Zaktualizowane na dzień r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaktualizowane na dzień 03.10.2013r"

Transkrypt

1 Zaktualizowane na dzień r

2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. KLIENCI INDYWIDUALNI. 5 Rozdział 1.Rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe... 5 Rozdział 2. Oszczędności. 8 Rozdział 3. Rachunki walutowe.. 9 Rozdział 4. Usługi w zakresie wydawania i obsługi kart bankowych Rozdział 5. Kredyty, gwarancje, poręczenia, regwarancje i awale.. 20 DZIAŁ III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI.. 23 Rozdział 1. Rachunki bankowe - rozliczenia pieniężne w złotych.. 23 Rozdział 2. Lokaty terminowe 28 Rozdział 3. Rachunki bankowe podmiotów gospodarczych w walutach wymienialnych Rozdział 4. Usługi w zakresie wydawania i obsługi kart bankowych Rozdział 5. Kredyty, gwarancje, poręczenia, regwarancje i awale.. 34 Dział IV. CZĘŚĆ WSPÓLNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH. 38 Rozdział 1. Pozostałe czynności i usługi Rozdział 2. Prolongaty. 38

3 DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Taryfa prowizji i opłat za usługi i czynności bankowe wykonywane przez Bank Spółdzielczy w Człuchowie zwana dalej Taryfą, określa stawki opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Człuchowie, zwany dalej "Bankiem" od: 1) osób prywatnych, 2) rolników, 3) przedsiębiorstw i spółek paostwowych, 4) przedsiębiorstw i spółek prywatnych oraz spółdzielni, 5) jednostek budżetu terenowego, 6) innych podmiotów niefinansowych. Użyte w Taryfie określenie Oddział, oznacza jednostkę organizacyjną BS prowadzącą działalnośd operacyjną. 2. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 3. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 5. Prowizje i opłaty pobierane są na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji obciążenia rachunku w formie gotówkowej w kasie Banku lub bezgotówkowej. 6. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 7. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: a) niezwłocznie w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, b) cyklicznie, c) w innych terminach wskazanych w niniejszej Taryfie lub umowach zawartych z klientem. 8. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust.7 pkt. b, pobierane są w następujących terminach: a) w przypadku opłat za prowadzenie rachunków -27 dnia każdego miesiąca, b) w przypadku pozostałych opłat -w dniu miesiąca odpowiadającemu dniu pobrania pierwszej opłaty, z zastrzeżeniem, że: - jeżeli dzieo pobrania opłaty przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, opłata zostanie pobrana pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu, - opłata nie jest pobierana w miesiącu rozpoczęcia korzystania z usługi świadczonej przez Bank, - w miesiącu zakooczenia korzystania z usługi, prowizja pobrana będzie za czas korzystania z usługi proporcjonalnie do ilości dni kalendarzowych ostatniego miesiąca korzystania z usługi. 9. Adnotację o wysokości pobieranej prowizji lub podstawę zwolnienia z zapłaty prowizji, upoważniony pracownik Oddziału odnotowuje na oryginale oraz na kopii dokumentu. 10. Nie pobiera się prowizji i opłat: a) za otwarcie i prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz lokat terminowych, b) za otwarcie i prowadzenie rachunków Szkolnej Kasy Oszczędności (SKO), c) od wpłat dokonywanych na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w Banku, d) od wpłat na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 11. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 12. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 13. W przypadku klientów instytucjonalnych, którzy w okresie trwania umowy rachunku bankowego złożą dokument potwierdzający zawieszenie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, Ban przez okres zawieszenia działalności, nie będzie pobierał opłat za prowadzenie rachunków bankowych; wznowienie opłat rozpocznie się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym działalnośd zostanie wznowiona.

4 2 Jednostki organizacyjne Banku podają do publicznej wiadomości informacje o wysokości prowizji i opłat za czynności bankowe pobierane przez Bank, poprzez wywieszenie ich w lokalach Banku w formie komunikatu na tablicy ogłoszeo oraz w postaci elektronicznej na stronie internetowej Banku.

5 Dział II. KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty PAKIET STANDARD *w tym PAKIET SENIOR PAKIET "VIP" STAWKA OBOWIĄZUJĄCA PAKIET "JUNIOR" * w tym PAKIET MŁODZIEŻOWY RACHUNKI BIEŻĄCE PKZP 1. Otwarcie rachunku: jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku:¹ miesięcznie 5,00 zł/3,50 zł 2 1,00 zł 12,00 zł 0,00 zł/5,00 zł 2a 3. Likwidacja rachunku 3 jednorazowo 2,00 zł 2,00 zł 4. Likwidacja rachunku w ciągu 60 dni od daty otwarcia rachunku 3 jednorazowo 35,00 zł 5. Zmiana rachunku wspólnego na indywidualny i odwrotnie jednorazowo 10,00 zł ,00 zł 6. Zmiana karty wzorów podpisów jednorazowo 3,00 zł 7. Ustanowienie i zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym: 1) do jednego rachunku jednorazowo 5,00 zł 2) do kilku rachunków 4 jednorazowo 15,00 zł 8. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 1) Wpłata a) na rachunek prowadzony przez Bank od każdej wpłaty 0,5% - 2) Wypłata od każdej wypłaty - 9. Wykonanie na zlecenie klienta przelewów z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w formie wydruku jednorazowe zlecenie 2,00 zł 10,00 zł komputerowego 10. Realizacja przelewów papierowych 5 1) na rachunek prowadzony przez Bank za każdy przelew 10,00 zł 2) na rachunek w innym Banku za każdy przelew 1,00 zł 1,00 zł 0,80 zł 1,00 zł 10,00 zł 11. Realizacja przelewów papierowych związanych z prowadzoną przez Posiadacza ROR działalnością 1) na rachunek prowadzony przez Bank za każdy przelew 2) na rachunek w innym Banku za każdy przelew 3,00 zł - 3,00 zł 10,00 zł 12. Realizacja przelewów papierowych przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej 1) na rachunek ZUS za każdy przelew 3,00 zł - 3,00 zł 10,00 zł 13. Realizacja przelewów za pośrednictwem Bankowości Internetowej 1) na rachunek prowadzony przez Bank za każdy przelew 2) na rachunek w innym Banku za każdy przelew 1,00 zł 0,50 zł 0,50 zł 1,00 zł 14. Realizacja przelewów z wpływów bieżących: 1) na rachunki prowadzone w SGB - Banku S.A. za każdy przelew 2) na rachunki prowadzone w innym Banku za każdy przelew 15. Realizacja przelewu za pośrednictwem systemu SORBNET: 1) w kwocie wyższej lub równej 1 mln. zł za każdy przelew 18,00 zł 2) w kwocie niższej niż 1 mln. zł za każdy przelew 30,00 zł 16. Zlecenia stałe 1) złożenie dyspozycji zlecenia stałego PAKIET ebs a) w oddziale 2,00 zł 2,00 zł 3,00 zł za każde zlecenie b) w formie elektronicznej

6 2) realizacja zlecenia, z wyjątkiem płatności związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez posiadacza ROR a) 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 3,00 zł w oddziale za każde zlecenie b) w formie elektronicznej 3) realizacja zlecenia związanego z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Posiadacza ROR a) w oddziale za każde zlecenie 3,00 zł 3,00 zł - 3,00 zł 6,00 zł b) w formie elektronicznej 4) modyfikacja zlecenia a) w oddziale 1,00 zł 1,00 zł 6,00 zł za każde zlecenie b) w formie elektronicznej 5) brak środków na pokrycie zlecenia stałego w dniu jego realizacji za każde zlecenie 5,00 zł 6) odwołanie zlecenia za każde zlecenie 17. Polecenie zapłaty 1) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela w formie elektronicznej jednorazowo 2,00 zł 0,50 zł 2,00 zł 0,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika jednorazowo 2,00 zł 1,00 zł 0,50 zł 2,00 zł 0,00 zł 3) odwołanie polecenia zapłaty lub aktualizacja upoważnienia polecenia zapłaty za każde polecenie 18. Sporządzenie wyciągu: 1) raz w miesiącu miesięcznie bez opat 2) po każdej operacji za każdy wyciąg 5,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 3) dodatkowego 8,00 zł 8,00 zł 10,00 zł 19. Wysłanie wyciągów z rachunku: 1) po każdej operacji 0,50 zł + koszty porto 0,50 zł + koszty porto 2,50 zł 2) raz w miesiącu miesięcznie 20. Usługa SMS 1) wysłanie wiadomości na koniec dnia, w przypadku gdy saldo uległo zmianie za każdą wiadomośd 10,00 zł 10,00 zł 2) wiadomośd SMS wysłana bezpośrednio po zaksięgowaniu operacji Wn i/lub Ma lub wysłaną każdego dnia roboczego o godz. za każdą wiadomośd 0,50 zł 0,50 zł Wskazanej przez Posiadacza rachunku 21. Sporządzenie na wniosek Klienta, odpisu lub kopii potwierdzonej za zgodnośd z oryginałem: 1) wyciągu rachunku bankowego za każdy egzemplarz dokumentu 10,00 zł 2) dowodu (załącznika) do wyciągu z rachunku bankowego za każdy egzemplarz dokumentu 5,00 zł 3) dowodu kasowego za każdy egzemplarz dokumentu 5,00 zł 4) umowy rachunku bankowego za każdy egzemplarz dokumentu 10,00 zł 5) dokumentu pozostającego w archiwum Banku, w przypadku gdy: a) klient określi datę dokonania operacji za każdy egzemplarz dokumentu 15,00 zł b) klient nie określi daty dokonania operacji za każdy egzemplarz dokumentu 30,00 zł

7 22. Sporządzenie zestawienia obrotów w formie wydruku komputerowego: 6 1) w roku bieżącym: a) za każdy miesiąc jednorazowo 10,00 zł 15,00 zł b) za cały rok jednorazowo 30,00 zł 40,00 zł 2) w latach poprzednich: a) za każdy miesiąc jednorazowo 15,00 zł 20,00 zł b) za cały rok jednorazowo 60,00 zł 23. Wydanie zaświadczenia o stanie rachunku, zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przelewu i innych 15,00 zł 20,00 zł 24. Wydanie duplikatów zaświadczeo 5,00 zł 10,00 zł 25. Sporządzenie na wniosek Posiadacza rachunku, aneksu do umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 26. Za wystawienie i wysłanie upomnienia - wezwania do zapłaty należności Banku z tytułu niedopuszczalnego salda debetowego Powstanie na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym niedopuszczalnego salda debetowego powstałego z winy Posiadacza/Współposiadacza lub pełnomocnika rachunku Przechowywanie w Banku przez okres dłuższy niż 2 miesiące zamówionych, a nieodebranych książeczek czeków gotówkowych, blankietów czekowych lub kart bankowych własnych/kart płatniczych jednorazowo w okresie rozliczeniowym wynikającym z umowy za każde przekroczenie jednorazowo 15,00 + koszty porto 29. Inkaso czeków rozrachunkowych wystawionych z ROR: 1) czeki bez potwierdzenia, powyżej 1 000,00 zł jednorazowo 10,00 zł - 2) czeki potwierdzone, powyżej 2 000,00 zł jednorazowo 15,00 zł - Dokonywanie adnotacji o zmianie adresu zamieszkania 30. posiadacza rachunku oszczędnościowego lub oszczędnościoworozliczeniowego 31. Za przyjęcie lub zmianę dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 25,00 zł 32. Usługi wykonywane za pośrednictwem systemu Internet Banking: 1) dostęp do usług Bankowości Internetowej (IB) jednorazowo 2) wydanie na wniosek Posiadacza/Współposiadacza/Pełnomocnika rachunku, dodatkowej Instrukcji Użytkownika- Instrukcji za każdy egzemplarz 5,00 zł Internetowej Obsługi Rachunku 3) za zastrzeżenie lub blokadę dostępu do IB dokonanej na wniosek Posiadacza/Współposiadacza/Pełnomocnika rachunku 4) nadanie nowego jednorazowo 5) nadanie nowej Listy Haseł jednorazowo 6) uzasadniona odmowa wykonania zlecenia płatniczego 7 za każde zlecenie 10,00 zł 7) odblokowanie jednorazowo 33. Telefoniczne udzielenie informacji ostanie środków na rachunkach bankowych: 1) za pośrednictwem aplikacji Bankofon miesięcznie 3,00 zł 2) na hasło miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 34. Dokonanie na zlecenie Posiadacza rachunku, blokady środków na rachunkach bankowych, z tytułu: 1) kredytu lub gwarancji udzielonych przez inny bank jednorazowo - - 2) transakcji zawieranych przez posiadaczy rachunków: a) z BS jednorazowo b) z innymi podmiotami jednorazowo 30,00 zł 5,00 zł 10,00 zł

8 35. Dokonanie blokady wkładów z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank. jednorazowo 25,00 zł 25,00 zł Za odzyskanie od innego banku, na życzenie klienta środków z tytułu nieprawidłowo zrealizowanego zlecenia płatniczego jednorazowo 37. Zmiana pakietu na ebs jednorazowo 10,00 zł 10,00 10,00 zł W przypadku rachunków przeksięgowanych na rachunki nieczynne, nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunków. 2. W przypadku Pakietu SENIOR opłatę za prowadzenie rachunku pobiera się w wysokości 3,50 zł miesięcznie. 2a. W przypadku Pakietu ebs brak opłaty za prowadzenie rachunku, jeżeli obrót na rachunku w okresie miesięcznym wynosi minimum 500,00 zł, w przeciwnym wypadku opłata za prowadzenie rachunku wynosi 5,00zł. 3. Jeśli przy likwidacji rachunku nie wystarcza środków na pokrycie opłaty za likwidację rachunku, pobiera się opłatę do wysokości środków na tym rachunku 4. Opłata dotyczy zarówno rachunków prowadzonych w dniu ustanawiania pełnomocnictwa, jak również rachunków zakładanych w przyszłości. 5. Z wyjątkiem płatności związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez posiadacza ROR. 6. Opłaty nie pobiera się w przypadku: a) gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis, jedyną operacją było dopisanie odsetek, b) gdy odpis sporządzany jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-sądowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 7. Bank powiadamia Posiadacza rachunku o przyczynach odmowy wykonania zlecenia płatniczego oraz o sposobie sprostowania błędów, niezwłocznie, nie później jednak niż do kooca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia; w przypadku zlecenia płatniczego złożonego w formie papierowej do kooca drugiego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia. Rozdział 2. Oszczędności WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie rachunku wkładu oszczędnościowego: jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku wkładu oszczędnościowego: miesięcznie 3. Wpłaty i wypłaty: 1) Wpłaty od każdej wpłaty 2) Wypłaty od każdej wypłaty 4. Ustalenie salda wkładów oszczędnościowych klienta z innego banku przy wykorzystaniu dostępnych środków (telefon, fax): jednorazowo 10,00 zł 5. Ustalenie aktualnego adresu posiadacza rachunku oszczędnościowego (książeczki oszczędnościowej) bądź numeru jednorazowo książeczki 6. Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu wkładu oszczędnościowego, jego wysokości oraz o wysokości dopisanych odsetek od wkładu itp. jednorazowo 30,00 zł 7. Czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych: 8 1) prowadzenie rachunku oszczędnościowego miesięcznie 3,00 zł 2) za przyjęcia zgłoszenia o utracie jednorazowo 20,00 zł 3) wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki jednorazowo 0,00 zł 4) umorzenie utraconej książeczki jednorazowo 25,00 zł 5) przepisanie książeczki w związku z przepisaniem praw (cesja) jednorazowo 35,00 zł 8. Likwidacja rachunku oszczędnościowego, lokaty terminowej (oprócz bezgotówkowej realizacji na rachunki prowadzone przez BS): 9 jednorazowo 2,00 zł 9. Dokonanie blokady środków na rachunkach oszczędnościowych z jednorazowo 25,00 zł

9 10. tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank Za przyjęcie lub zmianę dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci: 11. Ustanowienie i zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym: 1) do jednego rachunku jednorazowo 5,00 zł 2) do kilku rachunków 10 jednorazowo 15,00 zł 12. Przedterminowe zerwanie umowy "RENTIER PLUS": jednorazowo 1% kapitału 13. Zmiana wysokości kwoty deklarowanej, wnoszonej na mieszkaniowy rachunek oszczędnościowo- kredytowy "TWÓJ DOM", jeżeli częstotliwośd zmian dokonywana jest częściej niż raz w roku 25,00 zł raz w roku kalendarzowym: 14. Sporządzenie na wniosek Posiadacza rachunku, aneksu do umowy rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub mieszkaniowego rachunku oszczędnościowo-kredytowego: jednorazowo 15. Dokonanie na zlecenie posiadacza rachunki, blokady środków na rachunkach bankowych, w tym: na rachunkach oszczędnościowych lokat terminowych, z tytułu: 1) kredytu lub gwarancji udzielonych przez inny bank jednorazowo 2) transakcji zawieranych przez posiadaczy rachunków: a) z BS jednorazowo b) z innymi podmiotami jednorazowo 30,00 zł 16. Opłata likwidacyjna IKE oraz IKZE 11 3% sumy środków zgromadzonych na IKE, max. 300,00 zł Wypłata transferowa środków zgromadzonych na IKZE do innej 17. instytucji finansowej prowadzącej IKZE (opłata obciąża rachunek 200,00 zł. IKZE przed dokonaniem wypłaty transferowej) 25,00 zł 8. W przypadku książeczek przeksięgowanych na nieczynne nie pobiera się opłaty za prowadzenie. 9. Jeśli przy likwidacji książeczki/rachunku nie wystarcza środków na pokrycie opłaty za likwidację rachunku, pobiera się opłatę do wysokości środków na tym rachunku. 10. Opłata dotyczy zarówno rachunków prowadzonych w dniu ustanawiania pełnomocnictwa, jak również rachunków zakładanych w przyszłości. 11. Dokonanie wypłaty jednorazowej lub wypłaty w ratach, której skutkiem jest likwidacja rachunku IKE oraz dokonanie wypłaty transferowej, zwrotu lub częściowego zwrotu przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy IKE. Rozdział 3. Rachunki walutowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie rachunku a'vista osób fizycznych: jednorazowo 2. Otwarcie rachunku a'vista bez wniesienia pierwszej wpłaty: jednorazowo 10,00 zł 3. Otwarcie rachunku lokaty terminowej: jednorazowo 4. Prowadzenie rachunku w walucie wymienialnej: 1) rachunku a'vista osób fizycznych miesięcznie 5,00 zł 2) rachunku lokat terminowych miesięcznie 5. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki a'vista: od każdej operacji 6. Likwidacja rachunku a'vista, lokaty terminowej (oprócz bezgotówkowej realizacji na rachunki prowadzone przez BS): jednorazowo 2,00 zł 7. Czynności związane z realizacją polecenia wypłaty za granicę: 12 1) polecenia wypłaty za granicę za każde zlecenie 10,00 zł/8,00 zł 13 2) przesłanie zlecenia w formie papierowej lub elektronicznej do SGB- Banku S.A. za każde zlecenie 10,00 zł/8,00 zł Przewalutowanie środków 1) w placówce Banku każda operacja 0,05% min. 10,00 zł

10 2) za pośrednictwem IB każda operacja 9. Realizacja zleceo eksportowo-importowych prowizje i opłaty pobiera SGB Bank S.A. zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą prowizji i opłat - waluty wymienialne UWAGA: w przypadku pozostałych czynności i usług bankowych związanych z obsługą rachunków walutowych osób fizycznych nie wymienionych w Rozdziale 3, mają zastosowanie stawki prowizji i opłat za czynności bankowe wymienione w Rozdziale 1. Opłaty i prowizje pobierane są w walucie rachunku według kursu z dnia operacji; Bank udostępnia kursy walutowe w placówkach Banku, na tablicy kursów walut. 12 Wszelkie prowizje i opłaty bankowe związane z wykonywaniem zlecenia pokrywa zleceniodawca operacji bankowej chyba, że strony umówiły się inaczej. Taryfa prowizji i opłat - waluty wymienialne SGB Banku S.A., dostępna jest na tablicy ogłoszeo w placówkach Banku. 13 W przypadku rachunków w pakiecie VIP i JUNIOR opłata wynosi 8,00 zł. Rozdział 4. Usługi w zakresie wydawania i obsługi kart bankowych. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA A. KARTY PŁATNICZE (DEBETOWE): I) MAESTRO: 1. wydanie pierwszej karty dla:, 2) osoby wskazanej 30,00 zł 2. wydanie nowej karty w miejsce karty uszkodzonej lub utraconej 3. wydanie karty w trybie ekspresowym dla: za każdą przesyłkę 2) osoby wskazanej za każdą przesyłkę 4. wznowienie, wydanie kolejnej karty dla: 2) osoby wskazanej 30,00 zł 5. zmiana parametrów za każdą zmianę 5,00 zł 6. opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Mazowieckiego 1) Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków Spółdzielczych, Banku za każdą wypłatę, pobierana w Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych dniu rozliczenia operacji 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 1,50 zł 3) w bankomatach obcych 1,30 zł 4) w kasach obcych 3,00% min. 4,50 zł naliczana od wypłacanej kwoty 5) za granicą 3,00% min. 4,50 zł 7. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,60 zł 8. przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 9. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę 4,50 zł 2) w bankomatach obcych 14 7,00 zł 10. Sprawdzenie salda w bankomatach: za każdą zmianę 2) w bankomatach obcych 14 1,00 zł 11. zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3,00 zł 12. przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 13. nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału po upływie terminu 14. transakcje bezgotówkowe obsługa karty * miesięcznie 1,70 zł/ 0,00 zł*** 16. przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomatach sieci SGB

11 17. ubezpieczenie dla posiadaczy/użytkowników kart (składka pobierana jest miesięcznie za każdą ubezpieczoną kartę): miesięcznie Wariant Classic Wariant Gold 1) pakiet Bezpieczna Karta 1,90 zł 3,40 zł 2) pakiet Bezpieczny Podróżnik miesięcznie 1,40 zł 3,90 zł 3) pakiet Bezpieczna Karta + Bezpieczny Podróżnik miesięcznie 2,70 zł 6,30 zł II) VISA ELECTRON: 1. wydanie pierwszej karty dla:, 2) osoby wskazanej 30,00 zł 2. wydanie nowej karty w miejsce karty uszkodzonej lub utraconej 3. wydanie karty w trybie ekspresowym dla: za każdą przesyłkę 2) osoby wskazanej za każdą przesyłkę 4. wznowienie, wydanie kolejnej karty dla: 2) osoby wskazanej 30,00 zł 5. zmiana parametrów za każdą zmianę 5,00 zł 6. opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Mazowieckiego 1) Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków Spółdzielczych, Banku za każdą wypłatę, pobierana w Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych dniu rozliczenia operacji 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 1,50 zł 3) w bankomatach obcych 1,30 zł 4) w kasach obcych 3,00% min. 4,50 zł naliczana od wypłacanej kwoty 5) za granicą 3,00% min. 4,50 zł 7. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,60 zł 8. przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 9. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę 4,50 zł 2) w bankomatach obcych 14 7,00 zł 10. Sprawdzenie salda w bankomatach: za każdą zmianę 2) w bankomatach obcych 14 1,00 zł 11. zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3,00 zł 12. przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 13. nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału po upływie terminu 14. transakcje bezgotówkowe obsługa karty * miesięcznie 1,70 zł/ 0,00 zł *** 16. przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomatach sieci SGB 17. ubezpieczenie dla posiadaczy/użytkowników kart (składka pobierana jest miesięcznie za każdą ubezpieczoną kartę): miesięcznie Wariant Classic Wariant Gold 1) pakiet Bezpieczna Karta 1,90 zł 3,40 zł 2) pakiet Bezpieczny Podróżnik miesięcznie 1,40 zł 3,90 zł 3) pakiet Bezpieczna Karta + Bezpieczny Podróżnik miesięcznie 2,70 zł 6,30 zł III) VISA ELECTRON "MŁODZIEŻOWA" STANDARD JUNIOR 1. wydanie pierwszej karty dla Posiadacza rachunku 2. wydanie nowej karty w miejsce karty uszkodzonej lub utraconej 3. wydanie karty w trybie ekspresowym: za każdą przesyłkę 4. wznowienie karty, wydanie kolejnej karty dla Posiadacza

12 rachunku 5. zmiana parametrów za każdą zmianę 5,00 zł 6. opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Mazowieckiego 1) za każdą wypłatę, pobierana w Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków Spółdzielczych, dniu rozliczenia operacji 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 1,50 zł 3) w bankomatach obcych 1,30 zł 4) w kasach obcych 3,00% min. 4,50 zł naliczana od wypłacanej kwoty 5) za granicą 3,00% min. 4,50 zł 7. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,60 zł 8. przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 9. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę 4,50 zł 2) w bankomatach obcych 14 7,00 zł 10. Sprawdzenie salda w bankomatach: za każdą zmianę 2) w bankomatach obcych 14 1,00 zł 11. zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3,00 zł 12. przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 13. nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału po upływie terminu 14. transakcje bezgotówkowe obsługa karty * miesięcznie 1,70 zł/ 0,00 zł *** 16. przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomatach sieci SGB 17. ubezpieczenie dla posiadaczy/użytkowników kart (składka pobierana jest miesięcznie za każdą ubezpieczoną kartę): miesięcznie Wariant Classic Wariant Gold 1) pakiet Bezpieczna Karta 1,90 zł 3,40 zł 2) pakiet Bezpieczny Podróżnik miesięcznie 1,40 zł 3,90 zł 3) pakiet Bezpieczna Karta + Bezpieczny Podróżnik miesięcznie 2,70 zł 6,30 zł IV) MASTERCARD DEBIT PAYPASS 1. wydanie pierwszej karty dla:, 2) osoby wskazanej 30,00 zł 2. wydanie nowej karty w miejsce karty uszkodzonej lub utraconej 3. wydanie karty w trybie ekspresowym dla: za każdą przesyłkę 2) osoby wskazanej za każdą przesyłkę 4. wznowienie, wydanie kolejnej karty dla: 2) osoby wskazanej 30,00 zł 5. zmiana parametrów za każdą zmianę 5,00 zł 6. opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Mazowieckiego 1) Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków Spółdzielczych, Banku za każdą wypłatę, pobierana w Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych dniu rozliczenia operacji 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 1,50 zł 3) w bankomatach obcych 1,30 zł 4) w kasach obcych 3,00% min. 4,50 zł naliczana od wypłacanej kwoty 5) za granicą 3,00% min. 4,50 zł 7. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w 0,60 zł

13 dniu rozliczenia operacji 8. przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 9. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę 4,50 zł 2) w bankomatach obcych 14 7,00 zł 10. Sprawdzenie salda w bankomatach: za każdą zmianę 2) w bankomatach obcych 14 1,00 zł 10. zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3,00 zł 11. przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 12. nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału po upływie terminu 13. transakcje bezgotówkowe obsługa karty *) miesięcznie 1,70 zł/ 2,50 zł **** 15. przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomatach sieci SGB 16. ubezpieczenie dla posiadaczy/użytkowników kart (składka pobierana jest miesięcznie za każdą ubezpieczoną kartę): miesięcznie Wariant Classic Wariant Gold 1) pakiet Bezpieczna Karta 1,90 zł 3,40 zł 2) pakiet Bezpieczny Podróżnik miesięcznie 1,40 zł 3,90 zł 3) pakiet Bezpieczna Karta + Bezpieczny Podróżnik miesięcznie 2,70 zł 6,30 zł V) VISA ELECTRON PAYWAVE 1. wydanie pierwszej karty dla:, 2) osoby wskazanej 30,00 zł 2. wydanie nowej karty w miejsce karty uszkodzonej lub utraconej 3. wydanie karty w trybie ekspresowym dla: za każdą przesyłkę 2) osoby wskazanej za każdą przesyłkę 4. wznowienie, wydanie kolejnej karty dla: 2) osoby wskazanej 30,00 zł 5. zmiana parametrów za każdą zmianę 5,00 zł 6. opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Mazowieckiego za każdą wypłatę, pobierana w Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków Spółdzielczych, Banku dniu rozliczenia operacji Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 1,50 zł 3) w bankomatach obcych 2,00% min. 5,00 zł 4) w kasach obcych naliczana od wypłacanej kwoty 2,00% min. 4,50 zł 5) za granicą 3,00% min. 10,00 zł 7. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,00 zł 8. przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 9. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę 3,50 zł 2) w bankomatach obcych 14 7,00 zł 10. Sprawdzenie salda w bankomatach: za każdą zmianę 2) w bankomatach obcych 14 1,00 zł 11. zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3,00 zł 12. przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł

14 13. nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału po upływie terminu 14. transakcje bezgotówkowe obsługa karty * miesięcznie 1,70 zł/ 2,50 zł **** 16. przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomatach sieci SGB VI) VISA ELECTRON PAYWAVE 'MŁODZIEŻOWA" 1. wydanie pierwszej karty dla:, 2) osoby wskazanej 30,00 zł 2. wydanie nowej karty w miejsce karty uszkodzonej lub utraconej 3. wydanie karty w trybie ekspresowym dla: za każdą przesyłkę 2) osoby wskazanej za każdą przesyłkę 4. wznowienie, wydanie kolejnej karty dla: 2) osoby wskazanej 30,00 zł 5. zmiana parametrów za każdą zmianę 5,00 zł 6. opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Mazowieckiego za każdą wypłatę, pobierana w Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków Spółdzielczych, Banku dniu rozliczenia operacji Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 1,50 zł 3) w bankomatach obcych 2,00% min. 5,00 zł 4) w kasach obcych naliczana od wypłacanej kwoty 2,00% min. 4,50 zł 5) za granicą 3,00% min. 10,00 zł 7. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,00 zł 8. przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 9. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę 4,50 zł 2) w bankomatach obcych 14 7,00 zł 10. Sprawdzenie salda w bankomatach: za każdą zmianę 2) w bankomatach obcych 14 1,00 zł 11. zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3,00 zł 12. przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 13. nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału po upływie terminu 14. transakcje bezgotówkowe obsługa karty * miesięcznie 1,70 zł/ 2,50 zł **** 16. przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomatach sieci SGB 2) za granicą miesięcznie 1,00% 17. nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia jednorazowo 30,00 zł 18. nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie 40,00 zł 19. przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomatach sieci SGB B. KARTY CHARGE I) MASTERCARD STANDARD 1. wydanie pierwszej karty dla: 20,00 zł

15 2) osoby wskazanej 35,00 zł 2. wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 3. wznowienie, wydanie kolejnej karty dla: 20,00 zł 2) osoby wskazanej 35,00 zł 4. zmiana parametrów za każdą zmianę 5,00 zł 5. opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Mazowieckiego 1) Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz 2,00% Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków za każdą wypłatę, naliczana od Spółdzielczych wypłacanej kwoty, pobierana w 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej dniu rozliczenia operacji 2,00% min. 4,50 zł 3) w bankomatach obcych 3,00% min. 3,50 zł 4) w kasach obcych 3,00% min. 4,50 zł 5) za granicą 3,00% min. 4,50 zł 6. przesłanie do Klienta numeru PIN 3,50 zł 7. zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 2) w bankomatach obcych 14 za każdą zmianę 7,00 zł 8. zestawienie transakcji przesłanych do klienta miesięcznie 9. przesłanie ponownego zestawienia na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 10. nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału po upływie terminu 11. transakcje bezgotówkowe obsługa karty * miesięcznie 2,70 zł/ 3,50 zł ***** 13. przekroczenie limitu transakcyjnego od kwoty przekroczenia 2,00% kwoty przekroczenia 14. za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki miesięcznie 1,00% 1) w kraju 2) za granicą miesięcznie 1,00% 15. nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia jednorazowo 30,00 zł 16. nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie 40,00 zł 17. przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomatach sieci SGB 18. ubezpieczenie dla posiadaczy/użytkowników kart (składka pobierana jest miesięcznie za każdą ubezpieczoną kartę): miesięcznie Wariant Classic Wariant Gold 1) pakiet Bezpieczna Karta 1,90 zł 3,40 zł 2) pakiet Bezpieczny Podróżnik miesięcznie 1,40 zł 3,90 zł 3) pakiet Bezpieczna Karta + Bezpieczny Podróżnik miesięcznie 2,70 zł 6,30 zł II) VISA "CLASSIC": STANDARD VIP 1. wydanie pierwszej karty dla: 35,00 zł 20,00 zł 2) osoby wskazanej 35,00 zł 2. wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 3. wznowienie, wydanie kolejnej karty dla: 35,00 zł 20,00 zł 2) osoby wskazanej 35,00 zł 4. zmiana parametrów za każdą zmianę 5,00 zł 5. opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, naliczana od 1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Mazowieckiego wypłacanej kwoty, pobierana w 2,00%

16 Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz dniu rozliczenia operacji Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 2,00% min. 4,50 zł 3) w bankomatach obcych 3,00% min. 3,50 zł 4) w kasach obcych 3,00% min. 4,50 zł 5) za granicą 3,00% min. 4,50 zł 6. przesłanie do Klienta numeru PIN 3,50 zł 7. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę 4,50 zł 2) w bankomatach obcych 14 za każdą zmianę 7,00 zł 8. zestawienie transakcji przesłanych do klienta miesięcznie 9. przesłanie ponownego zestawienia na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 10. nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału po upływie terminu 11. transakcje bezgotówkowe obsługa karty miesięcznie 2,70 zł/ 3,50 zł ***** 13. przekroczenie limitu transakcyjnego od kwoty przekroczenia 2,00% kwoty przekroczenia 14. za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki miesięcznie 1,00% 1) w kraju 2) za granicą miesięcznie 1,00% 15. nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia jednorazowo 30,00 zł 16. nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie 40,00 zł 17. przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomatach sieci SGB 18. ubezpieczenie dla posiadaczy/użytkowników kart (składka pobierana jest miesięcznie za każdą ubezpieczoną kartę): miesięcznie Wariant Classic Wariant Gold 1) pakiet Bezpieczna Karta 1,90 zł 3,40 zł 2) pakiet Bezpieczny Podróżnik miesięcznie 1,40 zł 3,90 zł 3) pakiet Bezpieczna Karta + Bezpieczny Podróżnik miesięcznie 2,70 zł 6,30 zł III) MASTERCARD GOLD: STANDARD VIP 1. wydanie pierwszej karty dla: 40,00 zł 25,00 zł 2) osoby wskazanej 55,00 zł 40,00 zł 2. wydanie nowej karty w miejsce 1) uszkodzonej 2) utraconej 3. Wznowienie, wydanie kolejnej karty dla: 40,00 zł 25,00 zł 2) osoby wskazanej 55,00 zł 40,00 zł 4. obsługa karty * miesięcznie 8,20 zł 5. zmiana parametrów za każdą zmianę 5,00 zł 6. opłata za wypłatę gotówki w bankomatach: 1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Mazowieckiego Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej. 2,00% min. 4,50 zł 3) w bankomatach obcych 3,00% min. 3,50 zł 2,00%

17 4) w kasach obcych 3,00% min. 4,50 zł 5) za granicą 3,00% min. 4,50 zł 7. przesłanie do Klienta numeru PIN 3,50 zł 8. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę 4,50 zł 2) w bankomatach obcych 14 7,00 zł 9. zestawienie transakcji przesłanych do klienta miesięcznie 10. przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 11. nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału po upływie terminu 12. transakcje bezgotówkowe przekroczenie limitu transakcyjnego od kwoty przekroczenia 2,00% kwoty przekroczenia 14. za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat miesięcznie, naliczana od kwoty gotówki transakcji wykonanych w 1,00% 1) w kraju poprzednim cyklu 2) za granicą rozliczeniowym 1,00% 15. nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 16. nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie po upływie terminu 170,00 zł 17. przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomatach sieci SGB 18. awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju (określona wg kursu sprzedaży z tabeli kursów SGB -Banku S.A. z dnia rozliczenie płatności) 19. awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju (określona wg kursu sprzedaży z tabeli kursów SGB Banku S.A. z dnia równowartośd w PLN 150 USD, plus koszty operacyjne MasterCard rozliczenie płatności) 20. ubezpieczenie dla posiadaczy/użytkowników kart (składka pobierana jest miesięcznie za każdą ubezpieczoną kartę): miesięcznie Wariant Classic Wariant Gold 1) pakiet Bezpieczna Karta 1,90 zł 3,40 zł 2) pakiet Bezpieczny Podróżnik miesięcznie 1,40 zł 3,90 zł 3) pakiet Bezpieczna Karta + Bezpieczny Podróżnik miesięcznie 2,70 zł 6,30 zł C. KARTY KREDYTOWE: I. MASTERCARD: 1. wydanie karty: 1) głównej 55,00 zł 2) dołączonej 55,00 zł 2. wydanie nowej karty w miejsce: 1) uszkodzonej (duplikat z PIN-em lub bez PIN-U) 2) utraconej 3. obsługa karty 15 rocznie 55,00 zł 4. wznowienie karty 55,00 zł 5. opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Mazowieckiego 1) Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz 3,00% min. 6,00 zł Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków za każdą wypłatę, naliczana od Spółdzielczych, wypłacanej kwoty, pobierana w 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej dniu rozliczenia operacji 3,00% min. 6,00 zł 3) w bankomatach obcych 3,00% min. 6,00 zł 4) w kasach obcych 3,00% min. 6,00 zł 5) za granicą 3,00% min. 7,00 zł 6. zmiana PIN w bankomacie sieci SGB za każdą zmianę 4,50 zł 7. zmiana limitu kredytowego - 8. minimalna kwota do zapłaty od wartości transakcji 5,00% min.

18 9. przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 10. oprocentowanie transakcji bezgotówkowych od wartości transakcji 19,90% 11. oprocentowanie transakcji gotówkowych od wartości transakcji 19,90% 12. przekroczenie limitu kredytowego jednorazowo 40,00 zł 13. przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomatach sieci SGB II) VISA: 1. wydanie karty: 1) głównej 55,00 zł 2) dołączonej 55,00 zł 2. wydanie nowej karty w miejsce: 1) uszkodzonej ( duplikat z PIN-em lub bez PIN-U), 2) utraconej 3. obsługa karty 15 rocznie 55,00 zł 4. wznowienie karty 55,00 zł 5. opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Mazowieckiego 1) Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz 3,00% min. 6,00 zł Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków za każdą wypłatę, naliczana od Spółdzielczych, wypłacanej kwoty, pobierana w 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej, dniu rozliczenia operacji 3,00% min. 6,00 zł 3) w bankomatach obcych, 3,00% min. 6,00 zł 4) w kasach obcych, 3,00% min. 6,00 zł 5) za granicą. 3,00% min. 7,00 zł 6. zmiana PIN w bankomacie sieci SGB za każdą zmianę 4,50 zł 7. zmiana limitu kredytowego - 8. minimalna kwota do zapłaty miesięcznie w okresie spłaty 5,00% min. 9. przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 10. oprocentowanie transakcji bezgotówkowych od wartości transakcji 19,90% 11. oprocentowanie transakcji gotówkowych od wartości transakcji 19,90% 12. przekroczenie limitu kredytowego jednorazowo 40,00 zł 13. przeprowadzanie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomatach sieci SGB D. KARTY PRZEDPŁACONE: I) KARTA PRZEDPŁACONA MASTERCARD 1. wydanie karty wraz z numerem PIN 25,00 zł 2. zasilenie rachunku karty - 3. minimalna kwota pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,00 zł 4. obsługa karty - 5. opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Mazowieckiego 1) za każdą wypłatę, pobierana w Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków Spółdzielczych, dniu rozliczenia operacji 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 1,50 zł 3) w bankomatach obcych 1,30 zł 4) w kasach obcych 3,00% min. 4,50 zł naliczana od wypłacanej kwoty 5) za granicą 3,00% min. 4,50 zł 6. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę 4,50 zł 2) w bankomatach obcych 14 7,00 zł 7. zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie 8. transakcje bezgotówkowe - 9. przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego

19 pre-paid w bankomatach sieci SGB E. POZOSTAŁE KARTY I) KARTA BANKOWA: STANDARD VIP JUNIOR 1. wydanie karty dla:, 2) osoby wskazanej 2. wydanie nowej karty w miejsce karty uszkodzonej lub utraconej /duplikat karty/ 3. wznowienie, wydanie kolejnej karty dla:, 5,00 zł 2) osoby wskazanej 5,00 zł 4. opłata za wypłatę gotówki: 1) w kasach BS - 2) w bankomatach własnych BS - 5. wygenerowanie numeru PIN - 6. obsługa karty 16 miesięcznie 0,50 zł/0,00 zł 14. Usługa dostępna od 1 listopada 2012 r. 15.Opłata roczna pobierana jest od drugiego roku użytkowania karty. 16. Opłata w wysokości 0,50 zł dotyczy kart wydanych po 24 października 2012 r, opłata w wysokości 0,00 zł rachunków w Pakiecie ebs. *** Opłata w wysokości 1,70 zł dotyczy rachunków prowadzonych w Pakiecie Standard, VIP, Młodzieżowy, Junior; w wysokości 0,00 zł rachunków w Pakiecie ebs. **** Opłata w wysokości 1,70 zł dotyczy rachunków prowadzonych w Pakiecie Standard, VIP, Młodzieżowy, Junior; w wysokości 2,50 zł rachunków w Pakiecie ebs. ***** Opłata w wysokości 2,70 zł dotyczy rachunków prowadzonych w Pakiecie Standard, VIP, Młodzieżowy, Junior; w wysokości 3,50 zł rachunków w Pakiecie ebs. Rozdział 5. Kredyty, gwarancje, poręczenia, regwarancje i awale. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Prowizje od udzielonych kredytów: 17 Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1) konsumpcyjnych: a) dla kredytów z terminem spłaty do 2 lat jednorazowo 2,30% kwoty kredytu b) dla kredytów z terminem spłaty do 3 lat jednorazowo 2,70% kwoty kredytu c) dla kredytów z terminem spłaty do 5 lat jednorazowo 3,70% kwoty kredytu d) dla kredytów z terminem spłaty pow. 5 lat jednorazowo 4,20% kwoty kredytu 2) na cele mieszkaniowe: wg metody równych rat kapitałowych i odsetek naliczanych od a) salda zadłużenia na okres do 25 lat: do kwoty ,00 zł jednorazowo 1,85% kwoty kredytu pow. kwoty ,00 zł jednorazowo 2,35% kwoty kredytu na okres powyżej 25 lat do 35 lat: do kwoty ,00 zł jednorazowo 2,10% kwoty kredytu pow. kwoty ,00 zł jednorazowo 2,60% kwoty kredytu Uwaga: dla kredytów udzielonych od dnia 17 grudnia 2012 roku, w przypadku posiadania wkładu własnego w kwocie stanowiącej minimum 50% wartości inwestycji, stawka prowizji wynosi 1,30% kwoty kredytu. b) wg metody równych rat kapitałowo-odsetkowych jednorazowo 0,00% kwoty kredytu w zakresie kredytów nie podlegających Ustawie o kredycie c) konsumenckim jednorazowo 2,60% kwoty kredytu jednorazowo 5,00% kwoty kredytu

20 3) na zakup i montaż kolektorów słonecznych 2. Prowizja od udzielonego kredytu Promocja : a) dla kredytów z terminem spłaty do 1 roku jednorazowo 3,60% kwoty kredytu b) dla kredytów z terminem spłaty do 2 lat jednorazowo 3,95% kwoty kredytu c) dla kredytów z terminem spłaty do 3 lat jednorazowo 4,10% kwoty kredytu 3. Prowizja od udzielonego kredytu Okazja : a) do kwoty 2000,00 zł jednorazowo 5,20% kwoty kredytu b) pow. kwoty 2000,00 zł jednorazowo 3,70% kwoty kredytu 4. Prowizja od udzielonego kredytu Dobry Kredyt : a) dla kredytów z terminem spłaty do 4 lat jednorazowo 4,60% kwoty kredytu b) dla kredytów z terminem spłaty do 6 lat jednorazowo 4,85% kwoty kredytu Prowizja od kredytów w rachunku udzielonych osobom fizycznym 5. (r-ek ROR): 1) prowizja od kwoty przyznanego kredytu odnawialnego w ROR /jednorazowo 18 2,20% prowizja od kredytu odnawialnego - dopuszczalne saldo 2) debetowe w ROR: jednorazowo 3,20% 6. Za czynności związane ze zmianą warunków spłaty należności Banku z tytułu udzielonego kredytu: 1) za przyjęcie wniosku o prolongatę za udzielenie prolongaty bądź zawieszenie okresu spłaty 55,00 zł 2) należności wg stawki określonej w Dziale IV Rozdziale 2. Prolongaty 3) za zmianę planu spłaty na wniosek kredytobiorcy (prowizja pobierana jest od kwoty pozostałej do spłaty części kredytu) 1,10% 7. Zmiana warunków umowy na wniosek klienta w zakresie zmiany oprocentowania. 75,00 zł 8. Za wydanie na wniosek klienta: 19 zaświadczenia zwierającego informację o stanie zadłużenia z tytułu udzielonych przez Bank kredytów, gwarancji bankowych 1) oraz innych tytułów 40,00 zł 2) zaświadczenia zawierającego informację o stanie zadłużenia z tytułu udzielonych przez Bank kredytów, gwarancji bankowych oraz innych tytułów wraz z informacją o rachunkach bankowych prowadzonych przez Bank, m.in. o obrotach na rachunku, o stanie środków na rachunku itp. 80,00 zł 3) zaświadczenia stwierdzającego, że klient nie posiada zadłużenia z tytułu udzielonych przez Bank kredytów, gwarancji bankowych oraz innych tytułów 20,00 zł 4) opinii o zdolności kredytowej klienta, wydanej na podstawie analizy obrotów na rachunku bankowym oraz na podstawie stanu zgromadzonych środków pieniężnych na rachunkach bankowych 100,00 zł 5) opinii Banku o kredytobiorcy 40,00 zł 6) odpisu Umowy o kredyt 30,00 zł 7) odpisu harmonogramu spłat* 10,00 zł odpisu pozostałych dokumentów związanych z kredytem 8) znajdujących się w dokumentacji kredytowej Banku 30,00 zł 9. Opłata za przygotowanie wniosku na druku bankowym o wykreślenie hipoteki po całkowitej spłacie kredytu na wniosek klienta 20 15,00 zł

21 a) jednej hipoteki b) Za każdą następną 10,00 zł Opłata za wypełnienie wniosku na druku sądowym o wykreślenie hipoteki wpis, po całkowitej spłacie kredytu- na 10. wniosek klienta a) jednej hipoteki 100,00 zł b) za każdą następną Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty kredytu lub odsetek (zarówno od kredytobiorcy, jak i poręczycieli - za każde jednorazowo w okresie rozliczeniowym wynikającym z 11. wezwanie). umowy 15,00 zł 12. Za wydanie zezwolenia na zmianę lub zwolnienie jednej z form zabezpieczenia kredytu ( np. zastaw, przewłaszczenie, cesja itp.) 65,00 zł 13. Za wydanie zaświadczenia o wysokości spłaconego kredytu i odsetek 17,00 zł 14. Za wydanie informacji o przebiegu historii na rachunku bankowym wraz z szczegółowym wyliczeniem należności odsetkowej 100,00 zł 15. Za wydanie promesy kredytowej: a) poniżej ,00 zł jednorazowo 0,50% kwoty kredytu b) od ,00 zł do ,00 zł jednorazowo 0,30% kwoty kredytu c) powyżej ,00 zł jednorazowo 0,15% kwoty kredytu 16. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki: 1) działka do 1 ha 1 2) działka powyżej 1 ha 220,00 zł Zmiana warunków poręczenia lub zlecenie dokonania takiej 17. zmiany: 1 Za sporządzenie przez BS pisemnej informacji w sprawach 18. stanowiących tajemnicę bankową, z wniosku: 21 1) BGŻ S.A. 30,00 zł gdy brak zadłużenia 2) Bank Millenium S.A. 80,00 zł gdy istnieje zadłużenie Za przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 19. bankowym prowadzonym w innym banku niż BS. 20,00 zł 20. Za przyjęcie potwierdzenia pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem z banków spoza zrzeszenia SGB: 10,00 zł 21. Wydanie zgody na przejęcie długu, przystąpienie do długu: jednorazowo 0,30% kwoty zadłużenia, min. 22. Wyjazd do klienta związany z: kontrolą celowości wykorzystania transzy kredytu a) mieszkaniowego 100,00 zł 23. Wypełnienie deklaracji PCC3 wraz z załącznikami na wniosek klienta 5,00 zł Za dokonanie spłaty kredytu/raty kredytu, przed terminem 24. umownym (prowizja rekompensacyjna): 22 w przypadku pozostałych kredytów jeżeli do terminu spłaty 1) kredytu/raty kredytu pozostało więcej niż 30 dni 0,2% kwoty spłacanej, min. Wydłużenie, na wniosek kredytobiorcy, terminu obowiązywania 25. decyzji kredytowej: 1) do 1 miesiąca po upływie terminu obowiązywania decyzji 100,00 zł 2) pow. 1 miesiąca po upływie terminu obowiązywania decyzji 200,00 zł 26. Notarialne potwierdzenie na rzecz klienta:

22 1) pełnomocnictwa pracownika BS za każdy egzemplarz 15,00 zł 17. Prowizję pobiera się najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu. 18. W przypadku kredytu udzielanego na 1 rok opłata pobierana jest jednorazowo; w przypadku przedłużenia kredytu na okres 5 lat, w każdym kolejnym roku. 19. Nie dotyczy kredytów gotówkowych podlegających ustawie o kredycie konsumenckim tj. kredytów udzielonych do kwoty Za przygotowanie wniosku na druku bankowym o wykreśleniu hipoteki po całkowitej spłacie kredytu opłata wynosi 15,00 zł, w przypadku gdy zaświadczenie zawiera informacje o wykreśleniu jednej hipoteki opłata wynosi 15,00 zł., natomiast gdy w zaświadczeniu jest informacja o wykreśleniu np. trzech hipotek: opłata wynosi 35,00 zł 21. Odpowiedź udzielana jest po uiszczeniu przez Bank należnej opłaty na wskazane przez BS konto. Opłata dotyczy każdego Klienta. 22. Nie dotyczy kredytów podlegających przepisom ustawy o kredycie konsumenckim, z wyjątkiem kredytów zabezpieczonych hipotecznie. Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Rozdział 1. Rachunki bankowe rozliczenia pieniężne w złotych. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA PAKIET "DOBRY PLON" PAKIET ibs BIZNES PAKIET WSPÓLNOTA BS RACHUNKI STANDARDOWE 1. Otwarcie rachunku: 1) opłata za pakiet - 9,00 zł 2) otwarcie rachunku podstawowego miesięcznie 3) otwarcie rachunku pomocniczego 27,00 zł 2. Prowadzenie rachunku: 23 1) podstawowego i pomocniczego na pozarolniczą działalnośd gospodarczą 2) podstawowego i pomocniczego na pozarolniczą działalnośd gospodarczą, jeśli klient posiada jednocześnie rachunek na działalnośd rolniczą miesięcznie 27,00 zł - rachunek podstawowy w cenie pakietu, rachunek pomocniczy 30,00 zł, rachunek pomocniczy dla funduszu remontowego- 9,00 zł miesięcznie - - 1,00 zł 3) dodatkowego, dla wyodrębnienia środków na ZFŚS miesięcznie 15,00 zł - - podstawowego i pomocniczego prowadzonego dla rolników miesięcznie 4) indywidualnych 12,00 zł 12,00 zł - 3. Prowadzenie rachunku Pakiet ibs Biznes: 1) podstawowego miesięcznie - - w cenie pakietu - 2) pomocniczego miesięcznie ,00 zł - 4. Likwidacja rachunku jednorazowo 30,00 zł 5. Realizacja przelewów papierowych 1) na rachunek prowadzony przez Bank za każdy przelew 0,50 zł 9,00 zł 3,00 zł 2) na rachunek w innym Banku za każdy przelew 3,20 zł 1,50 zł 9,00 zł 5,00 zł 3) na rachunek ZUS i US za każdy przelew 3,20 zł 1,50 zł 9,00 zł 3,20 zł 6. Realizacja przelewów za pośrednictwem Bankowości Internetowej 1) na rachunek prowadzony przez Bank za każdy przelew 0,00 zł

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów indywidualnych

Usługi dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Usługi dla klientów indywidualnych Karty płatnicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR ROR Dla młodych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

i terminowych; 3) od wpłat na rachunki prowadzone przez Bank, na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego.

i terminowych; 3) od wpłat na rachunki prowadzone przez Bank, na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 24 sierpnia 2016 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w dniu 30.03.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 20 marca 2017 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Rozdział 1. Rachunki bankowe rozliczenia pieniężne w złotych. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA PAKIET "DOBRY PLON" PAKIET ibs BIZNES

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1 I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od 10.12.2012r. Białystok, grudzień 2012r. S p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Ś l e s i n i e

TARYFA prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Ś l e s i n i e Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 157/07 z dnia 24.04.2007r. TARYFA prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Ś l e s i n i e ( tekst jednolity ) 1 Załącznik do Uchwały Zarządu

Bardziej szczegółowo

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA VISA Business Electron VISA Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę 1) Posiadacza i współposiadacza 30,00 zł 30,000

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Załącznik do Uchwały Nr 31/2013 Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku z dnia 04.04. 2013. TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Pasłęk, kwiecień 2013 r 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/2017 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim Załącznik nr 1 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w KBS przyjętej Uchwałą Zarządu Nr 110/ZA/2017 z dnia 31.10.2017 r. obowiązuje od 06.11.2017 r. Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 29/2016 z dnia 18.03.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 01 lipca 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r.

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI Rozdział

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Sokołach Nr 37 z dnia 11.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Obowiązuje od 02.01.2014r. Sokoły, grudzień 2013 r. Dział I. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo