TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 29/B/2012 z dnia r. zmieniony Uchwałą Nr 37/B/2012 z dnia r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od r

2 Rozdział I Operacje kasowe S p i s t r e ś c i 1) Wpłaty 3 2) Wypłaty 3 3) Inne czynności 4 Rozdział II Rachunki klientów instytucjonalnych i rolników - złotowe 1) Otwarcie rachunku bankowego 5 2) Prowadzenie rachunku bankowego 5 3) Przelewy 5 4) Polecenie zapłaty 6 5) Zlecenia stałe 6 6) Blankiety czekowe 6 7) Inne czynności 6 Rozdział III Rachunki klientów indywidualnych - złotowe 1) Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe (Unikonto Standard, Student, Walutowe) 9 2) Rachunki oszczędnościowe (Unikonto Oszczędnościowe) 11 3) Książeczki oszczędnościowe na każde żądanie i książeczki mieszkaniowe 12 4) Wkłady oszczędnościowe terminowe 13 Rozdział IV Karty płatnicze opłaty związane z wydawaniem i użytkowaniem kart płatniczych (karty SGB) 1) Wydawanie i obsługa kart debetowych dla osób fizycznych 14 2) Wydawanie i obsługa kart przedpłaconych dla osób fizycznych 15 3) Wydawanie i obsługa kart typu charge dla osób fizycznych 16 4) Wydawanie i obsługa kart kredytowych dla osób fizycznych 17 5) Wydawanie i obsługa kart debetowych dla klientów instytucjonalnych 19 6) Wydawanie i obsługa kart przedpłaconych dla klientów instytucjonalnych 20 7) Wydawanie i obsługa kart typu charge dla klientów instytucjonalnych 20 Rozdział IVA Karty płatnicze (karty MR Bank S.A.) 1) Wydawanie i obsługa kart kredytowych VISA 22 Rozdział V Kredyty klientów instytucjonalnych i rolników A. Kredyty złotowe 1) Kredyty w rachunku bieżącym 23 2) Kredyty w rachunku kredytowym 24 3) Kredyty preferencyjne z ARiMR 25 B. Kredyty walutowe 1) Kredyty w rachunku kredytowym 26 Rozdział VI Gwarancje i poręczenia 28 Rozdział VII Obsługa weksli i wykup wierzytelności 1) Obsługa weksli związanych z działalnością kredytową 29 2) Obsługa weksli nie związanych z działalnością kredytową 29 3) Wykup wierzytelności 29 Rozdział VIII Kredyty klientów indywidualnych A. Kredyty niezabezpieczone hipotecznie 1) Kredyty gotówkowe, gotówkowe plus i sezonowe 30 2) Kredyty odnawialne w ROR (UNIKONTO) 31 3) Kredyty odnawialne dopuszczalne saldo debetowe w ROR (UNIKONTO) 31 4) Kredyty na zakup pojazdów 32 5) Kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych 32 6) Kredyty mieszkaniowe 33 B. Kredyty i pożyczki zabezpieczone hipotecznie 1) Kredyty mieszkaniowe i pożyczki hipoteczne 34 2) Kredyty gotówkowe zabezpieczone hipotecznie 35 Rozdział IX Inne czynności 35

3 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU Rozdział I. Operacje kasowe Wyszczególnienie czynności opłata (%, kwota zł) 1. W P Ł A T Y 1/ Od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w BS oraz oddziałach i filiach BS w Białymstoku 2/ Od wpłat gotówkowych na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe UNIKONTO, UNIKONTO Oszczędnościowe, książeczki oszczędnościowe i rachunki lokat terminowych umiejscowione w BS 3/ Od wpłat gotówkowych na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe UNIKONTO Walutowe 4/ Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych bankach z zastrzeżeniem ppkt.4 i ppkt.5 niniejszego rozdziału 5/ Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych bankach wnoszonych tytułem opłat rachunków za czynsze mieszkaniowe w Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Rodzina Kolejowa i Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski 0,4% kwoty operacji nie mniej niż 2,00 bez opłat 0,3% kwoty operacji nie mniej niż 2,00 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 2,50 bez opłat 6/ Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych bankach wnoszonych tytułem opłat za: telefony, telewizję, internet, energię elektryczną, gaz, wywóz nieczystości, składki ubezpieczeniowe rolników, darowizny na cele społeczne i religijne 2,00 2. W Y P Ł A T Y 1/ Od wypłat gotówkowych z rachunków bieżących: a/ na rzecz posiadacza rachunku 0,25% nie mniej niż 2,00 Uwaga: Wysokość opłaty od wypłat gotówkowych z rachunków bieżących i ich wysokość ustalają w BS (centrali) Prezes Zarządu, a w oddziałach i filiach dyrektorzy tych jednostek. b/ na rzecz osób trzecich z rachunków bieżących klientów instytucjonalnych c/ od wypłat gotówkowych z rachunków bieżących nie zgłoszonych z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem w kwotach powyżej ,00 zł dziennie 0,4% kwoty operacji nie mniej niż 4,00 0,2% nadwyżki powyżej zł 3

4 2/ Od wypłat gotówkowych z rachunków oszczędnościoworozliczeniowych UNIKONTO, UNIKONTO Oszczędnościowe, książeczek oszczędnościowych i rachunków lokat terminowych umiejscowionych w BS 3/ Od wypłat gotówkowych z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych UNIKONTO Walutowe bez opłat 0,3% kwoty operacji nie mniej niż 2,00 4/ Od wypłat gotówkowych z kont Zlecenia do wypłaty 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 4,00 5/ Od wypłat kasowych na podstawie kart płatniczych realizowanych w POS-ach: a/ z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych bez opłat prowadzonych przez SGB-Bank S.A. (w banku i zrzeszone w tym banku banki spółdzielcze (koszt operacji rozlicza bank prowadzący rachunek) wypłaty) dokonującym b/ z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych przez inne banki (nie wymienione w p.pkt. a) bez opłat 3. I N N E CZ Y N N O Ś C I. 1/ za wymianę banknotów i monet w walucie polskiej jednej wartości na inne wartości Uwaga: Opłaty pobiera się jeżeli wymianie podlega kwota wyższa niż 100 zł. 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 2,50 2/ za wydanie potwierdzenia (odpisu dokumentu) dokonania wpłaty lub wypłaty w kasach Banku na żądanie klienta 10,00 (opłatę pobiera się z góry) Uwaga: dotyczy klientów nie posiadających rachunku w Banku. 3/ anulowanie transakcji Western Union 20,00 4/ reklamacja danych przekazów Western Union (zmiana waluty, zmiana danych beneficjenta, zmiana kraju przeznaczenia) 20,00 4

5 Rozdział II. Rachunki klientów instytucjonalnych i rolników - złotowe Wyszczególnienie czynności opłata (%, kwota zł) 1. ZA OTWARCIE RACHUNKU BANKOWEGO: 1/ bieżącego i pomocniczego 20,00 2/ bieżącego rolnikom 10,00 3/ dodatkowego na wyodrębnione cele (np. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych) 15,00 4/ lokat terminowych bez opłat Uwaga: Opłaty nie pobiera się od założenia rachunku pomocniczego w przypadku, gdy służy do rozliczenia dofinansowania uzyskanego w ramach Programów operacyjnych na lata ZA PROWADZENIE RACHUNKU BANKOWEGO: 1/ bieżącego 25,00 2/ pomocniczego 25,00 Uwaga: Opłaty nie pobiera się od założenia rachunku pomocniczego w przypadku, gdy służy do rozliczenia dofinansowania uzyskanego w ramach Programów operacyjnych na lata / dodatkowego na wyodrębnione cele (np. zakładowego funduszu socjalnego) 8,00 4/ bieżącego rolnikom 5,00 5/ lokat terminowych bez opłat Uwaga: Opłatę pobiera się za każdy miesiąc, poczynając od następnego po założeniu rachunku. 3. ZA PRZELEWY: 1/ na rachunki prowadzone w BS oraz oddziałach i filiach BS bez opłat 2/ na rachunki prowadzone w innych niż BS bankach w kwocie niższej niż 1 mln. zł 4,50 3/ na rachunki prowadzone w innych niż BS bankach w kwocie co najmniej 1 mln. zł 8,00 4/ na rachunki prowadzone w innych bankach lokaty terminowej 5,00 5/ za wykonanie przelewów dotyczących wynagrodzeń pracowników na podstawie zbiorczej listy płac złożonej przez posiadacza rachunku: a) na rachunki prowadzone w innych niż BS bankach 4,50 za każdy przelew b) na rachunki prowadzone w BS, oddziałach i filiach BS 3,00 za każdy przelew 6/ za wykonanie przelewu w terminie wskazanym przez klienta 7/ za wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania przelewu lub kopii przelewu 5,00 5,00 za każdy przelew 5

6 4. ZA POLECENIE ZAPŁATY: 1/ realizacja polecenia zapłaty 4,00 od każdej operacji Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela 2/ przyjęcie polecenia zapłaty w oddziale dłużnika 1,00 od każdej operacji Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku dłużnika 3/ odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika 3,00 od każdej operacji Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku dłużnika 4/ wycofanie przez wierzyciela dyspozycji polecenia zapłaty 2,00 od każdej operacji Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela 5. ZA WYKONANIE ZLECEŃ STAŁYCH: 1/ na rachunki prowadzone w BS oraz oddziałach i filiach BS bez opłat 2/ na rachunki prowadzone w innych niż BS bankach za każdą należność wymienioną w zleceniu 3,00 3/ zmiany w zleceniu stałym (np. kwoty należności, rachunku, terminu wykonania zlecenia) 1,00 Uwaga: Nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 6. ZA BLANKIETY CZEKOWE I PRZYGOTOWANIE ICH DO REALIZACJI 1/ za każdy blankiet 1,00 2/ za książeczkę czekową 20,00 3/ za wystawienie dowodu wypłaty na zlecenie klienta 1,00 4/ za potwierdzenie czeku 8,00 7. INNE CZYNNOŚCI: 1/ za przyjęcie, zmianę pełnomocnictwa do rachunku (za każdą wskazaną osobę) 5,00 2/ za odwołanie pełnomocnictwa do rachunku (za każdą wskazaną osobę) 5,00 3/ za udzielenie telefonicznej informacji (na hasło) o wysokości salda na rachunku bankowym miesięcznie 12,00 4/ za udzielenie informacji o wysokości salda i obrotach na rachunku bankowym za pomocą SMS-a 0,50 za każdy SMS Uwaga: powyższa opłata dotyczy informacji o wszystkich rachunkach wskazanych przez Klienta w zleceniu, w tym kredytowych. 5/ za administrowanie poleceniami przelewu bez pokrycia, przyjętymi zgodnie z umową zawartą z posiadaczem rachunku od każdego polecenia przelewu 12,00 6

7 6/ za administrowanie czekami przyjętymi do inkasa (opłatę pobiera się od podawcy czeku) 7/ Za wykonanie szczególnych dyspozycji posiadacza rachunku jak zablokowanie określonej kwoty, akumulacja wpływów, ustalenie pierwszeństwa zapłaty określonych zobowiązań, dokonanie przelewów w terminie wskazanym przez klienta od każdej dyspozycji 15,00 8/ Za wysłanie pisma wzywającego do spłaty powstałego salda debetowego na rachunku 10,00 9/ Za wydanie na wniosek posiadacza rachunku pism (zaświadczeń) o stanie środków na rachunku bankowym, obrotach na rachunku, potwierdzenia prowadzenia rachunku, korzystania lub nie korzystania z kredytów 20,00 10/ Sporządzenie i wydanie opinii bankowej 50,00 11/ Za zmianę karty wzoru podpisu 15,00 12/ Za wydanie potwierdzenia karty wzoru podpisu 10,00 13/ Za wydanie wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc za każdy miesiąc 10,00 14/ Za likwidację rachunku na życzenie klienta przed upływem jednego miesiąca od daty otwarcia 30,00 15/ Zablokowanie środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia zwrotności kredytów zaciągniętych w innych bankach 20,00 16/ za realizację wypłaty z rachunku z tytułu spadkobrania (od każdego spadkobiercy) 30,00 0,2% od każdego czeku nie mniej niż 10,00 17/ Za sporządzenie wyciągów z rachunku bankowego a/ raz w miesiącu bez opłat b/ częściej niż raz w miesiącu 4,50 c/ za sporządzenie odpisu wyciągu z rachunku bankowego 10,00 d/ za sporządzenie jednego dowodu do wyciągu 5,00 18/ Za realizację z rachunków bankowych tytułów egzekucyjnych za każdy przelew: - przy realizacji częściowej 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 40,00 - przy realizacji całkowitej 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 60,00 19/ Za przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym jako zabezpieczenie należności innego banku 20,00 20/ Za usługi świadczone w systemie Home Banking a/ za instalację systemu Home Banking w wersji jednostanowiskowej 200,00 b/ za instalację systemu Home Banking w wersji wielostanowiskowej: 7

8 - za pierwsze stanowisko 200,00 - za każde następne stanowisko 20,00 c/ za korzystanie z systemu Home Banking (abonament miesięczny) - za jedno stanowisko 100,00 - za każde następne stanowisko 10,00 d/ za przelewy składane w systemie Home Banking: - na rachunki prowadzone w BS oraz w oddziałach i filiach bez opłat - na rachunki prowadzone w innych niż BS bankach 1,50 - na rachunki prowadzone w innych niż BS bankach, w kwocie co najmniej 1 mln zł 8,00 21/ Za usługi w systemie Internet Banking : a/ za obsługę miesięcznie bez opłat b/ za przelew na rachunki prowadzone w innych niż BS bankach 1,50 c/ za przelew na rachunki prowadzone w innych niż BS bankach, w kwocie co najmniej 1 mln zł 8,00 d/ za zablokowanie dostępu na wniosek użytkownika bez opłat e/ za odblokowanie dostępu na wniosek użytkownika bez opłat f/ za wydanie listy haseł jednorazowych bez opłat g/ za ponowną aktywację dostępu bez opłat 22/ Za usługi w systemie Internet Banking dla firm a/ za wdrożenie 200,00 (jednorazowo) b/ za użytkowanie 50,00 (miesięcznie) c/ za przelewy na rachunki prowadzone w BS oraz oddziałach i filiach bez opłat d/ za przelewy na rachunki prowadzone w innych niż BS bankach 1,50 e/ za przelewy na rachunki prowadzone w innych niż BS bankach, w kwocie co najmniej 1 mln zł 8,00 23/ Za wydanie karty bankomatowej bez opłat 24/ Za wypłatę gotówki z bankomatu kartą bankomatową bez opłat 25/ Za używanie karty bankomatowej miesięcznie 4,00 26/ Za wynajem skrytek sejfowych (kaset) 45,00 miesięcznie 27/ Za automatyczną identyfikację przychodzących płatności masowych 0,45 zł za każdą pojedynczą transakcję 8

9 Rozdział III. Rachunki klientów indywidualnych złotowe Wyszczególnienie czynności opłata (%, kwota zł) 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (UNIKONTO STANDARD, STUDENT, WALUTOWE) 1/ Za otwarcie rachunku: a) Unikonto Standard bez opłat b) Unikonto Student bez opłat c) Unikonto Walutowe bez opłat 2/ Za prowadzenie rachunku miesięcznie począwszy od miesiąca następnego po otwarciu rachunku a) Unikonto Standard 3,00 b) Unikonto Student 1,00 c) Unikonto Walutowe bez opłat 2'/ Za prowadzenie rachunków założonych od do a) Unikonto Standard bez opłat b) Unikonto Student bez opłat c) Unikonto Walutowe bez opłat Uwaga 1: opłaty nie pobiera się do dnia r. Uwaga 2: od r. opłaty pobiera się wg stawek standardowych. 3/ a) Za przelew lub zlecenie jednorazowe - na rachunki prowadzone w BS oraz oddziałach i filiach BS bez opłat - na rachunki prowadzone w innych niż BS bankach w kwocie niższej niż 1 mln. zł 3,00 - na rachunki prowadzone w innych niż BS bankach w kwocie co najmniej 1 mln. zł 8,00 Uwaga: opłatę pobiera się od każdego przelewu wykonanego lub każdej należności wymienionej w zleceniu jednorazowym. b) Za wydanie potwierdzenia wykonania przelewu 3,00 4/ Za zlecenia stałe: a/ złożenie zlecenia stałego bez opłat b/ wykonanie zlecenia stałego na rachunki prowadzone w BS oraz oddziałach i filiach BS (za każdą należność wymienioną w zleceniu) bez opłat c/ wykonanie zlecenia stałego na rachunki prowadzone w innych niż BS bankach (za każdą należność wymienioną w zleceniu) 2,00 d/ zmiany w zleceniu stałym (np. kwoty należności, rachunku, terminu wykonania zlecenia) 1,00 Uwaga: Nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 5/ Realizacja polecenia zapłaty 4,00 od każdej Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela operacji 6/ Przyjęcie polecenia zapłaty w oddziale dłużnika 1,00 od każdej Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku dłużnika operacji 9

10 7/ Odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika 3,00 od każdej Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku dłużnika operacji 8/ Wycofanie przez wierzyciela dyspozycji polecenia zapłaty 2,00 od każdej Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela. Operacji 9/ Za blankiety czekowe i przygotowanie ich do realizacji - za każdy blankiet 1,00 10/ Za potwierdzenie czeku 5,00 11/ Za wystawienie dowodu wypłaty na zlecenie klienta 0,80 12/ Za wydanie na wniosek posiadacza rachunku historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc za każdy miesiąc 10,00 13/ Za sporządzenie wyciągu z konta bankowego: a/ raz w miesiącu bez opłat b/ częściej niż raz w miesiącu 4,50 c/ za sporządzenie odpisu: wyciągu lub jednego dokumentu (za każdy wyciąg lub dokument) 5,00 14/ Wysłanie do klienta wezwania do zapłaty za każde wysłane wezwanie 15,00 Uwaga: Wezwania wysyłane są nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym. 15/ Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 10,00 16/ Za wykonanie dyspozycji klienta dotyczącej blokady środków na rachunku z tytułu realizacji umów zawartych z innymi bankami i instytucjami 20,00 17/ Za realizację z rachunków bankowych tytułów egzekucyjnych, za każdy przelew: - przy realizacji częściowej 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 40,00 - przy realizacji całkowitej 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 60,00 18/ Za telefoniczne udzielanie informacji o saldzie na rachunku - miesięcznie 5,00 19/ Za udzielenie informacji o wysokości salda i obrotach na rachunku bankowym za pomocą SMS-a Uwaga: powyższa opłata dotyczy informacji o rachunkach wskazanych przez Klienta w zleceniu, w tym kredytowych. 20/ Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu wkładu oszczędnościowego, o stanie środków na rachunku 15,00 0,50 za każdy SMS 21/ Zapis na wypadek śmierci a/ za przyjęcie lub zmianę 30,00 b/ realizacja wypłata z rachunku 30,00 (od każdego zapisobiorcy) 22/ Realizacja wypłaty z rachunku z tytułu spadkobrania 30,00 (od każdego spadkobiercy) 10

11 23/ Za usługi w systemie Internet Banking : a/ za obsługę miesięcznie bez opłat b/ za przelew 1,50 c/ za zablokowanie dostępu na wniosek użytkownika bez opłat d/ za odblokowanie dostępu na wniosek użytkownika bez opłat e/ za wydanie listy haseł jednorazowych bez opłat f/ za ponowną aktywację dostępu bez opłat 24/ Za wydanie karty bankomatowej bez opłat 25/ Za wypłatę gotówki z bankomatu kartą bankomatową bez opłat 26/ Za używanie karty bankomatowej miesięcznie 4,00 27/ Za wynajem skrytek sejfowych (kaset) 45,00 miesięcznie 28/ Zawarcie umowy o dopuszczalne saldo debetowe (prowizja przygotowawcza) bez opłat 29/ Zmiana na wniosek Posiadacza rachunku warunków umowy o dopuszczalne saldo debetowe bez opłat 2. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE (UNIKONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE) 1/ Za otwarcie rachunku bez opłat 2/ Za prowadzenie rachunku miesięcznie począwszy od miesiąca następnego po otwarciu rachunku bez opłat 3/ a) Za przelew - na rachunki prowadzone w BS oraz oddziałach i filiach BS bez opłat - na rachunki prowadzone w innych niż BS bankach w kwocie niższej niż 1 mln. zł 8,00 - na rachunki prowadzone w innych niż BS bankach w kwocie co najmniej 1 mln. zł 10,00 Uwaga: opłatę pobiera się od każdego przelewu wykonanego, w tym przelewów złożonych w systemie Internet Banking b) Za wydanie potwierdzenia wykonania przelewu 3,00 4/ Za wystawienie dowodu wypłaty na zlecenie klienta bez opłat 5/ Za wydanie na wniosek posiadacza rachunku historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc za każdy miesiąc 10,00 6/ Za sporządzenie wyciągu z konta bankowego: a/ raz w miesiącu bez opłat b/ częściej niż raz w miesiącu 4,50 c/ za sporządzenie odpisu: wyciągu lub jednego dokumentu (za każdy wyciąg lub dokument) 5,00 7/ Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 10,00 8/ Za wykonanie dyspozycji klienta dotyczącej blokady środków na rachunku z tytułu realizacji umów zawartych z innymi bankami i instytucjami 20,00 11

12 9/ Za realizację z rachunków bankowych tytułów egzekucyjnych, za każdy przelew: - przy realizacji częściowej 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 40,00 - przy realizacji całkowitej 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 60,00 10/ Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o stanie środków na rachunku 15,00 11/ Zapis na wypadek śmierci a/ za przyjęcie lub zmianę 30,00 b/ realizacja wypłata z rachunku 30,00 (od każdego zapisobiorcy) 12/ Realizacja wypłaty z rachunku z tytułu spadkobrania 30,00 (od każdego spadkobiercy) 3. KSIĄŻECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWE NA KAŻDE ŻĄDANIE I KSIĄŻECZKI MIESZKANIOWE 1a/ wydanie książeczki oszczędnościowej na każde żądanie 7,00 2/ Za przelew na rachunki w innych niż BS bankach 4,00 3/ Za wykonanie na zlecenie klienta blokady wkładu oszczędnościowego w związku z zawarciem przez klienta umów z innymi bankami i instytucjami 20,00 4/ Za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej 15,00 5/ Za wystawienie nowej książeczki w związku z utraceniem lub zniszczeniem poprzedniej 7,00 6/ Za umorzenie utraconej książeczki 10,00 7/ Za przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja): a/ książeczki oszczędnościowej 30,00 b/ książeczki mieszkaniowej 50,00 8/ Za likwidację książeczki mieszkaniowej a/ bez premii gwarancyjnej bez opłat b/ z premią gwarancyjną 50,00 9/ Za realizację tytułów egzekucyjnych z rachunków wkładów oszczędnościowych, za każdy przelew: - przy realizacji częściowej 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 40,00 - przy realizacji całkowitej 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 60,00 10/ Za poszukiwanie, na wniosek osób uprawnionych (właściciel, współwłaściciel, pełnomocnik, spadkobierca) rachunku wkładów oszczędnościowych i lub udzielenie informacji o saldzie na rachunku 10,00 11/ Za wydanie na wniosek klienta pisma (zaświadczenia) informującego o posiadaniu wkładu, o stanie środków na rachunku 15,00 12

13 12/ Zapis na wypadek śmierci : a/ za przyjęcie lub zmianę 30,00 b/ realizacja-wypłata z rachunku 30,00 (od każdego zapisobiorcy) 13/ Realizacja wypłaty z rachunku z tytułu spadkobrania 30,00 (od każdego spadkobiercy) 14/ Za sporządzenie historii rachunku odpisu obrotów a/ za bieżący rok 10,00 b/ za każdy poprzedni rok 15,00 4. WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE TERMINOWE 1/ Za założenie rachunku bez opłat 2/ Za wykonanie przelewu na rachunki w innych niż BS bankach 5,00 3/ Za przyjęcie i wykonanie na zlecenie klienta blokady wkładu oszczędnościowego w związku z zawarciem przez klienta umów z innymi bankami i klientami 20,00 4/ Za przyjęcie zgłoszenia o utracie lub zniszczeniu książeczki oszczędnościowej 10,00 5/ za wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej w związku z utratą lub zniszczeniem 5,00 6/ umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej 10,00 7/ Za realizację tytułów egzekucyjnych z rachunków wkładów oszczędnościowych terminowych, za każdy przelew: - przy realizacji częściowej 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 40,00 - przy realizacji całkowitej 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 60,00 8/ Za wydanie na wniosek klienta pisma (zaświadczenie) informującego o posiadaniu wkładów,o stanie wkładów oszczędnościowych 15,00 9/ Zapis na wypadek śmierci: a/ za przyjęcie lub zmianę 30,00 b/ realizacja wypłata z rachunku 30,00 (od każdego zapisobiorcy) 10/ Realizacja wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania 30,00 (od każdego spadkobiercy) 11/ Za przepisanie książeczki w związku z przelewem prawa (cesji) 30,00 12/ Za poszukiwanie, na wniosek osób uprawnionych (właściciel, współwłaściciel, pełnomocnik, spadkobierca) rachunków wkładów oszczędnościowych i (lub) udzielenie informacji o saldzie 10,00 13

14 Rozdział IV. Karty płatnicze opłaty związane z wydawaniem i użytkowaniem kart płatniczych (karty SGB) 1. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART DEBETOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH: Maestro, MasterCard Debit Paypass, Visa Electron, VISA Electron Młodzieżowa Karta Maestro/ Visa Electron Visa Electron/ młodzieżowa MasterCard Debit Paypass 1/ Wydanie karty dla: a) posiadacza rachunku bez opłat bez opłat b) współposiadacza rachunku bez opłat - c) osoby wskazanej bez opłat - 2/ Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 20,00 bez opłat 3/ Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi lub osobie wskazanej 20,00 bez opłat 4/ Zastrzeżenie karty bez opłat bez opłat 5/ Użytkowanie karty (opłata miesięczna) 4,00 bez opłat Uwaga: Prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty. 6/ Zmiana limitów transakcyjnych karty 5,00 bez opłat 7/ Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych bez opłat bez opłat b) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 1,50 1,50 c) w bankomatach obcych 1,30 1,30 d) w kasach obcych 3% min. 4,50 3% min. 4,50 e) za granicą 3% min. 4,50 3% min. 4,50 f) usługa Cashback (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej w Polsce) 0,60 0,60 8/ Ponowne przesłanie numeru PIN (na wniosek klienta) 3,50 bez opłat 9/ Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 4,50 10/ Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 bez opłat 11/ Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 bez opłat 12/ Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału 50,00 bez opłat 13/ Transakcje bezgotówkowe bez prowizji bez prowizji 14/ Opłata za przeliczenie dokonanej w walucie obcej dotyczy kart Visa 1% 1% 14

15 15/ Ubezpieczenie karty nie dotyczy karty MasterCard Debit Paypass 1. Pakiet Bezpieczna Karta* a) wariant Classic do 1500 zł. 1,90 1,90 b) wariant Gold do 3000 zł. 3,40 3,40 2. Pakiet Bezpieczny Podróżnik a) wariant Classic do EUR** 1,40 1,40 b) wariant Gold do EUR*** 3,90 3,90 3. Pakiet Bezpieczna Karta i Bezpieczny Podróżnik a) wariant Classic 2,70 2,70 b) wariant Gold 6,30 6,30 * nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej; ** koszty leczenia za granicą do kwoty EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty PLN; *** koszty leczenia za granicą do kwoty EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty PLN 2. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PRZEDPŁACONYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH MasterCard 1/ Wydanie karty i PIN-u 25,00 2/ Zasilenie rachunku karty bez opłat 3/ Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty 30,00 4/ Zastrzeżenie karty bez opłat 5/ Użytkowanie karty (opłata miesięczna) bez opłat 6/ Za zmianę PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 7/ Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych bez opłat b) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 1,50 c) w bankomatach obcych 1,30 d) w kasach obcych 3% min. 4,50 e) za granicą 3% min. 4,50 8/ Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 9/ Transakcje bezgotówkowe bez prowizji 15

16 3. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART TYPU CHARGE DLA OSÓB FIZYCZNYCH Visa Classic, MasterCard Standard, MasterCard Gold Karta Visa Classic MasterCard MasterCard Standard Gold 1/ Wydanie karty a) karta główna 50,00 50,00 300,00 b) karta dołączona 50,00 50,00 300,00 2/ Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej a) uszkodzonej 20,00 20,00 20,00 b) utraconej 50,00 50,00 200,00 3/ Wznowienie karty a) karta główna 50,00 50,00 300,00 b) karta dołączona 50,00 50,00 300,00 4/ Zastrzeżenie karty bez opłat bez opłat bez opłat 5/ Użytkowanie karty (opłata miesięczna) bez opłat bez opłat bez opłat 6/ Zmiana limitów transakcyjnych karty 5,00 5,00 5,00 7/ Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 2% 2% 2% b) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 2% min. 4,50 2% min. 4,50 2% min. 4,50 c) w bankomatach obcych 3% min. 3,50 3% min. 3,50 3% min. 3,50 d) w kasach obcych 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 e) za granicą 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 8/ Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 3,50 3,50 9/ Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 4,50 4,50 10/ Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 3,00 3,00 11/ Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 5,00 5,00 12/ Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału 50,00 50,00 50,00 13/ Transakcje bezgotówkowe bez opłat bez opłat bez opłat 14/ Przekroczenie limitu 2% kwoty 2% kwoty 2% kwoty transakcyjnego przekroczenia przekroczenia przekroczenia 16

17 15/ Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki (prowizja pobierana miesięcznie) dokonanych: a) w kraju 1% 1% 1% b) za granicą 1% 1% 1% 16/ Nie odbieranie karty w terminie określonym w Regulaminie 50,00 50,00 50,00 17/ Opłata za monit listowy 10,00 10,00 10,00 18/ Awaryjne wydanie karty zastępczej równowartość równowartość równowartość poza granicami kraju w złotych w złotych w złotych 150USD* 150USD* 150USD* plus koszty plus koszty plus koszty operacyjne operacyjne operacyjne Visa MasterCard MasterCard *) określona wg kursu sprzedaży z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności 19/ Ubezpieczenie karty 1. Pakiet Bezpieczna Karta* a). wariant Classic do 1500 zł b). wariant Gold do 3000 zł Pakiet Bezpieczny Podróżnik a). wariant Classic do EUR** b). wariant Gold do EUR*** Pakiet Bezpieczna Karta i Bezpieczny Podróżnik a). wariant Classic - - w cenie karty b). wariant Gold - - 6,30 * nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej; ** koszty leczenia za granicą do kwoty EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty PLN; *** koszty leczenia za granicą do kwoty EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty PLN 4. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART KREDYTOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH: MasterCard, Visa Karta MasterCard Visa 1/ Wydanie karty: a) głównej 55,00 55,00 b) dodatkowej 55,00 55,00 2/ Opłata roczna (opłata pobierana od drugiego roku użytkowania karty) 55,00 55,00 3/ Wydanie nowej karty w miejsce utraconej: 55,00 55,00 4/ Wydanie duplikatu karty z PIN-em lub bez PIN-u 25,00 25,00 5/ Wznowienie karty 55,00 55,00 17

18 6/ Zastrzeżenie karty bez opłat bez opłat 7/ Użytkowanie karty (opłata miesięczna) bez opłat bez opłat 8/ Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 3% min. 6,00 3% min. 6,00 b) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 3% min. 6,00 3% min. 6,00 c) w bankomatach obcych 3% min. 6,00 3% min. 6,00 d) w kasach obcych 3% min. 6,00 3% min. 6,00 e). za granicą 3% min. 7,00 3% min. 7,00 9/ Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 4,50 10/ Przesłanie do klienta numeru PIN bez opłat bez opłat 11/ Przekroczenie limitu kredytowego 40,00 40,00 12/ Zmiana limitu kredytowego bez opłat bez opłat 13/ Minimalna kwota do zapłaty 5% min. 50,00 5% min. 50,00 14/ Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 5,00 15/ Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych 19,90% 19,90% 16/ Oprocentowanie transakcji gotówkowych 19,90% 19,90% 17/ Awaryjne wydanie karty zastępczej równowartość równowartość poza granicami kraju w złotych w złotych 150USD* 150USD* plus koszty plus koszty operacyjne operacyjne MasterCard Visa 18/ Awaryjna wypłata gotówki poza równowartość równowartość granicami kraju w złotych w złotych 90USD* 90USD* plus koszty plus koszty operacyjne operacyjne MasterCard Visa 19/ Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej - 1% *) określona wg kursu sprzedaży z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności 18

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 30.01.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim SKOROWIDZ I. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych II. Obsługa rachunków rozliczeniowych - złotowych i walutowych III. Obsługa rachunków oszczędnościowych, terminowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Tekst jednolity Pleszew, kwiecień 2015 rok 1 Postanowienia ogólne w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 208/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 27.03.2013 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 42/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 20.04.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat

Taryfa prowizji i opłat Załącznik do Uchwały nr 268/2013 Zarządu BS w Przysusze z dnia 18.07.2013r. Bank Spółdzielczy w Przysusze Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Przysusze

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2014 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 08.01.2014 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pleszewie w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Postanowienia ogólne Bank Spółdzielczy w Pleszewie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Rozdział 1. Rachunki bankowe rozliczenia pieniężne w złotych. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA PAKIET "DOBRY PLON" PAKIET ibs BIZNES

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 I. PRODUKTY KREDYTOWE /kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia: 1. Wystawienie zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach Załącznik do Uchwały nr 12/VIII/2010 Zarządu PBS w Świdwinie z dnia 20 sierpnia 2010 roku uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą 2/V/2011 z dnia 02.05.2011r Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 27.07.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr. Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach z dnia.....r. Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim" obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim" obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku Dział A Opłaty i prowizje za czynności bankowe dokonywane w PLN na

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Zarządu nr 78/2015 z dnia 25 marca 2015 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach.

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach. Załącznik do Uchwały Nr 14/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach z dnia 27 marca 2014 r. Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie tekst jednolity na dzień 25.09.2013r. Chełmno 2011 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 08.10.2014 R. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI BIEŻĄCE, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Bardziej szczegółowo