Egz. Nr.. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie. Protokół

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egz. Nr.. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie. Protokół"

Transkrypt

1 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie Egz. Nr.. Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie mieszczącym się przy ul. Świdwińskiej 21a, będącym jednostką organizacyjną samorządu powiatu białogardzkiego. Kontrolę przeprowadzili Tadeusz Karpowicz starszy inspektor wojewódzki, Adrianna Studzińska starszy inspektor i Marian Kadowski starszy inspektor, pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie w dniach roku, na podstawie jednorazowego upowaŝnienia Nr 11/08 z dnia r. Fakt przeprowadzenia kontroli został odnotowany w ksiąŝce ewidencyjnej kontroli PUP w dniu r. pod pozycją nr 6. Funkcję Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie od dnia r. pełni Henryk Ręcławowicz. Funkcję zastępcy Dyrektora PUP od r. pełni Lucjan Sieradzki. Od dnia r. na stanowisku po. Głównego Księgowego zatrudniona jest GraŜyna Wąsik. Przedmiot kontroli: I. Stosowanie standardu organizacji szkoleń: 1. Informowanie o moŝliwościach i zasadach korzystania z usług szkoleniowych świadczonych przez powiatowe urzędy pracy oraz promowaniu tych usług. 2. Diagnozowanie zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia. 3. Sporządzanie i upowszechnianie planu szkoleń. 4. Zlecanie przeprowadzenia szkoleń instytucjom szkoleniowym. 5. Kierowanie na szkolenia grupowe zgodnie z planem szkoleń. 6. Kierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną. 7. Monitorowanie przebiegu szkoleń. 8. Finansowanie kosztów egzaminu, uzyskania licencji lub studiów podyplomowych. 9. Udzielenie poŝyczki szkoleniowej. 10. Prowadzenie analiz skuteczności i efektywności szkoleń. II. Rejestracja i ewidencja osób rejestrujących się w powiatowym urzędzie pracy: 1. Dokumentacja wymagana przy rejestracji. 2. Prawidłowość wydanych decyzji administracyjnych pod kątem poprawności podstawy prawnej i uzasadnienia. III. Spełnienie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy. IV. Wezwania i doręczenia w toku postępowania administracyjnego. V. Prawidłowość postępowania przy uchylaniu lub zmianie własnych decyzji na podstawie art , i 155 Kodeksu postępowania administracyjnego.

2 VI. Prawidłowość prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie zwrotu nienaleŝnie pobranych świadczeń. W czasie kontroli wyjaśnień udzielali: GraŜyna Wąsik- Główna Księgowa; BoŜena Dajksler-Szykowna Kierownik Działu Informacji, Ewidencji i Świadczeń; Małgorzata Kowalska Kierownik Działu Programów i Instrumentów Rynku Pracy oraz Szkoleń Bezrobotnych BoŜena Nadziejko - Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego Kontrolą objęto okres r do r. W wyniku czynności kontrolnych ustalono co następuje: I. Stosowanie standardu organizacji szkoleń: Informowanie o moŝliwościach i zasadach korzystania z usług szkoleniowych świadczonych przez powiatowe urzędy pracy oraz promowaniu tych usług. Diagnozowanie zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia. Sporządzanie i upowszechnianie planu szkoleń. Zlecanie przeprowadzenia szkoleń instytucjom szkoleniowym. Kierowanie na szkolenia grupowe zgodnie z planem szkoleń. Kierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną. Monitorowanie przebiegu szkoleń. Finansowanie kosztów egzaminu, uzyskania licencji lub studiów podyplomowych. Udzielenie poŝyczki szkoleniowej. Prowadzenie analiz skuteczności i efektywności szkoleń. Pod kątem stosowania standardów organizacji szkoleń kontrolą objęto następujące szkolenia: 1. Fryzjer, modelowanie i zdobienie paznokci, umowa nr 4/08 z dnia r., 2. Księgowość z rozliczeniem ZUS i US, umowa nr 15/08 z dnia r., 3. Kierowca wózków jezdnych z napędem silnikowym, umowa nr 13/08 z dnia r., 4. Programowanie i obsługa obrabiarek numerycznych CNC, umowa nr 9/08 z dnia r. 5. Układanie kostki polbrukowej i brukowej, umowa nr 20/08 z dnia r., 6. Programowanie i obsługa obrabiarek numerycznych, umowa nr 18/08 z dnia r., 7. Prawo jazdy kat. CE, umowa nr 46/08 z dnia r., 8. Prawo jazdy kat. CE, umowa nr 44/08 z dnia r., 9. Instruktor nauki jazdy, umowa nr 24/08 z dnia r., 10. Operator koparko-ładowarki, umowa nr 37/08 z dnia r., 11. Prawo jazdy kat. D, umowa nr 23/08 z dnia r., 12. Język angielski dla początkujących oraz obsługa komputera, umowa nr 8/08 z dnia r. 13. Kasy fiskalne z obsługą komputera, umowa nr 14/08 z dnia r.

3 II. Rejestracja i ewidencja osób rejestrujących się w powiatowym urzędzie pracy. 1. Dokumentacja wymagana przy rejestracji. Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi Urzędu Pracy dokonującemu rejestracji następujące dokumenty: - dowód osobisty, - dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia, - świadectwo pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień, - dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac. Kontrolą objęto 28 akt osób bezrobotnych zarejestrowanych pod nr ewidencyjnym: /0002, /0023, /0036, /0002, /0002, /0013, /0001, /0018, /0004, /0021, /0024, /0002, /0111, /0004, /0013, /0007, /0077, /0003, /0004, /0050, /0002, /0084, /0139, /0013, /0009, /0259, /0023, / Prawidłowość wydanych decyzji administracyjnych pod kątem poprawności podstawy prawnej Pod kątem poprawności podstawy prawnej kontrolą objęto następujące decyzje administracyjne wydane dla następujących bezrobotnych: - 29 x XY. III. Spełnienie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy. W publicznych słuŝbach zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie zatrudnieni są niŝej wymienieni pracownicy: 1) Andrzej Krepsztul- pośrednik pracy I stopnia, 2) Ryszard Kamola- pośrednik pracy I stopnia, 3) Piotr Suprynowicz- pośrednik pracy, 4) Katarzyna Piotrowska-Malewicz- pośrednik pracy- staŝysta, 5) Halina Grabowska- pośrednik pracy- staŝysta, 6) Grzegorz Binkowski- pośrednik pracy- staŝysta, 7) Teresa Politowska- pośrednik pracy- staŝysta, 8) Mirosław Steckiewicz- pośrednik pracy- staŝysta EURES, 9) Małgorzata Fiedorowicz- doradca zawodowy II stopnia, 10) Monika Osmólska- doradca zawodowy, 11) Agnieszka Buczma- doradca zawodowy, 12) Anna Urbańska- doradca zawodowy- staŝysta, 13) Magdalena Bąk- doradca zawodowy- staŝysta,

4 14) BoŜena Nadziejko- specjalista ds. rozwoju zawodowego, 15) Agnieszka Stępkowska- specjalista ds. rozwoju zawodowego, 16) Joanna Jaworowska- referent ds. szkoleń, 17) Ewa Aleksandrowicz- lider Klubu Pracy, 18) Magdalena Tytoń- referent ds. zadań w Klubie Pracy, 19) Marta Filipińska- referent ds. pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. Podczas kontroli, pod kątem spełnienia wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy, sprawdzono następujące akta osobowe pracowników: 1) Andrzej Krepsztul, 2) Monika Osmólska, 3) Małgorzata Fiedorowicz, 4) Ewa Aleksandrowicz, 5) Teresa Politowska, 6) Ryszard Kamola, 7) Magdalena Bąk, 8) Halina Grabowska, 9) Piotr Suprynowicz. IV. Wezwania i doręczenia w toku postępowania administracyjnego. Kontrolą objęto tryb oraz zasady doręczeń przez PUP stronom postępowania wszelkich pism związanych ze sprawą będącą przedmiotem postępowania prowadzonego przez organ. A/ Skontrolowano akta osobowe niŝej wymienionych bezrobotnych pod kątem wezwań do stawiennictwa przez organ I instancji: - 6 x XZ. B/ Skontrolowano następujące akta osobowe bezrobotnych pod kątem sposobu doręczeń pism w rozumieniu art Kpa: - 19 x XZ. Stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. W 1 przypadku (XZ) pismem z dnia r. wezwano bezrobotną do stawienia się w dniu r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, Ŝe przesyłkę odebrała XZ (siostra XZ) w dniu r., która mieszka w miejscowości Dargikowo pod nr 11, natomiast przesyłka jest adresowana do XZ na adres Dargikowo nr xx. Na zwrotnym potwierdzeniu odbioru brak informacji, iŝ o doręczeniu pisma zawiadomiono adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub na drzwiach mieszkania, czym naruszono art. 43 kodeksu postępowania administracyjnego Decyzją Nr 1022/10/08 z dnia r. Starosta Białogardzki orzekł o utracie z dniem r. statusu osoby bezrobotnej - zał. nr od W 1 przypadku (XZ) pismem z dnia r. wezwano bezrobotną do stawienia się w dniu r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie w celu potwierdzenia

5 gotowości do podjęcia pracy. Strona w wyznaczonym dniu zgłosiła się do Urzędu Pracy i otrzymała skierowanie na badania lekarskie. Z adnotacji na skierowaniu do odbycia staŝu przez bezrobotnych sporządzonej przez XZ wynika, Ŝe XZ nie stawiła się w wyznaczonym terminie po odbiór skierowania do pracy po badaniach lekarskich. Decyzją Nr 865/10/08 z dnia r. Starosta Białogardzki orzekł o utracie z dniem r. statusu osoby bezrobotnej - zał. nr od W 1 przypadku (XZ) pismem z dnia r. wezwano bezrobotnego do stawienia się w PUP na dzień r. celem przedłoŝenia propozycji prac interwencyjnych. Bezrobotny w wyznaczonym dniu nie stawił się w PUP. Na potwierdzeniu odbioru przesyłki listowej poleconej widnieje adnotacja listonosza, iŝ w dniu r. oraz r. awizował przesyłkę, nie zawiadamiając jednak strony o pozostawieniu pisma wraz z informacją o moŝliwości jego odbioru w terminie 7 dni i nie zaznaczył tej okoliczności na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, czym naruszono art. 44 Kpa. Starosta Białogardzki w dniu r. wobec nie zgłoszenia się bezrobotnego w PUP, wydał decyzję o utracie przez niego statusu osoby bezrobotnej z dniem r zał. nr V. Prawidłowość postępowania przy uchylaniu lub zmianie własnych decyzji na podstawie art , art i 155 Kodeksu postępowania administracyjnego. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki uchyleń, zmian decyzji w trybie art , 154 i 155 Kodeksu postępowania administracyjnego. VI. Prawidłowość prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie nienaleŝnie pobranych świadczeń. zwrotu W okresie objętym kontrolą nienaleŝnie pobrane świadczenia wynosiły ,57 zł. w tym: - rozliczenie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych ,89 zł. - rozliczenie z bezrobotnymi ,68 zł. Metodą wyrywkową, kontrolą objęto 31 decyzji administracyjnych wydanych w sprawie nienaleŝnie pobranego świadczenia (zasiłek dla bezrobotnych, koszty staŝu) dla następujących osób: - 31 x XZ. Na tym protokół zakończono. Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: - Nr 1 otrzymuje jednostka kontrolowana PUP w Białogardzie. - Nr 2 pozostaje w aktach jednostki kontrolującej ZUW w Szczecinie. Przed podpisaniem protokołu kontroli kierownik kontrolowanej jednostki moŝe zgłosić zastrzeŝenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu do podpisu; odmowa podpisania protokołu - powinna być poprzedzona złoŝeniem pisemnych

6 wyjaśnień przyczyny odmowy - nie stanowi jednak przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Koszalin, dnia r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie Kontrolujący: Tadeusz Karpowicz st. inspektor wojewódzki. Adrianna Studzińska st. inspektor... Marian Kadowski st. inspektor Pieczęć Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie. i data podpisania protokołu Lista załączników: Notatka słuŝbowa z dnia r. zał. nr 1 Potwierdzenie odbioru r.- zał. nr 2 Wezwanie z dnia r.- zał. nr 3 Decyzja Nr 1022/10/08 z dnia r.- zał. nr 4 Decyzja Nr 865/10/08 z dnia r.- zał. nr 5 Skierowanie do odbycia staŝu z dnia r. zał. nr 6 Skierowanie na badania lekarskie z dnia r.- zał. nr 7 Zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia r. zał. nr 8 Wezwanie z dnia r.- zał. nr 9 Wezwanie z dnia r.- zał. nr 10

7 Potwierdzenie odbioru nadane r. zał. nr 11 Decyzja Nr 28/10/08 z dnia r.- zał. nr 12 Potwierdzenie odbioru nadane r.- zał. nr 13

PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI

PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Wlkp, ul. Poznańska 15, 62-065 Grodzisk Wlkp., zwanym w dalszej części protokołu Urzędem lub PUP. Kontrolę

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: PS-Pi.431.1.11.2012.6 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnówce, ul. Niepodległości 18, 77-416 Tarnówka zwanym w dalszej części protokołu Ośrodkiem lub

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim K-S-1.431.1.6.2015.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Jednostka kontrolowana: Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE REALIZOWANYCH W 2012 ROKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Tczewie INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY (PUP) jako bezrobotnej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PUP w Iławie Nr 2/2015 z dnia 26.01.2015 r. REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne IRP-IS-50-1/2014 Regulamin organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej. przeprowadzonej w dniach 29.11-3.12.2010 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli, 67-100 Nowa Sól, ul.

Protokół kontroli problemowej. przeprowadzonej w dniach 29.11-3.12.2010 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli, 67-100 Nowa Sól, ul. Egzemplarz nr: 2j D-PS.IV,WPer.0932-3/10 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 29.11-3.12.2010 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli, 67-100 Nowa Sól, ul. Staszica Ic L Część wstępna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁASKU

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁASKU Załącznik do Zarządzenia Dyrektora PUP Nr 20/2014 z dnia 03.06.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁASKU 1. Użyte w Regulaminie określenia:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń REGULAMIN określający możliwości i zasady kierowania bezrobotnych i innych uprawnionych osób na szkolenia, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, egzaminów i licencji oraz zasady udzielania pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora nr 2/15 z dnia 08.01.2015r. REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BEZROBOTNEGO

PORADNIK BEZROBOTNEGO PORADNIK BEZROBOTNEGO POWIATOWY URZĄD PRACY w KWIDZYNIE www.bip.pupkwidzyn.pl Rejestracja bezrobotnego Jakie dokumenty do rejestracji? Osoby bezrobotne mogą zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, ul. Wąska 1, w dniach 01 02 i 04 grudnia 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawowe zadania Urzędu Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001

Bardziej szczegółowo

Jesteś osobą bezrobotną?

Jesteś osobą bezrobotną? ABC bezrobotnego Jesteś osobą bezrobotną? Chcesz wiedzieć, jakie prawa i świadczenia przysługują Ci po ustaniu stosunku pracy? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Status bezrobotnego Możesz uzyskać status

Bardziej szczegółowo

Działalność Biura Prawnego w okresie istnienia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

Działalność Biura Prawnego w okresie istnienia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego Działalność Biura Prawnego w okresie istnienia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego Autorzy: Magdalena Woźniak Marcin Sroka Bożena Szilder Ewelina Żytniak Justyna Sekuła Podstawą działania urzędów pracy była

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie UCHWAŁA Nr 624/2014 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu w Krośnie Pracy Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu z dnia... REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2007r. (analiza roczna) Białogard luty 2008r. Informacja roczna

Bardziej szczegółowo

URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ W BIAŁYMSTOKU

URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ W BIAŁYMSTOKU URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ W BIAŁYMSTOKU UKS.DP IV-431-61/06 Tylko do użytku służbowego Egz. Nr 1 P R O T O K Ó Ł kontroli podatkowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w ramach prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 27 rok Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i powiat gdański.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo