Spis treści. Wstęp I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wstęp... 9. I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku"

Transkrypt

1 Spis treści Wstęp I. Specyfik powiązń regionlnych w Azji i Pcyfiku Pweł Szwiec: Integrcj w Azji Wschodniej genez, przejwy, skutki, perspektywy Zbigniew Olesiński: Mechnizm orgnizcyjny procesów integrcyjnych w Azji Południowo-Wschodniej Młgorzt Pietrsik: ASEAN-6 i ASEAN-4: problemy n drodze do integrcji regionu Azji Południowo-Wschodniej Ktrzyn A. Nwrot: Proces integrcji regionlnej pństw ASEAN Ew Oziewicz: Nowy regionlizm zjtycki z perspektywy ASEAN Krystyn Żołądkiewicz: Integrcj ekonomiczn w regionie Pcyfiku n przykłdzie Strefy Wolnego Hndlu Austrlii i Nowej Zelndii Ann Cłek: Perspektywy rozwoju gospodrczego mikropństw Południowego Pcyfiku w rmch ugrupowni integrcyjnego SPARTECA Krolin Klech-Tylec: Wschodni Obszr Wzrostu ASEAN jko przykłd współprcy subregionlnej Młgorzt Dziembł: Stosunki gospodrcze i polityczne Unii Europejskiej z krjmi ASEAN n początku XXI wieku Ktrzyn Żukrowsk: Stn zwnsowni integrcji w rmch ASEAN stosunki z Unią Europejską II. Płszczyzny i obszry współprcy regionlnej w Azji i Pcyfiku Mriusz Szuster: Przesłnki loklizcji produkcji w krjch zjtyckich Jrosłw Brch: Zgrożenie ze strony chińskich i indyjskich producentów ciężrówek dl liderów europejskich Edyt Pwlk: Liberlizcj hndlu jko czynnik rozwoju ugrupowń integrcyjnych rejonu Azji i Pcyfiku Monik Wyrzykowsk: Bezpośrednie inwestycje zgrniczne w Chinch bezpośrednie inwestycje Chińskiej Republiki Ludowej njnowsze trendy i perspektywy Sebstin Domżlski: Zgrniczne inwestycje bezpośrednie w gospodrce Mlezji n tle pństw Azji Południowo-Wschodniej

2 6 Iwon Pwls: Azj jko obszr funkcjonowni korporcji trnsnrodowych w zkresie dziłlności bdwczo-rozwojowej Bogusłw Drelich-Skulsk: Powiązni sieciowe przedsiębiorstw w regionie Azji i Pcyfiku Elżbiet Pleśnik: Usługi outsourcingowe w Indich Szymon Mzurek: Giełdy ppierów wrtościowych w regionie Azji i Pcyfiku Łuksz Fijłkowski: Regionlny wymir bezpieczeństw w Azji Południowo-Wschodniej. Ide Wspólnoty ASEAN w świetle koncepcji wspólnot bezpieczeństw Pweł Łyszczk: Rywlizcj o zsoby surowców energetycznych w bsenie Morz Południowochińskiego III. Mkroekonomiczny wymir procesów integrcyjnych w Azji i Pcyfiku Sebstin Bobowski, Mrcin Hberl: Indie nrodziny drugiego zjtyckiego gignt? Młgorzt Domiter: Znczenie polityki hndlowej Jponii dl jej dominującej pozycji w regionie Azji i Pcyfiku Ann Jnkowik: Znczenie ekonomiczne Hongkongu w regionie Azji i Pcyfiku Aleksndr Kuźmińsk: Brnd Chin wizerunek Chin w świecie w świetle rnkingu Anholt Ntion Brnds Index Ptrycj Stermch: Ocen ryzyk pństw ASEAN n podstwie metody klsyfikcji ryzyk krju (The Country Risk Clssifiction Method CRCM) IV. Społeczne i kulturowe wymiry procesów integrcyjnych Młgorzt Brtosik-Purgt: Kultur i konsument w świetle procesów globlnego rynku Tdeusz Sporek: Społeczne problemy współczesnego świt dylemty ochrony środowisk Bogusłw Bembenek: Jpońskie grupy keiretsu w świetle koncepcji kpitłu społecznego Summries Pweł Szwiec: Integrtion in Est Asi cuses, indictions, outcomes, perspectives Zbigniew Olesiński: Orgniztionl mechnism of integrtive processes in South-Est Asi... 30

3 Młgorzt Pietrsik: ASEAN-6 nd ASEAN-4: Problems on the wy to the integrtion of South Est Asi region Ktrzyn A. Nwrot: Process of regionl integrtion in ASEAN countries 54 Ew Oziewicz: New Asin regionlism from the ASEAN perspective Krystyn Żołądkiewicz: Economic integrtion in Pcific Region on the exmple of Austrli New Zelnd Closer Economic Reltions Trde Agreement Ann Cłek: The perspectives of economic development of the micro-sttes of South Pcific integrtion group SPARTECA Krolin Klech-Tylec: BIMP-EAGA s n exmple of subregionl co-opertion Młgorzt Dziembł: Economic nd politicl reltions between the Europen Union nd ASEAN countries t the beginning of the 21 st century 105 Ktrzyn Żukrowsk: ASEAN integrtion progress nd reltions with the Europen Union Mriusz Szuster: The circumstnces of mnufcturing locliztion in Asin countries Jrosłw Brch: Are Chinese nd Indin truck mkers ble to threten tody s, especilly Europen leders? Edyt Pwlk: Liberliztion of trde s fctor stimulting development of integrtive groups of Asind Pcific region Monik Wyrzykowsk: FDI in Chinnd Chin s FDI new trends nd prospects Sebstin Domżlski: Foreign direct investment in Mlysiginst Southest Asi Iwon Pwls: Asind R&D ctivity of trnsntionl corportions Bogusłw Drelich-Skulsk: Business networks in Asind Pcific region 194 Elżbiet Pleśnik: Outsourcing services in Indi Szymon Mzurek: Stock exchnges in Asind Pcific Łuksz Fijłkowski: Regionl dimension of security in Southest Asi. The project of ASEAN Community nd the notion of security community Pweł Łyszczk: Energy rivlry in the South Chin Se Sebstin Bobowski, Mrcin Hberl: Indi birth of second Asin gint? 245 Młgorzt Domiter: Significnce of Jpn s trde policy for its dominnt position in the Asi-Pcific region Ann Jnkowik: Hong Kong the economic role in Asi-Pcific region Aleksndr Kuźmińsk: Brnd Chin the imge of Chin in the world ccording to Anholt Ntion Brnds Index Ptrycj Stermch: The Assocition of Southest Asin Ntions in the OECD Country Risk Clssifiction

4 8 Młgorzt Brtosik-Purgt: Culture nd consumer in the process of globl mrket Tdeusz Sporek: Socil problems of the contemporry world the dilemms of environmentl protection Bogusłw Bembenek: Jpnese keiretsu groups in the light of socil cpitl conception

5 Monik Wyrzykowsk Uniwersytet Mikołj Kopernik w Toruniu BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W CHINACH A BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ NAJNOWSZE TRENDY I PERSPEKTYWY 1. Wstęp Gospodrk świtow nieustnnie się rozwij, wrz z jej rozwojem w corz większym stopniu dokonują się międzynrodowe przepływy kpitłu, zwłszcz w formie bezpośrednich inwestycji zgrnicznych. Stle rosnąc rol tego zjwisk w gospodrce świtowej skłni do szerszej jego prezentcji. Kompleksowym bdniem bezpośrednich inwestycji zgrnicznych zjmuje się Konferencj Nrodów Zjednoczonych do Sprw Hndlu i Rozwoju (UNCTAD United Ntions Conference on Trde nd Development), któr od 1991 r. przygotowuje coroczny rport o świtowych inwestycjch (WIR World Investment Report). Według jego twórców bezpośrednie inwestycje zgrniczne są definiowne jko długoterminowe, o trwłym chrkterze stosunki między podmiotmi, umożliwijące podmiotowi mjącemu siedzibę w jednym krju przejęcie kontroli nd podmiotem, którego siedzib znjduje się w innym krju 1. W związku z powyższą definicją bezpośrednie inwestycje zgrniczne mogą przybierć nstępujące formy: fuzji, czyli połączeni firm z różnych krjów, w wyniku czego dochodzi do stworzeni nowego przedsiębiorstw, orz przejęci przedsiębiorstw przez inwestor zgrnicznego w części wystrczjącej do jego kontroli i zrządzni orz inwestycji od podstw, czyli tzw. inwestycji typu greenfield. Bezpośrednie inwestycje zgrniczne stnowią jedną z głównych sił npędzjących rozwój gospodrki świtowej. Świdczą o tym rozmiry przepływu kpitłu w tej formie. Nie bez znczeni pozostje również kierunek ich przepływu, którym obecnie stły się krje rozwijjące się, wśród nich zwłszcz Chiny. 1 Por. World Investment Report 2006, FDI from Developing nd Trnsition Economics: Impliction for Development, United Ntions, New York nd Genev 2006, s. 294.

6 Bezpośrednie inwestycje zgrniczne n świecie Tendencje w npływie bezpośrednich inwestycji zgrnicznych w osttnich ltch (BIZ) w gospodrce świtowej ilustruje wykres n rys. 1. Rys. 1. Npływ bezpośrednich inwestycji zgrnicznych w ltch (w mln USD) Źródło: oprcownie włsne n podstwie: Od roku 1990 mił miejsce systemtyczny przyrost kpitłu zinwestownego w postci BIZ n świecie. Njwyższy npływ bezpośrednich inwestycji zgrnicznych w skli świtowej wystąpił w 2000 r. i wynosił 1400 bln USD, z czego 1200 bln zostło zinwestowne w krjch rozwiniętych, ntomist ok. 200 bln w krjch rozwijjących się. Od roku 2000 wrtość zinwestownych środków systemtycznie spdł, ż do 2004 r., w którym npływ bezpośrednich inwestycji zgrnicznych do gospodrki świtowej zczął rosnąć. Trend ten zostł utrzymny również w 2006 roku. Rys. 2. Odpływ bezpośrednich inwestycji zgrnicznych w ltch (w mln USD) Źródło: oprcownie włsne n podstwie:

7 157 W bdnym okresie nstąpił również odpływ bezpośrednich inwestycji zgrnicznych (rys. 2). Jest on jednk zncznie mniejszy niż npływ BIZ. Rys. 3. Npływ i odpływ bezpośrednich inwestycji zgrnicznych krjów rozwijjących się w ltch Źródło: oprcownie włsne n podstwie: World Investment Report 2006, FDI from Developing nd Trnsition Economies: Implictions for Development, United Ntions Conference on Trde nd Development, New York nd Genev 2006, s , World Investment Report 2007, Trnsntionl Corportion, Extrctive Industries nd Development, United Ntions Conference on Trde nd Development, New York nd Genev 2007, s

8 158 Jk wynik z wykresu n rys. 2, w bdnym czsie krje rozwinięte odgrywły również decydującą rolę jko dostwcy inwestycji zgrnicznych. Jednk w osttnich ltch bdnego okresu rośnie znczenie krjów rozwijjących się, zrówno jko odbiorów kpitłu zgrnicznego, jk i jego dostwców (rys. 3). Spośród krjów rozwijjących się w osttnich ltch w zkresie przepływu kpitłu njwiększe znczenie mją krje regionu Azji i Pcyfiku. Liberlizcj systemu hndlu i inwestycji stworzyłtrkcyjne otoczenie biznesowe do dokonywni inwestycji bezpośrednich w rejonie Azji i Pcyfiku (rys. 4). Njwiększym odbiorcą i dostwcą zgrnicznych inwestycji bezpośrednich spośród krjów tego regionu stły się Chiny. Rys. 4. Struktur geogrficzn npływu i odpływu BIZ w rejonie Azji i Pcyfiku w ltch (w mln USD) Źródło: oprcownie włsne n podstwie:

9 159 Z rys. 4 wynik, że Chiny są głównym importerem i eksporterem BIZ w regionie Azji i Pcyfiku. Ich bsorpcj kpitłu jest o pond połowę większ niż pozostłych pństw tego regionu. Chiny w porównniu z innymi krjmi więcej środków również inwestowły. 3. Bezpośrednie inwestycje zgrniczne w Chinch Bezpośrednie inwestycje zgrniczne w zncznej mierze determinują rozwój Chin, będąc istotnym czynnikiem ich trnsformcji, wzrostu konkrecyjności międzynrodowej orz osiągnięci nowego miejsc w międzynrodowym podzile prcy 2. Rys. 5. Npływ bezpośrednich inwestycji zgrnicznych do Chin w ltch (w mln USD) Źródło: oprcownie włsne n podstwie: Znczący npływ bezpośrednich inwestycji zgrnicznych do Chin notowny jest od 1992 r., ż do 1999 r., kiedy to nstąpił spdek ich wrtości. Głównym powodem spowolnieni ich npływu był kryzys zjtycki. Akcesj Chin do WTO 11 grudni 2001 r. ponownie przyspieszył wzrost temp inwestycji. Njwyższy odnotowny przyrost npływu bezpośrednich inwestycji zgrnicznych do Chin mił miejsce w 2005 r. i wyniósł o 13% więcej w porównniu z 2004 r., osiągjąc poziom 72 bln dolrów. W roku 2005 npływ bezpośrednich inwestycji zgrnicznych dotyczył sektorów niefinnsowych, w których ulokowno 60 bln dolrów. Ntomist w 2005 r. w sektorze finnsowym ulokowno 12 bln dolrów. Środki te trfiły głównie do njwiększych chińskich bnków pństwowych. W roku 2006 npływ bezpośrednich inwestycji zgrnicznych do Chin spdł po rz pierwszy od siedmiu lt o 4% i wynosił 69 bln USD (rys. 5). Spdek ten wynikł w głównej mierze ze zmniejszeni zinteresowni inwestorów rynkiem finnsowym Chin. 2 Zob. K. Strzyk, Zgrniczne inwestycje bezpośrednie w gospodrkch Azji i Pcyfiku, Semper, Wrszw 2001, s. 31.

10 160 Inną przyczyną były zwiększjące się koszty produkcji n skutek niedoboru prcowników. BIZ w Chinch skoncentrowne są n nstępujących sektorch przemysłu: elektronicznym, stlowym i petrochemicznym. Główny powód dotychczsowej koncentrcji kpitłu pochodzącego z inwestycji zgrnicznych w sektorch produkcyjnych wynikł z uzyskni dostępu przez Chiny do sektor usług dopiero w momencie ich kcesji do WTO. Npływjący kpitł m chrkter krótkotrwły i koncentruje się n prcochłonnym przetwórstwie, czyli motywowny jest niskimi kosztmi prcy. Są to głównie inwestycje jpońskie, koreńskie i tjwńskie. Głównym ich celem jest kreownie dziłlności proeksportowej. Npływ BIZ skierowny do sektorów wysokiej technologii i usług ukierunkownych n rynek wewnętrzny dopiero nbier temp. Głównymi inwestormi w bdnym okresie były Stny Zjednoczone, Jponi, Niemcy, Wielk Brytni, Frncj i Holndi 3. Npływ bezpośrednich inwestycji do Chin jest niewątpliwie związny z dziłlnością korporcji trnsnrodowych. W porównniu z początkiem lt dziewięćdziesiątych w 2000 r. liczb korporcji trnsnrodowych dziłjących w Chinch wzrosł o 805% 4. N koniec 2005 r. w Chinch dziłło filii korporcji trnsnrodowych. Nleży wspomnieć, iż liczb firm rodzimych n tym rynku n koniec 2005 r. wynosił Głównym powodem relokcji korporcji do Chin jest dostęp do reltywnie tniej siły roboczej. Ztrudniją one w Chinch 24 mln osób, co stnowi 3% ztrudnionych w Chinch 6. Innym czynnikiem jest tni ziemi. Pondto firmy te uzyskują łtwiejszy dostęp do chłonnego rynku chińskiego orz ich bzy surowcowej. Dziłlność przedsiębiorstw wielonrodowych jest brdzo zncząc. Przedsiębiorstw wielonrodowe są zngżowne w sieć dystrybucji orz trnsfery technologii, kwlifikcji i zdolności orgnizcyjnych do chińskiej gospodrki 7. Korporcje trnsnrodowe docelowo stwrzją Chinom sznsę wejści n rynki zgrniczne, stnowiąc ich pltformę eksportową (n koniec 2004 r. ich udził w ogólnym eksporcie wynosił 47%) Bezpośrednie inwestycje Chin Jk wykzno powyżej, region Azji i Pcyfiku był również źródłem trnsferu bezpośrednich inwestycji zgrnicznych. W bdnym okresie Chiny umcniły pozycję głównego inwestor z regionu Azji i Pcyfiku. 3 Por. Chiny i Indie w procesie globlizcji. Potencjlne konsekwencje dl Polski, Ministerstwo Gospodrki, Wrszw 2007, s Ibidem. 5 World Investment Report 2007, Trnsntionl Corportion, Extrctive Industries nd Development, United Ntions Conference on Trde nd Development, New York-Genev 2007, s Ibidem, s N przykłd od 1980 r. międzynrodowe koncerny pliwowe, jk ConocoPhilips, ExxonMobil i Shell, wyszkoliły inżynierów do obsługi tego rynku. Por. World Investment Report 2006, Por. World Investment Report 2007, s. 284.

11 161 Rys. 6. Bezpośrednie inwestycje zgrniczne Chin w ltch (w mln USD) Źródło: oprcownie włsne n podstwie: Do wzrostu znczeni inwestycji chińskich n rynku świtowym przyczynił się prowdzon od 2000 r. przez włdze chińskie ich intensywn promocj. Jednk wzrost znczeni Chin jko inwestor był głównie możliwy dzięki postępującemu procesowi industrilizcji chińskiej gospodrki. W roku 2006 chińskie inwestycje wzrosły o 32% względem roku poprzedniego i wyniosły 16 bln USD (rys. 6). Część z tych inwestycji dokonnych zostło w innych rozwijjących się krjch czy też pństwch trnsformcji. N przykłd w 2005 r. Chin Metllurgicl Construction Group Corportion (Chińsk Metlurgiczno-Konstrukcyjn Grup Korporcyjn) podpisł zgodę z rządem Ppui-Nowej Gwinei n inwestycje o wrtości 650 mln dolrów w projekt o nzwie Rmu Nickel-Coblt Project. T trnskcj jest jedną z njwiększych odnotownych w przemyśle metlowym 9. Pondto dużym wsprciem dl inwestycji zgrnicznych dokonywnych przez chińskie korporcje trnsnrodowe są oferowne przez rząd chiński subsydi czy też ubezpieczeni dokonywnych inwestycji. Skutkiem tych dziłń jest rosnąc rol chińskich korporcji trnsnrodowych n świecie. Potwierdzeniem jest ich obecność w grupie 25 njwiększych korporcji trnsnrodowych n świecie (przedsiębiorstwo Hutchison Whmpo zostło sklsyfikowne n dwudziestej pozycji w rnkingu stu njwiększych korporcji trnsnrodowych n świecie w 2005 roku) 10. Głównym sposobem wejści przez chińskie korporcje trnsnrodowe n rynki krjów rozwiniętych były fuzje i przejęci. W osttnich ltch trnskcje o wielkiej wrtości zostły zwrte między przedsiębiorstwmi chińskim firmmi ze Stnów Zjednoczonych i Europy. N przykłd w 2005 r. grup inwestorów z Hongkongu nbył Bnk of Americ Center w Sn Frncisco z bilion dolrów, BenQ 9 Por. World Investment Report , s Por. Ibidem, s. 229.

12 162 zkupiło fbrykę telefonów komórkowych Siemens z 323 mln USD. Pondto CNPC s przejęło Petrokzkhstn w 2005 r. z 4,1 bln USD. W roku 2006 Sinopec kupił Udmurtneft rosyjsko-ngielską firmę z 3,5 bln USD 11. Do głównych przyczyn podejmowni BIZ przez chińskie przedsiębiorstw z grnicą nleży zliczyć: rosnące zpotrzebownie n surowce, tj. ropę, gz, rudy żelz, luminium, trcicę, zinteresownie dostępem do technologii i know how krjów rozwiniętych, szczególnie Stnów Zjednoczonych i pństw Unii Europejskiej, dążenie do wsprci eksportu, obsługi rynków i rozbudowy prezencji n zgrnicznych rynkch m.in. w sektorze zwnsownych technologii. Dodtkowym rgumentem jest omijnie brier celnych przez bezpośrednie inwestycje zgrniczne. 5. Podsumownie i wnioski Zinteresownie inwestorów Chinmi ciągle rośnie i zgodnie z opinią korporcji trnsnrodowych trend ten będzie kontynuowny. Według osttnich bdń są one njbrdziej pożądnym miejscem lokowni inwestycji i wyprzedzją w tym rnkingu Indie i Stny Zjednoczone 12. N podstwie przeprowdzonych nliz możn wskzć czynniki, które będą sprzyjły npływowi bezpośrednich inwestycji zgrnicznych do Chin: tni sił produkcyjn i dobrze rozwinięt przedsiębiorczość, rozmir rynku, funkcjonownie uprzywilejownych stref ekonomicznych, wzrost gospodrczy w Chinch, popyt konsumpcyjny n produkty europejskie lub oferty dostosowne do specyfiki loklnego rynku, postępujący proces liberlizcji przepływu czynników produkcji, rosnący poziom wyksztłceni prcowników (w tym znjomości języków obcych), w przypdku krjów z regionu Azji-Pcyfiku bliskość loklizcji inwestycji, kontynucj reform wewnętrznych, w tym prywtyzcji. Zgrożeni dl rozwoju npływu bezpośrednich inwestycji zgrnicznych do Chin mogą wynikć z: niedorozwoju sektor finnsowego Chin, wystąpieni konfliktów wewnątrzpolitycznych, konkurencji zewnętrznej ze strony Indii, krjów Europy Środkowej i Europy Wschodniej, 11 Ibidem. 12 Por. World Investment Prospects Survey , UNCTAD 2007, s. 29.

13 163 wzrostu kosztów prcy, brier w świtowej podży surowców, wzrostu cen energii i surowców. Npływ bezpośrednich inwestycji zgrnicznych do Chin zwłszcz z USA, UE i Jponii będzie w dłuższym okresie stymulowł wzrost poziomu technologicznego i wrtości dodnej kreownej w tym regionie, umożliwijąc rodzimym firmom, filiom przedsiębiorstw wielonrodowych orz dostwcom loklnym przemieszczenie się w systemch globlnej produkcji w kierunku specjlizcji w produktch wysokiej technologii i średnio zwnsownych technologicznie. Rosnące nkłdy n bdni i rozwój przedsiębiorstw wielonrodowych powinny ten proces przyśpieszyć 13. Część krjów odniesie korzyści wskutek lokowni w nich komplementrnych inwestycji, jkie będą kreowne przez npływ BIZ do Chin. Ndl będzie rosło również zinteresownie bezpośrednimi inwestycjmi zgrnicznymi chińskich firm z grnicą. Będzie temu sprzyjł prowdzon przez rząd chiński polityk go globl, czyli zchęty do tej globlnej ekspnsji. Przeprowdzonnliz potwierdz, że Chiny stły się wżnym podmiotem w gospodrce świtowej n skutek lokowni w nich bezpośrednich inwestycji zgrnicznych, tkże ich dokonywni z grnicą. Pondto rokuje on, że dynmik ich npływu będzie utrzymn, dltego też w perspektywie czsu nleży spodziewć się dlszego umcnini pozycji Pństw Środk n międzynrodowym rynku. Litertur Chiny i Indie w procesie globlizcji. Potencjlne konsekwencje dl Polski, Ministerstwo Gospodrki, Wrszw Strzyk K., Zgrniczne inwestycje bezpośrednie w gospodrkch Azji i Pcyfiku, Semper, Wrszw World Investment Prospects Survey , UNCTAD World Investment Report 2005, Trnsntionl Corportion nd the Interntionliztion of R&D, UNCTAD, Genev World Investment Report 2006, FDI from Developing nd Trnsition Economies: Implictions for Development, United Ntions, New York nd Genev World Investment Report 2007, Trnsntionl Corportion, Extrctive Industries nd Development, United Ntions Conference on Trde nd Development, New York nd Genev Wydtki n bdni i rozwój filii korporcji trnsnrodowych ulokownych w Chinch w 2003 r. stnowiły 15% ich ogółu. Por. World Investment Report 2005, Trnsntionl Corportion nd the Interntionliztion of R&D, UNCTAD, Genev 2005, s ,

14 164 FDI IN CHINA AND CHINA S FDI NEW TRENDS AND PROSPECTS Summry Chin hs become one of the most importnt entity of foreign direct investment in the world economy. It is the direction of FDI s well s the source of FDI. In 2006 inwrd of FDI in Chin ws 69 billions of dollrs. At the sme time the FDI outwrd grown to 16 billions of dollrs. The min role in this process plyed trnsntionl corportions.

Spis treści. Wstęp... 9. I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku

Spis treści. Wstęp... 9. I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku Spis treści Wstęp.... 9 I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku Paweł Szwiec: Integracja w Azji Wschodniej geneza, przejawy, skutki, perspektywy... 13 Zbigniew Olesiński: Mechanizm organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku

Spis treści. Wstęp... 9. I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku Spis treści Wstęp.... 9 I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku Paweł Szwiec: Integracja w Azji Wschodniej geneza, przejawy, skutki, perspektywy... 13 Zbigniew Olesiński: Mechanizm organizacyjny

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 EKONOMETRYCZNA ANALIZA POPYTU NA KREDYT W POLSKIEJ GOSPODARCE URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 Piotr Wdowiński 1 Deprtment Anliz Rynkowych SŁOWA KLUCZOWE: POPYT NA KREDYT,

Bardziej szczegółowo

z lat 2009-2013 Warszawa 2013

z lat 2009-2013 Warszawa 2013 z lt 2009-2013 Wrszw 2013 Oprcownie pulikcji: Urząd Sttystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominik Rozkrut Zespół utorski: Justyn Berezowsk, Michł Huet, Mgdlen Kmińsk, Mriol Kwitkowsk, Mgdlen Orczykowsk,

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej w okresie kryzysu gospodarczego

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej w okresie kryzysu gospodarczego Uniwersytet Wrocławski Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej w okresie kryzysu gospodarczego Wstęp Celem artykułu jest ukazanie wpływu kryzysu gospodarczego z 2008 roku na

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU MINISTERSTWO GOSPODARKI GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, listopad 2007 r. Spis treści 1. Globalizacja gospodarki 3 2. Wpływ globalnej liberalizacji

Bardziej szczegółowo

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY IDC 12 0 2 w o h s d o R g tin u p Com rszw, k i n r e i ott, W i r r M l Hote 16 p SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Kryzys gospodarczy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski

Kryzys gospodarczy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski Kryzys gospodarczy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych... 93 dr inż. Katarzyna Puchalska Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Rzeszowski Kryzys gospodarczy a napływ

Bardziej szczegółowo

Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych między Polską i krajami Unii Europejskiej

Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych między Polską i krajami Unii Europejskiej Witold Wiliński Instytut Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych między Polską i krajami Unii Europejskiej Wpływ procesów integracyjnych na

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, grudzień 2006 r. SYNTEZA... 2 1. Rola i znaczenie firm z udziałem

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 369 Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach Tom 1 Redaktorzy naukowi Jan

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE CHIŃSKICH PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKU EUROPEJSKIM W PRZEKROJU BRANŻ

INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE CHIŃSKICH PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKU EUROPEJSKIM W PRZEKROJU BRANŻ PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS nr 369 2014 Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach ISSN 1899-3192 Karolina

Bardziej szczegółowo

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym Kurs e-lerningowy Giełd Ppierów Wrtościowych i rynek kpitłowy V edycj Struktur kpitłu, wrtość rynkow przedsiębiorstw n rynku kpitłowym 2010 SPIS TREŚCI I. Wstęp 3 II. Podstwowy miernik rentowności kpitłu

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich Magdalena Stawicka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu / Instytut Ekonomii IX Kongres Ekonomistów Polskich BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE PRZYKŁADEM AKTYWNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW NA RYNKACH

Bardziej szczegółowo

Przegląd bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie. Środkowej i Wschodniej

Przegląd bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie. Środkowej i Wschodniej 1 Przegląd bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie Środkowej i Wschodniej Łukasz Białek Podsumowanie Już od 20 lat Europa Środkowa i Wschodnia przyciąga sobą inwestorów. Od czasów postkomunistycznej

Bardziej szczegółowo

BRICS KWINTET CZY. Tom pokonferencyjny PIĘCIU SOLISTÓW?

BRICS KWINTET CZY. Tom pokonferencyjny PIĘCIU SOLISTÓW? BRICS KWINTET CZY Tom pokonferencyjny PIĘCIU SOLISTÓW? 0 BRICS kwintet czy pięciu solistów? TOM POKONFERENCYJNY Kraków 2014 Publikacja Koła Nauk Politycznych Homo Politicus działającego przy Katedrze

Bardziej szczegółowo

Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza Numer 1 (01) WIOSNA 2012 MAGAZYN PRACOWNIKÓW UNIQA Trening czni mistrz UNIQA & sport 2012: piłk w grze! Sukces, mbicje, cele, pln Zmin w ubezpieczenich Okiem ekspertów Ustw KOCAUT Rośniem w siłę 18 nowch

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 10 (XXV) Zeszyt 2 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2010 Wiesława Lizińska 1 Katedra Polityki Gospodarczej i

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE SUBSYSTEMU W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ W ŚWIETLE TEORII: PRZYPADEK AZJI WSCHODNIEJ I KRAJÓW ZATOKI PERSKIEJ

POWSTANIE SUBSYSTEMU W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ W ŚWIETLE TEORII: PRZYPADEK AZJI WSCHODNIEJ I KRAJÓW ZATOKI PERSKIEJ Kazimierz Starzyk Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Toruńska Szkoła Wyższa POWSTANIE SUBSYSTEMU W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ W ŚWIETLE TEORII: PRZYPADEK AZJI WSCHODNIEJ I KRAJÓW ZATOKI PERSKIEJ Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROCES INTEGRACJI GOSPODARCZEJ CHIN Z KRAJAMI ASEAN

PROCES INTEGRACJI GOSPODARCZEJ CHIN Z KRAJAMI ASEAN Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 4 (LXVII) 2010 Bogusława Skulska * PROCES INTEGRACJI GOSPODARCZEJ CHIN Z KRAJAMI ASEAN UWAGI WSTĘPNE Z obserwacji współczesnego świata wynika, iż znaleźliśmy się

Bardziej szczegółowo

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Polnd Club 2011-2012 Sprwozdnie z dziłlności stowrzyszeni Przygotowny przez Zrząd Polnd Mrzec 2012 Dne orgnizcji Nzw: Międzynrodowe Stowrzyszenie Orgniztorów Spotkń POLAND Siedzib: Wrszw; Adres: Ul. Mickiewicz,

Bardziej szczegółowo

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki w latach 2010-2013 na przykładzie sektora motoryzacyjnego

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki w latach 2010-2013 na przykładzie sektora motoryzacyjnego Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Marcin Boroń Nr albumu: 13026 Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki w latach 2010-2013 na przykładzie sektora

Bardziej szczegółowo

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty Mgzyn weekend: Niech żyje bl!- czyli jk kiedyś wyglądły krnwłowe zbwy Opoln STR. 7 Sobot niedziel 10 11 STYCZNIA 2015 CENA2,20(wtym8%VAT) NUMER 7(6613) ISSN 1230-6134 NR INDEKSU 348-252 Wspomnienie Józef

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANIE KONKURENCYJNOŚCI A POZYCJA EKSPORTOWA KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM W LATACH 1995-2011

ZRÓŻNICOWANIE KONKURENCYJNOŚCI A POZYCJA EKSPORTOWA KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM W LATACH 1995-2011 Tomasz Białowąs ZRÓŻNICOWANIE KONKURENCYJNOŚCI A POZYCJA EKSPORTOWA KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM W LATACH 1995-2011 Wprowadzenie Kryzys gospodarczy lat 2008-2009 uwydatnił

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 84 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67 (214) s. 793 82 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

中 波 关 系. Dossier. Globalna rola Chin wzrasta jakie będą tego konsekwencje? Nowa chińska strategia rozwoju szanse i możliwości

中 波 关 系. Dossier. Globalna rola Chin wzrasta jakie będą tego konsekwencje? Nowa chińska strategia rozwoju szanse i możliwości Dossier THINKTANK DOSSIER NA TEMAT STRATEGII ROZWOJU CHIN I WSPÓŁPRACY POLSKA CHINY www.mttp.pl 2011 中 波 关 系 POLSKA chiny Globalna rola Chin wzrasta jakie będą tego konsekwencje? Nowa chińska strategia

Bardziej szczegółowo