TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 29/B/2012 z dnia r. zmieniony Uchwałą Nr 37/B/2012 z dnia r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od r

2 Rozdział I Operacje kasowe S p i s t r e ś c i 1) Wpłaty 3 2) Wypłaty 3 3) Inne czynności 4 Rozdział II Rachunki klientów instytucjonalnych i rolników - złotowe 1) Otwarcie rachunku bankowego 5 2) Prowadzenie rachunku bankowego 5 3) Przelewy 5 4) Polecenie zapłaty 6 5) Zlecenia stałe 6 6) Blankiety czekowe 6 7) Inne czynności 6 Rozdział III Rachunki klientów indywidualnych - złotowe 1) Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe (Unikonto Standard, Student, Walutowe) 9 2) Rachunki oszczędnościowe (Unikonto Oszczędnościowe) 11 3) Książeczki oszczędnościowe na każde żądanie i książeczki mieszkaniowe 12 4) Wkłady oszczędnościowe terminowe 13 Rozdział IV Karty płatnicze opłaty związane z wydawaniem i użytkowaniem kart płatniczych (karty SGB) 1) Wydawanie i obsługa kart debetowych dla osób fizycznych 14 2) Wydawanie i obsługa kart przedpłaconych dla osób fizycznych 15 3) Wydawanie i obsługa kart typu charge dla osób fizycznych 16 4) Wydawanie i obsługa kart kredytowych dla osób fizycznych 17 5) Wydawanie i obsługa kart debetowych dla klientów instytucjonalnych 19 6) Wydawanie i obsługa kart przedpłaconych dla klientów instytucjonalnych 20 7) Wydawanie i obsługa kart typu charge dla klientów instytucjonalnych 20 Rozdział IVA Karty płatnicze (karty MR Bank S.A.) 1) Wydawanie i obsługa kart kredytowych VISA 22 Rozdział V Kredyty klientów instytucjonalnych i rolników A. Kredyty złotowe 1) Kredyty w rachunku bieżącym 23 2) Kredyty w rachunku kredytowym 24 3) Kredyty preferencyjne z ARiMR 25 B. Kredyty walutowe 1) Kredyty w rachunku kredytowym 26 Rozdział VI Gwarancje i poręczenia 28 Rozdział VII Obsługa weksli i wykup wierzytelności 1) Obsługa weksli związanych z działalnością kredytową 29 2) Obsługa weksli nie związanych z działalnością kredytową 29 3) Wykup wierzytelności 29 Rozdział VIII Kredyty klientów indywidualnych A. Kredyty niezabezpieczone hipotecznie 1) Kredyty gotówkowe, gotówkowe plus i sezonowe 30 2) Kredyty odnawialne w ROR (UNIKONTO) 31 3) Kredyty odnawialne dopuszczalne saldo debetowe w ROR (UNIKONTO) 31 4) Kredyty na zakup pojazdów 32 5) Kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych 32 6) Kredyty mieszkaniowe 33 B. Kredyty i pożyczki zabezpieczone hipotecznie 1) Kredyty mieszkaniowe i pożyczki hipoteczne 34 2) Kredyty gotówkowe zabezpieczone hipotecznie 35 Rozdział IX Inne czynności 35

3 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU Rozdział I. Operacje kasowe Wyszczególnienie czynności opłata (%, kwota zł) 1. W P Ł A T Y 1/ Od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w BS oraz oddziałach i filiach BS w Białymstoku 2/ Od wpłat gotówkowych na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe UNIKONTO, UNIKONTO Oszczędnościowe, książeczki oszczędnościowe i rachunki lokat terminowych umiejscowione w BS 3/ Od wpłat gotówkowych na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe UNIKONTO Walutowe 4/ Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych bankach z zastrzeżeniem ppkt.4 i ppkt.5 niniejszego rozdziału 5/ Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych bankach wnoszonych tytułem opłat rachunków za czynsze mieszkaniowe w Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Rodzina Kolejowa i Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski 0,4% kwoty operacji nie mniej niż 2,00 bez opłat 0,3% kwoty operacji nie mniej niż 2,00 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 2,50 bez opłat 6/ Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych bankach wnoszonych tytułem opłat za: telefony, telewizję, internet, energię elektryczną, gaz, wywóz nieczystości, składki ubezpieczeniowe rolników, darowizny na cele społeczne i religijne 2,00 2. W Y P Ł A T Y 1/ Od wypłat gotówkowych z rachunków bieżących: a/ na rzecz posiadacza rachunku 0,25% nie mniej niż 2,00 Uwaga: Wysokość opłaty od wypłat gotówkowych z rachunków bieżących i ich wysokość ustalają w BS (centrali) Prezes Zarządu, a w oddziałach i filiach dyrektorzy tych jednostek. b/ na rzecz osób trzecich z rachunków bieżących klientów instytucjonalnych c/ od wypłat gotówkowych z rachunków bieżących nie zgłoszonych z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem w kwotach powyżej ,00 zł dziennie 0,4% kwoty operacji nie mniej niż 4,00 0,2% nadwyżki powyżej zł 3

4 2/ Od wypłat gotówkowych z rachunków oszczędnościoworozliczeniowych UNIKONTO, UNIKONTO Oszczędnościowe, książeczek oszczędnościowych i rachunków lokat terminowych umiejscowionych w BS 3/ Od wypłat gotówkowych z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych UNIKONTO Walutowe bez opłat 0,3% kwoty operacji nie mniej niż 2,00 4/ Od wypłat gotówkowych z kont Zlecenia do wypłaty 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 4,00 5/ Od wypłat kasowych na podstawie kart płatniczych realizowanych w POS-ach: a/ z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych bez opłat prowadzonych przez SGB-Bank S.A. (w banku i zrzeszone w tym banku banki spółdzielcze (koszt operacji rozlicza bank prowadzący rachunek) wypłaty) dokonującym b/ z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych przez inne banki (nie wymienione w p.pkt. a) bez opłat 3. I N N E CZ Y N N O Ś C I. 1/ za wymianę banknotów i monet w walucie polskiej jednej wartości na inne wartości Uwaga: Opłaty pobiera się jeżeli wymianie podlega kwota wyższa niż 100 zł. 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 2,50 2/ za wydanie potwierdzenia (odpisu dokumentu) dokonania wpłaty lub wypłaty w kasach Banku na żądanie klienta 10,00 (opłatę pobiera się z góry) Uwaga: dotyczy klientów nie posiadających rachunku w Banku. 3/ anulowanie transakcji Western Union 20,00 4/ reklamacja danych przekazów Western Union (zmiana waluty, zmiana danych beneficjenta, zmiana kraju przeznaczenia) 20,00 4

5 Rozdział II. Rachunki klientów instytucjonalnych i rolników - złotowe Wyszczególnienie czynności opłata (%, kwota zł) 1. ZA OTWARCIE RACHUNKU BANKOWEGO: 1/ bieżącego i pomocniczego 20,00 2/ bieżącego rolnikom 10,00 3/ dodatkowego na wyodrębnione cele (np. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych) 15,00 4/ lokat terminowych bez opłat Uwaga: Opłaty nie pobiera się od założenia rachunku pomocniczego w przypadku, gdy służy do rozliczenia dofinansowania uzyskanego w ramach Programów operacyjnych na lata ZA PROWADZENIE RACHUNKU BANKOWEGO: 1/ bieżącego 25,00 2/ pomocniczego 25,00 Uwaga: Opłaty nie pobiera się od założenia rachunku pomocniczego w przypadku, gdy służy do rozliczenia dofinansowania uzyskanego w ramach Programów operacyjnych na lata / dodatkowego na wyodrębnione cele (np. zakładowego funduszu socjalnego) 8,00 4/ bieżącego rolnikom 5,00 5/ lokat terminowych bez opłat Uwaga: Opłatę pobiera się za każdy miesiąc, poczynając od następnego po założeniu rachunku. 3. ZA PRZELEWY: 1/ na rachunki prowadzone w BS oraz oddziałach i filiach BS bez opłat 2/ na rachunki prowadzone w innych niż BS bankach w kwocie niższej niż 1 mln. zł 4,50 3/ na rachunki prowadzone w innych niż BS bankach w kwocie co najmniej 1 mln. zł 8,00 4/ na rachunki prowadzone w innych bankach lokaty terminowej 5,00 5/ za wykonanie przelewów dotyczących wynagrodzeń pracowników na podstawie zbiorczej listy płac złożonej przez posiadacza rachunku: a) na rachunki prowadzone w innych niż BS bankach 4,50 za każdy przelew b) na rachunki prowadzone w BS, oddziałach i filiach BS 3,00 za każdy przelew 6/ za wykonanie przelewu w terminie wskazanym przez klienta 7/ za wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania przelewu lub kopii przelewu 5,00 5,00 za każdy przelew 5

6 4. ZA POLECENIE ZAPŁATY: 1/ realizacja polecenia zapłaty 4,00 od każdej operacji Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela 2/ przyjęcie polecenia zapłaty w oddziale dłużnika 1,00 od każdej operacji Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku dłużnika 3/ odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika 3,00 od każdej operacji Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku dłużnika 4/ wycofanie przez wierzyciela dyspozycji polecenia zapłaty 2,00 od każdej operacji Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela 5. ZA WYKONANIE ZLECEŃ STAŁYCH: 1/ na rachunki prowadzone w BS oraz oddziałach i filiach BS bez opłat 2/ na rachunki prowadzone w innych niż BS bankach za każdą należność wymienioną w zleceniu 3,00 3/ zmiany w zleceniu stałym (np. kwoty należności, rachunku, terminu wykonania zlecenia) 1,00 Uwaga: Nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 6. ZA BLANKIETY CZEKOWE I PRZYGOTOWANIE ICH DO REALIZACJI 1/ za każdy blankiet 1,00 2/ za książeczkę czekową 20,00 3/ za wystawienie dowodu wypłaty na zlecenie klienta 1,00 4/ za potwierdzenie czeku 8,00 7. INNE CZYNNOŚCI: 1/ za przyjęcie, zmianę pełnomocnictwa do rachunku (za każdą wskazaną osobę) 5,00 2/ za odwołanie pełnomocnictwa do rachunku (za każdą wskazaną osobę) 5,00 3/ za udzielenie telefonicznej informacji (na hasło) o wysokości salda na rachunku bankowym miesięcznie 12,00 4/ za udzielenie informacji o wysokości salda i obrotach na rachunku bankowym za pomocą SMS-a 0,50 za każdy SMS Uwaga: powyższa opłata dotyczy informacji o wszystkich rachunkach wskazanych przez Klienta w zleceniu, w tym kredytowych. 5/ za administrowanie poleceniami przelewu bez pokrycia, przyjętymi zgodnie z umową zawartą z posiadaczem rachunku od każdego polecenia przelewu 12,00 6

7 6/ za administrowanie czekami przyjętymi do inkasa (opłatę pobiera się od podawcy czeku) 7/ Za wykonanie szczególnych dyspozycji posiadacza rachunku jak zablokowanie określonej kwoty, akumulacja wpływów, ustalenie pierwszeństwa zapłaty określonych zobowiązań, dokonanie przelewów w terminie wskazanym przez klienta od każdej dyspozycji 15,00 8/ Za wysłanie pisma wzywającego do spłaty powstałego salda debetowego na rachunku 10,00 9/ Za wydanie na wniosek posiadacza rachunku pism (zaświadczeń) o stanie środków na rachunku bankowym, obrotach na rachunku, potwierdzenia prowadzenia rachunku, korzystania lub nie korzystania z kredytów 20,00 10/ Sporządzenie i wydanie opinii bankowej 50,00 11/ Za zmianę karty wzoru podpisu 15,00 12/ Za wydanie potwierdzenia karty wzoru podpisu 10,00 13/ Za wydanie wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc za każdy miesiąc 10,00 14/ Za likwidację rachunku na życzenie klienta przed upływem jednego miesiąca od daty otwarcia 30,00 15/ Zablokowanie środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia zwrotności kredytów zaciągniętych w innych bankach 20,00 16/ za realizację wypłaty z rachunku z tytułu spadkobrania (od każdego spadkobiercy) 30,00 0,2% od każdego czeku nie mniej niż 10,00 17/ Za sporządzenie wyciągów z rachunku bankowego a/ raz w miesiącu bez opłat b/ częściej niż raz w miesiącu 4,50 c/ za sporządzenie odpisu wyciągu z rachunku bankowego 10,00 d/ za sporządzenie jednego dowodu do wyciągu 5,00 18/ Za realizację z rachunków bankowych tytułów egzekucyjnych za każdy przelew: - przy realizacji częściowej 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 40,00 - przy realizacji całkowitej 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 60,00 19/ Za przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym jako zabezpieczenie należności innego banku 20,00 20/ Za usługi świadczone w systemie Home Banking a/ za instalację systemu Home Banking w wersji jednostanowiskowej 200,00 b/ za instalację systemu Home Banking w wersji wielostanowiskowej: 7

8 - za pierwsze stanowisko 200,00 - za każde następne stanowisko 20,00 c/ za korzystanie z systemu Home Banking (abonament miesięczny) - za jedno stanowisko 100,00 - za każde następne stanowisko 10,00 d/ za przelewy składane w systemie Home Banking: - na rachunki prowadzone w BS oraz w oddziałach i filiach bez opłat - na rachunki prowadzone w innych niż BS bankach 1,50 - na rachunki prowadzone w innych niż BS bankach, w kwocie co najmniej 1 mln zł 8,00 21/ Za usługi w systemie Internet Banking : a/ za obsługę miesięcznie bez opłat b/ za przelew na rachunki prowadzone w innych niż BS bankach 1,50 c/ za przelew na rachunki prowadzone w innych niż BS bankach, w kwocie co najmniej 1 mln zł 8,00 d/ za zablokowanie dostępu na wniosek użytkownika bez opłat e/ za odblokowanie dostępu na wniosek użytkownika bez opłat f/ za wydanie listy haseł jednorazowych bez opłat g/ za ponowną aktywację dostępu bez opłat 22/ Za usługi w systemie Internet Banking dla firm a/ za wdrożenie 200,00 (jednorazowo) b/ za użytkowanie 50,00 (miesięcznie) c/ za przelewy na rachunki prowadzone w BS oraz oddziałach i filiach bez opłat d/ za przelewy na rachunki prowadzone w innych niż BS bankach 1,50 e/ za przelewy na rachunki prowadzone w innych niż BS bankach, w kwocie co najmniej 1 mln zł 8,00 23/ Za wydanie karty bankomatowej bez opłat 24/ Za wypłatę gotówki z bankomatu kartą bankomatową bez opłat 25/ Za używanie karty bankomatowej miesięcznie 4,00 26/ Za wynajem skrytek sejfowych (kaset) 45,00 miesięcznie 27/ Za automatyczną identyfikację przychodzących płatności masowych 0,45 zł za każdą pojedynczą transakcję 8

9 Rozdział III. Rachunki klientów indywidualnych złotowe Wyszczególnienie czynności opłata (%, kwota zł) 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (UNIKONTO STANDARD, STUDENT, WALUTOWE) 1/ Za otwarcie rachunku: a) Unikonto Standard bez opłat b) Unikonto Student bez opłat c) Unikonto Walutowe bez opłat 2/ Za prowadzenie rachunku miesięcznie począwszy od miesiąca następnego po otwarciu rachunku a) Unikonto Standard 3,00 b) Unikonto Student 1,00 c) Unikonto Walutowe bez opłat 2'/ Za prowadzenie rachunków założonych od do a) Unikonto Standard bez opłat b) Unikonto Student bez opłat c) Unikonto Walutowe bez opłat Uwaga 1: opłaty nie pobiera się do dnia r. Uwaga 2: od r. opłaty pobiera się wg stawek standardowych. 3/ a) Za przelew lub zlecenie jednorazowe - na rachunki prowadzone w BS oraz oddziałach i filiach BS bez opłat - na rachunki prowadzone w innych niż BS bankach w kwocie niższej niż 1 mln. zł 3,00 - na rachunki prowadzone w innych niż BS bankach w kwocie co najmniej 1 mln. zł 8,00 Uwaga: opłatę pobiera się od każdego przelewu wykonanego lub każdej należności wymienionej w zleceniu jednorazowym. b) Za wydanie potwierdzenia wykonania przelewu 3,00 4/ Za zlecenia stałe: a/ złożenie zlecenia stałego bez opłat b/ wykonanie zlecenia stałego na rachunki prowadzone w BS oraz oddziałach i filiach BS (za każdą należność wymienioną w zleceniu) bez opłat c/ wykonanie zlecenia stałego na rachunki prowadzone w innych niż BS bankach (za każdą należność wymienioną w zleceniu) 2,00 d/ zmiany w zleceniu stałym (np. kwoty należności, rachunku, terminu wykonania zlecenia) 1,00 Uwaga: Nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 5/ Realizacja polecenia zapłaty 4,00 od każdej Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela operacji 6/ Przyjęcie polecenia zapłaty w oddziale dłużnika 1,00 od każdej Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku dłużnika operacji 9

10 7/ Odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika 3,00 od każdej Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku dłużnika operacji 8/ Wycofanie przez wierzyciela dyspozycji polecenia zapłaty 2,00 od każdej Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela. Operacji 9/ Za blankiety czekowe i przygotowanie ich do realizacji - za każdy blankiet 1,00 10/ Za potwierdzenie czeku 5,00 11/ Za wystawienie dowodu wypłaty na zlecenie klienta 0,80 12/ Za wydanie na wniosek posiadacza rachunku historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc za każdy miesiąc 10,00 13/ Za sporządzenie wyciągu z konta bankowego: a/ raz w miesiącu bez opłat b/ częściej niż raz w miesiącu 4,50 c/ za sporządzenie odpisu: wyciągu lub jednego dokumentu (za każdy wyciąg lub dokument) 5,00 14/ Wysłanie do klienta wezwania do zapłaty za każde wysłane wezwanie 15,00 Uwaga: Wezwania wysyłane są nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym. 15/ Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 10,00 16/ Za wykonanie dyspozycji klienta dotyczącej blokady środków na rachunku z tytułu realizacji umów zawartych z innymi bankami i instytucjami 20,00 17/ Za realizację z rachunków bankowych tytułów egzekucyjnych, za każdy przelew: - przy realizacji częściowej 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 40,00 - przy realizacji całkowitej 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 60,00 18/ Za telefoniczne udzielanie informacji o saldzie na rachunku - miesięcznie 5,00 19/ Za udzielenie informacji o wysokości salda i obrotach na rachunku bankowym za pomocą SMS-a Uwaga: powyższa opłata dotyczy informacji o rachunkach wskazanych przez Klienta w zleceniu, w tym kredytowych. 20/ Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu wkładu oszczędnościowego, o stanie środków na rachunku 15,00 0,50 za każdy SMS 21/ Zapis na wypadek śmierci a/ za przyjęcie lub zmianę 30,00 b/ realizacja wypłata z rachunku 30,00 (od każdego zapisobiorcy) 22/ Realizacja wypłaty z rachunku z tytułu spadkobrania 30,00 (od każdego spadkobiercy) 10

11 23/ Za usługi w systemie Internet Banking : a/ za obsługę miesięcznie bez opłat b/ za przelew 1,50 c/ za zablokowanie dostępu na wniosek użytkownika bez opłat d/ za odblokowanie dostępu na wniosek użytkownika bez opłat e/ za wydanie listy haseł jednorazowych bez opłat f/ za ponowną aktywację dostępu bez opłat 24/ Za wydanie karty bankomatowej bez opłat 25/ Za wypłatę gotówki z bankomatu kartą bankomatową bez opłat 26/ Za używanie karty bankomatowej miesięcznie 4,00 27/ Za wynajem skrytek sejfowych (kaset) 45,00 miesięcznie 28/ Zawarcie umowy o dopuszczalne saldo debetowe (prowizja przygotowawcza) bez opłat 29/ Zmiana na wniosek Posiadacza rachunku warunków umowy o dopuszczalne saldo debetowe bez opłat 2. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE (UNIKONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE) 1/ Za otwarcie rachunku bez opłat 2/ Za prowadzenie rachunku miesięcznie począwszy od miesiąca następnego po otwarciu rachunku bez opłat 3/ a) Za przelew - na rachunki prowadzone w BS oraz oddziałach i filiach BS bez opłat - na rachunki prowadzone w innych niż BS bankach w kwocie niższej niż 1 mln. zł 8,00 - na rachunki prowadzone w innych niż BS bankach w kwocie co najmniej 1 mln. zł 10,00 Uwaga: opłatę pobiera się od każdego przelewu wykonanego, w tym przelewów złożonych w systemie Internet Banking b) Za wydanie potwierdzenia wykonania przelewu 3,00 4/ Za wystawienie dowodu wypłaty na zlecenie klienta bez opłat 5/ Za wydanie na wniosek posiadacza rachunku historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc za każdy miesiąc 10,00 6/ Za sporządzenie wyciągu z konta bankowego: a/ raz w miesiącu bez opłat b/ częściej niż raz w miesiącu 4,50 c/ za sporządzenie odpisu: wyciągu lub jednego dokumentu (za każdy wyciąg lub dokument) 5,00 7/ Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 10,00 8/ Za wykonanie dyspozycji klienta dotyczącej blokady środków na rachunku z tytułu realizacji umów zawartych z innymi bankami i instytucjami 20,00 11

12 9/ Za realizację z rachunków bankowych tytułów egzekucyjnych, za każdy przelew: - przy realizacji częściowej 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 40,00 - przy realizacji całkowitej 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 60,00 10/ Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o stanie środków na rachunku 15,00 11/ Zapis na wypadek śmierci a/ za przyjęcie lub zmianę 30,00 b/ realizacja wypłata z rachunku 30,00 (od każdego zapisobiorcy) 12/ Realizacja wypłaty z rachunku z tytułu spadkobrania 30,00 (od każdego spadkobiercy) 3. KSIĄŻECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWE NA KAŻDE ŻĄDANIE I KSIĄŻECZKI MIESZKANIOWE 1a/ wydanie książeczki oszczędnościowej na każde żądanie 7,00 2/ Za przelew na rachunki w innych niż BS bankach 4,00 3/ Za wykonanie na zlecenie klienta blokady wkładu oszczędnościowego w związku z zawarciem przez klienta umów z innymi bankami i instytucjami 20,00 4/ Za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej 15,00 5/ Za wystawienie nowej książeczki w związku z utraceniem lub zniszczeniem poprzedniej 7,00 6/ Za umorzenie utraconej książeczki 10,00 7/ Za przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja): a/ książeczki oszczędnościowej 30,00 b/ książeczki mieszkaniowej 50,00 8/ Za likwidację książeczki mieszkaniowej a/ bez premii gwarancyjnej bez opłat b/ z premią gwarancyjną 50,00 9/ Za realizację tytułów egzekucyjnych z rachunków wkładów oszczędnościowych, za każdy przelew: - przy realizacji częściowej 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 40,00 - przy realizacji całkowitej 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 60,00 10/ Za poszukiwanie, na wniosek osób uprawnionych (właściciel, współwłaściciel, pełnomocnik, spadkobierca) rachunku wkładów oszczędnościowych i lub udzielenie informacji o saldzie na rachunku 10,00 11/ Za wydanie na wniosek klienta pisma (zaświadczenia) informującego o posiadaniu wkładu, o stanie środków na rachunku 15,00 12

13 12/ Zapis na wypadek śmierci : a/ za przyjęcie lub zmianę 30,00 b/ realizacja-wypłata z rachunku 30,00 (od każdego zapisobiorcy) 13/ Realizacja wypłaty z rachunku z tytułu spadkobrania 30,00 (od każdego spadkobiercy) 14/ Za sporządzenie historii rachunku odpisu obrotów a/ za bieżący rok 10,00 b/ za każdy poprzedni rok 15,00 4. WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE TERMINOWE 1/ Za założenie rachunku bez opłat 2/ Za wykonanie przelewu na rachunki w innych niż BS bankach 5,00 3/ Za przyjęcie i wykonanie na zlecenie klienta blokady wkładu oszczędnościowego w związku z zawarciem przez klienta umów z innymi bankami i klientami 20,00 4/ Za przyjęcie zgłoszenia o utracie lub zniszczeniu książeczki oszczędnościowej 10,00 5/ za wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej w związku z utratą lub zniszczeniem 5,00 6/ umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej 10,00 7/ Za realizację tytułów egzekucyjnych z rachunków wkładów oszczędnościowych terminowych, za każdy przelew: - przy realizacji częściowej 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 40,00 - przy realizacji całkowitej 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 60,00 8/ Za wydanie na wniosek klienta pisma (zaświadczenie) informującego o posiadaniu wkładów,o stanie wkładów oszczędnościowych 15,00 9/ Zapis na wypadek śmierci: a/ za przyjęcie lub zmianę 30,00 b/ realizacja wypłata z rachunku 30,00 (od każdego zapisobiorcy) 10/ Realizacja wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania 30,00 (od każdego spadkobiercy) 11/ Za przepisanie książeczki w związku z przelewem prawa (cesji) 30,00 12/ Za poszukiwanie, na wniosek osób uprawnionych (właściciel, współwłaściciel, pełnomocnik, spadkobierca) rachunków wkładów oszczędnościowych i (lub) udzielenie informacji o saldzie 10,00 13

14 Rozdział IV. Karty płatnicze opłaty związane z wydawaniem i użytkowaniem kart płatniczych (karty SGB) 1. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART DEBETOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH: Maestro, MasterCard Debit Paypass, Visa Electron, VISA Electron Młodzieżowa Karta Maestro/ Visa Electron Visa Electron/ młodzieżowa MasterCard Debit Paypass 1/ Wydanie karty dla: a) posiadacza rachunku bez opłat bez opłat b) współposiadacza rachunku bez opłat - c) osoby wskazanej bez opłat - 2/ Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 20,00 bez opłat 3/ Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi lub osobie wskazanej 20,00 bez opłat 4/ Zastrzeżenie karty bez opłat bez opłat 5/ Użytkowanie karty (opłata miesięczna) 4,00 bez opłat Uwaga: Prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty. 6/ Zmiana limitów transakcyjnych karty 5,00 bez opłat 7/ Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych bez opłat bez opłat b) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 1,50 1,50 c) w bankomatach obcych 1,30 1,30 d) w kasach obcych 3% min. 4,50 3% min. 4,50 e) za granicą 3% min. 4,50 3% min. 4,50 f) usługa Cashback (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej w Polsce) 0,60 0,60 8/ Ponowne przesłanie numeru PIN (na wniosek klienta) 3,50 bez opłat 9/ Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 4,50 10/ Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 bez opłat 11/ Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 bez opłat 12/ Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału 50,00 bez opłat 13/ Transakcje bezgotówkowe bez prowizji bez prowizji 14/ Opłata za przeliczenie dokonanej w walucie obcej dotyczy kart Visa 1% 1% 14

15 15/ Ubezpieczenie karty nie dotyczy karty MasterCard Debit Paypass 1. Pakiet Bezpieczna Karta* a) wariant Classic do 1500 zł. 1,90 1,90 b) wariant Gold do 3000 zł. 3,40 3,40 2. Pakiet Bezpieczny Podróżnik a) wariant Classic do EUR** 1,40 1,40 b) wariant Gold do EUR*** 3,90 3,90 3. Pakiet Bezpieczna Karta i Bezpieczny Podróżnik a) wariant Classic 2,70 2,70 b) wariant Gold 6,30 6,30 * nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej; ** koszty leczenia za granicą do kwoty EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty PLN; *** koszty leczenia za granicą do kwoty EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty PLN 2. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PRZEDPŁACONYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH MasterCard 1/ Wydanie karty i PIN-u 25,00 2/ Zasilenie rachunku karty bez opłat 3/ Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty 30,00 4/ Zastrzeżenie karty bez opłat 5/ Użytkowanie karty (opłata miesięczna) bez opłat 6/ Za zmianę PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 7/ Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych bez opłat b) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 1,50 c) w bankomatach obcych 1,30 d) w kasach obcych 3% min. 4,50 e) za granicą 3% min. 4,50 8/ Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 9/ Transakcje bezgotówkowe bez prowizji 15

16 3. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART TYPU CHARGE DLA OSÓB FIZYCZNYCH Visa Classic, MasterCard Standard, MasterCard Gold Karta Visa Classic MasterCard MasterCard Standard Gold 1/ Wydanie karty a) karta główna 50,00 50,00 300,00 b) karta dołączona 50,00 50,00 300,00 2/ Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej a) uszkodzonej 20,00 20,00 20,00 b) utraconej 50,00 50,00 200,00 3/ Wznowienie karty a) karta główna 50,00 50,00 300,00 b) karta dołączona 50,00 50,00 300,00 4/ Zastrzeżenie karty bez opłat bez opłat bez opłat 5/ Użytkowanie karty (opłata miesięczna) bez opłat bez opłat bez opłat 6/ Zmiana limitów transakcyjnych karty 5,00 5,00 5,00 7/ Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 2% 2% 2% b) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 2% min. 4,50 2% min. 4,50 2% min. 4,50 c) w bankomatach obcych 3% min. 3,50 3% min. 3,50 3% min. 3,50 d) w kasach obcych 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 e) za granicą 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 8/ Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 3,50 3,50 9/ Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 4,50 4,50 10/ Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 3,00 3,00 11/ Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 5,00 5,00 12/ Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału 50,00 50,00 50,00 13/ Transakcje bezgotówkowe bez opłat bez opłat bez opłat 14/ Przekroczenie limitu 2% kwoty 2% kwoty 2% kwoty transakcyjnego przekroczenia przekroczenia przekroczenia 16

17 15/ Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki (prowizja pobierana miesięcznie) dokonanych: a) w kraju 1% 1% 1% b) za granicą 1% 1% 1% 16/ Nie odbieranie karty w terminie określonym w Regulaminie 50,00 50,00 50,00 17/ Opłata za monit listowy 10,00 10,00 10,00 18/ Awaryjne wydanie karty zastępczej równowartość równowartość równowartość poza granicami kraju w złotych w złotych w złotych 150USD* 150USD* 150USD* plus koszty plus koszty plus koszty operacyjne operacyjne operacyjne Visa MasterCard MasterCard *) określona wg kursu sprzedaży z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności 19/ Ubezpieczenie karty 1. Pakiet Bezpieczna Karta* a). wariant Classic do 1500 zł b). wariant Gold do 3000 zł Pakiet Bezpieczny Podróżnik a). wariant Classic do EUR** b). wariant Gold do EUR*** Pakiet Bezpieczna Karta i Bezpieczny Podróżnik a). wariant Classic - - w cenie karty b). wariant Gold - - 6,30 * nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej; ** koszty leczenia za granicą do kwoty EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty PLN; *** koszty leczenia za granicą do kwoty EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty PLN 4. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART KREDYTOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH: MasterCard, Visa Karta MasterCard Visa 1/ Wydanie karty: a) głównej 55,00 55,00 b) dodatkowej 55,00 55,00 2/ Opłata roczna (opłata pobierana od drugiego roku użytkowania karty) 55,00 55,00 3/ Wydanie nowej karty w miejsce utraconej: 55,00 55,00 4/ Wydanie duplikatu karty z PIN-em lub bez PIN-u 25,00 25,00 5/ Wznowienie karty 55,00 55,00 17

18 6/ Zastrzeżenie karty bez opłat bez opłat 7/ Użytkowanie karty (opłata miesięczna) bez opłat bez opłat 8/ Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 3% min. 6,00 3% min. 6,00 b) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 3% min. 6,00 3% min. 6,00 c) w bankomatach obcych 3% min. 6,00 3% min. 6,00 d) w kasach obcych 3% min. 6,00 3% min. 6,00 e). za granicą 3% min. 7,00 3% min. 7,00 9/ Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 4,50 10/ Przesłanie do klienta numeru PIN bez opłat bez opłat 11/ Przekroczenie limitu kredytowego 40,00 40,00 12/ Zmiana limitu kredytowego bez opłat bez opłat 13/ Minimalna kwota do zapłaty 5% min. 50,00 5% min. 50,00 14/ Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 5,00 15/ Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych 19,90% 19,90% 16/ Oprocentowanie transakcji gotówkowych 19,90% 19,90% 17/ Awaryjne wydanie karty zastępczej równowartość równowartość poza granicami kraju w złotych w złotych 150USD* 150USD* plus koszty plus koszty operacyjne operacyjne MasterCard Visa 18/ Awaryjna wypłata gotówki poza równowartość równowartość granicami kraju w złotych w złotych 90USD* 90USD* plus koszty plus koszty operacyjne operacyjne MasterCard Visa 19/ Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej - 1% *) określona wg kursu sprzedaży z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności 18

19 5. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH: Visa Business Electron 1/ Wydanie karty dla: a) posiadacza rachunku 15,00 b) współposiadacza rachunku 15,00 c) osoby wskazanej 15,00 2/ Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej a) uszkodzonej 20,00 b) utraconej 20,00 3/ Wznowienie karty 20,00 4/ Zastrzeżenie karty bez opłat 5/ Użytkowanie karty (opłata miesięczna) 8,00 Uwaga: Prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty. 6/ Zmiana limitów transakcyjnych karty 5,00 7/ Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych bez opłat b) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 4,50 c) w bankomatach obcych 3% min. 3,50 d) w kasach obcych 3% min. 4,50 e) za granicą 3% min. 4,50 f) usługa Cashback (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej w Polsce) 0,60 8/ Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 9/ Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 10/ Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 11/ Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 12/ Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału 50,00 13/ Transakcje bezgotówkowe bez opłat 14/ Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej 1% 15/ Ubezpieczenie karty 1. Pakiet Bezpieczna Karta* a) wariant Classic do 1500 zł. 1,90 b) wariant Gold do 3000 zł. 3,40 2. Pakiet Bezpieczny Podróżnik a) wariant Classic do EUR** 1,40 b) wariant Gold do EUR*** 3,90 19

20 3. Pakiet Bezpieczna Karta i Bezpieczny Podróżnik a) wariant Classic 2,70 b) wariant Gold 6,30 * nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej; ** koszty leczenia za granicą do kwoty EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty PLN; *** koszty leczenia za granicą do kwoty EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty PLN 6. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PRZEDPŁACONYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH: Karta świadczeniowa MasterCard 1/ Za wydanie karty i PIN-u wg indywidualnych stawek 2/ Zasilenie rachunku karty wg indywidualnych stawek 3/ Zastrzeżenie karty bez opłat 4/ Użytkowanie karty wg indywidualnych stawek 5/ Opłata za duplikat karty 15,00 6/ Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej bez opłat 7/ Transakcje bezgotówkowe bez prowizji 7. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART TYPU CHARGE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH MasterCard Business, MasterCard Business Gold MasterCard Business Karta MasterCard Business Gold 1/ Za wydanie karty dla: a) posiadacza rachunku 80,00 350,00 b) współposiadacza rachunku 70,00 350,00 c) osobie wskazanej 70,00 350,00 2/ Wydanie nowej karty w miejsce: a) uszkodzonej 20,00 20,00 b) utraconej 70,00 300,00 3/ Wznowienie karty 40,00 350,00 4/ Zastrzeżenie karty bez opłat bez opłat 5/ Użytkowanie karty (opłata miesięczna) bez opłat bez opłat 6/ Zmiana parametrów (limity transakcyjne) 5,00 5,00 20

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2/2003 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białymstoku z dnia 17.01.2003r. Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Nr 75/2006 z 11.08.2006r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami:

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 29/B/2012 z dnia 23.03.2012r. zmieniony Uchwałą Nr 37/B/2012 z dnia 20.04.2012r. Nr 51/B/2012 z dnia 30.05.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od 10.12.2012r. Białystok, grudzień 2012r. S p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/2012 z dnia 21.12.2012r. Nr 27/B/2013 z dnia 08.03.2013r. Nr 71/B/2013 z dnia 21.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów indywidualnych

Usługi dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Usługi dla klientów indywidualnych Karty płatnicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w dniu 30.03.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA VISA Business Electron VISA Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę 1) Posiadacza i współposiadacza 30,00 zł 30,000

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązująca od 01.10.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązująca od 01.10.2015r. Bank Spółdzielczy w Pucku Załącznik nr 1 do Zasad pobierania prowizji i opłat przez Bank Spółdzielczy w Pucku za czynności i usługi bankowe I. OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH RACHUNKI BANKOWE LP RODZAJ

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1 I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Załącznik do Uchwały Nr 31/2013 Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku z dnia 04.04. 2013. TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Pasłęk, kwiecień 2013 r 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w dniu 30.12.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 35/2015 z dnia 12.03.2015 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 120/PB/14 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu z dnia 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/PB/12 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR ROR Dla młodych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. 60,00 zł) 2) za udzielenie kredytu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. Spis Treści: Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim SKOROWIDZ I. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych II. Obsługa rachunków rozliczeniowych - złotowych i walutowych III. Obsługa rachunków oszczędnościowych, terminowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 29/2016 z dnia 18.03.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r.

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo