CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO"

Transkrypt

1 CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO

2 ZASTRZEŻENIE Przedstwione w niniejszym dokumencie opisy produktowe nie stnowią oferty w rozumieniu rt. 66 Kodeksu cywilnego, mją one chrkter wyłącznie informcyjny. Dziłjąc pod mrką New World Alterntive Investments, New World Holding SA (dwniej New World Sp. z o.o.) nie świdczy dordztw w związku z zwiernymi trnskcjmi ni nie udziel pord inwestycyjnych lub rekomendcji zwrci trnskcji, co ozncz, że udzielone informcje nie mją chrkteru pordy inwestycyjnej lub rekomendcji. Decyzj zwrci jkiejkolwiek trnskcji nleży wyłącznie do Klient. Przed zwrciem jkiejkolwiek trnskcji Klient powinien, nie opierjąc się n informcjch przekznych przez New World Holding SA, określić jej ryzyk, potencjlne korzyści orz strty z związne z trnskcją, jk również chrkterystykę, konsekwencje prwne, podtkowe i księgowe trnskcji, konsekwencje zmienijących się czynników rynkowych orz w sposób niezleżny powinien ocenić, czy jest w stnie sm lub po konsultcjch ze swoimi dordcmi podjąć ryzyko trnskcyjne. New World Holding SA nie ponosi żdnej odpowiedzilności z ewentulne szkody jkie może ponieść Klient w wyniku zwrci trnskcji. New World Holding SA, nie posid licencji KNF n prowdzenie dziłlności mklerskiej czy zrządznie ktywmi w publicznym obrocie ppiermi wrtościowymi, nie jest dystrybutorem tytułów uczestnictw funduszy inwestycyjnych, nie zrządz funduszmi inwestycyjnymi zrówno publicznymi jk i niepublicznymi. Spółk nie oferuje również mklerskich instrumentów finnsowych zrówno w obrocie publicznym jk i niepublicznym. New World Holding SA nie występuje w roli pośrednik ni przedstwiciel instytucji finnsowych. Przedstwione w niniejszym dokumencie treści stnowią włsność New World Holding SA. Ich kopiownie i rozpowszechninie w części lub w cłości możliwe jest wyłącznie po uzyskniu pisemnej zgody New World Holding SA, z wyjątkiem konieczności przedstwieni dokumentu w związku z bezwzględnie obowiązującymi przepismi prw. 2

3 Frcht (niem. frcht) to opłt z przewóz towrów drogą morską. Stwki zwykle uzleżnione są od msy i objętości przesyłki. Frcht zsdniczo wypłcny jest po dostrczeniu towru n miejsce przeznczeni, w uzgodnionym terminie i w stnie nieuszkodzonym. ŻEGLUGA MORSKA Co to jest frcht? W rmch trnsportu morskiego do przewozu towrów i surowców wykorzystywnych jest wiele wyspecjlizownych frchtowców tkich jk: Msowiec Zlety frchtu morskiego Njwiększym tutem frchtu morskiego jest jego konkurencyjn cen, w porównniu do trnsportu lotniczego, więc reltywnie niskie koszty przewozu towrów msowych n duże odległości. Smoloty mją bowiem brdzo ogrniczoną powierzchnię łdunkową w porównniu do specjlistycznych frchtowców. źródł: Instytut Nwigcji Morskiej Potocznie msowcmi nzyw się jedynie sttki do przewozu suchych łdunków msowych i półmsowych, le według systemtyki nukowej w okrętownictwie do msowców zlicz się msowce suche i zbiornikowce - sttki do przewozu płynnych łdunków msowych.. Berge Sthl jest njwiększym sttkiem do przewozu łdunków msowych n świecie. Zostł zbudowny w 1986 roku przez stocznię Hyundi Hevy Industries. Nzw sttku ozncz stlową górę. Czrterującym go jest Norwesk firm Bergesen D.Y. ASA. Tnkowiec Prwidłow (zlecn) polsk nzw: zbiornikowiec sttek-cystern, przeznczony do trnsportowni mteriłów płynnych. Zbiornikowce nleżą do njwiększych sttków hndlowych. W przeciwieństwie do innych frchtowców nie posidją łdowni, zbiorniki łdunkowe złdunek/wyłdunek odbyw się z pośrednictwem systemu rurociągów i pomp. Drobnicowiec Sttek przeznczony do przewozu drobnicy, czyli towrów przemysłowych liczonych w sztukch, zpkownych w skrzynie, beczki, bele, worki i inne rodzje opkowń, lub bez opkowni, jk smochody. Kontenerowiec Sttek specjlnie wyposżony w prowdnice i przeznczony do przewozu kontenerów, przy złożeniu ich pionowego złdunku i wyłdunku. Pierwszym sttkiem przeznczonym do przewozu kontenerów był Idel-X, przebudowny z tnkowc w 1956 roku. Axel Mersk njwiększy kontenerowiec n świecie, eksplotowny przez firmę Mersk Selnd. Zbudowny zostł w duńskiej stoczni w Odense ( rok 2003 ), znnej też jko Lindo Yrd, któr istnieje już od 90 lt. Chemikliowiec Potocznie zbiornikowiec przeznczony do przewozu płynnych chemikliów. Zbiorniki i rmtur wykonne są z wysokiej jkości stli nierdzewnej, odpornej n dziłnie przewożonych łdunków, często substncji brdzo gresywnych chemicznie lub pokryte wewnątrz specjlną powłoką. Njwiększym pływjącym obiektem (z włsnym npędem) n ziemi jest sttek o nzwie: Jhre Viking (poprzednie nzwy: Hppy Gint, Sewise Gint). Który zostł zbudowny w 1976 r. przez stocznię Sumitomo H.I. w Jponii. Użytkowny do tej pory. Njwiększy pływjący obiekt (z włsnym npędem ) n Ziemi sttek Jhre Viking podstwowe wymiry: α DWT: 564,763 α Długość: 458,4 metr α Szerokość: 68,9 metr α Wysokość boczn burty: 25,7 metr α Znurzenie: 24,5 metr Msowiec Berge Sthl podstwowe wymiry: α DWT: 364,768 α Długość: 343 metrów α Szerokość: 65 metrów α Znurzenie: 23 metry Kontenerowiec Axel Mersk podstwowe wymiry: αdwt: 155,324 αdługość: 352 metry αszerokość: 43 metry αznurzenie: 14,5 metr 3

4 OPIS TRANSAKCJI Od kilku lt obserwujemy stle rosnące zpotrzebownie n surowce zwłszcz dotyczy to prężnie rozwijjących się gospodrek dlekowschodnich. Większość trnsportu tych surowców dokonywn jest drogą morską w specjlnie do tego przystosownych frchtowcch. Crgo jest produktem oprtym o wrtość Bltic Dry Index (Bloombeg: BDIY:IND), który odzwierciedl zminy kosztu trnsportu morskiego surowców tkich jk np. zboż, metle czy węgiel. 1600% 1400% 1200% 1000% 800% 600% 400% 200% 0% Bltic Dry Index Źródło: JP Morgn Bltic Dry Index Indeks zostł stworzony w 1999 roku i jest zrządzny przez Londyńską Bltic Exchnge. Orgnizcj t kontktuje się bezpośrednio z firmmi oferującymi morskie usługi trnsportowe, zbier ceny z określone przewozy n 26 globlnych trsch i n ich bzie dokonuje codziennej wyceny indeksu. W ciągu osttnich 4 lt wrtość indeksu wzrosł o 82% (zwrot z okres od 20/08/2004 do 19/08/2008), n wykresie przedstwion jest histori wyników Bltic Dry Index od jego powstni. 4

5 OPIS TRANSAKCJI Czynniki wpływjące n zminy kosztu trnsportu morskiego reprezentownego przez Bltic Dry Index: Liczb orz rodzje dostępnych sttków Obserwujemy niedobór odpowiednich jednostek, co doprowdziło do zncznego wzrostu cen frchtu. Ze względu n wysokie koszty orz trwjący co njmniej kilknście miesięcy proces produkcji tych sttków ich liczb rośnie w tempie wolniejszym niż zpotrzebownie. Ozncz to kontynucję presji n ceny przewozu. Popyt n surowce Globlny poziom produkcji zncząco wpływ n rynek frchtu. Szybkie tempo rozwoju w Chinch, Indich orz n innych wschodzących rynkch powoduje, iż krje te są gotowe importowć surowce z odległych zkątków globu. Ceny pliw Koszty pliw stnowią około 25% cłkowitych kosztów operowni sttków. Zminy cen ropy zncząco wpływją n koszty frchtu. Czynniki sezonowe Pogod m duży wpływ n koszt frchtu poprzez wysokość zbiorów, poziom wód w rzekch czy zlodowcenie wód w portch, które mogą doprowdzić do opóźnień. 5

6 SZCZEGÓŁY INWESTYCJI Wlut inwestycji PLN Form inwestycji Grupowe ubezpieczenie n życie i dożycie Form potwierdzeni Certyfikt ubezpieczeniowy Ubezpieczyciel Royl Polsk TU n Życie SA Ubezpieczjący New World Holding SA Zpdlność 4 lt Dt wpłty skłdki Sum ubezpieczeni n dożycie 100% Skłdki + Premi Minimln kwot inwestycji zł Podtek od dochodów kpitłowych Nie 6

7 Wypłt gwrntown Zwrot Kpitłu Premi SZCZEGÓŁY INWESTYCJI Zwrot Kpitłu + Premi 100% wrtości inwestycji płtn w dcie zpdlności Obserwcj 1 Mx 0%; Prtycypcj 1 Obserwcj0 Prtycypcj 105,00% - 140,00%, wrtość Prtycypcji zostnie określon Prtycypcj efektywn* 129,63% - 172,84% Obserwcj 0 Wrtość Indeksu w dniu rozpoczęci trnskcji Obserwcj 1 Średni wrtość indeksu z dziennych obserwcji Indeksu w okresie osttnich trzech miesięcy inwestycji Indeks Bltic Dry Index (Bloomberg: BDIY:IND) * Uwg: Wrtość prtycypcji efektywnej obrzuje efekt podtkowy dokonni tkiej smej inwestycji w formie nieefektywnej podtkowo (lokt, depozyt bnkowy, fundusz inwestycyjny, obligcj). 7

8 OPŁATY / RYNEK WTÓRNY Opłt wstępn 0,5% dl inwestycji niższych niż zł Opłt z zrządznie 0% Opłt z rozwiąznie ubezpieczeni 0% Częstotliwość umorzeń Wrtość umorzeni ubezpieczeni KTU wypłt środków w ciągu 14 dni roboczych od dty wpłynięci dyspozycji do Ubezpieczyciel równ wycenie rynkowej wrtości trnskcji, pomniejszon o koszty trnskcyjne ubezpieczyciel (KTU) 5% wrtości wpłty w pierwszym roku trwni ubezpieczeni 0% wrtości w kolejnych ltch 8

9 WYNIKI HISTORYCZNE Szczegóły symulcji Rozpoczęcie symulcji Zkończenie symulcji Częstotliwość symulcji Dzienne Liczb symulcji Poziom prtycypcji 120% Częstość 60% 50% 40% 30% Rozkłd średniorocznych stóp zwrotu 20% Wrtość premii Średni wrtość premii 192,63% Minimln wrtość premii 52,30% Mksymln wrtość premii 320,57% 10% 0% Zwrot Uwg: Przedstwione wyliczeni nie powinny być interpretowne jko gwrncj uzyskni jkiejkolwiek stopy zwrotu z omwinej inwestycji w przyszłości. W wyniku ksztłtowni się wrtości rynkowych inwestor powinien liczyć się z możliwością wypłty Premii n poziomie 0,00% i w konsekwencji zwrotem tylko 100% wrtości zinwestownego kpitłu. Jedynym wiążącym dokumentem są ogólne wrunki ubezpieczeni, dostępne n stronie internetowej i w siedzibie New World Holding SA. 9

10 α Potencjł osiągnięci wielokrotnie wyższych zysków niż dochody z depozytów α Pełne bezpieczeństwo (gwrncj zwrotu 100% kpitłu) CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI Korzyści inwestycji α Dostęp do strtegii inwestycyjnej o uniklnym profilu α Efektywn dywersyfikcj portfel inwestycyjnego α Brk podtku od dochodów kpitłowych α Brk ryzyk wlutowego α Wysok wrtość Premii α Brk kosztów Dl kogo i dlczego? Osoby poszukujące lterntywy dl lokty bnkowej α Kilkukrotnie większy potencjł zysku α Brk podtku od dochodów kpitłowych Osoby poszukujące lterntywy dl funduszy inwestycyjnych α Brk opłt z zrządznie α Gwrncj zwrotu 100% kpitłu α Unikln strtegi inwestycyjn Osoby poszukujące lterntywy dl inwestycji giełdowych α Możliwość zrbini niezleżnie od koniunktury Osoby poszukujące dywersyfikcji inwestycji α Brk kosztów trnskcyjnych Osoby poszukujące bezpiecznych inwestycji o zncznym potencjle wzrostu α Potencjł osiągnięci wysokiego zysku α Gwrncj zwrotu 100% kpitłu 10

11 HARMONOGRAM od od Określenie wrunków inwestycji Rozpoczęcie subskrypcji Zkończenie subskrypcji, ostteczn dt płtności skłdki, rozpoczęcie inwestycji Ustlenie Prtycypcji i wrtości początkowej Indeksu Obserwcje Indeksu Zkończenie inwestycji, ustlenie wrtości Premii, wypłt kpitłu i Premii 11

12 PYTANIA I ODPOWIEDZI Jką formę m inwestycj Crgo? Grupowe ubezpieczenie n życie i dożycie. Co ozncz pojęcie zwrotu 100% kpitłu? Inwestor m gwrncję otrzymni zwrotu 100% zinwestownego kpitłu w dcie zpdlności inwestycji (po 4 ltch). Kto jest gwrntem powierzonego kpitłu? Royl Polsk TU n Życie SA. Jką rolę w trnskcji pełni Royl Polsk TU n Życie SA? Pełni rolę ubezpieczyciel. Gdzie możn złożyć zpis n trnskcje Crgo? Dystrybutorem trnskcji Crgo jest New World Alterntive Investments. W celu złożeni zpisu prosimy o kontkt przez e-mil: lub telefonicznie pod numermi: , i

13 Czy wrtość Prtycypcji może się zmienić? Prtycypcj przyjmie wrtość z przedziłu 105% - 140%. Czy istnieje minimlny gwrntowny dochód z inwestycji? PYTANIA I ODPOWIEDZI Dochody Klientów w trnskcji Crgo nie są gwrntowne i w pełni zleżą od ksztłtowni się wrtości Indeksu, z którym powiązne jest ubezpieczenie. Gwrntowny jest ntomist zwrot 100% zinwestownego kpitłu w dcie zpdlności. Jk jest wrtość świdczeni w przypdku śmierci ubezpieczonego? Sum ubezpieczeni nleżn w przypdku śmierci Ubezpieczonego w okresie objętym ochroną równ jest 101% skłdki. Sum ubezpieczeni nleżn w przypdku śmierci Ubezpieczonego w okresie objętym ochroną w wyniku wypdku komunikcyjnego równ jest 106% skłdki. Co w przypdku chęci wycofni się z inwestycji przed upływem 4 lt? Ubezpieczony m możliwość wycofni się z inwestycji w kżdym momencie przed upływem 4 lt. Jedynie w pierwszym roku bieżąc wrtość inwestycji jest pomniejszn o 5% wrtości skłdki, w późniejszych ltch z ewentulnym wycofniem się z inwestycji nie są związne żdne koszty dodtkowe. Czy ubezpieczony może zciągnąć kredyt pod zstw ubezpieczeni? Tk, New World Alterntive Investments, przy współprcy z bnkmi oferuje tką możliwość. Procedur kredytow jest w tkim przypdku uproszczon, jedyne zbezpieczenie kredytu stnowi cesj prw z ubezpieczeni. 13

14 PYTANIA I ODPOWIEDZI Jką funkcję pełni w trnskcji New World Alterntive Investments? New World Alterntive Investments jest pomysłodwcą i rnżerem trnskcji, jk również dystrybutorem produktu. Jkie jest doświdczenie NWAI w oferowniu podobnych produktów? New World Alterntive Investments jest firmą wyspecjlizowną w szerokiej gmie inwestycji lterntywnych. Trnskcj Crgo jest kolejną z trnskcji strukturyzownych oferownych przez New World Alterntive Investments. Szczegółowy opis zrelizownych trnskcji znjduje się n stronie internetowej Jk jest procedur zwrci trnskcji Crgo? Kontkt z New World Alterntive Investments, zpoznnie się z dokumentmi informcyjnymi trnskcji, złożenie deklrcji przystąpieni do ubezpieczeni grupowego, wpłt środków. Gdzie jest dostępn pełn dokumentcj trnskcji Crgo? W formie elektronicznej dokumentcj dostępn jest n stronie w formie ppierowej w siedzibie New World Alterntive Investments; w Wrszwie, Plc Piłsudskiego 3. Jk jest form potwierdzeni trnskcji Crgo? Ubezpieczony po złożeniu deklrcji i opłceniu skłdki otrzymuje certyfikt ubezpieczeniowy. Certyfikt wystwiny jest Royl Polsk TU n Życie SA, w pierwszym dniu obowiązywni ubezpieczeni. Certyfikt przesyłny jest do Ubezpieczonego w formie ppierowej w terminie 5 dni od rozpoczęci ubezpieczeni. 14

15 Budynek Metropolitn Plc Piłsudskiego Wrszw tel: tel: tel: fx: web: emil:

NOWE PERSPEKTYWY II ZARABIAJ NIEZALEŻNIE OD KONIUNKTURY

NOWE PERSPEKTYWY II ZARABIAJ NIEZALEŻNIE OD KONIUNKTURY NOWE PERSPEKTYWY II ZARABIAJ NIEZALEŻNIE OD KONIUNKTURY ZASTRZEŻENIE Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy produktowe nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 EKONOMETRYCZNA ANALIZA POPYTU NA KREDYT W POLSKIEJ GOSPODARCE URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 Piotr Wdowiński 1 Deprtment Anliz Rynkowych SŁOWA KLUCZOWE: POPYT NA KREDYT,

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym Kurs e-lerningowy Giełd Ppierów Wrtościowych i rynek kpitłowy V edycj Struktur kpitłu, wrtość rynkow przedsiębiorstw n rynku kpitłowym 2010 SPIS TREŚCI I. Wstęp 3 II. Podstwowy miernik rentowności kpitłu

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPU-ORZ3/7322-47-204/Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza Numer 1 (01) WIOSNA 2012 MAGAZYN PRACOWNIKÓW UNIQA Trening czni mistrz UNIQA & sport 2012: piłk w grze! Sukces, mbicje, cele, pln Zmin w ubezpieczenich Okiem ekspertów Ustw KOCAUT Rośniem w siłę 18 nowch

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

z lat 2009-2013 Warszawa 2013

z lat 2009-2013 Warszawa 2013 z lt 2009-2013 Wrszw 2013 Oprcownie pulikcji: Urząd Sttystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominik Rozkrut Zespół utorski: Justyn Berezowsk, Michł Huet, Mgdlen Kmińsk, Mriol Kwitkowsk, Mgdlen Orczykowsk,

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Inwestycja w paliwa i złoto oraz Certyfikatu Depozytowego serii PCOMUP151124 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta:

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Efektywna Inwestycja. Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety. dystrybutor:

Efektywna Inwestycja. Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety. dystrybutor: Efektywna Inwestycja Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety dystrybutor: Charakterystyka Produktu Produkt oparty o: JPMorgan Efficiente (EUR Hedged) Index Okres inwestycji: 4 lata Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE podstwow chrkterystyk njwżniejszych instytucji Autor: Tomsz Mtyj Intytucje opisne w niniejszym oprcowniu: Wymir sprwiedliwości; Krjow Rd Sądownicz;

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 1 SPIS TREŚCI A. Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe 3 Transakcje FX Forward 3 B. Transakcje zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Polnd Club 2011-2012 Sprwozdnie z dziłlności stowrzyszeni Przygotowny przez Zrząd Polnd Mrzec 2012 Dne orgnizcji Nzw: Międzynrodowe Stowrzyszenie Orgniztorów Spotkń POLAND Siedzib: Wrszw; Adres: Ul. Mickiewicz,

Bardziej szczegółowo

zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU

zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU POLISA GIGANCI RYNKU 100% ochrony kapitału lokata do + 7% droga do zysków bez podatku Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU www.bzwbkaviva.pl

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej Oryginł WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie n stosownie gospodrczej procedury celnej/szczególnego przeznczeni Przy wypełniniu niniejszego formulrz, proszę posługiwć się odpowiednimi przypismi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ OPAŁOWA BIOMASY ŁODYG ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO W ZALEŻNOŚCI OD WILGOTNOŚCI

WARTOŚĆ OPAŁOWA BIOMASY ŁODYG ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO W ZALEŻNOŚCI OD WILGOTNOŚCI Inżynieri Rolnicz 8(117)/2009 WARTOŚĆ OPAŁOWA BIOMASY ŁODYG ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO W ZALEŻNOŚCI OD WILGOTNOŚCI Jonn Szyszlk-Brgłowicz, Wiesłw Piekrski Ktedr Energetyki i Pojzdów, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InSecura Plus W I E R Z Y T E L N O Ś C I M A S O W E

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InSecura Plus W I E R Z Y T E L N O Ś C I M A S O W E S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N II EUROPA FUND InSecura Plus W I E R Z Y T E L N O Ś C I M A S O W E 15.09.2011 30.12.2011 20.04.2012 03.07.2012 28.09.2012 31.12.2012 28.02.2013 30.04.2013 28.06.2013

Bardziej szczegółowo

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty Mgzyn weekend: Niech żyje bl!- czyli jk kiedyś wyglądły krnwłowe zbwy Opoln STR. 7 Sobot niedziel 10 11 STYCZNIA 2015 CENA2,20(wtym8%VAT) NUMER 7(6613) ISSN 1230-6134 NR INDEKSU 348-252 Wspomnienie Józef

Bardziej szczegółowo