Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI"

Transkrypt

1 Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Rozdział 1. Rachunki bankowe rozliczenia pieniężne w złotych. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA PAKIET "DOBRY PLON" PAKIET ibs BIZNES PAKIET WSPÓLNOTA BS RACHUNKI STANDARDOWE 1. Otwarcie rachunku: opłata za pakiet - bez opłat bez opłat bez opłat 9,00 zł 2) otwarcie rachunku podstawowego miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 3) otwarcie rachunku pomocniczego bez opłat bez opłat 27,00 zł bez opłat 2. Prowadzenie rachunku: 1 podstawowego i pomocniczego na pozarolniczą działalność gospodarczą miesięcznie 27,00 zł bez opłat rachunek podstawowy w cenie pakietu, rachunek pomocniczy 27,00 zł rachunek podstawowy w cenie pakietu, rachunek pomocniczy 30,00 zł, rachunek pomocniczy dla funduszu remontowego- 9,00 zł podstawowego i pomocniczego na pozarolniczą działalność miesięcznie - - 2) gospodarczą, jeśli klient posiada jednocześnie rachunek na działalność rolniczą 1,00 zł bez opłat 3) dodatkowego, dla wyodrębnienia środków na ZFŚS miesięcznie 15,00 zł - - 4) podstawowego i pomocniczego prowadzonego dla rolników miesięcznie indywidualnych 12,00 zł bez opłat 12,00 zł - 3. Likwidacja rachunku 2 jednorazowo 30,00 zł 4. Realizacja przelewów papierowych na rachunek prowadzony przez Bank za każdy przelew 1,00 zł bez opłat 9,00 zł 3,00 zł 2) na rachunek w innym Banku za każdy przelew 3,50 zł 1,50 zł 9,00 zł 5,00 zł 3) na rachunek ZUS i US za każdy przelew 3,50 zł 1,50 zł 9,00 zł 3,20 zł 5. Realizacja przelewów za pośrednictwem Bankowości Internetowej na rachunek prowadzony przez Bank za każdy przelew bez opłat bez opłat bez opłat 0,00 zł 2) na rachunek w innym Banku za każdy przelew 1,00 zł 0,50 zł 1,00 zł 0,00 zł 3) na rachunek ZUS i US za każdy przelew 1,00 zł 0,50 zł 1,00 zł 0,00 zł 6. Realizacja przelewów za pośrednictwem Home Banking na rachunek prowadzony przez Bank za każdy przelew bez opłat bez opłat - bez opłat 2) na rachunek w innym Banku za każdy przelew 1,00 zł 0,50 zł - 1,00 zł 3) na rachunek ZUS i US za każdy przelew 1,00 zł 0,50 zł - 1,00 zł 7. Realizacja przelewów za pośrednictwem systemu SORBNET: w kwocie wyższej lub równej 1 mln. zł za każdy przelew 18,00 zł 2) w kwocie niższej niż 1 mln. zł za każdy przelew 30,00 zł

2 8. Realizacja przelewów z wpływów bieżących 3 na rachunek w innym Banku za każdy przelew 3,00 zł 9. Potwierdzenie wykonania przelewu Za wydanie, na wniosek klienta, potwierdzenia wykonania 10,00 zł przelewu od każdego potwierdzenia 10. Zlecenia stałe - w formie papierowej 4 Przyjęcie zlecenia za każde zlecenie 5,00 zł 2) Realizacja zlecenia 2. na rachunek prowadzony przez Bank za każde zlecenie 3,00 zł 9,00 zł 3,00 zł 2.2) na rachunek w innym Banku za każde zlecenie 3,00 zł 9,00 zł 3,00 zł 3) Wydruk zrealizowanego zlecenia za każde zlecenie 3,00 zł 4) Modyfikacja za każde zlecenie 2,00 zł 5,00 zł 2,00 zł 5) Odwołanie zlecenia przez klienta za każde zlecenie 5,00 zł 6) Brak środków na pokrycie zlecenia stałego w terminie jego za każde zlecenie 3,00 zł realizacji 10a Wykonanie na zlecenie klienta przelewów z rachunku w formie za każde zlecenie 3,00 zł wydruku komputerowego 11. Zlecenia stałe realizowane za pośrednictwem Internet Banking Realizacja zlecenia 1. na rachunek prowadzony przez Bank za każde zlecenie 3,00 zł bez opłat 3,00 zł 1.2) na rachunek w innym Banku za każde zlecenie 3,00 zł 1,00 zł 3,00 zł 2) Modyfikacja za każde zlecenie bez opłat 3) Odwołanie zlecenia przez klienta za każde zlecenie bez opłat 12. Przyjęcie i wykonanie pilnej dyspozycji w formie zlecenia telekomunikacyjnego za każde zlecenie 20,00 zł 13. Polecenie zapłaty złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela 2,00 zł w formie elektronicznej za każde polecenie 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika za każde polecenie 2,00 zł 3) odwołanie polecenia zapłaty lub aktualizacja upoważnienia 5,00 zł polecenia zapłaty przez klienta za każde polecenie 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty przez Bank z tytułu braku 3,00 zł środków za każde polecenie 14. Prowizje od wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone przez 0,3% nie mniej niż Bank ( o ile umowa nie stanowi inaczej). naliczana od wpłacanej kwoty 0,3-0,50% min. 2,00 zł 5 bez opłat 0,5% min. 10,00 zł 2,00 zł 15. Prowizje od wpłat gotówkowych na rachunki jednostek samorządu terytorialnego (o ile umowa nie stanowi inaczej). naliczana od wpłacanej kwoty 0,50% min. 2,00 zł 16. Prowizje od wpłat gotówkowych dokonywanych w formie - 0,2% min. 10,00 zł zamkniętej naliczana od wpłacanej kwoty 0,2% min. 10,00 zł bez opłat 17. Prowizja za przekazanie środków w formie bezgotówkowej, z rachunków rozliczeniowych klientów instytucjonalnych: na rachunki oszczędnościowe a,vista, prowadzone przez Bank dla posiadaczy/współposiadaczy rachunków rozliczeniowych od kwoty przelewu 0,50% min. 4,00 zł

3 na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, prowadzone przez 2) Bank dla posiadaczy/współposiadaczy rachunków rozliczeniowych od kwoty przelewu 0,30% min. 2,00 zł 18. Prowizje od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych naliczana od wypłacanej 0,30-0,50% min. 2,00 zł 5 0,15% min. 2,00 zł 0,50% min. 10,00 zł 0,30-0,50% min. prowadzonych przez BS (o ile umowa nie stanowi inaczej): kwoty 2,00 zł 19. Prowizja od wypłat gotówkowych z rachunków własnych Banku, wykonywanych w imieniu innych instytucji finansowych: z tytułu realizacji kredytu/pożyczki udzielonego/-ej przez inne instytucje finansowe: w kwotach do 3 000,00 zł za każdą wypłatę 50,00 zł w kwotach powyżej 3 000,00 zł do 5 000,00 zł za każdą wypłatę 70,00 zł w kwotach powyżej 5 000,00 zł do ,00 zł za każdą wypłatę 100,00 zł w kwotach powyżej ,00 zł za każdą wypłatę 200,00 zł 2) z innych tytułów niż wymienione w ppkt.1 za każdą wypłatę 0,5% min. 4,00 zł 0,3% min. 2,00 zł 0,5% min. 4,00 zł 0,5% min. 4,00 zł 20. Sporządzenie wyciągów w formie papierowej po zakończeniu miesiąca miesięcznie bez opłat 2) po każdej zmianie salda 5,00 zł a) dla klientów korzystających z elektronicznych kanałów dostępu b) dla pozostałych klientów od czynności 0,00 zł 10,00 zł nie dotyczy 3) wyciągu dodatkowego jednorazowo 20,00 zł 10,00 zł nie dotyczy 21. Sporządzenie wyciągów w formie elektronicznej wyciągu bankowego (po zakończeniu miesiąca) miesięcznie bez opłat 2) wyciągu bankowego (po każdej zmianie salda) od czynności bez opłat 3) wyciągu dodatkowego jednorazowo bez opłat 22. Za wydanie, na wniosek Klienta, załącznika do wyciągu z za każdy dokument 1,00 zł rachunku bankowego, w formie wydruku z systemu bankowego) 22a Wysyłka wyciągów papierowych listem zwykłym: a) raz w miesiącu od czynności - 0,00 zł b) częściej niż raz w miesiącu od czynności - 5,00 zł 22b Odbiór wyciągów papierowych w Banku: a) raz w miesiącu od czynności - 0,00 zł b) częściej niż raz w miesiącu od czynności - 10,00 zł 23. Za wydanie książeczek czeków gotówkowych lub rozrachunkowych: za każdą książeczkę czekową jednorazowo 15,00 zł 2) za pojedynczy blankiet czeku jednorazowo 5,00 zł 24. Za potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego za każdy czek 20,00 zł 25. Za czynności związane z utratą czeków gotówkowych i rozrachunkowych oraz blankietów czekowych: przyjęcie zgłoszenia lub odwołania zastrzeżenia jednorazowo 30,00 zł 2) wykonanie zastrzeżenia od czynności wg rzeczywistych poniesionych kosztów 26. Prowizje od wypłat z czeków potwierdzonych przez inne banki za każdy czek 0,5% min. 4,00 zł bez opłat 0,5% min. 4,00 zł 27. Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu:

4 kredytu lub gwarancji udzielonych przez inny bank jednorazowo 50,00 zł 2) transakcji zawieranych przez posiadaczy rachunków a) z BS jednorazowo bez opłat b) z innymi podmiotami jednorazowo 30,00 zł 28. Powstanie na rachunku bieżącym niedopuszczalnego salda WN za każde przekroczenie 30,00 zł 29. Za wysłanie wezwania do zapłaty niedopuszczalnego salda WN nie częściej niż raz w miesiącu 25,00 zł 30. Wydanie klientom, na ich wniosek, zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego i wysokości salda za każde zaświadczenie 30,00 zł 31. Za wydanie zaświadczenia o historii rachunku bankowego za każde zaświadczenie 50,00 zł 32. Za administrowanie czekami rozrachunkowymi przyjętymi do inkasa;opłatę pobiera się od podawcy czeku za każdy czek 20,00 zł 33. Za wydanie duplikatów zaświadczeń od czynności 15,00 zł 34. Za przyjęcie i wykonanie dyspozycji akumulacji środków na rachunku bankowym od czynności 10,00 zł 35. Za sporządzenie, na wniosek klienta, odpisu lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem wyciągu z rachunku bankowego za każdy egzemplarz 15,00 zł bez opłat 15,00 zł 2) dowodu (załącznika do wyciągu z rachunku bankowego) za każdy egzemplarz 10,00 zł bez opłat 10,00 zł 3) dowodu kasowego za każdy egzemplarz 10,00 zł bez opłat 10,00 zł 4) umowy rachunku bankowego za każdy egzemplarz 15,00 zł bez opłat 15,00 zł 5) dokumentu pozostającego w archiwum Banku, w przypadku gdy: a) klient określi datę dokonania operacji za każdy egzemplarz 20,00 zł bez opłat 20,00 zł b) klient nie określi daty dokonania operacji za każdy egzemplarz 50,00 zł bez opłat 50,00 zł 36. Za sporządzenie, na wniosek klienta, odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym: 6 za bieżący rok za każde rozpoczęte 10 pozycji 10,00 zł 2) za bieżący rok za każde rozpoczęte 10 15,00 zł pozycji, powyżej pozycji 50-ej 3) za każdy poprzedni rok od czynności opłatę obliczoną za rok bieżący podwyższa się o 50% wyliczonej stawki 37. Ustanowienie (zmiana) pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym: a) do jednego rachunku jednorazowo 5,00 zł b) do kilku rachunków 7 jednorazowo 15,00 zł 38. Zmiana karty wzorów podpisów jednorazowo 15,00 zł 39. Opłata za korzystanie z usługi SMS: za wysłanie jednej wiadomości na koniec dnia, w przypadku gdy saldo ulegnie zmianie miesięcznie 10,00 zł 2) za wiadomość wysłaną bezpośrednio po zaksięgowaniu operacji Wn i/lub Ma od każdego SMS-a 0,50 zł 40. Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiącej tajemnicę bankową uprawnionym przez ustawę Prawo bankowe osobom, organom i instytucjom, na ich wniosek z wyłączeniem przypadków, gdy udzielenie informacji następuje na żądanie podmiotów wymienionych w art.110 Ustawy Prawo bankowe jednorazowo 50,00 zł

5 Za udzielenie audytorom informacji o rachunku bankowym prowadzonym na rzecz przedsiębiorcy 8 jednorazowo min. 75,00 zł 41. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku w przypadku podjęcia gotówki od wartości bez opłat 2) w przypadku niepodjęcia gotówki od wartości 0,05% kwoty wypłaty 42. Za dokonanie zmiany rachunku wspólnego na indywidualny i - odwrotnie (dotyczy rachunków rolników indywidualnych) jednorazowo 20,00 zł Za sporządzenie, na wniosek Posiadacza rachunku - aneksu do 43. umowy rachunku bieżącego i/lub pomocniczego oraz lokaty terminowej jednorazowo 15,00 zł Dyspozycja gotówkowej wypłaty z rachunku bankowego, dokonana w dniu wpływu środków z tytułu dopłat z środków unijnych jednorazowo 10,00 zł 45. Płatności masowe: 9 za obsługę rachunku pomocniczego funkcjonującego w ramach - - płatności masowych miesięcznie za każdy rachunek 0,50 zł 0,50 zł 2) automatyczne przeksięgowanie środków z rachunku - - pomocniczego funkcjonującego w ramach płatności masowych miesięcznie 50,00 zł 50,00 zł 3) od wpłat kasowych na rachunki pomocnicze funkcjonujące w - - ramach płatności masowych od każdej wpłaty 1,00 zł 1,00 zł 46. Za sporządzenie, na wniosek jednostki samorządu - - terytorialnego aneksu do umowy rachunku bankowego jednorazowo 50,00 zł 50,00 zł 47. Prowadzenie rachunku bankowego w systemie Home Banking 10 zainstalowanie systemu jednorazowo 120,00 zł - 120,00 zł 2) abonament a) przy średniomiesięcznych obrotach MA do ,00 zł miesięcznie 75,00 zł - 75,00 zł b) przy średniomiesięcznych obrotach MA pow ,00 zł miesięcznie 50,00 zł - 50,00 zł c) udostępnianie kluczy sprzętowych do systemu za każdy klucz wg umowy - wg umowy 48. Za telefoniczne udzielenie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych: Bankofon miesięcznie 3,00 zł - 3,00 zł 2) Hasło miesięcznie 5,00 zł - 5,00 zł 49. Usługi wykonywane za pośrednictwem aplikacji Internet Banking: dostęp do usług Bankowości Internetowej (IB) od czynności bez opłat 2) wydanie na wniosek Posiadacza/Współposiadacza/Pełnomocnika rachunku- dodatkowej Instrukcji Użytkownika-Instrukcji Internetowej Obsługi Rachunku za każdy egzemplarz 5,00 zł 3) zastrzeżenie lub blokada dostępu do Internet Bankingu, dokonana na wniosek Posiadacza/Współposiadacza/Pełnomocnika rachunku od czynności 3,00 zł 4) nadanie nowego 1 za każdy egzemplarz 2,00 zł 5) nadanie nowej Listy Haseł za każdy egzemplarz bez opłat 6) uzasadniona odmowa wykonania zlecenia płatniczego za każdy egzemplarz bez opłat 7) odblokowanie 1 za każdy egzemplarz bez opłat

6 50. Usługi wykonywane za pośrednictwem aplikacji Internet Banking dla Firm: 11 generacja klucza kryptograficznego jednorazowo 100,00 zł 2) czytnik kart kryptograficznych jednorazowo 100,00 zł 3) abonament miesięcznie 50,00 zł 4) wymiana klucza kryptograficznego (w zamian za klucz uszkodzony, zniszczony lub zagubiony przez klienta) za każdy klucz 100,00 zł 5) za udzielenie pomocy technicznej w siedzibie i na zlecenie użytkownika systemu Internet Banking dla Firm 12 do 2 godzin a) od czynności 100,00 zł b) pow. 2 godzin 200,00 zł opłata za użytkowanie tokena miesięcznie 5,00 zł/7,00 zł rezygnacja z tokena przed upływem 60 m-cy od momentu za każdy pełny miesiąc 10,00 zł wydania pozostający do końca okresu 53. Sporządzenie, w formie wydruku komputerowego, zestawienia prowizji pobieranej z rachunku rozliczeniowego, za okres: do jednego miesiąca od czynności 5,00 zł 2) kwartału od czynności 15,00 zł 3) dłuższy niż kwartał od czynności 30,00 zł 54. Przechowywanie w Banku przez okres dłuższy niż 2 miesiące zamówionych, a nie odebranych książeczek czeków gotówkowych, blankietów czekowych lub kart bankowych własnych/kart płatniczych jednorazowo 30,00 zł 55. Za realizację tytułu wykonawczego z rachunków bankowych lub dokumentu mającego moc takiego tytułu 14 od kwoty zajętej 0,50%, min. 30,00 zł max. 300,00 zł 56. Za odzyskanie od innego banku, na życzenie klienta środków z tytułu nieprawidłowo zrealizowanego zlecenia płatniczego jednorazowo 57. Za przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w BS Człuchów wystawionego przez inny bank od czynności 30,00 zł 1. Opłata za prowadzenie rachunku obejmuje również świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w zakresie możliwości podjęcia współpracy przez posiadacza rachunku z First Data Polska S.A. w charakterze akceptanta kart. W przypadku rachunków przeksięgowanych na nieczynne, nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku. 2. W przypadku braku środków na pokrycie prowizji w pełnej kwocie, prowizję pobiera się w wysokości środków dostępnych na rachunku w dniu likwidacji. 3. Nie dotyczy rachunków jednostek budżetowych. 4. Opłata za czynności nie dotyczy przelewów kierowanych na rachunki lokat terminowych i kont oszczędnościowych prowadzonych przez Bank. 5. Podstawowa wysokość stawki wynosi: 0,3% w stosunku do klientów prowadzących działalność rolniczą; 0,5% - w stosunku do podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. 6. Opłaty nie pobiera się w przypadku, gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis, jedyną operacją było dopisanie odsetek; odpis sporządzony jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 7. Opłata zawarta w pkt. B dotyczy zarówno rachunków prowadzonych w dniu ustanawiania pełnomocnictwa, jak również rachunków zakładanych w przyszłości. 50,00 zł

7 8. Opłata pobierana jest z rachunku przedsiębiorcy. 9. Opłaty i prowizje za płatności masowe mają zastosowanie do umów zawartych po dniu r 10. Prowizja za miesięczny abonament ustalana jest w okresach kwartalnych. Wielkość opłaty wynika ze średnio miesięcznej sumy obrotów MA za poprzedni kwartał kalendarzowy, dla nowo zawieranych umów HB, stawką wyjściową jest kwota 75,00 zł. 11. Opłaty nie dotyczą jednostek samorządu terytorialnego, dla których obowiązują warunki umowne, ustalone w drodze przetargu 12. Opłata dotyczy użytkowników systemu Internet Banking dla Firm, którzy od dnia wprowadzenia do oferty Banku tokenów, tj. od dnia r., po wygaśnięciu certyfikatu na karcie kryptograficznej, pozostali/pozostaną na dotychczasowej formie autoryzacji w postaci karty kryptograficznej. 13. Opłata w wysokości 5,00 zł pobierana jest za użytkowanie 4 pierwszych tokenów, za każdy kolejny w wysokości 7,00 zł. 14. Opłatę pobiera się od posiadacza rachunku, dodatkowo-każdorazowo pobierana jest opłata za przelew. Rozdział 2. Lokaty terminowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty RACHUNKI STANDARDOWE STAWKA OBOWIĄZUJĄCA PAKIET "DOBRY PLON" PAKIET ibs BIZNES PAKIET WSPÓLNOTA BS 1. Otwarcie rachunku: lokaty terminowej jednorazowo bez opłat 2. Za otwarcie i prowadzenie konta oszczędnościowego otwarcie konta jednorazowo - bez opłat - 2) prowadzenie konta miesięcznie - bez opłat - 3) pierwsza wypłata w danym m-cu (gotówkowa lub bezgotówkowa) jednorazowo - bez opłat - 4) kolejna wypłata w danym miesiącu (gotówkowa lub bezgotówkowa) od czynności - 10,00 zł - 5) pierwsza operacja WN w miesiącu kalendarzowym (w formie bezgotówkowej na miesięcznie - - 0,00 zł rachunki w Banku) kolejna operacja WN w miesiącu kalendarzowym (w formie bezgotówkowej na od czynności - - 7,00 zł 6) rachunki w Banku) 7) likwidacja konta jednorazowo - 20,00 zł - 0,00 zł 3. Automatyczne zakładanie lokat OVER/NIGHT w terminie, czasie oraz w kwotach wynikających z umowy rachunku bankowego miesięcznie Rozdział 3. Rachunki bankowe podmiotów gospodarczych w walutach wymienialnych 50,00 zł WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty RACHUNKI STANDARDOWE STAWKA OBOWIĄZUJĄCA PAKIET "DOBRY PLON" 1. Otwarcie rachunku w walutach wymienialnych: otwarcie rachunku jednorazowo 20,00 zł 2) otwarcie rachunku bez wniesienia pierwszej wpłaty jednorazowo 30,00 zł 2. Likwidacja rachunku w walutach wymienialnych (chyba, że umowa stanowi inaczej): likwidacja rachunku jednorazowo 25,00 zł 2) likwidacja rachunku przed upływem 30 dni od daty otwarcia jednorazowo 30,00 zł 3. Prowadzenie rachunku w walucie wymienialnej 1 PAKIET ibs BIZNES

8 prowadzenie rachunku bieżącego miesięcznie 15,00 zł 4. Prowizje od wpłat gotówkowych: na rachunki bankowe w walutach wymienialnych: a) dla posiadacza rachunku od wpłacanej kwoty 0,50% nie mniej niż 2,00 zł b) pozostałe osoby od wpłacanej kwoty 0,50% nie mniej niż 2,00 zł 2) w formie zamkniętej od wpłacanej kwoty bez względu na kwotę pobierana od klienta wg. umowy max. 2,00% 5. Prowizje od wypłat gotówkowych: z rachunków bankowych w walutach wymienialnych: a) dla posiadaczy rachunku od wpłacanej kwoty 0,50% nie mniej niż 2,00 zł b) pozostałe osoby od wpłacanej kwoty 0,50% nie mniej niż 2,00 zł 6. Przewalutowanie środków a) w placówce Banku każda operacja 0,05% min. 10,00 zł b) za pośrednictwem Internet Banking dla Firm każda operacja bez opłat 7. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu przekazów 2 zagranicznych od czynności 20,00 zł 8. Prowadzenie rachunku lokaty terminowej w walutach wymienialnych jednorazowo bez opłat Likwidacja lokaty terminowej w walutach wymienialnych (oprócz 9. bezgotówkowej realizacji na rachunki prowadzone przez BS) jednorazowo 2,00 zł UWAGA: w przypadku pozostałych czynności i usług bankowych związanych z obsługą rachunków walutowych podmiotów gospodarczych nie wymienionych w Rozdziale 3, mają zastosowanie stawki prowizji i opłat za czynności bankowe wymienione w Rozdziale 1; opłaty i prowizje pobierane są w walucie rachunku według kursu z dnia operacji; Bank udostępnia kursy walutowe w placówkach Banku, na tablicy kursów walut. 1. W przypadku rachunków przeksięgowanych na nieczynne, nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku. 2. Uwaga: Wszelkie prowizje i opłaty bankowe związane z wykonywaniem zlecenia pokrywa zleceniodawca operacji bankowej chyba, że strony umówiły się inaczej. Rozdział 4. Usługi w zakresie wydawania i obsługi kart bankowych. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty A. KARTY PŁATNICZE DEBETOWE STAWKA OBOWIĄZUJĄCA I) VISA BUSINESS ELECTRON: RACHUNKI STANDARDOWE PAKIET "DOBRY PLON" 1. wydanie pierwszej karty dla: posiadacza i współposiadacza rachunku za każdą kartę bez opłat 2) osoby wskazanej za każdą kartę 40,00 zł 25,00 zł 2. wydanie nowej karty w miejsce karty uszkodzonej lub utraconej za każdą kartę 40,00 zł 3. wydanie karty w trybie ekspresowym dla: posiadacza i współposiadacza rachunku za każdą kartę 55,00 zł 2) osoby wskazanej za każdą kartę 55,00 zł 4. wznowienie, wydanie kolejnej karty dla: posiadacza i współposiadacza rachunku za każdą kartę bez opłat 40,00 1 2) osoby wskazanej za każdą kartę 40,00 zł 25,00 zł 5. zastrzeżenie karty przez klienta od czynności 10,00 zł 6. zmiana parametrów od każdej zmiany 5,00 zł

9 7. opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej i zrzeszonych Banków za każdą wypłatę, spółdzielczych, Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych pobierana w dniu rozliczenia operacji bez opłat 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 4,50 zł 3) w bankomatach obcych 3,00% min. 3,50 zł naliczana od 4) w kasach obcych 3,00% min. 4,50 zł wypłacanej kwoty 5) za granicą 3,00% min. 4,50 zł Wypłata gotówki w ramach usługi cash-back za każdą wypłatę, 8. pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,60 zł 9. przesłanie do klienta numeru PIN od czynności 3,50 zł 10. Zmiana PIN w bankomacie w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 2) W bankomatach obcych za każdą zmianę 7,00 zł 11. Sprawdzenie salda w bankomatach: w bankomacie sieci SGB bez opłat 2) w bankomatach obcych za każde sprawdzenie 1,00 zł 12. zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3,00 zł 13. przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 5,00 zł 14. nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału po upływie terminu 50,00 zł 15. transakcje bezgotówkowe - bez opłat 16. obsługa karty miesięcznie 3,70 zł 17. Rejestracja karty w usłudze 3D-Secure jednorazowo 0,85 zł 18. Utrzymanie karty w ramach usługi 3D-Secure miesięcznie 0,31 zł Potwierdzenie danych posiadacza karty z wykorzystaniem usługi 3D-Secure 19. od czynności 0,29 zł przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w 20. bankomatach sieci SGB od czynności bez opłat II) VISA BUSINESS ELECTRON PAYWAVE: RACHUNKI STANDARDOWE PAKIET "DOBRY PLON" 1. wydanie pierwszej karty dla: posiadacza i współposiadacza rachunku za każdą kartę bez opłat 2) osoby wskazanej za każdą kartę 40,00 zł 25,00 zł 2. wydanie nowej karty w miejsce karty uszkodzonej lub utraconej za każdą kartę 40,00 zł 3. wydanie karty w trybie ekspresowym dla: posiadacza i współposiadacza rachunku za każdą kartę 55,00 zł 2) osoby wskazanej za każdą kartę 55,00 zł 4. wznowienie, wydanie kolejnej karty dla: posiadacza i współposiadacza rachunku za każdą kartę bez opłat 40,00 1 2) osoby wskazanej za każdą kartę 40,00 zł 25,00 zł 5. zastrzeżenie karty przez klienta od czynności 10,00 zł

10 6. zmiana parametrów od każdej zmiany 5,00 zł 7. opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej i zrzeszonych Banków za każdą wypłatę, spółdzielczych, Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych pobierana w dniu rozliczenia operacji bez opłat 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 1,50 zł 3) w bankomatach obcych 2,00% min. 5,00 zł naliczana od 4) w kasach obcych 3,00% min. 10,00 zł wypłacanej kwoty 5) za granicą 3,00% min. 10,00 zł 8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash-back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,00 zł 9. przesłanie do klienta numeru PIN od czynności 3,50 zł 10. Zmiana PIN w bankomatach: w bankomacie sieci SGB 6,00 zł 2) w bankomatach obcych za każdą zmianę 7,00 zł 11. Sprawdzenie salda w bankomatach: w bankomacie sieci SGB bez opłat 2) w bankomatach obcych za każde sprawdzenie 1,00 zł 12. zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3,00 zł 13. przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 5,00 zł 14. nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału po upływie terminu 50,00 zł 15. transakcje bezgotówkowe - bez opłat 16. obsługa karty miesięcznie 3,70 zł 17. Rejestracja karty w usłudze 3D-Secure jednorazowo 0,85 zł 18. Utrzymanie karty w ramach usługi 3D-Secure miesięcznie 0,31 zł 19. Potwierdzenie danych posiadacza karty z wykorzystaniem usługi 3D-Secure od czynności 0,29 zł 20. przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomatach sieci SGB od czynności bez opłat B. KARTY CHARGE I) MASTERCARD BUSINESS: 1. wydanie pierwszej karty dla: posiadacza i współposiadacza rachunku za każdą kartę 25,00 zł 2) osoby wskazanej za każdą kartę 35,00 zł 2. wydanie nowej karty w miejsce karty uszkodzonej lub utraconej za każdą kartę 20,00 zł 3. wznowienie, wydanie kolejnej karty dla: posiadacza i współposiadacza rachunku za każdą kartę 25,00 zł 2) osoby wskazanej za każdą kartę 35,00 zł 4. zastrzeżenie karty przez klienta od czynności 10,00 zł 5. zmiana parametrów za każdą zmianę 10,00 zł 6. opłata za wypłatę gotówki: naliczana od 2,00%

11 w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej i zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 2,00% min. 4,50 zł 3) w bankomatach obcych 3,00% min. 3,50 zł 4) w kasach obcych 3,00% min. 4,50 zł 5) za granicą 3,00% min. 4,50 zł 7. przesłanie do klienta numeru PIN od czynności 3,50 zł 8. Zmiana PIN w bankomatach: w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 2) w bankomatach obcych za każdą zmianę 7,00 zł 9. zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3,00 zł 10. przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 11. nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału po upływie terminu 50,00 zł 12. transakcje bezgotówkowe - bez opłat 13. obsługa karty miesięcznie 4,70 zł Rejestracja karty w usłudze 3D-Secure jednorazowo 14. 0,85 zł 15. Utrzymanie karty w ramach usługi 3D-Secure miesięcznie 0,31 zł 16. Potwierdzenie danych posiadacza karty z wykorzystaniem usługi 3D-Secure od czynności 0,29 zł 17. za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki (prowizja pobierana miesięcznie): miesięcznie naliczana od kwoty transkacji w kraju wykonanych w 1,00% za granicą 2) poprzenim cyklu rozliczeniowym 1,00% 18. nie zapewnienie deklarowanych środków na rachunku w dniu rozliczenia naliczana w dniu rozliczenia, pobierana po wpływie środków na rachunek 50,00 zł 19. nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie po upływie terminu 80,00 zł przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w 20. bankomatach sieci SGB od czynności bez opłat II) MASTERCARD BUSINESS GOLD: Od r. karta wycofana z oferty Banku. 1. wydanie pierwszej karty dla: posiadacza i współposiadacza rachunku za każdą kartę 50,00 zł 2) osoby wskazanej za każdą kartę 60,00 zł 2. wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej za każdą kartę 20,00 zł 2) utraconej za każą kartę 70,00 zł 3. wznowienie, wydanie kolejnej karty dla: posiadacza i współposiadacza rachunku za każdą kartę 50,00 zł

12 2) osoby wskazanej za każdą kartę 60,00 zł 4. zastrzeżenie karty przez klienta - bez opłat 5. obsługa karty miesięcznie 11,20 zł Rejestracja karty w usłudze 3D-Secure Utrzymanie karty w ramach usługi 3D-Secure jednorazowo miesięcznie Potwierdzenie danych posiadacza karty z wykorzystaniem usługi 3D-Secure od czynności 0,29 zł 9. zmiana parametrów za każdą zmianę 5,00 zł 10. opłata za wypłatę gotówki w bankomatach: w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej i zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków naliczana od Spółdzielczych wypłacanej kwoty, 2,00% 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej. pobierana w dniu 2,00% min. 4,50 zł 3) w bankomatach obcych rozliczenia operacji 3,00% min. 3,50 zł 4) w kasach obcych 3,00% min. 4,50 zł 5) za granicą 3,00% min. 4,50 zł 11. przesłanie do Klienta numeru PIN od czynności 3,50 zł 12. Zmiana PIN w bankomatach: w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 2) w bankomatach obcych za każdą zmianę 7,00 zł 13. zestawienie transakcji przesłanych do klienta miesięcznie 3,00 zł 14. przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 15. nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału po upływie terminu 50,00 zł 16. transakcje bezgotówkowe - bez opłat za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki (prowizja miesięcznie, naliczana 17. pobierana miesięcznie) od kwoty transakcji w kraju 1,00% wykonanych w za granicą poprzednim cyklu 2) 1,00% rozliczeniowym nie zapewnienie deklarowanych środków na rachunku w dniu rozliczenia naliczana w dniu 18. rozliczenia, pobierana po wpływie środków 100,00 zł na rachunek 19. nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie po upływie terminu 250,00 zł 20. przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomatach sieci SGB od czynności bez opłat 21. ubezpieczenie dla posiadaczy/użytkowników kart (składka pobierana jest miesięcznie za każdą ubezpieczoną kartę): Wariant Classic Wariant Gold pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie 1,90 zł 3,40 zł 2) pakiet Bezpieczny Podróżnik miesięcznie 1,40 zł 3,90 zł 0,85 zł 0,31 zł

13 3) pakiet Bezpieczna Karta + Bezpieczny Podróżnik miesięcznie 2,70 zł 6,30 zł C. POZOSTAŁE KARTY I) KARTA BANKOWA : RACHUNKI STANDARDOWE PAKIET "DOBRY PLON" 1. wydanie karty dla: Posiadacza/Współposiadacza rachunku za każdą kartę bez opłat 2) osoby wskazanej za każdą kartę bez opłat 2. wydanie nowej karty w miejsce karty uszkodzonej lub utraconej/duplikat karty za każdą kartę 5,00 zł 3. wznowienie, wydanie kolejnej karty: Posiadaczowi/Współposiadaczowi rachunku za każdą kartę 5,00 zł bez opłat 2) osobie wskazanej za każdą kartę 5,00 zł 4. zastrzeżenie karty przez klienta od czynności 10,00 zł 5. opłata za wypłatę gotówki w bankomatach Banku - bez opłat 6. wygenerowanie z systemu informatycznego Banku numeru PIN - bez opłat 7. nieuzasadniona reklamacja od czynności bez opłat 8. obsługa karty w przypadku, gdy Posiadacz/Współposiadacz, oprócz karty bankowej (własnej), posiada również kartę płatniczą (debetową) miesięcznie 1,30 zł w przypadku, gdy Posiadacz/Współposiadacz posiada wyłącznie kartę bankową 2) (własną) miesięcznie 4,00 zł 1. Nie pobiera się opłaty za wznowienie, wydanie kolejnej karty, jeśli wznowienie to spowodowane jest upływem terminu ważności poprzedniej karty. Rozdział 5. Kredyty, gwarancje, poręczenia, regwarancje i awale. 1. Prowizje od udzielonych kredytów: 1 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA na działalność gospodarczą: a) dla kredytów z terminem spłaty do 2 lat jednorazowo od 1,25% kwoty kredytu b) dla kredytów z terminem spłaty do 3 lat jednorazowo od 2,00% kwoty kredytu c) dla kredytów z terminem spłaty do 5 lat jednorazowo od 2,50% kwoty kredytu d) dla kredytów z terminem spłaty pow. 5 lat jednorazowo od 3,00% kwoty kredytu 2) kredyt Unijny SGB: 0,30% kwoty wnioskowanego kredytu, ale nie mniej niż 300,00 zł a) prowizja wstępna 1a jednorazowo b) prowizja przygotowawcza 1b - dla kredytów do kwoty ,00 zł jednorazowo od 2,00% kwoty przyznanego kredytu, ale nie mniej niż 500,00 zł - dla kredytów powyżej ,00 zł do ,00 zł jednorazowo 1 000,00 zł + od 1,75% kwoty nadwyżki kredytu powyżej ,00 zł

14 - - dla kredytów powyżej ,00 zł do ,00 zł jednorazowo 1 875,00 zł + od 1,50% kwoty nadwyżki kredytu powyżej ,00 zł dla kredytów powyżej ,00 zł jednorazowo 2 625,00 zł + od 1,25% kwoty nadwyżki kredytu powyżej ,00 zł 3) kredyt obrotowy Dobry Plon a) prowizja za udzielenie: - do 100 ha jednorazowo 2,00% - ponad 100 ha jednorazowo do 2,00% do kwoty kredytu wg normy do 100 ha + 1,50% powyżej 100 ha 2. Prowizja od kredytów w rachunku bieżącym udzielonych klientom instytucjonalnym: prowizja od kwoty przyznanego kredytu w rachunku bieżącym klienta instytucjonalnego, z zastrzeżeniem ppkt.2 jednorazowo 2,00% 2) prowizja od kwoty przyznanego kredytu w rachunku bieżącym prowadzonym w ramach pakietu DOBRY PLON jednorazowo od 1,50% 3) prowizja od kwoty przyznanego kredytu w rachunku bieżącym Nowa Linia jednorazowo od 1,50% 3. Za czynności związane ze zmianą warunków spłaty należności Banku z tytułu udzielonego kredytu: za przyjęcie wniosku o prolongatę od czynności 55,00 zł 2) za udzielenie prolongaty bądź zawieszenie okresu spłaty należności od czynności wg stawki określonej w Dziale IV Rozdział 2. Prolongaty 3) za zmianę planu spłaty na wniosek kredytobiorcy w tym skrócenie/wydłużenie okresu kredytowania : od kwoty pozostałej do spłaty kwoty kredytu 200,00 zł a) do ,00 zł b) pow ,00 zł 400,00 zł Za czynności związane ze zmianą warunków umów kredytowych, dokonywanych na wniosek kredytobiorcy, za wyjątkiem czynności określonych 4. w pkt. 3, 16 i 36 od czynności 150,00 zł 5. Za wydanie na wniosek klienta: zaświadczenia zwierającego informację o stanie zadłużenia z tytułu udzielonych przez Bank kredytów, gwarancji bankowych oraz innych tytułów od czynności 150,00 zł zaświadczenia zawierającego informację o stanie zadłużenia z tytułu udzielonych przez Bank kredytów, gwarancji bankowych oraz innych tytułów wraz z informacją o rachunkach bankowych prowadzonych przez Bank, m.in. o obrotach 2) na rachunku, o stanie środków na rachunku itp. od czynności 200,00 zł zaświadczenia stwierdzającego, że klient nie posiada zadłużenia z tytułu 3) udzielonych przez Bank kredytów, gwarancji bankowych oraz innych tytułów od czynności 50,00 zł opinii o zdolności kredytowej klienta, wydanej na podstawie analizy obrotów na rachunku bankowym oraz na podstawie stanu zgromadzonych środków 4) pieniężnych na rachunkach bankowych od czynności 150,00 zł 5) opinii Banku o kredytobiorcy od czynności 150,00 zł 6) odpisu umowy o kredyt od czynności 50,00 zł 7) odpisu harmonogramu spłat od czynności 20,00 zł

15 8) odpisu pozostałych dokumentów związanych z kredytem znajdujących się w dokumentacji kredytowej Banku od czynności 30,00 zł 9) Za wydanie zaświadczenia o wysokości spłaconego kredytu i odsetek od czynności 50,00 zł 6. Za czynności związane z: obsługą kredytów np. wypełnienie przez pracownika Banku wniosku o wykreślenie hipoteki, z zastawu dokonanego do r itp. 2 a) jednej hipoteki od czynności 15,00 zł b) za każdą następną hipotekę od czynności 10,00 zł 7. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty kredytu lub odsetek (zarówno od kredytobiorcy, jak i poręczycieli - za każde wezwanie) opłata jednorazowa 24,00 zł 8. Za wydanie oceny sytuacji ekonomicznej (zdolności kredytowej) podmiotu na jego wniosek do 100,00 tys. zł. wielkości kredytu od czynności 150,00 zł 2) pow. 100,00 tys. zł. wielkości kredytu od czynności 250,00 zł 9. Od przedterminowej spłaty kredytów z dopłatami ze środków AR i MR: 3 kredyty inwestycyjne ( nie dotyczy spłat rat kredytu, jeżeli do terminu spłaty ustalonego w umowie kredytowej pozostało nie więcej niż 30 dni) od czynności 5,00% kwoty spłaty 2) kredyty obrotowe: a) jeżeli do terminu spłaty pozostało nie mniej niż 6 dni i nie więcej niż 14 dni od czynności 0,50% kwoty spłaty b) jeżeli do terminu spłaty pozostało nie mniej niż 15 dni i nie więcej niż 30 dni od czynności 1,50% kwoty spłaty c) jeżeli do terminu spłaty pozostało powyżej 30 dni od czynności 2,00% kwoty spłaty 10. Opłata przygotowawcza za przyjęcie do rozpatrzenia wniosku o kredyt: związany z działalnością gospodarczą (w tym rolnictwo) a) do ,00 zł jednorazowo 60,00 zł b) od ,00 zł do ,00 zł jednorazowo 80,00 zł c) od ,00 zł do ,00 zł jednorazowo 90,00 zł d) od ,00 zł do ,00 zł jednorazowo 120,00 zł e) powyżej ,00 zł jednorazowo 0,1% kwoty wnioskowanej nie mniej niż 150,00 zł 11. Prowizja przygotowawcza - kredyty z dopłatami ARiMR dla kredytów z terminem spłaty do 5 lat 1,00% 2) dla kredytów z terminem spłaty do 6 lat 0,85% 3) dla kredytów z terminem spłaty do 7 lat 0,70% jednorazowo od kwoty udzielonego kredytu 4) dla kredytów z terminem spłaty do 8 lat 0,55% 5) dla kredytów z terminem spłaty do 9 lat 0,40% 6) dla kredytów z terminem spłaty do 10 lat 0,25% 7) dla kredytów z terminem spłaty powyżej 10 lat 0,20% 12. Obsługa dopłat - kredyty z dopłatami ARiMR kwartalnie od kwoty udzielonego kredytu, pobierana wraz ze spłatą odsetek 0,04% 13. Prowizja za administrację kredytu inwestycyjnego i obrotowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą i rolniczą 4 od czynności 0,1% nie mniej niż 100,00 zł Prowizja od salda zadłużenia z tytuł kredytu w rachunku kredytowym związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą i rolniczą 5 od czynności 0,00 zł

16 14. a) dla klientów, których roczne przychody z prowadzonej działalności nie przekraczają 1200 tys EUR b) pozostali klienci od czynności 0,03% kwartalnie od kwoty kredytu postawionej przez Bank do dyspozycji kredytobiorcy w ostatnim dniu Prowizja z tytułu obsługi kredytu w rachunku bieżącym Nowa Linia 6 kwartału kalendarzowego; prowizja płatna w 15. okresach kwartalnych 15 dnia miesiąca 0,15% następującego po kwartale, za który została naliczona 16. Za wydanie zezwolenia na zmianę lub zwolnienie z jednej z form zabezpieczenia kredytu ( np. zastaw, przewłaszczenie, cesja itp.) na wniosek klienta od czynności 250,00 zł 17. Za wydanie informacji o przebiegu historii na rachunku bankowym wraz z szczegółowym wyliczeniem należności odsetkowej od czynności 150,00 zł 18. Za wydanie promesy kredytowej do:7 a) kredyty z dopłatami z ARiMR oraz kredytów UNIJNYCH od czynności od 0,50% do 1,00% kwoty kredytu min. 350,00 zł b) pozostałych kredytów od czynności od 0,15% do 0,50% kwoty kredytu min. 350,00 zł 19. Prowizja od niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym, w przypadkach przewidzianych w umowie: prowizja od kwoty niewykorzystranej części kredytu w rachunku bieżącym klienta instytucjonalnego miesięcznie 0,75% 2) prowizja od kwoty niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym prowadzonym w ramach pakietu DOBRY PLON miesięcznie 0,30% 3) prowizja od kwoty niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym Nowa Linia miesięcznie 0,00% 20. Za rozpatrzenie wniosku klienta o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości: działka do 1 ha od czynności 200,00 zł 2) działka powyżej 1 ha od czynności 300,00 zł 21. Za udzielenie gwarancji, poręczenia: jednorazowo od 1,50% do 3,00% ale nie mniej niż 100,00 zł a) za każdy rozpoczęty okres 3-miesięczny od kwoty gwarancji 8 kwartalnie od dnia udzielenia gwarancji/poręczenia od 0,50% do 1,00% ale nie mniej niż 50,00 zł 22. Przedłużenie terminu gwarancji: jednorazowo od 1,50% do 3,00% ale nie mniej niż 100,00 zł a) za każdy rozpoczęty okres 3-miesięczny od kwoty gwarancji 8 kwartalnie od dnia udzielenia gwarancji/poręczenia od 0,50% do 1,00% ale nie mniej niż 50,00 zł 23. Zmiana warunków gwarancji, poręczenia lub zlecenie dokonania takiej zmiany, z wyjątkiem czynności określonej w pkt. 22 od czynności 150,00 zł 24. Wypełnienie wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych: w przypadku posiadania rachunku w BS przez uprawnionego do otrzymania dopłat powierzchniowych jednorazowo 3,00 zł 2) w przypadku nieposiadania rachunku w BS przez uprawnionego do otrzymania dopłat powierzchniowych jednorazowo 10,00 zł 25. Dostarczenie wniosku o rejestrację do Biura Powiatowego ARiMR: w przypadku posiadania rachunku w BS przez uprawnionego do otrzymania dopłat powierzchniowych jednorazowo 5,00 zł

17 2) w przypadku nieposiadania rachunku w BS przez uprawnionego do otrzymania dopłat powierzchniowych jednorazowo 15,00 zł 26. Sporządzenie aneksu do umowy w związku z przejęciem, przystąpieniem do długu: od czynności 0,30% kwoty zadłużenia, min. 150,00 zł Wyjazd do klienta związany z koniecznością wyegzekwowania niespłaconych należności Banku: od czynności 50,00 zł Czynności dotyczące kredytu inwestycyjnego, kredytu zabezpieczonego hipoteką związane z: 9 dokonaniem przez Bank oszacowania wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 10 od każdej nieruchomości 160,00 zł 2) przeprowadzeniem kontroli: a) nieruchomości przed zawarciem umowy o udzielenie kredytu od czynności b) na terenie budowy przed wypłatą transzy kredytu od czynności C) Kredytowanej nieruchomości, potwierdzającej prawidłowe wykorzystanie środków pochodzących z kredytu po wypłacie ostatniej transzy od czynności 28. Za wydanie w formie pisemnej, na wniosek ubiegającego się o kredyt przedsiębiorcy, wyjaśnienia dotyczącego dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej: a) do 100,00 tys. zł. kwoty kredytu od czynności 50,00 zł b) pow. 100,00 tys. zł. kwotykredytu od czynności 0,45% kwoty udzielonego kredytu min. 100,00 zł 29. Za dokonanie spłaty kredytu/raty kredytu, przed terminem umownym (prowizja rekompensacyjna): 11 w przypadku kredytu "DOBRY PLON" a) od kwoty spłacanej przedterminowo w okresie 2 miesięcy przed terminem spłaty określonym w umowie od czynności 0,5% kwoty spłacanej b) od kwoty spłacanej przedterminowo w okresie powyżej 2 miesięcy przed terminem spłaty określonym w umowie (prowizję pobiera się od wpłat dokonanych wcześniej niż 14 dni od umownej daty zapadalności zobowiązania) od czynności 1,00% kwoty spłacanej 2) w przypadku "Kredytów unijnych SGB" a) od kwoty spłacanej przedterminowo w okresie 2 miesięcy przed terminem spłaty określonym w umowie od czynności 0,5% kwoty spłacanej b) od kwoty spłacanej przedterminowo w okresie powyżej 2 miesięcy przed terminem spłaty określonym w umowie (prowizję pobiera się od wpłat dokonanych wcześniej niż 14 dni od umownej daty zapadalności zobowiązania) od czynności 1,00% kwoty spłacanej 3. W przypadku pozostałych kredytów, jeżeli do terminu spłaty kredytu/raty kredytu pozostało więcej niż 30 dni od czynności 0,2% kwoty spłacanej, min. 50,00 zł 30. Za dokonanie spłaty kredytu/raty kredytu, przed terminem umownym (prowizja rekompensacyjna) 12 po upływie 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy od czynności 0,5% kwoty spłacanej, min. 50,00 zł 2) w pozostałych przypadkach, jeżeli do terminu spłaty kredytu/raty pozostało więcej niż 14 dni od czynności 2% kwoty spłacanej, min. 100,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł

18 31. Pisemne potwierdzenie spełnienia warunków do uzyskania kredytu na wznowienie produkcji na terenach objętych klęską żywiołową jednorazowo 0,75% od maksymalnej kwoty kredytu możliwej do udzielenia, ale nie mniej niż 50,00 zł 32. Wydłużenie, na wniosek kredytobiorcy, terminu obowiązywania decyzji kredytowej: a) do 1 miesiąca po upływie terminu obowiązywania decyzji od czynności 150,00 zł b) pow. 1 miesiąca po upływie terminu obowiązywania decyzji od czynności 250,00 zł 33. Prowizja z tytułu gotowości od salda niewykorzystanego kredytu 13 prowizja liczona jest za każdy dzień, w którym Bank pozostawał w gotowości do wypłaty kredytu (transzy kredytu) do dnia poprzedzającego wykorzystanie kredytu lub jego transzy włącznie, płatna w dniu uruchomienia (wypłaty) kredytu lub transzy min. 3% w skali roku (365 dni) 0% (w przypadku kredytów udzielonych do r. oraz w przypadku kredytów udzielanych w rachunku bieżącym) 34. Za sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu wynikającym z umowy obowiązku dostarczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej czy przedmiotu kredytowania oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem wysłane po bezskutecznym upływie terminu ustalonego w taryfie 35. Opłata za przelew środków z kredytu na rachunek prowadzony w innym banku od czynności od czynności 80,00 zł 3,50 zł 36. Obniżenie marży w okresie kredytowania (na wniosek klienta) od kwoty aktualnego zadłużenia 0,5% nie mniej niż 300,00 zł 1. Prowizję pobiera się najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu. Nie dotyczy kredytów udzielanych na warunkach promocyjnych, wprowadzonych Uchwałą Zarządu 1a. Prowizja ta zaliczana jest w poczet prowizji przygotowawczej. 1b. Prowizja płatna jest przed uruchomieniem kredytu. W przypadku nie wykorzystania kredytu prowizja nie jest zwracana. 2. Za zaświadczenie o wykreślenie hipoteki opłata wynosi 15,00 zł, w przypadku gdy zaświadczenie zawiera informacje o wykreśleniu jednej hipoteki opłata wynosi 15,00 zł, natomiast gdy w zaświadczeniu jest informacja o wykreśleniu np. trzech hipotek: opłata wynosi 35,00 zł( 1 hipoteka 15,00 zł+ 2 hipoteka 10,00 zł + 3 hipoteka 10,00 zł). 3. Obowiązuje dla umów zawartych do r. 4. Obowiązująca dla kredytów uruchomionych od dnia 20 października 2012r (włącznie).prowizja pobierana za czynności związane z uruchomieniem kolejnej transzy kredytu; polegające na rozliczeniu transzy, sprawdzeniu celowości wykorzystania transzy. Prowizja pobierana w przypadku kredytów inwestycyjnych, obrotowych wypłacanych w transzach. Nie dotyczy kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR, kredytów technologicznych, kredytów unijnych, kredytów udzielonych JST. Płatna w dniu uruchomienia transzy kredytu i naliczana od kwoty uruchomionej transzy. 5. Obowiązująca dla kredytów uruchomionych od dnia 20 października 2012r (włącznie). Pobierana na koniec każdego roku kalendarzowego, płatna w dniu 20 stycznia każdego roku, a w przypadku gdy ostateczny termin spłaty kredytu przypada przed tym dniem nie później niż w dniu całkowitej spłaty kredytu. Nie dotyczy kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR, kredytów technologicznych, kredytów unijnych SGB, kredytów obrotowych Dobry Plon, kredytów Szybki kredyt dla firm, kredytów udzielonych JST. 6. Prowizja wchodzi w życie z dniem r. z zastrzeżeniem, że dla kredytów udzielonych do dnia r., prowizja zacznie obowiązywać od dnia r. 7. Stawka prowizji uzależniona jest od stopnia pracochłonności. 8. Za dalsze rozpoczęte 3-miesięczne okresy ważności gwarancji, prowizję liczy się wg tej samej stawki od salda gwarancji. Prowizję pobiera się z początkiem każdego okresu 3-miesięcznego. 9.Opłaty dotyczą wniosków złożonych o dnia r. z wyjątkiem pkt. 2 b i c. 10. Nie dotyczy klientów, którzy przedstawią operat szacunkowy. Prowizję należy pobrać najpóźniej w dniu przedstawienia wniosku do decyzji. 11. Nie dotyczy kredytów z dopłatami z ARiMR. Obowiązuje dla umów zawartych do r.

19 12. Obowiązuje dla umów zawartych od r. i dotyczy kredytów nieodnawialnych. Nie dotyczy kredytów z dopłatami ARiMR udzielonych od r. 13. Nie dotyczy kredytów z dopłatami ARiMR udzielonych od r.

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu BS Człuchów Nr 118/16 z dnia 04.05.2016r. Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Rozdział 1. Rachunki bankowe rozliczenia pieniężne w złotych. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowane na dzień 03.10.2013r

Zaktualizowane na dzień 03.10.2013r Zaktualizowane na dzień 03.10.2013r SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. KLIENCI INDYWIDUALNI. 5 Rozdział 1.Rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe... 5 Rozdział 2. Oszczędności. 8 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: /Tekst jednolity obowiązujący od 11.03.2011r./ WPŁATY I. 1. Na rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2b do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ II DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 13 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 1.1. Rachunki bieżące dla przedsiębiorstw Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 115/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 25.07.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU OD

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIZNES PAKIET BIZNES DEBIUT OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2009 R. Część

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązująca od 01.10.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązująca od 01.10.2015r. Bank Spółdzielczy w Pucku Załącznik nr 1 do Zasad pobierania prowizji i opłat przez Bank Spółdzielczy w Pucku za czynności i usługi bankowe I. OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH RACHUNKI BANKOWE LP RODZAJ

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 12,00 zł 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku od każdej wypłaty 0,3% nie mniej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

20,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 0,00 zł / 30,00zł 4 5,00 zł

20,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 0,00 zł / 30,00zł 4 5,00 zł RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLCZENIOWY W ZŁOTYCH Obowizujcy od 01.10.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/ 4 /2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 05.03.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 05 marca 2015r. Marzec 2015 1 / 16

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/12/2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 24.09.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 01 października 2015r. Wrzesień 2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 35/2015 z dnia 12.03.2015 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach Załącznik do Uchwały nr 12/VIII/2010 Zarządu PBS w Świdwinie z dnia 20 sierpnia 2010 roku uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą 2/V/2011 z dnia 02.05.2011r Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r.

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim

Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZENIU WIELKIM (obowiązuje od dnia 16 marca 2016 r.) MARZEC, 2016 r. CZĘŚĆ I TARYFA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ II DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 13 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 1.1. Rachunki bieżące dla przedsiębiorstw Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY Załącznik do uchwały nr 47/2015 Zarządu BSZŁ w Łęczycy z dnia 14.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY ( w walucie krajowej)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 26/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 03.06.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Rodzaj czynności / usług Konto Osobiste dla Młodych Konto Osobiste dla Młodych 13+ 20+ Konto Standard

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Zał. do Uchwały nr 89/2014 Zarządu BS z dnia 08 października 2014r. KLIENT INSTYTUCJONALNY

Zał. do Uchwały nr 89/2014 Zarządu BS z dnia 08 października 2014r. KLIENT INSTYTUCJONALNY Zał do Uchwały nr 89/2014 Zarządu BS z dnia 08 października 2014r KLIENT INSTYTUCJONALNY Rzepin, październik 2014 Rozdział I Postanowienia ogólne Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo