TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU"

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia r. 1

2 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych: Rachunki rozliczeniowe Rachunki powiernicze mieszkaniowe Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych Karty płatnicze Karty własne Karty debetowe Karty charge Karty kredytowe Kredyty Działalność kasowo-skarbcowa Pozostała działalność

3 Zasady pobierania i prowizji za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych: 1. Taryfa i prowizji pobieranych za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych, zwana dalej Taryfą, ma zastosowanie do usług bankowych w obrocie złotowym, świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Szadku, zwanego dalej Bankiem. 2. Zakres realizowanych w złotych operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie dotyczy klientów instytucjonalnych, 3. Opłaty i prowizje od posiadacza rachunku bankowego prowadzonego w Banku pobierane są: po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym klient złożył dyspozycję wykonania usługi, miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych, zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego, zgodnie z zawartą umową. 4. Od pozostałych klientów y i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 5. Wszelkie y i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Taryfa ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich klientów Banku. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 7. W przypadku usług nietypowych i nieprzewidzianych w Taryfie y pobierane są według wyceny indywidualnej do wysokości poniesionych kosztów oraz wniesionych nakładów pracy. 8. Opłat i prowizji za czynności bankowe nie pobiera się od: Wpłat na cele społeczno-użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, Operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku z zakładem pracy. Operacji związanych ze spłatą wierzytelności Banku, chyba, że zapisy szczegółowe w Tabeli stanowią inaczej. Wpłat osób fizycznych na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że ę uiszcza odbiorca należności, Nie pobiera się za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 9. Opłaty i prowizje mogą być negocjowane. 10. Użyte w taryfie określenia: instytucje niekomercyjne zalicza się następujących klientów: Wspólnoty mieszkaniowe oraz Kościoły 11. Bank prowadzi następujące rodzaje rachunków: rachunki bieżące rolnicze rachunki bieżące przedsiębiorców, spółdzielni i spółek rachunki bieżące instytucji niekomercyjnych rachunki bieżące jednostek samorządu terytorialnego rachunki bieżące: kół gospodyń wiejskich, OSP i innych organizacji społecznych 3

4 1. Rachunki rozliczeniowe Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania Otwarcie rachunku - podstawowego - pomocniczego Prowadzenie rachunku - podstawowego - pomocniczego Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane osobiście przez klienta oraz przyjęte w formie zamkniętej 4 Wpływ bezgotówkowy na rachunek Jednorazowo Miesięcznie Przedsiębiorcy, Spółdzielnie i Spółki Pozostałe instytucje niekomercyjne Jednostki samorządu terytorialnego Koła gospodyń wiejskich, OSP oraz inne organizacje społeczne Za każdą wpłatę 0,1% 0,1% Za każdy wpływ na rachunek 0,4% nie mniej niż 2zł nie więcej niż 30 zł 5 Wypłata gotówkowa Za każdą wypłatę 0,4% nie mniej niż 3zł Realizacja przelewów 1) Złożony w formie papierowej - na rachunki prowadzone w placówkach BS Szadek - na rachunki prowadzone w innych bankach 2) Złożonych za pośrednictwem Internet Banking - na rachunki prowadzone w placówkach BS Szadek - na rachunki prowadzone w innych bankach 3) Złożonych za pośrednictwem Home Banking - na rachunki prowadzone w placówkach BS Szadek - na rachunki prowadzone w innych bankach 4) Realizowanych w systemie SORBNET Przelewy międzybankowe w obrocie dewizowym: 1) tryb normalny - przekazy do EUR - przekazy przekraczające EUR 2) tryb pilny Polecenie zapłaty - zgoda na obciążenie rachunku - realizacja Za każdy przelew Za każdy przelew Za każdą dyspozycję 2,50 zł 0,60 zł 0, 30 zł zł 3,00 zł 0,60 zł 0, 30 zł zł 0,4 % nie mniej niż 3,00 zł 0,60 zł 0, 30 zł zł 2,00 zł 0,60 zł 0, 20zł 30 zł zł 1,00 zł 0,60 zł 0, 30 zł zł 4

5 Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania 9 10 Zlecenia stałe: 1) Przyjęcie zlecenia stałego 2) Realizacja zlecenia stałego - na rachunki w banku - na rachunki w innym banku Sporządzanie kopii 1) Historii rachunku - z bieżącego roku - z lat poprzednich 2) Pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta - klient określił datę dokonania operacji - klient nie określił daty dokonania operacji 3) Umowy o prowadzenie rachunku bankowego Jednorazowo Za każdą dyspozycję Za każdą dyspozycję Za każdą kopię Za każdy rok Za każdą kopię Za każdą kopię Za każdą kopię Przedsiębiorcy, Spółdzielnie i Spółki 4 zł Pozostałe instytucje niekomercyjne Jednostki samorządu terytorialnego 11 Sporządzenie odpisu wyciągu Zdarzeniowo za 1 odpis Wyciągi bankowe: 1) Wysyłane do klienta drogą pocztową - listem zwykłym - listem poleconym 2) Odbierane w placówce Banku Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda Zmiana umowy rachunku na wniosek klienta w formie aneksu Za każdy wysłany list Za każdy wysłany list Zdarzeniowo Za każde zaświadczenie 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł Za każdą zmianę Koła gospodyń wiejskich, OSP oraz inne organizacje społeczne 1 zł 15 Zmiana karty wzorów podpisu Za każda zmianę 16 Dopisanie, zmiana lub odwołanie Pełnomocnika Za każdą zmianę 17 Dokonanie blokady na rachunku bankowym na wniosek klienta Za każdą dyspozycję 18 Dokonanie cesji rachunku na wniosek klienta Za każdą dyspozycję 50 zł 50 zł Czeki 1) Za wydanie książeczki czekowej 2) Za wydanie jednego blankietu czeku 3) Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku Tytuły wykonawcze 1) Przyjęcie tytułu wykonawczego 2) Realizacja tytułu wykonawczego Za każdą książeczkę Za jedną sztukę Zdarzeniowo Za każdy tytuł Za każdą realizację przelewu Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 0, 0, 0, 0, 5

6 Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania Usługa SMS Banking 1) Aktywacja usługi 2) Abonament miesięczny (10 sms) 3) Opłata za sms 4) Zmiana numeru telefonu do obsługi Bankowość elektroniczna 1) Internet banking - aktywacja - abonament - pierwsza lista haseł - kolejna lista haseł - hasła w formie sms-a - zmiana numeru telefonu 2) Home banking - aktywacja - abonament Jednorazowo Miesięcznie Każdy sms poza abonamentem Za każdą zmianę Jednorazowo Miesięcznie Jednorazowo Za każde 60 haseł Za każdego sms-a Za każdą zmianę Jednorazowo Miesięcznie 0,2 0,1 100zł Przedsiębiorcy, Spółdzielnie i Spółki 0,2 0,1 100zł Pozostałe instytucje niekomercyjne 2zł 0,25zł 0,1 100zł Jednostki samorządu terytorialnego 0,2 0,1 100zł Koła gospodyń wiejskich, OSP oraz inne organizacje społeczne Nie dotyczy 0,1 100zł 23 Za udostępnienie wrzutni Miesięcznie 24 Zamknięcie rachunku Jednorazowo 5zł 5zł 5zł 5zł 5zł 2. Rachunki powiernicze mieszkaniowe Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy 1 Otwarcie i prowadzenie Jednorazowo (a w dniu Opłata podstawowa 0,2 wartości przedsięwzięcia podpisania umowy) deweloperskiego, nie mniej niż 4.000,00 zł Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy Opłata podstawowa 0,1 wartości przedsięwzięcia deweloperskiego, nie mniej niż 3.000,00 zł 6

7 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku lokaty terminowej - 2 Prowadzenie rachunku lokaty terminowej - 3 Wpłaty gotówkowe - 4 Wypłaty z rachunku lokaty 1) Gotówkowo 2) W formie przelewu - na rachunek w banku - na rachunek w innym banku Za każdą dyspozycję za każdą dyspozycję za każdą dyspozycję 5 Likwidacja lokaty Za każdą dyspozycję 6 Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności Za każdą dyspozycję 1 7 Dokonanie cesji rachunku na wniosek klienta Za każdą operację 4. Karty płatnicze 1. Karty własne Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Obowiązująca stawka 1 Wydanie karty Jednorazowo 2 Wysyłka PIN Jednorazowo 3,50 zł 3 Użytkowanie karty Za drugi rok i każdy kolejny rocznie 4 Wydanie nowej karty na wniosek klienta w miejsce uszkodzonej bądź zniszczonej Za każdą kartę 5 Wznowienie karty Za każdą kartę 1 zł 6 Zmiana parametrów Za każdą zmianę 7 Zastrzeżenie karty Zdarzeniowo 8 Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach BS Szadek Za każdą wypłatę 7

8 2. Karty debetowe Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca Pozostałe podmioty 1 2 Wydanie karty 1) Posiadaczowi rachunku 2) Osobie wskazanej Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w miejsce uszkodzonej Za każdą kartę Jednorazowo 3 Wznowienie karty Jednorazowo 4 Opłata za użytkowanie karty Miesięcznie 5 Usługa 3d - secure 1) Rejestracja karty 2) Utrzymanie karty w ramach usługi 3) Uwierzytelnianie posiadacza karty Jednorazowo Miesięcznie Zdarzeniowa 6 Zastrzeżenie karty Zdarzeniowo 7 Zmiana parametrów na wniosek klienta Zdarzeniowo 8 Opłata za wypłatę gotówki 1) W bankomatach SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2) W kasach banków SGB ( pod warunkiem posiadania POS) 3) W bankomatach innych niż wymienione w pkt. 1 4) W kasach innych banków (pod warunkiem posiadania POS) 5) W bankomatach za granicą 6) W ramach usługi Cash Back Za każdą wypłatę 1 zł 0,50 zł 0,50 zł min. min. 0,60 zł 9 Zapytanie o saldo Za każdą dyspozycję 1 zł 1 zł 10 Miesięczne zestawienie transakcji Miesięcznie 3,00 zł 11 Wysyłka numeru PIN Jednorazowo 3,50 zł 3,50 zł 12 Zmiana PIN-u w bankomatach 1) Banków SGB 2) Innych niż w pkt 1 Zdarzeniowo 7,00 zł 1 zł 0,50 zł 0,50 zł min. min. 0,60 zł 7,00 zł 8

9 3. Karty charge Lp. Wyszczególnienie czynności 1 2 Wydanie karty 1) Posiadaczowi rachunku 2) Osobie wskazanej Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w miejsce uszkodzonej Tryb pobierania Za każdą kartę MasterCard Business 50 zł 50 zł MasterCard Business Gold 150 zł 50 zł Zdarzeniowo 30 zł 50 zł 3 Wznowienie karty Zdarzeniowo 50 zł 150 zł 4 Zastrzeżenie karty Zdarzeniowo 5 Zmiana parametrów Zdarzeniowo 6 Opłata za użytkowanie karty Miesięcznie 7 Opłata za wypłatę gotówki 1) W bankomatach SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2) W kasach banków SGB ( pod warunkiem posiadania POS) 3) W bankomatach innych banków 4) W kasach innych banków (pod warunkiem posiadania POS) 5) W bankomatach za granicą Za każdą wypłatę, naliczana od wypłaconej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia 2% 2% min. min. 3,50 zł min. min. 8 Zapytanie o saldo Zdarzeniowo 1 zł 1 zł 9 Miesięczne zestawienie transakcji przesyłane do klienta Miesięcznie 10 Niezwrócenie kart w ciągi 30 dni od dnia otrzymania wezwania z placówki banku 2% Po upływie terminu 50 zł 100 zł 2% min. min. 3,50 zł min. min. 11 Transakcje bezgotówkowe Zdarzeniowo 12 Nie odebranie karty w terminie określonym w regulaminie funkcjonowania kart Zdarzeniowo 30 zł 13 Wysyłka numeru PIN Zdarzeniowo 3,50 zł 3,50 zł 14 Zmiana PIN-u w bankomatach 1) Banków SGB 2) Innych niż w pkt 1 Zdarzeniowo 15 Usługa MGS Kwartalnie 0,50 zł 0,50 zł 7,00 zł 7,00 zł 9

10 4. Karty kredytowe Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania MasterCard Business Wydanie karty 1 1) Posiadaczowi Za każdą kartę 50 zł 2) Osobie wskazanej 2 Wydanie nowej karty w miejsce utraconej na wniosek klienta Zdarzeniowo 2 3 Wznowienie karty Za każdą kartę 2 4 Opłata za użytkowanie karty Miesięcznie 5 Zastrzeżenie karty Zdarzeniowo 6 Opłata za wypłatę gotówki 1) W bankomatach SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2) W kasach banków SGB ( pod warunkiem posiadania POS) 3) W bankomatach innych niż wymienione w pkt. 1 4) W kasach innych banków (pod warunkiem posiadania POS) 5) W bankomatach za granicą Za każdą wypłatę, naliczana od wypłaconej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia 7 Wysyłka numeru PIN Zdarzeniowo 3,50 zł 8 Zmiana numeru PIN Zdarzeniowo 9 Zmiana PIN-u w bankomatach 1) Banków SGB 2) Innych niż w pkt 1 Zdarzeniowo 10 Zmiana limitu kredytowego Zdarzeniowo od kwoty nowego limitu 2% 11 Minimalna kwota do zapłaty Naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową 4% min. 4% min. 4% min. 4% min. 4% min. min 50 zł 12 Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych - WIBOR 12M plus 11,45 pp 13 Oprocentowanie transakcji gotówkowych - WIBOR 12M plus 11,45 pp 14 Przekroczenie limitu kredytowego Za każde miesięczne przekroczenie limitu kredytowego 15 Miesięczne zestawienie transakcji Miesięcznie 16 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta Za każde zestawienie 17 Niezwrócenie kart w ciągi 30 dni od dnia otrzymania wezwania z placówki banku Po upływie terminu 50 zł 18 Usługa MGS Kwartalnie 0,50 zł 50 zł 10

11 5. Kredyty Lp Rodzaj czynności Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytów preferencyjnych z ARiMR 1) Obrotowych 2) Inwestycyjnych Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu inwestycyjnego na zakup gruntów Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu NAWOZOWEGO Prowizja za udzielenie kredytu FARMER 1) Przygotowawcza 2) Za odnowienie Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu obrotowego Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu płatniczego Tryb pobierania, za odnowienie pobierana w okresach rocznych 1,8% 1,8% Przedsiębiorcy, Spółdzielnie i Spółki Pozostałe instytucje niekomercyjne Jednostki samorządu terytorialnego Koła gospodyń wiejskich, OSP oraz inne organizacje społeczne Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 2% Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 1, Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 2, 2, 2, 2, 2, 1 Obowiązuje do

12 Lp Rodzaj czynności Prowizja za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym: 1) Przygotowawcza 2) Za odnowienie Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytów inwestycyjnych Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytów Unijnych SGB Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytów hipotecznych: 1) do 5 lat 2) do 10 lat 3) powyżej 10 lat Prowizja przygotowawcza od kredytów rewolwingowych 12 Prowizja przygotowawcza od kredytów Fabrycznych 13 Prowizja przygotowawcza od kredytów z WFOŚiGW Tryb pobierania Naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty odnowienia kredytu, płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu lub w dniu odnowienia kredytu na kolejny okres 1, Przedsiębiorcy, Spółdzielnie i Spółki 1, Pozostałe instytucje niekomercyjne 1, Jednostki samorządu terytorialnego 1, Koła gospodyń wiejskich, OSP oraz inne organizacje społeczne 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2% 2% 2% 1% 4% 4% 4% 4% Nie dotyczy 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 3, - dotyczy wyłącznie Wspólnot Mieszkaniowych 12

13 Lp. Rodzaj czynności 14 Prowizja przygotowawcza od kredytów z NFOŚiGW 15 Prowizja od udzielenia gwarancji bankowej: 1) Do 1 roku 2) Do 3 lat 3) Powyżej 3 lat Zmiana na wniosek klienta warunków umowy kredytowej (aneks do umowy) nie dotyczy aneksów związanych z odnowieniem kredytów w rachunku bieżącym 1. Prolongaty terminu spłaty całości lub części kredytu Tryb pobierania wniosku o udzielenie gwarancji, naliczana od kwoty gwarancji i płatna przed wydaniem Gwarancji Zdarzeniowo, płatna jednorazowo Naliczana od kwoty prolongowanej, 6% 2 % nie mniej niż Przedsiębiorcy, Spółdzielnie i Spółki 6% Pozostałe instytucje niekomercyjne Jednostki samorządu terytorialnego 3, - dotyczy wyłącznie Wspólnot Mieszkaniowych 2 % nie mniej niż 6% 2 % nie mniej niż 6% 2 % nie mniej niż Koła gospodyń wiejskich, OSP oraz inne organizacje społeczne 6% 2 % nie mniej niż Zabezpieczenia kredytu 3. Zwiększenia kwoty kredytu lub limitu zadłużenia bez wydłużania terminu jego spłaty 4. Innych warunków umowy Naliczana od kwoty kredytu pozostającej do spłaty, Naliczana od zwiększonej kwoty kredytu, Pobierana od sporządzonego aneksu 2% nie mniej niż Taka sama jak prowizja przygotowawcza uzależniona od rodzaju kredytu 300 zł 2% nie mniej niż Taka sama jak prowizja przygotowawcza uzależniona od rodzaju kredytu 300 zł 2% nie mniej niż Taka sama jak prowizja przygotowawcza uzależniona od rodzaju kredytu 300 zł 2% nie mniej niż Taka sama jak prowizja przygotowawcza uzależniona od rodzaju kredytu 300 zł 2% nie mniej niż Taka sama jak prowizja przygotowawcza uzależniona od rodzaju kredytu 300 zł 17 Przygotowanie umowy o przejęcie długu Za każdą umową Opłata za wezwanie do zapłaty kredytu i odsetek oraz wypowiedzenie umowy 1) Kredytobiorca 2) poręczyciel Opłata za przeprowadzenie inspekcji przy kredytach z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW Inspekcja przy kredytach z wyłączeniem kredytów z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW Za każde wezwanie Za każdą inspekcję 1, nie mniej niż 500 zł 2% nie mniej niż 500 zł 1, nie mniej niż 500 zł 1, nie mniej niż 500 zł 100 zł a dotyczy wyłącznie Wspólnot Mieszkaniowych Za każdą inspekcję 300 zł 300 zł 300 zł 150 zł 1, nie mniej niż 500 zł 21 Prowizja za wcześniejszą całkowitą spłatę kredytu Zdarzeniowo 13

14 22 Wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia/opinii bankowej na wniosek klienta Za każde zaświadczenie 50 zł 150 zł 50 zł 50 zł Lp Rodzaj czynności Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu zdolności kredytowej Wydanie odpisu na wniosek klienta umowy kredytowej lub umów stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu Opłata za wydanie dodatkowego potwierdzenia dokonania spłaty raty bądź odsetek na wniosek klienta Sporządzenie wniosku: 1) O wykreślenie hipoteki 2) O wykreślenie zastawu 3) Przeniesienie własności pojazdu Opłata za administrowanie kredytów inwestycyjnych opartych na redyskoncie NBP Opłata za administrowanie kredytów na zakup gruntów rolnych Tryb pobierania Przedsiębiorcy, Spółdzielnie i Spółki Pozostałe instytucje niekomercyjne Jednostki samorządu terytorialnego Za każde zaświadczenie 300 zł 500 zł 300 zł 300 zł 100 zł Za każdy odpis 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł Za każde potwierdzenie Za każdy wniosek Rocznie Kwartalnie od bieżącego salda Koła gospodyń wiejskich, OSP oraz inne organizacje społeczne 100 zł a pobierana wyłącznie do kredytów udzielanych do roku 2011, gdzie oprocentowanie oparte było na redyskoncie weksla i a została ujęta zapisem w umowie kredytowej 0,2 - dotyczy wyłącznie kredytów udzielonych rolnikom na zakup gruntów rolnych bez d do dnia r. 6. Działalność kasowo-skarbcowa Lp. Rodzaj czynności Obowiązująca stawka Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe w innych bankach 2) Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa 1,00 zł 1 3) TP SA, RTV, KRUS, za energię elektryczną 2,50 zł 4) Na rachunki Organizacji Pożytku Publicznego 5) Pozostałe 0, nie mniej niż 2,50zł i nie więcej niż 6) Realizacja w systemie SORBNET (a dodatkowa) 20zł 2 Opłata za zmianę krajowych znaków pieniężnych, zmiana wartości na inne 1% nie mniej niż 3 Sporządzenie odpisu dokumentu kasowego 14

15 7. Pozostała działalność Lp. Rodzaj czynności Obowiązująca stawka 1 Dokonanie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentów przez osoby nie będące klientami banku 30 zł 2 Za zgłoszenie weksla do protestu w razie niezapłacenia: kredytu bądź karty kredytowej lub chargé 1% sumy wekslowej Przyjęto Uchwałą Zarządu w dnia r. z mocą obowiązywania od r. 15

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 28/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 24.04.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 26.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZWOLENIU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZWOLENIU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 76/2015 Zarządu Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 13.05.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZWOLENIU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie tekst jednolity na dzień 25.09.2013r. Chełmno 2011 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/ 4 /2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 05.03.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 05 marca 2015r. Marzec 2015 1 / 16

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/2015 z dnia 202015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych spis treści:

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/2015 z dnia 21.01.2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych spis treści:

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 58/2015 z dnia 01 kwietnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Tekst jednolity Pleszew, kwiecień 2015 rok 1 Postanowienia ogólne w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 6. Kredyty i pożyczki 1. Prowizja przygotowawcza: 1) udzielenie kredytu gotówkowego 1,5% - 4,0% 2) udzielenie kredytu w ROR a) udzielenie 2,5% b) odnowienie naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 1 do Uchwały 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 30.01.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pleszewie w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Postanowienia ogólne Bank Spółdzielczy w Pleszewie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Halinowie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Halinowie Załącznik do Uchwały nr 20/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Halinowie z dnia 104.2013 r., zmienionej Uchwałą nr 39/2013 z 27.05.2013 r. zmienionej Uchwałą nr 46/2013 z 07.02013 r. zmienionej Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy Załącznik do Uchwały Nr /0 Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy z dnia 0.0.0r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy TEKST JEDNOLITY Izbica, 0 Spis treści Część I. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim Załącznik do Uchwały Nr 16 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia 09.04.2014 r. dla dotychczasowych umów obowiązuje od dnia 01.07.2014 r. dla nowych umów obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Tabela opłat i prowizji bankowych Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 122/2012 Zarządu PBS w Kwidzynie z dnia 24.10.2012r Tekst jednolity po zmianach 05.05.2015r Tabela opłat i prowizji bankowych Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 208/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 27.03.2013 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo