Protokół. Egz. Nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół. Egz. Nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie"

Transkrypt

1 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie Egz. Nr 2 Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, będącym jednostką organizacyjną Powiatu Sławieńskiego. Kontrola przeprowadzona została w dniach lutego 2009 r. przez Tadeusza Karpowicza st. inspektora wojewódzkiego, Adriannę Studzińską st. inspektora, pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie na podstawie jednorazowego upowaŝnienia Nr 1 /2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. Funkcję Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie od r. pełni Józef Koprowicz. Funkcję Zastępcy Dyrektora od dnia r. pełni Agnieszka Pilarska. Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowi przepis art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.). PRZEDMIOT KONTROLI: 1. Standard pośrednictwa pracy. 2. Standard usług EURES. 3. Standard poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. 4. Standard pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. 5. Standard organizacji szkoleń. 6. Warunki prowadzenia przez publiczne słuŝby zatrudnienia usług rynku pracy. Przeprowadzenie kontroli miało na celu sprawdzenie stopnia stosowania i realizacji standardów usług rynku pracy. Okres objęty kontrolą- od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. W wyniku czynności kontrolnych ustalono, co następuje: I. STANDARD POŚREDNICTWA PRACY Kontrola sposobu postępowania określonego w części I Załącznika do rozporządzenia Standard pośrednictwa pracy realizowany przez pośrednika pracy obejmuje postępowanie przy: 1) przyjmowaniu informacji o wolnym miejscu zatrudnienia; 2) przyjmowaniu oferty pracy;

2 3) upowszechnianiu i realizacji oferty pracy zawierającej dane umoŝliwiające identyfikację pracodawcy; 4) upowszechnianiu i realizacji oferty pracy nie zawierającej danych umoŝliwiających identyfikację pracodawcy; 5) podejmowaniu kontaktu z nowym pracodawcą; 6) utrzymywaniu kontaktu z pracodawcą; 7) podejmowaniu kontaktu z bezrobotnym; 8) przedstawianiu bezrobotnemu lub poszukującemu pracy propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 9) przedstawianiu bezrobotnemu lub poszukującemu pracy moŝliwości pomocy wobec braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 10) utrzymywaniu kontaktu z bezrobotnym lub poszukującym pracy. 1) karta rejestracyjna osoby bezrobotnej wraz z informacją o wyznaczonym terminie stawiennictwa w okresie do 7 dni, szt. 1 (zał.nr 1); 2) karta rejestracyjna osoby bezrobotnej wraz z informacją o niestawiennictwie, szt.1 (zał.nr 2); 3) karta rejestracyjna osoby bezrobotnej wraz z informacją o odmowie podjęcia zatrudnienia, szt. 1 (zał.nr 3); 4) karta rejestracyjna osoby bezrobotnej wraz z informacją o podjęciu zatrudnienia, szt. 1 (zał.nr 4); 5) oferta pracy pracodawcy krajowego, szt. 1 (zał.nr 5); 6) oferta pracy pracodawcy zagranicznego, szt. 1 (zał.nr 6); 7) karta pracodawcy- wydruk elektroniczny, szt. 1 (zał.nr 7); 8) zgłoszenie wolnego miejsca zatrudnienia/przygotowania zawodowego, szt. 2 (zał.nr 8). Na podstawie skontrolowanych dokumentów oraz informacji udzielonej przez Kamilę Korotusz- Kierownika Działu Pośrednictwa, Doradztwa Zawodowego i Szkoleń PUP w Sławnie stwierdzono, iŝ postępowanie w ramach standardu pośrednictwa pracy realizowane jest zgodnie ze standardami podstawowych usług rynku pracy. II. STANDARD USŁUG EURES Kontrola sposobu postępowania określonego w części II Załącznika do rozporządzenia Standard usług EURES obejmuje postępowanie przy: 1) informowaniu bezrobotnych lub poszukujących pracy o moŝliwościach zatrudnienia, warunkach Ŝycia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy w kraju oraz państwach UE/EOG; 2) informowaniu pracodawców z kraju o moŝliwościach zatrudnienia bezrobotnych lub poszukujących pracy z państw UE/EOG; 3) prowadzeniu międzynarodowego pośrednictwa pracy dla pracodawcy z kraju, zainteresowanego rekrutacją kandydatów z państw UE/EOG;

3 4) prowadzeniu międzynarodowego pośrednictwa pracy dla pracodawcy z państwa UE/EOG, zainteresowanego rekrutacją kandydatów z kraju. 1) rejestr ofert pracy EURES pracodawcy zagraniczni, szt. 1 (zał. nr 9); 2) oferty pracy z Niemiec, Grecji i Cypru, szt. 2 (zał. nr 10 ); 3) baza monitoringu, szt. 2 (zał. nr 11); 4) oferty pracy PUP i oferty pracy EURES, szt. 1 (zał. nr 12); Na podstawie skontrolowanych dokumentów oraz informacji udzielonej przez Kamilę Korotusz Kierownika Działu Pośrednictwa Doradztwa Zawodowego i Szkoleń PUP w Sławnie stwierdzono, iŝ postępowanie w ramach standardu usług EURES realizowane jest zgodnie ze standardami podstawowych usług rynku pracy. III. STANDARD PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ Kontrola sposobu postępowania określonego w części III Załącznika do rozporządzenia Standard poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej realizowany przez doradcę zawodowego obejmuje postępowanie przy: 1) udzielaniu porady indywidualnej bezrobotnemu lub poszukującemu pracy; 2) udzielaniu porady w formie grupowej bezrobotnemu lub poszukującemu pracy; 3) udzielaniu informacji zawodowej bezrobotnemu lub poszukującemu pracy; 4) udzielaniu informacji zawodowej grupie bezrobotnych lub poszukujących pracy; 5) udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy. 1) karty usług doradczych niŝej wymienionych bezrobotnych: xx, xx, xx, xx, xx; 2) przykład CV osób bezrobotnych: xx, xx; 3) listy usług poradnictwa zawodowego, w tym: - informacja zawodowa udzielona w dniu r. - informacja zawodowa dot.moŝliwości szkolenia z r. - informacja zawodowa dot.moŝliwości zdobycia nowych kwalifikacji z r. Pośrednictwa, Doradztwa Zawodowego i Szkoleń PUP w Sławnie stwierdzono, iŝ postępowanie w ramach standardu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej realizowane jest zgodnie ze standardami podstawowych usług rynku pracy.

4 IV. STANDARD POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY. Kontrola sposobu postępowania określonego w części IV Załącznika do rozporządzenia Standard pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy realizowany przez lidera klubu pracy obejmuje w szczególności, postępowanie przy: 1) realizacji szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy; 2) realizacji zajęć aktywizacyjnych, 3) tworzeniu dostępu do informacji i elektronicznych baz danych. 1) notatkę z zajęć aktywizacyjnych w Klubie Pracy od r. do r., szt. 1 (zał.nr 13); 2) ankietę- ocenę szkolenia, szt. 1 (zał.nr 14); 3) zaświadczenie nr 9/12/08 o ukończeniu zajęć aktywizacyjnych xx, szt. 1 (zał.nr 15); 4) rejestr osób, które otrzymały zaświadczenie ukończenia zajęć aktywizacyjnych, szt.1, (zał. nr 16); 5) lista osób wytypowanych przez dział pośrednictwa pracy do udziału w warsztatach aktywizacji zawodowej, szt. 1 (zał.nr 17 ); 6) zakres tematyczny zajęć w Klubie Pracy, szt. 1 (zał.nr 18 ); 7) analiza przebiegu zajęć w Klubie Pracy od r. do r., szt.1 (zał. nr 19) 8) analiza ankiet, szt. 1, (zał.nr 20); 9) karta uczestnika warsztatów aktywizacji zawodowej, szt.1 (zał.nr 21); 10) schemat Ŝyciorysu zawodowego, szt.1 (zał.nr 22); 11) podanie o przyjęcie do pracy, szt.2 (zał.nr 23). Na podstawie informacji udzielonej przez Kamilę Korotusz Kierownika Działu Pośrednictwa, Doradztwa Zawodowego i Szkoleń PUP w Sławnie stwierdzono, iŝ postępowanie w ramach standardu pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy realizowane jest zgodnie ze standardami podstawowych usług rynku pracy. V. STANDARD ORGANIZACJI SZKOLEŃ Kontrola sposobu postępowania określonego w części V Załącznika do rozporządzenia Standard organizacji szkoleń realizowany przez specjalistę ds. rozwoju zawodowego obejmuje postępowanie przy: 1) informowaniu o moŝliwościach i zasadach korzystania z usług szkoleniowych świadczonych przez powiatowe urzędy pracy oraz promowaniu tych usług;

5 2) diagnozowaniu zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia; 3) sporządzaniu i upowszechnianiu planu szkoleń; 4) zlecaniu przeprowadzenia szkoleń instytucjom szkoleniowym; 5) kierowaniu na szkolenia grupowe zgodnie z planem szkoleń; 6) kierowaniu na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną; 7) monitorowaniu przebiegu szkoleń; 8) finansowaniu kosztów egzaminu, uzyskania licencji lub studiów podyplomowych; 9) udzieleniu poŝyczki szkoleniowej; 10) prowadzeniu analiz skuteczności i efektywności szkoleń. 1) certyfikat ECDL, szt. 1 (zał.nr 24); 2) ankieta dla uczestników projektu, szt. 1 (zał. nr 25) ; 3) sprawozdanie z hospitacji, szt. 1 (zał.nr 26); 4) podanie o skierowanie na szkolenie oraz oświadczenie pracodawcy, szt.3 (zał.nr 27 ); 5) skierowanie na szkolenie, szt. 1 (zał.nr 28); 6) lista uczestników szkolenia Obsługa komputera- ECUK, szt.1 (zał.nr 29 ); 7) lista wykładowców prowadzących szkolenie, szt. 2 (zał.nr 30); 8) program szkolenia, szt. 2 (zał.nr 31); 9) umowa na przeprowadzenie szkolenia Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień, szt. 1 (zał. Nr 32) 10) informacja o naborze na szkolenie recepcjonistka z nauką języka niemieckiego, szt. 2 (zał.nr 33 11) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Recepcjonistka z nauką języka niemieckiego, szt.1 (zał.nr 34); 12) wykaz szkoleń dla osób bezrobotnych zaplanowanych do realizacji w roku 2008 r. plus dane dot.zapotrzebowania na szkolenia, szt.1 (zał.nr 35); 13) karta kandydata na szkolenie, szt. 2 (zał.nr 36). Na podstawie skontrolowanych dokumentów oraz informacji udzielonej przez Kamilę Korotusz Kierownika Działu Pośrednictwa, Doradztwa Zawodowego i Szkoleń PUP w Sławnie stwierdzono, iŝ postępowanie w ramach standardu szkoleń realizowane jest zgodnie ze standardami podstawowych usług rynku pracy. VI. WARUNKI PROWADZENIA PRZEZ PUBLICZNE SŁUśBY ZATRUDNIENIA USŁUG RYNKU PRACY. Kontrola warunków prowadzenia usług rynku pracy określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne słuŝby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315). Skontrolowano akta osobowe pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sławnie świadczących usługi rynku pracy, wyposaŝenie techniczne stanowisk pracy oraz dokumenty wymienione w zał.nr 37.

6 1. Pośrednictwo pracy. Na podstawie skontrolowanych akt osobowych oraz informacji udzielonej przez Kamilę Korotusz Kierownika Działu Pośrednictwa, Doradztwa Zawodowego i Szkoleń PUP w Sławnie stwierdzono, iŝ stan zatrudnienia pośredników pracy w PUP w Sławnie na dzień 03 lutego 2009 r. wynosi 7 osób. Wykaz pracowników świadczących usługi rynku pracy w PUP w Sławnie: 1. Andrzej Madejczyk- pośrednik pracy I stopnia 2. Ewa Knuta- pośrednik pracy 3. Agnieszka śminda- pośrednik pracy 4. ElŜbieta Kos- pośrednik pracy 5. Małgorzata Radko- pośrednik pracy 6. Agnieszka Godzieba- pośrednik pracy- staŝysta 7. Marek Firkowski- pośrednik pracy- staŝysta. Na podstawie 11 ust. 2 cyt. rozporządzenia minimalna liczba pośredników w PUP w Sławnie winna wynosić 7 osób. danych oraz wyposaŝenia technicznego stanowisk pracy uwaŝa się, Ŝe są zgodne z warunkami określonymi w cyt. rozporządzeniu. 2. Usługi EURES Pośrednictwa, Doradztwa Zawodowego i Szkoleń PUP w Sławnie stwierdzono, iŝ na dzień kontroli tj. 03 lutego 2009 r. w PUP w Sławnie zatrudniony jest 1 asystent EURES. Wykaz pracowników świadczących usługi rynku pracy w PUP w Sławnie: 1. Monika Ludwikowska- starszy referent ds.eures Zgodnie z 17 ust. 1 pkt 2 cyt. rozporządzenia w PUP zatrudnia się co najmniej 1 asystenta EURES. danych oraz wyposaŝenia technicznego stanowisk pracy uwaŝa się, Ŝe są zgodne z warunkami określonymi w cyt. rozporządzeniu.

7 3. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Pośrednictwa, Doradztwa Zawodowego i Szkoleń PUP w Sławnie stwierdzono, iŝ na dzień kontroli tj. 03 lutego 2009 r. w PUP w Sławnie zatrudnionych jest 4 doradców zawodowych. Wykaz pracowników świadczących usługi rynku pracy w PUP w Sławnie: 1. Halina Siwek- doradca zawodowy 2. Luiza Zielińska- doradca zawodowy- staŝysta 3. Wiesława Pater- doradca zawodowy 4. Anna Dziubkowska- doradca zawodowy. Zgodnie z 25 ust. 1 pkt 2 cyt. rozporządzenia minimalna liczba zatrudnionych doradców zawodowych w PUP w Sławnie winna wynosić 3 i ½ w przeliczeniu na pełny etat. danych oraz wyposaŝenia technicznego stanowisk pracy uwaŝa się, Ŝe są zgodne z warunkami określonymi w cyt. rozporządzeniu. 4. Organizacja szkoleń Pośrednictwa, Doradztwa Zawodowego i Szkoleń PUP w Sławnie stwierdzono, iŝ na dzień kontroli tj. 03 lutego 2009 r. w PUP w Sławnie zatrudnionych jest 2 specjalistów ds. rozwoju zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy. Wykaz pracowników świadczących usługi rynku pracy w PUP w Sławnie: 1.Paulina Lompert- specjalista ds.rozwoju zawodowego 2. ElŜbieta Szyjka- specjalista ds.rozwoju zawodowego Zgodnie z 42 pkt 2 cyt. rozporządzenia minimalna liczba zatrudnionych specjalistów ds. rozwoju zawodowego w PUP w Sławnie ( w przeliczeniu na pełny etat) winna wynosić 1 i ½. danych oraz wyposaŝenia technicznego stanowisk pracy uwaŝa się, Ŝe są zgodne z warunkami określonymi w cyt. rozporządzeniu. 5. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Pośrednictwa, Doradztwa Zawodowego i Szkoleń PUP w Sławnie stwierdzono, iŝ na dzień kontroli tj. 03 lutego 2009 r. w PUP w Sławnie zatrudniony jest 1 lider Klubu Pracy. Wykaz pracowników świadczących usługi rynku pracy w PUP:

8 1.Halina Lewandowska- inspektor powiatowy ds.pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy Zgodnie z 58 ust. 1 pkt 2 cyt. rozporządzenia liczba liderów klubu pracy w PUP w Sławnie winna wynosić 1 i ½. Stan zatrudnienia pracowników świadczących usługi rynku pracy z zakresu pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy był realizowany w wymaganej minimalnej ilości tj. 2 liderów klubu pracy. Na dzień kontroli stwierdzono, Ŝe aktualnie zatrudniony jest 1 lider klubu pracy, gdyŝ druga osoba została zwolniona z własnej winy z powodu cięŝkiego naruszenia obowiązków pracowniczych i PUP w Sławnie rozpoczął procedurę naboru na w/w stanowisko. danych oraz wyposaŝenia technicznego stanowisk pracy uwaŝa się, Ŝe są zgodne z warunkami określonymi w cyt. rozporządzeniu. Kontrolę zaewidencjonowano w ksiąŝce kontroli pod poz. 1/2009. Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: - Nr 1 otrzymuje jednostka kontrolowana PUP w Sławnie. - Nr 2 pozostaje w aktach jednostki kontrolującej ZUW w Szczecinie. Przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany moŝe zgłosić zastrzeŝenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu do podpisu; odmowa podpisania protokołu - powinna być poprzedzona złoŝeniem pisemnych wyjaśnień przyczyny odmowy - nie stanowi jednak przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. W związku ze stwierdzeniem, Ŝe na dzień kontroli standardy usług rynku pracy są realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02. marca 2007 r., odstąpiono od wystąpienia do Dyrektora PUP w Sławnie. Protokół sporządzono 26 lutego 2009 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie Józef Koprowicz Kontrolujący: Tadeusz Karpowicz st. inspektor wojewódzki Pieczęć Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie i data podpisania protokołu Adrianna Studzińska st. Inspektor

Protokół. Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

Protokół. Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie Egz. Nr 1 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Drawsku Pomorskim ul. Starogrodzka 9 będącym

Bardziej szczegółowo

Protokół. Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Protokół. Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 22 kwietnia 2009 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Goleniowie, ul. Zakładowa 1, 72-100 Goleniów, będącym

Bardziej szczegółowo

Egz. Nr.. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie. Protokół

Egz. Nr.. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie. Protokół Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie Egz. Nr.. Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie mieszczącym się przy ul. Świdwińskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół. Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Protokół. Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 14 16 października 2009 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

PROTOKÓŁ. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie Egz. Nr 2 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 25-26 kwietnia 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinku,

Bardziej szczegółowo

Protokół. Zachodniopomorski Urząd Egz. Nr 2 Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

Protokół. Zachodniopomorski Urząd Egz. Nr 2 Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie Zachodniopomorski Urząd Egz. Nr 2 Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 17-19 listopada 2009 r. w Centrum Integracji Społecznej w Białogardzie,

Bardziej szczegółowo

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ Egz. Nr 1 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 14-15 kwietnia 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinku,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

PROTOKÓŁ. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie Egz. Nr 1 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 12-13 września 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu, ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół. Zachodniopomorski Urząd Egz. Nr 2 Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

Protokół. Zachodniopomorski Urząd Egz. Nr 2 Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie Zachodniopomorski Urząd Egz. Nr 2 Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 14-16 grudnia 2009 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie,

Bardziej szczegółowo

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ Egz. Nr 1 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 06-07 października 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu,

Bardziej szczegółowo

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ Egz. Nr 1 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w dniach 05-06 listopada 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu, ul. Katedralna

Bardziej szczegółowo

Egz. Nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ

Egz. Nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ Egz. Nr 2 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 19-20 marca 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sławnie, ul.

Bardziej szczegółowo

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ Egz. Nr 1 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 08-09 kwietnia 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Drawsku Pomorskim,

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ Egz. Nr 2 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 27-28 stycznia 2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie,

Bardziej szczegółowo

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ Egz. Nr 1 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w dniach 01-02 października 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu, ul. Wojska

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz Nr 1 PS.1.LS. 0933 1/09 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz Nr 1 PS.1.LS. 0933 1/09 P R O T O K Ó Ł PS.1.LS. 0933 1/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 7 października 2009 r. w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Mielnie Na podstawie art. 22

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. PS-III.862.5.2012.MKro

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. PS-III.862.5.2012.MKro Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. PS-III.862.5.2012.MKro Gorzów Wlkp. dnia 11 lipca 2012 r. Pani Iwona Kaszuba Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

Protokół. Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Protokół. Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach 28 i 29 listopada 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach ul. Kościuszki 5 72-010 Police, będącym jednostką

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli przeprowadzonej w dniach 14 15 maja 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz.

PROTOKÓŁ. kontroli przeprowadzonej w dniach 14 15 maja 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie PROTOKÓŁ kontroli przeprowadzonej w dniach 14 15 maja 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz. Kontrola została

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w dniach 2 3 lutego 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pyrzycach, ul. Dworcowa 23, 74-200 Pyrzyce.

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w dniach 2 3 lutego 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pyrzycach, ul. Dworcowa 23, 74-200 Pyrzyce. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w dniach 2 3 lutego 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pyrzycach, ul. Dworcowa 23, 74-200 Pyrzyce. Kontrola została

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. D-PS-IV.862.2.2012.MKuj Zielona Góra, dnia 2 lipca 2012 r. Pani Bolesława Zamorska Puchta Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł ******************

P R O T O K Ó Ł ****************** Gdańsk, 2011-11-22 PS-V. 863.5.2011.DM P R O T O K Ó Ł Z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 15-18 listopada 2011 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie, będącym jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Protokół. Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Protokół. Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w zwykłym trybie w dniach 25 i 26 października 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie, ul. Łużycka

Bardziej szczegółowo

Protokół. Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Protokół. Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli przeprowadzonej w zwykłym trybie w dniach 30 i 31 października 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Choszcznie ul. Dąbrowszczaków 13a

Bardziej szczegółowo

Protokół. Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Protokół. Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli przeprowadzonej w zwykłym trybie w dniach 25 i 26 czerwca 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łobzie, ul. Niepodległości 13 73-150

Bardziej szczegółowo

Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół

Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie zwykłym w okresie od dnia 5 września 2013 r. do dnia 6 września 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ Egz. Nr 1 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 2-3 czerwca 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdwinie, ul.

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Zielona Góra, dnia 7 grudnia 2012 r. D-PS-IV.862.4.2012.MKuj Pani Elżbieta Ściopko - Moszkowicz Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Protokół. Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Protokół. Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w zwykłym trybie w dniu 24 maja 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 2a,

Bardziej szczegółowo

PS-V.863.5.2013.2,4,9. Pan Kazimierz Maciaszek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PS-V.863.5.2013.2,4,9. Pan Kazimierz Maciaszek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PS-V.863.5.2013.2,4,9 Pan Kazimierz Maciaszek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES

Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES Doradca EURES Magdalena Wieczorek Wałbrzych 10.11.2009 EURES - Europejskie SłuŜby Zatrudnienia Struktura sieci Eures

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY Powiatowy Urząd Pracy ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański www.pup.starogard.pl e-mail: gdst@praca.gov.pl tel. 58 562 35 39 fax 58 562 58 70 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

PS.1.LS.0932-9 /08 P R O T O K Ó Ł

PS.1.LS.0932-9 /08 P R O T O K Ó Ł PS.1.LS.0932-9 /08 P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Piotrowicach 1, gm. Dygowo, prowadzonego przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Pozyskiwanie, kwalifikowanie i wspieranie rodzin zastępczych, a w szczególności:

PROTOKÓŁ. Pozyskiwanie, kwalifikowanie i wspieranie rodzin zastępczych, a w szczególności: PS.1.RK.0932/11/08 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 07 sierpnia 2008 r. w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Szczecinie Adres placówki: Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

Bardziej szczegółowo

Projekt 1. Pośrednictwo pracy. 1. Założenie: zapewnienie bezpłatnych usług pośrednictwa pracy osobom niepełnosprawnym oraz pracodawcom.

Projekt 1. Pośrednictwo pracy. 1. Założenie: zapewnienie bezpłatnych usług pośrednictwa pracy osobom niepełnosprawnym oraz pracodawcom. CZĘŚĆ IV. PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Projekt 1. Pośrednictwo pracy. 1. Założenie: zapewnienie bezpłatnych usług pośrednictwa pracy osobom

Bardziej szczegółowo

Krajowe przepisy prawne z zakresu EURES

Krajowe przepisy prawne z zakresu EURES Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Krajowe przepisy prawne z zakresu EURES Agnieszka Zdak Wydział Europejskich SłuŜb Zatrudnienia Warszawa, 3 lutego 2012 r. Krajowe przepisy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, Socjalizacyjnej Dzieciowisko w Świdwinie w dniu 26 marca 2009 r.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, Socjalizacyjnej Dzieciowisko w Świdwinie w dniu 26 marca 2009 r. PS. 1. RK. 0932/ 01 /09 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, Socjalizacyjnej Dzieciowisko w Świdwinie w dniu 26 marca 2009 r. Adres Placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

PROTOKÓŁ. Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w dniach 26 28 lutego 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Goleniowie, ul. Zakładowa 3 72-100 Goleniów oraz jego Filii

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie PROTOKÓŁ

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie PROTOKÓŁ Egz. nr Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 23 26 lutego 2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 39, będącym

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WPS.I.862.10.2014-XX/XX Bydgoszcz, 17 marca 2015r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie ul. Składowa 4 88-400 Żnin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Powiatowego Urzędu Pracy wytyczający najważniejsze cele i zadania do realizacji w roku 2012

Plan działalności Powiatowego Urzędu Pracy wytyczający najważniejsze cele i zadania do realizacji w roku 2012 Lp. Cele na 2012 Najważniejsze zadania służące realizacji celu Mierniki określające stopień wykonania celu Nazwa miernika Planowana wartość do osiągnięcia na koniec u Komórka organizacyjna, pracownicy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 05 sierpnia 2008 r. w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Szczecinie

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 05 sierpnia 2008 r. w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Szczecinie PS.1.RK.0932/12/08 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 05 sierpnia 2008 r. w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Szczecinie Adres placówki: Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy ul. Jana Pawła II 42

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dniu 10 czerwca 2008r.

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dniu 10 czerwca 2008r. PS.1.JM.0932/10/08 Egz. Nr 1 Data sporządzenia: Szczecin, 29 sierpnia 2008r. P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dniu 10 czerwca 2008r.

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół

Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w okresie od dnia 15 maja 2013 r. do dnia 16 maja 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu,

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Zielona Góra, dnia 15 czerwca 2012 r. D-PS-IV.862.1.2012.MKuj Pani Irena Radziusz Dyrektor Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Protokół. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - powołana na stanowisko z dniem 1.03.2002 r.

Protokół. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - powołana na stanowisko z dniem 1.03.2002 r. Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4, w dniach od 22-24 października 2007 r. Kierownik jednostki kontrolowanej:

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. dnia 19 czerwca 2012 r. PS-III.862.4.2012.BMro Pani Hanna Bułach Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy

Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy Definicja Poszukujący pracy oznacza to osobę, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego poszukujących zatrudnienia, innej pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIEROWANIA OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ POSZUKUJĄCYCH PRACY NA SZKOLENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KIEROWANIA OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ POSZUKUJĄCYCH PRACY NA SZKOLENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN określający procedury organizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu szkoleń zawodowych w trybie grupowym i indywidualnym, finansowania kosztów egzaminów zawodowych i licencji, warunków przyznawania

Bardziej szczegółowo

USŁUGI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r.

USŁUGI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. USŁUGI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. OSOBA MŁODA - osoba do 25 roku Ŝycia lub do 27 posiadająca

Bardziej szczegółowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Co to jest outplacement? OUTPLACEMENT program zwolnień monitorowanych, którego głównym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 09 lipca 2008 r. w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym TPD w Koszalinie

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 09 lipca 2008 r. w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym TPD w Koszalinie PS.1.IJ-B.0932/15/08 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 09 lipca 2008 r. w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym TPD w Koszalinie Adres placówki: Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD ul. Piłdudskiego

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 19 maja 2010 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie, ul. 3 Maja 6 B, 72 277 Nowogard. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli sprawdzającej. przeprowadzonej w dniach r. w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wschowie, Wschowa, ul.łazienna 2a.

Protokół kontroli sprawdzającej. przeprowadzonej w dniach r. w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wschowie, Wschowa, ul.łazienna 2a. Egzemplarz nr 2 D-PS.IV.WPer.0933-2/l O Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 31.08-2.09.2010 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wschowie, 67-400 Wschowa, ul.łazienna 2a. Działając na

Bardziej szczegółowo

- 1 - P/07/102 LWR-41045-2/2007 Pani Dorota Piotrowska- Maślanka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Lwówku Śl.

- 1 - P/07/102 LWR-41045-2/2007 Pani Dorota Piotrowska- Maślanka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Lwówku Śl. - 1 - Wrocław, dnia 21.01.2008 r. P/07/102 LWR-41045-2/2007 Pani Dorota Piotrowska- Maślanka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Lwówku Śl. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Łobez, dnia r.

Łobez, dnia r. Łobez, dnia 03.06.2014 r. Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują: Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania; Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 17 i 18 lutego 2011 r. w Domu Pomocy Społecznej w Krzecku

PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 17 i 18 lutego 2011 r. w Domu Pomocy Społecznej w Krzecku K.PS.1.IL.PS.1.431-1-2/11 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 17 i 18 lutego 2011 r. w Domu Pomocy Społecznej w Krzecku Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, dnia 8 lutego 2013 r. D-PS-IV.862.6.2012.MKuj. Pani Wioletta Tybiszewska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu

Zielona Góra, dnia 8 lutego 2013 r. D-PS-IV.862.6.2012.MKuj. Pani Wioletta Tybiszewska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. D-PS-IV.862.6.2012.MKuj Zielona Góra, dnia 8 lutego 2013 r. Pani Wioletta Tybiszewska Dyrektor Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie z dnia 19.01.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach w dniu 17 kwietnia 2009 r.

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach w dniu 17 kwietnia 2009 r. PS.1.AJ.0932/8/09 Data sporządzenia: Szczecin, 25 maja 2009r. P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach w dniu 17 kwietnia 2009 r. Adres placówki:

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.VII.ZW.0932-10-08 Gorlice, dnia 28.03.2008 r. Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorlicach,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Barlinku, w dniu 03 czerwca 2008 r.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Barlinku, w dniu 03 czerwca 2008 r. PS. 1. IJ- B. 0932/07/08 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Barlinku, w dniu 03 czerwca 2008 r. Adres Placówki: Dom Dziecka ul. Polana Lecha 2 74-320 Barlinek Kontrolę przeprowadził

Bardziej szczegółowo

KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE GRUPOWE

KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE GRUPOWE Uwaga! Wypełnienie karty nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE GRUPOWE (z wypełnioną kartą zgłoszenia należy zgłaszać się osobiście w wyznaczonych dniach rekrutacji do

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 14/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 27 maja 2014r.

Zarządzenie nr 14/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 27 maja 2014r. Zarządzenie nr 14/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych procedur prowadzenia usług rynku pracy, profilowania pomocy dla bezrobotnych oraz

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 1 kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 16 czerwca 2008 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach, przy ul. KsiąŜąt Pomorskich 8. Kontrolę przeprowadziły Dobrosława

Bardziej szczegółowo

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ Egz. Nr 1 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 26-27 czerwca 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Drawsku Pomorskim,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.VII.0931-3-09 Kraków, 18.11.2009 Protokół z kontroli wieloproblemowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miechowie w dniach

Bardziej szczegółowo

KARTY STANOWISK PRACY

KARTY STANOWISK PRACY KARTY STANOWISK PRACY Załącznik nr 4 1. KARTA STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Pion działań kierowniczych Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Górze Zapewnienie właściwego funkcjonowania Urzędu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w dniach 26 października 2010 r.

P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w dniach 26 października 2010 r. PS.1.JM.0933-101/10-2 [JM] Data sporządzenia: Szczecin, 19 listopada 2010r. P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w dniach 26

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1. Informacji udzielali: Alicja Zołotucho Prezes Stowarzyszenia

Egzemplarz nr 1. Informacji udzielali: Alicja Zołotucho Prezes Stowarzyszenia Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 4 lipca 2008 r. w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Bardziej szczegółowo

Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół

Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach 23-25 lutego 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim, ul. Topolowa 5, 72-400 Kamień Pomorski.

Bardziej szczegółowo

D o r a d c a z a w o d o w y

D o r a d c a z a w o d o w y NABÓR NA POMOCNICZE STANOWISKO PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach ogłasza nabór na pomocnicze stanowisko pracy: doradca zawodowy Nazwa i adres jednostki zatrudniającej: Gminny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach, w dniu 9 marca 2009 r. Jednostka kontrolowana:

PROTOKÓŁ. Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach, w dniu 9 marca 2009 r. Jednostka kontrolowana: PROTOKÓŁ Egz. Nr 1 Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach, w dniu 9 marca 2009 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący: Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XII/145/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - spadek bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

I SZKOLENIA INDYWIDUALNE

I SZKOLENIA INDYWIDUALNE I SZKOLENIA INDYWIDUALNE Zasady ogólne: 1. O sfinansowanie szkolenia w trybie indywidualnym może ubiegać się osoba: - bezrobotna; - poszukująca pracy; - pracownik bądź osoba wykonująca inną pracę zarobkową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach

REGULAMIN organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach REGULAMIN organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach Stan prawny luty 2012 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach ul. Osińska 48

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach ul. Osińska 48 Powiatowy Urząd Pracy w Żorach ul. Osińska 48 www.pup.zory.pl 17 23.10.2011 DNI OTWARTE W RAMACH OGÓLNOPOSKICH DNI KARIERY USŁUGI RYNKU PRACY Działania urzędu pracy są zgodne z zasadami: Jawności Równości

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Nr 3 TPD w Świnoujściu w dniu 03 września 2009 r.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Nr 3 TPD w Świnoujściu w dniu 03 września 2009 r. PS. 1. IJ- B. 0932/11/09 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Nr 3 TPD w Świnoujściu w dniu 03 września 2009 r. Adres Placówki: Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w dniu 21 kwietnia 2009r.

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w dniu 21 kwietnia 2009r. PS.1.AJ.0932/9/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w dniu 21 kwietnia 2009r. Adres placówki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul.

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Skrót informacji o usługach publicznych słuŝb zatrudnienia regionu małopolskiego dla osób młodych, wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy. Publiczne słuŝby zatrudnienia nie pozostawiają bez pomocy

Bardziej szczegółowo

WP.VII Kraków, r. Protokół kontroli

WP.VII Kraków, r. Protokół kontroli Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP.VII.0932-3-10 Kraków, 6.12.2010 r. Protokół kontroli Kontrolę problemową zrealizowano w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zakopanem, mieszczącym

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie - tekst jednolity - NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie Rzeszów, dnia marca 2011 r. Pani Agnieszka Czapla Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w LeŜajsku S/10/021 LRZ- 4112-13-01/2010 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r. P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 1 z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WPS.I.862.2.2015-xx/xx/xx Bydgoszcz 17 kwietnia 2015r. Pani Ewa Strzelecka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie ul. Obr. Mogilna 1 88-300 Mogilno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół

Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli przeprowadzonej w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 8 sierpnia 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach, ul. T. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WPS.I.862.8.2014.XX /XX Bydgoszcz, grudnia 2014r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu ul. Mątewska 17 88-100 Inowrocław WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WPS.I.862.4.2015.JZ/WD Bydgoszcz, lipca 2015r. Pan Przemysław Ulatowski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy ul. Dąbrowskiego 46 89-100 Nakło n. Notecią WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Rynek 1, 72-210 Dobra Burmistrz Dobrej

PROTOKÓŁ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Rynek 1, 72-210 Dobra Burmistrz Dobrej PS.1.AP/0932/9/2010 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej w dniu 12 maja 2010 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący: Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Policach w dniu 10 grudnia 2009 r.

PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Policach w dniu 10 grudnia 2009 r. PS. 1. IJ- B. 0932/20/09 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Policach w dniu 10 grudnia 2009 r. Adres Placówki Dom Dziecka ul. Kresowa 26 72-010 Police Kontrolę przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Zestawienie projektów realizowanych przez PUP Iława w 2014 roku

Zestawienie projektów realizowanych przez PUP Iława w 2014 roku Zestawienie projektów realizowanych przez PUP Iława w 2014 roku Nazwa projektu Źródło dofinansowania Okres trwania projektu Kwota projektu Kwota dofinansowania Planowane działania Realizacja Stan realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA UPRAWNIONYCH OSÓB W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OŁAWIE

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA UPRAWNIONYCH OSÓB W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OŁAWIE REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA UPRAWNIONYCH OSÓB W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OŁAWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst

Bardziej szczegółowo

Szkolenia grupowe oraz wskazane przez osobę uprawnioną (zwrot kosztów przejazdu na szkolenie, koszty zakwaterowania i wyżywienia)

Szkolenia grupowe oraz wskazane przez osobę uprawnioną (zwrot kosztów przejazdu na szkolenie, koszty zakwaterowania i wyżywienia) Szkolenia grupowe oraz wskazane przez osobę uprawnioną (zwrot kosztów przejazdu na szkolenie, koszty zakwaterowania i wyżywienia) Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu realizuje szkolenia grupowe zgodnie

Bardziej szczegółowo

S-3.9514.16.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł

S-3.9514.16.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł S-3.9514.16.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Chemicznej Spółdzielni Inwalidów ARA w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 120 C. W dniu 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WP-VII Kraków, 22 grudnia 2011 r.

WP-VII Kraków, 22 grudnia 2011 r. WP-VII.862.33.2011 Kraków, 22 grudnia 2011 r. Pani Wiesława Drabek-Polek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu Zespół Kontrolny Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1998 osób, w tym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PS.II.-12.2.0934-5-1/10

PROTOKÓŁ KONTROLI PS.II.-12.2.0934-5-1/10 PS.II.-12.2.0934-5-1/10 PROTOKÓŁ KONTROLI Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim ul. Stary Rynek 1. Funkcję Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego pełni Pan Henryk Szymański wybrany w wyborach, które

Bardziej szczegółowo

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PO WER Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia 1 ustawy o promocji zatrudnienia Nowelizacja

Bardziej szczegółowo