Spis treści. Wstęp I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wstęp... 9. I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku"

Transkrypt

1 Spis treści Wstęp I. Specyfik powiązń regionlnych w Azji i Pcyfiku Pweł Szwiec: Integrcj w Azji Wschodniej genez, przejwy, skutki, perspektywy Zbigniew Olesiński: Mechnizm orgnizcyjny procesów integrcyjnych w Azji Południowo-Wschodniej Młgorzt Pietrsik: ASEAN-6 i ASEAN-4: problemy n drodze do integrcji regionu Azji Południowo-Wschodniej Ktrzyn A. Nwrot: Proces integrcji regionlnej pństw ASEAN Ew Oziewicz: Nowy regionlizm zjtycki z perspektywy ASEAN Krystyn Żołądkiewicz: Integrcj ekonomiczn w regionie Pcyfiku n przykłdzie Strefy Wolnego Hndlu Austrlii i Nowej Zelndii Ann Cłek: Perspektywy rozwoju gospodrczego mikropństw Południowego Pcyfiku w rmch ugrupowni integrcyjnego SPARTECA Krolin Klech-Tylec: Wschodni Obszr Wzrostu ASEAN jko przykłd współprcy subregionlnej Młgorzt Dziembł: Stosunki gospodrcze i polityczne Unii Europejskiej z krjmi ASEAN n początku XXI wieku Ktrzyn Żukrowsk: Stn zwnsowni integrcji w rmch ASEAN stosunki z Unią Europejską II. Płszczyzny i obszry współprcy regionlnej w Azji i Pcyfiku Mriusz Szuster: Przesłnki loklizcji produkcji w krjch zjtyckich Jrosłw Brch: Zgrożenie ze strony chińskich i indyjskich producentów ciężrówek dl liderów europejskich Edyt Pwlk: Liberlizcj hndlu jko czynnik rozwoju ugrupowń integrcyjnych rejonu Azji i Pcyfiku Monik Wyrzykowsk: Bezpośrednie inwestycje zgrniczne w Chinch bezpośrednie inwestycje Chińskiej Republiki Ludowej njnowsze trendy i perspektywy Sebstin Domżlski: Zgrniczne inwestycje bezpośrednie w gospodrce Mlezji n tle pństw Azji Południowo-Wschodniej

2 6 Iwon Pwls: Azj jko obszr funkcjonowni korporcji trnsnrodowych w zkresie dziłlności bdwczo-rozwojowej Bogusłw Drelich-Skulsk: Powiązni sieciowe przedsiębiorstw w regionie Azji i Pcyfiku Elżbiet Pleśnik: Usługi outsourcingowe w Indich Szymon Mzurek: Giełdy ppierów wrtościowych w regionie Azji i Pcyfiku Łuksz Fijłkowski: Regionlny wymir bezpieczeństw w Azji Południowo-Wschodniej. Ide Wspólnoty ASEAN w świetle koncepcji wspólnot bezpieczeństw Pweł Łyszczk: Rywlizcj o zsoby surowców energetycznych w bsenie Morz Południowochińskiego III. Mkroekonomiczny wymir procesów integrcyjnych w Azji i Pcyfiku Sebstin Bobowski, Mrcin Hberl: Indie nrodziny drugiego zjtyckiego gignt? Młgorzt Domiter: Znczenie polityki hndlowej Jponii dl jej dominującej pozycji w regionie Azji i Pcyfiku Ann Jnkowik: Znczenie ekonomiczne Hongkongu w regionie Azji i Pcyfiku Aleksndr Kuźmińsk: Brnd Chin wizerunek Chin w świecie w świetle rnkingu Anholt Ntion Brnds Index Ptrycj Stermch: Ocen ryzyk pństw ASEAN n podstwie metody klsyfikcji ryzyk krju (The Country Risk Clssifiction Method CRCM) IV. Społeczne i kulturowe wymiry procesów integrcyjnych Młgorzt Brtosik-Purgt: Kultur i konsument w świetle procesów globlnego rynku Tdeusz Sporek: Społeczne problemy współczesnego świt dylemty ochrony środowisk Bogusłw Bembenek: Jpońskie grupy keiretsu w świetle koncepcji kpitłu społecznego Summries Pweł Szwiec: Integrtion in Est Asi cuses, indictions, outcomes, perspectives Zbigniew Olesiński: Orgniztionl mechnism of integrtive processes in South-Est Asi... 30

3 Młgorzt Pietrsik: ASEAN-6 nd ASEAN-4: Problems on the wy to the integrtion of South Est Asi region Ktrzyn A. Nwrot: Process of regionl integrtion in ASEAN countries 54 Ew Oziewicz: New Asin regionlism from the ASEAN perspective Krystyn Żołądkiewicz: Economic integrtion in Pcific Region on the exmple of Austrli New Zelnd Closer Economic Reltions Trde Agreement Ann Cłek: The perspectives of economic development of the micro-sttes of South Pcific integrtion group SPARTECA Krolin Klech-Tylec: BIMP-EAGA s n exmple of subregionl co-opertion Młgorzt Dziembł: Economic nd politicl reltions between the Europen Union nd ASEAN countries t the beginning of the 21 st century 105 Ktrzyn Żukrowsk: ASEAN integrtion progress nd reltions with the Europen Union Mriusz Szuster: The circumstnces of mnufcturing locliztion in Asin countries Jrosłw Brch: Are Chinese nd Indin truck mkers ble to threten tody s, especilly Europen leders? Edyt Pwlk: Liberliztion of trde s fctor stimulting development of integrtive groups of Asind Pcific region Monik Wyrzykowsk: FDI in Chinnd Chin s FDI new trends nd prospects Sebstin Domżlski: Foreign direct investment in Mlysiginst Southest Asi Iwon Pwls: Asind R&D ctivity of trnsntionl corportions Bogusłw Drelich-Skulsk: Business networks in Asind Pcific region 194 Elżbiet Pleśnik: Outsourcing services in Indi Szymon Mzurek: Stock exchnges in Asind Pcific Łuksz Fijłkowski: Regionl dimension of security in Southest Asi. The project of ASEAN Community nd the notion of security community Pweł Łyszczk: Energy rivlry in the South Chin Se Sebstin Bobowski, Mrcin Hberl: Indi birth of second Asin gint? 245 Młgorzt Domiter: Significnce of Jpn s trde policy for its dominnt position in the Asi-Pcific region Ann Jnkowik: Hong Kong the economic role in Asi-Pcific region Aleksndr Kuźmińsk: Brnd Chin the imge of Chin in the world ccording to Anholt Ntion Brnds Index Ptrycj Stermch: The Assocition of Southest Asin Ntions in the OECD Country Risk Clssifiction

4 8 Młgorzt Brtosik-Purgt: Culture nd consumer in the process of globl mrket Tdeusz Sporek: Socil problems of the contemporry world the dilemms of environmentl protection Bogusłw Bembenek: Jpnese keiretsu groups in the light of socil cpitl conception

5 Monik Wyrzykowsk Uniwersytet Mikołj Kopernik w Toruniu BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W CHINACH A BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ NAJNOWSZE TRENDY I PERSPEKTYWY 1. Wstęp Gospodrk świtow nieustnnie się rozwij, wrz z jej rozwojem w corz większym stopniu dokonują się międzynrodowe przepływy kpitłu, zwłszcz w formie bezpośrednich inwestycji zgrnicznych. Stle rosnąc rol tego zjwisk w gospodrce świtowej skłni do szerszej jego prezentcji. Kompleksowym bdniem bezpośrednich inwestycji zgrnicznych zjmuje się Konferencj Nrodów Zjednoczonych do Sprw Hndlu i Rozwoju (UNCTAD United Ntions Conference on Trde nd Development), któr od 1991 r. przygotowuje coroczny rport o świtowych inwestycjch (WIR World Investment Report). Według jego twórców bezpośrednie inwestycje zgrniczne są definiowne jko długoterminowe, o trwłym chrkterze stosunki między podmiotmi, umożliwijące podmiotowi mjącemu siedzibę w jednym krju przejęcie kontroli nd podmiotem, którego siedzib znjduje się w innym krju 1. W związku z powyższą definicją bezpośrednie inwestycje zgrniczne mogą przybierć nstępujące formy: fuzji, czyli połączeni firm z różnych krjów, w wyniku czego dochodzi do stworzeni nowego przedsiębiorstw, orz przejęci przedsiębiorstw przez inwestor zgrnicznego w części wystrczjącej do jego kontroli i zrządzni orz inwestycji od podstw, czyli tzw. inwestycji typu greenfield. Bezpośrednie inwestycje zgrniczne stnowią jedną z głównych sił npędzjących rozwój gospodrki świtowej. Świdczą o tym rozmiry przepływu kpitłu w tej formie. Nie bez znczeni pozostje również kierunek ich przepływu, którym obecnie stły się krje rozwijjące się, wśród nich zwłszcz Chiny. 1 Por. World Investment Report 2006, FDI from Developing nd Trnsition Economics: Impliction for Development, United Ntions, New York nd Genev 2006, s. 294.

6 Bezpośrednie inwestycje zgrniczne n świecie Tendencje w npływie bezpośrednich inwestycji zgrnicznych w osttnich ltch (BIZ) w gospodrce świtowej ilustruje wykres n rys. 1. Rys. 1. Npływ bezpośrednich inwestycji zgrnicznych w ltch (w mln USD) Źródło: oprcownie włsne n podstwie: Od roku 1990 mił miejsce systemtyczny przyrost kpitłu zinwestownego w postci BIZ n świecie. Njwyższy npływ bezpośrednich inwestycji zgrnicznych w skli świtowej wystąpił w 2000 r. i wynosił 1400 bln USD, z czego 1200 bln zostło zinwestowne w krjch rozwiniętych, ntomist ok. 200 bln w krjch rozwijjących się. Od roku 2000 wrtość zinwestownych środków systemtycznie spdł, ż do 2004 r., w którym npływ bezpośrednich inwestycji zgrnicznych do gospodrki świtowej zczął rosnąć. Trend ten zostł utrzymny również w 2006 roku. Rys. 2. Odpływ bezpośrednich inwestycji zgrnicznych w ltch (w mln USD) Źródło: oprcownie włsne n podstwie:

7 157 W bdnym okresie nstąpił również odpływ bezpośrednich inwestycji zgrnicznych (rys. 2). Jest on jednk zncznie mniejszy niż npływ BIZ. Rys. 3. Npływ i odpływ bezpośrednich inwestycji zgrnicznych krjów rozwijjących się w ltch Źródło: oprcownie włsne n podstwie: World Investment Report 2006, FDI from Developing nd Trnsition Economies: Implictions for Development, United Ntions Conference on Trde nd Development, New York nd Genev 2006, s , World Investment Report 2007, Trnsntionl Corportion, Extrctive Industries nd Development, United Ntions Conference on Trde nd Development, New York nd Genev 2007, s

8 158 Jk wynik z wykresu n rys. 2, w bdnym czsie krje rozwinięte odgrywły również decydującą rolę jko dostwcy inwestycji zgrnicznych. Jednk w osttnich ltch bdnego okresu rośnie znczenie krjów rozwijjących się, zrówno jko odbiorów kpitłu zgrnicznego, jk i jego dostwców (rys. 3). Spośród krjów rozwijjących się w osttnich ltch w zkresie przepływu kpitłu njwiększe znczenie mją krje regionu Azji i Pcyfiku. Liberlizcj systemu hndlu i inwestycji stworzyłtrkcyjne otoczenie biznesowe do dokonywni inwestycji bezpośrednich w rejonie Azji i Pcyfiku (rys. 4). Njwiększym odbiorcą i dostwcą zgrnicznych inwestycji bezpośrednich spośród krjów tego regionu stły się Chiny. Rys. 4. Struktur geogrficzn npływu i odpływu BIZ w rejonie Azji i Pcyfiku w ltch (w mln USD) Źródło: oprcownie włsne n podstwie:

9 159 Z rys. 4 wynik, że Chiny są głównym importerem i eksporterem BIZ w regionie Azji i Pcyfiku. Ich bsorpcj kpitłu jest o pond połowę większ niż pozostłych pństw tego regionu. Chiny w porównniu z innymi krjmi więcej środków również inwestowły. 3. Bezpośrednie inwestycje zgrniczne w Chinch Bezpośrednie inwestycje zgrniczne w zncznej mierze determinują rozwój Chin, będąc istotnym czynnikiem ich trnsformcji, wzrostu konkrecyjności międzynrodowej orz osiągnięci nowego miejsc w międzynrodowym podzile prcy 2. Rys. 5. Npływ bezpośrednich inwestycji zgrnicznych do Chin w ltch (w mln USD) Źródło: oprcownie włsne n podstwie: Znczący npływ bezpośrednich inwestycji zgrnicznych do Chin notowny jest od 1992 r., ż do 1999 r., kiedy to nstąpił spdek ich wrtości. Głównym powodem spowolnieni ich npływu był kryzys zjtycki. Akcesj Chin do WTO 11 grudni 2001 r. ponownie przyspieszył wzrost temp inwestycji. Njwyższy odnotowny przyrost npływu bezpośrednich inwestycji zgrnicznych do Chin mił miejsce w 2005 r. i wyniósł o 13% więcej w porównniu z 2004 r., osiągjąc poziom 72 bln dolrów. W roku 2005 npływ bezpośrednich inwestycji zgrnicznych dotyczył sektorów niefinnsowych, w których ulokowno 60 bln dolrów. Ntomist w 2005 r. w sektorze finnsowym ulokowno 12 bln dolrów. Środki te trfiły głównie do njwiększych chińskich bnków pństwowych. W roku 2006 npływ bezpośrednich inwestycji zgrnicznych do Chin spdł po rz pierwszy od siedmiu lt o 4% i wynosił 69 bln USD (rys. 5). Spdek ten wynikł w głównej mierze ze zmniejszeni zinteresowni inwestorów rynkiem finnsowym Chin. 2 Zob. K. Strzyk, Zgrniczne inwestycje bezpośrednie w gospodrkch Azji i Pcyfiku, Semper, Wrszw 2001, s. 31.

10 160 Inną przyczyną były zwiększjące się koszty produkcji n skutek niedoboru prcowników. BIZ w Chinch skoncentrowne są n nstępujących sektorch przemysłu: elektronicznym, stlowym i petrochemicznym. Główny powód dotychczsowej koncentrcji kpitłu pochodzącego z inwestycji zgrnicznych w sektorch produkcyjnych wynikł z uzyskni dostępu przez Chiny do sektor usług dopiero w momencie ich kcesji do WTO. Npływjący kpitł m chrkter krótkotrwły i koncentruje się n prcochłonnym przetwórstwie, czyli motywowny jest niskimi kosztmi prcy. Są to głównie inwestycje jpońskie, koreńskie i tjwńskie. Głównym ich celem jest kreownie dziłlności proeksportowej. Npływ BIZ skierowny do sektorów wysokiej technologii i usług ukierunkownych n rynek wewnętrzny dopiero nbier temp. Głównymi inwestormi w bdnym okresie były Stny Zjednoczone, Jponi, Niemcy, Wielk Brytni, Frncj i Holndi 3. Npływ bezpośrednich inwestycji do Chin jest niewątpliwie związny z dziłlnością korporcji trnsnrodowych. W porównniu z początkiem lt dziewięćdziesiątych w 2000 r. liczb korporcji trnsnrodowych dziłjących w Chinch wzrosł o 805% 4. N koniec 2005 r. w Chinch dziłło filii korporcji trnsnrodowych. Nleży wspomnieć, iż liczb firm rodzimych n tym rynku n koniec 2005 r. wynosił Głównym powodem relokcji korporcji do Chin jest dostęp do reltywnie tniej siły roboczej. Ztrudniją one w Chinch 24 mln osób, co stnowi 3% ztrudnionych w Chinch 6. Innym czynnikiem jest tni ziemi. Pondto firmy te uzyskują łtwiejszy dostęp do chłonnego rynku chińskiego orz ich bzy surowcowej. Dziłlność przedsiębiorstw wielonrodowych jest brdzo zncząc. Przedsiębiorstw wielonrodowe są zngżowne w sieć dystrybucji orz trnsfery technologii, kwlifikcji i zdolności orgnizcyjnych do chińskiej gospodrki 7. Korporcje trnsnrodowe docelowo stwrzją Chinom sznsę wejści n rynki zgrniczne, stnowiąc ich pltformę eksportową (n koniec 2004 r. ich udził w ogólnym eksporcie wynosił 47%) Bezpośrednie inwestycje Chin Jk wykzno powyżej, region Azji i Pcyfiku był również źródłem trnsferu bezpośrednich inwestycji zgrnicznych. W bdnym okresie Chiny umcniły pozycję głównego inwestor z regionu Azji i Pcyfiku. 3 Por. Chiny i Indie w procesie globlizcji. Potencjlne konsekwencje dl Polski, Ministerstwo Gospodrki, Wrszw 2007, s Ibidem. 5 World Investment Report 2007, Trnsntionl Corportion, Extrctive Industries nd Development, United Ntions Conference on Trde nd Development, New York-Genev 2007, s Ibidem, s N przykłd od 1980 r. międzynrodowe koncerny pliwowe, jk ConocoPhilips, ExxonMobil i Shell, wyszkoliły inżynierów do obsługi tego rynku. Por. World Investment Report 2006, Por. World Investment Report 2007, s. 284.

11 161 Rys. 6. Bezpośrednie inwestycje zgrniczne Chin w ltch (w mln USD) Źródło: oprcownie włsne n podstwie: Do wzrostu znczeni inwestycji chińskich n rynku świtowym przyczynił się prowdzon od 2000 r. przez włdze chińskie ich intensywn promocj. Jednk wzrost znczeni Chin jko inwestor był głównie możliwy dzięki postępującemu procesowi industrilizcji chińskiej gospodrki. W roku 2006 chińskie inwestycje wzrosły o 32% względem roku poprzedniego i wyniosły 16 bln USD (rys. 6). Część z tych inwestycji dokonnych zostło w innych rozwijjących się krjch czy też pństwch trnsformcji. N przykłd w 2005 r. Chin Metllurgicl Construction Group Corportion (Chińsk Metlurgiczno-Konstrukcyjn Grup Korporcyjn) podpisł zgodę z rządem Ppui-Nowej Gwinei n inwestycje o wrtości 650 mln dolrów w projekt o nzwie Rmu Nickel-Coblt Project. T trnskcj jest jedną z njwiększych odnotownych w przemyśle metlowym 9. Pondto dużym wsprciem dl inwestycji zgrnicznych dokonywnych przez chińskie korporcje trnsnrodowe są oferowne przez rząd chiński subsydi czy też ubezpieczeni dokonywnych inwestycji. Skutkiem tych dziłń jest rosnąc rol chińskich korporcji trnsnrodowych n świecie. Potwierdzeniem jest ich obecność w grupie 25 njwiększych korporcji trnsnrodowych n świecie (przedsiębiorstwo Hutchison Whmpo zostło sklsyfikowne n dwudziestej pozycji w rnkingu stu njwiększych korporcji trnsnrodowych n świecie w 2005 roku) 10. Głównym sposobem wejści przez chińskie korporcje trnsnrodowe n rynki krjów rozwiniętych były fuzje i przejęci. W osttnich ltch trnskcje o wielkiej wrtości zostły zwrte między przedsiębiorstwmi chińskim firmmi ze Stnów Zjednoczonych i Europy. N przykłd w 2005 r. grup inwestorów z Hongkongu nbył Bnk of Americ Center w Sn Frncisco z bilion dolrów, BenQ 9 Por. World Investment Report , s Por. Ibidem, s. 229.

12 162 zkupiło fbrykę telefonów komórkowych Siemens z 323 mln USD. Pondto CNPC s przejęło Petrokzkhstn w 2005 r. z 4,1 bln USD. W roku 2006 Sinopec kupił Udmurtneft rosyjsko-ngielską firmę z 3,5 bln USD 11. Do głównych przyczyn podejmowni BIZ przez chińskie przedsiębiorstw z grnicą nleży zliczyć: rosnące zpotrzebownie n surowce, tj. ropę, gz, rudy żelz, luminium, trcicę, zinteresownie dostępem do technologii i know how krjów rozwiniętych, szczególnie Stnów Zjednoczonych i pństw Unii Europejskiej, dążenie do wsprci eksportu, obsługi rynków i rozbudowy prezencji n zgrnicznych rynkch m.in. w sektorze zwnsownych technologii. Dodtkowym rgumentem jest omijnie brier celnych przez bezpośrednie inwestycje zgrniczne. 5. Podsumownie i wnioski Zinteresownie inwestorów Chinmi ciągle rośnie i zgodnie z opinią korporcji trnsnrodowych trend ten będzie kontynuowny. Według osttnich bdń są one njbrdziej pożądnym miejscem lokowni inwestycji i wyprzedzją w tym rnkingu Indie i Stny Zjednoczone 12. N podstwie przeprowdzonych nliz możn wskzć czynniki, które będą sprzyjły npływowi bezpośrednich inwestycji zgrnicznych do Chin: tni sił produkcyjn i dobrze rozwinięt przedsiębiorczość, rozmir rynku, funkcjonownie uprzywilejownych stref ekonomicznych, wzrost gospodrczy w Chinch, popyt konsumpcyjny n produkty europejskie lub oferty dostosowne do specyfiki loklnego rynku, postępujący proces liberlizcji przepływu czynników produkcji, rosnący poziom wyksztłceni prcowników (w tym znjomości języków obcych), w przypdku krjów z regionu Azji-Pcyfiku bliskość loklizcji inwestycji, kontynucj reform wewnętrznych, w tym prywtyzcji. Zgrożeni dl rozwoju npływu bezpośrednich inwestycji zgrnicznych do Chin mogą wynikć z: niedorozwoju sektor finnsowego Chin, wystąpieni konfliktów wewnątrzpolitycznych, konkurencji zewnętrznej ze strony Indii, krjów Europy Środkowej i Europy Wschodniej, 11 Ibidem. 12 Por. World Investment Prospects Survey , UNCTAD 2007, s. 29.

13 163 wzrostu kosztów prcy, brier w świtowej podży surowców, wzrostu cen energii i surowców. Npływ bezpośrednich inwestycji zgrnicznych do Chin zwłszcz z USA, UE i Jponii będzie w dłuższym okresie stymulowł wzrost poziomu technologicznego i wrtości dodnej kreownej w tym regionie, umożliwijąc rodzimym firmom, filiom przedsiębiorstw wielonrodowych orz dostwcom loklnym przemieszczenie się w systemch globlnej produkcji w kierunku specjlizcji w produktch wysokiej technologii i średnio zwnsownych technologicznie. Rosnące nkłdy n bdni i rozwój przedsiębiorstw wielonrodowych powinny ten proces przyśpieszyć 13. Część krjów odniesie korzyści wskutek lokowni w nich komplementrnych inwestycji, jkie będą kreowne przez npływ BIZ do Chin. Ndl będzie rosło również zinteresownie bezpośrednimi inwestycjmi zgrnicznymi chińskich firm z grnicą. Będzie temu sprzyjł prowdzon przez rząd chiński polityk go globl, czyli zchęty do tej globlnej ekspnsji. Przeprowdzonnliz potwierdz, że Chiny stły się wżnym podmiotem w gospodrce świtowej n skutek lokowni w nich bezpośrednich inwestycji zgrnicznych, tkże ich dokonywni z grnicą. Pondto rokuje on, że dynmik ich npływu będzie utrzymn, dltego też w perspektywie czsu nleży spodziewć się dlszego umcnini pozycji Pństw Środk n międzynrodowym rynku. Litertur Chiny i Indie w procesie globlizcji. Potencjlne konsekwencje dl Polski, Ministerstwo Gospodrki, Wrszw Strzyk K., Zgrniczne inwestycje bezpośrednie w gospodrkch Azji i Pcyfiku, Semper, Wrszw World Investment Prospects Survey , UNCTAD World Investment Report 2005, Trnsntionl Corportion nd the Interntionliztion of R&D, UNCTAD, Genev World Investment Report 2006, FDI from Developing nd Trnsition Economies: Implictions for Development, United Ntions, New York nd Genev World Investment Report 2007, Trnsntionl Corportion, Extrctive Industries nd Development, United Ntions Conference on Trde nd Development, New York nd Genev Wydtki n bdni i rozwój filii korporcji trnsnrodowych ulokownych w Chinch w 2003 r. stnowiły 15% ich ogółu. Por. World Investment Report 2005, Trnsntionl Corportion nd the Interntionliztion of R&D, UNCTAD, Genev 2005, s ,

14 164 FDI IN CHINA AND CHINA S FDI NEW TRENDS AND PROSPECTS Summry Chin hs become one of the most importnt entity of foreign direct investment in the world economy. It is the direction of FDI s well s the source of FDI. In 2006 inwrd of FDI in Chin ws 69 billions of dollrs. At the sme time the FDI outwrd grown to 16 billions of dollrs. The min role in this process plyed trnsntionl corportions.

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

2011 Trendy w Warszawie. Podsumowanie SYTUACJA GOSPODARCZA. Biura Handel Magazyny. Popyt Nowa Podaż Pustostany Budowy Czynsze Stopy Zwrotu

2011 Trendy w Warszawie. Podsumowanie SYTUACJA GOSPODARCZA. Biura Handel Magazyny. Popyt Nowa Podaż Pustostany Budowy Czynsze Stopy Zwrotu www.cbre.eu/reserch CB RICHARD ELLIS MrketView Rynek Komercyjny w Polsce 1 kwrtł 211 211 Trendy w Wrszwie Biur Hndel Mgzyny Popyt Now Podż Pustostny Budowy Czynsze Stopy Zwrotu Podsumownie Wszystkie sektory

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 r. Urząd Sttystyczny w Szczecinie Turystyk w województwie zchodniopomorskim w 2010 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, mj 2011 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 r. Województwo zchodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji zadań Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2010 r.

Informacja na temat realizacji zadań Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2010 r. Informcj n temt relizcji zdń Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2010 r. Komisj nt. możliwości inwestycyjnych i eksportowych Myślibórz, 6 kwietni 2011 r. Zdni i cele Centrum Obsługi Inwestorów i

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 ZEZYTY NAUKOWE UNIWERYTETU ZCZECIŃKIEGO NR 424 PRACE INTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 MARIA MAKRI PRAWNOŚĆ FIZYCZNA I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA KOBIET W WIEKU 20 60 LAT 1. Wstęp Dobr sprwność fizyczn jest

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym Kurs e-lerningowy Giełd Ppierów Wrtościowych i rynek kpitłowy V edycj Struktur kpitłu, wrtość rynkow przedsiębiorstw n rynku kpitłowym 2010 SPIS TREŚCI I. Wstęp 3 II. Podstwowy miernik rentowności kpitłu

Bardziej szczegółowo

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt?

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt? D y s k u s j smoleńsk jko nierozwiązywlny konflikt? Wiktor Sorl Michł Bilewicz Mikołj Winiewski Wrszw, 2014 1 Kto nprwdę stł z zmchmi n WTC lub z zbójstwem kżnej Diny? Dlczego epidemi AIDS rozpowszechnił

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim Szkolnictwo zwodowe dl sektor rolno-spożywczego w województwie łódzkim dignoz potrzeb edukcyjnych Szkolnictwo zwodowe rynek prcy sektor rolno-spożywczego w województwie łódzkim Prognozy oprcowne w rmch

Bardziej szczegółowo

MSG ĆWICZENIA 3. Międzynarodowe przepływy kapitału

MSG ĆWICZENIA 3. Międzynarodowe przepływy kapitału MSG ĆWICZENIA 3 Międzynarodowe przepływy kapitału przemieszczanie za granicę wartości w formie środków finansowych lub dóbr materialnych, gdy kraj przyjmujący kapitał jest obciążony na rzecz kraju-eksportera

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT 2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 4 ******* 19.11.2011 POPRAWKI WG LINII BUDŻETOWYCH DOKUMENT SKONSOLIDOWANY (WŁĄCZENIE UZGODNIONYCH POPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU LUB

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ujęcie regionalne

Przedsiębiorczość małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ujęcie regionalne Dnut Andrzejzyk Przedsięiorzość młyh i średnih przedsięiorstw w Polse ujęie regionlne Streszzenie: Młe i średnie przedsięiorstw odgrywją szzególną rolę w rozwoju gospodrki loklnej wykzują dużą łtwość dostosowni

Bardziej szczegółowo

CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO

CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO ZASTRZEŻENIE Przedstwione w niniejszym dokumencie opisy produktowe nie stnowią oferty w rozumieniu rt. 66 Kodeksu cywilnego, mją one chrkter wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Iwon Slejko-Szyszczk ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Wprowdzenie Konflikty są nieodłącznym elementem funkcjonowni jednostek i zbiorowości w kżdym

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w Młopolsce Wydwc Urząd Mrszłkowski Województw Młopolskiego Deprtment Kultury, Dziedzictw Nrodowego i Turystyki

Bardziej szczegółowo

Zawody z przyszłością (na przykładzie siedleckiego rynku pracy) Summary. Резюме. MAŁGORZATA RADZIUKIEWICZ IBRKK Warszawa.

Zawody z przyszłością (na przykładzie siedleckiego rynku pracy) Summary. Резюме. MAŁGORZATA RADZIUKIEWICZ IBRKK Warszawa. 58 ZAWODY Z PRZYSZŁOŚCIĄ (NA PRZYKŁADZIE SIEDLECKIEGO RYNKU PRACY) stją ze szkoleń prcowników w zkresie wykorzystni ICT, dltego jednostki finnsujące i przeprowdzjące szkoleni powinny docierć do potencjlnych

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r.

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kdencj Prezes Rdy Ministrów DSPA-4822-21(8)/12 Druk nr 738 Wrszw, 12 wrześni 2012 r. Pni Ew Kopcz Mrszłek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sznown Pni Mrszłek Przekzuję

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w dobie kryzysu na świecie w latach 2006-2009 SPIS TREŚCI

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w dobie kryzysu na świecie w latach 2006-2009 SPIS TREŚCI mgr Anna Górska Doktorant SGH referat nt. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w dobie kryzysu na świecie w latach -2009 SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 1. POJĘCIE I FORMY BIZ... 2 2. BIZ NA ŚWIECIE... 3 WNIOSKI...

Bardziej szczegółowo

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległości 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i dres jednostki sprwozdwczej T-08 Sprwozdnie o przewozch morską i przyrzeżną flotą trnsportową Portl sprwozdwczy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 EKONOMETRYCZNA ANALIZA POPYTU NA KREDYT W POLSKIEJ GOSPODARCE URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 Piotr Wdowiński 1 Deprtment Anliz Rynkowych SŁOWA KLUCZOWE: POPYT NA KREDYT,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Próba określenia czynników determinujących wyniki ocen wprowadzenia euro przez mieszkańców Unii Europejskiej

Próba określenia czynników determinujących wyniki ocen wprowadzenia euro przez mieszkańców Unii Europejskiej Mieczysłw Kowerski Wyższ Szkoł Zrządzni I Administrcji w Zmościu Ewelin Włodrczyk Wyższ Szkoł Zrządzni I Administrcji w Zmościu Prób określeni czynników determinujących wyniki ocen wprowdzeni euro przez

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku

Spis treści. Wstęp... 9. I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku Spis treści Wstęp.... 9 I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku Paweł Szwiec: Integracja w Azji Wschodniej geneza, przejawy, skutki, perspektywy... 13 Zbigniew Olesiński: Mechanizm organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Hrmonogrm rzeczowo-finnsowy Projektu (PLN) dl dziłni 6.1 POIG Etp II - Wdrożenie Plnu rozwoju eksportu Nzw Wnioskodwcy i numer umowy o dofinnsownie: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo -Produkcyjno- Hndlowe Lech

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

WORLD INVESTMENT REPORT 2013

WORLD INVESTMENT REPORT 2013 WORLD INVESTMENT REPORT 2013 Global Value Chains: Investment and Trade for Development ŚWIATOWY RAPORT INWESTYCYJNY 2013 GLOBALNE ŁAŃCUCHY WARTOŚCI: INWESTYCJE I HANDEL DLA ROZWOJU ZBIGNIEW ZIMNY Ekspert

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 246, 2010. Teresa Pasterz *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 246, 2010. Teresa Pasterz * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 246, 2010 * KAPITAŁ LUDZKI, WIEDZA I INNOWACJE JAKO CZYNNIKI WZMACNIAJ CE FUNKCJE METROPOLITALNE MIAST WOJEWÓDZKICH NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE OCHRONY W ASNOŒCI PRZEMYS OWEJ PRZEZ POLSKICH PRODUCENTÓW W PRZEMYŒLE SPO YWCZYM. Irena ¹cka

WYKORZYSTANIE OCHRONY W ASNOŒCI PRZEMYS OWEJ PRZEZ POLSKICH PRODUCENTÓW W PRZEMYŒLE SPO YWCZYM. Irena ¹cka WYKORZYSTANIE OCHRONY ROCZNIKI W ASNOŒCI NAUK ROLNICZYCH, PRZEMYS OWEJ SERIA PRZEZ G, T. 97, POLSKICH z. 4, 2010PRODUCENTÓW... 117 WYKORZYSTANIE OCHRONY W ASNOŒCI PRZEMYS OWEJ PRZEZ POLSKICH PRODUCENTÓW

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2012 R. WOJEWÓDZTWO = 100 102,8 84,8. ambulatoryjna opieka

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2012 R. WOJEWÓDZTWO = 100 102,8 84,8. ambulatoryjna opieka URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 21 211 212 POWIAT GÓROWSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 212 R. Poierzchni h... Ludność... Ludność n 1 km 2... Ludność ieku nieprodukcyjnym n 1

Bardziej szczegółowo

WORLD INVESTMENT REPORT 2014 Investing in the SDGs an Action Plan

WORLD INVESTMENT REPORT 2014 Investing in the SDGs an Action Plan WORLD INVESTMENT REPORT 2014 Investing in the SDGs an Action Plan ŚWIATOWY RAPORT INWESTYCYJNY 2014 Inwestycje w zrównoważony rozwój: plan akcji ZBIGNIEW ZIMNY Ekspert ONZ Profesor Akademii Finansów i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku

Spis treści. Wstęp I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku Spis treści Wstęp.... 9 I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku Paweł Szwiec: Integracja w Azji Wschodniej geneza, przejawy, skutki, perspektywy... 13 Zbigniew Olesiński: Mechanizm organizacyjny

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka R E P U B L I K A C H O R W A C J I GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY LUDNOŚĆ (stn n dzień 31 mrc, n godz. 24:00) Formulrz P-1 Wszystkie dne zwrte w niniejszym formulrzu stnowią tjemnicę służbową i zostną wykorzystne

Bardziej szczegółowo

Kryteria dobroci estymacji dla małych obszarów

Kryteria dobroci estymacji dla małych obszarów Jn Prdysz Kryteri dobroci estymcji dl młych obszrów Celem bdń reprezentcyjnych jest uzysknie informcji sttystycznych dl określonego zkresu przedmiotowego, określonej jkości i po określonej cenie. Zczynjąc

Bardziej szczegółowo

Hongkong: Miejsce na Twój biznes

Hongkong: Miejsce na Twój biznes Hongkong: Miejsce na Twój biznes Marcin Mitko data: wrzesień 2014 Corporate Banking Manager, HSBC Bank Polska S.A. HK: Miejsce na Twój biznes Dynamiczne centrum gospodarcze Regionalny i globalny ośrodek

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

2. Tensometria mechaniczna

2. Tensometria mechaniczna . Tensometri mechniczn Wstęp Tensometr jk wskzywłby jego nzw to urządzenie służące do pomiru nprężeń. Jk jednk widomo, nprężeni nie są wielkościmi mierzlnymi i stnowią jedynie brdzo wygodne pojęcie mechniki

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2011 R. WOJEWÓDZTWO = 100 106,8 125,2 104,6 33,0 73,3

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2011 R. WOJEWÓDZTWO = 100 106,8 125,2 104,6 33,0 73,3 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU WYBRANE DANE STATYSTYCZNE POWIAT JAWORSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2011 R. Poierzchni h... Ludność... Ludność 1 km 2... Ludność ieku nieprodukcyjnym 100 osób ieku produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Regionlny Progrm Opercyjny Województw Mzowieckiego 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zaokrąglanie i zapisywanie wyników obliczeń przybliżonych

Zaokrąglanie i zapisywanie wyników obliczeń przybliżonych Edwrd Musił Oddził Gdński SEP Zokrąglnie i zpisywnie wyników obliczeń przybliżonych Inżynier wykonuje nieml wyłącznie obliczeni przybliżone i powinien mieć nieustnnie n względzie dokłdność, jką chce uzyskć

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ 2005

UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ 2005 Jnusz Sierosłwski, Piotr Jbłoński Instytut Psychitrii i Neurologii Krjowe Biuro s. Przeciwziłni Nrkomnii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ 25 BADANIA ANKIETOWE W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA

Bardziej szczegółowo

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia NOTA nr 1 ZMIANY W STANIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - WARTOŚĆ BRUTTO Koszt zkończonych prc rozwojowych Wrtość firmy Inne wrtości niemterilne i utorskie prw mjątkowe, prw pokrewne, licencje, koncesje

Bardziej szczegółowo

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity... Mist n prwch powitu Mist... Gminy... miejskie... wiejskie... miejsko-wiejskie... LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W R.

Bardziej szczegółowo

Informator programy profilaktyczne i promocji zdrowia skierowane do mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego

Informator programy profilaktyczne i promocji zdrowia skierowane do mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego Informtor progrmy profilktyczne i promocji zdrowi skierowne do mieszkńców Województw Zchodniopomorskiego Szczecin, 2011 r. Sznowni Mieszkńcy Województw Zchodniopomorskiego, Oddjąc w Pństw ręce Informtor

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Analizy Sektorowe. Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora przedsiębiorstw wg PKD

Raport Roczny Analizy Sektorowe. Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora przedsiębiorstw wg PKD Rport Roczny 215 Anlizy Sektorowe 26 sierpni 215 Sytucj ekonomiczno-finnsow sektor przedsiębiorstw wg PKD Podstwowe dne finnsowe dl 42 brnż, definiownych jko dziły wg Polskiej Klsyfikcji Dziłlności (PKD)

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Polska liderem wzrostu w Europie i najatrakcyjniejszym krajem regionu! @EY_Poland #AIE Jacek Kędzior 6 czerwca 2013 r. Warszawa Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 23 POWIERZCHNIA w km 2 5 LUDNOŚĆ W 23 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 4 MĘŻCZYŹNI 33526 KOBIETY 36233 WYBRANE DANE 23 2 22 23 STATYSTYCZNE 67987

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM Mikołaj Waszczenko Spośród państw, które przystąpiły w 2004 r. do UE Polska posiada najdłuższą granicę z państwami nieunijnymi. Wynosi ona 1 185 km: 232- z

Bardziej szczegółowo

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Wrszw,^/ czerwc 211 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEOETA KRAJU Jolnt Orlińsk PL-71-139/1 1/117 Pn Jnusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Sttystycznego W odpowiedzi n pism z dni 1 czerwc 211 r. znle:

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International?

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? dr Jerzy Rzymanek, Klaster Eksport Promocja Azja, Robayu Corp. Sp. z o.o. Shanghai XiJiao International Agricultural

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ LASEROWĄ. 88 Powłoki elektroiskrowe WC-Co modyfikowane wiązką laserową. Wstęp

POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ LASEROWĄ. 88 Powłoki elektroiskrowe WC-Co modyfikowane wiązką laserową. Wstęp Rdek N.,* Szlpko J.** *Ktedr Inżynierii Eksplotcji Politechnik Świętokrzysk, Kielce, Polsk **Khmelnitckij Uniwersytet Nrodowy, Khmelnitckij, Ukrin Wstęp 88 POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl T-10

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl T-10 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległości 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i dres jednostki sprwozdwczej Portl sprwozdwczy GUS www.stt.gov.pl T-10 Sprwozdnie o orotch łdunkowych orz długości nrzeży

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie inwestycje

Bezpośrednie inwestycje Toruńskie Studia Międzynarodowe MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI EKONOMICZNE NR 1 (3) 2010 Monika Wyrzykowska Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w nowych krajach Unii Europejskiej na przykładzie Polski Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultur ludow i trdycyjn I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: II. III. Deprtment Nrodowych Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy 06 2.2 0. 6 5 el w Hot s r on W Shert Główne zgdnieni: Jonn Jrosz-Zugj JZP Kncelri Adwokck Jrosz-Zugj, Zij-Pisul, Zugj i Prtnerzy sp.p. Sylwester Ksprzewski Trnsportow Grup Dordcz Piotr Michłowski Kncelri

Bardziej szczegółowo

Księga Znaku. kampanii informacyjno - promocyjnej projektu Warszawski Węzeł Wodno - Rowerowy Pedałuj i Płyń (bike&sail)

Księga Znaku. kampanii informacyjno - promocyjnej projektu Warszawski Węzeł Wodno - Rowerowy Pedałuj i Płyń (bike&sail) Księg Znku kmpnii informcyjno - promocyjnej projektu Wrszwski Węzeł Wodno - Rowerowy Pedłuj i Płyń (bike&sil) Księg Znku A STANDARYZACJA ZNAKU 1 ZNAK KAMPANII - WERSJA PODSTAWOWA I JEJ ODMIANY 1.1 Znk

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI. 2010 r. WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2010 R. WOJEWÓDZTWO = 100 122,6 126,1 113,0

MĘŻCZYŹNI. 2010 r. WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2010 R. WOJEWÓDZTWO = 100 122,6 126,1 113,0 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2008 2009 2010 POWIAT JAWORSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W LATACH 2010 I 2035 Poierzchni h 58155 58155 58155 51761 51581 51568 n 1 km 2 89 89

Bardziej szczegółowo

OCENA WZROSTU I PLONOWANIA POLSKICH

OCENA WZROSTU I PLONOWANIA POLSKICH Anet Jkubs, Stnisłw Cebul Andrzej Klisz, Agnieszk Sękr EPISTEME 20/2013, t. I s. 341-356 ISSN 1895-4421 OCENA WZROSTU I PLONOWANIA POLSKICH ODMIAN PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.) W UPRAWIE POLOWEJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 2 Wielka Brytania plasuje się w czołówce globalnych inwestorów. Według danych OECD zajmuje 5. miejsce na świecie. Według wstępnych danych OECD w 2012 r. poziom

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku

Spis treści. Wstęp... 9. I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku Spis treści Wstęp.... 9 I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku Paweł Szwiec: Integracja w Azji Wschodniej geneza, przejawy, skutki, perspektywy... 13 Zbigniew Olesiński: Mechanizm organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna Złącznik nr 1 Formulrz sprwozdwczy dotyczący promocji i informcji Numer progrmu (CCI): 27 PL 161 PO 1 Nzw progrmu: Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Złącznik do sprwozdni nr: R/29/POIG/ Okres sprwozdwczy:

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2 zkres podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na lata 2007-2014

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na lata 2007-2014 Złącznik do uchwły nr XI/82/07 Rdy Powitu w Pułtusku Z dni 30 pździernik 2007r. POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH n lt 2007-2014 PUŁTUSK 2007 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA Wyniki nkiety Pytnie n. 1: Czy istnieje duszpsterstwo służy zdrowi (duszpsterstwo socjlne, zespoły duszpsterskie, rd, kpelni, wolontrit )?. n szczelu prowincjlnym..... TAK NIE. n szczelu loklnym......tak

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo