Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 56/ZORK/11 Zarządu BS z dnia r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu ( tekst jednolity ) O P O L E grudzień 2011 r o k 1

2 Spis Treści POSTANOWIENIA OGÓLNE I. Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe TARYFA PROWIZJI I OPŁAT II. III. IV. Rachunki Bankowe i Rozliczenia Pieniężne Pozostałe czynności związane z obsługą rachunków bankowych Home Banking V. Rachunki oszczędnościowe a vista i terminowe VI. Obsługa konta osobistego -POL-Konto VII. Obsługa rachunków bieżących dla rolników VIII. Karty płatnicze wydawane przez BS IX. Kredyty 2

3 POSTANOWIENIA OGÓLNE Użyte w regulaminie określenie oznaczają: - BS Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu, - Zarząd Zarząd Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu, - Taryfa taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w obrocie krajowym. I. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE Niniejsza taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe dotyczy: a) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej utworzonych zgodnie z przepisami prawa, jeżeli ich przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej, b) innych jednostek organizacyjnych instytucji finansowych, instytucji i organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji, stowarzyszeń, szkół i innych jednostek utworzonych zgodnie z przepisami prawa, nie prowadzących działalności gospodarczej, c) klientów indywidualnych. 2. Opłaty i prowizje pobierane są w walucie polskiej. 3. Opłaty i prowizje są pobierane w dniu : a) wykonania operacji /usługi bankowej/, b) cyklicznie w okresach miesięcznie, c) zgodnie z ustaleniami indywidualnymi zawartymi w umowie o prowadzenie rachunku. 4. Prowizje i opłaty pobierane prawidłowo nie podlegają zwrotowi. 5. Wszelkie prowizje i opłaty pokrywa zleceniodawca operacji bankowych, chyba, ze strony danej operacji umówiły się inaczej, a Bank to aprobuje. 6. Za usługi zlecone przez osoby krajowe i zagraniczne poza opłatami i prowizjami wymienionymi w załączonej taryfie pobiera się. a) opłaty i prowizje pobrane przez banki pośredniczące przy wykonywaniu zlecenia, b) opłaty i prowizje telekomunikacyjne i pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, c) opłaty za przesyłki przekazane na zlecenie klienta pocztą kurierska. 7. Prowizje i opłaty pobiera się w złotych i groszach, kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących. 8. Bank pobiera opłaty za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji, stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym przez Ustawę Prawo bankowe osobom, organom, instytucjom z wyłączeniem przypadków wymienionych w 3 pkt Za dokonywane zastępczo operacje wpłat i wypłat, BS uiszcza i pobiera opłaty zgodnie z podpisanymi porozumieniami o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z bankami oraz z Pocztą Polską S.A. 3

4 3 Bank nie pobiera opłat i prowizji za: 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków: a) lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek gospodarczych, b) rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie i terminowych lokat oszczędnościowych. 2. Od wpłat i wypłat z prowadzonych przez BS rachunków: a) lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek gospodarczych, b) rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie i terminowych lokat oszczędnościowych. 3. Od dyspozycji wpłat z tytułu spłaty kredytów i odsetek zaciągniętych w BS oraz wypłat kredytów realizowanych z rachunków bieżących oraz spłaty kredytów i odsetek z ROR- Pol-Konta (dotyczy również dyspozycji stałych zleceń z rachunku klienta ) 4. Nie pobiera się opłat za przygotowanie, sporządzanie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową na żądanie: a) Sądu i prokuratora w związku z toczącą się sprawa karną lub karną skarbową przeciwko osobie fizycznej, będącej strona umowy, b) Prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystywania działalności banków do celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art.299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997-Kodeks karny (Dz.U.Nr 88, poz.553), c) Osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego oraz inspektora nadzoru bankowego Bank stosuje stawki podstawowe bądź ustalone w wyznaczonych w taryfie granicach minimalnych i maksymalnych, które mogą ulec zmianie : 1) w przypadku obniżenia opłat lub prowizji lub uzupełnienia o nowe produkty lub czynności bankowe w każdym czasie; 2) w przypadku podwyższenia opłat lub prowizji Bank kieruje się : a) zmianą zakresu i formy realizacji określonych czynności i usług na wniosek klienta, b) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na funkcjonowanie Banku oraz na koszty świadczonych przez Bank usług. 2. Na indywidualny wniosek klienta oraz w sytuacjach uzasadnionych Zarząd może ustalić opłaty inne niż przewidziane w taryfie a także odstąpić od ich pobierania. 3. Za usługi nie przewidziane w niniejszej taryfie opłaty i prowizje ustala Zarząd BS. 4. Bank zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w zapisach niniejszego regulaminu w ciągu jego obowiązywania. 5. Informacje dotyczące ewentualnych zmian są podawane są do wiadomości w komunikatach Banku w sposób ogólnie dostępny na tablicach ogłoszeń w siedzibie Banku i Ekspozyturach.. 6. Bank jest zobowiązany ogłaszać w miejscu wykonywania czynności bankowych w sposób ogólnie dostępny, stosowne stawki opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane przez Bank na rzecz klientów. 4

5 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ II.RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Rodzaj czynności/usług Podstawo wa w % Stawka Nie mniej niż W PLN 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe nie prowadzone przez BS Opole -do zł 2,80 zł -powyżej zł 0,6 % 2. Wpłaty za energię 1,50 zł Nie więcej niż w PLN 3. a) wpłata za gaz b) wpłata za UPC Telewizja Kablowa c) wpłaty za czynsze mieszkańców Osiedla Malinka 1,50 zł 1,80 zł 1,50 zł 4. Wpłaty dokonywane za rachunki - telefoniczne na rzecz TP S.A. i Netia 1,80 zł 5. Wpłaty za telefony komórkowe 2,50 zł 6. Wpłaty gotówkowe za wywóz śmieci na rzecz firmy Remondis Opole Sp.z o.o. o 2,50 zł 7. Wpłaty za RTV 2,50 zł 8. Wpłaty za ZGKiM Komprachcice Zgodnie z umową 9. Wpłaty z tytułu ZUS i Urzędu Skarbowego 0,6 % 3,50 zł 10. a)wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe do działalności gospodarczej prowadzone przez BS b)wpłaty na rachunki bankowe do działalności gospodarczej dokonywane w bilonie prowizja 0,3% 1,50 % 5,00 zł 10 zł podstawowa dodatkowo zwiększona o 1,5% prowizja: a)wpłaty dokonywane za pośrednictwem skarbca nocnego do włącznie 0,30% 5,00 zł b)wpłaty dokonywane za pośrednictwem skarbca nocnego powyżej zł Uwaga: Prowizję pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy 0,25 % 5,00 zł 12. Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych do 0,35 % 5,00 zł działalności gospodarczej Uwaga: -w przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20 % kwoty awizowanej. 12a. Wypłaty z rachunku uznania do wyjaśnienia 0,30 % 5,00 zł 13. Za przyjęcie czeku rozrachunkowego do inkasa : - sporządzenie listy inkasowej Uwaga: Opłatę pobiera się od podawcy czeku 14. 1) Przelewy na rachunki bankowe prowadzone przez bank 2) prowadzone przez inny bank 5 5 zł Nie pobiera się 4,00 zł

6 15. Złożenie dyspozycji realizacji zlecenia przelewu na druku niestandardowym Uwaga: Opłata pobierana dodatkowo z prowizją za realizację zlecenia jednorazowego/przelewu 16. Za otwarcie rachunku bankowego : -bieżącego, pomocniczego -każdego dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określony cel 3 zł od każdej dyspozycji 30 zł 20 zł 17. Prowadzenie rachunku bankowego bieżącego, pomocniczego,dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określony cel Uwaga: Opłaty nie pobiera się przez 3 miesiące kalendarzowe od miesiąca w którym rachunek został założony 18. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej(przelewu, wpłaty, itp.) 19. Przyjęcie lub unieważnienie hasła od posiadacza rachunku bankowego 20. a)przyjęcie, w ramach telefonicznej usługi"na hasło, dyspozycji przemieszczania środków pomiędzy swoimi rachunkami bankowymi prowadzonymi w tym samym BS b)do innego banku 21. a)telefoniczna usługa na hasło dotycząca udzielania informacji o stanie środków i obrotach na rachunku bankowym b) telefoniczna usługa udzielania informacji telefonicznych za pośrednictwem Bankofonu c) informacja o saldzie za pomocą SMS d) za przyjęcie i zmianę dyspozycji w zakresie usługi SMS np. zmiana nr telefonu 22. a)realizacja stałych zleceń z rachunków bieżących: -na rachunki prowadzone w BS -na rachunki prowadzone w innym Banku b)złożenie lub odwołanie stałego zlecenia c)za zmianę złożonego zlecenia stałego 23. Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych i rozrachunkowych blankietów czekowych 24. Za potwierdzenie czeku Uwaga: Opłatę pobiera się od wystawcy czeku 30 zł miesięcznie 5 zł od każdej operacji 10 zł od każdego zlecenia od każdego zlecenia 5 zł miesięcznie 5 zł miesięcznie 0,45 zł za każdy sms od zlecenia 4 zł od zlecenia 20 zł 5 zł od każdego czeku 25. Za wydanie portfela i klucza do skarbca nocnego Wg ceny zakupu 26. a)potwierdzenie wiarygodności podpisów karty wzorów podpisów b) wydanie kserokopii karty wzorów podpisów lub kserokopii umowy 27. Prowizja za korzystanie z wpływu bieżącego na wniosek klienta * *nie pobiera się prowizji przy realizacji przelewów za pomocą homebankingu i rachunków internetowych 5 zł 10 zł 0,3 % od realizowanej kwoty nie mniej niż 10 zł 6

7 28. Przyjęcie i zmiana pełnomocnictwa nie pobiera się 29. Zmiana danych posiadacza rachunku nie pobiera się 30. Wydanie blankietów czekowych 1,00 zł za każdy blankiet 31. Za prowadzenie rachunków PKZP i Rady Rodziców 7,00 zł miesięcznie 32. Za otwarcie rachunku PKZP i Rady Rodziców 10,00 zł 33. Od wpłat i wypłat z rachunków PKZP i Rady Rodziców 34. Za przelewy z w/w rachunków PKZP na rachunki bankowe prowadzone przez inny Bank 35. Wyciąg z konta bankowego: Bez opłat 4,00 zł 35.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę bez opłat upoważnioną w jednostce Banku prowadzącego rachunek, 35.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, bez opłat b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 10,00 zł 35.3 wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 10,00 zł b) listem poleconym, 15,00 zł 36. Za wysłanie do dłużnika upomnień oraz wezwań do zapłaty (monitów) - pobierane od każdego wysłanego pisma: listem zwykłym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 37. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji klientem BS 5 zł 20 zł 25 zł III. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH Lp. Rodzaj czynności / usług Podstawowa w % Stawka nie mniej niż w PLN Nie więcej Niż w PLN 1. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego. Uwaga: Prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika przy rozpoczęciu realizacji tytułu wykonawczego. -jednorazowa realizacja 30 zł -wielokrotna realizacja 60 zł 7

8 2a. Sporządzenie odpisu: 1) wyciągu z rachunku bankowego: a) za bieżący rok, b) za każdy poprzedni rok, 2) jednego dowodu do wyciągu: a) za bieżący rok, b) za każdy poprzedni rok. 3) wydruk obrotów na rachunku 10 zł 8 zł 5zł 5 zł 5 zł za każdą rozpoczętą stronę 2b. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: 1) za każdy miesiąc roku bieżącego, 2) za każdy miesiąc roku poprzedniego. Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 2c. Sporządzenie wydruku prowizji za: -za 1 m-c -za kwartał -za pół roku -za rok 3. Za udzielenie pisemnej informacji o posiadaniu rachunku i stanie rachunku 4. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 10,00 zł max. 50 zł za cały rok 15,00 zł max. 50 zł za cały rok 10 zł 30 zł 60 zł 90 zł 25 zł 50 zł 5. Zgłoszenie weksla do protestu w wyniku nie zapłacenia 25 zł Uwaga: prowizję Bank (domicyliat) od głównego dłużnika wekslowego lub podawcy weksla albo od banku, który zdyskontował weksel 6. Przedstawienie weksla do zapłaty 25 zł 7. Za wydanie na wniosek klienta opinii finansowej o sytuacji ekonomicznej podmiotu gospodarczego 50 zł 8. Udzielanie informacji bankom o obrotach i wysokości środków na rachunkach lub podstawowych informacji o sytuacji finansowej klienta zgodnie z art.105 prawa bankowego bez prowizji 9. a)realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika b)odwołanie polecenia zapłaty Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika. 2,00 zł 2,00 zł 10. Inne czynności lub usługi nie wymienione w taryfie 50 zł 8

9 IIIa. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ PRZEKAZÓW W OBROCIE DEWIZOWYM A. Realizacja (skup/eksport ) przekazów w obrocie dewizowym 1, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe 1. Przelewy SEPA 2 20,00 zł 2. Przelewy regulowane 3 20,00 zł 3. Polecenia wypłaty 4 20,00 zł 4. Opłata Non-STP - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN 30,00 zł Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3 5. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie BS Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania 100,00 zł + koszty banków trzecich był błąd Banku. B. Realizacja (sprzedaż/import) przekazów w obrocie dewizowym 1. Przelewy SEPA 40,00 zł 2. Przelewy regulowane 40,00 zł 3. Polecenia wypłaty Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.9, w przypadku opcji kosztowej OUR 40,00 zł 4. Opłata Non-STP - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń 50,00 zł 1 Przekaz w obrocie dewizowym: Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2 Przelew SEPA: Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 3) występuje opcja kosztowa SHA ; 4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 3 Przelew regulowany: Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; 3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 4) występuje opcja kosztowa SHA. 4 Polecenie wypłaty: Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 9

10 wypłaty w trybie ekspresowym: Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. 5.1 i 5.2 pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt W trybie ekspresowym w EUR, USD i GBP: - z datą waluty dziś - z datą waluty jutro 5.2. W trybie ekspresowym w PLN, wyłącznie z datą waluty jutro 6. Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta 7. Wydanie na prośbę BS zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym Uwaga: przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej 8. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 120,00 zł 90,00 zł 90,00 zł 100,00 zł + koszty banków trzecich 20,00 zł 70,00 zł C. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 100,00 zł + koszty banków trzecich III b. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Skup czeków podróżniczych Uwaga: w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się kosztów rzeczywistych. Jeśli Klient przedkłada kilka czeków, opłatę pobiera się od każdego czeku osobno 2. Inkaso czeków Uwaga: Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę 3. Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika - opłata jest pobierana od podawcy czeku 10,00 zł 45,00 zł 35,00 zł + koszty rzeczywiste I Va. HOME BANKING Stawka Lp. Rodzaj czynności / usług Podstawowa w % nie mniej niż w PLN Nie więcej Niż w PLN 1. Za instalację systemu Wg ceny zakupu 2. Abonament miesięczny za usługi 70 zł miesięcznie 3. Za przelewy na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki od każdego przelewu IV b. EBankNet- USŁUGI INTERNETOWE 1.Usługa - ebanknet -obsługa rachunków bankowych z wykorzystaniem Internetu Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca P o d m i o t y g o s p o d a r c z e podstawowa min. maks. 1. Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora bez opłat 2. Abonament miesięczny Bez opłat 3. Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe a) w BS w Opolu b) w innych bankach 4. Za wydanie potwierdzenia przelewu papierowego Bez opłat 1,50 zł 5,00 zł 5. Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 5,00 zł 6. Zablokowanie/odblokowanie dostępu do ebanknet 5,00 zł 7. Nadanie nowego loginu 10,00 zł 10

11 8. Zmiana w karcie uprawnień 10,00 zł 9. Autoryzacja przelewów za pomocą SMS 0,15 zł 2.Usługa - ebanknet -obsługa rachunków bankowych z wykorzystaniem Internetu Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca O s o b y f i z y c z n e Podstawowa min. maks. 1. Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora bez opłat 2. Abonament miesięczny Bez opłat 3. Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe a) w BS w Opolu Bez opłat b) w innych bankach 1,50 zł 4. Za wydanie potwierdzenia przelewu papierowego 5,00 zł 5. Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 5,00 zł 6. Zablokowanie/odblokowanie dostępu do ebanknet 5,00 zł 7. Nadanie nowego loginu 10,00 zł 8. Zmiana w karcie uprawnień 10,00 zł 9. Autoryzacja przelewów za pomocą SMS 0,15 zł 3.Usługa - ebanknet -obsługa rachunków bankowych z wykorzystaniem Internetu Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca R o l n i c y Podstawowa min. maks. 1. Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora Bez opłat 2. Abonament miesięczny Bez opłat 3. Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe a) w BS w Opolu b) w innych bankach Bez opłat 1,50 zł 4. Za wydanie potwierdzenia przelewu papierowego 5,00 zł 5. Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 5,00 zł 6. Zablokowanie/odblokowanie dostępu do ebanknet 5,00 zł 7. Nadanie nowego loginu 10,00 zł 8. Zmiana w karcie uprawnień 10,00 zł 9. Autoryzacja przelewów za pomocą SMS 0,15 zł V.RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE a vista i terminowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku terminowego nie pobiera się 2. a)za prowadzenie rachunku a vista i terminowego b)od wpłat i wypłat gotówkowych nie pobiera się nie pobiera się 3. Za wydanie książeczki oszczędnościowej a vista 12,00 zł 4. Wymiana książeczki oszczędnościowej a vista 12,00 zł 5. Likwidacja książeczki oszczędnościowej a vista bez opłat 6. Likwidacja wkładu oszczędnościowego, lokaty 11

12 terminowej przed upływem terminu pierwotnego od każdej likwidowanej kwoty 0,5 % 7. Obsługa książeczek oszczędnościowych: - wystawienie nowej zamiast utraconej - umorzenie utraconej książeczki - przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) zł 8. Za likwidację książeczki w przypadku naliczenia premii mieszkaniowej 9. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie zapisu na wypadek śmierci 10. Za dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenie książeczki oszczędnościowej, rachunku 30 zł 15 zł 10 zł Va. OBSŁUGA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO POL-Efekt Lp. Rodzaj czynności / usług Stawka 1. Otwarcie rachunku Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku Bez opłat 3. Prowizja od wypłat : a) raz w miesiącu wypłata Bez opłat b) każda kolejna wypłata w miesiącu 5 zł c) każda kolejna wypłata w miesiącu do innego 10 zł banku VI. OBSŁUGA KONTA OSOBISTEGO - POL-KONTO Lp. Rodzaj czynności / usług Stawka 1. Otwarcie rachunku Nie pobiera się 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: a) POL-Konto 6,80 zł Uwaga: Opłaty nie pobiera się przez 3 miesiące kalendarzowe od miesiąca w którym rachunek został założony b) POL-Konto Student bez opłat c) POL-Konto Junior bez opłat 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe z prowadzonych kont osobistych Nie pobiera się 4. a)realizacja stałych zleceń z rachunku : -na rachunek w BS -na rachunek prowadzony przez inny Bank b)złożenie lub odwołanie stałego zlecenia c)za zmianę złożonego zlecenia stałego 5. Realizacja czeków gotówkowych z konta osobistego z banków, z którymi podpisana jest umowa o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego zgodnie z porozumieniem z 11 lipca 1990r. - dokonywanie wpłat na te rachunki *uwaga: Banki zrzeszone w BPS S.A. 6 Realizacja zlecenia jednorazowego/przelewu: 1) na rachunki prowadzone przez BS 2) na rachunek prowadzony przez inny bank od zlecenia od zlecenia 5 zł 0,5 % nie mniej niż 5 zł Bez opłat Nie pobiera się 4,00 zł 12

13 7. Dokonanie blokady wkładów na rachunku oszczędnościowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 8. a)telefoniczna usługa na hasło dotycząca udzielania informacji o stanie środków i obrotach na rachunku bankowym b) telefoniczna usługa udzielania informacji telefonicznych za pośrednictwem Bankofonu c) informacja o saldzie za pomocą SMS d) za przyjęcie i zmianę (odwołanie) dyspozycji w zakresie usługi SMS np. zmiana nr telefonu 9. Przekształcenie wspólnego konta osobistego na indywidualne lub indywidualne na wspólne 30 zł miesięcznie miesięcznie 0,45 zł za każdy sms 20 zł 10. Potwierdzenie czeku 5 zł 11. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadanym koncie osobistym oraz stanie konta 25 zł 12. Za przyjęcie lub zmianę pełnomocnictwa -pierwszy pełnomocnik -każdy kolejny pełnomocnik 13. Złożenie dyspozycji realizacji zlecenia jednorazowego / przelewu na druku niestandardowym Uwaga: opłata pobierana dodatkowo wraz z prowizją za realizację przelewu 14. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z konta Uwaga: prowizje pobiera się z konta dłużnika w momencie rozpoczęcia realizacji Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2.Odwołanie polecenia zapłaty z rachunku dłużnika Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika. 16. Wyciąg z konta bankowego: 16.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącego rachunek, Nie pobiera się 5 zł 3 zł od każdej dyspozycji jednorazowa realizacja 30 zł wielokrotna realizacja 60 zł bez opłat 16.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, bez opłat b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 5,00 zł 16.3 wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 10,00 zł b) listem poleconym, 15,00 zł 17. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: a) za każdy miesiąc roku bieżącego, 10,00 zł max. 50 zł za cały rok b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. 15,00 zł max. 50 zł za cały rok Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 18. Za wysłanie do dłużnika upomnień oraz wezwań do zapłaty (monitów) - pobierane od każdego wysłanego pisma: a) listem zwykłym 5zł b) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 20 zł 13

14 VII. OBSŁUGA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH DLA ROLNIKÓW Lp. Rodzaj czynności / usług Stawka 1. Otwarcie rachunku nie pobiera się 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: 11 zł Uwaga: Opłaty nie pobiera się przez 3 miesiące kalendarzowe od miesiąca w którym rachunek został założony 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe nie pobiera się 4. a) Realizacja stałych zleceń z rachunku : -na rachunek w BS -na rachunek prowadzony przez inny Bank b) złożenie lub odwołanie stałego zlecenia c) za zmianę złożonego zlecenia stałego 5. Za dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenie dokumentu tożsamości 6. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków i blankietów czekowych z r.o.r. 7. Realizacja zlecenia jednorazowego/przelewu: 1. na rachunki prowadzone przez BS 2. na rachunek prowadzony przez inny bank 8. Dokonanie blokady wkładów na rachunku oszczędnościowym terminowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 9. a) Telefoniczna usługa na hasło dotycząca udzielania informacji o stanie środków i obrotach na rachunku bankowym b) telefoniczna usługa udzielania informacji telefonicznych za pośrednictwem Bankofonu c) informacja o saldzie za pomocą SMS d) za przyjęcie i zmianę (odwołanie) dyspozycji w zakresie usługi SMS np.zmiana nr telefonu 10. Przekształcenie wspólnego rachunku na indywidualne lub indywidualne na wspólne od zlecenia od zlecenia 10 zł 20 zł nie pobiera się 4 zł 30 zł miesięcznie miesięcznie 0,45 zł za każdy sms 20 zł 11. Potwierdzenie czeku 5 zł 12. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o wysokości salda na rachunku oraz posiadanym rachunku 25 zł 13. Za przyjęcie lub zmianę pełnomocnictwa -pierwszy pełnomocnik -każdy kolejny pełnomocnik 14. Złożenie dyspozycji realizacji zlecenia jednorazowego / przelewu na druku niestandardowym Uwaga: opłata pobierana dodatkowo wraz z prowizją za realizację przelewu 15. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z konta Uwaga: prowizje pobiera się z konta dłużnika w momencie rozpoczęcia realizacji Nie pobiera się 5 zł 3 zł od każdej dyspozycji jednorazowa realizacja 30 zł wielokrotna realizacja 60 zł 14

15 16. 1.Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2.Odwołanie polecenia zapłaty z rachunku dłużnika Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika. 17. Wyciąg z konta bankowego: 17.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w 15 bez opłat jednostce Banku prowadzącego rachunek, 17.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, bez opłat b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 5,00 zł 17.3 wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 5,00 zł b) listem poleconym, 10,00 zł 18. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: a) za każdy miesiąc roku bieżącego, b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 19. Za wysłanie do dłużnika upomnień oraz wezwań do zapłaty (monitów) - pobierane od każdego wysłanego pisma: listem zwykłym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru VIII A.KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW POL-Konto 10,00 zł max. 50 zł za cały rok 15,00 zł max. 50 zł za cały rok 5 zł 20 zł Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania VISA Classic Debetowa 1. Wydanie nowej karty jednorazowo 0 zł 2. Wznowienie karty jednorazowo 10 zł 3. Opłata za użytkowanie karty 1) 3.1 POL-Konto miesięcznie 3 zł 3.2 POL-Konto Student miesięcznie 0,50 zł 3.3 POL-Konto Junior miesięcznie 0,50 zł 4. Wydanie duplikatu karty jednorazowo 10 zł 5. Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0 zł 6. Transakcje gotówkowe: 6.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi od transakcji 0 zł umowami 2) 6.2 w innych bankomatach w kraju od transakcji 5 zł 6.3 w bankomatach akceptujących kartę zagranicą od transakcji 6 zł 6.4 poprzez usługę Visa cash back w Polsce od transakcji w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 5 zł 6.6 w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2 % min. 10 zł 6.7 w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 5 zł 7. Sprawdzenie salda w bankomatach sieci BZ WBK od transakcji Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za wskazany okres od transakcji - 9. Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek jednorazowo Użytkownika 8 zł 11. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie jednorazowo karty zł 1) Za każdą kartę wydaną do rachunku. 2) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.

16 VIII B. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania VISA Business Debetowa 1. Wydanie karty do rachunku: jednorazowo Bez opłat 2. Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do jednorazowo rachunku. 30,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. jednorazowo 20,00 zł 4. Dopłata za wydanie karty w trybie ekspresowym nie dotyczy 5. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku miesięcznie 4 zł 6. Płatność kartą: a) w punktach handlowo usługowych w kraju. od transakcji bez opłat b) w punktach handlowo usługowych za granicą. od transakcji bez opłat 7. Wypłata gotówki: a)w bankomatach w kraju od transakcji 5 zł b)w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. od transakcji 10 zł c) w punktach akceptujących kartę w kraju. 5,00 zł d)w punktach akceptujących kartę za granicą od kwoty wypłaty. od transakcji 2% min. 10,00 zł e) w placówkach Poczty Polskiej. od transakcji 5,00 zł 8. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu od transakcji autoryzacyjnego w bankomacie. 2,00 zł 9. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego 3,00 zł wskazany. 10. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł 11. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł 12. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł 13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie jednorazowo karty ,00 zł 14. Awaryjna wydanie karty VISA Bisuness za jednorazowo granicą po utracie karty ,00 zł 15. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu jednorazowo indywidualnego, przyznanie bonusa. nie dotyczy 16. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 10,00 zł Rozdział VIII C. KARTY KREDYTOWE 16 Stawka Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania BPS Visa Visa Classic 1 Credit 1. Wydanie nowej karty jednorazowo 0 zł 0 zł 2. Wznowienie karty jednorazowo 0 zł 0 zł 3. Obsługa karty kredytowej 1) : w 1 roku użytkowania, jeżeli wartość transakcji 3.1 bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: mniej niż zł po 11 miesiącach - 54 zł od dnia wydania co najmniej zł karty - 0 zł 3.2 od 2 roku użytkowania, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 30/ZORK/10 Zarządu BS z dnia 14.06.2010r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 29.10.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr 36/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/26 /2011 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego z dnia 02.11.2011 r. Rejonowego Banku Spółdzielczego Bychawa, 2011 Strona 1 z 17 Spis Treści: Spis Treści...2 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maja 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Tekst jednolity po zmianach: - Uchwała

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 76/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28 czerwca 2011 roku I zm. Uchwała nr 130/2011 z dnia 28.09.2011r II zm. Uchwała nr 145/2011 z dnia 26.10.2011r III

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maj 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych MAJ 2013 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36 /2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 8 marca 2012 roku I zm. Uchwała Nr 67/2012 z dn.19.04.2012r. II zm. Uchwała Nr 108/2012 z dn. 26.07.2012r. III zm.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 3/3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.) BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Załącznik do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 10.07.2015r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych Załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r., Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim z dnia 31 marca 2015 roku Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Rozdział I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo