Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI"

Transkrypt

1 Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Rozdział 1. Rachunki bankowe rozliczenia pieniężne w złotych. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA PAKIET "DOBRY PLON" PAKIET ibs BIZNES PAKIET WSPÓLNOTA BS RACHUNKI STANDARDOWE 1. Otwarcie rachunku: opłata za pakiet - bez opłat bez opłat bez opłat 9,00 zł 2) otwarcie rachunku podstawowego miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 3) otwarcie rachunku pomocniczego bez opłat bez opłat 27,00 zł bez opłat 2. Prowadzenie rachunku: 1 podstawowego i pomocniczego na pozarolniczą działalność gospodarczą miesięcznie 27,00 zł bez opłat rachunek podstawowy w cenie pakietu, rachunek pomocniczy 27,00 zł rachunek podstawowy w cenie pakietu, rachunek pomocniczy 30,00 zł, rachunek pomocniczy dla funduszu remontowego- 9,00 zł podstawowego i pomocniczego na pozarolniczą działalność miesięcznie - - 2) gospodarczą, jeśli klient posiada jednocześnie rachunek na działalność rolniczą 1,00 zł bez opłat 3) dodatkowego, dla wyodrębnienia środków na ZFŚS miesięcznie 15,00 zł - - 4) podstawowego i pomocniczego prowadzonego dla rolników miesięcznie indywidualnych 12,00 zł bez opłat 12,00 zł - 3. Likwidacja rachunku 2 jednorazowo 30,00 zł 4. Realizacja przelewów papierowych na rachunek prowadzony przez Bank za każdy przelew 1,00 zł bez opłat 9,00 zł 3,00 zł 2) na rachunek w innym Banku za każdy przelew 3,50 zł 1,50 zł 9,00 zł 5,00 zł 3) na rachunek ZUS i US za każdy przelew 3,50 zł 1,50 zł 9,00 zł 3,20 zł 5. Realizacja przelewów za pośrednictwem Bankowości Internetowej na rachunek prowadzony przez Bank za każdy przelew bez opłat bez opłat bez opłat 0,00 zł 2) na rachunek w innym Banku za każdy przelew 1,00 zł 0,50 zł 1,00 zł 0,00 zł 3) na rachunek ZUS i US za każdy przelew 1,00 zł 0,50 zł 1,00 zł 0,00 zł 6. Realizacja przelewów za pośrednictwem Home Banking na rachunek prowadzony przez Bank za każdy przelew bez opłat bez opłat - bez opłat 2) na rachunek w innym Banku za każdy przelew 1,00 zł 0,50 zł - 1,00 zł 3) na rachunek ZUS i US za każdy przelew 1,00 zł 0,50 zł - 1,00 zł 7. Realizacja przelewów za pośrednictwem systemu SORBNET: w kwocie wyższej lub równej 1 mln. zł za każdy przelew 18,00 zł 2) w kwocie niższej niż 1 mln. zł za każdy przelew 30,00 zł

2 8. Realizacja przelewów z wpływów bieżących 3 na rachunek w innym Banku za każdy przelew 3,00 zł 9. Potwierdzenie wykonania przelewu Za wydanie, na wniosek klienta, potwierdzenia wykonania 10,00 zł przelewu od każdego potwierdzenia 10. Zlecenia stałe - w formie papierowej 4 Przyjęcie zlecenia za każde zlecenie 5,00 zł 2) Realizacja zlecenia 2. na rachunek prowadzony przez Bank za każde zlecenie 3,00 zł 9,00 zł 3,00 zł 2.2) na rachunek w innym Banku za każde zlecenie 3,00 zł 9,00 zł 3,00 zł 3) Wydruk zrealizowanego zlecenia za każde zlecenie 3,00 zł 4) Modyfikacja za każde zlecenie 2,00 zł 5,00 zł 2,00 zł 5) Odwołanie zlecenia przez klienta za każde zlecenie 5,00 zł 6) Brak środków na pokrycie zlecenia stałego w terminie jego za każde zlecenie 3,00 zł realizacji 10a Wykonanie na zlecenie klienta przelewów z rachunku w formie za każde zlecenie 3,00 zł wydruku komputerowego 11. Zlecenia stałe realizowane za pośrednictwem Internet Banking Realizacja zlecenia 1. na rachunek prowadzony przez Bank za każde zlecenie 3,00 zł bez opłat 3,00 zł 1.2) na rachunek w innym Banku za każde zlecenie 3,00 zł 1,00 zł 3,00 zł 2) Modyfikacja za każde zlecenie bez opłat 3) Odwołanie zlecenia przez klienta za każde zlecenie bez opłat 12. Przyjęcie i wykonanie pilnej dyspozycji w formie zlecenia telekomunikacyjnego za każde zlecenie 20,00 zł 13. Polecenie zapłaty złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela 2,00 zł w formie elektronicznej za każde polecenie 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika za każde polecenie 2,00 zł 3) odwołanie polecenia zapłaty lub aktualizacja upoważnienia 5,00 zł polecenia zapłaty przez klienta za każde polecenie 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty przez Bank z tytułu braku 3,00 zł środków za każde polecenie 14. Prowizje od wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone przez 0,3% nie mniej niż Bank ( o ile umowa nie stanowi inaczej). naliczana od wpłacanej kwoty 0,3-0,50% min. 2,00 zł 5 bez opłat 0,5% min. 10,00 zł 2,00 zł 15. Prowizje od wpłat gotówkowych na rachunki jednostek samorządu terytorialnego (o ile umowa nie stanowi inaczej). naliczana od wpłacanej kwoty 0,50% min. 2,00 zł 16. Prowizje od wpłat gotówkowych dokonywanych w formie - 0,2% min. 10,00 zł zamkniętej naliczana od wpłacanej kwoty 0,2% min. 10,00 zł bez opłat 17. Prowizja za przekazanie środków w formie bezgotówkowej, z rachunków rozliczeniowych klientów instytucjonalnych: na rachunki oszczędnościowe a,vista, prowadzone przez Bank dla posiadaczy/współposiadaczy rachunków rozliczeniowych od kwoty przelewu 0,50% min. 4,00 zł

3 na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, prowadzone przez 2) Bank dla posiadaczy/współposiadaczy rachunków rozliczeniowych od kwoty przelewu 0,30% min. 2,00 zł 18. Prowizje od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych naliczana od wypłacanej 0,30-0,50% min. 2,00 zł 5 0,15% min. 2,00 zł 0,50% min. 10,00 zł 0,30-0,50% min. prowadzonych przez BS (o ile umowa nie stanowi inaczej): kwoty 2,00 zł 19. Prowizja od wypłat gotówkowych z rachunków własnych Banku, wykonywanych w imieniu innych instytucji finansowych: z tytułu realizacji kredytu/pożyczki udzielonego/-ej przez inne instytucje finansowe: w kwotach do 3 000,00 zł za każdą wypłatę 50,00 zł w kwotach powyżej 3 000,00 zł do 5 000,00 zł za każdą wypłatę 70,00 zł w kwotach powyżej 5 000,00 zł do ,00 zł za każdą wypłatę 100,00 zł w kwotach powyżej ,00 zł za każdą wypłatę 200,00 zł 2) z innych tytułów niż wymienione w ppkt.1 za każdą wypłatę 0,5% min. 4,00 zł 0,3% min. 2,00 zł 0,5% min. 4,00 zł 0,5% min. 4,00 zł 20. Sporządzenie wyciągów w formie papierowej po zakończeniu miesiąca miesięcznie bez opłat 2) po każdej zmianie salda 5,00 zł a) dla klientów korzystających z elektronicznych kanałów dostępu b) dla pozostałych klientów od czynności 0,00 zł 10,00 zł nie dotyczy 3) wyciągu dodatkowego jednorazowo 20,00 zł 10,00 zł nie dotyczy 21. Sporządzenie wyciągów w formie elektronicznej wyciągu bankowego (po zakończeniu miesiąca) miesięcznie bez opłat 2) wyciągu bankowego (po każdej zmianie salda) od czynności bez opłat 3) wyciągu dodatkowego jednorazowo bez opłat 22. Za wydanie, na wniosek Klienta, załącznika do wyciągu z za każdy dokument 1,00 zł rachunku bankowego, w formie wydruku z systemu bankowego) 22a Wysyłka wyciągów papierowych listem zwykłym: a) raz w miesiącu od czynności - 0,00 zł b) częściej niż raz w miesiącu od czynności - 5,00 zł 22b Odbiór wyciągów papierowych w Banku: a) raz w miesiącu od czynności - 0,00 zł b) częściej niż raz w miesiącu od czynności - 10,00 zł 23. Za wydanie książeczek czeków gotówkowych lub rozrachunkowych: za każdą książeczkę czekową jednorazowo 15,00 zł 2) za pojedynczy blankiet czeku jednorazowo 5,00 zł 24. Za potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego za każdy czek 20,00 zł 25. Za czynności związane z utratą czeków gotówkowych i rozrachunkowych oraz blankietów czekowych: przyjęcie zgłoszenia lub odwołania zastrzeżenia jednorazowo 30,00 zł 2) wykonanie zastrzeżenia od czynności wg rzeczywistych poniesionych kosztów 26. Prowizje od wypłat z czeków potwierdzonych przez inne banki za każdy czek 0,5% min. 4,00 zł bez opłat 0,5% min. 4,00 zł 27. Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu:

4 kredytu lub gwarancji udzielonych przez inny bank jednorazowo 50,00 zł 2) transakcji zawieranych przez posiadaczy rachunków a) z BS jednorazowo bez opłat b) z innymi podmiotami jednorazowo 30,00 zł 28. Powstanie na rachunku bieżącym niedopuszczalnego salda WN za każde przekroczenie 30,00 zł 29. Za wysłanie wezwania do zapłaty niedopuszczalnego salda WN nie częściej niż raz w miesiącu 25,00 zł 30. Wydanie klientom, na ich wniosek, zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego i wysokości salda za każde zaświadczenie 30,00 zł 31. Za wydanie zaświadczenia o historii rachunku bankowego za każde zaświadczenie 50,00 zł 32. Za administrowanie czekami rozrachunkowymi przyjętymi do inkasa;opłatę pobiera się od podawcy czeku za każdy czek 20,00 zł 33. Za wydanie duplikatów zaświadczeń od czynności 15,00 zł 34. Za przyjęcie i wykonanie dyspozycji akumulacji środków na rachunku bankowym od czynności 10,00 zł 35. Za sporządzenie, na wniosek klienta, odpisu lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem wyciągu z rachunku bankowego za każdy egzemplarz 15,00 zł bez opłat 15,00 zł 2) dowodu (załącznika do wyciągu z rachunku bankowego) za każdy egzemplarz 10,00 zł bez opłat 10,00 zł 3) dowodu kasowego za każdy egzemplarz 10,00 zł bez opłat 10,00 zł 4) umowy rachunku bankowego za każdy egzemplarz 15,00 zł bez opłat 15,00 zł 5) dokumentu pozostającego w archiwum Banku, w przypadku gdy: a) klient określi datę dokonania operacji za każdy egzemplarz 20,00 zł bez opłat 20,00 zł b) klient nie określi daty dokonania operacji za każdy egzemplarz 50,00 zł bez opłat 50,00 zł 36. Za sporządzenie, na wniosek klienta, odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym: 6 za bieżący rok za każde rozpoczęte 10 pozycji 10,00 zł 2) za bieżący rok za każde rozpoczęte 10 15,00 zł pozycji, powyżej pozycji 50-ej 3) za każdy poprzedni rok od czynności opłatę obliczoną za rok bieżący podwyższa się o 50% wyliczonej stawki 37. Ustanowienie (zmiana) pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym: a) do jednego rachunku jednorazowo 5,00 zł b) do kilku rachunków 7 jednorazowo 15,00 zł 38. Zmiana karty wzorów podpisów jednorazowo 15,00 zł 39. Opłata za korzystanie z usługi SMS: za wysłanie jednej wiadomości na koniec dnia, w przypadku gdy saldo ulegnie zmianie miesięcznie 10,00 zł 2) za wiadomość wysłaną bezpośrednio po zaksięgowaniu operacji Wn i/lub Ma od każdego SMS-a 0,50 zł 40. Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiącej tajemnicę bankową uprawnionym przez ustawę Prawo bankowe osobom, organom i instytucjom, na ich wniosek z wyłączeniem przypadków, gdy udzielenie informacji następuje na żądanie podmiotów wymienionych w art.110 Ustawy Prawo bankowe jednorazowo 50,00 zł

5 Za udzielenie audytorom informacji o rachunku bankowym prowadzonym na rzecz przedsiębiorcy 8 jednorazowo min. 75,00 zł 41. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku w przypadku podjęcia gotówki od wartości bez opłat 2) w przypadku niepodjęcia gotówki od wartości 0,05% kwoty wypłaty 42. Za dokonanie zmiany rachunku wspólnego na indywidualny i - odwrotnie (dotyczy rachunków rolników indywidualnych) jednorazowo 20,00 zł Za sporządzenie, na wniosek Posiadacza rachunku - aneksu do 43. umowy rachunku bieżącego i/lub pomocniczego oraz lokaty terminowej jednorazowo 15,00 zł Dyspozycja gotówkowej wypłaty z rachunku bankowego, dokonana w dniu wpływu środków z tytułu dopłat z środków unijnych jednorazowo 10,00 zł 45. Płatności masowe: 9 za obsługę rachunku pomocniczego funkcjonującego w ramach - - płatności masowych miesięcznie za każdy rachunek 0,50 zł 0,50 zł 2) automatyczne przeksięgowanie środków z rachunku - - pomocniczego funkcjonującego w ramach płatności masowych miesięcznie 50,00 zł 50,00 zł 3) od wpłat kasowych na rachunki pomocnicze funkcjonujące w - - ramach płatności masowych od każdej wpłaty 1,00 zł 1,00 zł 46. Za sporządzenie, na wniosek jednostki samorządu - - terytorialnego aneksu do umowy rachunku bankowego jednorazowo 50,00 zł 50,00 zł 47. Prowadzenie rachunku bankowego w systemie Home Banking 10 zainstalowanie systemu jednorazowo 120,00 zł - 120,00 zł 2) abonament a) przy średniomiesięcznych obrotach MA do ,00 zł miesięcznie 75,00 zł - 75,00 zł b) przy średniomiesięcznych obrotach MA pow ,00 zł miesięcznie 50,00 zł - 50,00 zł c) udostępnianie kluczy sprzętowych do systemu za każdy klucz wg umowy - wg umowy 48. Za telefoniczne udzielenie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych: Bankofon miesięcznie 3,00 zł - 3,00 zł 2) Hasło miesięcznie 5,00 zł - 5,00 zł 49. Usługi wykonywane za pośrednictwem aplikacji Internet Banking: dostęp do usług Bankowości Internetowej (IB) od czynności bez opłat 2) wydanie na wniosek Posiadacza/Współposiadacza/Pełnomocnika rachunku- dodatkowej Instrukcji Użytkownika-Instrukcji Internetowej Obsługi Rachunku za każdy egzemplarz 5,00 zł 3) zastrzeżenie lub blokada dostępu do Internet Bankingu, dokonana na wniosek Posiadacza/Współposiadacza/Pełnomocnika rachunku od czynności 3,00 zł 4) nadanie nowego 1 za każdy egzemplarz 2,00 zł 5) nadanie nowej Listy Haseł za każdy egzemplarz bez opłat 6) uzasadniona odmowa wykonania zlecenia płatniczego za każdy egzemplarz bez opłat 7) odblokowanie 1 za każdy egzemplarz bez opłat

6 50. Usługi wykonywane za pośrednictwem aplikacji Internet Banking dla Firm: 11 generacja klucza kryptograficznego jednorazowo 100,00 zł 2) czytnik kart kryptograficznych jednorazowo 100,00 zł 3) abonament miesięcznie 50,00 zł 4) wymiana klucza kryptograficznego (w zamian za klucz uszkodzony, zniszczony lub zagubiony przez klienta) za każdy klucz 100,00 zł 5) za udzielenie pomocy technicznej w siedzibie i na zlecenie użytkownika systemu Internet Banking dla Firm 12 do 2 godzin a) od czynności 100,00 zł b) pow. 2 godzin 200,00 zł opłata za użytkowanie tokena miesięcznie 5,00 zł/7,00 zł rezygnacja z tokena przed upływem 60 m-cy od momentu za każdy pełny miesiąc 10,00 zł wydania pozostający do końca okresu 53. Sporządzenie, w formie wydruku komputerowego, zestawienia prowizji pobieranej z rachunku rozliczeniowego, za okres: do jednego miesiąca od czynności 5,00 zł 2) kwartału od czynności 15,00 zł 3) dłuższy niż kwartał od czynności 30,00 zł 54. Przechowywanie w Banku przez okres dłuższy niż 2 miesiące zamówionych, a nie odebranych książeczek czeków gotówkowych, blankietów czekowych lub kart bankowych własnych/kart płatniczych jednorazowo 30,00 zł 55. Za realizację tytułu wykonawczego z rachunków bankowych lub dokumentu mającego moc takiego tytułu 14 od kwoty zajętej 0,50%, min. 30,00 zł max. 300,00 zł 56. Za odzyskanie od innego banku, na życzenie klienta środków z tytułu nieprawidłowo zrealizowanego zlecenia płatniczego jednorazowo 57. Za przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w BS Człuchów wystawionego przez inny bank od czynności 30,00 zł 1. Opłata za prowadzenie rachunku obejmuje również świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w zakresie możliwości podjęcia współpracy przez posiadacza rachunku z First Data Polska S.A. w charakterze akceptanta kart. W przypadku rachunków przeksięgowanych na nieczynne, nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku. 2. W przypadku braku środków na pokrycie prowizji w pełnej kwocie, prowizję pobiera się w wysokości środków dostępnych na rachunku w dniu likwidacji. 3. Nie dotyczy rachunków jednostek budżetowych. 4. Opłata za czynności nie dotyczy przelewów kierowanych na rachunki lokat terminowych i kont oszczędnościowych prowadzonych przez Bank. 5. Podstawowa wysokość stawki wynosi: 0,3% w stosunku do klientów prowadzących działalność rolniczą; 0,5% - w stosunku do podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. 6. Opłaty nie pobiera się w przypadku, gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis, jedyną operacją było dopisanie odsetek; odpis sporządzony jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 7. Opłata zawarta w pkt. B dotyczy zarówno rachunków prowadzonych w dniu ustanawiania pełnomocnictwa, jak również rachunków zakładanych w przyszłości. 50,00 zł

7 8. Opłata pobierana jest z rachunku przedsiębiorcy. 9. Opłaty i prowizje za płatności masowe mają zastosowanie do umów zawartych po dniu r 10. Prowizja za miesięczny abonament ustalana jest w okresach kwartalnych. Wielkość opłaty wynika ze średnio miesięcznej sumy obrotów MA za poprzedni kwartał kalendarzowy, dla nowo zawieranych umów HB, stawką wyjściową jest kwota 75,00 zł. 11. Opłaty nie dotyczą jednostek samorządu terytorialnego, dla których obowiązują warunki umowne, ustalone w drodze przetargu 12. Opłata dotyczy użytkowników systemu Internet Banking dla Firm, którzy od dnia wprowadzenia do oferty Banku tokenów, tj. od dnia r., po wygaśnięciu certyfikatu na karcie kryptograficznej, pozostali/pozostaną na dotychczasowej formie autoryzacji w postaci karty kryptograficznej. 13. Opłata w wysokości 5,00 zł pobierana jest za użytkowanie 4 pierwszych tokenów, za każdy kolejny w wysokości 7,00 zł. 14. Opłatę pobiera się od posiadacza rachunku, dodatkowo-każdorazowo pobierana jest opłata za przelew. Rozdział 2. Lokaty terminowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty RACHUNKI STANDARDOWE STAWKA OBOWIĄZUJĄCA PAKIET "DOBRY PLON" PAKIET ibs BIZNES PAKIET WSPÓLNOTA BS 1. Otwarcie rachunku: lokaty terminowej jednorazowo bez opłat 2. Za otwarcie i prowadzenie konta oszczędnościowego otwarcie konta jednorazowo - bez opłat - 2) prowadzenie konta miesięcznie - bez opłat - 3) pierwsza wypłata w danym m-cu (gotówkowa lub bezgotówkowa) jednorazowo - bez opłat - 4) kolejna wypłata w danym miesiącu (gotówkowa lub bezgotówkowa) od czynności - 10,00 zł - 5) pierwsza operacja WN w miesiącu kalendarzowym (w formie bezgotówkowej na miesięcznie - - 0,00 zł rachunki w Banku) kolejna operacja WN w miesiącu kalendarzowym (w formie bezgotówkowej na od czynności - - 7,00 zł 6) rachunki w Banku) 7) likwidacja konta jednorazowo - 20,00 zł - 0,00 zł 3. Automatyczne zakładanie lokat OVER/NIGHT w terminie, czasie oraz w kwotach wynikających z umowy rachunku bankowego miesięcznie Rozdział 3. Rachunki bankowe podmiotów gospodarczych w walutach wymienialnych 50,00 zł WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty RACHUNKI STANDARDOWE STAWKA OBOWIĄZUJĄCA PAKIET "DOBRY PLON" 1. Otwarcie rachunku w walutach wymienialnych: otwarcie rachunku jednorazowo 20,00 zł 2) otwarcie rachunku bez wniesienia pierwszej wpłaty jednorazowo 30,00 zł 2. Likwidacja rachunku w walutach wymienialnych (chyba, że umowa stanowi inaczej): likwidacja rachunku jednorazowo 25,00 zł 2) likwidacja rachunku przed upływem 30 dni od daty otwarcia jednorazowo 30,00 zł 3. Prowadzenie rachunku w walucie wymienialnej 1 PAKIET ibs BIZNES

8 prowadzenie rachunku bieżącego miesięcznie 15,00 zł 4. Prowizje od wpłat gotówkowych: na rachunki bankowe w walutach wymienialnych: a) dla posiadacza rachunku od wpłacanej kwoty 0,50% nie mniej niż 2,00 zł b) pozostałe osoby od wpłacanej kwoty 0,50% nie mniej niż 2,00 zł 2) w formie zamkniętej od wpłacanej kwoty bez względu na kwotę pobierana od klienta wg. umowy max. 2,00% 5. Prowizje od wypłat gotówkowych: z rachunków bankowych w walutach wymienialnych: a) dla posiadaczy rachunku od wpłacanej kwoty 0,50% nie mniej niż 2,00 zł b) pozostałe osoby od wpłacanej kwoty 0,50% nie mniej niż 2,00 zł 6. Przewalutowanie środków a) w placówce Banku każda operacja 0,05% min. 10,00 zł b) za pośrednictwem Internet Banking dla Firm każda operacja bez opłat 7. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu przekazów 2 zagranicznych od czynności 20,00 zł 8. Prowadzenie rachunku lokaty terminowej w walutach wymienialnych jednorazowo bez opłat Likwidacja lokaty terminowej w walutach wymienialnych (oprócz 9. bezgotówkowej realizacji na rachunki prowadzone przez BS) jednorazowo 2,00 zł UWAGA: w przypadku pozostałych czynności i usług bankowych związanych z obsługą rachunków walutowych podmiotów gospodarczych nie wymienionych w Rozdziale 3, mają zastosowanie stawki prowizji i opłat za czynności bankowe wymienione w Rozdziale 1; opłaty i prowizje pobierane są w walucie rachunku według kursu z dnia operacji; Bank udostępnia kursy walutowe w placówkach Banku, na tablicy kursów walut. 1. W przypadku rachunków przeksięgowanych na nieczynne, nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku. 2. Uwaga: Wszelkie prowizje i opłaty bankowe związane z wykonywaniem zlecenia pokrywa zleceniodawca operacji bankowej chyba, że strony umówiły się inaczej. Rozdział 4. Usługi w zakresie wydawania i obsługi kart bankowych. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty A. KARTY PŁATNICZE DEBETOWE STAWKA OBOWIĄZUJĄCA I) VISA BUSINESS ELECTRON: RACHUNKI STANDARDOWE PAKIET "DOBRY PLON" 1. wydanie pierwszej karty dla: posiadacza i współposiadacza rachunku za każdą kartę bez opłat 2) osoby wskazanej za każdą kartę 40,00 zł 25,00 zł 2. wydanie nowej karty w miejsce karty uszkodzonej lub utraconej za każdą kartę 40,00 zł 3. wydanie karty w trybie ekspresowym dla: posiadacza i współposiadacza rachunku za każdą kartę 55,00 zł 2) osoby wskazanej za każdą kartę 55,00 zł 4. wznowienie, wydanie kolejnej karty dla: posiadacza i współposiadacza rachunku za każdą kartę bez opłat 40,00 1 2) osoby wskazanej za każdą kartę 40,00 zł 25,00 zł 5. zastrzeżenie karty przez klienta od czynności 10,00 zł 6. zmiana parametrów od każdej zmiany 5,00 zł

9 7. opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej i zrzeszonych Banków za każdą wypłatę, spółdzielczych, Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych pobierana w dniu rozliczenia operacji bez opłat 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 4,50 zł 3) w bankomatach obcych 3,00% min. 3,50 zł naliczana od 4) w kasach obcych 3,00% min. 4,50 zł wypłacanej kwoty 5) za granicą 3,00% min. 4,50 zł Wypłata gotówki w ramach usługi cash-back za każdą wypłatę, 8. pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,60 zł 9. przesłanie do klienta numeru PIN od czynności 3,50 zł 10. Zmiana PIN w bankomacie w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 2) W bankomatach obcych za każdą zmianę 7,00 zł 11. Sprawdzenie salda w bankomatach: w bankomacie sieci SGB bez opłat 2) w bankomatach obcych za każde sprawdzenie 1,00 zł 12. zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3,00 zł 13. przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 5,00 zł 14. nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału po upływie terminu 50,00 zł 15. transakcje bezgotówkowe - bez opłat 16. obsługa karty miesięcznie 3,70 zł 17. Rejestracja karty w usłudze 3D-Secure jednorazowo 0,85 zł 18. Utrzymanie karty w ramach usługi 3D-Secure miesięcznie 0,31 zł Potwierdzenie danych posiadacza karty z wykorzystaniem usługi 3D-Secure 19. od czynności 0,29 zł przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w 20. bankomatach sieci SGB od czynności bez opłat II) VISA BUSINESS ELECTRON PAYWAVE: RACHUNKI STANDARDOWE PAKIET "DOBRY PLON" 1. wydanie pierwszej karty dla: posiadacza i współposiadacza rachunku za każdą kartę bez opłat 2) osoby wskazanej za każdą kartę 40,00 zł 25,00 zł 2. wydanie nowej karty w miejsce karty uszkodzonej lub utraconej za każdą kartę 40,00 zł 3. wydanie karty w trybie ekspresowym dla: posiadacza i współposiadacza rachunku za każdą kartę 55,00 zł 2) osoby wskazanej za każdą kartę 55,00 zł 4. wznowienie, wydanie kolejnej karty dla: posiadacza i współposiadacza rachunku za każdą kartę bez opłat 40,00 1 2) osoby wskazanej za każdą kartę 40,00 zł 25,00 zł 5. zastrzeżenie karty przez klienta od czynności 10,00 zł

10 6. zmiana parametrów od każdej zmiany 5,00 zł 7. opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej i zrzeszonych Banków za każdą wypłatę, spółdzielczych, Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych pobierana w dniu rozliczenia operacji bez opłat 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 1,50 zł 3) w bankomatach obcych 2,00% min. 5,00 zł naliczana od 4) w kasach obcych 3,00% min. 10,00 zł wypłacanej kwoty 5) za granicą 3,00% min. 10,00 zł 8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash-back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,00 zł 9. przesłanie do klienta numeru PIN od czynności 3,50 zł 10. Zmiana PIN w bankomatach: w bankomacie sieci SGB 6,00 zł 2) w bankomatach obcych za każdą zmianę 7,00 zł 11. Sprawdzenie salda w bankomatach: w bankomacie sieci SGB bez opłat 2) w bankomatach obcych za każde sprawdzenie 1,00 zł 12. zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3,00 zł 13. przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 5,00 zł 14. nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału po upływie terminu 50,00 zł 15. transakcje bezgotówkowe - bez opłat 16. obsługa karty miesięcznie 3,70 zł 17. Rejestracja karty w usłudze 3D-Secure jednorazowo 0,85 zł 18. Utrzymanie karty w ramach usługi 3D-Secure miesięcznie 0,31 zł 19. Potwierdzenie danych posiadacza karty z wykorzystaniem usługi 3D-Secure od czynności 0,29 zł 20. przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomatach sieci SGB od czynności bez opłat B. KARTY CHARGE I) MASTERCARD BUSINESS: 1. wydanie pierwszej karty dla: posiadacza i współposiadacza rachunku za każdą kartę 25,00 zł 2) osoby wskazanej za każdą kartę 35,00 zł 2. wydanie nowej karty w miejsce karty uszkodzonej lub utraconej za każdą kartę 20,00 zł 3. wznowienie, wydanie kolejnej karty dla: posiadacza i współposiadacza rachunku za każdą kartę 25,00 zł 2) osoby wskazanej za każdą kartę 35,00 zł 4. zastrzeżenie karty przez klienta od czynności 10,00 zł 5. zmiana parametrów za każdą zmianę 10,00 zł 6. opłata za wypłatę gotówki: naliczana od 2,00%

11 w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej i zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 2,00% min. 4,50 zł 3) w bankomatach obcych 3,00% min. 3,50 zł 4) w kasach obcych 3,00% min. 4,50 zł 5) za granicą 3,00% min. 4,50 zł 7. przesłanie do klienta numeru PIN od czynności 3,50 zł 8. Zmiana PIN w bankomatach: w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 2) w bankomatach obcych za każdą zmianę 7,00 zł 9. zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3,00 zł 10. przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 11. nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału po upływie terminu 50,00 zł 12. transakcje bezgotówkowe - bez opłat 13. obsługa karty miesięcznie 4,70 zł Rejestracja karty w usłudze 3D-Secure jednorazowo 14. 0,85 zł 15. Utrzymanie karty w ramach usługi 3D-Secure miesięcznie 0,31 zł 16. Potwierdzenie danych posiadacza karty z wykorzystaniem usługi 3D-Secure od czynności 0,29 zł 17. za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki (prowizja pobierana miesięcznie): miesięcznie naliczana od kwoty transkacji w kraju wykonanych w 1,00% za granicą 2) poprzenim cyklu rozliczeniowym 1,00% 18. nie zapewnienie deklarowanych środków na rachunku w dniu rozliczenia naliczana w dniu rozliczenia, pobierana po wpływie środków na rachunek 50,00 zł 19. nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie po upływie terminu 80,00 zł przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w 20. bankomatach sieci SGB od czynności bez opłat II) MASTERCARD BUSINESS GOLD: Od r. karta wycofana z oferty Banku. 1. wydanie pierwszej karty dla: posiadacza i współposiadacza rachunku za każdą kartę 50,00 zł 2) osoby wskazanej za każdą kartę 60,00 zł 2. wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej za każdą kartę 20,00 zł 2) utraconej za każą kartę 70,00 zł 3. wznowienie, wydanie kolejnej karty dla: posiadacza i współposiadacza rachunku za każdą kartę 50,00 zł

12 2) osoby wskazanej za każdą kartę 60,00 zł 4. zastrzeżenie karty przez klienta - bez opłat 5. obsługa karty miesięcznie 11,20 zł Rejestracja karty w usłudze 3D-Secure Utrzymanie karty w ramach usługi 3D-Secure jednorazowo miesięcznie Potwierdzenie danych posiadacza karty z wykorzystaniem usługi 3D-Secure od czynności 0,29 zł 9. zmiana parametrów za każdą zmianę 5,00 zł 10. opłata za wypłatę gotówki w bankomatach: w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej i zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków naliczana od Spółdzielczych wypłacanej kwoty, 2,00% 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej. pobierana w dniu 2,00% min. 4,50 zł 3) w bankomatach obcych rozliczenia operacji 3,00% min. 3,50 zł 4) w kasach obcych 3,00% min. 4,50 zł 5) za granicą 3,00% min. 4,50 zł 11. przesłanie do Klienta numeru PIN od czynności 3,50 zł 12. Zmiana PIN w bankomatach: w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 2) w bankomatach obcych za każdą zmianę 7,00 zł 13. zestawienie transakcji przesłanych do klienta miesięcznie 3,00 zł 14. przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 15. nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału po upływie terminu 50,00 zł 16. transakcje bezgotówkowe - bez opłat za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki (prowizja miesięcznie, naliczana 17. pobierana miesięcznie) od kwoty transakcji w kraju 1,00% wykonanych w za granicą poprzednim cyklu 2) 1,00% rozliczeniowym nie zapewnienie deklarowanych środków na rachunku w dniu rozliczenia naliczana w dniu 18. rozliczenia, pobierana po wpływie środków 100,00 zł na rachunek 19. nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie po upływie terminu 250,00 zł 20. przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomatach sieci SGB od czynności bez opłat 21. ubezpieczenie dla posiadaczy/użytkowników kart (składka pobierana jest miesięcznie za każdą ubezpieczoną kartę): Wariant Classic Wariant Gold pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie 1,90 zł 3,40 zł 2) pakiet Bezpieczny Podróżnik miesięcznie 1,40 zł 3,90 zł 0,85 zł 0,31 zł

13 3) pakiet Bezpieczna Karta + Bezpieczny Podróżnik miesięcznie 2,70 zł 6,30 zł C. POZOSTAŁE KARTY I) KARTA BANKOWA : RACHUNKI STANDARDOWE PAKIET "DOBRY PLON" 1. wydanie karty dla: Posiadacza/Współposiadacza rachunku za każdą kartę bez opłat 2) osoby wskazanej za każdą kartę bez opłat 2. wydanie nowej karty w miejsce karty uszkodzonej lub utraconej/duplikat karty za każdą kartę 5,00 zł 3. wznowienie, wydanie kolejnej karty: Posiadaczowi/Współposiadaczowi rachunku za każdą kartę 5,00 zł bez opłat 2) osobie wskazanej za każdą kartę 5,00 zł 4. zastrzeżenie karty przez klienta od czynności 10,00 zł 5. opłata za wypłatę gotówki w bankomatach Banku - bez opłat 6. wygenerowanie z systemu informatycznego Banku numeru PIN - bez opłat 7. nieuzasadniona reklamacja od czynności bez opłat 8. obsługa karty w przypadku, gdy Posiadacz/Współposiadacz, oprócz karty bankowej (własnej), posiada również kartę płatniczą (debetową) miesięcznie 1,30 zł w przypadku, gdy Posiadacz/Współposiadacz posiada wyłącznie kartę bankową 2) (własną) miesięcznie 4,00 zł 1. Nie pobiera się opłaty za wznowienie, wydanie kolejnej karty, jeśli wznowienie to spowodowane jest upływem terminu ważności poprzedniej karty. Rozdział 5. Kredyty, gwarancje, poręczenia, regwarancje i awale. 1. Prowizje od udzielonych kredytów: 1 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA na działalność gospodarczą: a) dla kredytów z terminem spłaty do 2 lat jednorazowo od 1,25% kwoty kredytu b) dla kredytów z terminem spłaty do 3 lat jednorazowo od 2,00% kwoty kredytu c) dla kredytów z terminem spłaty do 5 lat jednorazowo od 2,50% kwoty kredytu d) dla kredytów z terminem spłaty pow. 5 lat jednorazowo od 3,00% kwoty kredytu 2) kredyt Unijny SGB: 0,30% kwoty wnioskowanego kredytu, ale nie mniej niż 300,00 zł a) prowizja wstępna 1a jednorazowo b) prowizja przygotowawcza 1b - dla kredytów do kwoty ,00 zł jednorazowo od 2,00% kwoty przyznanego kredytu, ale nie mniej niż 500,00 zł - dla kredytów powyżej ,00 zł do ,00 zł jednorazowo 1 000,00 zł + od 1,75% kwoty nadwyżki kredytu powyżej ,00 zł

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.) BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Załącznik do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 10.07.2015r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 19 października 2009 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 208/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 27.03.2013 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 1 luty 2015 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści Zasady

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 9 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0 AD wer. 7.0 Załącznik nr 13 do Uchwały nr 83/Z/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 15.12.2011r. Obowiązuje od 18.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Płońsk, czerwiec 2014 r. AD wer. 18.0

Płońsk, czerwiec 2014 r. AD wer. 18.0 AD wer. 18.0 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 59/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 30.05.2014r Obowiązuje od 01.06.2014r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach.

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach. Załącznik do Uchwały Nr 14/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach z dnia 27 marca 2014 r. Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 12.01.2015r. 1 Spis treści Zasady pobierania prowizji i opłat w KBS Myszyniec... 3 DZIAŁ I. KLIENCI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Rozdział I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r. Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/26 /2011 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego z dnia 02.11.2011 r. Rejonowego Banku Spółdzielczego Bychawa, 2011 Strona 1 z 17 Spis Treści: Spis Treści...2 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr 36/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią luty 2013 Uwagi wstępne Użyte w tabeli opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 września 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią sierpień 2013

Bardziej szczegółowo