SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 LUTEGO DO 11 MARCA 2008 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 LUTEGO DO 11 MARCA 2008 R."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 LUTEGO DO 11 MARCA 2008 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1. Wszczęto 9 postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy 2. Wydano 2 decyzje na przeniesienie i zmianę decyzji o warunkach zabudowy; 3. Wydano 2 opinie w sprawie zgodności wstępnych projektów podziału z ustaleniami planów zagospodarowania przestrzennego. 4. Wydano 2 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości 5. Wydano 24 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę 605 zł. 6. Wydano 4 zaświadczenia dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę 68 zł. 7. Wydano 5 decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości części sprzedanych nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna) na łączną kwotę ,90 zł. W tym: a) Szczepanów 3 decyzje b) Ciechów 1 decyzja c) miasto Środa Śląska 1 decyzja 8. W trakcie opracowania jest zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska 9. W trakcie opracowania są zmiany w mpzp miasta Środa Śląska. Zmiany dotyczą przeznaczenia terenu pod: a) budown. wielorodzinne - teren za MEPROZET-em b) targ., sport, komunikacja, zieleń teren za dworcem PKS 10. W trakcie opracowania jest mpzp Zakrzów. Zmiany dotyczą części obrębu bez planu. 11. W trakcie opracowania jest mpzp Rzeczyca. Termin realizacji przewidziany jest na II kw. 2008r. Zmiany dotyczą części obrębu bez planu. 12. W trakcie opracowania są zmiany w mpzp Stopnia Wodnego Malczyce. Zmiany dotyczą przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 13. Trwają prace projektowe nad mpzp dla 11 obrębów na północ od drogi krajowej 94. Wykonawcą jest biuro DASTUDIO z siedzibą we Wrocławiu. 14. Trwają prace projektowe nad mpzp dla 14 obrębów na południe od drogi krajowej 94. Wykonawcą jest Wojewódzkie Biuro Planów i Projektów z siedzibą w Jeleniej Górze. II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 1. W trybie bezprzetargowym sprzedano: a) nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną działką nr 705/3 (grunt przeznaczony do zagospodarowania zielenią), AM-1 o pow. 120 m 2 położoną we wsi Szczepanów na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej działką nr 318 stanowiącej własność Pani Danuty Filus, za kwotę 1595 zł.; b) nieruchomość gruntową oznaczoną działką nr 110/3, AM-22 o pow m 2 położoną przy ul. Świdnickiej w Środzie Śląskiej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego za kwotę 62290,76 zł brutto (w tym VAT 22% ,76 zł); 2. Do sprzedaży przygotowano następujące lokale na rzecz ich najemców (nie zawarto jeszcze aktów notarialnych): a) lokal mieszkalny nr 1 o pow. 58 m 2 położony na działce nr 116/2 w Środzie Śląskiej przy ul. Świdnickiej 38A o pow. 159 m 2 za kwotę zł; b) lokal mieszkalny nr 5 o pow. 45,60 m 2 położony na działce nr 55 w Środzie Śląskiej, przy ul. Kolejowej 4, o pow. 188 m 2 za kwotę ,31 zł;

2 c) lokal mieszkalny nr 5 o pow. 37,59 m 2 położony na działkach nr 74/3 i 74/4 w Środzie Śląskiej, przy ul. Św. Andrzeja 1 o pow. 163 m 2 za kwotę zł; d) lokal mieszkalny nr 2 o pow. 99,25 m 2 położony w miejscowości Proszków 52 na działkach nr 197 i 196/1 o pow. 558 m 2 za kwotę zł; 3. Sporządzono i wysłano do 21 dzierżawców zawiadomienia o podwyższeniu czynszu dzierżawnego w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w 2007 roku w stosunku do roku 2006 wyniósł 2,5 % 4. Wydano 2 zaświadczenia o spłacie ciężaru realnego. 5. Wydano 2 zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego. 6. Wydano 5 decyzji zatwierdzających podział działki; 7. Wszczęto 1 postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości. III. INWESTYCJE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 1. Realizowano następujące zadania: a) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Sikorskiego, Działkowej, Klonowej, Traugutta i Dębowej w Środzie Śląskiej. W ramach zadania zostanie wykonane mb kanalizacji sanitarnej, mb kanalizacji deszczowej, oraz 3 separatory na kanalizacji deszczowej. Po robotach kanalizacyjnych zostanie odtworzona nawierzchnia (po śladzie). Wartość zadania: ,47 zł. Wykonawca - Zakład Usług Różnych Horodecki z siedzibą w Środzie Śląskiej, ul. Topolowa 3. Termin wykonania: 30 września 2008r. Trwają roboty przy ulicy Sikorskiego. b) Przebudowa budynku po byłej szkole we Wrocisławicach i zmiana sposobu użytkowania na lokale mieszkalne i świetlicę. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe HEMIZ Spółka z o. o. z siedzibą w Prochowicach. Wartość zadania: ,31 zł (brutto). Zakończenie przebudowy przewidziano na r., przy czym zakończenie realizacji I. etapu obejmującego remont pomieszczeń świetlicy zakończy się r. Zakres rzeczowy obejmuje wszelkie roboty ogólnobudowlane (roboty murowe, podział na mieszkania, tynki, malowanie), wymianę pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie sieci c.o., instalacji elektrycznej, modernizację kotłowni węglowej, ocieplenie budynku i wykonanie elewacji. Zakończono wykonywanie instalacji elektrycznej oraz roboty murarskie. W trakcie są roboty tynkarskie, wykonywane są płytki na ścianach i na podłogach w łazienkach oraz w kuchniach. Rozprowadzana jest sieć c. o. w poszczególnych mieszkaniach. W pomieszczeniach przyszłej świetlicy przygotowywane są powierzchnie ścian do malowania. Zaawansowanie robót wynosi 70%. c) Remont świetlicy wiejskiej w Brodnie. Wykonawca: Spółdzielnia Rzemieślnicza ze Środy Śląskiej z siedzibą przy ulicy Mostowej 24. Wartość zadania: ,50 zł (brutto). Termin wykonania: 30 kwietnia Zakres rzeczowy: roboty tynkarskie, malarskie, wykonanie podłogi drewnianej na legarach na scenie, roboty cykliniarskie, okładzinowe - płytki ścienne i podłogowe, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, renowacja drzwi wejściowych zewnętrznych, regulacja schodów granitowych zewnętrznych, wykonanie remontu elewacji z pomalowaniem farbami sylikatowymi, wykonanie dobudowy sanitariatów, wykonanie instalacji wod kan oraz instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych. Pomalowano elewację oraz przygotowano powierzchnie ścian i sufitów do malowania. Zaawansowanie robót - 85%. d) Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej o wymiarach płyty: 31 m x 51 m przy Zespole Szkół w Rakoszycach. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe. HEMIZ Spółka z o. o. z siedzibą w Prochowicach. Wartość zadana: zł brutto. Termin wykonania: 30 kwietnia 2008 r. Zakres zadania obejmuje: nawiezienie ziemi i przygotowanie podłoża pod przyszłe boisko, wykonanie nawierzchni trawiastej, zamontowanie bramek do piłki nożnej, słupków (w tulejach) do tenisa ziemnego (w tulejach), słupków do piłki siatkowej (w tulejach), wykonanie linii. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne roboty zostały wstrzymane. e) Przebudowa ulic osiedlowych w Środzie Śląskiej tj. Flamandzkiej, Piastów Śląskich, Kopernika i Księżycowej. Wykonawca: Budromos Bis Tadeusz i Jacek Bieńkowski spółka jawna z siedzibą w Legnicy, ulica Słowicza 10. Wartość zadania: ,21 zł brutto.

3 Termin wykonania zadania: 30 maja 2008 r. Zakres rzeczowy: ul. Flamandzka: wykonanie kanalizacji deszczowej - rurociąg z rur PE fi 300 o długości 221,66 m i rurociąg z rur PE fi 200 o długości 49,65 m wykonanie studni rewizyjnych fi 1200 z rur betonowych 3 szt. wykonanie wpustów ulicznych BS średn. 450 mm 12 szt. wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem (gotowa mieszanka) o gr. 15 cm na istniejącej podbudowie na powierzchni 2855 mkw (jezdnia i wjazdy) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem (gotowa mieszanka) na powierzchni 882,5 mkw regulacja urządzeń obcych ul. Piastów Śląskich wykonanie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 3 szt. wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm. wraz ze wzmocnieniem istniejącej podbudowy na powierzchni 922 mkw wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowocementowej na powierzchni 399 m2 regulacja urządzeń obcych ul. Kopernika wykonanie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 5 szt. wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm. wraz ze wzmocnieniem istniejącej podbudowy na powierzchni 992 mkw regulacja urządzeń obcych ul. Księżycowa wykonanie kanalizacji deszczowej rurociąg z rur PE fi 300 o długości 80 m i rurociąg z rur PE fi 200 o długości 84,5 m wykonanie studni rewizyjnych fi szt. 5 wykonanie wpustów ulicznych BS 450 mm 6 szt. wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową tłuczniową i podbudową z kruszywa stabilizowanego cementem (gotowa mieszanka) na powierzchni 1990 mkw (jezdnia i zjazdy) wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową z kruszywa stabilizowanego cementem (gotowa mieszanka) na powierzchni 560 mkw regulacja urządzeń obcych kruszywa stabilizowanego cementem (gotowa mieszanka) na powierzchni 560 mkw regulacja urządzeń obcych Wykonano nawierzchnię drogi i chodników na ul. Piastów Śląskich, oraz na ulicy Flamandzkiej (od Piastów Śląskich do ul. Świdnickiej). Na pozostałej części ul.. Flamandzkiej została zrobiona stabilizacja. Trwają także prace na ulicy Księżycowej f) Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownia stałopalną w świetlicy w miejscowości Juszczyn. Wykonawca: Zakład Instalacyjno - Montażowy INSTALATOR z siedzibą w Środzie Śląskiej. Wartość zadania: ,21 zł brutto. Termin wykonania: 15 marca 2008r. Zakres prac obejmuje: montaż kotła c. o. o mocy 29 kw wraz z osprzętem, montaż pompy obiegowej, naczynia zbiorczego; wykonanie i montaż czopucha; wykonanie nowej instalacji wraz z grzejnikami. Roboty są na ukończeniu. g) Przebudowa ulicy Działkowej, Traugutta, Dębowej w Środzie Śląskiej. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe. HEMIZ Spółka z o. o. z siedzibą w Prochowicach. Wartość zadana: ,08 zł brutto. Termin wykonania: 30 września 2008 r. Zakres rzeczowy obejmuje: Działkowa roboty rozbiórkowe m³ roboty ziemne: nasypy m³, wykopy (korytowanie) m² wbudowanie krawężników betonowych m wbudowanie obrzeży betonowych m wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaniczne gr 20cm - 925,47 m²

4 wykonanie podbudowy stabilizowanej hydraulicznie cementem gr 12 cm ,45 wykonanie podbudowy stabilizowanej hydraulicznie silmentem gr 30 cm 3180 m² wykonanie nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na powierzchni m² regulacja urządzeń obcych (szt. 49) Traugutta i Dębowa roboty rozbiórkowe - 117,18 m³ roboty ziemne: wykopy (korytowanie) m² wbudowanie krawężników betonowych m wbudowanie obrzeży betonowych m wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaniczne gr 20cm m² wykonanie podbudowy stabilizowanej hydraulicznie silmentem gr 30 cm m² wykonanie nawierzchni jezdni i wjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na powierzchni 2160 m² regulacja urządzeń obcych (szt. 43) Wykonano korytowanie ulicy Traugutta oraz ułożono obrzeża. Ulica Traugutta będzie wykonana jako ciąg pieszo jezdny. W najbliższym czasie zostanie tam wykonana stabilizacja podłoża, a następnie zostanie rozpoczęte układanie nawierzchni z kostki betonowej. Następnie prace3 przeniosą się na ulicę Działkową (od strony ul. Kolejowej). Roboty rozpoczną się tam od wymiany krawężników. h) Wykonanie ogrzewania kominkowego w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Święte, Przedmoście i Ogrodnica. Wykonawca: P.P.U.H FIMEX z siedzibą w Bolkowicach. Wartość zadania: zł brutto. Termin wykonania: Zakres prac obejmuje: Święte - zakup i montaż systemu ogrzewania kominkowego (kominek z obudową) pomieszczeń świetlicy wraz z wykonaniem rozprowadzenia kanałami nawiewowymi Przedmoście - zakup i montaż systemu ogrzewania kominkowego (kominek z obudową) pomieszczeń świetlicy wraz z wykonaniem rozprowadzenia kanałami nawiewowymi Ogrodnica - zakup i montaż systemu ogrzewania kominkowego (kominek z obudową) pomieszczeń świetlicy wraz z wykonaniem rozprowadzenia kanałami nawiewowymi Obecnie kończą się roboty w Ogrodnicy. Wkrótce rozpoczną się prace w Przedmościu. 2. Zamówienia publiczne: Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Wartość umowna brutto w PLN Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew na terenie miasta i gminy Środa Śląska wydział prowadzący ROŚ Przetarg nieograniczony Ceny jednostkowe Termin zakończenia robót budowlanych/ usług lub dostaw Termin świadczenia usług: od r. do r. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych wydział prowadzący ORG Przetarg nieograniczony ,04 Termin świadczenia dostaw: od r. do r

5 Wykonanie robót zabezpieczających zgodnie z ekspertyzą o stanie budynku mieszkalnego przy ul. Świdnickiej 25 w Środzie Śląskiej wraz z wykonaniem oraz wymiana okien i drzwi wydział prowadzący WSL remontu dachu i elewacji Utrzymanie zieleni na terenie miasta Środa Śląska wydział prowadzący ROŚ Przetarg nieograniczony Przetarg nieograniczony ,07 Termin zakończenia robót budowlanych: r ,00 Termin świadczenia usług: od do r. Wykonanie nawierzchni ul. Kilińskiego w Środzie Śląskiej wydział prowadzący IZP Przetarg nieograniczony Wykonanie robót zabezpieczających Przetarg nieograniczony zgodnie z ekspertyzą o stanie budynku mieszkalnego przy ul. Da szyńskiego 32 w Środzie Ślaskiej wydział prowadzący WSL ,87 Termin zakończenia robót budowlanych: do r ,76 Termin zakończenia robót budowlanych: do r. Letnie utrzymanie ulic i chodników na terenie miasta Środa Śląska wydział prowadzący ROŚ Przetarg nieograniczony Ryczał miesięczny w wysokości ,88zł Termin świadczenia usług od do r. wykonanie remontu Gimnazjum w Środzie Śląskiej (m.in. adaptacja pomieszczeń szkolnych na gabinet dla higienistki, pokój dla informatyka, psychologa ) wydział prowadzący ZOPO Przetarg nieograniczony ,29 zł Termin wykonania remontu: do r. Postępowania w trakcie realizacji: a) wyłonienie rzeczoznawców celem dokonywania wycen: działek rolnych, nierolnych, budowlanych, lokali mieszkalnych i użytkowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Środzie Ślaskiej (termin składania ofert r.) b) wymiana wykładzin w Zespole Szkół w Szczepanowie (na pow. 413,41m 2) - (termin składania ofert r.) c) Wyłonienie rzeczoznawcy celem wykonania operatu szacunkowego wyceny nieruchomości niezabudowanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ( termin składania ofert r.) d) remont elewacji budynku Zespołu Szkół w Szczepanowie (zakres prac obejmuje min,: przygotowanie podłoża pod wyprawę - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ,57 mkw, gruntowanie i malowanie tynków zewnętrznych farbami silikonowymi ,03 m kw., wykonanie nowego pokrycia daszków z dachówki karpiówki 280,32 m kw, wymiana drzwi aluminiowych

6 wejściowych 8,57 m kw, + 3,15 m kw+03,15 m kw + 1,68 m kw, wykocie otworów i zamontowanie 2 okien - 6,80 m kw) ( termin składania ofert r.) e) dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Środzie Sląskiej ( termin składania ofert r.) f) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rakoszyce (kanalizacja sanitarna zbiorcza, przyłącza kanalizacji sanitarnej) i Kulin (kanalizacja sanitarna zbiorcza, przyłącza kanalizacji sanitarnej, kanalizacja tłoczna przesyłowa). Termin składania ofert r. g) wykonanie remontu dachu z dachówki karpiówki wraz z remontem elewacji frontowej i od podwórka oraz montażem instalacji domofonowej dla trzech odbiorców w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 28 w Środzie Śląskiej.( termin składania ofert r.) h) remont budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Ślaskiej: remont elewacji (przetarcie istniejących tynków zewnętrznych, malowanie tynków zewnętrznych farbami silikonowymi, wymiana okien, licowanie płytkami klinkierowymi ścian) wymiana schodów głównych (rozbiórka schodów istniejących, wykonanie schodów żelbetowy, okładziny schodów z granitu płomieniowanego o gr. 4 cm ( termin składania ofert r.) i) wykonanie remontu zabezpieczającego budynku mieszkalnego w Środzie Śląskiej przy ul. Kościuszki 38 wraz z remontem elewacji i wymianą pokrycia dachowego (termin składania ofert r.) j) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej przy ul. Długiej i Średzkiej w miejscowości Szczepanów (termin składania ofert r.) IV. FINANSE I BUDŻET 1. Wycofano 9 tytułów wykonawczych (spłaty zaległości w kasie Urzędu, odroczenia terminów płatności), 2. Wystawiono upomnienia w następującej ilości: a) podatek od nieruchomości osoby fizyczne 7, b) podatek od rolny 4, 3. Wystawiono tytuły wykonawcze w następującej ilości: a) podatek od nieruchomości osoby prawne 2, b) podatek od środków transportowych - 4, 4. Przyjęto informacje/deklaracje podatkowe w ilości: a) podatek od nieruchomości 21, b) podatek rolny - 20, c) podatek od środków transportowych - 4, 5. Wystawiono decyzje przypisowe/odpisowe w ilości: a) podatek od nieruchomości - 11, b) podatek rolny 17, c) podatek od środków transportowych 2, 6. Wydano zaświadczenia w następującej ilości: a) zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa rolnego - 31, b) zaświadczenie o niezaleganiu w podatku - 30, 7. Wszczęto postępowania odnośnie podań o umorzenie i/lub odroczenie podatku w ilości: a) podatek od nieruchomości - 6, b) podatek rolny 5, 8. Wystawiono wezwania w sprawie złożenia informacji podatkowej w ilości: a) podatek od nieruchomości - 19, b) podatek rolny 8, 9. Sprawozdawczość budżetowa za rok V. SPRAWY ORGANIZACYJNE 1. Na podstawie pism z Komendy Powiatowej Policji wezwano 4 osoby do Klubu Abstynenta Krokus w celu złożenia wyjaśnień przed Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

7 2. Wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na okres 4 lat: a) 1 zezwolenie do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo (typ alkoholu A), b) 2 zezwolenie powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) typ alkoholu B, c) 2 zezwolenie powyżej 18% zawartości alkoholu (typ alkoholu C). 3. Wydano jedną decyzję o wygaśnięciu zezwolenia A, B, C z powodu likwidacji punktu sprzedaży. VI. ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA 1. W związku z planowaną na dzień 21 marca 2008r konferencją. Gospodarka wodna w gminie Środa Śląska - stan obecny i perspektywy wysłano 70 zaproszeń i zlecono druk materiałów konferencyjnych. 2. Opracowano i zlecono druk folderu Posprzątaj po swoim psie, w związku z planowaną na dzień 21 marca akcją uświadamiającą i informującą o chorobach związanych z odchodami zwierzęcymi oraz zachowaniem porządku publicznego. 3. Wykonano sprawozdanie SG-01 za rok 2007 z dziedziny leśnictwa i ochrony środowiska. 4. Bieżąca kontrola czystości ulic i chodników na terenie miasta, ewentualne uwagi zgłaszane są do do firmy KOM-BŁYSK Sp z o. o. w celu ich usunięcia. 5. Po wszczęciu postępowania administracyjnego oraz przeprowadzeniu wizji terenowych wydano 17 decyzji na usunięcie drzew i krzewów. 6. Wykonano plan nasadzeń drzew i krzewów na rok Zlecono OSIR-owi Sp.z o. o. uporządkowanie Starego Koryta Średzkiej Wody 8. Rozesłano pisma do właścicieli działek, na których zlokalizowano dzikie wysypiska odpadów, z prośbą o ich uporządkowanie. 9. Zlecono wykonanie 30 szt. wkładów do koszy ulicznych. VII. SPRAWY LOKALOWE 1. Zawarto 3 ugody na spłatę zaległości czynszowych. Łączna kwota zaległości czynszowych rozkładanych na raty wyniosła zł. 2. Zarządzeniem Nr 37/2008 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia r. podwyższono stawki opłaty za umieszczenie znaków reklamowych na budynkach w gminnym zasobie mieszkaniowym. Dotychczasowe stawki podwyższono o 30% i np. opłata miesięczna za znak reklamowy w formie planszy informacyjno-reklamowej wynosić będzie 28 zł/m² + podatek VAT (22%). 3. Zgodnie z zapisami umownymi, współczynnikiem wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych, podwyższono stawki czynszu za najem lokali użytkowych w 15-tu gminnych lokalach użytkowych o 2,5%. 4. W zakresie remontów, oprócz drobnych remontów i napraw: a) zakończono remont dachu budynku przy ul. Kolejowej 20 w Środzie Śląskiej polegający na wymianie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej, częściowej wymianie i wzmocnieniu więźby dachowej oraz wymianie obróbek blacharskich; b) zakończono przegląd instalacji gazowych, w lokalach znajdujących się w zarządzanych budynkach, pod kątem bezpieczeństwa użytkowania; c) doposażono w łazienki i w. c. 3 lokale komunalne. VIII. PRZECIWDZIAŁANIE KRYZYSOM 1. Rozliczanie miesięcznych kart pracy samochodów pożarniczych (7 pojazdów). 2. Podjęcie niezbędnych działań w związku z wyrzuceniem przez nieznane osoby w dniu , na wysypisko śmieci w Wojczycach beczki z substancją trującą -trójchloroetylenem. 3. Przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu p. poż. znajdującego się w remizie OSP Cesarzowice w związku z włamaniem - celem ustalenia wysokości powstałej szkody. 4. Opracowanie zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Gminnego Zespołu

8 Zarządzania Kryzysowego, powołanego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Zespół jest organem pomocniczym Burmistrza w zapewnieniu wykonywania zadań z zarządzania kryzysowego. 5. Opracowanie Regulaminu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 6. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji uznającej poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny. 7. Opracowanie zarządzenie uchylającego zarządzenie Szefa OC Miasta i Gminy w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania oraz systemu wykrywania i alarmowania. 8. Zainstalowanie systemów alarmowych w 4 jednostkach OSP na terenie gminy Środa Śląska. 9. Opracowanie sprawozdania i procedur postępowania dot. zapobiegania negatywnym skutkom zimy. 10. Opracowanie planu ewakuacji ludności, zwierząt i mienia z miasta i gminy Środa Śląska na czas klęsk żywiołowych lub nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska. 11. Przeprowadzenie w dniu 4 marca 2008 r., wspólnie z przedstawicielem WKU Wrocław 2, oględzin rzeczy ruchomych pod kątem ich przydatności dla Sił Zbrojnych na wypadek podwyższenia gotowości obronnej oraz wojny. 12. Opracowanie ostrzeżeń o silnych wiatrach oraz umieszczenie komunikatu na stronie internetowej gminy. 13. Sporządzenie raportu w związku z silnymi wiatrami w dniach r. dla WCZK we Wrocławiu. 14. Pełnienie dyżurów telefonicznych w dniach , w związku z ostrzeżeniami z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu o silnych wiatrach. 15. Opracowanie wykazu osób (członków OSP Rakoszyce) kierowanych na badania okresowe. IX. SPRAWY OBYWATELSKIE Dokonano następujących czynności: a) zameldowano na pobyt stały 55 osób b) wymeldowano z pobytu stałego 9 osób c) wymeldowano z pobytu czasowego 11 osób d) zameldowano na pobyt czasowy 27 osób w tym 1 cudzoziemca e) przyjęto 19 zgłoszeń zameldowania czasowego mieszkańców naszej gminy na terenie innych gmin f) zarejestrowano 11 zgonów g) zarejestrowano 6 urodzeń h) zarejestrowano 7 małżeństw i) zarejestrowano 3 rozwody j) zarejestrowano 2 uznań dzieci przez biologicznych ojców k) przekazano 28 zawiadomień do WKU o zmianach adresowych dotyczących osób podlegających obowiązkowi wojskowemu l) złożono 6 wniosków o nadanie nr pesel dla noworodków m) wydano 130 zaświadczeń n) udzielono odpowiedzi na 30 wniosków o udostępnienie danych osobowych o) prowadzono 16 postępowań administracyjnych w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego z tego w 4 sprawach wydano decyzję administracyjną p) przyjęto 118 wniosków o wydanie dowodu osobistego q) wydano 466 dowodów osobistych X. URZĄD STANU CYWILNEGO 1. Zarejestrowano: a) 29 urodzeń b) 2 małżeństwa c) 17 zgonów 2. Wydano 330 odpisów z akt stanu cywilnego na wniosek osób fizycznych i prawnych

9 3. Kierownik USC jako organ decyzyjny I stopnia wydał decyzje administracyjne: a) 5 decyzji prostujących akty stanu cywilnego b) 1 decyzje wpisującą zagraniczny dokument do polskich ksiąg c) 1 decyzje skracającą termin zawarcia małżeństwa d) 1 decyzje o odtworzeniu akt stanu cywilnego e) 2 decyzje o zmianie nazwiska 4. Zrealizowano 2 wyroki sądowe, które odzwierciedlają nowy stan prawny w aktach stanu cywilnego danej osoby, w tym: a) 1 wyrok w sprawie rozwodu b) 1 postanowienie w sprawie uznania dziecka 5. Kierownik USC przyjął oświadczenia od osób fizycznych: a) 3 oświadczenia o uznaniu dziecka b) 9 zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego 6. Odnotowano w księgach stanu cywilnego: a) 30 przypisków, czyli informacji o zawartych ślubach, zgonach, rozwodach mających miejsce w innych Urzędach Stanu Cywilnego, a dotyczących osób zarejestrowanych w USC Środa Śląska b) 14 przypisków z zagranicznych USC dotyczących osób zarejestrowanych w poniemieckich księgach stanu cywilnego znajdujących się w archiwum USC Środa Śląska. 7. Wysłano 56 powiadomień do Biur Ewidencji Ludności oraz innych USC na terenie całego kraju o urodzeniu, małżeństwie lub zgonie mających miejsce w USC Środa Śląska. 8. Naniesiono do bazy danych 712 aktów stanu cywilnego. XI. OŚWIATA 1. Ogłoszono konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Ciechowie i kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rakoszycach. Termin składania ofert do 15 kwietnia 2008 r. 2. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie złożono wniosek o dofinansowanie, ze środków PFRON, budowy chodnika łączącego parking z wejściem głównym Zespołu Szkół w Szczepanowie. W zakresie inwestycji znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych. 3. Po analizie możliwości finansowych, wspólnie z dyrektorami szkół i przedszkoli, opracowano zasady podwyżki dla pracowników obsługi szkół i przedszkoli. Podwyżka zostanie wprowadzona do końca marca 2008 r., z wyrównaniem od 1 stycznia 2008 r. Średni wzrost wynagrodzeń w poszczególnych placówkach wynosi od 9% do 14%. 4. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przeprowadziło wizytację w Przedszkolu nr 2 w Środzie Śląskiej. Równocześnie trwa ocena pracy dyrektora tej placówki - Pani Grażyny Kubery. 5. Z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej pozyskano dofinansowanie na okres 4 miesięcy dla 6 pracowników w ramach prac interwencyjnych (opiekunowie w autobusach szkolnych). 6. Opracowano, wspólnie z dyrektorami szkół i przedszkoli, projekt zmian wykorzystania środków przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Aktualnie projekt nowego regulaminu jest opiniowany przez związki zawodowe. XII. KULTURA 1. Lalkowe Warsztaty teatralne - spektakl teatralny Teatru Wielkie Koło dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych ( r.) 2. Don Chichot - film animowany dla dzieci prod hiszpańskiej ( r.) 3. Randka z Walentym - program muzyczno kabaretowy z udziałem Małgorzaty Boguckiej i Renaty Proskiej oraz muzyków Teatru Wielkie Koło, w których wykonaniu wysłuchaliśmy koncertu Mantratrans ( r.) 4. Don Chichot - film animowany dla dzieci prod hiszpańskiej ( r.) 5. Miłość w czasach zarazy - romans dla dorosłych ( r.) 6. Wieczór Poezji Tolka Boguckiego z udziałem wykonawców gościnnie występujących tj.

10 Artura Boguckiego, Andrzeja Węgierskiego, Mirosława Chołdy, Andrzeja Kopacza, Zbigniewa Bobera, Rajmunda Proskiego, Anny Basińskiej oraz Małgorzaty Boguckiej i Renaty Proskiej. ( r.) 7. Jeszcze raz - komedia romantyczna. ( r.) 8. Nasze Światy wernisaż i wystawa sztuki absolwentów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu Honoraty i Rafała Werszlerów. ( r.) 9. Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów Szkół Podstawowych, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa Nr 3 w Środzie Śląskiej ( r.) 10. Z MUZYKĄ I MEDYCYNĄ - spotkanie członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z udziałem zespołu wokalnego DK Onomatopeja. ( r) 11. Ranczo Wilkowyje - polska komedia obyczajowa ( r.) 12. Publiczna debata na temat wspierania przedsiębiorczości Romów ( r) 13. Babskie Gadanie - program muzyczno kabaretowy z udziałem Małgorzaty Boguckiej i Renaty Proskiej oraz gościnnie Artur Bogucki i Przemysław Przesławski z oprawą muzyczną w wykonaniu średzkiej kapeli Biesiadni ( r.) 14. "Magiczna Kostka film animowany dla dzieci ( r.) 15. Michael Clayton - dramat prod. USA ( r.) 16. Babskie Gadanie - program muzyczno kabaretowy z udziałem Małgorzaty Boguckiej i Renaty Proskiej oraz gościnnie Artur Bogucki i Przemysław Przesławski z oprawą muzyczną w wykonaniu średzkiej kapeli Biesiadni dla Koła Gospodyń w Rakoszycach. ( r.) 17. Magiczna Kostka film animowany dla dzieci z Przedszkola w Miękini ( r.) Ponadto w omawianym okresie odbywały się zajęcia dla dzieci spędzających ferie w mieście oraz zajęcia w ogniskach muzycznych, baletowych, plastycznych, sekcji modelarskiej, sekcji gier umysłowych, zajęcia wokalne oraz kurs tańca towarzyskiego i języka angielskiego. W omawianym okresie łącznie w imprezach DK uczestniczyło ok osób. XIII. CZYTELNICTWO 1. W okresie od do r. w Dziale Dziecięcym BP odbyły się zajęcia dla dzieci Biblioteczne Feriowanie : r. Zimowy pejzaż głośne czytanie bajek, zajęcia plastyczne i zabawy ruchowe dla dzieci. Ilość uczestników 15 osób r. Walentynkowy zawrót głowy czytanie wierszy o miłości, wykonywanie kartek walentynkowych przez dzieci. Ilość uczestników 10 osób r. Jak to zima prace plastyczne wykonywanie maskotek przez dzieci oraz zajęcia kulinarne, przygotowywanie sałatek. Ilość uczestników 12 osób r. Pocztówki z ferii prace plastyczne wykonanie pocztówek przez dzieci. Ilość uczestników 13 osób r. Budowanie zabawy plastyczne dla dzieci. Ilość uczestników 10 osób r. - Zwierzaczki prace plastyczne wykonanie pacynek przez dzieci. Ilość uczestników 15 osób r. Walentynkowy Konkurs Recytatorski impreza czytelnicza dla dzieci i młodzieży zorganizowana w Dziale Dziecięcym BP. Do konkursu przystąpiło 28 osób. Ogólnie w imprezie udział wzięło 60 osób r. Szary obrazek, czyli jak zrozumieć rysunki dziecka szkolenie z elementami psychologii, biblioterapii i pedagogiki zabawy dla bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu średzkiego. Spotkanie odbyło się w ramach kwartalnych konferencji bibliotekarzy z powiatu średzkiego. Szkolenie prowadziła Anna Tkaczyk r. ogłoszenie konkursu plastycznego dla dzieci Wielkanocne Jajeczko (termin składania prac do r. w Dziale Dziecięcym, rozstrzygniecie konkursu r.) r. ogłoszenie konkursu czytelniczego Życie i twórczość Andersena (termin składania prac do r., rozstrzygniecie konkursu r.).

11 r. ogłoszenie konkursu plastycznego dla dzieci Baśniowy Świat Andersena (termin składania prac do r., rozstrzygniecie konkursu r.) r. lekcja biblioteczna dla klasy II A ze Szkoły podstawowej w Środzie Śląskiej. Wykonanie ozdób świątecznych przez dzieci. Ilość uczestników 20 osób r. w Dziale Dziecięcym BP odbyło się spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim, pisarzem, w formie projekcji i prezentacji multimedialnej. W spotkaniu udział wzięła młodzież gimnazjalna. Ilość uczestników 40 osób r. lekcja biblioteczna dla klasy III F ze Szkoły Podstawowej w Środzie Śląskiej. Wykonanie ozdób świątecznych przez dzieci. Ilość uczestników 17 osób. 16. Od r. przygotowanie programu imprez czytelniczych Wokół Andersena organizowanych przez BP w dniach r. z okazji rocznicy urodzin Hansa Christiana Andersena. 17. Od r. przygotowanie programu i prac związanych z imprezą czytelniczą Noc z Andersenem organizowaną w Dziale Dziecięcym BP w dniach r. 18. W okresie sprawozdawczym bibliotekę odwiedziło łącznie 1420 czytelników, wypożyczono ogółem 3095 woluminów i udzielono 559 informacji na miejscu, w tym: Wypożyczalnię dla Dorosłych odwiedziło 915 osób, wypożyczono 1865 woluminów. Dział Dziecięcy odwiedziło 264 osoby, wypożyczono 389 woluminów, czytelnię dla dzieci odwiedziło 181 czytelników, wypożyczono 375 woluminów, udzielono 375 informacji. Czytelnię dla Dorosłych odwiedziło 181 czytelników, wypożyczono 466 woluminów, udzielono 184 informacje. 19. Wystawki związane z rocznicami historyczno-literackimi propagujące czytelnictwo (wybór): a) Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego b) Europejski Dzień Ofiar Przestępstw c) Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją d) 3.03 Międzynarodowy Dzień Pisarzy e) 8.03 Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świecie XIV. SPORT I REKREACJA 1. W ramach Ferii na sportowo Ośrodek przeprowadził zajęcia w następujących dyscyplinach: piłka siatkowa, piłka nożna, tenis stołowy lutego Ośrodek był współorganizatorem Olimpiady sportowej dla dzieci i młodzieży lutego Ośrodek był współorganizatorem V Mistrzostw Radnych Dolnego Śląska w Halowej Piłce Nożnej lutego Ośrodek był organizatorem wyjazdu młodzieży ze Środy Śląskiej na Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Halowej Piłce Nożnej w Kutnie marca Ośrodek był współorganizatorem Halowego Turnieju Piłki Nożnej młodzików w ramach IX Dolnośląskich Igrzysk LZS i mieszkańców wsi marca Ośrodek był współorganizatorem udziału młodzieży w Wojewódzkiej Spartakiadzie Rekreacyjnej w tenisie stołowym w Strzelinie marca Ośrodek był współorganizatorem ministranckich rozgrywek piłki koszykowej. XV. POMOC SPOŁECZNA I. Dodatki mieszkaniowe: Wydano 19 decyzji administracyjne (pozytywnych 17, odmownych 2). Dodatki mieszkaniowe pobrało 95 osób, na kwotę ,17 zł. II. Świadczenia rodzinne: 1. Realizację zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przedstawia tabela poniżej: lp wyszczególnienie Liczba osób Liczba świadczeń Kwota 1 Zasiłek rodzinny ,00 2 Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym z tytułu:

12 lp wyszczególnienie Liczba osób Liczba świadczeń Kwota 1 Urodzenia dziecka ,00 2 Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego ,00 3 Samotnego wychowywania dziecka ,00 4 Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia ,00 5 Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia ,00 6 Rozpoczęcia roku szkolnego Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkaniadojazdy 8 Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania -internat , ,00 9 Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej ,00 2. Świadczenia opiekuńcze: lp wyszczególnienie Liczba osób Liczba świadczeń Kwota 1 Zasiłek pielęgnacyjny ,00 2 Świadczenie pielęgnacyjne ,00 W tym: Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacana jest od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne tj. 32,5 % od kwoty 420 zł. czyli 136,50 zł ,00 III. Zaliczka alimentacyjna: lp wyszczególnienie Liczba osób Liczba zaliczek kwota 1 wypłacone zaliczki alimentacyjne ,00 Wydatki na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka: lp wyszczególnienie Liczba osób Liczba świadczeń kwota 1 Jednorazowa zapomoga ,00 Na ww. świadczenia w lutym 2008 r. wydano kwotę ,00 zł. IV. Pomoc społeczna 1. W lutym 2008r. wpłynęło 69 wniosków o udzielenie świadczeń w formie zasiłków pieniężnych i w naturze, opłacanie posiłków dla dzieci w szkołach, świadczenie usług opiekuńczych. 2. Wydano 85 decyzji administracyjnych 3. Usługi opiekuńcze 14 osób objętych pomocą, w tym 12 osób samotnych, 2 osoby zamieszkałe z rodziną 4. Zasiłki celowe i w naturze: Rodzaj pomocy Liczba osób, którym przyznano świadczenie kwota żywność ,00

13 Rodzaj pomocy Liczba osób, którym przyznano świadczenie kwota odzież,obuwie 2 700,00 leki ,00 energia 1 200,00 Specjalne zasiłki celowe (leki) ,00 Opał z dowozem do domu ,00 zasiłki okresowe ,00 Razem , Zakup Usług w Domu Pomocy Społecznej: 7 osób (kwota ,53 zł.) 6. Dożywianiem objętych jest 202 dzieci ze 103 rodzin: Szkoła Podstawowa w Środzie Śląskiej Gimnazjum w Środzie Śląskiej Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Środzie Śląskiej Szkoła Podstawowa w Krynicznie Zespół Szkół w Szczepanowie Zespół Szkół w Ciechowie Zespół Szkół w Rakoszycach Szkoła Podstawowa we Wrocławiu ZSZ w Środzie Śląskiej Przedszkole w Ciechowie Zespół Żłobkowo - Przedszkolny w Środzie Śląskiej Przedszkole Środa Śląska Pod Topolą Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek - 75 dzieci - 17 dzieci - 12 dzieci - 19 dzieci - 29 dzieci - 17 dzieci - 11 dzieci - 3 dzieci - 6 dzieci - 4 dzieci - 5 dzieci - 3 dzieci - 1 dziecko Z pomocy w formie dożywiania zrezygnowało 11 rodzin w tym 12 dzieci 7. W ramach zadań zleconych udzielono pomocy w formie: rodzaj pomocy Liczba osób, którym przyznano świadczenie kwota Zasiłki stałe ,00 Zasiłki okresowe ,00 Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały tj. 9% od wypłaconego zasiłku stałego składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne ,00 227,00

14 8. 3 osoby skorzystały z usług opiekuńczych, specjalistycznych (w tym 2 osoby samotne, 1 osoba zamieszkała z rodziną) 9. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania wypłacono dla 1 osoby na kwotę 300,00 zł. XVI. PROMOCJA 1. Przygotowanie i złożenie w Urzędzie Wojewódzki sprawozdania końcowego z realizacji projektu pn.: Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-biblioteka. 2. Przygotowanie wniosku o płatność na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-biblioteka. 3. Przygotowanie materiałów informacyjnych do opracowania spotu reklamowego terenów pod budownictwo wielorodzinne w Środzie Śląskiej w TVP 3 Wrocław spotkań z dyrektorami Publicznych i Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Laboratoriów Diagnostycznych opracowanie informatora dotyczącego opieki zdrowotnej na terenie gminy Środa Śląska. 5. Opracowanie informacji dla PAIZ na potrzeby spotkania z inwestorem - teren inwestycyjny Komorniki Święte. 6. Przygotowanie do druku wierszy (150 szt.) autorstwa Krystyny Semczyk 7. Rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji. 8. Przygotowanie tekstów i materiałów do Rolanda, Wrocławianina i Kuriera 9. Aktualizacja strony www. 10. Serwis internetowy Środy Śląskiej na 5. miejscu na Dolnym Śląsku. Tak wynika z kompleksowej analizy gminnych serwisów internetowych, której wyniki zostały ogłoszone podczas IX Dolnośląskiego Forum Samorządu Terytorialnego w Kudowie Zdroju. Wyprzedziły nas jedynie Wrocław, Legnica, Oborniki Śląskie i Lubin. 11. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej: a) dokonano 19 wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, b) dokonano 8 zmian w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji, c) wydano 13 decyzji o likwidacji działalności gospodarczej, d) wydano 20 wypisów z ewidencji działalności gospodarczej

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 STYCZNIA DO 11 LUTEGO 2008 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 STYCZNIA DO 11 LUTEGO 2008 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 STYCZNIA DO 11 LUTEGO 2008 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1. Wszczęto: a) 7 postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA Środa Wielkopolska, dnia 26 kwietnia 2010 roku BB.0055-3/10 SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA W dniu 07.04.2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę placu postojowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych

Wykaz kart informacyjnych Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawieranie małżeństwa. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą. 3 Decyzja

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLIII/191/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku Zarządzenie Nr I/343/2005 w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług najczęściej świadczonych w Urzędzie Gminy Frysztak oraz zasad jego aktualizacji. Działając na podstawie art.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. DOCHODY - plan na 2008 rok Dz. Rozdz. Wykonanie za 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2007r. m-cy 2007r. PLAN 2008r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2008 rok 010

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Planowany budżet Gminy Bojadła na rok 2013 uchwalony Uchwałą Nr XXXV/197/13 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. określał: dochody

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2013

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2013 Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2013 Plan dochodów budżetowych na 2013 rok uchwalony

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przebudowę ul. Łąkowej w Polanicy- Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przebudowę ul. Łąkowej w Polanicy- Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 rok I. Dochody budżetu gminy Plan dochodów budżetowych Gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

DOCHODY DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO DOCHODY Do sporządzenia opracowania projektu budżetu na 2011r. przyjęto następujące wskaźniki: Podatki i inne opłaty poza targowiskami i umowami z których wynika inny wskaźnik wzrostu - wzrost o 2,3% Opłaty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował zadania zlecone i własne, w ramach których udzielana była pomoc pieniężna,

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2015 ROK

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2015 ROK Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/15/215 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 215r. WYDATKI BUDŻETOWE NA 215 ROK Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Kwota 1 Rolnictwo i łowiectwo 56. 11

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi REJESTRY I EWIDENCJE dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Udostępnianie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Pozostała działalność 208.123,00 208.121,88 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.275.792,00 1.429.413,17

Pozostała działalność 208.123,00 208.121,88 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.275.792,00 1.429.413,17 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok Dział Rozdział Dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2009 roku Nazwa Kwota planu (zł) Wykonanie (zł) % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

P R O G N O Z O W A N E D O C H O D Y

P R O G N O Z O W A N E D O C H O D Y P R O G N O Z O W A N E D O C H O D Y Załącznik nr 1 (zł) Dz. Nazwa Kwota-Plan Wyszczególnienie 2002 r. 1 2 3 4 DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 300 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2014 roku WYDZIAŁ INWESTYCJI. Dział 600 Transport i łączność 60 000 + 32 000

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2014 roku WYDZIAŁ INWESTYCJI. Dział 600 Transport i łączność 60 000 + 32 000 Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 458/1243/14 z dnia 2.09.2014r. Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2014 roku WYDZIAŁ INWESTYCJI OGÓŁEM: 3 125 000 + 50 000 + 362 086

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY

POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY PLAN REMONTÓW NA ROK 2014 Tabelaryczny wykaz robót POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY I. Roboty instalacyjne 295 000,00 II. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody oraz 50 000,00 instalacji wodociągowej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok I. Dochody budżetu gminy Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok Plan dochodów budżetowych Gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

II. CZĘŚĆ OPISOWA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

II. CZĘŚĆ OPISOWA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014 II. CZĘŚĆ OPISOWA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014 Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi - 60 898 529 88 zł. Na ogólną kwotę wydatków składają się : 1. Wydatki bieżące ogólne - 43 118 783

Bardziej szczegółowo

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Nr 23/2013 z dnia 12.08.2013 r. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku Budżet Miasta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRZELIN W 2006 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRZELIN W 2006 ROKU 1 INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRZELIN W 2006 ROKU Gmina Strzelin w 2005 r przystąpiła do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST- PARK tworząc podstrefę Strzelin, która umożliwiła pozyskanie

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2015 r.

Budżet Gminy Czernikowo na 2015 r. Budżet Gminy Czernikowo na 2015 r. D O C H O D Y p.w.2014r 30.760.000 plan na 2015r 36.951.957 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 861.000 są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 5.000 dotacja na częściowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/250/14 RADY GMINY BOBROWICE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIV/250/14 RADY GMINY BOBROWICE. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXIV/250/14 RADY GMINY BOBROWICE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bobrowice na lata 2014-2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2012

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2012 Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi z dnia 27 marca 2013 roku OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2012 Plan dochodów budżetowych na 2012 rok uchwalony

Bardziej szczegółowo

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach.

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gądowie. W sierpniu 2011r rozpoczęto prace remontowe. Roboty obejmowały: remont dachu, wzmocnienie ścian konstrukcyjnych budynku i remont sanitariatów. Pomoc finansowa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 11 października 2013 r.

Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 11 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU z dnia 11 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i. Dział 600 Transport i łączność

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i. Dział 600 Transport i łączność DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE Wydatki bieżące ogółem Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01030 Izby rolnicze 352.250.907 zł 50 zł 50 zł Planowane wydatki stanowią wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88 Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY czyli informacje o budżecie G m i n y Z D Z I E S Z O W I C E w 2 0 1 5 r o k u Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Dochody Gminy Zdzieszowice: 42.176.668 zł Dochody

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. 1. Remont chodnika na ul. Szkolnej. Środki własne Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w kwocie 37.091,45 zł.

INWESTYCJE 2013. 1. Remont chodnika na ul. Szkolnej. Środki własne Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w kwocie 37.091,45 zł. INWESTYCJE 2013 Luty 1. W lutym zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego dotyczącą udzielenia Gminie Grabów nad Prosną dotacji celowej w kwocie 187.500,00 zł na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/21/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/21/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Przebudowa układu komunikacyjnego w obszarze tzw. Starego Miasta. 600 60016 Przebudowa ulicy Nowej opracowanie projektu technicznego 70 000

Przebudowa układu komunikacyjnego w obszarze tzw. Starego Miasta. 600 60016 Przebudowa ulicy Nowej opracowanie projektu technicznego 70 000 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/40/07 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 22 lutego 2007 roku WYKAZ INWESTYCJI ORAZ WYSOKOŚĆ WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 ROKU (W ZŁ) Plan budżetu

Bardziej szczegółowo

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych.

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Chorzów z dnia...2014 r. I Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy 1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Terytorialny zasięg działania Ośrodka: Miasto Milanówek

Terytorialny zasięg działania Ośrodka: Miasto Milanówek OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 05-822 Milanówek, ul. Fiderkiewicza 41 tel. (022) 724 97 92, 755 86 35 tel/fax (022) 724 97 92, 724 90 83 e-mail : ops@ops.milanowek.pl Terytorialny zasięg działania Ośrodka:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE W OKRESIE 1.O1-31.12.2006

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE W OKRESIE 1.O1-31.12.2006 SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE W OKRESIE 1.O1-31.12.2006 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie jest jednostką organizacyjną Gminy Szemud powołaną do realizacji

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 25 września 2015 r. Poz. 2034 UCHWAŁA NR XV/66/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 17 września 2015 r.

Opole, dnia 25 września 2015 r. Poz. 2034 UCHWAŁA NR XV/66/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 17 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 25 września 2015 r. Poz. 2034 UCHWAŁA NR XV/66/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZEMIERNIKI na dzień 31.12.2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZEMIERNIKI na dzień 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 5/2015 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 23 marca 2015 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZEMIERNIKI na dzień 31.12.2014 r. Grunty i lasy Stan gruntów skomunalizowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/30/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE. z dnia 29 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/30/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE. z dnia 29 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/30/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/93/213 Rady Miasta Kielce z dnia 7 listopada 213r. Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł w zł OGÓŁEM 1 68 216 1 825 649 Dochody majątkowe 577 233

Bardziej szczegółowo

REJESTR KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI

REJESTR KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI REJESTR KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI 1 L.p. Nazwa świadczonej usługi Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za merytoryczną aktualizację Referat Spraw Obywatelskich karty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2006 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2006 r. Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2006 roku Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2006 r. DOCHODY

Bardziej szczegółowo

RAZEM 37.638.607,64 36.952.579,19 98,18

RAZEM 37.638.607,64 36.952.579,19 98,18 PLAN WYKONANIE % WYKONANIA DOCHODY BIEŻĄCE 29.792.088,21 29.636.528,52 99,48 DOCHODY MAJĄTKOWE 7.846.519,43 7.316.050,67 93,24 RAZEM 37.638.607,64 36.952.579,19 98,18 WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE %

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.105.2013 Burmistrza Ozimka z dnia 30 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.105.2013 Burmistrza Ozimka z dnia 30 września 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.105.2013 Burmistrza Ozimka z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO. 0050.61.2013

Bardziej szczegółowo

XII. INWESTYCJE. 12.1. Nakłady finansowe na realizację najwaŝniejszych inwestycji w latach 2004-2006

XII. INWESTYCJE. 12.1. Nakłady finansowe na realizację najwaŝniejszych inwestycji w latach 2004-2006 59 XII. INWESTYCJE 12.1. Nakłady finansowe na realizację najwaŝniejszych inwestycji w latach 2004-2006 Zgodnie z przyjętymi załoŝeniami w strategii rozwoju gminy, planie rozwoju lokalnego oraz kolejnych

Bardziej szczegółowo