr 38 repertori~ hipotecznego 51.. W powyższym terminie osoby żainteresowane winne zgl()... - sić swe prawa w kanc'elarii Oddziału Hipotecznego 'w Grój- cu, pod skutjkami prekluzji. KA-, S~D GRODZKI W BIAŁEJ - PODLASKIEJ Odd ział Hipoteczny S ądu Grodz.kiego w Białej-PodllU!lki ej obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych: Abramie Goldhamerze i Girtli z Rozenbergów GoldhameT, wsp ółwła ścicielach nie ruchomości miejskiej w Białej - Podlaskiej Nr hip Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wy,znaczony został na azień 15 Upca 1946 ' roku w kancelarii H ipotecznej S ądu Grodzkiego w Białej - Po<Uaskiej, dokąd osoby z~jnteresowane winny zgłosić swoje prawa osobi śc ie lub przez pelnomocnilka pod skutkami preklu'l,ii.. KA-2425 S.i}D GRODZKI W CHMIELNIKU Oddział Hi!poteczny obwieszcza o postępowaniu spadkowym po zmarłych: 1) Adamie Góra, współwła ścicielu osady rolnej we wsi :2::U:ków, gminy Zbo'rów, powiatustopnijckiego, hipoteczny Nr 2, i 2) Gitli B i ałowąs, właścicielce nierucho_ mości w Chmielnilku, hi,poteczny Nr 2!)7. Tepnin zamknięcia wyzm.aczoolo na 15 paździ e rnika 1946 roku. Po raz drugi obwieszcza się o terminie zamlmięcia postę:. powania spadkowego - w dniu 15 lipca 1946 roku - po następujących właścicielach niclllchomości i wierzytelności w Chmielniku: l) Szlama Bekier, hipoteczny Nr '288; 2) Majlich i Fajgla Ogniewicz, hipoteczny Nr 200; 3) Naf tu1a i Ruchla Wajl, Lejwa Zrycki i Sura Zrycka, hipoteczffiy Nr 135; 4) Sylwester i Janina Zychowicz, hipoteczne Nr: 165, 187, KA-2415 S.i}D GRODZKI W SOKOŁOWIE PODLASKIM Oddział Hi~tecZffiy Sądu Grodzkiego w Sokołowie. Podlaskim obwiesreza, Że zostało otwarte postępowanie spadko_ we po zmarłym 21 lipca 1937 roku w Sokołow ie Grynbergu Mendlu syn.ie Szapsi (Szepsela) i Mariem - E stery, właścicielu nieruchomości miejskiej w SOIkołowic, oznaczonej numerem hitpotecznym 152. Termin zamknięcia postępowania spadkowego wyzffiaczony został na d z ień 28 paźd zie rnilka 1946 roku w kancelarii hipotecznej S ądu Grodzkiego w Sokołowie, dokąd osoby zainteresowane winny zgłosić swoje p!"8iwa spadkowe. pod skutkami preklllzji. 2-KA-2423 S~D GRODZKI W ZAMOśaIU OddzIał HipotecZffiY Sądu Groo.zkiego w Zamo'ściu obwieszcza, że na dzień 15 października 1946 r. zostal wyzna.. czony termin zamkn ięcia postępowania spadkowego po 1) I wspólwła l! cicielce nieruchom oś ci " Za mość 260" Pesli Hering, Zilnarłej w Zamoś ciu 17 stycznia 1938, 2) po wspólwła~cicie _, lach nieruchomośc i "Zamo ś ć 426": Rechli Hertz, Samuelu i Kahan, Herszu Kahan, Mendlu Kahan i Fajdze Galis, zmarł łych w ŻOHhrml 19 październ~ka 1942, 3) po wspólwłaścicie-

2 2 -:...-..:.M~O~N.:..:...:ITOR POLSKI - Dnia 11 kwietnia 1946 r., lach nieruchomości "Zamość 215" Zyskindzie i Neooumie małżonka ch Finkszt'ejn, zmarłych w Zamo ś ciu 9 marca 1934 i 1 kwie1mia 1942, 4) po współwłaścicielach nieruchomości "Zamość 226" i leku i Cywli - Rojzie małżo.nkach Smvarcbil' zmarłych w Zam o.ś ciju w kwiet,niu 1942, 5) ]?O w,spó łwłaścieielach nieruchomo ś ci "Zamość 238" Lejbie, leku i Zyndlu S7.pizajzenach, 7l!llarłych: Lejba Szpizaj.zen 31 stycznia 1920, Icek Szpizajzen 11 kwietnia 1942 i Zyndel Spizajzen 31 grudll,ia 1938 w Zamo ściu, 6) po w spółwła ś c icielach nieruchomośei "Zamość 198" Tobiaszu i Chawie małżonjkach Ho,fman, zmarłych w Z amościu 11 kwie t.nia W terminie tym osoby zainteresowane winny z.głosić swe prawa pod skutkami prekluzji. KA-2466 ł UZNANIE ZA STWIERDZENIE SAD GRODZKI W LODZI ZMARŁEGO FAKTU ŚMIERCI trt. 5 l Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 roku (Dz., Ust. R. P. Nr 40/45, poz. 226) w sprawie Nr Zg. 126/46 ogłasza, Ż~. na wniosek Mar ii Łuchn i ak, zam. w Łodzi, ul. Malino": w ::; 9, w :; z czę to postępowani e o uznanie za zmarłego zagin!onc!gl) P a wła Łu chniaka, syna St a ni sława i Ml1rianny Z 'N,J1 c ~:-> ków, urodzonego w Zg ierzu, dn. 26 ezerwca 1898 r. Zaginiony w 1939 r. zam ieszkiwał w Łodzi przy ulicy lvi alin owej 9, a następnie we wrz eśniu 1941 r. zos t ał areszt cw~my przez Gestapo i od tej pory brak o nim wiadomoś ci. W związku z powyi.szym wzywa się zaginionego, aby, w terminie trzech (3) mie sięcy od ukazania się niniejszego o~l o ~;ze nia, z g ło s ił się w S ąd zie Grodzkim w Lodz!. O ddzi ał Cywilny, gd yż w przeciwnym rnie mo że być uznany za l!:n1m łego. Jednocześnie wzywa się wszystlde o ~oby, które mogą udzielić wiadomości o zagin ionym, aby w terminie p owyżs zym doniosły o nich Sądowi. KA-2326 Sąd Grodzki w Lodzi, Oddział Cywilny na podstawie art. 5 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 l~oku (Dz. Ust. R. P. Nr 40/45, poz. 226) w sprawie Nr Zg. 65/46 ogłasza, te na wniosek Marty Żerkowskiej, zem. w Lodzi, ul. Karolewska 6, wszczęto postępowanie o uznanie za zm a rłego, zaginionego Feliksa Żerkowskiego, syna Rocha i Katarzyny Z Dcminiaków, urodzonego w Lodzi, dnia 14 lutego 1905 r. Zaginiony w 1939 r. zam i eszkiwał w Lodzi, a następnie w dniu 3 września 19B9 r. został powołany do wojska i wcielony do pułku, który wymaszerował na front. Od tego c;!:asu nie ma o nim żadnej wiadomości. W związku ;!: powyższym wzywa się zaginionego, aby w terminie czterech '(4) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Lodzi. Oddział zrn.prłego. Jednocześnie wzywa się wszystkie osoby, k tóre mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły o nich Sądowi. KA-2254 art. 5 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 roku (Dz. Ust. R. P. Nr 40/45, poz. 226) w sprawie Nr Zg. 36/46 ogłasza, że na wniosek Marii Borkowskiej, zam. w Lodzi, ul. Marii Skłodowskiej 4, wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłego zaginionego Jana Borkowskiego, syna Wincentego i Marianny z Samełków, urodzonego w 1907 r. w Graj ewie, pow. Augustów. Zaginiony w 1939 r. zamieszkiwał w Łod~i przy ulicy Radwańskiej 47. był st. posterunkowym P. P.; na początku września 1939 r. był ewakuowany de;> Lwowa, ostatnio wi dziano go we wrześniu 1939 r. w okolicy Lucka. W związku z powyższym wzywa się zaginionego, aby ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Lodzi, Oddział zmarłegq. Jednocześnie wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielie wiadomo~ci o zaginionym, aby w terminie powy~szym doniosły o nich Sądowi. KA-2253 art. :; 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 roku (Dz. Ust. R. P. Nr 40/45, poz. 226) w sprawie N~ Zg. 68/46 ogłasza, że na wniosek Heleny Kaciukiewicz,. zam. w Łodzi, ul. Pomorska 40, wszczęto postępowanie o stwierdzenie zgonu Piotra Kaciukiewicza, syna Teofila i Joanny z Kisielów, urodzonego dnia 20 października 1880 r. Zagir,iony w 1939 r. zamieszkiwał we wsi Kisielewo, gm. Soły. pow. oszmiańskiego a następnie w dniu 21 stycznia H/45 r. zóstał aresztowany w Kisielewie i osadzony w więzieniu w Wilejce. Od tej pory wszelki ślad po nim zaginął. W związku z powyższym wzywa się zaginionego, aby w terminie jednomiesięcznym od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim. w Łodzi. Oddział Cywilny, gdyż w przeciwnym razie zostanie stwierdzony zgon. Jednocześnie wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły o nich Sądowi. KA-2255 Sąd Grodzki w Lodzi, Oddział Cywilny na podstawie R. p. Nr 40;45, poz. 226) w sprawie Nr Zg. 129 /4~ ogłasza, te na wnlose)c Konstantego Adama Mierkowskiego, zam. w Lodzi. ul. Lokatorska 13-a. wsz c zęto postępowa n ie O uznanie za zmarłą zaginionej Apolonii Agaty lviierkow Jldej z Fiszerów, córki Stanisława i Marianny z Opuchowlkieb. urodzonej w 1883 l'. Zaginiona w 1914 r. zamieszkiwała w Łodzi przy ulicy Karola 26, a następnie w lecie 1914 r. wyjechała w głąb Rosji, skąd do chwili obecnej nie powróciła i nie dała o sobie żadnych wiadomości. W związku z powyższym wzywa się zaginioną. aby ogłoszenia zgłosiła się w Sądzie Grodzkim w Łodzi, Oddział Cywilny. gdyż w przeciwnym razie może być uznaną za zmarłą. Jednocześnie wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionej, aby w terminie powyższym doniosły o nich Sądowi. KA-2327 Sąd Grodzki w Lodzi, Oddział Cywilny na podstawie art. 5 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 roku (Dz. Ust. R. P. Nr 40/45, poz. 226) w sprawie Nr Zg. 77/46 ogłasza, ŻE' na wniosek Józefa Horpikera, zam. w Łodzi, ul. Andrzeja 27-a, wsz c zęto postępowanie o uznanie za zmarłą, zaginionej Anny z Fundów Horn!kerowej, córki Owadie i Heleny, urodzonej we Lwowie, w styczniu 1914 r. Zagini()na w 1939 r. zamieszkiwała we Lwowie, a następnie przebywała w ghetto we Lwowie, gdzie zaginęła w czasie likwidaeji ghetta przez Niemców w 1943 r. W związku z powyższym wzywa się zaginioną, aby ogłoszenia zgłosiła się w Sądzie Grodzkim w Łodzi, Oddzi a ł Cywilny, gdyż w przeciwnym razie mo ż e być uznaną za zm a rłą. Jednocześnje wzywa się \\"6zystkie osoby, które m ogą udzielić wiadomości o zaginionej, aby w terminie powyższym doniosły o nich Sądowi. KA Sqd Grodzki w Łodzi, Oddział Cywilny na podstawie R. P. Nr 40 /45, poz. 226) w sprawie Nr Zg. 159/46 ogłasza, że na wniosek Jadwigi Jerzewskiej, zam. w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 2'i7, wszczęto p ostępowanie o u7.nanie za zm arłego z:aginionego Mieczysława Jerzewskiego, syna Włady sława i Marianny z Kurasiewiczów, urodzonego w Łodzi, dnia 26 lipca 1805 r. Zaginiony w 1939 r. zamieszkiwał w Lodzi, a następnie w sierpniu 1939 r. został powołany do słutby wojskowej i od tej pory brak o nim wiadomości. Vi" związku z powyż szym wzywa się zaginionego, aby ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Łodzi, Oddział Cywilny, gdyż w prz.eciwnym razie może być uznany za zmarłego. Jednocześnie wzywa się wszystkie osoby, które mogą ud z ielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie powy~: ~zym doniosły o nich Sądowi. KA-2257 R. P. Nr 40/45, poz. 226) w sprawie Nr Zg. 17/46 ogłasza, że na wniosek Genowefy Kobus, zam. we wsi Jadwinin, Nr 4, gll'. W;dzew, pow. łaskiego, wszczęto postępowanie o uznanie. za zma rłego zaginionego Bolesława Jana Kobusa, syna' Wojciecha i Elżbiety z Plutów, małż. Kobusów, urodzonego w Jadwininie, dnia.( października 1901 roku. Zaginiony w 1939 r. zamieszkiwał we wsi Jadwinin, gm. Widzew, pow. łaskiego, skąd w dniu 6 września 1939 roku udal się do Warszawy, gdo:ie widziano go 13 września 1939 roku, a następnie ślad po nim zaginął. W związ1w z powyższym wzywa się zaginionego, aby w terminie trzech (3) miesięcy od ukazania si~ niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Łodzi, Oddział zmarłego. Jednocześnie wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły o nich Sądowi. KA-2251 R. P. Nr 40/4:1. poz. '26) w sprawie Nr Zg. 11/46 ogłasza, ' że na wniosek Zofii Silbers('hlng. zam. w Łodzi, ul. Zerom~ ski ~go 39/17, w s zczęto postępowanie o uznanie za zmarłego, 1 zaginionego Wiktora Silberschlaga, syna Chaima i Ruchli z domu Miiller, urodzonego w Stryju, dnia 11 listopada 1911 roku. Zaginiony w 1939 r. zamieszkiwał w Stryju, a następnie dnia 23 czerwca 1941 r. powołany został do Czerwonej Armil i brał udział w dziaianiach wojennych, od tej pory wszelki ślad po nim zaginął. W związku z powyż szym wzywa się zaginionego, aby ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Łodzi, Oddział zmarłego. Jednocześnie wzywa się 'wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie P(lw:,;ższym doniosły o nich Sądo',Vi. KA-2250 art. 5 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 roku (Dz. Ust. fi. P. Nr. 40/45. poz. 226) w sprttwie Nr Zg. 4/46 ogłasza, że na wniof'ek Ireny z Himme1blauów Jakubowiczowej, zam. w KatowiGach, vl. Słowackiego 19, wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłego zaginionego Leopolda Jakubowicza,. syna Stani ;; ł a wa - Szlamy i Guldy z domu Rozental, małż. Jakubowicz, urodzonego w Lodzi, dnia 5 lipca 1905 roku. Zaginiony w r. zamieszkiwał w Łodzi, a następnie został o s ~:ó: on y Vi zhcito w Warszawie. W zw iązku z powyższym wzywa się zaginionego, aby w terminie trzech (3) mi e s i ęcy od ukazania się niniejszego og łoszenia zgłosił s ię w Sądzie Grodzkim w Lodzi, Oddział Cywilny, gdyż w przeciwnym razie mo;l:e być uznany za zmarłego. Jednocze śnie wzywa się wszystki,) osoby, które mogą udz ielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły o nich Sądowi. KA-2248 l i Nr 33 R. P. Nr 40/45, poz. 226) w sprawie Nr Zg. 3/46 ogłasza, że na wniosek Dr. Wiktora Messingera, zam. w Katowicach, ul. Słowackiego 19. wszczęto po s t ępowanie o uznanie za zmarłą, zaginionej Eugenii Messingerowej, córki Salomona i Sali z Immergllicków małż. Himmelblau, urodzonej w Krakowie. dnia 22 września 1900 r. Zaiiniona w 1939 r. zam i eszkiwała w Łodzi. a nas tępnie przebywała w ghetto w Krakowie, skąd została umieszczona w 1943 r; w obozie pracy przymusowej w Płaszowie, a później w fabryce amunicji w Skarżysku. W związku z powyższym wzywa się zaginioną, aby w terminie trzech (3) miesięcy od ukazania się niniejszego ogloszenia zgłosiła się w S ądzie Grodzkim w Lodzi, Oddział zmarłą. Jednocześnie wzywa się wszystkie osoby, które mo gą udzielić wiadomości o zaginionej, aby w tel'minie powyższym doniosły nich Sądowi. KA-2247 GRODZKI W KATOWIC4CH Gansiniec Emilia z Mich ałkowic, ul. Katowicka 10, wniosła o uznanie m ę ża 'swego Roberta Gansinieca, urodz. 12 kwietnia 1888 r. w Sieku za zm a rłego. Wzywa się Roberta Gansinieca vel Zacharewicz, aby do dnia 15 lipca 1946 roku zgł os ił się w tutejszym Sądzie, gdyż w przeciwnym razie mo ż e być uznany za zm o rłe go. Równocześn i e wzywa się osoby, które mogą udz ie lić Sądowi wiadomo ś ci o zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły o tym Sądowi. (Zg. 57/46). KA-2285 S~D GRODZKI W KRAKOWIE Na \V'niasek Lerkow ~tt,er Simy z am i eszkałej w Krako. wie, wszczyna Są,d pos ');ępo.wanie celem uznania za zmarłą Reisli Leukowitzer, ur odzonej w Bochni, CÓl'ki Naira i Lejby Schnupft!\Jbaków, zamies'zkalej ostatnio w Krakowie, która miała zginąć w maju 1944 w Oświęcimiu. Wzywa Sit wymienioną, aby do 3 mies ię cy dala o sobie wiad o mość jako, też o;,oby mające o wymienionej wiadomości, aby doniosły w powyższym tei1lllinie sądo wi. GA-209 S.~D GRODZKI W GNIEźNIE V. Zg. 31/46. Stanisł awa PiJarska, z domu Kowalska, zamieszkała w Gnieznie, ul. RZeźnicka 6 m. la, złożyła wniosek, aby zaginionego kupca Ferdynanda Pilarskiego, urodzonego 19 ozerwca 1008 w Inowrocław iu, syna Jana, ostatnio zamieszkałego w Gnieźnie, uznać za 7.marłego. Wzywa się wymienionego zaginionego, aby najpóźniej w terminie wywoławczym w dniu 18 lirpca 1946 r zgło,sił się o godz. 10 przed Sądem, sala 18, w przeciwnym razie wstamie uznany za zmarłego. Wszystkich, któl"zy mają w i adomo,ść o życiu lub śmierci zaginionego, wzywa się 'niniejszym, aby najpóźniej. w tei1lllimie wywoła,nia, zawiadomili o tym Sąd. KA-~~65 S~D GRODZKI W ' BIArJYMSTOKU Sąd Grodzki w BiaJyms toku na zasadzje art Dekretu z dnia r. (Dz. U. Nr.40/45 poz. 226), oraz zgodnie li postanowieniem li dn r., ogłasza, że na skutek wniosku Ludwiki Jaromy, zam. w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 33, wd rożone zost ało postęp owanie, celem u stalenia faktu śmierci Henryka Jaromy, i z mocy art. 5 p. 2 tegoż Dekretu wzywa tegp ż Henryka JarolllY, mę~a wniosk9dawczyni, a syna Albi,na i Stef am ii z Gryncewiczów, urodzonego w Bi a łymstoku 16 sierpnia 1907 roku i ostatnio zam i es z;kałego w BialYI!lstoku, który pra wdopodobnie na jesieni 1941 r. został rozstrzelany przez wł a,dze okupacyjne niemieckie w obozie jeńców w Kozi\)lsku i pochorwamy w Katyniu, aby w terminie miesięcznym od daty opublikowania niniejszego stawił si~ w Kancela,rii S ą du Grodzkiego w Białym~ ~to 'k~, albowiem po tym czasie n ast ąp i smvierozenie faktu Jego ~onu. Nadrto Sąd Grod1Jki w Bi a łym.stoku wczywa W8Zy~ stkich, kltórzy o życiu lub śmierci pol~i en ionego Henryka Ja ~my P?~iadają w~a~~~o ~c i, by o znanych sobie fa:kt~ch za WiadomIlI Sąd na.1 pozmej w oznaczonym wyż e j terminie do sprawy Nr Zg. 10/46. KA-2370 S;iD GRODZKI W tyrardowie Na wniosek Stanisława Gum i ń sk iegq, zamies2ikałego w Żyrardowie przy ulioy 11 Listopada Nr 57, to,ezysię postęwanie o u1!nanie Haliny_Feliksy z Kryger ów Gu.mińskiej, córki Fajwela i Mariem z Wiskitskich, lat 32, lctóra aresztowana w roku 1942 przez żandarmerię niemiecką i wywie'ziona w niewiadomym kierunku dotąd nie powróciła, za zmarłą. Sąd Grodzki w żyrardo.wie wzywa Halinę-Felibę z Krygerów Gumińską do stawienia się w S ądzi e prze<! upływem 6 mi es ięcy od chwili 0głosz,enia niniejszego wezwania, gdyż w pl'zeciv.'ijly:m razie moż e być uznana za zmarłą.. Wzywa się ""1szystkich, którzy mogą udzielić w i adomości o zaginionej Halinie Feliksie Gumińskiej, aby w termi,nie powyż':szym do. nieśli o niej Sądowi. KA-2104 Na WIJliosek Andl'zeja Wiśniew:sk iego, zamieszkałego ~ Żyrardowie przy ulicy Sportowej Nr 18, toczy się postępowanie o uznanie Józef y z Potargowiczów Wiśn i ewskiej, córki Piotra i Zofii z AdamozyO<ów, lat 52. która w roku 1914 wyjechał a do Rosji i dotąd nie powróciła, za zmarłą. Sąd Grod~ ki w Żyrardowie wzywa Józefę z Potal'gowiczów Wiśniew,ską. do stawienaa się w Sądzie pr zed upływem 6 miesięcy od chwili ogłoszenia nlniej.s'l.ego wezwania, gdyż w przeciwnym raze może być umiana za 7.marłą. Wzywa się wszystkich, którzy mogą udzielić wiadomości o z,aginionej J ózef ie z Potargowiczów Wiśniewsk i ej, aby iw term.imi e powyższym donieśli.6 niej Sądowi. KA-2103 Na wniosek Władysław a G o łębiow ski e go. zamieszkalegow Ż yr ardowie przy ulicy Żabiej ' Nr 3, toczy s ię post ępowanie O Ullnanie Emmy ~ Cerbija,nów Gołebiowskiei, córki Ludw~ka

3 Nr 33 MONITOR POLSKI - Dnia 11 kwietnia 1946 r. 3 i Emilii z Kunków, lat \ 49, która w roku 1916 wyjech ała do Niemiec i do tąd nie pow róciła, za zmarli):. S ą d Grodzki w ~ y ra rdowi e wzywa Emmę z Cerbijanów Gołębiowską do stawienia się w S ądzie przed upływem 6 mi esięcy od chwili oglo' śzenia niniejszego wezwania, gdyż W przeciwnym razie może być Uzna.na. z azrnarłą. Wzywa s i ę wszystkich, któl1zy moga ud7lielić w iadomości o zaginionej Emmie.z Cerbijanów Gol'; biowsikiej, aby w termi.nłe powyższym donie śli o niej S ąd o wi. KA-2102 Na wniosek Władysławy Olurasa, zamieszkałe j' w Ż y rardowie przy ulicy 7 Listopada Nr 27, toczy się postęp o w an i e o uznanie Pawła Okirasy, syna Marcina i Rozalii z Kał amajskich, który powołany w 1914 roku do wojiska dotąd nie powrócił, za zma rłego. Sąd Grodzki w Żyrardowie wzyrwapa. wia Okrasę do stawienia się w Sądizie przed upływem 6 miesięcy od chwiili ogłoszenia mmej.szego wezwania, gdyż w przeciwnym razie mo'że być u'zmany za zmarłego. W zyrwa s i ę w8zylstkrcb, kt61'zy mogą udzi e lić ~iadomo ści o zaginionym Pawle Okrasa, aby w terminie powy:hszym donieś li o nim Sądowi. KA-2101 S~D GRODZKI W JAśLE Stanisla.wa Roth zamężna. PodrazOowa, zamieszkała w GO'Tzejowej, poczlta Sjedliska Bogus'z, powiat Jasło, przedstawiła wniosek o mmanie za zmarł ą Chaji Sary Sozperberowej, lat 45, urodz. w GO!1Zejo.wej, zamieszkałej w B rzostku, córki Dawida RotJu\lana i Freidy Roth., która miała być aresztow!lina przez władze niemie&cie i stracona w B ełżcu. Sąd Grodzki w Jaśle wzywa Ohaję Sarę Sz,perber, aby w terminie G miesięcznym od daty ukazania się tego ogłoszenia w dzienniku urzędowym zgłosiła się w tym Sądzi e, gdyż w pł'zeci-wnym razie może być uzma na (Za zmarłą. RównieŻ osoby, które mogą udzielić wiadol!llości o 'Zaginionej wzywa się, aby w terminie powyższym doniosły o niej Sądowi. KA-2010 GRODZKI W BEŁCHATOWIE Sąd Grod2lki w B ełchatowie, powiatu pio:t11kowskiego, podaje do publicznej wiadooności, że lila '\W}.i-osek FrandsZJk.i ~nioch, zamieszkałej w POTębie, gminy Łękawa, powiiatu piotr kowskiego, wszczęte zostało postępowanie o u'lllla!l1ie zaginio '!lego Jana śniocha, syna Szczep3lIla i JuliaMlY. urod7{)nego lo maja 1899 roku., mieszkańca POl'ęby, za '2IIna,rłego. Śnioch \rzekomo mial polee jako żołnierz w dniu 6 wr'ze śnia 19391', IW wynillmi nalotu niemieckiego na wieś Cielą;dz, na szosie trawa_mazowiecka - NO'We Miasto. Wzywa się Jana Śoni o cha, aby w terminie trzechmiesięe21nym od ukazania się runiejszego ogłoszenia zgłosił się do Sądu Grodzkiego w Bełichatowie, gdyż w Pl1Zeci.wnym razie m~ być UI2lnMly za zmariego ora,z wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości io zaginionym, aby w term1rue powyż.szym donio'9ły o nim teanue SądOlWi. (Zg. 2/46). KA-2008 GĘODZKI W KROśNIE Alina S~upińska, zam. w Kr'ośnie; ul. Kościuszki Nr 11, WIllosi o 1li7Jllanie jej męża Romualda Skupińskiego za zmarłego. Romuald SkupińSki, urodzony w Przemy_ ślu, syn Wojciecha i Ma'rii z Burgerów, aresztowany dnia 4 marca roku przez gestapo niemieckie, za'stał wywieziony i osadzony w obozie w Oświęcim ~u, skąd następrue w drugiej połowie roku 1944 przetransportowano!~o do obozu w Oranienburgu, gdzie prawdopodobnie zginą.ł przy pracy w fabryce samolotów Henkla w czasie bombardowania przej, lotnitctwo alianckie. Wzyrwasię Romualda SkUlPińskie go,. aby w terminie do trrzeoh miesięcy od dnia ogło,szenia w "Monitorze Polskim" zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Kro,śnie, gdyż w Pl'lZeCłWlllym razie może być U21n a,ny za =arłego. Wzywa się.ponadto wszystkic'h, którzy maj ą. wiad omo ść, iż Romuald Skupiński żyje, do udzielenia wiadomości o nim Sądowi w powyżs zym terminie. KA-2179 S~D GRODZKI W JELENIEJ GóRZE Sąd Grod'lki wjeieniej Górze w sprawie wnioskodawczyni Ma'gdaleny Stegemann, Jelenia Góra~ WoiLności 45, o uznanie za zmarłego,józefa Stegemanna, urodz roku Emsdetten - Westfalia, syna Augusta i Elżbierty, żołnier7a niemieckiego zagilllionego na froncie wschodnim w grudn iu 1944 roh,"u, wzywa Józefa Stegemanma, aby zgłosił się do Sądu, gdyż w przeciwlllym razie może być U2ll1any za zaginionego; wszystkie osoby, mogące udzielić wiadomości ozag-i. nionym., aby doniosły o ruch Sądowi w terminie trzech miesięcy. KA-1672 GRODZKI W CZĘSTOCHOWIE Sąd Grodzki w Częst<łchowie podaje do publicznej wiadomości, że Jadwiga J alrubowska_stocika, zamieszkala w C7lęstochowie, ul.' Focha 71, zgłosiła wniosek o 1l:2lllanie za zmarłego swego męża KOllstantego StoC'kiego, 8YJTIa Stanisława i Marii, ur. dnia 29 listopada 1895 roku w Gałkiino-Zabajkalsk cstatnio zami eszkałego w C2lęstochowie, który w początkach 1922 roku wyjechał z C 7Jęstochowy i po którym od tego czasu wszethie ślady zaginęły. Wzywa się wymieniooego Konstantego Stoclkiego, aby w terminie tmymiesięeznym. od daty opubliikow!lin.a niniejszego o głoszenia stawił się w kancelarii Sądu Grodzkiego w CZ/ęstochowie, albowiem po tym czasie nastą,pi uznanie go za mnarłego. Nadto Sąd Grodzki v.~zywa Wl&Zy$tkich, któmy o życiu lub śmierci pomienionegbo Kimstantego Stookiego posiadają wiadomości; by o 'lillanych sobie faktach zawiadomili Sąd najii'óilniej vi 07.lna.ezonym tenninie do sprawy Zg. 28/46. KA-2328 Sad Grodziki w Czę stochowie, Wydział Cywilny, w spl1lo. wi e Zg. 22 /46 podaje do publicznej wiadomości, że Alfreda Ciesielska, zam. w Często chowie, ul. Aniołów, osada fabryczna, wystąpił.a z wnioskiem o uznanie za zmarłego męża jej Lucjana Ciesielskiego, syna Stanisława i Władysł awy I z Carosów, uwdz:onego dnia roku w Wyczerpach. Dolnych, który, zmobi!~owany w sierpniu 1939 rok~ zaginli ł ~ ez wae, ści. Nillliejszym S ąd wzywa zagi'illonego do zgło,sze_ nia się w t erminie do 1 sierpnia 1946 roku do S ą du i podania swego miejsca zamies2.:kania, w przeehv"ilym razie zaginiony m o.ż e być uz nany za 7JI!ll.';rłego. 'Wzywa siję równ i eż wszystkich, którzy mają jakiekolwiek wiadomości o za.ginio. nym, aby w powy'ższym terminie doniosły: o Illich Sądowi. KA-2382 S ą;d Sh-D GROD~KI Vi KALISZU Grodz.ki w Kaliszu na mocy art. 5 1 Dekretu z ail. 29 siel'pnia 1945 ro,ku (Dz. U. R. P. Nr 40, p o.z, 226) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu '14 marca 1946 roku Zimna Helena, Zanl. w Kaliszu.pr,zy ulicy Wodnej 2 m. 17, wniosła do tutejszego. Sądu podanie o uznanie za zmarłego męża swego Józefa Zimnego, urodz. w Chelmcaeb., gro. Pod grodzie Kaliiskie, pow. kahskiego, w dniu 1 lkwietnia 1910 'roku, syna Wawrzyńca i Julianny z Adamiaków, który jako s t ały mieszlkaniec w,si Piwonice, gm. Podgrodzie Kalisikie, w dniu 29 sierpni a 1939 roku powołany zastal do wojska, do tej pory n ie powrócił i nie ma o nim żadnej wiadomo ści. Wzywa się zaginion ego, aby w ciągu czterech miesięcy od dnia wydrukowania ni,niejszego ogłoszenia w Dzienniku U rzędowym zgłos ił ' się w tutej'szym S ą dzie, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarł ego. W'Lywa się wszystlkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o :z;agmlonym, aby w. powyż,szym terminie donio,sły o nich Sądowi. KA-2377 S.1.D GRODZKI W STRZYżO WIE Aniela Wi śruowska, urodzona w roku 1894, córka Fran. ciszlka i Marii z Jakóbczaków, wyjechała z Kożuchowa w roku 1912 do Ameryki i od tego dz!lisu nie Gaje żadnej w~adomości o sobie. Zarządza się zatem na wniosek Józefa Wi ś niowskiego postępowanie celem uznania jej za zmarłą, a zarazem wrz.ywa się, aby Sądowi udziielono o niej wiadomo ści. Anielę W i śniowską wzylwa się, aby w przeciągu 6 miesięcy dała :zm ać tute}szemu Sądowi o. sobie, gdyż w przeciwnym razie uznaną zdstande za zmarłą. KA-2238 GRODZKI W CHMIELNIKU Sąd Grodzki w Chmie1ni!ku ogłasza o wsz.cręciu postępowania o uz nanie za zmarłą zaginionej Malinowskiej Marif z Wieliczk&w, córki Jana i AmIDy z Owadów,.lat obecnie 41, gdyby żyła, zamiesztkałej ostatnio na Wołyniu, wie 'ś Moczulanka, gmina LudJwiippl, powiat Kostopol, w{)jewództwo Łuck., która miała opu ścić doon rodzinny w roku 1926 i odtąd nie dała o sobie żadnyclj. WlLadamości. Postępowanie wszczęto na wniosek męża zagindonej Władysława Malinowskiego ze wsi i gminy Drugnia, powiatu st.opnickiego, wojewódzwa kieleckiego. Sąd wzywa Marię Malimowską do zgłoszenia się w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie może wymieniona być uznana za zmal'łą oraz prosi osoby mające o ni ej wiadomości o. udzielenie ich Sądowi w powy ~szym terminie. KA-2225 GRODZKI W W Ą.BRZE~NIE Sąd Grodzki w WąbrzeZnie wsziczął na wn.iosek Heleny Bauerowej z Wąbrzezna postępowanie o uznanie za ZIlIlarlego jej męża Herberta Bauera z Wą.bl'Zeźna, urodz. 8 marca 1892 roku, lcl;óry zaginął 'W styczniu 1945 roku w Toruni'.l po.dczas podróży. Wzywa się Herberta Bauera, aby dnia 26 czerwca 1946 roku o godz. 10 zgłosił się w Sądzie Grodzikinu w W ąbrzeznie, gdyż w przeciwnym razie może być Uzmany za zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginiloj1ym, aby w po.wyższym terminie doniosły o :nim Sądowi Grod'l.:kiemu w WąbrzeZnie. KA-2219 S~D GRODZKI W STARYM SĄ.CZU Na wniosek Stalll ijsława S,kocznia w Stadłach zar.ządza się WS7lezęc.1.e postępowaillia, celem uznania za =arłych: 1) baka Wildfeuera, lat około 66 liczącego, 6YJTIa Sendera i Gitli z Wildfeuer6w; 2) Sendera Wildfeuel'a, syna baka; 3) Rojzy Wi;ldfeuer, córki I za;ka; 4) Goldy Wildfeuer, córki kaka; 5) Hany Wi~dfeuer, córki I:t;aka; 6) Gizeli WHdfeuer. córki bakaj 7) Blimy Lustbaderowej, la.t około 73 liczącej, córki Jakuba i Estery Wildfeuerów; '.8) Arona Lustbadera, lat około 44 liczącego, syna Berla i Blimy Lustbaderów; 9) HLrscha Lustbadera, lat około 49 liczącego, SYJTIa Berla i BIj,.. my Lustbaderów; 10) NachmMla Wildfeuera, Lat około 61 liczącego, syna Jakuba i Estery; 11) Mechla Leiba d,w. im. WHdfeuera, lat około 55 liczącego, syjtia brata N aohmana Wild.feuera; 12) Simy Willdfeuer, lat około 56 liczącej, żony Mechla Leiba dw. im. Wildfeuera; 13) ' Amalii recte Małki Wildfeuer, łat około 60 liczącej, córki Sendera i Gitli Wlldfeuerów. POwylŻsi od 1-12 stale zamies2lkali w Starym Sączu - zaś od 13 w StadłaC'h. Zostali oni w dniu roku wywiezieni przez władze okupacyjne transportem ludności życowskiej do ghetta w Nowym Sączu, następnie do obozu kon~mracyjnego w Oświęcimiu, gdzie mieli. zginąć. Wzywa się zaginionych, aby w ezasokresie trzech miesięcy licząc od dnia zamieszc.zenia niniejszego ogłoszenia w dzienniku u r~'"ędowym.,monitor Polski", zgłosili się, gdy'.i; w przeciwnym razie mogą być uznani za 7l!Ilal'łyci1. Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionyclj. aby w powymzym termini9 donioeły o nich S~dowi. KA-2243 GRODZKI W PUŁAWACH Sąd Grodzki w Puławach wzywa: Jana Sadurskiego, syna Konstantego i Eleonory z Woj daszków, urodzonego r. w Po ż ogu, zmobilizowanego w sierpniu r. i zaginionego w czasie wojny polsko-niemieckiej, aby w terminie 4 miesięcznym zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie zostanie uznany za zmarłego; wzywa się oloby, które mogą udzielić wiadom oś ci o zaginionym, aby w powyż szym termw,e donio~o nich Sąclowi (Zg. 2/46). K.A~24.05 S~D GRODZKI W WOŁOM IN!E, Sąd Grodzki w Wo ł omini e n a zasadzie art. 5 i 6 Dekretu z dnia 29 sierpnia r. Dz. Ust. Nr 40, poz. 226 ogłasz a, ż e na skutek wniosku \Ver oniki Goc11ewsldej, zamieszkałej w Wołomin i e, ul. Szopena 3, z os tało ws zczęte postępowanie celem uzania za zm arłego J ózefa Godlewsldego, męża petentki a syna J ana i Zofii z Okołów, urodzonego w 1686 r., zamieszka łego ostatnio w pulsku,. który zag inął w czasie wojny w roku 1914 pod Królewcem, obecnie nieznanego z miejsca pobytu, aby w terminie t rzym ie się cznym od daty opublikowania mmejszego s tawił się w S ądzie Grodzkim w W ołominie, gdy ż po tym czasie n as tąpi uznanie go za zmarłeg o. Nadto Sąd Grodzki w W o ło minie wzywa wszystkich, któr zy ożyciu lub śmi erci J ózefa Godlewskiego mają wiadomo ś ci, aby 'o znanych sobie faktach zawiadomili Sąd najpóźniej w oznaczonym powy ż ej terminie do sprawy Nr Zg 1/46. KA-2279 S~D GRODZKI W ŻMIGRODZIE, Na wniosek Pinkasa Wohlmutha w Żmig ro dzie, wszczyna się postępowanie o uznanie za zmarłych Mechla Erenreicha, s. Salomona i Sary oraz Freidy Erenreich, c. Natana, i Fani ze Żmigrodu, którzy mieli być zamordowa~i VI Hallbowie VI 1942 r. Zaginionych wzywa się, aby do dnia 15-go czerwca 1946 r. zgłosili się w wymienionym sądzie, gdyż w przeciwnym razie będą uznani za zmarłych. Osoby, które mają wiadomo ś ć o zaginionych, winne donieść o tym sądowi w powyższym terminie. (Zg. 14/46). KA-22'17 Na wmosek Mieczysł awy Wdówki w My tarce wszczyna się postępowani e o uznanie za zm arłego Leona Wdówkę, syna Władysława i Marii ze żmigrodu Nowego, który miał umj,"zeć w Oświęcimiu. Zaginionego wzywa się do stawienia się w S ądzie do 15 czerwca 1946, w przeciwnym bowiem razie b ę dzie uznanym za zmarłego. Osoby, które mają WIadomości o zaginionym,.powinny w powyższym terminie donieść o nich sądowi. (Zg. 16/46). KA-2278 GRODZKI W INOWROCŁAWIU Antonina Choj.nacka z I'nowrocławia złożyła wniosek o U2lnanie za zmarłego jej męża J IlIna ChojJlackiego, zamiest. k lllłego w Inowrocławiu. ul. Toruń'ska 65, ktw'y w 1939' r. zos t ał powoł any do wojska i zagi'nął. 'Wzywa się przetjo wy_ mienionego, by do dnia 30 listopada 1946 r. zgłosił się w SąaZlie GrodzIcim w Inowrocławiu pod rygorem uznania go za 2lmarłego. Wzywa się nadto wszy'stkicl1 mo gących o nim udzielić wiadomości, by donie śli o tym S ą dowi w tenninie wymiemo.nym(zg. 43/46). KA-2222 S~D 'GRODZKI W OSTROWCU S ąd Grodzki w Ostrowcu ogłasza, że Perla Hejne. zamieszlkała w Łodzi" ulica l-go Maja Nr 18, wnio sła sprawę o u :zmauie zaginioinej RuchU Si!;man, có.rki Jo ska i Dwojry z Pereilmurerów, małzorrrk6w Hejne, urodzonej w 1875 roku w Ostrowcu, za 7ll!larłl): w dniu 9 maja 1946 roku. Sąd wzyme. zaginioną i inne osoby, mogące ud-zielić '0 zaginionej imlformacji:, alby zgłosiły się w ciągu 3 miesięcy, gdyż po uplywia tego terminu zagi:nio.na zosbn1e u'llila.ną za zmarłą. KA-2206 S~D GRODZKI'" MIĘDZYCHODZIE Ka~imieTz Wod.eclci, 1l'rodso.ny r. we Lwowie, syn Józefa i Allny z KozIow,sokich, który zamieszkiwał do roku 1925 w Lewicach, pow. międzychod 21ki.ego, a od r{)ku 1925 przebywał na pracy We Franoji we Fleuns, został dnia 15 grudn'ia 1929 r olru zatrzymany przez policję fl'all'llcu:ską i odtąd zaginął. N'a wniosek Matii Wode.okiej, :Dal? w Międzychodzie, ul 17 Stycznia 106, o uznanie z.ag,inionego jej męża lza zmarłego., wzywa się Kazimierza Wodeckiego, by dcl dnia 1 siel1pnia 1946 roku zgłos ił się w S ą dzie pokój Nr 6, gdyż w przeciwnym rene mo że być uznamy za zmarłego, a ws~ ystkie osoby, które mogą udzielić wiadomoś ci o zaginiolnym, aby w terminde powy~s~ doniosły o tym sądo.wi. (III Zg. 4/46). KA-2020 USTANOWIENIE KURATOR A NIEOBECNYCH OKRĘGOWY W WARSZA WIE Wyd'Ział I Cywilny Sądu Oh.-r~gow cg o w Warszawie obwieszcza, że wpłynął do Sądu Okrę gclvvcgo w Warszawie pozew Strąk FHomeny_Michaliny pr.zeciwko S trakowi Antoruemu. o rozwód oraz, Że dla nie'znanego z mie:isca pob3"tu Antomego, StrąJka został wyznaczony kurato'r w osonie adw. Prusieckiej Jadwigi, zam. w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 48. KA Wydział I Cywilny S ą du Okręgow<!go w Wars7.awie obwieszcza, 'że wpłyjtiął do Sądu Okrę gowego w Warszawie pozew Mariana FOl'mański e go przeciwko Teodozji Formań syj('j o rozwód oraz, że d!1a niellnanej z miejsca pobytu TeodJ~i Formańskiej zostal wy!l!li1aczony ku'rator w 06o.bie adw. Guz,. ka Bolesława, zam. w Warszawie prz~ ul. Kazimierzowskiej Nr 50. KA-2297 'wyd!2liał I ~1InV Są,tiu O~weg'o w Warszawie obwieszcza, że wpłynął do Sądu Ok!WOw"go Vf Wa'rszawie poo!lew Jadwigi PieeyOc prll~ ~m i erzowi PiecykOWi o ro:awód oraz, że dlanilwll'ulego z mieji!lea pob ~' tu Kazimierza Piecyka 2Of!ltal wyznac,zony L:u'I:'ator \V osobie adw. Stanisława Garli otd ego, zam. w Warszawie p l'zy ulicy Sł owa (' lciego 5/13. KA WydziaJ I Cywilny S.}du Okiręg owego w Warszawie ob Wl~a, A wpłynl}ł do &}du O:k;ręgowego w Wal'l~zawie po-

4 4 ZeW Władysławy WiŚJniewskiej przec.iwko. Henryko.wi Alfre dowi Wiśniew&kjemu Q l'q7.wód oł a.z. że dla nieznanego. z miejsca pobytu I-Ienryk.8._Alfreda Wiśniewskiego. został wyz.naczo. ny kurator w o.so.bie adw. Trzeciaka Mieczysława, zam. w Wa'l"szawie Pl'Zy ul. Sz;pitalnej 4. KA-2167 S4D OKRĘGOWY W CIESZYNIE Sąd Okręgowy w Cieszy.nie usta..nowił na zasadzie art. 157 k;pc. adwokata Dra T. Niwińskiego w Cieszynie kuratorem do zastępo.wania niez,na nego. z miejsca Po.bytu pozwa. IDego Rudolfa Braka, odlewacza metalo.wego, o.statnio. zamieszkałego w Dziedzicach; w sprawie z powód1ltwa, Anieli Brako.wej z domu Figura, p raeownicy fabryczmej w Białej, Krasińskiego 27. KA-2365 Sąd Okręgowy w Cieszynie ustanowił na zasadzie art. 157 kjpc. Dra Tadeusza Niwiń-skie.go, ad wo.kata, w Cieszynie, ku:ratorem do. zastępowania nieznanego z miej.sca Po.by tu pozwanego Wjtktora "Bittnera, ostatnio zamieszkałego. w Białej Krakowskiej, w sprawie z powód1ltwa Marii z KrY"\\O'1.łltów Bi'tltmerowej, zamies 1Jk ałej. w Białej, ulica 11 Listo.pada 65, o l"oz!w6d. KA- 23i36 Sąd Okręgowy w Cieszynie ustalilowił na zasadzie art. 157 kpe. adwo.kata. Janusza Miohalskiego w Cieszynie kuratorem do zasbępowania nieznanej z miejsca pobytu po. zwanej Marty Kawkowej z dollllu BOgUBz, ostatnio zamieslrkałej w BielSku, ulica Rzeźn icza 50, w s.prawie z Po.wóthtw'l Rudolfa KaWtki. z Bielska, ulica Rzeźnicza 50, Q rozwód. KA-2367 Sąd Okręgowy ' w Cieszynie ustalilowił na zasad.zie art. 167 kpc. adwokata Dra Tadeusza Niiwińsldego w Cies.zynie kuratorem do zastępowania nie1ll1anego z miej.sca po.bytu pozwan~go Gotfryda, Waltera Kaspara. o.statni:o zamies'llka. lego w Ohorzowie, Rynek 9, w sprawie z pow6dztwa Mo.niki Kaspar z domu Lihockiej, zamieszkałej w Bielslru, ulica WenceliJSa l, O rozwód.. KA-2il68 M.ONITOR POLSKI - Dni~_1_1_k_~~etn.-}a ;:r:.:,... Nr 33 ratorem do zastępo.wania niemanego z miejsca po.bytu,janusza J6 śkowsk iego, ostatnio ~111ieszkałego. w Kaliszu, w sprawie z Po.wództwa Stefanii Jóśko.wskiej pr-l:eciwko. temuż Januszowi Jó śkow,skiemttl o rozwoo i w,zywa nieznanego, z miej,sca pobytu, aby się zgloliił do uczestniczei!lia w pomip nionym pro.cesie. KA-2265 Sąd Okręgo.wy w Kaliszu Wydział Cywilny po.daje do wiadomości, że na podstawie art K.C.P. Adwokat Fortunat Gzowski z Kalisza został ustanowiony kuratorem do zastępo.wania nieznanej z miejsca pobytu Marianny z Bąc zaków Wojciechowskiej, ostatnio. zamieszkałej w Kaliszu w sprawie z Po.wództwa Władysława Wojciecho.wskiego przeciwko tejże Mariannie Wo.jciechowskiej o rozwód i wzywa nieznaną z miejsca pobytu, aby się zgłosiła do uczestniczenia w Po.mienionym procesie. KA l S4D OKRĘGOWY W TARNOWIE Sąd O!kl'ęgQwy w Tarnowie, Wydziai I Cywilny podaje do wia.domości, że '1Ul Po.dstawie art k. p. c. Mgr. Krę:rel, adwokat, zamieer.!:kały w Tarnowie, został ustanowiony kurato.rem do. zastępowania nieznanej z miejsca pobytu Wandy Ostrowskiej, olftatnio zamieszkałej w Pilźnie, w sprawie powództwa Dra Zdzisława Ost'ro,wskiego w Pilź. nie p11zeciwko. Wandzie z Lukaszewskioh 08tlrowskiej o u znanie małżeństwa za ro. 2lWią'Lane i wzywa nie z.naną z miejsca pobytu aby.się zgłosiła do. uozes'bniozenia w pomienia. nym pl'ocesie. KA-2161 S ą-d Okl'ęgtowy w Tal1nowie, Wyd zia ł I Cywilny podaje dio wiadomości, że na Po.dstawie art. 157 l k. {l. c. Mgr. Boglwki, adwokat, zamies2'lkaly w Tarnowie, Zo.stą l ustanowiony kuratorem do. za.i!b~powania niezna'nego '& mipj.s(!:l po bytu Sta.lllj,g!a.wa Magiery, ostatnio. zamieszkałego w ZaC'larniu, w sprawie powództwa PaulLny z Kieciów Magiel. owej przeciwko StMlislawowi Magiera o u1lnanie. małźc:hl'twa za rozwiedzio.ne i wzywa nieznanego z miejsca pobytu, aby się 1lg10sil do uozestlll,iozcil!ia w pomienio.nym "proce.'sic. K.\ I I. I W rejestrze małżeńskich praw majątkowych wpisano dzisiaj na stronie że r o.ln ik Mieczysław Niemier z Radoszkowa i Teresa z l\1ajchrzaków ko.ntra.k tem no.1adalnym z dnia 10 czerwca 1939 zawarli ogólną wspólna ś0 m a j ątkową w myśl przepisów ustawy cywilnej z wykluczeniem dalczego iej trwania po śmierci jednego z mal: ż on!{ów. KA U N l E W A Z N I E N I E U T RA C.) N Y C H TYTUŁó W NA OKAZICI E LA WZBRONIENIE WYPŁAT ~t~d GRODZKI W WARSZAWJE Są d Grodzki w Warszawie, Oddzia ł l, wzywa posiadacza wekslu. wystawionego paez Towarzystwo Akcyjne "Mo.to.r" w Warszawie na zlecenie Waldemara Wło.dzimierza Zeydowskiego na su mę 2000 do.iarów St. Zjedn. Ameryki póln., aby w ciągu dni 60 od daty o.głoszenia zgłosił się do Sądu i okazał powyższy weksel pod rygorem uznania go za umorzony. KA-2302 ODTWORZENIE ZAGINIONYCH DOKUMENTOW S.~D GRODZKI W. W AJ..łSZA WIE S,!d Grodzl,i w Warszavvie, Odd ział I, w dniu 11 lutego 1946 r, postanawia odtwo rzyć dekret tre ści następującej: "Komis<lI'iRt n zą du m. sl Warszawy Nr - Warszawa, dnia 14 maj <l HJ2ll r, Dekret. Na zas~dz i e ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. (Dz. U.R.P. Nr 4Gi Hl2S r., poz. 454) nadaję Panu Na-. picrkow'3kicm u Kazimierzowi Julianowi, zamieszkałemu w m. sl Warszawa, ul. Żurawia 9, ty t '.l ł oraz prawo. wyl~ onywania zawodu miernic'zego przysię,;;łe go. Ko.m isarz R ządu (-) Jaroszewicz. Przepism'.q przysięgę złożono: w dniu 14 maja 192G r. podpis (-) Jm oszewicz". KA "- S4D OKRĘGOWY W PIOTRKOWIE Sąd OIIcn-ęgowy w Piotl'kowie ogłasz a, że Po.stano.wieniem t dm.ia 25 1uJtego 1946 roku w sprawie Co. 26/46, dla zacllo watlia praw i nlają.&u nioobecne.go i z miejsca Po.bytu ni~ Sft&nego Jerzego Kańskiego, właściciela majątku ruchomego ł nierocllomego w Piotrkowie - ustanowił kuratoira w o.sobie Jana Ka.4SkiegQ, lz8miesl!kałego w Pio1lrtkowie, ul. Toruńska Nt1' 8. K-1992 Sąd Okręgowy w Piotrko.wie, Wydział I Cywilny, o.bwieszcza, że WlPlymą.ł do Sądu Okręgowego w Pio.trkowie Po.zew :Anny Ko.pyŚć przeciwko niez'ilanemu z miej.sca pobytu IzylIIDl"owi Kopyściowi, osta'tnio zamies7.ikałemu w m. Iwa.cewi. ~, województwo poie.skie, {) rozwód o.raz że ooa!dowion~.. zoijba.ł jego kurator w osobie a.dwoka.ta Jerrego Osińskiego., IZ8m~ałego w Piotrlko.wie. W zy;wa się Izydo ra Kopyścia do uczestniczenia w powyższym ptocesie. KA-2007 s~ OkIręgowy w Piotlrtloowie,.Wydział I Cywilny, obwieszcza, że wpłynął do Sądu Okręgo.wego. w Pio,tl'kowie po zew Waełia.wa Piłatowskiego pl'zeciwko. ljlieznanej z miejsca pobytu Paulinie - Janinie Piłatowskiej, ostatnio. zamieszkałej w SilllCieaoh, gm. Macho:ry, pow. TomasZÓW' Maz., (} ro~ w6d oraz że UtStanowiO'llY został jej kurator w osobie adwokata Wiesława Pajewskiego,zamieszka.łego w Piotrko.wie, ul. SlowMkiego 8. Wzywa się PauHnę_Janinę Piłato.wską. d.o uczestniezenia w po.wytszym pro.cesie. KA-2162, S4D OKRĘGOWY W PIOTRKOWIE :Wyd!. Zamiejsoowy w Częswch(}wie SQJd <>k:ręgowy w Piotl~owie, Wydział Zamiejscowy w CzętI!toohowie, Oddział Cywimy (ul. Racławicka Nr 2/4) Po. daje do wiadoo1oooi, że na podstawie art. 157 l k. p. c., Ob.. adwokat Kazimicr.z Kie'szezyński, zamies ZJkały w Częstoehowie, Ko.pernika 21, wstał ustanowi()ljly kuratorem do za stępowalllia nieznanej z miejsca p'lbytu Janiny Chmielewskiej, ost.atnio zamieszkałej w C Z'ęs tochowie, Kopernika 20, w sprawie z Po.wódZJtwa Mieczysława Chmielew9kiego pl'ze ciwlloo Janinie Chmaelewskiej o roz.wód i wzyo.va nieznam~ z miejsca pobytu, aby sili: zgłosił/l do uczestnicze.nia w po.mienionym procesie. KA Sąd Okręgowy w Piotrkowie, Wydział Zamiejscowy w Częstocho.wie, Oddział Cywilny, podaje do wiado.mo.ści, że na podstawie art k. p. c. adwokat Maria Stypulkowska. zamieszkała ' w Często.chowie, II Aleja 16, została ustano_ wiona kuratorem do z:astępowania nieznanej z miejsca. Po. bytu JuliLMarii Mikołajc zyk, o.statnio. zamieszkałej w Krakowie, w sprawie z powództwa Ludwil(a Miiko.łajczyka przeciwko Julii_Marii Miko.iajczyk o ro.zwód i wzywa nieznaną z miejsca pobytu~' aby się zgłosiła do. uczestniczenia w Po.mis. nlo.nym procesie. KA-2261 Slłd Okręgowy w Pio.trkowie, Wydział Zamiejsco.wy w Częs tochowi e, Oddział Cywilny, po.daje do. wiadomo ści, że na podstawie art k.p.c. ob. adw. Mieczy sław Idźkowski, zami eszkały Vi' Częstochowie, ul. Dąbro.wskiego. 12, zo.stał u stanowiony kuratorem do. zastępowania nieznanego. z miejsca pobytu Antoniego. Lisa, ostatnio. zamieszkałego. w Cz.ęstochowie, R. Wieluński l!l, w sprawie z powództwa Stan isławy Lis przeciwko Antoniemu Usowi o ro.zwód i wzywa nieznanego z miejsca pobytu, a.by się zgksił do uczestniezenia wpomienionym pro.cesie. KA-2260 OKRĘGOWY W KALISZU S ą d Okl"<;g'o.WY w Kalislu, Wyd ział Cywilny, podaje do wi ~(hm oścj, że na podstawie <1rt. 157 ~ 1 K. P" C. adwokat Wło.dzitmiel'Z Tarw,yńSki. z Kal~sza został ustałl0w!o.ny ):{u- Są,d Okręg!Owy w Tarnowie, Wydział I CYlvilny podaje 00 wiadomości, że na podstawie a rt k. p. c. Mgr. Krężel, adwokat, zamies2jkały w Tal'lnowie, został usta,no\~io. ny kuratorem dlo zastępo.wani a niezmane,i z miejsca poby. tu Olgi Jadwigi 2 im. Boirucho.wej, ostatnio zam ieszkałej w Tarno.wie, w spra.wie powód?ltwa Władysława Józefa 2 im. Borucha przechvko Oldze oiadwidze 2 im. Boruchowej o rozwód i w'ijywa nieznatną (I; miejua pobytu) aby się 1Jgłosiła do uczestniozenia 'w pomienionym procesie. KA-l747 OKRĘGOWY W ZIELONEJ GÓRZE Sąd Okręgowy, Wydział Cywilny, w Zielonej Górz~ podaje do wiadomości, że na po.dstawie art. 157 l k.c.p. ApI. sąd. Teodor Siedlecki w Zielónej Górze, ul. Jelenia 15. został ustanowiany kurato.rem do. zastępowania nieznanej z miejsca pobytu Genowefy Wojtasińskiej, w sprawie z powództwa Jana Wojtasińskiego, dozo.rcy kopalni, zam. w Zielonej Górze, ul. 3 Maja Nr 70, powoda przeciwko Genowefie Wojtasińskiej z do.mu Wcisło, ' pozwanej o rozwód i wzywa nieznaną z miejsca pobytu, aby się zgłosiła do uczestniczenia w pomienionym procesie. KA-2397 Sąd Okręgowy, Wydział Cywilny, w Zielonej Górze w. sprawie z pozwu No.sko.wej ~Ieleny, za,mieszkałej w Zielonej Górze przy ul. Pio.nlersk.iej Nr 75, przeciw Noskowi Marianowi, urzędnikowi, ostatnio zamieszkałemu w Warszawie, a o.becnie nieznanemu z miejsca pobytu - pozwanemu o rozwód, ustanawia po myśli art. 157 k.p.c. kuratorem pozwanego No.ska Mariana adw. Krasuckiego Tadeusza w Zielonej Górze - Rynek Nr 11 w celu o.bro.ny praw pozwanego aż do. chwili zgloszenia się pozwanego lub osoby uprawnionej do jego zastępo.wani.a. KA-2396 MAJĄTKOWE UMOWY MAŁZENSKIE GRODZKI W ŚHEMIE W rejestrze małżerl skich praw majątko.wych wpisano dzisiaj na stronie 2649 A. że rolnik Tadeusz Piasecki z. żabna i Kazimiera z Ro.zmiarków.- kontraktem notarialnym z dnia 22 kwietnia 1939 zawarli ogólną wspólność majątkową w mysi przepisów ustawy cywilnej z wykluczeniem dalszego jej trwania po śmierci jednego z małżonków. KA-2379 W rejestrze małżellskich praw majątkowych wpisano dzisiaj na stronie 2647 A, ż e rolnik Stefan Burlaga z Międzychodu i Anna z Szyszków -- kontraktem notarialnym z dnia 3 października 1945 r. zawarli ogólną wspólność majątkową w myśl przepisów ustawy cywilnej z wykluczeniem dalszego jej trwania po śmierci jednego z małżonków. KA-2~80 W rejestrze małżeńsk ich praw majątkowych wpis and dzisiaj na stronie 2648 A, że ro.lnik Stan isław Tomalak z CzmOlJ.ca i Katarzyna z Grądzielewskich kontraktem notarialnym z dnia 5. maja 1939 zawarli ogólną wspólność maj ątkową w myśl przepisów usiawy cywilnej z wykluczeniem dalszego jej trwania po śmierci jednego z małżonków. KA-2378 W rejestrze małżells kich praw majątko.wych wpisano I dzisiaj na stronie 2650, że rolnik Józef Bło.szyk z Krajkowa i Monika z Blaszyków ko.ntraktem notarialnym z dnia 8-go. lutego In9 zawarli ogólną wspólno.ść majątk o.wą w myśl przepisów ustawy cywilnej z wykluczeniem dalszego jej trwania po ś!llierci jednego z małżonmw. KA-2337 Sąd Gl'odzlki, Oddz iał I w Warszawie, na moey art. 4, dekretu z dnia roku oglasza : iż To.maszewski Kazilni erz, zamiebzkaly w Wai'szawic przy ul. Puławskiej 132 m. 19, wystąpił do Sądu z wni oskiem o odtwo.rzenie zal1:inio.n ego do.kumentu, wystawionego przez Ministerstwo Robót Public.znych, Departament Budowlany, o treści następującej: Uprawnienie. do pro.wadzenia robót budowlanych. Na Po.dstawie art. 367 ro.21pot'ząd z enia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 ro.ku Q pra,wie budowlanym i zabudowaniu o.siedli (Dz. U. R. P. Nr 23 poz. 202) i Wo._ bee przedstawionych zgoinie z art. 364 tegoż ro2lpo.rządze. nia do.wo.(i:)w oraz zl o.że nia. egzaminu wymaganego. w myśl tcc go.ż a l'tykułu udzielam p. Ka'zimi erzowl Tomaszewskiemu uprawnienia do kiel'owania robo.tami budowlanymi z wyjątkiem robót do.tyczących budynków zabytkowych, pomników, Qudyn.ków uż yteczno ś ci publicznej o charakterze mo.numentalnym oraz budynków o slmmplikowanej konstrukcji ~ laznej, żela zo. _b etono.wej z zasto.so.waniem belek Ci ągłych, luspo.rządzania projektów (planów) robót, do k ierow.ania których zastosowa,ne są :~.!o.żo.ne skle pienia o w ięks7.<ej ro ~pięto.ści. P. Kazimierzowi Tomaszewskiemu przysługuje prawo spon:ąo-zania pro.jektów (pla,nów) robót, do kierowania którym! jest on uprawl;iony. Równo.cze:lnie przyznaje s i ę ninifj!lzym p. Kazimi c :' ~: ow l To.m as;;.cwskiemu tytuł budowniczego.. Warszawa, dtl1 ia kwiet.nia 1031 roku. Minister Robót Publicznych (-) gen. Norwid Neugebauer. L rok i w zwią2lku l powyższym wzywa się wszyst!ki e instytuc.je i osoby posiadające jakie!mlwiek wi a domości w sprawie O nad syłanie Są.doWi na pi ś mi e lub z.gło~zeni e do protokółu do.ni esi eń co. do bez za s adno.ś ci wniosku. KA-2299 GRODZKI W KRAKOWIE Sąd Grodzki w Krakowie po ro z.pozl1anlu w dniach 12. 3: i roku wnio.aku Kazimierza' Gr,odeokiego, zamies Zlkałego w Krako.wie pr.zy ul. Fałata L. 11, o odtworzenie świad~ciwa, wydanego w Zegnu dnia 29 marca 1926 r. przez Obóz Szkolny Łączno ś c i -- uwzgl ę dniaj ą c ten wnio.sek odtwarza na zasadzie art. 6 i 7 dekretu z dnia r. (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 164) zniszc zon.e św i adectwo. Q następ1l ;ią c c,i treści: Obóz Szko\n:y Łą.cz;no.śc i. świade ctwo.. - Kapral Grodecki Kazimierz (stopień. imię i nazwisko) u kończył w czasie od ro.ku do ro.ku kurs technijka-mec'hanika telegrafu Vi Oboz ie Szko.lnym. Łączno.ści z pos tępem dobrym oraz lok atą 3 z o.gólnej lic?jby 16. Na tej podstawie U7,naje się go za uzdo.lnionego. do pełn.i.e nia słuiby jako technik_mec'hanik telegrafu. \".' n1 y~ 1 r ozp orządz e nia Ministerstwa Po.czt i T d~g r a fów z dnia 18, r. L /554MI niniejszy eg:'.ami,n uważ::t się za równo.znacz; ny z uko ńczeniem Po.cztowego. kur su technika-mechanika telegrafów. Zegrze, dnia 29. marca 102G ro]m. Ko.mi,sja egzamilllacyjna: Przewodnicząey pułk. Mią.czyński. Cz:łQn:kowie: imię nieczytel,ne S 'zymański mjr., Delegat Gen. Dyr. P. i T. AdamczyGt, Eggus kpt., Syno ś por. Pi eczęć okrągła z orłe;m. polskim Rzeczpo.spolita Po.lska Min. Spraw Woj'sk. Pieczęć okrągła l orłem polskim Gene.l':lln<1. Dyrekcja Poem i Telegrafów. Zabwierdzam. W imi8n i u Ministra Spraw Wojskowych Sz.ef Departamentu V Woisk Techn. Inż. Przybylski pułk. S. G. Od polstano.wienia te.!!'o sluży pro.kuratoro.wi, wład7..om bezpieczeństwa publicznego. oraz Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów zażalenie w termi nie siedmiodnilowym od ukazania się ogłoszenia tego. postanowienia w "Monito.rze Polsikim".. KA-2353 S4D GRODZKI W PARCZEWIE Sąd Grod.zki w Paro7- wie na podstawie art. 7 dekretu z dnia roku (Dz. U. R. P. Nr 27/45. poz. 164) ogłasza, że w sprawie Co.. 5/45 z wr.iosku S tl1n; ~l" awn Danilez~a., zamieszkałe,go w ZaLiszczu, gmin1y Opole, p,owiabu

5 Nr włodawskiego, wydał' IV (Lin J marca 1946 roku po:'ta n.owienie treści nas L'.ę pującej: "Oc(L \ \" Ol' zyć \vystawlony dnl~ 13 li stopada 1936 roku przel- Uniwersytet Józefa P :ł su<lskh:go w Wal1Szawi,e za Nr album u 50954, a następnie zaginiony, dokumellit pod nazwą: " Wykaz wykładów i ćvvli: zeń ", studenta wydziału prawa Stanisiawa Danikruka, rodem z Zaliszcza, ima,trykułowal1 f; :'~ dnia 10 listopada 193G roku, zawierający między innymi następujące wpisy: l),,,,w czerwcu 1937 roku złożył eg'zamin z kursu pierwe?ego roku prawa I wylnikiem dostateczmym - profesor (-) Eugeniusll; Jar_ ra", 2) "w czel'wcu 1938 roku złożył e'gzamin z kursu drugiego roku prawa z wy7likiem do.stateczll1ym - profesor (-) Ko,Sltanecki", dalej nostępuje wiza dziekańska z podpilsem: "profesor (-) RY'barski", ' a ponadto 3) w spisie wykładów w trzech trymestrach l'o,ku akademj,ckiego C następujące poświadczenia wykładowców: a) "Historia f;ilozofii - profesor (-) Jarl'a Eugeniusz", b) Pr,arwo eywidne - profesor zwyczajny (~) Dr Lutos>tański Karot', c) "Prawo oywiłne-p"rofesor zwyczajny (-) Jaw WasHkowskj", d).,teo,ria prawa kal1llego - profesor ZiWyczajlllY (-) Dr Ma kowlllki Wacław", e) "Prawo karne i postępowanie lau.me (-) Dr śliwj,ński Stani,sław", f) "Nauka administracji i pra~o admi,nistracyjne - profesor z:wyczaj"ny (-) Wasiutyński Bohdan", g) "Nauka skarbowości - profesor (-) Rybarski Roman", h) "Psychologia gospoda.rczaprofesor (-) Ryb a rski Romam", i) "Prawo budżetowe - profesor (-) Grodyiiski Tadeusz", j) "Statystyka (-) Stefan S:uuk". Od postanowienia powyższegbo służy prokuratorowi,. władzom bezpieozeństwa puhliclmego i UniweI1sytetowi Warszawskiemu zażalenie w terminie siedmiodniowym od ukazania się nilloojszego ogłos:z;eni,a w.,mollitorze Polskim". KA-2305 GRODZKI W WIELICZCE Sąd GrodlZiki w WieHcTJCe po l'oz.pozm,amiu sprrawy z Wil1Iio& ku i'nż. Anlto,niego Rac.z.k'O\V1skiego, zamieszkałego w WieHcz Ge, ul. Piel'acldego 41/5, na [,odsta.rwie potstanowienia ogłoszo ~e~ w dniu 23 marca 194B roku po przeprowadzonej rozprawie odtworzył zaginione świadectwo, wy'sta.wione p'rzez Państwową Komisję EgzamLnac,yj 'ną na M,ierniczycih P'l'ZYsięgłych we Lwowie z daty.lwów dnia 11 maja 1936, L. Dz S b 1/36-736/36, w następującym brzmiemau: Państ.wowa Komisja Eg'l.Jlmvnacyjna na mierniczy'ch przysięgłych we L\V'Owie, L. Dz S b 1/36-736/36. Lwów, dnia 11 maja 1936 r. świ adec.tlwq. Na podstllm"ie liirt. 5 ustawy z dnia 15 Hpca '_ o miern~czyeh przysięgłych (Dz.. U. R. P. Nr 97, poz. 682) atwierdz.lli się. że p. i.nż. miel'diczy Antemi Racrzlkowskj. Sycr1 Wojciecha, urodzony dni'a 8 czerwca 1906 l"_ W Sanoku, woj._ lwo\v1sklie, został na Silrutek wniesionego podani.a i dołą.ezonych dokumentów uchwałą Komisji. egzaminacyjnej z dnia 21 marca 1936 r_ L. 61 /36 cwpuszczony do egz,a.1l1:~niu na mierni~zego przysięgłego i po pl'zeproi.vadzonym egzwminie w myśl a.rt. 4 p. b. usjtawy o miemni Ilzyoh Pl1zy8ięg-l)ych z dnia 15 Lipca r. uchwa.lą Komi,sji ~ dnia 9 maja 1936 roku został umj.8iny za posiadającego kwalifikacje do wykanyw3jńia 7l3Jwodu mierniorego pl"zysięglego. (-) Weigel Pr:z;ewodni.czą.cy. Pieezęć. (-) ~njż. Z. Warehałowski Sekretarz. Od niniejsze.go posta,nowi'enia ' słiuiy w myśl a,rt. 7 dekretu z dnia 7/VIL 1945 (Dz. U. R. p_ Nr.27 poz. 146) prokuratorowi, władzom bezrpieczeństwa publicznego oraz insitytucjo~ i osobom, które według postanowienia Sądu dokument lwystwwiły, "Zażalenie w terminie siedmiodniowym od ukarz.ania się tego ogłoszenia w Mani torze Polskim. KA WYWOLANIE LISTÓW HIPOTECZNYCH GRODZKI W INOWROCŁAWIU BolesJa.w Fiutak, zliljyl i eszlk1ałiy w Tucl'Jnie-;wsi, pow~at lnowl'ocław, zapisany współwłaściciel gruntu Tuczno, karta 7,. zgłosi'ł wniosek o pozbawienie mocy listów hipotecznych (zastawnych), odnoszących się do hi'potek zapisanych na powyższej nieruchomości na rzecz Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego w Poznaniu w dziale III dm pod I. b_ 4 i 5 w kwo_ tal'lh 1800 zł i 500 zł z odsetkami i świadc'zeniami uoocznyml Wzywa się. pos~adacza wyżej określonych listów, by najpóźniej w terminie dnia 29 listopada 1946 r. godz. 10, zgk'sił swe prawa w Sądzie Grodzkim w Inowroclawiu, pokój 13, f pod rygorem pozbawienia ich mocy. KA-2457 S~D GRODZKI W GRODZISKU vvla,dy;sła wa Kenij, urodzona Zeu-schner, zamies:2!kała w Buku, postawiła wniosek o wywola,nje listu hipoteczne.go utworzoi\ego dla hipo'teki złotych w złocie zapisanej w księdze wieczystej Buk tom II" wykaz liczba 63, w działe III, pod liczbą Wipisu 10, narzec:z: Ma"rii Zeusehnerr urodzonej Tymko~kiej w Buku. Po,siadaoza tego dokumentu wzywa się, by najpóźniej w dniu 19 czerwca 1946, o godz. 10 8tawił się w Sądzie, po'kój Nr 8,i zgłosił swoje prawa, w przeciwnym bowiem razie nastąpi uniewa żn ie-ni 'e dokumentu. KA-1864 S~D GRODZKI W śremie Marianna Si,ejakowa z Konarskiego, p. Bnj.n, wniosła fi wywołanie lisńu hirpotecznego, utworzonego d1a Mpoteki w wysokości 4900 m3!rek, przeliczonych l1a 500 złotych, zapisane.i w dziale III pod Nr 6 nieruchomości Konarskie tom I, wkl. 14 dla Povnańskiego Ziemstwa Kredytowego w Pozna.niu. Posiadacza tego dokumen1ju wzywa się, by najpóźnie j dnia 7 sierpnia 1946, godzina 10, w Sądzie Grodzkim w Sremie, po kój 1S. swoje prajwa ~osił i dokument ten pr zedł ożył, w przeciwnym bowiem razie :na,stąpi unieważnienie dokumentu KĄ-2340 MONITOR POLSKI ~ Dnia 11 kwietnia 1946 r~.._.._ -~-.. ~.".,.. ~ Stanisbw Ciołt: k 1l Orkowa,,'niósł o wywołam'ie Hstów 'l hipotecznych, utworwnych dla hi'potek Poznańskiego Ziemstwa KredytOWego w P oznaniu, zapisanycll w dziale III, pod Nr 5 w h oc:c 6900 marek, p rzelicwnychna 1300 złotych, oraz w dz;ale H I pod Nr 6, w kwocie 2300 marek" przeliczonych na,wg zk.. ch, nieruehomo,ści Orkowo tom I wk1. 14 Posiadacza t Y:2l1 do!, umentów wzywa się, by najpóźniej qni: 7 sierpnia l :J ~1G, ;\oazlna 10 w Sądzie Grod'zlldm ' \V Śremie. pokój 16, s,'.roje jj I'awa zgłosił i dokumenty te p rw dłożył, w przeciwnym bo', iem ra;zie nastąpi unieważnieillie dokumentów. KA-2339 Franciszek Sieja,k I.z Konarskiego, p. BlJlin, postawił wniosek o wywo!anie listów hipotecznych utworrwnycl1 dla hipotek P ozil:'\ńskiego Ziemstwa Kredytowego w Po~aniu zapisanych w dziale III pod Nr 14, w kwocie marek, prwlic'zo nych na 2200 złotych ofaz pod Nr 15 w kwocie 3900 marek, przeliezonyoh na 700 złotych, nieruchomości Konarskie tom I wid. 2. Posiadacza tych dokumentów wzywa się. by naj.później dnia 7 sierpnia 1946 r., godzina 10, w Sądzie GrodZIkim w ŚrE'mie, pokój 16, s;woje prawa zgłosił i dokumenty te przed~ożyt, w przeciwnym bowiem rarzie nastąpi u'lli.eważlli -e nie dokumenjtów_ KA-2338 SAMORZĄD ZAWODÓW WOLNYCH OBWIESZCZENIE Okręgowa Rada Adw'okacka w Lublinie ogłajsza, że 19lo81li fiię niżej wymienieni obywatele o przyjęcie w poczet:. adwokatów: 1. Leon Chmie,leWlSki z siedzibą w Lublinie 2. Ja'n Doroba z siedzibą w Lublitnie 3. Wa<;:ław Kobusie,wicz z sied.zi bą w LubJ,inie 4. M ieczy,sł.aw Ma.kowski z siedzlihą w Lublinie 5. Konstam,ty LisoWISL1ci z siledz,ibą w Chelmie 6. Mi,chał ~erlkiewiez z sioozibą w HrJbieSlzowie 7. StefaJ?,Denko:wski z,siedzibą w Iłży 8. Henry1{ żebrowskr z sied~ibą W BuSikJu Zd'roju 9. Zygmunt Sawnor z siedzibą w Zamościu aplirkamtów &dwoka ckich: 10. Wanda Niedzie!.ska z siedzibą w Lublinie 11. Witold Zimmer z siedzibą w Chelmie. LubliIn, dnia 19 marca 1946 roku.,w-n los K lor E H A B I L I T A C J Ę \. S~D GRODZKI W LODZI, I.~., '.~-- --_.. KA-2097 I Sąd Grodzki w ŁodzI, Oddział Kamy, podaje do pu:buez.. 1l8j w~adolnościj żę: \ R. 2411/45 Wolska ITena, UT. Kot, lat 42, CegielllJiiana 6, R. 3/46 Klauze Ka.zimiera, lwt 50, MyśliWISka 3, Stare Rokicie. R. 25/46 Ka.ppes Halina KrYiStyna, 13!t 11\ 11 Listopa.da 71 m. 5, R. 34/46 Dobrrowo,lski Czesław Wincenty, lat 48, ul. Gdańska 4., R. 266/46 Lamge Ludwika. Irena, lat 34, O:'zeszkowej 32, R. 267/46 Lange Józefa, ur. Cajd1er, lat 63. Orzeszkowej 32, R. 278/46 Ha.ss Ryszard, lat 18, Mieduana 9, R. 279/46 Hass Emil, Illit 54, Miedziama 9, R. 280/46 Hass Waleria, ur. Czech, lat 43 Miedzian-a. 9, R. 281/46 Hasa Włodzimierz, lat 15, Miedziama 9, R. 432/46 Szale Zygfryd lat 44. Senato rska 10, R. 1207/45 Trygier Bolesław. la.t 48, KHińskiego 82,.R. 1427/45 Ammer Andl1zej Włodzimierz, Illit 18, Wólczańska 226, R. 1859/45 Bekier Janina, wr. Grottel, lat 83, Chojny, Słowackiego 28 m. 3, R. 1889/45 Grodzka Henryka, lwt 24, Ruda Pa.bianidka, Aleksandra 11, R. 1891/45 GrodzJlm Stefani,a Barbara, lat 18, Ruda Pabianicka, Aleba,ndra 11 m. 6, R. 1985/45 Pietsch vel Pić Izabela, Jat 19, Malinowa, 9, R. 1986/45 Pietach vel Pić Jan, lat 52, MaIiłllowa 9, R. 1989/45 Sorg Janina, ur. S'zyma'Szek, la.t 38, tródłowa 11, R. 1990/45 Bednarek FlorenJtyna, ur. Dubs:ka, lat 48, Przedh:iżeni e -r,;dwal1da 18a, R. 2000;45 Tokarek Eugenia, lat 18, Dąbrov.'skiego 1, R. 2001/45 Maliński Edward, lat 36, Piotrkowska 48, obecnie Mirosławice, gm. Ba.bice, pow. Łódź, 2008/45 Bret-, schnajder Józefa, ur. Bogusławska, lat 71, NaWT'O.t 91, R. I 2015/45 Kamińska Izabela, ur. Holland, Rzgowska 35 m. 55, R. 2016/45 Króllkie;wicz Fra.ociszek, lat 54, Grabowa 10, R. 2030/45 Wodziczka Eugenia, ur. Stelmaoh, lat 45, Dębowa 8 m. 20, R. 2031/45 Schwernert Władysława, Ur. Ohodkiewicz, lat 50, Poprze.czna 4, R: 2033/45 Paul Albina Helena, ur: Przy tocka, lat 27, Radogoszcz, Słoneczna 24, R. 2195/45 Akerman Julianna Antonima,. ur. Pabil'lh, 1. Żel'Omskiegl) 40, R. ~~80 /45 Marks Bl'on:siawa, UT. Jaros:::e"'aka, h\f 47, Banko.\Ta 15, R /45 I,'Hert.JÓzef. ',.t 64, Sienkiewicza ';2, R. 1987/45 Lukasik.Tózef, lat 60, Kątna 54 m. 18. R. 1988/45 Pietsch vel Pić Stefania, ur. Krysch, lat 49, Malinowa 9, R. 1992/45 Ha.chman Alł1l1)a Wikto.ria, ur. Caderska, lat 47, Sienkiewicza, 109, R. 1994/45 Pietsch vel Pić Anna, ur. Ksysek, lat 52, Malinowa. 9, R. 1996/45 Tokarek Ludwi'k; lat 41, Dąbrowskiego 1 m. 32, R. 2383/45 Balaszowa vel Kac-.marek Helena, lat 40. Piasta 31, R. 2392/45 Ziemba Jan,. lat 61, Arturówek, gm. RadogoszClz, Miodowa 4, R. 2414/45 Stenzel Aurelia, lat 21, Rokicińska 13 i wpisa,ni do 3 i 4 grup.y niemieckiej listy narodo.wej (Deutsche Volkisliste) złożyli w 1945 i 1946 r. WInioski o rehabilitację W związlku z tym i na podstawie Ilirt. 13 Ustawy z dnia 6 maja r. (Ik U. R. P. Nr 17/45 poz.. 96) wzywa sir wszystkie osoby, któn~ wiedzą o s'llkodliwej działalho ści '/llin '!kodawców względem Narodu J'( ; l~kiego, ahy o 'ym d.'nio8ł~ natychmiast Oddziałowi Karnemu Slldu Grodzkiego w Łodzi. Plac D!łbrow~iego Ó, pokój 13. aa -1842, RE'JESTR H A N OLOWY S~D OKRĘGOWY 'vv KRAKOWIE Do rejestru handlowego Sądu O kręgowego w Krakowie Wydział III Handlowy. wpisa.no dnia 16 kwietnia 1946 roku przy iinnie: Helia Fabryka CZekolady i wafli Spółka z ogr. )dp. w Krakowie. Zmieniono brz,mienie firmy na: HELIA l abryka czekolady i wafli Spóika. z ogr, odp_ P iekarnia me.. chani~zna pod zarządem paljstw0'wym". W miejsce Paula Polifki u.p~ a vlcnio~lym do samodzielnego reprezentowania fill' my jest Dawid Feiner ja.ko kierownik. Dnia 13 lipca 1945 roku uskuteczniono wpis o te; t'r6śch ~mieniono br,zmienie firmy na HJ<~LIA Fabryka ozekola~ i wafli Sipółka z ogr. odp. pod zarządem 'państwowym. KA-2108 Do rejestru haruhowego RHB X 54 Sądu Okregowego w Krakow;e, Wyd0iał III Ha.ndlo'wJ', wpisano dllia 17 sierpnia 1945 roku przy firmie Zakłady Graficzne LITODRUK SipÓo1ka z ogr. o<1p. w Krakowie: w miejsce Heiz1a Strożyka uprawnionyun do samodzielnego reprezentowania firmy jest H lnryik DY'ra jako członek zar'ządu. KA~2107 Do rejestru handlowego RHB XIV 112 Sądu Ok.ręgOlWWgo ~w Krakowie, Wydz,iał III Handl,owy, wpisano dnia 1:; stycmj.ia 1946 roku przy firmie CHEMIKA Ał tykuły chemi... czne i gospodarcze spółka z ogr. odp,: 2) CHEMIKA Art,.. lmly chemiczne i gosp{)darcze spółka z ogr. odp. - Kxaków. Handel artykuła.mi chemicznymi i gospodarczymi. 8) Ka.pitał zakładowy wynosi zł. i pod(l;ielony jeat na 4 udziały ci jł. Każdy spólnik może mie.5 wię1\iszą i~ość udziałów. 4) Członkami zarządu są: Henryk Brzezowski i Bronisł8l.v Piekło. Spółkę repre ze ntuję. każd y C"zloneik zul1ządu samo dzielnie. 6) Spółka z ogr. odp_ zawar ta na postawie umowy spółki z daty Krraków dnia LR. 145/46 Monitor PoIllki. KA-2\08 Do rejesitru handlowego RHB XII 478 Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział III Handiowy, wpisllffio dni/!. 12 pali-. dziell"llika 1945 roku przy firmie: Biuro Techniczno Handlowe ERIS spółka z ogr. o rup. w Krakowie: Ustą.pił członek zarządu Dr Edward Skowrol1s1;i : Czlonkiam zarządu wybrany wstał Bolesław Luba. Spółkę rf\prezentuje ka~dy członek zarządu samodzielnie. Odwołano prokurę Jana Rakocze go. ' KA Do rejestru hand:lowego RHA V. 169 Sądu OklWowego w Krakowie, Wydział III Handlowy, \.;pisan!) dnia, 7 c'lel'w_ ca 1945 roku przy firmie St. Burtan i sp. zakłady ceramiczne w Krakowie: Spólnik Stani,slaw Burtan zmarł. W~TłącZlJlą wła,ściciel.jcą jest Aniela z SataleC'ldch Burtanowa, a to na podst.awie dekretu dziedzictwa z ddy Kraków dnia 23. XII I. 1. A. 223/40. Dnia 15 styc2lnia 1946 roku uskutecz.nio'l1o WJli8 o tej treści: Fd,rma obeanie brzmi: Sto Burtan i Sp. Zakłady ceramiczne Wlaśeiciel A. Burtan. KA-21l0 Do rejestru hamd1owego RHB XIV 110 Sądu O~~lVego w Krakowie, Wydział III Handlowy, wpisano dnia 12 stycznia 1946 rolm przy firmie: CERES spółka z ogor. odp. w Kra kawie: 2) CERES sp6łka z ogi". odij. w Krakowie - Kraków. - Prowadzenie Za!'óWIlo pod firmą własną jak i Jro. mis owo handjiu wewnętran ego i zagranic7inego wszelkimi a'l1ty'kwliami dopusz~oii1 ymi do obrotu handlowego. Teren działalności spóbki w handlu wewnętrznym obejmować będzie wojewód2ltwa kra.kowskie, r7cszowskie, Śl!!,sko.dą.browsk ie, tlolno-śląskie, dorzecze Odry i Sz.czecin. 3) Karpital za kładowy spółki wynosi z.ł. podzielamy na 20 udzia.. łów po zł. Każdy spólntk moż e mieć więcej udziałów. 4) Zarząd składa sioę z dwóch cz!<mków. Członka.mizr.rząd'1l usta,nowiemi zastali Stefan Kisielewski i Konstanty Wiczkow,ski. Spóllkę repreze ntuje każdy członek zarządu samo. dzielnie. 5) Udz,ielono prokury JaninIe Bareilkowskiej. 6) SpólJka z oglr. odp. zawul,ta na podstawie umowy spólkiz da,ty Kraków dnia KA Do reje,stru handlowego RHA IX 86 Sądu 0kręgQwego w Krakowie, Wydział III Handlowy, wpisano dnia 12 stycmj.ia 1946 l'oku przy fil111ie: Jan So"bczyk w Gdowie. Firma wykreślona z tls. rejestru handlowego. KA-2112 Do reje,-;tru handlowego RHB XIII 302 Sądu Okręgowe. go w Krakowie, Wydział III Halllolowy, Wlpisano dnia 1 sierpnia 1945 ro-ku przy fil'ltlie: Skład Nasion ZAGON Spótka z ogr. odp. IV Krakowie: Otwarto oddział w GdY'lli. Dnia 5 styczonia 19{6 roku uekuteozniono wpis tej treści: Zmieniono brznnienie firmy nu: Hodowla i Skład ~asiojl ZAGON Spółka z ogi'. odp. Przedmiotem przedsiębiomtwa odtąd jest hamdel nasionami, 2Ib(Yżami~ paszami, nawozam5l sztuczn yuni, środkami chemicznymi i innymi iirtylrulnmi rolniczymi - hurtowy i de-taliczny. 3) Pod-wyźsmJlo kapitał zakładowy do k-woty zł. tj. 360 udziałów kaźdy wartości 840 złotych. KA~21l3 Do rejestru handl{)wego RHB IX 283 Sądu Okrę8't'wego w Krakowie, Wydział III Handlowy, wpisa.no dnia 2 pazdziernika 1945 roku przy firmie Zakla.dy Cynk.)wnic7.e POL. CYNK Spółka z ogr. odp. w Krakowie: Irenę Liebe sldnd. i małolet. mtę LiebeskiM działaj. przez opiekun~ h('mę Liebeskind wprowadza się w p?siada,nie powyższego przedsiębiorstwa. Wpisano na podstawie wniosku oraz postano \vienia Sądu Gr w Krakowie z 16/ II. 4. Co. 1217/45. Dnia 1 grudnia roku uskuteczniono wpis o tej treś 'i : Zakłady Cynkownieze POLCYNK S_ka z (lgt. Jdp. w Krakowie zostały wydzierżawione wpisanej do ta. rejestru handlowego RHB XIV 35 firmie "le S1'Jkonter i W. Sowa Spójka z ogu". odp. w Krakowie". St,póhka Dodpiaywana ~ s..

6 6 MONITOR POLSKI - Dnia 11 kwietnia 194t> r. ł r dzie w ten sposób, że Pod brzmieniem finny Zakłaąy Cyn-, śla się komisaryoznego zarządcę Oskara Heokla. Spól:h\l reprezentują kownicze Polcynk S... ka z ag I'. odp. w Krakowie umie ś ci swój Inż. Wojciech Wachlawski i I nż. H8Il1l'y Schreiber podpis iinnowy f inna K. Szk onte r i W. Sowa. Spółka ' z cgr. każdy z nijch samodziel,nie. In ż. Wojciech W achlow,sikł w.proodp. z dodatkiem "dzierżawca". UchylO'Ila zostaje 0dpowdedzialatość \V8Idza się w posiadanie przeds i ębiorstwa : Wpisano na podwiającej, d~ie,rżawcy za zobo'wiązania s1lrony wydzierżastawie wniosku oraz postano'wienia Sądu Grodzkiego w Kra powstała pl'zy prowadzeniu przedsiębiol'1stwa., o lie kowie z dnia. 26 czerwca 1945 rolm Lcz. II. 4. Co. 871/45. w umowie d-derżawy wyra,źnie inaczej nie.postanowiolilio. KA-2114 KA-2145 S4,D OKRĘGOWY W KATOWICACH W il'ejestrze handlowym B S ądu Okręgowego w Katowice.ch pod numerem 1894 wpisano dnia 'roku pl"zy firmie: "Ka_Pe-Ha" Ka,towiclci Dom Przemysłowo-Handlo_ wy, Spól1ka z ogranicooną odpowiedzialnością w Katowicach, Do rejestru handlowego SpóNta II 564 S ądu OJQręgowego w Krakowie, Wy<'lz i ał III Handlowy, ' wpisa,no dnia 14 grudnia 1945 'roku przy firmie: Langer et Nadel w Krak0wie: Wl"kreśla się polwie1"lliika AlIltolniego Privseka. Spółkę r('prezentują. jawni spólnicy, lic to Salo Langer i Józef Nadel łącz. nie. KA-2115 Do reje'stru handlowego RHB XIII 353 Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział III Handlowy, wpisano dnia 14 grudnia 1944 roku przy firmie K. Buszc.zyński i Synowie Hodowla Nasio,n S. A. w Krako,wie: 2) K. Buszczyński i S~'Il1owie Hodowla Nasion spółka akcyjna w Krakowie, Plac Kazimier.za W. 6. Hodowla, produkcja, k~p,no i sprzedaż w kraju i zag.ra,nicą wszelkiclh nasion rolnych i ogrodowych. Otwarto Oddział w Ostrowcu Św iętokrzyskim. 3) Kaipitał zakładowy wynosi 1,,650,000 zł. podzielony lila akcji po 750 zł. nominalnej wartości każda. 4) S,półkę 'reprezentują dwaj ozłoillkowie za'rządu łącznie lub jeden człon ek zarządu łąc!7r. nie z prokurentem. Gzł Olnikami zarządu ustanowieni zostali Stefan Bys:zeWlSki, Kazimierz Buszczyński, Ernest Weill, Tadeusz Buszczyński. 6) Spółka akcyj11a działająca na mocy statutu ogłqsoonego w Nr 255 "Mo,nito-ra PolBJkiego" z dnia roku. Uchwałą Walnego Zgromadzenia' Ak_ cj~na,riu~ zów z ~ zmieniono 5 stat~tu, a uchwałą Nadz. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszów z dnia: zmieniono 4 statutu spól1ki. Dnia roku uskulteczniono wpis o tej tre ś ci: Udzielono IJrokury I4udwikowi E isele. Dnia roku uskutec,zlniono wpis o tej treści : Zm a rł człon ek zarządu Kazimie'I'Z Busz. czyński. Udzielono pro:kury inż. Zygmuntowi Strancowi, - Dnia usjrntecz:niono wpis o tej treści. Otwarlo od d7ji ał w Lublinie, KaUszu, Gdyni, Warszawie. Wybrano członkiem zarządu Marię. Buszezyńską. KA-2116 Do rejestru hai1!dl. RHB S ądu Okręgowo w Krakowie, Wydział III Handlowy, wpisano dnia 27 wrze śnia 1945 roku przy finnie: Zjednoczone Fabryk i Maszyn, Katłów i Wagonów L. Zieleniewski i Fitzner Gamp ~ r. S. A. w Krako~v ie: 2) UprawniOlllyID do samodzielnego reprezentowania firmy jest inż. Domański Władysław jako na<:'zelny dyrektor firmy. KA-2117 Do rejestru handlowego RHB I 192 Sądu Kr~kowie, Wńdział III Handlowy,,v:pisano dnia 4 grodu,ia 1945 roku priy fi'nnie: Ż egluga Polska S. A. w Krako~vie: KrakowSkie Zjedn.oozenie PrzemysIu. Węglowego w K.rakowie przejęło w tymczasowy 2',a,rz.ąd prz.edsiębio,r,stwo firmy teg1uga Polska S. A. w Krakowie. Dr Sołtys St.anisław u stalllowiony został kierownikiem finny żeg1~a Polska S. A. w Krakowie z ramienia KrakowSkiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Krakowie. KA-2118 Do l'ejestru handloweg~ RHB X 182 S ą du Okręgowego w Krakowie, Wydział III Handlowy,. wpisano dnia 10 grudnia 1945 roku przy fitillie: Skład piwa Okocimskiego i Kra~ kowskiego Spóbka z ogr. odp. w KrakO'Wie: 4) Firmę wprowadza się w posiadanie przeds iębiorstwa handlowego. 9) U prawnionym do samodżielmego reprezentowania firmy jest Franciszek Jaikiubo'WlSlk i jąko jedyny członek zarządu i zawiadowca' spółki. KA-2119' Okręgowego w Do rejestru handlowego RHB XIV 99 Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział III Hancllowy, wpisalno dnia 31 grudnia 1945 mim: 2) Dom To'WaroMry' Pracowników Baniku Go SPOdM\9twa Krajowego Sp ółka z ograniczomą odpowiedzialnością - Kraków. HalDdel, a więc! zakup i sprzedaż wszelkiego 'rodlzaju towarów, smżą.c'y,ch konsmncji. 3) KapiJtał zakładowy spółki wynosi zł. i wniesiony?ostał przez spólników do sp ó łki w całości gotów:ką. Udziały s ą równe i niepodzielne. :&ażdy spólnik może mieć więcej ud'liałów ; - 4) Zarząd spółki składa się z jedrnego czło,tika. Człomkiem zarządu ustanowiqidy został Jam Helfel'. 6) Spółka rr; ogr. odp. za.warta na podstawie umowy sp~ki z daty Kraków dnia l',oku. LR. 921/45. "MQlDirtor Polski". KA >0 rejestlru handlowego RHA X 247 Sądu Okręgowego W Kra.l~owie, Wydl'~iał III Handlowy w Krakowie,' wpisano dnia 31 grudnia 1945 roku: 2) Hurtownia Towarów Kolonialnych, CUlkrów, Owoców płd. Przedstawieciel Fabryki '. SUCHARD S. A Madoń Józef - Kra.ków,. ul. Wielopole Nr 28. Hu'rtowy' handel -towarami kolonialnymi, cukrami, owocami płd. ' i przedstawicielstwo Fabryki SUCHARD. 3) Madoń Józef. 4) Udzielono prokury Marianowi SZastakowi. KA-2121 Do rejestru ha:ndlowego RHB IV Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział III Handlowy, wpisa no dnia 31 grudnia 1945 roku przy firmie Biuro Techniczno_Ha,ndlowe "Oris" Inż. Wojciech Wachlowski w Krakowie. Firma. oooc-. nie brzmi Biu'ro Techniczne "Oris" Inż. Wojciech WaC!hłov."Ski, Inż. li. Sdhreiber i S-ka kupno i sprze daż arty:<ułów technic'lnych wszelkiego rodzaju, wyrób i nap,'awa aparatów pomiarowych z dziedziny gos)1othrk i 'cieplnej oraz prowa.dzenie b ą dź na rachunek wła sny bądź prowizyjny przed etawicielstw kra j owych i zagr aniczmych z dziedziny surowców, półfabrykatów, i gotowych wyrobów technicznych. Do BTJółki przystą pili w charakterze jawnych '>!pólników Inż. Harry Schll'eib~r, Rudolf Schreiber i Arndrzej Szeffe,r, Wykre- ul. Miekiewicza Nr 15, że dalszym ozłonkiem Z8I'1ZądU ustanowiony został Władyeław Susr;ek. 'W rejesm,ze handlo,wym B Sądu Okręgowego w Katowicach pod.numerem 1923 wpisano dnia roku finnę o brzmieniu: śl ąskie Biuro Handlowe S. B. H. Sp ółka ' z 0- graniozooą odpowied.zialnością w Katowicach. Sied'Zli'ba - miasto KatowiC!e. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółkowego jest zakwp i spl'zedaż różnych artykułów oraz pr:zedsta.wicie1stwa finn handlowych i pr.zemysłowych. Kav itał zakładowy wynosi zł. Każdy spólnik może posiadać większą Ho ś ć udziałów. Zarząd - Wallński Marian, P.ilkosz WojCiech i Staniulciewicz Józef. Zobowi ązania w imiel!ljj,u spółki podp i sują dwaj człoillkowie Zarządu lub jeden człon ek Zarządu z pl'olkurentem. Spółka z ograniczon!ł odpowiedzialno ścią opiera się na umowie z daty Katowice, dnia roku. W rejestrze handlowym B Sądu Okręgowego w Katowica,ch pod numerem 1997 wp'isaldo dnia roku finnę o brzmieniu: S. Dworak Sk ł ad drożdży i piwa okocimskiego. Fabryka wody sodowej, spółka z ograniczoną odpowiedzialno ścią. Sied 7jibą ~półki jest miasto Katowice, ul. Łokietka Nr 4. Przedmiotem przeds i ębiors twa jest huroowa' sprze daż drożdży i piwa okocimskiego oraz ro'zlew pi,wa i wyrób wody sodowej i lemoniad. Kapitał zakładowy wylnosi zł i pokryty jest do wysokości zł. wkładami - nie;pieniężnymi. Każdy spólnik m07.e posiadać większą iło 'ś ć udziałów, Zarząd: Dworak Stefania. i Mgr. Gryglaszewski Jerzy. Do składamia oświa.dczeń i podpisywania w imieniu spółfki są up.rawnieni ozłonkowie Zarządu każdy z osobna za wyjąt!ciem obci ążenia spólki ponad kwotę zł. Na wy1'>adek konieczności ~actll 'n~a.oobowiązania przejllraczają.c.ego kwotę zł konieana jest zgoda i podpis obu czł()lnków Zarzą.du. Spółka z ograniczoną odpowiedzialno ścią o parta na umowie z daty Katowice, dnia rep.' not. 1093/45. W rejestl'ze handlowym B Sądu Okr ęgowego w Katowica.ch pod numerem 1996 wpisano dnia r oku firmę o bl1zmieniu: "Generalna Reprezentacj a Państwowych Zakładów Przemysłowo _ Rolnych w Okocimiu na Górny. śl ą.sk, spółka z ogranic zoną odpov.-iedzialnością w Kato',vicach. Siedzibą sp ółki jest miasto Kaltowice, PlaC! Wolności N 5. Przedmicte'll przedsiębior;,twa jest reprezentacja Państwowych Zrukładów Przemysłowo_Rolnych w Okocimiu na tereni'e Gól1nego śl ąska oraz hurtowa spr'zedaż na tym terenie wyrobów tych zakładów. Kapitał zakładowy zł. pokiryty do wysokości zł. wkładami niepieniężnymi. Każdy spólnik może posiadać w.ięk.szą ilo,;ć udziałów. Zarząd: Mgr. Dworak Stanisław i Piątek Tade~sz. Do skła. dania oświadczeń i poopisyw8lma w imieniu spółki są. upraw~ nieni obaj wyżej wymienieni członkowie Zarządu każdy z osobna, za wyjątkiem obcią.żania spółki do kwoty ponad pi.ęćdjziesiąd; t.ysięcy złotych. N a wypadek: konieczno 'ści obciążenia spółk\. ponad- kwotę pięćdziesiąt tys. zł. konieczny jest podpi's obu człolllków Za.rządu. Spółka z ograliliczoną odpowiedzialnością opa,rta na umowie 'z daty Katowice, dnia ' roku rej. not /1945. I W rejeirtrze handlowym B Sądu Okręgowego w Katowicach pod nlimerem 1926 wpisano dnia roku finnę o b'rzmieniu: "Produkt" ZrzesZenie Handlowe dla Przemysłu i Rolnim:wa SpNka z ogra lniczo<ną odpowiedzialnością. Siedzibą sp6l!ki jest Chorzów. Przedmiotem przedsiębiorstwa jeg\; hurtowy za1rnp i sprzedaż ziemiopłodów oraz produktów przemysłowycl1. Karpitał zakładowy wynosi złotych. KwiJdy spólnik może posiadać większą ilo ś ć udziałów. Zarząd: SkorwiJder Józef. Spółka możomieć jednego lub więcej cuoillków ZR<I'7-ą.du. Jeżeli jest jeden członek Za 'rzą.du, zastępuje i: podpisuje spółkę samodzielnie; jeżeli jest więcej człoollków Zarządu, za5tępują i podpisuj ą. spółkę We dwóch' łączllie. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością opiera się na umowie z daty ChoI'!Zów, dnia Dnia roku wpisano przy p o wy ż szej firmie, ' że uchwałą spólników z dnia rokul. rep. 718/45 otwarto lik-w.id.ację spółki. Li:k-widatorem zoshł ustanowiony Skorwider Józef. Likwidator zastępuje spółkę samoistnie. W rejestrz e handlowym B Sfldu Okręgowego w Katowicacl1 pod numerem 19~7 wpisano dnia roku finnę o b.rmtieniu: "Ryza" Skup i sprzedaż papieru. Spółka z o graniczoną Odpowied:tialnością. Siedziba - miasto Chorzów, Przedmiotem przedsiębior8twa jest hurtowa sprzedaż papieru i wyrobów papiero~h. Ka p itał zakładowy wynosi złotych. Każdy spólnik może posiadać więlr..szą Hość udziałów.zarząd: Jan Henryk Zygmunt Konarski, mgr. i Alfred Hornik, k ażdy z wym ienionych wyżej c z ło nków Zarzą du zastępuje spółk ę samoistnie. Sp ółka moż e m ie ć jednego lub w i ęcej c złonk ów Zarządu, którzy m ogą spóll,,: zastęp ow ać i podpisywać łą.czmie lub samodzielnif>. S p 6 łka " o gr aniczoną odpowiedzialnością opiera się na umowie z daty Choz:zów. dnia 24 Wl\Ześnia 1945 roku... Do rejestru hamdlowego A Sądu Okręgowego w Katowicach pod numerem 4208 wpisano dnia ' roku firmę o brzmieniu: "Zwój" Fabryka przewodów i artykulów elektrotechnic7jlych. W łaściciel inżynier dypl. F eliks Gl'zywa l.oo Si'edziba. - Szopienice. P il'zedmiot przedsiębiorstwa - wytwarzanie pl':rewodów,aparatów i urządzeń elektrycmych "J:~.dJyt tych artydrulów. W rejest.rize handlowym B Sądu Okręgowego w Katowicach pod numerem 1951 Wpi;sa~ lo d~1ia roku firmę o brzmieniu: "Radiotechnika". Kn-pno-spmed aż i n aprawa aparatów radiowych, spólika z og raniczoną odpowi<>dzialnością. Siedzibą spółki jest miasto Kat owice. Przedmiotem przed.sh~biorstwlll jest handel sprzętem elektro_ i radiotechnicznym odbiotników radiowych. K~p : tał za..l;:ła.dowy wvnosi złotych. Każdy spólnik może posiadać większą ilo!\ć udeiałów. Zarząd: Wałach Maksymilian, Wojciechowski Lp. chosław inż., Smyłła Eohpan. Do r eprezentowania spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu łą=ie w taki sposób, że spółkę zastępować może Lecho sław WojciechowskJi lub Bohdan Smyłła tylko łącznie z ozłonkiem Zarządll Ma~symilianem Wałachem. Spółka. 'L ogran i czoną. cdpc,w:ed.zlalno~cią opiera się na umowie z da+-y Katowice, d/lia roku. W rejestrze ha.ndlo!wym B Sądu Okręgowego w Katowicach pod.numerem 4205 wp~sano a.ni'a ro,kufirmę o brzmieniu: "Katowicki Dom Towarowy" Spółka z ogra. n;(.l.cl1ą odpowiedzialnością. Siedzi":Ją. spół! ;{j są. :..atowice. - Przedmiotem przedsiębiorstwa jest handel wszelkimi towarami ze specjalnym uwzględnieniem towarów elektrotechnic~nyc'h. Kapitał zak}aduwy wyto ' złotych j płatny jl,~t do wysoko ś ci zł. wkhd~lm1 niepieniężnymi. Każdy SP9lnik może posiadać większą ilo~ć udziałów. Zarząd: Plerhalak Janhl:1!. Malota Wacław. De składania oświadc~(ń i podpisywania w im, ~(1i" 1 spórkl wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo też jednego CzłOlllka Zarządu łąc7 nie z prokure!;.tem. Podpi,sują.cy będą skla. dać swoje podpisy pod wypisal}j!., wydrukowaną, lub stemp_ lem wyciśniętą firmą spółki. Spó1k.a z ograniczoną odpowiedzialno ś cią opiera się na umowie z daty KatowiC!e, dnia roku. W rejestrze handlowym A Sądu Okręgowego w Katowieach pod numerem 4205 wpisano dnia roku fir: mę o brzmieniu:,.śląski Hurt Mi.,:sny wl.:!!;c. Stefan Kmopińslci". Siedziba miasto Katowice. Przedmiot przedsiębiorswa hurtowy zakup ży'wca.., mięsa bitego i spr7edaż mięsa W rejestrze handlowym A Sądu Okręgowego w ' Kałowicach pod numerem 4196 wpisano dnia roku firmę o brzmieniu: Dom Towarowy Józef Hanek i Dyoni.zy Męd1ewski. Siedzi.ba - miasto Katowice. P~edmiotem przedsiębiorstwa jest hurtowa i detaliczna sprzedaż wszelkich towarów na rachunek własny i obcy (komis). S.póln~kami są: Hanek JÓ'zeg i Męd1eweki Dyo,nizy. Spół'ka jawna. - Spółkę re.prezentują Hanek Józef i Mędlewski Dyoni~y i to każdy z nich samodzielnie. W ręjestrze handlowym A Sądu Okręgowego w Kałowt ~ach pod numerem, 4195 wpisano dnia roku firmę o brzmieniu: Fabryka Cu}Qrów i Czekolady "Silesia" Jan Ziółkowski, z siedzibą w Mysłowicach, ul. Pszczyńska n;. 5 i jej właściciela Jama Ziółkowskie~o. Przedmiot przedsiębiorstwa: wyrób oukrów i c:rekolady. W. rejestrze handlowym A Sądu Okręgowego w Katowicach pod numerem 4194 wpisa.no dnia roku ~irmę o brzmieniu: Księgarnia i Wydawnictwo "Universum" właściciel Tadeusz Grela i S_ika. Siedziba ~ miasto Katowiee. Pl'Zedmiotem przedsięb i orstwa jest prowadzenie księ/ garni, wydawnictwo książek itp., skład papieru i materiałów pi.śmiennycil, tychże zakup i sprzedaż. Spó1niJkami są Grela Tadeusz i Mamzałkowa H ele'n a, S!półka jawna: Spółkę reprezentuje samodzielnie Grel81 Tadeusz. W rejestme handlowym B Sądu Okręgowego w Katowicach pod numerem wpi,sano dnia roku przy fil1inie Belka Przedsiębiol'Stiwo Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Cho'rzowie, że prokurent Chromik Adolf został odwołany. KA-2363 S4D OKR~GO~ W GD~ W tutejszym rejestrze handlowym. dział B, pod Nr 73, dnia 12 gru,dnia 1945 wpisano: "Wekto'r" Przedsiębiorstwo Robót Budowlamych i I:nżynieryjnych Spółka z ogranijczq,ną oo,powiedzialnością w Gdyni. Siedziba przedsiębiorstw a : Gdy!l1ia,świętojańska 98. Pmedmiot przedsiębio~stwa: prowad-zenie robót budowlanych i inżynieryjnych. Kapitał zakładowy: złotych.spóln~k może mieć większą ijlość udzi.ałów. Członkami zarządu są: Jan Dobrowolski i Władysław Wieozc'rek. Zarząd spółlki jest dwuosobowy. ( Ka~dy z cz,łonków zarządu ma PTaWO zllstępow~ć spółkę t8lk w S ą dzie jak i poza Sądem samodzie1nie. Spólika z ogran iczoną odpowiedzialnością. Umowę spółki zawarto 8 grudnja Dnia 18 marca 1946 dopisano: Zarząd obecnie stanowią Władysław WieC!ZOrek i F eliks Koncman. 'Jan Dobrowolski ustąpił. KA-2358 S4,D OKRĘGOWY W PIOTRKOWIE Do rejestru handlowego S ądu Okr ę go,,"ego w Piotrkowie w dziale B pod Nr porz. 402, a kol. 2 w dniu 22 lutego 1946 roku wpisano: fi.rmę "Wyiwórnia Chemiczna "Hel" J. Sp o c i ński i S_ka" spółka z ogranicl.'ln::\ odp owiedz ialno ścią w. T!a:iomskt., wy'l"l'eśla się z tl.l to'.'ocq(':> r ejestru handlowego z powodu przeniesienia siedziby!inny do CZl2stoC'hq.wy. KA-2881

7 , _...:N.;..;.r~3.:..3z :.:.M~O~N::..:I~T:.::O~R:!. PQ~~.~_1 _-_I?~~~. _!.~ ~_~!e.!ll!a_ ~_?i~ :..:r.~_, 7_ REJESTR SPÓŁDZIELNI S~D OKRĘGOWY W GDA&SKU Do rejestru spółdzielni S 50 wpiswno vi drnlu 16 lutego 1946 ro~u epółdziehuę pod nazwą: " K 'sięga'~ia Spóldzielc.za" "Nauka" z odpowiedzialnością udz i ałami w Gdańsku - Wrzeszcz". Siedzibą spółdzielni jest Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Dworcowa 5, a przedmiotem zaspakajanie w$pólnymi siłami mlliterialnyeh i kulrturalnych potrzeb swoich członków. Ud'ział wynosi 100 złotych, pl'zy wpisalniu się czjonlka płatne jest 30 złotych, reszta winna być wpłacona w ciągu pół roku w 2-ch.: ratach po 30 złotych i 40 złotych. Członek odpowiada za zobowiązania apółdziel ini zadeklarowanymi udzliałami. Zarząd składa się z tl'\zech osób; oświadczenia woli w imi'emiu lijjółdri'elni składają i za spółdzi el nię pod 8rt~plem finny podpi8'llją łąc.zillie dwa.j ozłonikowle Zarządu, zawierane przez Zarząd w imieniu spółdzielni kantrllikty w spra wach kulpna, zasta\,,"'u lub,najmu nieruchomośc'i wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą i do,piero przy zachowan.iu tego wal"iltiku obowią.zują spółdzie).nię. Zarządc'ami są: Sa;pielllik Wincenty, Rusiniak Edward i No,wakowska Ja,nina. Likwidację Iqlółdzielni po,stanawia zgromadzenie walne,na dwóeh kolej~ nych zebrwniach w odstępie co najmniej dwóclh tylgodn.i więk8zości"ą trzech 02wartych od.datlych głosów. KA Do rejestru sp6łdzi e l1l1.i S 44 wpisano dnia 4 marca 1946 roku sp6łdzielnię po d nazwą: "Spółdzi e lnia Rękodzieln i cza z odpowiedzialnością udziałami w Oliwie". S i edzibąs.półdziel; m jest Oliwa, ul. Westerplatte 36, a przedmiotem wyko 'nywa~ nie pracy krawieckiej, bieliźnial1skiej, trykotarskiej, kalpelus,z;.' nidlwa,!;'ze,wcstwo, rymarstwo i galanteria skórzana w sposób jak najbardziej po.żytecmly dla swoich cz,łonj{ów i dla społeczeństwa. Angażowa.nie i zwalnianie pracowników nie będąeyeh ozłonkam i lub kal1dyodatam i wymaga ka0dora.zo wo pro~ tokólarnego zatwierdzenia przez najbliż 'sze posied7- nie Rady Nadzo'rczej. Udzia.ł wymosi 500 złoty'ch, na rachunek którego przystępujący wpłaca 200 złotych, res'zta udz i ału powiijll1a być Ursrozona w równych ra.tach miesięcznych po zł. 100 w eią.gu 8 miesięcy od <!mi,a przystą,pienia. Członek odpowiada za!i'.obowiązamia ap6łdzie,lni tylg{o zadeklarowanymi udziałami. Zarząd składa się z trzecli osób; kores,po 'llde,ncję bi eżącą i pokwijtowani!1 spółdzielni podpib:uje pod jej stemplem.. jede'n li cdon'ków Zarządu, natomiast do ważno ś ci wsze.jkiego rodza,ixu weksli, pełnomocnictw, umów i zob owią zań njiez.będne są podpisy dwóeh członków Za1'7,ądu, pod stemplem srpółdzielni. Zarządcami są: Pioszyk Edmund, Petelczyk Walentyna i KaI1PiJk Gvzego.r~. Przep ~sy o likwlidacji obowiązują ustawowe. KA-2389 S4D OKRĘGOWY W OLEśNICY Sąd Okręgowy Wydział VI ham.dlowy w OleśnilCy W1pilsał. órvia 26 sty'c:z.nia 1946 r. do rejestru spółdzielni Tom I. Nr Rej. VI. RB. 1/45 spółdzielnię pod finną:.,spółdzielnia Ro,l. niem.handlowa w Oleśnicy" z odpowied:z.ial,no ś CJią udziałami. P rzedmiołem rejestj1'"ują.cego się p'rzedsiębiorstwa jest zakup, przeróbka i zbyt płodów rol.nych na własny i tennijlowy r.a,. ehunek Q\az kupno i sprzedaż przedmiotów i towarów, potr2:ebnyeh w gospoda:l1stwach roolny.ch i domowych. Czas trwa,.!lia lijlółdzielni jest nieoograniezony. OdpowiedzialnOość S 'półdzielni ' sięga do wysokośei udziałów. Ud zi ał wynosi 100 zł i płatny jest przy przystąpieniu do Spółd:1'Jielni. Spółdzielnię reprezentuje trzech członjków zarządu w osobach: KaniewskiegQ Stefana, Ra.sała Stan i sława i Gracza Piotra. Wszelkie ogłoszeniia dotyozące reje strującego się przed,siębiorstwa umiesz,czane będą w pi śmie Dwutygodniku " Społem" w Lodz,i uj. Południowa Nr 20. Rozwiązanie i lik-widacja Spółdziel ni iilastąpi w wy'padkach okre ślonych przez ustawę o spółdzielniaoh. ROIZIWiązan i e, likwidacja i PQstępowani e upadło. kiawe przeprowadza się według przepisów o spółdzielniac.ł) i usta.w ogólnych. KA-1782 Przetargi PRZ~TARG Okręgowa Dyrekcja Dtóg Wodnych w Warsza,wie (ul. CzerniakoWIska Nr Ul6) ogi'asza przetarg nieograniczony na wykonanie 2-ch łodz.i ~ batów dla Państwowego Za.rządu Wo~ cłnegoo w Ostrołęce Q wymiaraeh: dlu.gość m., szerokość U góry międz.y buntochronami 3,00 m. i po dnia 2 m. Oferty w zalakowanych kopertach nałeży składać w kancelarii Dyrekcji do dni,a 15-go kwietnia 1946 r., goodzina 124a. Do oferty najeży dołączyć kwh na złożone WadiUl"ll w wysokości zł. Otwarcie kopert i roz.patrzenie Qfert nastąpi dnia 15..go kwietnia 1946 r., o godzinie 13-ej. Warunki prze~ targu i budowy batów mo~na oglądać w kancelarii Dyrekoji w godzinach ta. Okręgowa Dyrekcja D[óg Wodnych w Wal'szawie zastrzega sobie prawo doowolnego wyboru ofe~ renta, oraz unieważnienia przetargu bez podania motywó\\t. KA-4498 Dyrekeja Okręgu Pocm i Telegrafów w Wllo11szawie ogłasza prz.etarg nieogl'aniczony na dostawę 200 wag dziesiętnych doo 100 kg. i 200 wag stołowych do 5 kg. z kompletami odważników mosiężnych i żeliwnych. Oferty w zapieczętowan ych i w zalakowanych kopertach z na.pisem na kopercie :,.,Oferta na dosta w ę wag" należy składać do dni? 25 kwietni, r. godz. 12. _ wląc ;mie do skrzynki oferto wej Dy t ekcji. Bli ższe hllfo!'macje oraz wzory ofert otrzymu(" mo żna IV Od<h'aJe Gospoda l'cz:'trn Dyrekcji ul. Św. Harbary 2, III p iętro, pokój Nr 21. w gódzinac1t biurowych, Dyrek- qja zasllrzega sobie prawo, zmniejszenia lub 7JWię:kszenia I iloścr wag i odwa.żn~ków. wyboru ofe'redrta bez wzogl'ędu na cenę or az unieważnienia. p1"zetar8'u bez podanie przyczyny i ponoszenia j8jkichlkolwiek odiszikodowań. KA-2499 Biu,ro Odbudowy Stolicy ogłasza przetarg nielograniezo. ny na: 1) wylkollanie a) centralnego ogrz.ewalllia., b) wodo - kan. cie,płej wody i gaz~ w domu prz.y ul. Asfaltowej Nr 3; 2) II S. robót remontowyclt w Sllpitalu S. S. Elżbietanek przy ul. G<>szczyńskiego; 3) przeprowadzenie linii napowietrznej 220/380 V oraz założenie nowej,jnstala.cji elektrycznej w SZlkole p;zy ul. Puł.awsk ie j Nr 113; 4) roboty remqntowo-budo.wlane w sali maszyn Państw. Szkoły Inżyllierskie~ Wawelberga i Rotwan:da przy ul. Boboli Nr 11. Tennin Sildadania ofert n a wyi. wymienione roboty do dnia 26 kwietnia l'b. - gqdz. 11 min do skrzynki na. oferty przetargowe w Wydzi,aJe Zlece ń, 'Dziale Przetargó.w, Chocill"llsQ{a 35, II p. Otwarcie Oofert nastąvi w tym samym dniu o goodz. 12-ej w Dziale Przetargów, pokój Nr 209. Podkła dy przetargowe otrzymać można w Sekretariacie D z iału Przet.argów od dnia 13.4 rb. KA-2500 Biuro Odbudowy Stolicy ogłasza przetarg nieogranic'zony na wykonanie: 1) robót budo,wlanych w budynku pr~y ul. Kielecikiej 40,. 2) instalacji elektryoznej w Kąpielisku i 1>1'6lni Osiedle na Ujaz;dowie Górnym. Termin skł adani a ofert na wyżej wymienaone rqboty do cltlia 25 kwietnia rb. - goodz. 11 min do skrzynki na oferty przetargowe w Wydziale Zl ece ń, Dziale Przetargów, Chocimska 35 II p. - Otwarcie Qfert nastą,p! w t ym samym. d nńu o godz. 12_ej w Dziale Przeta'rgów, pokój Nr.209. POodkłady pr'zetal'gmve Ootrzymać można w Sekretail"i'acie Działu Prz.etargÓw od dnia 8 kwietnia rb. KA-2502 PRZETARG NIE OGRANICZONY.PRZETARG Dyreh.-cja Okręgowa Kolei Państwowych w 'Var~ l,a,wie za,wi'adamia o przetargu na malowanie ko'fu!tru!;cji stalowej dachu nad Ma gazynem Zasobów na stacji W-wa Wileńska. Oferty najeży składać do godz. 12_ej dnioa 18 kwietn.ia r. do skrzy;nki ofel1:owej w Wydziale Drogowym Dyrekcj~ przy uj. Wileńskiej Nr 214, gdzie w godzinach urzę<iowych można otrzyunać bliższe informacje oraz podkładki do składania oferrt. Do oferty należy dołącz.yć pokwitow!linie KaBY Dyrekcyjnej na w.płaeone wadium w wysokości 2 proc. od oferoowanej sumy. KA-250S Nr VIV21/2/46 Dyrekcja Okręgowa Ko,lei PaństwOowych w Gdań,sk'1.l ~łasza przetarg na wylkonanie instalacji na siłę i światło w hali parowozowej! w Główńych W8Irsztatach Trojan. Wyja ś nienia i podkładki do przetargu można Qtrzymać w gmachu DOKP w GdańsJru, pókój N,r 417. Ofe.rty nale,ży złoożyć pod powyższym adresem, na parterze gmachu, do skrzynki ofertowej w zalakowall1y1ch kopertach znapism: "Oferta do prz~targu N~ VII/21/2/46". Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 kwietnia 1946 r. o godz. lo-ej w pokoju Nr 417. DOKP zastrzega sobie prawq dowolnego wyboru oferenta, względ. nie unie,ważnienia przetargu bez PQdania przyczyn. KA-2413 Biuro Odbudowy Port ów, Gdańsk - Wrzeszcz, Dgł8!za pr~t arg nieograniczo,ny na dosta wę na.'ltępujących materiałów budowlanych: 1) 10 ton kitu szklarskiego, 2) 10 ton kitu miniowego, 3) 10 ton pokostu natu ra).nego, 4) 6 ton farb olejnych: 8 t. szarej rdzochronnej, 1 t. c\zerwonej. rdzochron.;kj. 0,5 t. czarnej rd.zochl"orinej, 1 t. białej 0,5 t. koś<:i słoniowej. 5) 15 ton kredy szlamowanej., 6) m! siatki "Ra,bitza", podtyl1lkowej. W ofertaeh należy podać ceny loco magazyny {Inny: - Próbki materiałów pod obranym hasłem, bez ujawnienia ' fi'ril1y oraz oferty (zawierające dodatkową kopertę wewnątrz z wym'enieniem użytegq przez finnę hasła) w zapieczętowanych i z.alakowanych kopertach, z napisem na kopercie: "Oferta na dostawę materiałów budowlanych", ' 1ależy skład'ać w Wydziale,Do staw B. O.. P., Wrzeszcz, Mor ;ka 22 do dnia 12 kwietnia r. b., godz. 15-tej. Do oferty należy dołąc zy ć kwit na wpłac o ne do kasy B. O. P. wadium w wysokości 2 proc. kwoty zaqferowanej. Otwal1Cie ofertnastąpi po sprawdzeniu Jakości nadeslanyeh próbek w wy.. żej wymienionym ~.ydziale dnia 15 kwietnia r. b., o godz. 12-tej. Fiil1IIly <>ferować mogą posz\!zegó1ne mart.eriały, jednak w pełnej ilości zapotrzebowanej. Do przetargu stanąd mogą jedynie firmy rejestrowane (koncesjonowane). B. O. P. zastrzega sobie prawo wyboru oferenta, odrzucenia materiałów :nie nadających się gat.unl(owo oraz unieważnienia przetargu bez podania przycz.yn i ponoszenia jakiehlrolwiek odszkodowań. KA-2475 Biuro Odbudowy POortów, Gd ańsk - Wrzeszcz, oglaosza pl'zetarg nieograniczori.y na dostawę: 1) m 3 piasku wi ś la,nego. 2) ma żwiru wi,ślanego do budowy falochronów w porcie gdyńskim. W ofer tach nal eży podać cenę franco składy B. O.P. 1\1' Gdyni, bez wył-adunku. Do ofe"rty należy dołączyć próbkii piasku i :ljwiru oraz anal izię krzywej przesiewu. Próblci piasim i żw1 lru pod obrclinym has 'łem, bez ujawnieni.a fi'rmy oraz oferty (zawi e rające dodabkową ko,pertę wewnątrz z wy~ mienieniem użyte go przez firm ę h asła) w za.pieczętowanych i zalakowanych ko pertac.h ; z na pisem na kopercie : "Oferta na dostawę piasku i żw iru wiiilanego", nalezy składać w Wydziale Do ąt aw B. O. P., Wrzeszcz, ul. Morska 22, do dn. 12-go kwietni"a r. b., godz. J.2 _ej. Do oferty należy dołącz.yć kwit na wpłacon e do kasy B. O. P. wadium w wysokości 2 procent kwoty zaoferowanej. /. Otwarcie Oofert na stąp i dnia 15 go kwietnia r, b., o godz. lo-ej rano. B, O. P. zastrzega sobie prawo wyboru oferen. ta, odrzuceni a p,róbek piasku i żwiru nie nadającyeh się gl\tunkowo oraz uni eważnienia przetargu bez podllnia przyczyn i ponoszenia j akichkolwiek ods!;k o d o wań. KA-2476 Za.kl ad Ube~pi ec z eń Wzajemnych w Poz.naniu, plac. Nowomiej,ski nr 8, ogła sza pn:etm'g n; cqgtaniczony na wyko.. nanie: 1) robót. ~urar sk i ch,. 2} robót ciesielskk~, 3) robót blacharskich. Biuro Odbudowy Stolicy ogłasza przetarg nieogranicrony na wykon'anie dla. Minister stwa Spra.w Zagraruc'mych. Warunki d otyczące oferentów oraz slepy kqsztorys ad l, Al. Szucha 28 2, 3, są dq na bycia w ZaJdadzie Ub ezp i eczeń Wzajemnych. 1) III S. roobót budowlano - remontowyeh," pl. NowomieJski 8, pokój 28 c- w godz. urzędowych za opłatą 2) robót uzup ełniających C. Q. i wod.-kan. 150 złotych. Do ofert winno być dołączone pokwitowanie TCltmin składania Qfert na wy'l;ej wy.mienione roboty do kasy Zakła du na wpłacone wadium w wysoko ści Q,5 proc. dnia 15 kwietnia rb. - godz do skrzynki na oferty zaoferowanej sumy oraz świadectwo przemy,słowe, odpis reprzetal.gowe w Wydzi'ale Zleceń, Dziale Przetargów, Cho.. I jestru handlowego i inne zal:}cmiki wyszczególnione w wa. cims:ka 35 'II p. O,twarcie oferrt l1!}stą.pi w tym samym dniu runkach dotyczących oferentów. Wadium podlega zwroto. Q godz. 12 w Dziale Przetargów, pokój 209. Podkłady przetargowe wi po ukończeniu przetargu w razie nieprz.yjęcia ofert, lub otr?-ymać można w SekTetariac~ Dzj.ału Przetaol" zawarciu umowy w wypadku przyjęcia ofert. wadium prze. gów od dnia 5 kwietnia. KA-2501 pada na rzecz Z. U. W. w wypadku co fni ęcia ofert POo 'rozpoc zęci u przetargu lub odmowy podpisania umowy p.rzez 0- ferenta w razie przyjęcia ofert. Z a kład zastr7.ega sobie pr a wo ewentua!jlego wyboru oferenta bez względu na eenę, jak równ ież prawo uznania, że przetarg' ni~ dał pozytywn&go wyniku. Oferty winny być składane w gmachu Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu, pl. Nowomiejski nr 8 do skrzynki ofertowej umieszczonej w holl~ u woźnego do dnia 24 kwietnia 1946 roku godz. lo-t a w nieprzejrzystyg'h, ze.pieczętowa.nych i zala.kow.anych kop.el'tach z napisem: "Oferta do przetargu z djnia 24 kwietnia 1946 r. na odbudowę dom\l mieszkalnegoo ul. Ma r c e lińska 36 a, b, C. na roboty mura.rskie, wzgl. ciesielskie, wzgl. blacharskie". Złożone oferty zach~ wują swoją ważmo ś ć w ciągu 6 tygodni od dnia odbycia prz&o targu. Otwarcie ofert dnia 25 kwietnia 1946 roku godz ta w sali posiedzeń Zakła du Ube71p i eczeń Wz.ajemnych, 2 ptr. KA-2496 PRZETARG Wydział Komunikacyjny Urzędu Wojcwódiki&go w Szc~ ci:uie ogłasza nieo'graniczony przetal'g ofertowy na ni'żej. podane roboty mo5towe: drą drą ł. Odbudowoa mostu dto>gowego na au,tostrad.ie nad O~ Za,chodnią.. 2. Odbudowa mostu drogowego 00 autostradzie nad ().. Wschodnią. Potrzebne do przetargu podkładki Oofertowe mowa otrzy. mać w biurze Wydziału Komunikacyjnego w Szczecinie. _ Przetarg odbędzie się dnia 26 j{wietnia 1946 roku o god~nie lo-ej w biurze Wydziału KOomunikacyjnego w SzczeC'inie~ Do tego teltmiillu należy składać w Wydziale Komunikacyjnym oferty w zalakowanych kopertach z napisem "Oferta na... Do oferty nal e ży dołącz.yć kwit na ~łożone w Kasie Skarbowej w Szczecinie wadium w. wysoko ś ci do 1.000,000 - a pl-ocent, do 5.000,000-1,5 proc., ponad 5, pro. cent Wydział Komuni/kacyjny zao;tr1jega sobie prawo od. bioru oferty. zmniejszenia robót lub unieważnienie przetargu. KA PRZET ARG NIE OGRANICZONY NR 44-/46. t ogi Odd z ilał Odl>udo"'W'Y Warsla-wskiego W ę1jła KoTejo_ wego, Warszawa., ul. Zakopiańska. 8, zaprasza do składanioa ofert na rozbiórkę i odbudowę betonowych przyczółków i filarów oraz. ~lbetowych dźwigarów wiaduktu skośnego nad terem brzeskim Nr 1 na st. Warszawa Wsehodalia. Tennin '-''Ykouania całości robót 3 mies ią ce od daty zlecenia. Oferty naleiy składa6 do skrzyn/ki ofertowej, umies1jczonej w biurze 2_go Oddzi a łu Odbudowy W. W. K., ul. ZakopIańska. nr 8 do godziny 9.30 dnia 16 kwietnia 1946 roku. ątwarcie ofert nastąpi tegoż dll1ia o godzinie lo-ej. Ślepy kosztorys oraz warunki wykonania rob6t IJtrzyma6 można w godzinach od lo-ej do 14-ej w biurze 2-go Oddzia-,

8 ., 8~ ~ ~ ~M~. ~O~N~IT~O~R~P~O~L~S~K~I~~D~ni~a~1~1~k~w~i~et~n~ia~1~9~46~r.~ ~N_r 3~~ łu. Do oferty powinien być dołąezolliy odpis świadectwa 10) S1loliik6w do stołówki - okrągle o średnicy \1 mn. przemysłowego oraz podany numer Rejestru Handlowego. 20 szt., Oferent obowiązany jest złożyć w Dii!Cle Finansowym Dyrekcji 11) Stolik6w pod maszyny '(biurka) 10 szt. Odbudowy W. W. K., ul. Targowa 70 wadium w wy W ofercie należy podać ceny jednostkowe - loco 'Zakład sokośei zł, zgodnie z przepisem p. B-go "Ogólnych warunków Ube7Jpieezeń SpolecZlllYch w Łodzi, ul. Zachodnia 57 (wzgl~i przetargów". Pokwitowanie o złożeniu wadium na. nie wagon). Do oferty należy dołączyć szkic poszezegói.ny<,.b leży dołączyć do oferty. Przy wykonaniu robót obowiązuje rodzajów mebli. Oferty należy składać w zalakowanych kopertach przedsiębiorcę,,,układ zbior.owy pracy" dla przemysłu budowlanego. z napisem "Oferta na dostawę mebli biurowych" do Dyrekcja Odbudowy W. W. K. zastrzega sobia Wydzi.ału Gospodarczego Z. U. S. W Łodzi, ul. Zachodnia 57. prawo wyboru oferenta, jak również unieważnienia prze-" Otwarcie ofert,nastąpi komisyjnie w dniu 16 kwietnia targu bez podania powod6w oraz ponoszenia jaikie:hkolwiek o godzim.ie 10 rano. Wadium do ' przetargu ustala się w wysokości odszkodowań KA-250fi złotych w gotówce, które należy wpłacić do ka sy Z. U. S. - Łódź, ul. Roosevelta N.r 18. Kwit na wpłacone PRZETARG NIE OGRANICZONY wadium należy dołąezye do oferty. W pmetargu mogą brać Biuro Odbudowy Stoliey ogłasza przetarg nieograniczo- udział tyłko firmy zarejestrowane. Oferty nie odpowiadające 2ly na wykonanie robót remontowych przy odbudo,wde mo- powyższym wymaganiom rozpatrywane nie bę'dą. Zakład U stu im. Ks. Poniatowskiego, a mianowioie: 1) Baszta p6łnocna, be~ieczeń Społeeznycll zastrzega sobie prawo ul\iewa:imienia pl'zetargu baz podania przy<lzytrl i ponoszenia jakichkolwiek 2) Baszta p.ołudniowa, ' odszkodowań, prawo C'l!lfJściowego skorzystania z oferty, prawo wyboru dostawcy bez względu na ceny oraz prawo U:1Jna 8) Strażnica północna, 4) Strażnica południowa, nia, że przetarg nie dal dodatniego wyniku. 3-KA-2406 ' j 5) Strażnice na wiadukcie PR.ZETARG oraz na: Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytoniowego zamierza w 1) roboty remontowe w świetlicy pr'acownik6w BOS.pr:ty drodze przeta.rgu nieograniezonego oddać do wykonania instalację centralinego ogrzewania, wodociągu i kanalizacji oraz ul. Choeimskiej 85, 2) urządzenie W. C., umywain~, zlewu i kuchenki gazo. i'llstalację przeci,wpożarową wev,rnętrzną i zewnętrzną w bud. wej w domu BOS przy ul. Chocimskiej 35 na I p. przy magazynowym w Radomiu - żakowi-cach, ul. Wierzbicka 41. Firmy reflektujące 'na powyższe roboty zechcą się zglo6ić po podkładki ofertowe w Biurze Tę.chnicznym D. P. M. T. w Stołówce. Termin składania ofert na wyżej wymienione roboty do dnia 17 kwietnia r. b., godz. 11 min. 30 do skrzynki na oferty przetargowe w Wydziale Zleceń, Dziale Przetargów, ul. Choeimska 35, II p. Otwarcie ofert nastą.pi w tym samym dniu o godz.. 12-ej w Dziale Pxzetargów, pokój Nr 209. Podkłady przeta'rgowe otrziymać moina w Sekretariacie Działu Przetargów od dnia B kwietnia r. b. KA-2506 PRZETARGNIEOGRANICZONY 'Dyrekcja Okręgowa. Poczt i Telegrafów w Warszawie ogłasza przetarg nieograniozony na szycie odzieży ochronnej, tj.i>laszczy (fartuchów), kombinezonów i ubrań roboczych (bluz i spodni) z materiałów własnych. Oferty w zapieczętowanych i zajr!kowr!n~ kopertach z napilsem na kopercie: "Oferta na szycie odzieży ocilironnej" należy składać do dnia 24 kwietnia 1946, roku, godz. 12, włącznie, do skrzynki ofertowej Dyrekcji. Bliższe informacje oraz wzo Ty ofert otrzymać można w Oddziale Gospodarczym Dyrekcji, ul. Św. Ba.rbary 2, III piętro, pokój Nr 21, w godzinach biurowych. Dyrek~>8.astI-.ega sobie prawo :\.'11IIlilejszenia. lub zwiększenia ilości jedno,stek odzieżowych, wyboru ofe~ renta bez względu na ceny, dowolnego podziału przeznaczonych do szycia jednostek odzieżowych między kiłku oferentów oraz unieważnieni.a przetal'!gu bez podania przyczy. lly i ponoszenia jakichkolwiek odszkodowań. KA-2507 ' PRZETARG Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach ogłasza przetarg nieogra,llicz:ony na wykonanie 'rom t dekarskich i blacharskich przy nadbudowie budynków Dyrekcji O. K. P. Katowi'ce na dzień 12 kwi~tnia 1946 rotku na godzinę 12. Kosztorysy ślepe i wszelkie informacje dotyczące warunków przeta.rgowych i wykonywania robót moż. na otrzymać w pok,oju Nr 307 w gmachu Dyrekcji, ul. DwoI,", cowa Nr 1... KA-2414 Zakład Ubezpieczeń Społe~znych w Warszawie z tyrncz. siedzibą w Łodzi ogłasza niniejszym przetarg nieograniczony na dostawę: 1) Biurek hncelaryjnych dębowych 20 sz;t... 2) Stołów kancelaryjnych 20 szt., 3) Szaf na akta dwudrzwiowych (4 półki) B szt., 4) Szaf amerykańskich (z żaluzją - 5 półek) 4 szt., 5) Krzeseł biurowych 150 szt., '6) Krzeseł z bocznymi oparciami (foteli) 2 S7!t., 7) Wieszaków stojących (giętych) 15 szt., 8) Etażerek o 4-ch pólkach 10 szt., 9) Etażerek o 3-ch półkach 10 sm., Skradziono dowód osoh::sty, do-wód kołejowy Nr 3&)68 i akt ślubu. GrulłlJńska Natalia, Legion-owo, szosa Warszawska 62. KA-2315 Zagubiono tablicę reje5!jr.acyj.ną P. R., wydaną przez Okręgowy Urząd Samochodowy w Łodzi. Państwowe Przedsiębiorstwo Tra,ktor6w i Maszyn Rolniczych, Cen~rala w Lodili. GA ,------_. Skradziono legi:tymąoję P. Z. H. wystawioną przez. łrhn, Zd1rowia ~ i'11ne dokumenty na nazwi5iko Dżulyńska Janina. KA-2307 Skradziouo dowód OSOD:sty i kai'ltę rejes,tra. cyjną RKU-Przasnysz, PoehaJe.iewskl Eugenrusz, lam. War~~~~~: _~_~f~owsk~ _ l~., KA-2308 Łodz;i,ul. Kopernika 62, w godzi.nach biurowych, gdzie -rownież otrzymają informacje, dotyczące wymienionych robót. Termin otwarcia ofert ustala się na 27 kwietnia 1946 roku o godz. 10 rano w Biurze Technioznym. Dyrekcja P. M. T. zastrzega sobie wolny wybór oferenta, jako też prawo v.nieważnienia przetargu w części lub całości. 8-KA-2409 PRZETARG Dy,rekcja Polsikiego Monopolu Tytoniowego zamierza w drodze przetargu nieograniezonego oddać do wykonania instalację elektryczną światła i siły w no~-ym budynku fabry~ kacyjnym Wytwórni P. M. T. w Radomiu, ul. Marywilska 2. Firmy reflektujące na powyższe 'roboty zechcą.się zglo,sić po podkładki ofertowe w Biurze Technicznym D. P. M. T. w Łe,dzi, ul. Kopernika 62, w godzinach biurowych, gdzie również otrzymają informacje, dotyczące wymienionych robót. Termin otwareia ofert ustala się na 27 kwietnia 1946 roku o godz. 10 ra.no w Biurze Technicznym. Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytoniowego zastrzega sobie wolny wybór oferenta, jako też prawo unieważnienia przetargu w części lub całości. 3-KA-241O PR, ZETARG Zakład Ubel!pieezeń Społecznych ogłasza przetarg na wy <kulkowanie następujących druków: Nr szt. "Kwestionariusz ogólny". Format A3 skj:adany na pół; papier piśmienny 60 gr. Nr : szt. "Orzeczenie zaliczające zakład pracy". Format A3 składany na pół, perforacja maszyioowa, papier piśmieny{y 60 gr. Nr szt. "Kwes1;i'Onariusz dla przem. mineralnego". Forma.t AS składany na pól, papier piśmienny 60 gr. Nr szt. "Kwestiona,riusze dla przem. drzewin." Format A3 składa.ny na pół, papier piśmienny 60 gr. Nr szt. "Kwestio,nariusz dla przem. włók.". Format A3 s4dadany na pół, papier piśmienny 60 gr. Nr szt. "Kwestionariusz dla hut". Format A3 składany na pół, papier piśmienny 60 gr. W Szt. "Doniesienia o wypadku". Format A4, papier piśmienny 60 gr. różowy lub biały. K szt. - "Blankiet korespondencyjny". Format A4, papier bezdrzewny 80 gr. K szt. "Blankiet koresfondencyjny". Format A5, papier bezdrzewny 80 gr... N sn. "Zbiornik przypisu". Format 240 X 327, druk dwustronny przebitkowy.,. I L sl'jt. "Zestawienie roz>l:achunkowe aptek" (okładka). Fonna.t A3 składany na pół, papier piśmie,nny 60 gr. ZgubioDO prllwo Jazdy III ld. Nr 7'J97, wyda. I Zgubiouo kartę ewidencyjną sajll()c,hodu cięne prze:z Sla r.c)~ł<w,o Wa'i'lIzawa-Praga, na nazwi. żarowego mal'kj GAZ, N,l' rej. C 36836, podwozie slko PIlęq.a Franciszek. _KA-2310 Nr P. U. S P, sijnik Nr , należące., go do Aleksandro_kiego Z.łednoczcn~ Przemy. Zgubiono legttymację BOS-u Nr 14. Poświafia lił u D1Jiewi.a.r.sko - Pończoslmłc.zego w A~e,ks 'an- Tadeusz, Wars:zawa. Marszdko'wska 14.. drow:e k/lodzi. GA-220 Zgubiono tegiltyma-oję słuihową MO. Kołtys Ludwik, Warszawa, Znlińskiego 3. KA-2312 Zgubiono PR Nr samochodu Qpel-Ka. det, wydany prze,z Uxząd Samochodowy w Lo. d:zi. Spółdzielnia Wydawnicza,.Książka", Łódź, Pilotl1ko,ws'ka 86. GA-210 SkradzioIio k,siąźeczkę wojs,ko 'wą N,r 2901, k.at'tę ffi'undurową; kartę a,f}rowiolacy}ną. char,akitcrys.tykę słuthową z o 'pinią kat, tę demo:bh: zacyj'11ą. Łaguu Walcl"l,an. I KA-23t.l Zgubliono legi1ymację studencką Połótechnilki Warszawskiej Nr Krys,tyna Adamska. Zgubiono leghymację slużhow~ Nr 3351, seri;l A, kołor bordo, wystawi.o ną przez Wojewódz SkradfJlono kartę rozlpoznawcllą, wydaną w ką Komendę Mil;cji Obywatelskiei. Łódź, na nagmr.nie La.lbunie, pow. Zamość i koncesji) n-a ty I zw:s'ko Agadak Roman, zam. ł,ódź, Zeromskietoń na nazwisko Madeja WladyMaw. GA-213 go GA-226 L szt. "Zestawienie rozrachunkowe aptek" (Wkładka). Forma,t A3 składany na pól, papier piśmienny 60 gr. L bl ka.rtek "Asygn&ta' na zasiłek chorobowy". Fonnat A5 - A6, druk jednostronny, przebitkowy, perforowany maszynowo; blok klejony od góry, spód papier pakowy. B bl. A 50 X 2 "Raport kasowy" FOTlllat A4 druk jednostronny ~ 1 karta perforowana, 1 stała., papier piśmienny 60 gr., blok spięty drutem na sztych, spód i wierzch papier pakowy. B bl. a 50 X 3 "Blomek dla inkasenta". For-. mat A6, druk jedno,&tronny, 2 kartki perforowane, 1 stała, numeracja kartek maszynowa od Nr ~ do Blot spięty drutem na s7jtych, spód tekturka, wierzch papier pakowy, grzbiet klejony. L szt. "Zestawienie wypłaconyeh zasiłków". Format 297 X 320, druk dwustronny przebirtkowy. Papier piśmienny 60 gr. N szt. "Zbiorówka do konta płatniika". Format 845 X 325 mm., druk dwustronny przebitkowy, papier piśmienny 60 gr. ZaZllla><lZa się, że druki mają być wykonane na papierze dostawcy. Ceny należy podać loco ZUS,Łódź, ul. Zachodnia Nr 57, lub Oddziały ZUS w Krakowie, Chorzowie, Poznaniu i Warszawie w~lędnie Ubezpieczalnie Spolec,zme, na terenie których ma siedzibę dostawca. Oferty należy skła~ać w zalakowanych kopertach z napisem "Oferta na do&tawę dmków"do Wydziału Gospodarczego w Łodzi, ul. Zach~dnia 57. Otwarcie ofert nastąpi dnia roku o godz. 10 w Wydziale Gospodarczym,pokój Nr 47. Wadium do przetargu ustala się w _wysokości zł w gotówc, które należy wpłacić do kasy ZUS Łódź, ul. Roosevelta 18. Kwit na wpłacone wadium wraz z wzorami papieru mależy dołąezyć do oferty. Wzory druków wraz z ślepymi kosztorysami można otrzymać w Wydziale Go,~odarczym, ul. Zachodnia 57, pok. 46. Oferty nieodpowiadające powyższym wymaganiom rozpatrywa.ne nie będą. Zakład Ubez;pieczeń SpołecZlllych zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i ponosizenia jakichkolwiek odszkodowań, prawo częściowego skorzystania z oferty, pra.wo wyboru dostawcy bez względu na ceny oraz prawo uzillania, że przetarg nie dał dodatniego wyniku. 8-KA-2333 Ogłoszenia prywatne OGŁOSZENIE I Za,rząd Spó~ki Akcyjrnej Mydlarskiej i Perfumeryjnej Fryderyk Puls w Warszaw~e, ul. Swzekocińska 4-a zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 1946 r. o godz. 16 odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcj ona-riuszy z następl\i ącym porządkiem dziennym: 1) Wybór przewodnicz<'}cego, 2) Roz;patr,zenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, bilansu i rachunku strat i zysków za rok operacyjny 1945, oraz udzielenie Zarządowi absolutorium. 3) Ustalenile planu dzia~ łalności na rok 1946, 4) Wybw- trzech członków Zarządu i pięciu człoillków Komisji Rewizyjhej, 5) Upową:imienie Zar.zą.du do kredytowania się w i1nstytucj ach fi.nansowych i na bywania nieruchomości oraz sprzedaży własnych nierucho. mości Spółki, 6) WoIne wnioski. Akojonariusze, chcący brać udział w Walnym Zgromadzeniu, obowiązani są :złożyć swe akcje w biurze spółki z terminem do dnia 17 kwietnia 1946 r. KA-2509 OGŁOSZENIE Walne Zgromadzenie "ESGE" Spółki Akcyj,nej Gruntowej i Budowlanej S. A. w Kraskom,ie odbędizie się dnia 18 kwietnia 1946 o godz. 18 w kanecla'rii nolt'ariusza Trzosa, ul. Sław:kowska 1, z porządkiem dziennym: 1) Sprawo,zd.ania Zamządu. przedłożenie zam'kllldęć rach'unlkowych a rok 1945 udzielenieabso,lutoll"lum zarządowi; 2) Wybór uzupełniający czło~ów Rady Nadzo:rozej; 3) Odroczenie wypła.ty zaleg'łej dywidendy; 4) Wnioski. Celem wzięcia udziału w Walnym Zgromadzemiu winni człoillko'wie złożyć swe a-kcj e w biurze za,nządu na 7 dni ptzed terminem Zgromadzeni'<l. KA ZagbJęła legiltymacja służhowa Nr 3351, Seria A, kolo r bordo. wystawiona przez WO 'jewódzką Komendę Mr.~ icji Obywatelskiej w Łodzi na na_,zwt~ ko Agaeia,k Roman, zam. w Łodzi, 'P'rzy ul. ZC'!'()IIbS:kiego M. SA~21ł,KA ",-,- --_._----, Skrad~iouo prawo jazdy na ~amochód, wy. dane p'rzez Urząd Wojew6dz,~i Samochodo,wy w Łodzi w r na nazw. KONlackł Marian, Łódź, Nawrot 1, GA-:U9 Zaiubllono tymozasową deiklarację wiettiosc!, wystam:on'i\ w Sopode Nr 9/4'5 na nazwilsko PIolow8lkł Aleksander, Sopot, Podgór'.na 12. KA , Skl"lłdzilollO legijtymację NT' 31 wyda 'ną przez Skrad27iono nas 'tępujące doikumenjty: 1) prawo Monopol SIQ-!ny na nazwilsko Władyslaw Majka, K,ra.ków, Ka,lwaryjsb 27. KA-2355 jazdy zawodowe, wydane przez Woj. Urząd Samochodowy w Łodze.. 2)dokumen,ty samooho. dowe mal1ki,.ausb:n" - ]ięź 'a rowy, masnolść Zagubiono dokumenty i papiery rej~tf!acyin) Towarzystwa Bratniej Pomocy Stmden~6w Pań- dl,a samochodu mariki "Sławer". Nr,:rej. A 7605\;, stwowego Uniwersytetu w Lod'v:, 3) Nr doku. Nr sioolilka , Nr pod,wo7. ia 2'3247, o,raz mentów!amochodo-wych C, 41) legttyma- I prawi() jażdy na n-azwi,sko WM'lewskl Aleks>IllII' cję tramwajową, Ilsygnll.tę na ka.rtofłc 71 tonn 60. der. KA-22,f>2 5) kartę ro,zp{)z'lia wczą na na,zwisko SuHlITla EG'war'd. Zarząd Jlratntej Pomocy. GA-2-12 Zfnbloao dokumenty samochodu cięża rowe go ma,r,ki Z-IS. Nr rejestt. C-OVl07, Nr s%nika Skradziollo kattę meldunko,wą wydaną w 10546«8,Nr podwozr.a Dyrekcja Wodo. Zgierzu na nazwiisko Perka Hełena, Zgiel'z. Rev 1 etllł6w ł KanalfQ:aejJ m. st. Warszawy. monta 27.. KA-2329 KA-2313 / PRENUMERATA.. Monitnra Polskiego" wynol,1 miesięcznie zł Numer poj"dyijczy ko szluje zł 8.-. N'umer poov.-ó.iny _ zł, CENA O(Jł,OSZEŃ: Ogłoszenia urzędowe i sądowe z~ 6._ za wyraz. Ogłoszenia o zagubionych do!\liliiełlta(~h zl f L- 1.3 wyraz, OGŁOGZENIA 8 li. A NSOWE: zt 15.- za wjersz mi'limetrowy sleroknk~ci j.,r!np i szpalty (sir ona 4 szpa lty). Za układ tabelaryczny Wydawca: Pcl!ska Agenr.ia PrasO\'18 "PAP".. ~--*'~~ Za terminowy druk ogłoszeó wydawnicl\\'o nie od~owiada. dolicza się 1)0% RedagUje Komitet Redakcyjny ' r'--.f. ~. '. - ~ ~... ~iifii<.t:r«e:i:d:&1i.sz.~..._~-~~-~-.~_.""~~--: ;...:..;...:.:.;,;,:.:.;,;.:...:..:.;,;,,;,;,:.:.:.;.;;;;, Drukarnia Nr 4 Soółdzielni wyda wn,iczei "Czytelnik", Łódź, Żwirki l

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO poz. 10635-10639 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - od 8.001 zł do 20.000 zł - 22 października 2002 r., - od 20.001 zł do 200.000 zł - 28 października 2002 r., - powyżej 200.001

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Historia Grabowca, zdjęcia z lat: 1920-1928

Historia Grabowca, zdjęcia z lat: 1920-1928 1 Zdjęcie 1 Lata 20-te XX wieku (zdjęcie do przesunięcia do innego okresu). Uczniowie ze szkolnego koła z nauczycielem (zdjęcie z kroniki szkoły). Zdjęcie 2 Lata 20-te XX wieku (po 1922 roku a przed 1936

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.10.2015 godz. 09:09:25 Numer KRS: 0000293886

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.10.2015 godz. 09:09:25 Numer KRS: 0000293886 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.10.2015 godz. 09:09:25 Numer KRS: 0000293886 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno Projektowych GEOMIAR Sp. z O.O JAROSŁAW ul. KOŚCIUSZKI 35

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno Projektowych GEOMIAR Sp. z O.O JAROSŁAW ul. KOŚCIUSZKI 35 - Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów BESKO w dniu 6.11.2014 o godz.14 30 odbędzie się na gruncie ustalenie granic działki nr:

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 05:52:15 Numer KRS: 0000107241

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 05:52:15 Numer KRS: 0000107241 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 05:52:15 Numer KRS: 0000107241 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

the following State Universities provide programmes on physiotherapy:

the following State Universities provide programmes on physiotherapy: Poland the following State Universities provide programmes on physiotherapy: 1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 31-571 Kraków, Al. Jana Pawła II 78 tel. (+48-12) 683 10

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.09.2015 godz. 08:34:01 Numer KRS: 0000293886

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.09.2015 godz. 08:34:01 Numer KRS: 0000293886 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.09.2015 godz. 08:34:01 Numer KRS: 0000293886 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.)

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Lp. województw ośrodki publiczne o 1. dolnośląskie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

WZÓR NR 28 WNIOSEK O UZNANIE ZA ZMARŁĄ OSOBY ZAGINIONEJ

WZÓR NR 28 WNIOSEK O UZNANIE ZA ZMARŁĄ OSOBY ZAGINIONEJ WZÓR NR 28 WNIOSEK O UZNANIE ZA ZMARŁĄ OSOBY ZAGINIONEJ Do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Wałbrzychu Stare Bogaczowice, 4 marca 2009 r. Wnioskodawca: Zainteresowani: Maria Paczkowska zam. w Wałbrzychu,

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1818/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-07-03

ZARZĄDZENIE NR 1818/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-07-03 ZARZĄDZENIE NR 1818/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-07-03 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży ów w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 14/5 o pow. 0,0263 ha obr. 116 jednostka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 7 lipca 200 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 67 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie Sygn. akt V CSK 10/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 grudnia 2011 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marta Romańska SSA Roman Dziczek w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

5. Ustanowienie kuratora

5. Ustanowienie kuratora MSiG 41/2003 (1624) poz. 1812-1818 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO geodezyjnego i kartograficznego w dniu 21.11.2001 r. pod nr. 1765/01 jako działki oznaczone numerami: 199/1,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:43:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:43:47 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.05.2016 godz. 13:43:47 Numer KRS: 0000467126 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Zygmunta Lucjana. Lucyn

Zygmunta Lucjana. Lucyn Zamieszkiwali w majàtku odziedziczonym po ojcu, Fortunacie Edwardzie Jaworowskim we wsi o nazwie dzisiejszej Warzyn Skóry dawniej Nu ynek lub Warzynek,. Liczy on 102 hektary ziemi ornej oraz 10 hektarów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne Dziennik Ustaw Nr 128 10763 Poz. 864 864 ROZPORZĄDZENE MNSTRA ZDROWA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI SZKÓŁ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE - 3.3.4 - JAKO SZKOŁY PROWADZĄCE PROJEKTOWE OŚRODKI ZAINTERESOWAŃ STREFY ODKRYWANIA TALENTÓW

PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI SZKÓŁ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE - 3.3.4 - JAKO SZKOŁY PROWADZĄCE PROJEKTOWE OŚRODKI ZAINTERESOWAŃ STREFY ODKRYWANIA TALENTÓW Projekt Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy uzyskał tytuł "Najlepsza inwestycja w człowieka 2010" w konkursie Dobre Praktyki EFS 2010 Ministra Rozwoju Regionalnego PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU KOMORNICZEGO 22 MARCA 2011 R.

I. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU KOMORNICZEGO 22 MARCA 2011 R. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi I. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU KOMORNICZEGO 22 MARCA 2011 R. 1. Temat pierwszy Pouczenie: 1. Pracę pisemną oznacza się indywidualnym

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku Zestawienia statystyczne do Sprawozdania Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2012 roku Warszawa, marzec 2013 r. POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY (spis tabel zawierających

Bardziej szczegółowo

SWIADECTWO UZNANIA OGIERA. Komisja Kwalifi kac!:)jna na podstawie art. 4 ustaw!} z dnia 13 marca 193 ł. Ogier d~wód tożsamo ści: Seria... Nr.--.

SWIADECTWO UZNANIA OGIERA. Komisja Kwalifi kac!:)jna na podstawie art. 4 ustaw!} z dnia 13 marca 193 ł. Ogier d~wód tożsamo ści: Seria... Nr.--. Dziennik Ustaw:..-.:.N...:.;r:...:.:5.=2.-- 8_4_4 -----------P-o-Z-.-2_7_9 KOMSJA KW ALFKACY JNA prz!:) Zanądzie Wojewódzkim Związku Samopomoc!:) Chłopskiej... _-_. _-_...... _----_... --.--... _-.--.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ Data wpływu wniosku do WBE DYREKTOR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO w ZIELONEJ GÓRZE WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ Część I 1. Dane dotyczące zmarłego: emeryta*, rencisty*, żołnierza

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Ilustracja 41. Dowód osobisty. Ilustracja 42

Ilustracja 41. Dowód osobisty. Ilustracja 42 Rozdział 3 Mierniczy Przysięgły W półtora miesiąca po zwolnieniu z Wojska, Leopold Kleofas Paszkowski zatrudnił się w Okręgowym Urzędzie Ziemskim w Łucku, jako starszy geometra. Angaż Leopolda Kleofasa

Bardziej szczegółowo

5. Ustanowienie kuratora

5. Ustanowienie kuratora MSiG 126/2002 (1458) poz. 7159-7165 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO w dniu 25.07.2001 r. pod nr. ewid. 1100/01, jako działka oznaczona nr 1/16 o powierzchni 0,0107 ha (sto siedem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2015 godz. 01:22:32 Numer KRS: 0000204939

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2015 godz. 01:22:32 Numer KRS: 0000204939 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2015 godz. 01:22:32 Numer KRS: 0000204939 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko i imiona Zgłaszający Uzasadnienie opinii Zespołu Wniosek Zespołu

Lp. Nazwisko i imiona Zgłaszający Uzasadnienie opinii Zespołu Wniosek Zespołu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy Załącznik nr 1 Lp. Nazwisko i imiona Zgłaszający Uzasadnienie opinii Zespołu Wniosek Zespołu zgłoszenie nie zawiera wymaganej ilości 50 podpisów 1 Boczkowska

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.05.2016 godz. 23:18:44 Numer KRS: 0000035718

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.05.2016 godz. 23:18:44 Numer KRS: 0000035718 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.05.2016 godz. 23:18:44 Numer KRS: 0000035718 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 20:22:17 Numer KRS: 0000106540

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 20:22:17 Numer KRS: 0000106540 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 20:22:17 Numer KRS: 0000106540 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU Województwo Dane uczelni Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 11:36:13 Numer KRS: 0000143973

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 11:36:13 Numer KRS: 0000143973 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 11:36:13 Numer KRS: 0000143973 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.09.2015 godz. 09:04:30 Numer KRS: 0000552829

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.09.2015 godz. 09:04:30 Numer KRS: 0000552829 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.09.2015 godz. 09:04:30 Numer KRS: 0000552829 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVI/932/10 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Bytomia.

UCHWAŁA NR LXVI/932/10 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Bytomia. UCHWAŁA NR LXVI/932/10 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Bytomia. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.11.2013 godz. 11:35:56 Numer KRS: 0000097301

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.11.2013 godz. 11:35:56 Numer KRS: 0000097301 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.11.2013 godz. 11:35:56 Numer KRS: 0000097301 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2015 godz. 10:29:05 Numer KRS: 0000434750

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2015 godz. 10:29:05 Numer KRS: 0000434750 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.07.2015 godz. 10:29:05 Numer KRS: 0000434750 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:01:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:01:26 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.04.2016 godz. 12:01:26 Numer KRS: 0000127872 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK 2012 O OŚRODKACH ADOPCYJNYCH W POLSCE

INFORMATOR NA ROK 2012 O OŚRODKACH ADOPCYJNYCH W POLSCE Legenda: ubliczne iepubliczne Wojewódzki Bank Danych AZ adopcja zagraniczna IFORMATOR A ROK 2012 O OŚRODKACH ADOCYJYCH W OLSCE Lp Województwo Miasto azwa Adres Kontakt /? 1 1.zachodniopomorskie Szczecin

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie nr V Ns 191/10

Obwieszczenie nr V Ns 191/10 Poznań, dnia 17.11.2010r. Obwieszczenie nr V Ns 191/10 Przewodniczący SSR Michał Tasarek, Wydział V Cywilny Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w sprawie z wniosku Kompanii Piwowarskiej

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:09:51 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:09:51 Numer KRS: Strona 1 z 11 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.06.2016 godz. 13:09:51 Numer KRS: 0000053547 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO data wynikająca ze u, jeżeli a instytucje akt o utworzeniu 1. 2/1999 22 listopad 1999 r. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra ul. Matejki 28 zarządzenie nr 14/75 Wojewody Jeleniogórskiego

Bardziej szczegółowo

Nr 11 poz. 146 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA OŚWIATY Str. 184 zajęcia praktyczne bardzo dobry, śpiew dobry, ćwiczenia cielesne bardzo dobry. Wynik ogólny dobry. Warszawa, 24. VI. 1938. Opiekunka klasy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKO CI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKO CI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIA WŁA CICIEL RUCHOMO CI - KOMPUTEROWO LUB R CZ, DU YMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB BIESKIM KOLOREM. Podstawa prawna: Data wpływu deklaracji Zał cznik do Uchwały nr../2015.rady

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2016 godz. 18:48:49 Numer KRS: 0000018119

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2016 godz. 18:48:49 Numer KRS: 0000018119 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.05.2016 godz. 18:48:49 Numer KRS: 0000018119 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady 2014-05-06 10:59:54 Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady AUTOR: Jacek Kotowski Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2016 godz. 14:31:56 Numer KRS: 0000184336

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2016 godz. 14:31:56 Numer KRS: 0000184336 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.05.2016 godz. 14:31:56 Numer KRS: 0000184336 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

POWIATY GRODZKIE Imię i nazwisko. Danuta Kosieniak. Zofia Majewska. Halina Czeczot. Paweł Konopa. Wojciech Witkowski. Wojciech Matczyński

POWIATY GRODZKIE Imię i nazwisko. Danuta Kosieniak. Zofia Majewska. Halina Czeczot. Paweł Konopa. Wojciech Witkowski. Wojciech Matczyński Urząd, Wydział POWIATY GRODZKIE Imię i nazwisko Tel. Faks e-mail, www Bydgoszcz Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy Dyrektor Miejskiej Pracowni Geodezyjnej Miejski ODGiK ZUD Danuta Kosieniak Zofia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2016 godz. 09:24:43 Numer KRS: 0000321289

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2016 godz. 09:24:43 Numer KRS: 0000321289 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 09:24:43 Numer KRS: 0000321289 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo Spis treści Tytuł I Małżeństwo...5 Dział I Zawarcie małżeństwa...5 Dział II Prawa i obowiązki małżonków...15 Dział III Małżeńskie ustroje majątkowe...18 Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy...18 Rozdział

Bardziej szczegółowo

4. 1. Wszczęcie postępowania o nadanie uprawnień

4. 1. Wszczęcie postępowania o nadanie uprawnień Dziennik Ustaw Nr 122-4504- Poz. 806 806 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 16 września 1998 r. w sprawie biegłych z listy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.02.2016 godz. 17:51:04 Numer KRS: 0000244135

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.02.2016 godz. 17:51:04 Numer KRS: 0000244135 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.02.2016 godz. 17:51:04 Numer KRS: 0000244135 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 22:49:39 Numer KRS: 0000059118

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 22:49:39 Numer KRS: 0000059118 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 22:49:39 Numer KRS: 0000059118 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPRAWY CYWILNE. Jak wnieêç pozew? Kto mo e reprezentowaç stron w sàdzie? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r.

SPRAWY CYWILNE. Jak wnieêç pozew? Kto mo e reprezentowaç stron w sàdzie? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r. SPRAWY CYWILNE Jak wnieêç pozew? Kto mo e reprezentowaç stron w sàdzie? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANI. BARTECKA Bożena zd. WOŚ. c. Jana i Heleny zd. Gnutek. ur. 23 grudnia 1973 roku w Tomaszowie Lubelskim

POSZUKIWANI. BARTECKA Bożena zd. WOŚ. c. Jana i Heleny zd. Gnutek. ur. 23 grudnia 1973 roku w Tomaszowie Lubelskim POSZUKIWANI BARTECKA Bożena zd. WOŚ c. Jana i Heleny zd. Gnutek ur. 23 grudnia 1973 roku w Tomaszowie Lubelskim ost. zam. Pańków 8, gm. Tarnawatka, pow. tomaszowski Poszukiwana na podstawie listu gończego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 5 września 2009 r. Nr 9 ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 82 z dnia 0 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

PRO MEMORIAM GAZETKA RODZINNA DLA BLISKICH I DALEKICH KREWNYCH PO MIECZU I PO KĄDZIELI

PRO MEMORIAM GAZETKA RODZINNA DLA BLISKICH I DALEKICH KREWNYCH PO MIECZU I PO KĄDZIELI Nr 20 MAJ 2015 PRO MEMORIAM GAZETKA RODZINNA DLA BLISKICH I DALEKICH KREWNYCH PO MIECZU I PO KĄDZIELI KALENDARIUM 1 maja 1992 Urodził się Piotr Czapla 1 maja 1874 Urodziła się Zofia Kapral c. Andrzeja

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.09.2014 godz. 10:28:33 Numer KRS: 0000328958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.09.2014 godz. 10:28:33 Numer KRS: 0000328958 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.09.2014 godz. 10:28:33 Numer KRS: 0000328958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2016 godz. 07:03:52 Numer KRS: 0000054989

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2016 godz. 07:03:52 Numer KRS: 0000054989 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.02.2016 godz. 07:03:52 Numer KRS: 0000054989 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo