Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 56/ZORK/11 Zarządu BS z dnia r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu ( tekst jednolity ) O P O L E grudzień 2011 r o k 1

2 Spis Treści POSTANOWIENIA OGÓLNE I. Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe TARYFA PROWIZJI I OPŁAT II. III. IV. Rachunki Bankowe i Rozliczenia Pieniężne Pozostałe czynności związane z obsługą rachunków bankowych Home Banking V. Rachunki oszczędnościowe a vista i terminowe VI. Obsługa konta osobistego -POL-Konto VII. Obsługa rachunków bieżących dla rolników VIII. Karty płatnicze wydawane przez BS IX. Kredyty 2

3 POSTANOWIENIA OGÓLNE Użyte w regulaminie określenie oznaczają: - BS Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu, - Zarząd Zarząd Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu, - Taryfa taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w obrocie krajowym. I. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE Niniejsza taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe dotyczy: a) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej utworzonych zgodnie z przepisami prawa, jeżeli ich przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej, b) innych jednostek organizacyjnych instytucji finansowych, instytucji i organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji, stowarzyszeń, szkół i innych jednostek utworzonych zgodnie z przepisami prawa, nie prowadzących działalności gospodarczej, c) klientów indywidualnych. 2. Opłaty i prowizje pobierane są w walucie polskiej. 3. Opłaty i prowizje są pobierane w dniu : a) wykonania operacji /usługi bankowej/, b) cyklicznie w okresach miesięcznie, c) zgodnie z ustaleniami indywidualnymi zawartymi w umowie o prowadzenie rachunku. 4. Prowizje i opłaty pobierane prawidłowo nie podlegają zwrotowi. 5. Wszelkie prowizje i opłaty pokrywa zleceniodawca operacji bankowych, chyba, ze strony danej operacji umówiły się inaczej, a Bank to aprobuje. 6. Za usługi zlecone przez osoby krajowe i zagraniczne poza opłatami i prowizjami wymienionymi w załączonej taryfie pobiera się. a) opłaty i prowizje pobrane przez banki pośredniczące przy wykonywaniu zlecenia, b) opłaty i prowizje telekomunikacyjne i pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, c) opłaty za przesyłki przekazane na zlecenie klienta pocztą kurierska. 7. Prowizje i opłaty pobiera się w złotych i groszach, kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących. 8. Bank pobiera opłaty za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji, stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym przez Ustawę Prawo bankowe osobom, organom, instytucjom z wyłączeniem przypadków wymienionych w 3 pkt Za dokonywane zastępczo operacje wpłat i wypłat, BS uiszcza i pobiera opłaty zgodnie z podpisanymi porozumieniami o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z bankami oraz z Pocztą Polską S.A. 3

4 3 Bank nie pobiera opłat i prowizji za: 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków: a) lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek gospodarczych, b) rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie i terminowych lokat oszczędnościowych. 2. Od wpłat i wypłat z prowadzonych przez BS rachunków: a) lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek gospodarczych, b) rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie i terminowych lokat oszczędnościowych. 3. Od dyspozycji wpłat z tytułu spłaty kredytów i odsetek zaciągniętych w BS oraz wypłat kredytów realizowanych z rachunków bieżących oraz spłaty kredytów i odsetek z ROR- Pol-Konta (dotyczy również dyspozycji stałych zleceń z rachunku klienta ) 4. Nie pobiera się opłat za przygotowanie, sporządzanie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową na żądanie: a) Sądu i prokuratora w związku z toczącą się sprawa karną lub karną skarbową przeciwko osobie fizycznej, będącej strona umowy, b) Prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystywania działalności banków do celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art.299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997-Kodeks karny (Dz.U.Nr 88, poz.553), c) Osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego oraz inspektora nadzoru bankowego Bank stosuje stawki podstawowe bądź ustalone w wyznaczonych w taryfie granicach minimalnych i maksymalnych, które mogą ulec zmianie : 1) w przypadku obniżenia opłat lub prowizji lub uzupełnienia o nowe produkty lub czynności bankowe w każdym czasie; 2) w przypadku podwyższenia opłat lub prowizji Bank kieruje się : a) zmianą zakresu i formy realizacji określonych czynności i usług na wniosek klienta, b) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na funkcjonowanie Banku oraz na koszty świadczonych przez Bank usług. 2. Na indywidualny wniosek klienta oraz w sytuacjach uzasadnionych Zarząd może ustalić opłaty inne niż przewidziane w taryfie a także odstąpić od ich pobierania. 3. Za usługi nie przewidziane w niniejszej taryfie opłaty i prowizje ustala Zarząd BS. 4. Bank zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w zapisach niniejszego regulaminu w ciągu jego obowiązywania. 5. Informacje dotyczące ewentualnych zmian są podawane są do wiadomości w komunikatach Banku w sposób ogólnie dostępny na tablicach ogłoszeń w siedzibie Banku i Ekspozyturach.. 6. Bank jest zobowiązany ogłaszać w miejscu wykonywania czynności bankowych w sposób ogólnie dostępny, stosowne stawki opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane przez Bank na rzecz klientów. 4

5 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ II.RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Rodzaj czynności/usług Podstawo wa w % Stawka Nie mniej niż W PLN 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe nie prowadzone przez BS Opole -do zł 2,80 zł -powyżej zł 0,6 % 2. Wpłaty za energię 1,50 zł Nie więcej niż w PLN 3. a) wpłata za gaz b) wpłata za UPC Telewizja Kablowa c) wpłaty za czynsze mieszkańców Osiedla Malinka 1,50 zł 1,80 zł 1,50 zł 4. Wpłaty dokonywane za rachunki - telefoniczne na rzecz TP S.A. i Netia 1,80 zł 5. Wpłaty za telefony komórkowe 2,50 zł 6. Wpłaty gotówkowe za wywóz śmieci na rzecz firmy Remondis Opole Sp.z o.o. o 2,50 zł 7. Wpłaty za RTV 2,50 zł 8. Wpłaty za ZGKiM Komprachcice Zgodnie z umową 9. Wpłaty z tytułu ZUS i Urzędu Skarbowego 0,6 % 3,50 zł 10. a)wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe do działalności gospodarczej prowadzone przez BS b)wpłaty na rachunki bankowe do działalności gospodarczej dokonywane w bilonie prowizja 0,3% 1,50 % 5,00 zł 10 zł podstawowa dodatkowo zwiększona o 1,5% prowizja: a)wpłaty dokonywane za pośrednictwem skarbca nocnego do włącznie 0,30% 5,00 zł b)wpłaty dokonywane za pośrednictwem skarbca nocnego powyżej zł Uwaga: Prowizję pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy 0,25 % 5,00 zł 12. Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych do 0,35 % 5,00 zł działalności gospodarczej Uwaga: -w przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20 % kwoty awizowanej. 12a. Wypłaty z rachunku uznania do wyjaśnienia 0,30 % 5,00 zł 13. Za przyjęcie czeku rozrachunkowego do inkasa : - sporządzenie listy inkasowej Uwaga: Opłatę pobiera się od podawcy czeku 14. 1) Przelewy na rachunki bankowe prowadzone przez bank 2) prowadzone przez inny bank 5 5 zł Nie pobiera się 4,00 zł

6 15. Złożenie dyspozycji realizacji zlecenia przelewu na druku niestandardowym Uwaga: Opłata pobierana dodatkowo z prowizją za realizację zlecenia jednorazowego/przelewu 16. Za otwarcie rachunku bankowego : -bieżącego, pomocniczego -każdego dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określony cel 3 zł od każdej dyspozycji 30 zł 20 zł 17. Prowadzenie rachunku bankowego bieżącego, pomocniczego,dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określony cel Uwaga: Opłaty nie pobiera się przez 3 miesiące kalendarzowe od miesiąca w którym rachunek został założony 18. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej(przelewu, wpłaty, itp.) 19. Przyjęcie lub unieważnienie hasła od posiadacza rachunku bankowego 20. a)przyjęcie, w ramach telefonicznej usługi"na hasło, dyspozycji przemieszczania środków pomiędzy swoimi rachunkami bankowymi prowadzonymi w tym samym BS b)do innego banku 21. a)telefoniczna usługa na hasło dotycząca udzielania informacji o stanie środków i obrotach na rachunku bankowym b) telefoniczna usługa udzielania informacji telefonicznych za pośrednictwem Bankofonu c) informacja o saldzie za pomocą SMS d) za przyjęcie i zmianę dyspozycji w zakresie usługi SMS np. zmiana nr telefonu 22. a)realizacja stałych zleceń z rachunków bieżących: -na rachunki prowadzone w BS -na rachunki prowadzone w innym Banku b)złożenie lub odwołanie stałego zlecenia c)za zmianę złożonego zlecenia stałego 23. Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych i rozrachunkowych blankietów czekowych 24. Za potwierdzenie czeku Uwaga: Opłatę pobiera się od wystawcy czeku 30 zł miesięcznie 5 zł od każdej operacji 10 zł od każdego zlecenia od każdego zlecenia 5 zł miesięcznie 5 zł miesięcznie 0,45 zł za każdy sms od zlecenia 4 zł od zlecenia 20 zł 5 zł od każdego czeku 25. Za wydanie portfela i klucza do skarbca nocnego Wg ceny zakupu 26. a)potwierdzenie wiarygodności podpisów karty wzorów podpisów b) wydanie kserokopii karty wzorów podpisów lub kserokopii umowy 27. Prowizja za korzystanie z wpływu bieżącego na wniosek klienta * *nie pobiera się prowizji przy realizacji przelewów za pomocą homebankingu i rachunków internetowych 5 zł 10 zł 0,3 % od realizowanej kwoty nie mniej niż 10 zł 6

7 28. Przyjęcie i zmiana pełnomocnictwa nie pobiera się 29. Zmiana danych posiadacza rachunku nie pobiera się 30. Wydanie blankietów czekowych 1,00 zł za każdy blankiet 31. Za prowadzenie rachunków PKZP i Rady Rodziców 7,00 zł miesięcznie 32. Za otwarcie rachunku PKZP i Rady Rodziców 10,00 zł 33. Od wpłat i wypłat z rachunków PKZP i Rady Rodziców 34. Za przelewy z w/w rachunków PKZP na rachunki bankowe prowadzone przez inny Bank 35. Wyciąg z konta bankowego: Bez opłat 4,00 zł 35.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę bez opłat upoważnioną w jednostce Banku prowadzącego rachunek, 35.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, bez opłat b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 10,00 zł 35.3 wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 10,00 zł b) listem poleconym, 15,00 zł 36. Za wysłanie do dłużnika upomnień oraz wezwań do zapłaty (monitów) - pobierane od każdego wysłanego pisma: listem zwykłym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 37. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji klientem BS 5 zł 20 zł 25 zł III. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH Lp. Rodzaj czynności / usług Podstawowa w % Stawka nie mniej niż w PLN Nie więcej Niż w PLN 1. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego. Uwaga: Prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika przy rozpoczęciu realizacji tytułu wykonawczego. -jednorazowa realizacja 30 zł -wielokrotna realizacja 60 zł 7

8 2a. Sporządzenie odpisu: 1) wyciągu z rachunku bankowego: a) za bieżący rok, b) za każdy poprzedni rok, 2) jednego dowodu do wyciągu: a) za bieżący rok, b) za każdy poprzedni rok. 3) wydruk obrotów na rachunku 10 zł 8 zł 5zł 5 zł 5 zł za każdą rozpoczętą stronę 2b. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: 1) za każdy miesiąc roku bieżącego, 2) za każdy miesiąc roku poprzedniego. Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 2c. Sporządzenie wydruku prowizji za: -za 1 m-c -za kwartał -za pół roku -za rok 3. Za udzielenie pisemnej informacji o posiadaniu rachunku i stanie rachunku 4. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 10,00 zł max. 50 zł za cały rok 15,00 zł max. 50 zł za cały rok 10 zł 30 zł 60 zł 90 zł 25 zł 50 zł 5. Zgłoszenie weksla do protestu w wyniku nie zapłacenia 25 zł Uwaga: prowizję Bank (domicyliat) od głównego dłużnika wekslowego lub podawcy weksla albo od banku, który zdyskontował weksel 6. Przedstawienie weksla do zapłaty 25 zł 7. Za wydanie na wniosek klienta opinii finansowej o sytuacji ekonomicznej podmiotu gospodarczego 50 zł 8. Udzielanie informacji bankom o obrotach i wysokości środków na rachunkach lub podstawowych informacji o sytuacji finansowej klienta zgodnie z art.105 prawa bankowego bez prowizji 9. a)realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika b)odwołanie polecenia zapłaty Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika. 2,00 zł 2,00 zł 10. Inne czynności lub usługi nie wymienione w taryfie 50 zł 8

9 IIIa. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ PRZEKAZÓW W OBROCIE DEWIZOWYM A. Realizacja (skup/eksport ) przekazów w obrocie dewizowym 1, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe 1. Przelewy SEPA 2 20,00 zł 2. Przelewy regulowane 3 20,00 zł 3. Polecenia wypłaty 4 20,00 zł 4. Opłata Non-STP - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN 30,00 zł Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3 5. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie BS Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania 100,00 zł + koszty banków trzecich był błąd Banku. B. Realizacja (sprzedaż/import) przekazów w obrocie dewizowym 1. Przelewy SEPA 40,00 zł 2. Przelewy regulowane 40,00 zł 3. Polecenia wypłaty Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.9, w przypadku opcji kosztowej OUR 40,00 zł 4. Opłata Non-STP - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń 50,00 zł 1 Przekaz w obrocie dewizowym: Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2 Przelew SEPA: Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 3) występuje opcja kosztowa SHA ; 4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 3 Przelew regulowany: Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; 3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 4) występuje opcja kosztowa SHA. 4 Polecenie wypłaty: Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 9

10 wypłaty w trybie ekspresowym: Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. 5.1 i 5.2 pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt W trybie ekspresowym w EUR, USD i GBP: - z datą waluty dziś - z datą waluty jutro 5.2. W trybie ekspresowym w PLN, wyłącznie z datą waluty jutro 6. Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta 7. Wydanie na prośbę BS zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym Uwaga: przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej 8. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 120,00 zł 90,00 zł 90,00 zł 100,00 zł + koszty banków trzecich 20,00 zł 70,00 zł C. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 100,00 zł + koszty banków trzecich III b. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Skup czeków podróżniczych Uwaga: w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się kosztów rzeczywistych. Jeśli Klient przedkłada kilka czeków, opłatę pobiera się od każdego czeku osobno 2. Inkaso czeków Uwaga: Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę 3. Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika - opłata jest pobierana od podawcy czeku 10,00 zł 45,00 zł 35,00 zł + koszty rzeczywiste I Va. HOME BANKING Stawka Lp. Rodzaj czynności / usług Podstawowa w % nie mniej niż w PLN Nie więcej Niż w PLN 1. Za instalację systemu Wg ceny zakupu 2. Abonament miesięczny za usługi 70 zł miesięcznie 3. Za przelewy na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki od każdego przelewu IV b. EBankNet- USŁUGI INTERNETOWE 1.Usługa - ebanknet -obsługa rachunków bankowych z wykorzystaniem Internetu Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca P o d m i o t y g o s p o d a r c z e podstawowa min. maks. 1. Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora bez opłat 2. Abonament miesięczny Bez opłat 3. Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe a) w BS w Opolu b) w innych bankach 4. Za wydanie potwierdzenia przelewu papierowego Bez opłat 1,50 zł 5,00 zł 5. Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 5,00 zł 6. Zablokowanie/odblokowanie dostępu do ebanknet 5,00 zł 7. Nadanie nowego loginu 10,00 zł 10

11 8. Zmiana w karcie uprawnień 10,00 zł 9. Autoryzacja przelewów za pomocą SMS 0,15 zł 2.Usługa - ebanknet -obsługa rachunków bankowych z wykorzystaniem Internetu Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca O s o b y f i z y c z n e Podstawowa min. maks. 1. Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora bez opłat 2. Abonament miesięczny Bez opłat 3. Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe a) w BS w Opolu Bez opłat b) w innych bankach 1,50 zł 4. Za wydanie potwierdzenia przelewu papierowego 5,00 zł 5. Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 5,00 zł 6. Zablokowanie/odblokowanie dostępu do ebanknet 5,00 zł 7. Nadanie nowego loginu 10,00 zł 8. Zmiana w karcie uprawnień 10,00 zł 9. Autoryzacja przelewów za pomocą SMS 0,15 zł 3.Usługa - ebanknet -obsługa rachunków bankowych z wykorzystaniem Internetu Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca R o l n i c y Podstawowa min. maks. 1. Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora Bez opłat 2. Abonament miesięczny Bez opłat 3. Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe a) w BS w Opolu b) w innych bankach Bez opłat 1,50 zł 4. Za wydanie potwierdzenia przelewu papierowego 5,00 zł 5. Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 5,00 zł 6. Zablokowanie/odblokowanie dostępu do ebanknet 5,00 zł 7. Nadanie nowego loginu 10,00 zł 8. Zmiana w karcie uprawnień 10,00 zł 9. Autoryzacja przelewów za pomocą SMS 0,15 zł V.RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE a vista i terminowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku terminowego nie pobiera się 2. a)za prowadzenie rachunku a vista i terminowego b)od wpłat i wypłat gotówkowych nie pobiera się nie pobiera się 3. Za wydanie książeczki oszczędnościowej a vista 12,00 zł 4. Wymiana książeczki oszczędnościowej a vista 12,00 zł 5. Likwidacja książeczki oszczędnościowej a vista bez opłat 6. Likwidacja wkładu oszczędnościowego, lokaty 11

12 terminowej przed upływem terminu pierwotnego od każdej likwidowanej kwoty 0,5 % 7. Obsługa książeczek oszczędnościowych: - wystawienie nowej zamiast utraconej - umorzenie utraconej książeczki - przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) zł 8. Za likwidację książeczki w przypadku naliczenia premii mieszkaniowej 9. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie zapisu na wypadek śmierci 10. Za dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenie książeczki oszczędnościowej, rachunku 30 zł 15 zł 10 zł Va. OBSŁUGA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO POL-Efekt Lp. Rodzaj czynności / usług Stawka 1. Otwarcie rachunku Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku Bez opłat 3. Prowizja od wypłat : a) raz w miesiącu wypłata Bez opłat b) każda kolejna wypłata w miesiącu 5 zł c) każda kolejna wypłata w miesiącu do innego 10 zł banku VI. OBSŁUGA KONTA OSOBISTEGO - POL-KONTO Lp. Rodzaj czynności / usług Stawka 1. Otwarcie rachunku Nie pobiera się 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: a) POL-Konto 6,80 zł Uwaga: Opłaty nie pobiera się przez 3 miesiące kalendarzowe od miesiąca w którym rachunek został założony b) POL-Konto Student bez opłat c) POL-Konto Junior bez opłat 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe z prowadzonych kont osobistych Nie pobiera się 4. a)realizacja stałych zleceń z rachunku : -na rachunek w BS -na rachunek prowadzony przez inny Bank b)złożenie lub odwołanie stałego zlecenia c)za zmianę złożonego zlecenia stałego 5. Realizacja czeków gotówkowych z konta osobistego z banków, z którymi podpisana jest umowa o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego zgodnie z porozumieniem z 11 lipca 1990r. - dokonywanie wpłat na te rachunki *uwaga: Banki zrzeszone w BPS S.A. 6 Realizacja zlecenia jednorazowego/przelewu: 1) na rachunki prowadzone przez BS 2) na rachunek prowadzony przez inny bank od zlecenia od zlecenia 5 zł 0,5 % nie mniej niż 5 zł Bez opłat Nie pobiera się 4,00 zł 12

13 7. Dokonanie blokady wkładów na rachunku oszczędnościowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 8. a)telefoniczna usługa na hasło dotycząca udzielania informacji o stanie środków i obrotach na rachunku bankowym b) telefoniczna usługa udzielania informacji telefonicznych za pośrednictwem Bankofonu c) informacja o saldzie za pomocą SMS d) za przyjęcie i zmianę (odwołanie) dyspozycji w zakresie usługi SMS np. zmiana nr telefonu 9. Przekształcenie wspólnego konta osobistego na indywidualne lub indywidualne na wspólne 30 zł miesięcznie miesięcznie 0,45 zł za każdy sms 20 zł 10. Potwierdzenie czeku 5 zł 11. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadanym koncie osobistym oraz stanie konta 25 zł 12. Za przyjęcie lub zmianę pełnomocnictwa -pierwszy pełnomocnik -każdy kolejny pełnomocnik 13. Złożenie dyspozycji realizacji zlecenia jednorazowego / przelewu na druku niestandardowym Uwaga: opłata pobierana dodatkowo wraz z prowizją za realizację przelewu 14. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z konta Uwaga: prowizje pobiera się z konta dłużnika w momencie rozpoczęcia realizacji Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2.Odwołanie polecenia zapłaty z rachunku dłużnika Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika. 16. Wyciąg z konta bankowego: 16.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącego rachunek, Nie pobiera się 5 zł 3 zł od każdej dyspozycji jednorazowa realizacja 30 zł wielokrotna realizacja 60 zł bez opłat 16.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, bez opłat b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 5,00 zł 16.3 wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 10,00 zł b) listem poleconym, 15,00 zł 17. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: a) za każdy miesiąc roku bieżącego, 10,00 zł max. 50 zł za cały rok b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. 15,00 zł max. 50 zł za cały rok Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 18. Za wysłanie do dłużnika upomnień oraz wezwań do zapłaty (monitów) - pobierane od każdego wysłanego pisma: a) listem zwykłym 5zł b) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 20 zł 13

14 VII. OBSŁUGA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH DLA ROLNIKÓW Lp. Rodzaj czynności / usług Stawka 1. Otwarcie rachunku nie pobiera się 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: 11 zł Uwaga: Opłaty nie pobiera się przez 3 miesiące kalendarzowe od miesiąca w którym rachunek został założony 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe nie pobiera się 4. a) Realizacja stałych zleceń z rachunku : -na rachunek w BS -na rachunek prowadzony przez inny Bank b) złożenie lub odwołanie stałego zlecenia c) za zmianę złożonego zlecenia stałego 5. Za dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenie dokumentu tożsamości 6. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków i blankietów czekowych z r.o.r. 7. Realizacja zlecenia jednorazowego/przelewu: 1. na rachunki prowadzone przez BS 2. na rachunek prowadzony przez inny bank 8. Dokonanie blokady wkładów na rachunku oszczędnościowym terminowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 9. a) Telefoniczna usługa na hasło dotycząca udzielania informacji o stanie środków i obrotach na rachunku bankowym b) telefoniczna usługa udzielania informacji telefonicznych za pośrednictwem Bankofonu c) informacja o saldzie za pomocą SMS d) za przyjęcie i zmianę (odwołanie) dyspozycji w zakresie usługi SMS np.zmiana nr telefonu 10. Przekształcenie wspólnego rachunku na indywidualne lub indywidualne na wspólne od zlecenia od zlecenia 10 zł 20 zł nie pobiera się 4 zł 30 zł miesięcznie miesięcznie 0,45 zł za każdy sms 20 zł 11. Potwierdzenie czeku 5 zł 12. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o wysokości salda na rachunku oraz posiadanym rachunku 25 zł 13. Za przyjęcie lub zmianę pełnomocnictwa -pierwszy pełnomocnik -każdy kolejny pełnomocnik 14. Złożenie dyspozycji realizacji zlecenia jednorazowego / przelewu na druku niestandardowym Uwaga: opłata pobierana dodatkowo wraz z prowizją za realizację przelewu 15. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z konta Uwaga: prowizje pobiera się z konta dłużnika w momencie rozpoczęcia realizacji Nie pobiera się 5 zł 3 zł od każdej dyspozycji jednorazowa realizacja 30 zł wielokrotna realizacja 60 zł 14

15 16. 1.Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2.Odwołanie polecenia zapłaty z rachunku dłużnika Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika. 17. Wyciąg z konta bankowego: 17.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w 15 bez opłat jednostce Banku prowadzącego rachunek, 17.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, bez opłat b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 5,00 zł 17.3 wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 5,00 zł b) listem poleconym, 10,00 zł 18. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: a) za każdy miesiąc roku bieżącego, b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 19. Za wysłanie do dłużnika upomnień oraz wezwań do zapłaty (monitów) - pobierane od każdego wysłanego pisma: listem zwykłym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru VIII A.KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW POL-Konto 10,00 zł max. 50 zł za cały rok 15,00 zł max. 50 zł za cały rok 5 zł 20 zł Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania VISA Classic Debetowa 1. Wydanie nowej karty jednorazowo 0 zł 2. Wznowienie karty jednorazowo 10 zł 3. Opłata za użytkowanie karty 1) 3.1 POL-Konto miesięcznie 3 zł 3.2 POL-Konto Student miesięcznie 0,50 zł 3.3 POL-Konto Junior miesięcznie 0,50 zł 4. Wydanie duplikatu karty jednorazowo 10 zł 5. Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0 zł 6. Transakcje gotówkowe: 6.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi od transakcji 0 zł umowami 2) 6.2 w innych bankomatach w kraju od transakcji 5 zł 6.3 w bankomatach akceptujących kartę zagranicą od transakcji 6 zł 6.4 poprzez usługę Visa cash back w Polsce od transakcji w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 5 zł 6.6 w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2 % min. 10 zł 6.7 w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 5 zł 7. Sprawdzenie salda w bankomatach sieci BZ WBK od transakcji Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za wskazany okres od transakcji - 9. Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek jednorazowo Użytkownika 8 zł 11. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie jednorazowo karty zł 1) Za każdą kartę wydaną do rachunku. 2) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.

16 VIII B. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania VISA Business Debetowa 1. Wydanie karty do rachunku: jednorazowo Bez opłat 2. Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do jednorazowo rachunku. 30,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. jednorazowo 20,00 zł 4. Dopłata za wydanie karty w trybie ekspresowym nie dotyczy 5. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku miesięcznie 4 zł 6. Płatność kartą: a) w punktach handlowo usługowych w kraju. od transakcji bez opłat b) w punktach handlowo usługowych za granicą. od transakcji bez opłat 7. Wypłata gotówki: a)w bankomatach w kraju od transakcji 5 zł b)w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. od transakcji 10 zł c) w punktach akceptujących kartę w kraju. 5,00 zł d)w punktach akceptujących kartę za granicą od kwoty wypłaty. od transakcji 2% min. 10,00 zł e) w placówkach Poczty Polskiej. od transakcji 5,00 zł 8. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu od transakcji autoryzacyjnego w bankomacie. 2,00 zł 9. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego 3,00 zł wskazany. 10. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł 11. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł 12. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł 13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie jednorazowo karty ,00 zł 14. Awaryjna wydanie karty VISA Bisuness za jednorazowo granicą po utracie karty ,00 zł 15. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu jednorazowo indywidualnego, przyznanie bonusa. nie dotyczy 16. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 10,00 zł Rozdział VIII C. KARTY KREDYTOWE 16 Stawka Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania BPS Visa Visa Classic 1 Credit 1. Wydanie nowej karty jednorazowo 0 zł 0 zł 2. Wznowienie karty jednorazowo 0 zł 0 zł 3. Obsługa karty kredytowej 1) : w 1 roku użytkowania, jeżeli wartość transakcji 3.1 bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: mniej niż zł po 11 miesiącach - 54 zł od dnia wydania co najmniej zł karty - 0 zł 3.2 od 2 roku użytkowania, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających

17 Stawka Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania BPS Visa Visa Classic 1 Credit rachunek karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym: mniej niż 600 zł - 4,5 zł miesięcznie co najmniej 600 zł - 0 zł Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w 4. roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: 4.1 mniej niż zł 54 zł - rocznie 4.2 co najmniej zł 0 zł - 5. Wydanie duplikatu karty jednorazowo 0 zł 0 zł 6. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę jednorazowo - 0 zł 7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty jednorazowo 0 zł 0 zł 8. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty jednorazowo - 0 zł 9. Transakcje bezgotówkowe 2) jednorazowo 0 zł 0 zł 10. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 3 % 3 % 10.1 w kraju min. 5 zł min. 5 zł jednorazowo 2 % 2 % 10.2 za granicą min. 20 zł min. 20 zł 11. Sprawdzenie salda w bankomacie jednorazowo 0 zł 0 zł 12. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres jednorazowo - 3 zł Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. 13. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących jednorazowo 0 zł 0 zł taką usługę 14. Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 0 zł 0 zł 15. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo - 0 zł 16. Obsługa nieterminowej spłaty 3) jednorazowo 20 zł 20 zł 1) Obowiązuje dla umów zawieranych od dnia roku do upływu ważności karty. 2) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 3) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienia do zapłaty zgodnie z Umową. IX A KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Lp. Rodzaj czynności / usługi 1. Za rozpatrzenie wniosku - opłata przygotowawcza Podstawowa w % Stawka nie mniej niż a) o debet dopuszczalny w rach.rozlicz. 20,00 zł b) o kredyt bieżący 0,00 zł c) o kredyt płatniczy 20,00 zł d) o kredyt obrotowy 50,00 zł e) o kredyt inwestycyjny 100,00 zł f) o kredyt hipoteczny 100,00 zł nie więcej niż 2. Od kwoty przyznanych kredytów dla podmiotów gospodarczych do prowadzonej działalności a) płatniczego 0,5% 100,00 zł b) do 3 m-cy 1,0% 100,00 zł c) od 3 m-cy do 6 m-cy 1,0% 100,00 zł 17

18 d) od 6 m-cy do 12 m-cy 1,5% 100,00 zł e) od 12 m-cy do 36 m-cy 2,0% f) powyżej 36 m-cy 3,0% Od kwoty przyznanych kredytów z dopłatą ARiMR 2% Od kwoty ,00 zł kredytu prowizja może być negocjowana 2a. Od kwoty przyznanych kredytów hipotecznych Od kwoty ,00 zł kredytu prowizja może być negocjowana 3. Za wydłużenie na kolejny okres obowiązywania kredytów bieżących odnawialnych 4. Od niewykorzystanej kwoty limitu (liczonej jako średnia niewykorzystanych kwot w miesiącu kalendarzowym) 0,3% Od kwoty ,00 zł kredytu prowizja może być negocjowana 18 2,0% 200,00 zł 1,5% 200,00 zł 5. Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej 0,50% 100,00 zł Uwaga: - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu - w przypadku udzielenia kredytu prowizja ta zaliczana jest na poczet prowizji od przyznanego kredytu 6. Za przedterminową spłatę kredytów w części lub w całości a) kredyt udzielonego na działalność gospodarczą na okres do 6 m-cy ze stałą stopą procentową 1,0% 75,00 zł b) kredytu udzielonego na działalność gospodarczą 0,50% 75,00 zł Spłata na 7 dni przed ustalonym w umowie terminem uznawana jest za spłatę terminową c) kredytu preferencyjnego 1,0% Spłata na 1 miesiąc przed ustalonym w umowie terminem uznawana jest za spłatę terminową 7. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych i/lub odsetek) - 2,5% 100,00 zł od kwoty prolongowanej 8. Za zmianę warunków spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych i/lub odsetkowych) na zasadach restrukturyzacji zadłużenia 9. Zmiana innych postanowień umów o kredyt, nie wymieniowe w pkt. 7, 8 dokonanych na wniosek Klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu 2,0% 200,00 zł 200,00 zł

19 9a. Zwolnienie części zabezpieczenia kredytu nie powodującego konieczności zmiany zapisów umowy, dokonanych na wniosek Klienta - płatna za wydane zwolnienie 10. Za wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o stanie zadłużenia wobec Banku lub zaświadczenia o nie posiadaniu zadłużenia 11. Za wydanie klientom na ich wniosek opinii 50,00 zł 25,00 zł 50,00 zł 12. Za wysłanie do dłużnika lub poręczyciela upomnień oraz wezwań do zapłaty (monitów) - pobierane od każdego wysłanego pisma: a) listem zwykłym 5,00 zł b) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 20,00 zł 13. Za wydanie kserokopii umowy o kredyt/pożyczkę 15,00 zł 14. Za przechowywanie w depozycie bankowym książeczki oszczędnościowej stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu bez prowizji 15. Za sporządzenie w formie pisemnej, na wniosek ubiegającego się o kredyt przedsiębiorcy, wyjaśnienia dotyczącego dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej: a) kredytu do zł 200,00 zł b) kredytu powyżej zł 300,00 zł 16. Za wysłanie do kredytobiorcy wezwania o dostarczenie dokumentów wymaganych zgodnie 10,00 zł z umową 17. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym (za przelew) 5,00 zł Nie dotyczy kredytów preferencyjnych. 18. Sporządzenie historii kredytu 5,00 zł 19. Za wystawienie na wniosek Klienta formularza PCC 10,00 zł 20. Za czynności niestandardowe 100,00 zł 21. Za badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 22. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki na koszt Kredytobiorcy 23. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wykreślenie hipoteki na koszt Kredytobiorcy 50,00 zł 30,00 zł + opłata sądowa 30,00 zł IX B KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH Lp. Rodzaj czynności / usługi 1. Za rozpatrzenie wniosku - opłata przygotowawcza Podstawowa w % Stawka nie mniej niż a) o debet dopuszczalny w ror 0,00 zł nie więcej niż 19

20 b) o kredyt w r.o.r. 0,00 zł c) o kredyt gotówkowy, w tym na zakup 20,00 zł pojazdu d) o kredyt BEZPIECZNA GOTÓWKA 0,00 zł e) o kredyt na cele mieszkaniowe 20,00 zł f) o kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 2. Od kwoty przyznanych kredytów gotówkowych 20,00 zł a) okazjonalnych wg odrębnej decyzji Zarządu b) BEZPIECZNA GOTÓWKA 5,0% c) do 12 m-cy (stopa stała) 3,0% 30,00 zł d) do 24 m-cy (stopa zmienna) 3,0% 30,00 zł e) do 36 m-cy (stopa zmienna) 3,0% f) powyżej 36 m-cy (stopa zmienna) 3,5% Dla osób posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w BS, co najmniej od 3 miesięcy, prowizja od kredytów gotówkowych ze zmienną stopą pomniejszana jest o 1% 3. Od kwoty przyznanych kredytów na cele mieszkaniowe a) do 36 m-cy 2,0% 3a b) powyżej 36 m-cy 2,5% Od kwoty przyznanych kredytów z dopłatą na zakup kolektorów słonecznych a) do 36 m-cy 3,0% b) powyżej 36 m-cy 4,0% Dla osób posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w BS, co najmniej od 3 miesięcy, prowizja pomniejszana jest o 1% 4. Od kwoty przyznanych kredytów w ror a) do 12 m-cy 1,5% 30,00 zł b) do 24 m-cy 2,0% 30,00 zł 5. Od kwoty przyznanych kredytów odnawialnych w ror Prowizja za przedłużenie umowy na następny okres pobierana jest w wysokości jak za przyznanie kredytu 6. Podwyższenie kwoty kredytu odnawialnego w ror Prowizja pobierana od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową kwotą kredytu 7. Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej Uwaga: - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu - w przypadku udzielenia kredytu prowizja ta zaliczana jest na poczet prowizji od przyznanego kredytu 1,5% 30,00 zł 1,5% 30,00 zł 0,50% 100,00 zł 20

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 30/ZORK/10 Zarządu BS z dnia 14.06.2010r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 29.10.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 29.10.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 29.2013 r. obowiązuje od 1 marca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku.

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku. Część ogólna Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy określająca zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr 36/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/ 4 /2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 05.03.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 05 marca 2015r. Marzec 2015 1 / 16

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/12/2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 24.09.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 01 października 2015r. Wrzesień 2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Bank Spółdzielczy w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 69/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.12.2010 r. Tychy, grudzień 2010 r.

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 60/ZORK/5 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 29.0.205 r. obowiązuje od 2 stycznia 206r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 6/4/2013 z dnia 25 styczeń 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo