Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem"

Transkrypt

1 Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnego z wymaganiami norm: PN EN ISO 9001 : 2001 PN - EN ISO : 2005 Zatwierdził: Dnia: Wydanie1/Kopia 0 Kamrowski Janusz

2 1/14 1. Zakres obowiązywania Księgi Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem Niniejsza Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem obowiązuje w Zakładzie Kowalstwa Artystycznego Zbigniew Felski, zlokalizowanego w Brusach przy ul. Młyńskiej 23 i obejmuje procesy realizowane w: kuźni, szlifierni, spawalni, hali maszyn, hali z laserem, oczyszczalni strumieniowo-ciernej, lakierni proszkowej, pakowalni i biurach. Nie zastosowano wyłączeń wymagań PN-EN ISO 9001:2001 oraz PN-EN ISO 14001: Definicje Stosowany w Księdze Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, procedurach i instrukcjach termin system zarządzania jakością i środowiskiem należy rozumieć jako zintegrowany System Zarządzania Jakością i System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz PN-EN ISO 14001: Stosowane skróty KAZF = Zakład Kowalstwa Artystycznego Zbigniew Felski w Brusach ISO = PN-EN ISO 14001:2005 ISO 9001 = PN-EN ISO 9001:2001 SZJiŚ = System Zarządzania Jakością i Środowiskiem. 4. Przewodnik dla systemu zarządzania jakością i środowiskiem 4.1 Wymagania ogólne; Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja. Niniejsza księga systemu zarządzania jakością i środowiskiem opisuje, w jaki sposób w KAZF został wdrożony i jest utrzymywany system zarządzania jakością i środowiskiem spełniając wymagania normy ISO-14001:2004 i ISO 9001:2000 Zapewnia, że: - wyroby i obsługa klienta oferowane przez zakład spełniają wymagania w/w norm międzynarodowych i specyfikacji. - zidentyfikowano procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością i środowiskiem w zakładzie. - określono przebieg tych procesów, ich kryteria i wzajemne oddziaływanie. - zapewniono zasoby i informację do przebiegu, monitorowania, analizowania procesów i ich ciągłego doskonalenia. - zostały określone uprawnienia, odpowiedzialność i zakomunikowane załodze. 4.2 Polityka zarządzania jakością i środowiskiem; Zaangażowanie kierownictwa, doskonalenie. Najwyższe kierownictwo jest zaangażowane w tworzenie i wdrażanie systemu zarządzania jakością i środowiskiem oraz bierze udział w ciągłym doskonaleniu jego skuteczności. Skuteczność zarządzania jakością i środowiskiem jest ciągle doskonalona poprzez wykorzystanie polityki, celów, wyników auditów, analizy danych, działań korygujących i zapobiegawczych, a także przeglądu zarządzania.

3 2/14 KOWALSTWO ARTYSTYCZNE ZBIGNIEW FELSKI BRUSY Brusy r. Polityka Zarządzania Jakością i Środowiskiem Zakładu Kowalstwa Artystycznego Zbigniewa Felskiego. Zakład zajmuje się produkcją kilkuset różnych wyrobów ze stali na drodze obróbki mechanicznej i cieplnej. Nasza działalność związana jest przede wszystkim z takimi procesami jak: grzanie w palenisku kuziennym, spawanie, cięcie laserem, malowanie proszkowe, czyszczenie elementów stalowych oraz z procesami pomocniczymi: ogrzewaniem opartym na kotłowni olejowej, gospodarce olejami, gospodarce odpadami i transportem. Wśród wyrobów znaczną pozycję zajmują zestawy kominkowe, elementy ogrodzeniowe, kraty, balustrady, pergole, itp. Kierownictwo firmy zobowiązuje się do zaspakajania oczekiwań i potrzeb klientów poprzez wytwarzanie i sprzedaż wyrobów o wymaganej jakości a także respektowania prawa o ochronie środowiska. Naszą intencją jest ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością i środowiskiem mające na celu stałe podnoszenie poziomu zadowolenia klienta z jakości naszych wyrobów i zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. W związku z tym podejmujemy systematyczne działania zmierzające do: ulepszenia technologii w celu poprawy jakości i zminimalizowania emisji: hałasu, pyłów, itp. podniesienia świadomości projakościowej i proekologicznej pracowników i firm współpracujących. minimalizacji odpadów i prawidłowej gospodarki nimi, zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, Działalność naszego zakładu będzie ukierunkowana na ciągłe doskonalenie systemu zarządzania i zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska. Na realizację celów i rozwój Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zapewniamy odpowiednie środki. Zbigniew Felski Właściciel

4 3/ Planowanie Aspekty środowiskowe; Orientacja na klienta, określenie i przegląd wymagań dotyczących wyrobu. Pierwotna identyfikacja aspektów środowiskowych związanych z działalnością i wyrobami KAF miała miejsce podczas wstępnego przeglądu środowiskowego przeprowadzonego w II i III kwartale 2001 roku na etapie wdrażania systemu zarządzania środowiskowego. W trakcie wstępnego przeglądu środowiskowego zidentyfikowano procesy, wyroby i usługi związane z działalnością KAF, które mają lub mogą mieć wpływ na środowisko. Dla zidentyfikowanych procesów, wyrobów i usług określono aspekty środowiskowe oraz oddziaływania na środowisko. Informacje te zostały zestawione w Rejestrze Aspektów Środowiskowych (Z 01/P 01 KA). Wszystkie zidentyfikowane aspekty środowiskowe poddaje się ocenie mającej na celu wyselekcjonowanie znaczących aspektów środowiskowych. Sposób oceny znaczenia aspektów środowiskowych polega na ocenie oddziaływania na środowisko związanego z danym aspektem oraz ocenie oddziaływania na ogólną sytuację firmy. Obydwa te kryteria mieszczą się w przyjętym kryterium prawnym, wg którego określa się, czy dane oddziaływanie/dany aspekt regulowane jest przez przepisy ochrony środowiska i wiążą się z tym dla zakładu jakieś problemy. Ponadto przyjęto kryterium czysto środowiskowe oceniając zagrożenie środowiskowe oraz kryterium czysto biznesowe oceniając koszty związane z aspektem/oddziaływaniem. Przyjmując skalę oceny od 1 do 3, wynik oceny umieszcza się w tabeli Rejestrze oceny aspektów środowiskowych (Z 02/P 01 KA). Kryterium oceny: 3 wówczas gdy jest regulowany przez przepisy prawa, 2 wówczas gdy jest opatrzony umowami, 1 pozostałe, Aspekt uznawany jest za znaczący wówczas, gdy: jest regulowany przez przepisy prawne lub iloczyn punktów w ocenie jest większy lub równy 8. Aktualizacja Rejestru aspektów środowiskowych i Rejestru oceny aspektów środowiskowych jest dokonywana podczas: a) zakupu nowego surowca, b) zmiany procesu technologicznego, c) wdrożenia nowego wyrobu, d) wejścia w życie nowych przepisów prawnych, e) zakupu nowych maszyn i urządzeń, f) co najmniej raz w roku a także w związku ze spostrzeżeniami z inspekcji uprawnionych organów i auditów systemu zarządzania jakością i środowiskiem oraz w związku z planowanymi działaniami inwestycyjnymi. Najwyższe kierownictwo zapewnia, że wymagania klienta zostały określone, udokumentowane i są spełniane w celu zwiększenia zadowolenia klienta, a także są zgodne z wymaganiami ustawowymi i przepisami dotyczącymi wyrobu. Zakład przeprowadza przeglądy każdej oferty, umowy lub zamówienia, aby zapewnić, że zostaną prawidłowo zinterpretowane, a przyjęte zostają tylko te oferty, zamówienia, które mogą być zrealizowane i spełnią wszystkie wymagania klienta. Odpowiedzialność za prowadzenie i aktualizację Rejestru aspektów środowiskowych i Rejestru oceny aspektów środowiskowych spoczywa na Administratorze SZJiŚ.

5 4/ Wymagania prawne i inne Przez wymagania prawne i inne rozumie się: a) Ogólnie obowiązujące w Polsce środowiskowe i jakościowe wymagania prawne, np: umowy międzynarodowe (ratyfikowane przez parlament), ustawy (uchwalane przez parlament), rozporządzenia (wydawane przez odpowiednich ministrów), zarządzenia (wydawane przez dyrektorów urzędów centralnych). Wszystkie te wymagania publikowane są w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim. b) Przepisy obowiązujące w danym regionie lub gminie. Są to przede wszystkim: rozporządzenia wojewody publikowane w dzienniku urzędowym wojewody, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dostępny w urzędzie gminy, uchwały gminy dostępne w gminie. c) Indywidualne wymagania określone w odpowiednich decyzjach administracyjnych w tym m.in. w: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji ustalającej rodzaje i ilości pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza, pozwoleniu wodnoprawnym, zezwoleniach lub uzgodnieniach związanych z gospodarką odpadami. d) Pozostałe wymagania mające kontekst środowiskowy mogą wynikać z innych źródeł, którymi mogą być m.in. umowy cywilno-prawne np: umowa z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym na pobór wody i zrzut ścieków, umowa z przedsiębiorstwem wywożącym odpady na odbiór odpadów, umowa z odbiorcą odpadów niebezpiecznych. Administrator SZJiŚ jest odpowiedzialny za: prawidłową identyfikację przepisów prawnych i innych odnoszących się do zagadnień środowiskowych i jakościowych oraz ich aktualizację, przekazanie tych wymagań kierownikom odpowiednich działów, do których wymagania te się odnoszą, przeprowadzenia okresowej oceny zgodności z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawnych i innych. Kierownicy odpowiednich działów odpowiedzialni są za: przestrzeganie tych wymagań na swoim obszarze działania, zapoznanie z wymaganiami prawnymi i innymi podległych sobie pracowników, których one dotyczą Identyfikacja wymagań prawnych i innych Na etapie wstępnego przeglądu środowiskowego został określony status przedsiębiorstwa w odniesieniu do wymagań prawnych i innych. Administrator SZJiŚ dokonuje raz na trzy miesiące przeglądu nowych wymagań prawnych i ocenia, czy mają zastosowanie dla firmy, czy też nie. Następnie informuje kierownictwo o zmianach prawnych. Do identyfikacji wymagań prawnych i innych korzysta z specjalistycznego wydawnictwa: Prawo ochrony środowiska Domu Wydawniczego ABC, poza tym korzysta ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska ( HYPERLINK "http://www.mos.gov.pl/"www.mos.gov.pl). Określone zostaną wymagania ustawowe i przepisy dotyczące wyrobu wyspecyfikowane przez klienta w tym dotyczące dostaw i działań po dostawie. Odpowiednie wymagania prawne i inne są przekazywane w formie szkolenia (lub w innej odpowiednio dobranej formie: plakat, zmiana procedury lub nowa procedura, zmiana instrukcji lub nowa instrukcja) do wiadomości odpowiednim osobom oraz podejmowane są niezbędne działania zmierzające do utrzymania stałej zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi. Z odpowiednie przetransponowanie wymagań odpowiedzialny jest Administrator SZJiŚ.

6 5/ Zgodność Po zapoznaniu się z wymaganiami prawnymi lub innymi Administrator SZJiŚ dokonuje analizy w celu stwierdzenia, które wymagania mają zastosowanie dla Zakładu oraz podejmuje działania zmierzające do zapewnienia zgodności z prawem: a) ustala osobę odpowiedzialną za wdrożenie wymagania prawnego, b) ustala formę przetransponowania i realizacji wymagania prawnego. (szkolenie, plakat, zmiana procedury lub nowa procedura, zmiana instrukcji lub nowa instrukcja albo uzyskanie nowego pozwolenia / decyzji itd.) Archiwizacja Administrator SZJiŚ prowadzi Rejestr umów środowiskowych, decyzji i zgłoszeń środowiskowych oraz innych dokumentów środowiskowych (Z 01/P 02 KA), w którym umieszcza się informację o posiadanych przez Zakład umowach m.in. na dostawę wody i odbiór ścieków, na odbiór odpadów, jak również o przekazanych zgłoszeniach i uzyskanych decyzjach administracyjnych m.in. związanych z gospodarką odpadami, a także o innych dokumentach (poza ogólnymi wymaganiami prawnymi), z których wynikać mogą zobowiązania środowiskowe dla Zakładu Kowalstwa artystycznego Zbigniew Felski. Decyzje, umowy itd. rejestrowane w Rejestrze są przechowywane przez Administratora przez 5 lat od daty wygaśnięcia ważności danego dokumentu Cele i zadania. Podczas wstępnego przeglądu środowiskowego określono kierunki, w których należy wyznaczyć cele i zadania. Za wyznaczenie celów i zadań środowiskowych odpowiedzialny jest Dyrektor Zakładu, który decyduje o potrzebie wyznaczenia celów i zadań oraz określa tryb i sposób ich ustalenia, kierując się kryteriami techniczno - ekonomicznymi. Cele i zadania jakościowe i środowiskowe zestawione są w dokumencie Program zarządzania jakością i środowiskiem Zakładu Kowalstwa Artystycznego - Zbigniew Felski w Brusach. Cele dotyczące jakości i środowiska są ustanowione dla odpowiednich funkcji i szczebli w zakładzie na przeglądzie kierownictwa, cele potrzebne do spełnienia wymagań dotyczących wyrobu są określane na bieżąco przez Dyrektora Zakładu Program(y) zarządzania jakością i środowiskiem, ciągłe doskonalenie. Dokument Program zarządzania jakością i środowiskiem Zakładu Kowalstwa Artystycznego - Zbigniew Felski w Brusach: wyznaczone są w nim odpowiedzialności dla poszczególnych osób/komórek, które mają swe zadania do realizacji w celu osiągnięcia celów. Określone są w nim środki (czas pracy, fundusze, szkolenia itp.) zaplanowane jako niezbędne dla wykonania zadań oraz terminy realizacji zadań i osiągnięcia w/w celów. W przypadku planowania wprowadzenia nowego produktu, nowej usługi lub innej znaczącej zmiany działalności Dyrektor Zakładu może w ramach programu zarządzania jakością i środowiskiem zaplanować takie zadania, które zmierzają do określenia wszelkich potencjalnych konsekwencji jakościowych i środowiskowych wdrożenia tych planów. Wnioski z tych działań powinny być wzięte pod uwagę przy ostatecznym podejmowaniu decyzji o wdrożeniu tych planów. Najwyższe Kierownictwo zapewnia, że: dąży do osiągnięcia zaplanowanych celów, prowadzone jest planowanie systemu zarządzania jakością i środowiskiem, zachowana jest integralność systemu zarządzania jakością i środowiskiem, skuteczność sytemu SZJiŚ jest ciągle doskonalona poprzez wykorzystanie polityki, celów, wyników auditów, analizy danych, działań korygujących i zapobiegawczych, przeglądu zarządzania.

7 6/ Wdrażanie i funkcjonowanie, planowanie realizacji wyrobu. Planowanie realizacji wyrobu odbywa się poprzez określenie celów dotyczących jego jakości i wymagań, potrzeb względem ustanowienia procesów, dokumentów i zasobów, a także wymaganych działań weryfikacji, walidacji, monitorowania, kontroli i badań, kryteriów jego przyjęcia i potwierdzających to zapisów Struktura i odpowiedzialność, uprawnienia, przedstawiciel kierownictwa. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zakresy odpowiedzialności i uprawnień określone zostały i udokumentowane w tych elementach dokumentacji systemu zarządzania KAZF, w których jest to najbardziej praktyczne m.in. w niniejszej Księdze, procedurach i instrukcjach Schemat organizacyjny Schemat organizacyjny KAZF przedstawiony jest w KSZ. Grupa zarządzająca KAZF: Właściciel Dyrektor Dyrektor techniczny Komitet zarządzania jakością i środowiskiem KAZF: Właściciel Dyrektor Dyrektor techniczny Kierownik produkcji (kuźni) Kierownik produkcji (hali maszyn) Kierownik produkcji (hali laser) konstrukcja i technologia Kierownik produkcji Administrator SZŚ Zadania komitetu zarządzania jakością i środowiskiem KAZF: Opracowanie, przedstawienie oraz przestrzeganie realizacji zadań i osiągania celów jakościowych i środowiskowych. Omawianie i dyskusja dotycząca problemów jakościowych i środowiskowych w Zakładzie Kowalstwa Artystycznego oraz określania możliwych rozwiązań. Przekazywanie zewnętrznych oraz wewnętrznych informacji dotyczących jakości i środowiska. Sporządzanie oraz monitorowanie planów działania oraz projektów jakościowych i środowiskowych. Sprawdzanie oraz doskonalenie systemu zarządzania jakością i środowiskiem Przedstawiciel kierownictwa KAZF ds. systemu zarządzania jakością i środowiskiem oraz Administrator systemu zarządzania jakością i środowiskiem w KAZF. Przewidywana przez wymaganie normy ISO-14001:2004 i ISO 9001:2000 funkcja i odpowiedzialność przedstawiciela kierownictwa KAZF ds. systemu zarządzania jakością i środowiskiem została powierzona Administratorowi Systemu w KAZF p. Rafałowi Konderskiemu. Zakład określi i zapewni zasoby potrzebne do wdrożenia i utrzymania systemu SZJiŚ. Personel zostanie odpowiednio wyszkolony, aby zdobyć odpowiednie umiejętności i doświadczenie w celu spełnienia wymagań klienta ku jego większemu zadowoleniu. Zostanie określona, zapewniona i utrzymana infrastruktura potrzebna do osiągnięcia zgodności z wymaganiami stawianymi przez wyrób. Zakład określi środowisko pracy potrzebne do osiągnięcia zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyrobu i będzie nim zarządzać Szkolenie, świadomość i kompetencje Kierownictwo KAZF czyni starania, aby personel firmy miał odpowiednie kompetencje i świadomość w zakresie zarządzania jakością i środowiskiem. Jest to istotny element decydujący o przyjęciu do pracy w firmie. Sposób określania potrzeb szkoleniowych, organizacji, prowadzenia oraz dokumentowania szkoleń przebiega w KAZF zgodnie z opisem zawartym w niniejszym rozdziale Księgi. Celem procedury szkoleń P-03 KA jest ustalenie zasad skutecznego planowania i prowadzenia szkoleń związanych z działalnością KAZF, a dotyczących:

8 7/14 Konieczności i znaczenia zgodności działania Zakładu z polityką jakościową i środowiskową, wymaganiami systemu zarządzania jakością i środowiskiem, oraz procedurami. Znaczących, faktycznych lub potencjalnych, oddziaływań na środowisko związanych z prowadzonymi przez pracownika czynnościami. Korzyści dla jakości wyrobu i środowiska wynikających z poprawy prawidłowości wykonywania czynności. Zadań i odpowiedzialności pracownika w osiąganiu zgodności działania z polityką jakościową i środowiskową i procedurami oraz z wymaganiami systemu zarządzania jakością i środowiskiem. Zadań i odpowiedzialności pracownika związanych z wymaganiami dotyczącymi zapobiegania awariom, gotowości na wypadek awarii i reagowania na awarie. Potencjalnych konsekwencji nieprzestrzegania ustalonych procedur operacyjnych. Prowadzenia i utrzymywania odpowiednich zapisów dotyczących wykształcenia, szkolenia, umiejętności i doświadczenia Definicje Szkolenie wstępne i podstawowe jest szkoleniem wewnętrznym, któremu poddawani są wszyscy nowo przyjmowani pracownicy oraz pracownicy przy zmianie stanowiska. Szkolenie uzupełniające wynika z potrzeb i zmian określonych przez plany rozwojowe i może być zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Szkoleniu uzupełniającemu poddawani są pracownicy wyznaczeni przez kierowników komórek organizacyjnych. Szkolenie instruktażowe (instruktaż) jest szkoleniem wewnętrznym prowadzonym ad hoc w związku z zaistnieniem pilnej potrzeby Odpowiedzialność Dyrektor Zakładu jest odpowiedzialny za: zatwierdzanie planów szkolenia, ustalanie potrzeb i tematyki szkolenia dla kierownictwa Zakładu. Administrator SZJiŚ jest odpowiedzialny za określanie potrzeb szkoleniowych i szkolenie w zakresie wymagań systemu zarządzania jakością i środowiskiem. Kierownicy są odpowiedzialni za: zatwierdzanie wniosków o zorganizowanie szkolenia uzupełniającego, ustalanie potrzeb i tematyki szkoleń dla podległych pracowników komórek organizacyjnych, opracowanie i aktualizację programów szkoleń wstępnych i podstawowych, ocenę kwalifikacji i kwalifikowanie personelu, prowadzenie szkolenia wstępnego i podstawowego, ustalanie potrzeb i tematyki szkoleń uzupełniających i wystawianie wniosków o uruchomienie tych szkoleń. Każdy pracownik ma możliwość zgłoszenia swemu bezpośredniemu przełożonemu konieczności przeprowadzenia instruktażu lub szkolenia związanego z systemem SZJiŚ Opis postępowania a. Szkolenie wstępne i podstawowe Obowiązek przeprowadzania szkolenia wstępnego i podstawowego spoczywa na kierowniku komórki organizacyjnej zatrudniającej pracownika. Szkolenie dotyczy procesu pracy na danym stanowisku, aspektów środowiskowych oraz stosowanych procedur i instrukcji systemu zarządzania jakością i środowiskiem. Szkolenie odbywa się w następujący sposób: Nowi pracownicy powinni uzyskać odpowiednie informacje, które pozwolą zrozumieć produkcję Zakładu Kowalstwa Artystycznego, produkty, materiały używane do produkcji, funkcje pracowników oraz jednostki, do której wstępują, zasady funkcjonowania systemu SZJiŚ. Kierownicy odpowiedzialni są za to, aby nowi pracownicy w Zakładzie Kowalstwa Artystycznego byli odpowiednio wprowadzeni do pracy. Kiedy nowi pracownicy zaczynają pracę, zostają oprowadzeni po wszystkich działach KAF. Ta wycieczka po firmie oraz przegląd wszystkich komórek w przedsiębiorstwie powinna dać nowemu pracownikowi wrażenie o postępowaniu w pracy oraz o procesach w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją wyrobów kowalstwa artystycznego. Nowy pracownik musi być poinformowany o: ulepszeniach wprowadzonych przez zakład, celach dotyczących jakości i środowiskowych,

9 8/14 planach jakościowych i środowiskowych, działaniach, które zostały już zainicjowane. Po odbyciu krótkiego przeszkolenia, nowy pracownik zapoznaje się z dokumentacją SZJiŚ. Wprowadzenie zakończone jest prezentacją wyrobów oraz materiałów i narzędzi wykorzystywanych przy produkcji wyrobów. Kierownik komórki organizacyjnej wpisuje fakt odbycia szkolenia do Załącznika Z 01/P 03 KA, Zapisów ze szkoleń. b. Szkolenie uzupełniające Szkoleniu uzupełniającemu są poddawani pracownicy wyznaczeni przez kierowników komórek organizacyjnych lub przez Administratora SZJiŚ. c. Szkolenia dla kadry kierowniczej Administrator SZJiŚ po uzgodnieniu z kierownikami komórek składa do Dyrektora wniosek dotyczący szkoleń kadry kierowniczej i zespołów pracowniczych w zakresie wymagań systemu SZJiŚ Zapisy Zapisami ze szkoleń są: program szkolenia lub treść / temat szkolenia, lista obecności, zaświadczenia (jeżeli były wymagane), ankieta uczestników (jeżeli była przeprowadzona), ewentualne spostrzeżenia z realizacji Komunikowanie się, wewnętrzne, z klientem Sposoby wymiany informacji, odpowiedzialności związane z komunikowaniem się określone zostały w tych elementach dokumentacji systemu zarządzania KAZF, w których jest to najbardziej praktyczne m.in. w niniejszej Księdze, procedurach i instrukcjach. Każdy pracownik przekazuje informację bezpośredniemu przełożonemu lub bezpośrednio Administratorowi Systemu. Spostrzeżenia pracowników odbierane są również ze skrzynki listowej znajdującej się przy biurze głównym, uwagi znajdujące się w skrzynce przeglądane będą raz w tygodniu i omawiane na okresowych zebraniach. Wewnątrzzakładowa wymiana informacji odbywa się w sposób opisany w odpowiednich procedurach oraz poprzez wymianę informacji: na tablicy ogłoszeń znajdującej się w stołówce, ustnie pomiędzy poszczególnymi komórkami, na okresowych spotkaniach kierownictwa z załogą. Zagadnienia dotyczące jakości i środowiska są wprowadzane do prowadzonych rutynowo spotkań i narad produkcyjnych (narady produkcyjne i ogólne), które obywają się: raz w miesiącu dyrekcja i kierownictwo z brygadzistami, raz na trzy miesiące spotykają się wszyscy pracownicy, w wypadku nagłej potrzeby. Podczas spotkań rozważane będą m. in. sytuacje związane z wprowadzeniem nowego: (surowca, procesu, wyrobu, przepisu, maszyny/urządzenia), oraz analizowane będą awarie, które miały miejsce w KAZF. Zewnętrzną wymianę informacji prowadzi Dyrektor i Administrator SZJiŚ przy pomocy: poczty elektronicznej, strony internetowej: HYPERLINK "http://www.felski.pl/"www.felski.pl, listownie, ustnie, Został zaprowadzony dziennik korespondencji, w którym odnotowuje się informacje przychodzące i wychodzące. Informacje o wyrobie, zapytania handlowe, zmiany, informacje zwrotne od klienta będą określone i ustalane. W przypadku skarg i reklamacji zostaną wszczęte działania korygujące lub zapobiegawcze. W przypadku gdyby problem związany ze zgłaszanymi uwagami wymagał ciągłego nadzoru, wówczas do zadań Administratora Systemu należy rozważenie włączenia danego problemu do zagadnień kategorii znaczących aspektów środowiskowych i zapisania go w Rejestrze Aspektów Środowiskowych jako ASPEKT ZNA -

10 9/14 CZĄCY wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami systemowymi (rozważenie, czy konieczna jest procedura operacyjna, rozważenie, czy w tym obszarze należy wyznaczyć cel itp.). Grupa zarządzająca KAZF podjęła decyzję o nie informowaniu na zewnątrz o znaczących aspektach środowiskowych Dokumentacja systemu zarządzania jakością i środowiskiem Dokumentacja SZJiŚ składa się z następujących elementów: niniejszej Księgi Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem w Zakładzie Kowalstwa Artystycznego - Zbigniew Felski w Brusach; procedur i instrukcji, do których odniesienia znajdują się w niniejszej Księdze Nadzór nad dokumentacją Nadzór nad dokumentacją w Kowalstwo Artystyczne - Zbigniew Felski Brusy jest zapewniony przez obowiązującą w SZJiŚ procedurę: Nadzoru na dokumentacją i zapisami (P 04 KA). Zasady nadzoru nad dokumentacją i danymi dotyczącymi SZJiŚ są tak sformułowane, aby zapewnić, że: zanim zostaną wydane są zatwierdzone adekwatnie do ich potrzeb, są przeglądane i aktualizowane w razie potrzeb, zidentyfikowano zmiany i aktualny status zmian dokumentów, dokumenty pochodzące z zewnątrz są zidentyfikowane i ich rozpowszechnianie jest nadzorowane. Zasady rozpowszechniania dokumentacji: Księga SZJiŚ jest dostępna w stołówce na hali i w biurze kierowników, oryginał posiada Administrator SZJiŚ, Procedury i instrukcje udostępniane są pracownikom w miarę ich potrzeb, Udostępnianie jest notowane w Załączniku Z 01/P 04 KA, Rozdzielnik procedur i instrukcji. Zmian w dokumentacji dokonuje tylko Administrator SZJiŚ, natomiast nieaktualne dokumenty są wycofywane z dokumentacji i niszczone poza jednym egzemplarzem, który pozostaje w archiwum przez 5 lat Sterowanie operacyjne, realizacja wyrobu. Zakład zaplanuje i opracuje procesy potrzebne do realizacji wyrobu, planowanie realizacji wyrobu będzie spójne z wymaganiami dotyczącymi innych procesów SZJiŚ. Zostaną określone cele dotyczące jakości i wymagania dotyczące wyrobu; potrzeby dotyczące ustanowienia procesów, dokumentów; wymagane działania dotyczące weryfikacji, walidacji, monitorowania, kontroli i badań oraz kryteria przyjęcia wyrobu, a także zapisy potrzebne do dostarczenia dowodów, że procesy realizacji i wyrób będący ich wynikiem spełniają wymagania. Działania operacyjne związane z produkcją w KAZF przebiegają zgodnie z procedurami i instrukcjami: Sterowanie operacyjne i realizacja wyrobu (P-10 KA), Monitorowanie i pomiary (P-06 KA), Czyszczenie filtrów wentylacji (I 01 KA), Czyszczenia filtrów lakierni proszkowej (I 02 KA). Poza tym na terenie Zakładu rozwieszone są instruktaże dotyczące: Racjonalnego gospodarowania materiałem używanym do produkcji, Oszczędności energetycznych Procesy związane z klientem. Zakład określi wymagania wyspecyfikowane przez klienta w tym wymagania dotyczące dostawy i działań po dostawie; wymagania ustawowe i przepisy dotyczące wyrobu, a także wszystkie dodatkowe własne wymagania. Wymagania zostaną poddane przeglądowi a wyniki przeglądu i działania z niego wynikające będą zapisywane Projektowanie i rozwój. Projektowanie i rozwój wyrobu będzie planowane i nadzorowane; dane wejściowe związane z wymaganiami dotyczącymi wyrobu będą określone i opisane; dane wyjściowe z projektowania i rozwoju będą przedstawione w formie umożliwiającej weryfikację w stosunku do danych wejściowych do projektowania i rozwoju.

11 10/14 Na odpowiednich etapach projektowania i rozwoju przeprowadzone zostaną przeglądy, weryfikacja i walidacja projektowania i rozwoju. Wszelkie zmiany będą zatwierdzane przed ich wdrożeniem. Utrzymane zostaną zapisy zmian po poddaniu ich odpowiednio przeglądowi, weryfikacji i walidacji i wszelkich niezbędnych działaniach Proces zakupu. Dokonywana będzie ocena i wybór dostawców na podstawie ich zdolności do dostarczania wyrobu zgodnego z wymaganiami Zakładu Kowalstwa Artystycznego - Zbigniew Felski w Brusach. Ustanowione i wdrożone działania kontrolne zapewnią, że wyrób spełnia wyspecyfikowane wymagania dotyczące zakupu. Utrzymane zostaną zapisy wyników ocen i wszelkich niezbędnych działań wynikających z oceny Produkcja i dostarczanie usługi. Planowanie, produkcja i dostarczanie wyrobu i usługi odbywa się w warunkach nadzorowanych. Status wyrobu jest identyfikowalny. Zakład identyfikuje, weryfikuje, chroni i zabezpiecza własność klienta dostarczoną w celu użycia lub włączenia w wyrób. Zgodność wyrobu podczas wewnętrznego procesu przetwarzania i dostarczania do miejsca przeznaczenia jest zabezpieczona przez Zakład i obejmuje identyfikację, postępowanie z wyrobem, pakowanie, przechowywanie i ochronę. Walidacja każdego procesu produkcji i procesu dostarczania usługi zostanie przeprowadzona, jeśli wyników tych procesów nie można zweryfikować w następstwie monitorowania lub pomiaru Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie, nadzór nad wyrobem niezgodnym. Potencjalne sytuacje awaryjne zostały określone na etapie wstępnego przeglądu środowiskowego. Aktualizacja informacji o potencjalnych sytuacjach awaryjnych następuje na drodze przewidzianej w procedurze aktualizacji aspektów środowiskowych Zakładu, co zostało opisane w punkcie niniejszej Księgi. Identyfikacja aspektów środowiskowych objęła również identyfikację potencjalnych sytuacji awaryjnych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na środowisko. Sytuacje te zostają wpisane do Rejestru Aspektów Środowiskowych KAZF w kategorii Aspekty Awaryjne. Dla sytuacji awaryjnych, które uznano za wystarczająco prawdopodobne i z którymi wiążą się znaczące oddziaływania na środowisko opracowano plany zapobiegania i postępowania w przypadku ich wystąpienia. Zakład zapewnia, że wyroby niezgodne z wymaganiami zostaną zidentyfikowane i poddane nadzorowi tak, aby zapobiegło to niezamierzonemu ich użyciu lub dostawie. Prowadzone będą zapisy dotyczące wystąpienia niezgodności i podejmowanych później działań. Zakresy odpowiedzialności oraz ogólne sposoby prowadzenia działań zmierzających do minimalizowania ryzyka awarii środowiskowych oraz działań na wypadek awarii i wystąpienia wyrobów niezgodnych zostały opisane w: Procedurze P 05 KA (Plany awaryjne, nadzór nad wyrobem niezgodnym) W procedurze tej znajdują się m.in. nawiązania do istniejących instrukcji: PPOŻ, W przypadku wystąpienia obrażeń fizycznych, W przypadku wycieku substancji oleistych, W celu zapobiegania wyciekom i ich skutkom,

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Wymagania ogólne Wytwórca powinien ustanowić, dokumentować i utrzymywać system ZKP, aby zapewnić, że wyroby wprowadzone na rynek są zgodne z określoną i przedstawioną charakterystyką. System ZKP powinien

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

NORMA ŚRODOWISKOWA DIN EN ISO 14001. PORÓWNANIE WYDAŃ Z 1996r. I Z 2005r.

NORMA ŚRODOWISKOWA DIN EN ISO 14001. PORÓWNANIE WYDAŃ Z 1996r. I Z 2005r. PL0800189 NORMA ŚRODOWISKOWA DIN EN ISO 14001. PORÓWNANIE WYDAŃ Z 1996r. I Z 2005r. MAREK MUCHA TUV Rheinland Polska Sp. z o. o., Warszawa W referacie omówiono europejską normą środowiskową i porównano

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Strona 1 z 5 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...1 2.1 Zakres podmiotowy...1 2.2 Zakres przedmiotowy...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Rejestracja niezgodności/

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA Wydanie 1 w roku 2010 [1/2010] Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan. Paweł Żuchowski Opracował: 10.01.2010 Or. Franciszek Kawski Sprawdził: 10.01.2010

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE Na podstawie Normy PN-EN ISO 50001 Dzierżoniów kwiecień 2013 r. 4.1 Wymagania ogólne System Zarządzania Energią (SZE) wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował: TYTUŁ PROCEDURY: PROCEDURA AUDITU WEWNĘTRZNEGO Opracował: Imię i nazwisko: Podpis: Pełnomocnik ds. Jakości Elżbieta Klisz Wydał: Imię i nazwisko: Data wydania: Podpis: Burmistrz Miasta Leszek Orpel.09.2004

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa / Obowiązuje od grudnia 2006 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. ZaangaŜowanie kierownictwa Kierownictwo Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest zaangaŝowane w tworzenie, wdroŝenie, rozwój i ciągłe

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

Metodologia weryfikacji wymagań IRIS w obszarze Projektowania i Rozwoju w teorii i praktyce. Szymon Wapienik TUV NORD Polska

Metodologia weryfikacji wymagań IRIS w obszarze Projektowania i Rozwoju w teorii i praktyce. Szymon Wapienik TUV NORD Polska Metodologia weryfikacji wymagań IRIS w obszarze Projektowania i Rozwoju w teorii i praktyce Szymon Wapienik TUV NORD Polska WARSZTATY SIRTS Metodologia weryfikacji wymagań IRIS Warszawa 25 listopada 2009r.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania energią ETAP I: Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania energią ETAP II: Opracowanie zakresu działań

Bardziej szczegółowo

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem TÜVRheinland Polska Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 podsumowanie doświadczeń wdrożeniowych i auditorskich mgr inż. Zbigniew Oczadły

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 0 PROCEURA NAZORU NA PROUKTEM NIEZGONYM PN EN ISO 9001:2009 Strona 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 Strona

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008 Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora Piotr Pasławski 2008 Odniesienie do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR Alicja Papier Warszawa, kwiecień 2014 Wprowadzanie wyrobów w budowlanych wg CPR Wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze I. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że prowadzone są skuteczne korygujące i tzn. takie, które eliminują przyczyny rzeczywistych i potencjalnych niezgodności oraz innych niepożądanych sytuacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI (ZKP) Wymagania dla producentów stosowane w procesach oceny i certyfikacji

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Prawo atomowe oraz inne wymagania prawne / ISO 9001

System Zarządzania Jakością Prawo atomowe oraz inne wymagania prawne / ISO 9001 System Zarządzania Jakością Prawo atomowe oraz inne wymagania prawne / ISO 9001 RAZEM czy OSOBNO? Auditor wiodący Beata Kiercz maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NARZĘDZIE BIZNESOWE oparte na: ścisłym

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CMT Chojnice Sp. z o.o. 89-600 CHOJNICE, ul. ZAKŁADOWA 6 TEL: (0-52) 397-18-36; FAX: (0-52) 397-18-37 www.cmt.com.pl KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Egzemplarz nr:... Edycja : C OPRACOWAŁ Paweł Bęben ZATWIERDZIŁ

Bardziej szczegółowo

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8.1. Jakie wymagania i zalecenia dotyczące kompetencji i szkoleń sformułowano w normach serii PN-N-18001? Zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Strona: 1 z 5 OiSO.014.3.1.011 ROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA OiSO.014.3.1.011 DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Właściciel procedury: ełnomocnik

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CMT Chojnice Sp. z o.o. 89-600 CHOJNICE, ul. ZAKŁADOWA 6 TEL: (0-52) 397-18-36; FAX: (0-52) 397-18-37 www.cmt.com.pl KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Egzemplarz nr:... Edycja : B OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Instrukcja dokonywania samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w MIELCU KSIĘGA JAKOŚCI

Starostwo Powiatowe w MIELCU KSIĘGA JAKOŚCI Powiatowe w Andrzej Chrabąszcz /imię i nazwisko zatwierdzającego/ Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 03 listopada 009 r. 10 listopada 009 r. Starostwo Mielcu 39-300 Mielec, ul. Sękowskiego b Księga Jakości

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System Zarządzanie - wykład 3 Jakość produktu Pojęcie i zasady Zarządzanie. Planowanie w zarządzaniu Kontrola w zarządzaniu Metody i narzędzia projakościowe Wykład 03/07 Model SZJ Doskonalenie w zarządzaniu 2

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ciągłe doskonalenie Przegląd zarządzania ZaangaŜowanie kierownictwa oraz polityka BHP Planowanie Sprawdzanie oraz działania

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH 1 TWORZYWA SZTUCZNE PZL MIELEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka ul. Wojska Polskiego 3 Osoba do kontaktów: 3-300 Mielec Grzegorz Mucha Telefon: +48 17 788 4100; Fax: +48 17 788 78 00 tel.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013 Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Katowice 25 czerwiec 2013 Agenda Na czym oprzeć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) Jak przeprowadzić projekt wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH Z WYMAGANIAMI BADAŃ

Procedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH Z WYMAGANIAMI BADAŃ ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania jakością ETAP I: Audit wstępny zapoznanie się z organizacją ETAP II: Szkolenie dla Kierownictwa i grupy wdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI

URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI Witold Kowalski (imię i nazwisko zatwierdzającego) Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 01.03.2013 r. Urząd Gminy Przemyśl Nr: 1 Księga Jakości jest własnością Urzędu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6 Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P VI-01 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK TYTUŁ/NAZWA Dobrej praktyki Nowoczesny System Zarządzania Jakością w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach - Permanentne doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo