TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia r. Nr 7/B/013 z dnia r. Nr 71/B/013 z dnia r. Nr 81/B/013 z dnia r. Nr 95/B/013 z dnia r. Nr 105/B/013 z dnia r. Nr 110/B/013 z dnia r. Nr 7/B/014 z dnia r. Nr 69/B/014 z dnia r. Nr 77/B/014 z dnia r. Nr 79/B/014 z dnia r. Nr 93/B/014 z dnia r. Nr 0/B/015 z dnia r. Nr 3/B/015 z dnia r. Nr 4/B/015 z dnia r. Nr 5/B/015 z dnia r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od r. Białystok, maj 015r.

2 S p i s t r e ś c i ROZDZIAŁ I. Zasady pobierania opłat i prowizji... 3 ROZDZIAŁ II. Rachunki klientów instytucjonalnych i rolników złotowe... 4 ROZDZIAŁ III. Rachunku klientów instytucjonalnych i rolników walutowe... 7 ROZDZIAŁ IV. Rachunki klientów indywidualnych złotowe... 8 ROZDZIAŁ V. Rachunki klientów indywidualnych walutowe ROZDZIAŁ VI. Karty płatnicze A. Klienci indywidualni (debetowe, przedpłacone, kredytowe, własne) B. Klienci instytucjonalni (debetowe, przedpłacone, charge, kredytowe, własne) ROZDZIAŁ VII. Kredyty klientów instytucjonalnych i rolników... 1 A. Kredyty złotowe... 1 B. Kredyty walutowe... 4 ROZDZIAŁ VIII. Gwarancje i poręczenia... 5 ROZDZIAŁ IX. Obsługa weksli i wykup wierzytelności... 6 ROZDZIAŁ X. Kredyty klientów indywidualnych... 7 ROZDZIAŁ XI. Rozliczenia walutowe ROZDZIAŁ XII. Pozostałe opłaty... 3

3 Rozdział I. Zasady pobierania opłat i prowizji 1. Niniejsza Taryfa określa wysokość i zasady pobierania opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w jednostkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego w Białymstoku.. Prowizje i opłaty ustalane są i pobierane w złotych. 3. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 4. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto, chyba że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa Zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie umówiły się inaczej. 6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 8. Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, ) cyklicznie, 3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem. 9. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt, pobierane są w następujących terminach: 1) do 10 dnia każdego miesiąca w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, ) ostatniego dnia miesiąca w przypadku opłaty za prowadzenie rachunku Unikonto Aktywne, 3) w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty w przypadku pozostałych opłat, z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez BS Białystok, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty. 10. Wpłaty i wypłaty w walutach obcych realizowane są tylko w banknotach. Kwoty należne beneficjentowi w bilonie przeliczane są na złote, wg obowiązującej Tabeli kursów walutowych zgodnie z zasadą: a) w przypadku wpłaty bilonu przelicza się po cenie sprzedaży, b) w przypadku wypłaty bilonu przelicza się po cenie kupna. 11. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub wg umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 1. Pakiety dla klientów indywidualnych przeznaczone są dla następujących grup klientów: 1) Unikonto Standard, Unikonto Aktywne, Unikonto Konkretne osoby fizyczne powyżej 18 roku życia, ) Unikonto Młodzieżowe osoby fizyczne od 13 do 5 roku życia. 13. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów: 1) Konto Rolnik prowadzących działalność rolniczą, ) Konto Mała Firma prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą i zatrudniających maksymalnie 3 pracowników, 3) Konto Standard pozostali klienci instytucjonalni. 14. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 15. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 16. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie BS Białystok. 3

4 I L.p. 1 Rozdział II. Rachunki klientów instytucjonalnych i rolników złotowe Rodzaj czynności/usługi bankowej OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Otwarcie rachunku: a) bieżącego b) pomocniczego c) pomocniczego na wyodrębnione cele (np. ZFŚS) Prowadzenie rachunku bankowego: a) bieżącego b) pomocniczego c) pomocniczego na wyodrębnione cele (np. ZFŚS) Uwaga: Opłatę pobiera się poczynając od następnego miesiąca po założeniu rachunku. Uwaga: Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku służącego rozliczeniu dofinansowania uzyskanego w ramach Programów operacyjnych. 3 Wpłaty gotówkowe na rachunek bieżący / pomocniczy 4 5 Wypłaty gotówkowe na rzecz: a) posiadacza rachunku b) osób trzecich Wypłata gotówki nie zgłoszonej z co najmniej dniowym wyprzedzeniem, w kwocie powyżej ,00 zł Uwaga: Opłata pobierana dodatkowo do ust 4. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku w kwocie wymagającej awizowania: - w przypadku podjęcia gotówki - w przypadku nie podjęcia gotówki Tryb pobierania opłaty miesięcznie za każdą wpłatę od kwoty operacji za każdą wypłatę od kwoty operacji za każdą wypłatę naliczana od kwoty do wypłaty Konto Mała Firma 1) 17,50 zł 17,50 zł 8,00 zł Stawka obowiązująca Konto Standard 8,00 zł 0,4% min.,00 zł 0,5% min.,00 zł 0,4% min. 4,00 zł 0,% nadwyżki powyżej ,00 zł 6 0,05 % 7 Wystawienie dowodu wypłaty na zlecenie Posiadacza rachunku za każdy dokument 1,00 zł 8 9 Blankiety czekowe i przygotowanie ich do realizacji: a) za każdy blankiet czekowy b) za książeczkę czekową c) za potwierdzenie czeku Realizacja przelewów 1) złożonych w formie papierowej - na rachunki prowadzone w BS - na rachunki prowadzone w innych bankach ) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (HB, IB) - na rachunki prowadzone w BS - na rachunki prowadzone w innych bankach 3) realizowane w systemie SORBNET 4) wykonanie przelewów dotyczących wynagrodzeń pracowników na podstawie zbiorczej listy płac złożonej przez posiadacza rachunku: - na rachunki prowadzone w BS - na rachunki prowadzone w innych bankach 5) wykonanie przelewu w terminie wskazanym przez klienta za każdy przelew 4,50 zł 0,00 zł / 1,50 zł ) 3,00 zł 4,50 zł 1,00 zł 8,00 zł 4,50 zł 1,50 zł 3,00 zł 4,50 zł Konto Rolnik 8,00 zł 4,50 zł 1,50 zł 3,00 zł 4,50 zł 4

5 10 Wydanie, na wniosek Posiadacza, potwierdzenia wykonania przelewu lub kopii przelewu Polecenie zapłaty: a) realizacja polecenia zapłaty b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty c) opłata za poinformowanie klienta przez bank o odmowie wykonania polecenia zapłaty Uwaga: Opłaty pobierane z rachunku płatnika Zlecenia stałe: 1) realizowane w placówce BS: a) na rachunki prowadzone w Banku b) na rachunki prowadzone w innych bankach c) zmiany w zleceniu (np. kwoty należności, rachunku, terminy wykonania) ) realizowane za pośrednictwem IB, IB dla firm oraz HB: a) na rachunki prowadzone w Banku b) na rachunki prowadzone w innych bankach c) zmiany w zleceniu (np. kwoty należności, rachunku, terminy wykonania) Uwaga: Nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. Bankowość Elektroniczna: 1) usługi świadczone w systemie Home Banking: - instalacja systemu Home Banking w wersji jednostanowiskowej - instalacja systemu Home Banking w wersji wielostanowiskowej za pierwsze stanowisko za każde następne stanowisko - korzystanie z systemu Home Banking za jedno stanowisko za każde następne stanowisko ) usługi w systemie Internet Banking dla firm: - wdrożenie systemu - użytkowanie systemu - opłata za użytkowanie czytnika i karty kryptograficznej lub tokena: pierwszego kompletu kolejnego kompletu (w tym wznowienie, wymiana na wniosek klienta, wymiana w przypadku utracenia lub uszkodzenia) - wydanie listy haseł jednorazowych - kody SMS 3) usługi w systemie Internet Banking: - obsługa - zablokowanie dostępu na wniosek Użytkownika - odblokowanie dostępu na wniosek Użytkownika - wydanie listy haseł jednorazowych - kody SMS - ponowna aktywacja dostępu Udzielenie informacji o wysokości salda i obrotach na rachunku za pomocą SMS Uwaga: Powyższa opłata dotyczy informacji o wszystkich rachunkach wskazanych przez Posiadacza. za każde potwierdzenie jednorazowo jednorazowo miesięcznie jednorazowo miesięcznie jednorazowo jednorazowo jednorazowo za każdy SMS miesięcznie za każdy SMS za każdy SMS 1,00 zł 3,00 zł,00 zł 1,50 zł 00,00 zł 00,00 zł 100,00 zł 00,00 zł 50,00 zł Udzielenie telefonicznej informacji (na hasło) o wysokości salda na rachunku miesięcznie 1,00 zł 16 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 8,00 zł 0,50 zł 5

6 17 Wydanie potwierdzenia karty wzoru podpisu Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: a) w formie papierowej - raz w miesiącu - częściej niż raz w miesiącu b) poprzez elektroniczne kanały dostępu za każde potwierdzenie za wyciąg za każdy dodatkowy wyciąg za każdy wyciąg 18 4,50 zł 19 Sporządzenie historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc za każdy miesiąc Sporządzenie kopii : a) wyciągu bankowego: - z bieżącego roku kalendarzowego - z lat poprzednich b) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta Wydanie, na wniosek Posiadacza rachunku, pism (zaświadczeń) o stanie środków na rachunku, obrotach na rachunku, potwierdzenia prowadzenia rachunku, korzystania lub nie korzystania z kredytów za każdy wyciąg za każdy wyciąg za każdy dokument za każde pismo/zaświadczenie Sporządzenie i wydanie opinii bankowej za każda opinię 100,00 zł Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu: 3 - przy realizacji częściowej od kwoty przelewu - przy realizacji całkowitej Uwaga: Nie pobiera się dodatkowo opłaty za przelew. 0,5% min. 0,5% min. 60,00 zł 4 Sporządzenie i wysłanie upomnienia z powodu przekroczenia salda Uwaga: Wezwania wysyłane są nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym. za każde upomnienie 1 5 Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym jako zabezpieczenia należności innego banku 6 Zablokowanie środków na rachunku na wniosek Posiadacza rachunku 7 Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu od każdego poświadczenia dziedziczenia spadkobiercy 8 Automatyczna identyfikacja przychodzących płatności masowych za każdą pojedynczą transakcję 0,45 zł 9 30 Likwidacja rachunku na życzenie Posiadacza rachunku przed upływem jednego miesiąca od daty otwarcia Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 1) Oferta pakietu Mała Firma zawiera obligatoryjnie kartę debetową lub własną ) Pięć pierwszych przelewów w miesiącu kalendarzowym po 0,00 zł, każdy kolejny 1,50 zł 30,00 zł II RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty terminowej za każda dyspozycję Wpłaty gotówkowe na rachunek lokaty terminowej za każda wpłatę 3 Wypłaty gotówkowe z rachunku lokaty terminowej za każda wypłatę 4 Realizacja przelewów: 1) złożonych w formie papierowej - na rachunki prowadzone w BS za każdy przelew 6

7 - na rachunki prowadzone w innych bankach ) realizowane w systemie SORBNET 8,00 zł 5 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 8,00 zł 6 Wydanie, na wniosek Posiadacza rachunku, pism (zaświadczeń) np. o stanie środków na rachunku, potwierdzenia prowadzenia rachunku za każde pismo/zaświadczenie 7 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu: - przy realizacji częściowej od kwoty przelewu 0,5% min. - przy realizacji całkowitej 0,5% min. 60,00 zł Uwaga: Nie pobiera się dodatkowo opłaty za przelew. 8 Zablokowanie środków na rachunku na wniosek Posiadacza rachunku za każdą dyspozycje 9 Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia od każdego spadkobiercy III MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE Otwarcie i prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego jednorazowo 0,0% wartości przedsięwzięcia 1 Uwaga: Opłata pobierana jest w ciężar innego rachunku prowadzonego w BS Białystok, wskazanego przez w dniu podpisania umowy deweloperskiego, nie mniej niż zł posiadacza mieszkaniowego rachunku powierniczego. Otwarcie i prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego Uwaga: Opłata pobierana jest w ciężar innego rachunku prowadzonego w BS Białystok, wskazanego przez posiadacza mieszkaniowego rachunku powierniczego. jednorazowo w dniu podpisania umowy 0,10% wartości przedsięwzięcia deweloperskiego, nie mniej niż.000 zł I Rozdział III. Rachunki klientów instytucjonalnych i rolników walutowe OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty Stawka obwiązująca 1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Prowadzenie rachunku bieżącego / pomocniczego miesięcznie Uwaga: Opłatę pobiera się poczynając od następnego miesiąca po założeniu rachunku. 3 Wpłaty gotówkowe na rachunek bieżący / pomocniczy za każdą wpłatę 0,3% min. 4 Wypłaty gotówkowe z rachunku bieżącego / pomocniczego za każdą wypłatę 0,3% min. 5 Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku w kwocie wymagającej awizowania: - w przypadku podjęcia gotówki - w przypadku nie podjęcia gotówki naliczana od kwoty do wypłaty 0,05 % Przelewy na rachunki prowadzone w BS za każdy przelew 6 Uwaga: Z rachunków walutowych nie wykonuje się przelewów w PLN. Przelewy na rachunki w innych bankach wykonywane są wg stawek określonych w Rozdziale XI niniejszej Tabeli. 7 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 8,00 zł 8 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: a) w formie papierowej - raz w miesiącu - częściej niż raz w miesiącu b) poprzez elektroniczne kanały dostępu za wyciąg za każdy dodatkowy wyciąg za każdy wyciąg 4,50 zł 7

8 9 Sporządzenie historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc za każdy miesiąc 1 10 Sporządzenie kopii : a) wyciągu bankowego : - z bieżącego roku kalendarzowego - z lat poprzednich b) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta za każdy wyciąg za każdy wyciąg za każdy dokument 11 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu: - przy realizacji częściowej - przy realizacji całkowitej Uwaga: Nie pobiera się dodatkowo opłaty za przelew. od kwoty przelewu 0,5% min. 0,5% min. 60,00 zł 1 Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym jako zabezpieczenia należności innego banku 13 Zablokowanie środków na rachunku na wniosek Posiadacza rachunku 14 Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia od każdego spadkobiercy II RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH WALUTOWYCH L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku lokaty terminowej Prowadzenie rachunku lokaty terminowej miesięcznie 3 Przelewy na rachunki prowadzone w BS Uwaga: Z rachunków walutowych nie wykonuje się przelewów w PLN. Przelewy na rachunki w innych bankach za każdy przelew wykonywane są wg stawek określonych w Rozdziale XI niniejszej Tabeli. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu: - przy realizacji częściowej od kwoty przelewu 4 0,5% min. - przy realizacji całkowitej 0,5% min. 60,00 zł Uwaga: Nie pobiera się dodatkowo opłaty za przelew. 5 Zablokowanie środków na rachunku na wniosek Posiadacza rachunku 6 Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia od każdego spadkobiercy Rozdział IV. Rachunki klientów indywidualnych złotowe OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Stawka obowiązująca Tryb pobierania UNIKONTO UNIKONTO UNIKONTO UNIKONTO opłaty MŁODZIEŻOWE STANDARD AKTYWNE 1) KONKRETNE 1 Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku Uwaga: Opłatę pobiera się poczynając od następnego miesiąca po założeniu miesięcznie 3,50 zł 0,00 zł/11,00 zł ) 17,00 zł rachunku. 3 Wpłaty gotówkowe na rachunek 8

9 4 Wypłaty gotówkowe z rachunku 5 Wystawienie dowodu wypłaty na zlecenie Posiadacza rachunku za każdy dokument 0,80 zł 0,80 zł Realizacja przelewów 1) złożonych w formie papierowej - na rachunki prowadzone w BS za każdy przelew 6 - na rachunki prowadzone w innych bankach 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł ) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (IB) - na rachunki prowadzone w BS - na rachunki prowadzone w innych bankach 3) realizowane w systemie SORBNET 1,50 zł 0,00 zł/0,50 zł 3) 7 Wydanie, na wniosek Posiadacza rachunku, potwierdzenia wykonania za każde potwierdzenie 3,00 zł przelewu Polecenie zapłaty a) realizacja polecenia zapłaty b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty c) opłata za poinformowanie klienta przez bank o odmowie wykonania polecenia zapłaty Uwaga: Opłaty pobierane z rachunku płatnika. Zlecenia stałe: 1) realizowane w placówce BS: a) na rachunki prowadzone w Banku b) na rachunki prowadzone w innych bankach c) zmiany w zleceniu (np. kwoty należności, rachunku, terminy wykonania) ) realizowane za pośrednictwem IB: a) na rachunki prowadzone w Banku b) na rachunki prowadzone w innych bankach c) zmiany w zleceniu (np. kwoty należności, rachunku, terminy wykonania) Uwaga: Nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. Usługi w systemie Internet Banking: a) obsługa b) zablokowanie dostępu na wniosek użytkownika c) odblokowanie dostępu na wniosek użytkownika d) wydanie listy haseł jednorazowych e) kody SMS f) ponowna aktywacja dostępu Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: a) w formie papierowej - raz w miesiącu - częściej niż raz w miesiącu b) poprzez elektroniczne kanały dostępu miesięcznie za każdy SMS - za wyciąg za każdy dodatkowy wyciąg za każdy wyciąg 1,00 zł,00 zł 1,00 zł 1,00 zł,00 zł 1,00 zł 1,50 zł 4,50 zł 1,00 zł,00 zł 1,00 zł 0,00 zł/0,50 zł 3) 1 Sporządzenie historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc za każdy miesiąc Sporządzenie kopii : a) wyciągu bankowego : - z bieżącego roku kalendarzowego za każdy wyciąg - z lat poprzednich za każdy wyciąg b) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta za każdy dokument 9

10 Udzielenie informacji o wysokości salda i obrotach na rachunku za pomocą 14 SMS Uwaga: Powyższa opłata dotyczy informacji o wszystkich rachunkach wskazanych za każdy SMS 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,00 zł/0,50 zł 4) przez Posiadacza. 15 Udzielanie telefonicznej informacji (na hasło) o wysokości salda na rachunku miesięcznie 16 Sporządzenie i wysłanie upomnienia z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku (po upływie terminu spłaty) Uwaga: Upomnienia wysyłane są nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym. za każde upomnienie 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) 17 Zmiana rachunku wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą zmianę - 18 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde pismo/zaświadczenie 19 Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub od każdego notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia spadkobiercy 0 Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 30,00 zł 1 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 3 Zmiana pakietu jednorazowo 50,00 zł 5) 1) Oferta pakietu Unikonto Aktywne zawiera obligatoryjnie: usługę IB oraz kartę debetową, ) Bez opłat przy jednorazowym, minimalnym wpływie w miesiącu kalendarzowym 500,00 zł i wykonaniu w tym miesiącu transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę min. 450,00 zł, 3) Pięć pierwszych przelewów w IB w miesiącu kalendarzowym (w tym zlecenia stałe), kolejne 0,50 zł każdy, 4) Bez opłat dla informacji SMS o wpływach na rachunek (operacji uznaniowych), 0,50 zł od pozostałych informacji. 5) Opłata pobierana przy zmianie pakietu z Unikonta Standard na Unikonto Aktywne. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH II L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca UNIKONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE 1 Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku miesięcznie 3 Wpłaty gotówkowe na rachunek - 4 Wypłaty gotówkowe z rachunku - Realizacja przelewów za każdy przelew 1) złożonych w formie papierowej - na rachunki prowadzone w BS 5 - na rachunki prowadzone w innych bankach 8,00 zł ) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (IB) - na rachunki prowadzone w BS - na rachunki prowadzone w innych bankach 8,00 zł 3) realizowane w systemie SORBNET 6 Wydanie, na wniosek Posiadacza rachunku, potwierdzenia wykonania przelewu za każde potwierdzenie 3,00 zł Usługi w systemie Internet Banking: a) obsługa miesięcznie 7 b) zablokowanie dostępu na wniosek użytkownika - c) odblokowanie dostępu na wniosek użytkownika - 10

11 d) wydanie listy haseł jednorazowych e) kody SMS f) ponowna aktywacja dostępu Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: a) w formie papierowej - raz w miesiącu - częściej niż raz w miesiącu b) poprzez elektroniczne kanały dostępu - za każdy SMS - 8 za wyciąg za każdy dodatkowy wyciąg 4,50 zł za każdy wyciąg 9 Sporządzenie historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc za każdy miesiąc 1 10 Sporządzenie kopii: a) wyciągu bankowego : - z bieżącego roku kalendarzowego - z lat poprzednich b) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta za każdy dokument 0,50 zł 11 Udzielenie informacji o wysokości salda i obrotach na rachunku za pomocą SMS za każdy SMS Uwaga: Powyższa opłata dotyczy informacji o wszystkich rachunkach wskazanych przez Posiadacza. 1 Zmiana rachunku wspólnego na indywidualny i odwrotnie 13 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde pismo/zaświadczenie 14 Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia od każdego spadkobiercy 15 Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 30,00 zł 16 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 17 Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy III OBSŁUGA KSIĄŻECZEK OSZCZĘDNOŚCIOWYCH PŁATNYCH NA KAŻDE ŻĄDANIE I KSIĄŻECZEK MIESZKANIOWYCH 1 Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku miesięcznie 3 Wydanie książeczki oszczędnościowej na każde żądanie za każdą książeczkę 7,00 zł 4 Wpłaty gotówkowe na rachunek za każdą wpłatę 5 Wypłaty gotówkowe z rachunku za każdą wypłatę 6 Realizacja przelewów: a) na rachunki prowadzone w BS b) na rachunki prowadzone w innych bankach c) realizowane w systemie SORBNET: Uwaga: Nie dotyczy książeczek mieszkaniowych. za każdy przelew 4,50 zł 7 Przyjecie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej za każdą książeczkę 8 Wystawienie nowej książeczki w związku z utraceniem lub zniszczeniem za każdą książeczkę 7,00 zł 9 Umorzenie utraconej książeczki za każdą książeczkę 1 10 Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja): a) książeczka oszczędnościowa b) książeczka mieszkaniowa za każdą książeczkę 30,00 zł 50,00 zł 11

12 Likwidacja książeczki mieszkaniowej: a) bez premii gwarancyjnej b) z premią gwarancyjną za każdą książeczkę 11 50,00 zł 1 Sporządzenie historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc za każdy miesiąc 1 13 Udzielenie informacji o wysokości salda i obrotach na rachunku za pomocą SMS Uwaga1: Powyższa opłata dotyczy informacji o wszystkich rachunkach wskazanych przez Posiadacza. Uwaga Usługa nie dotyczy książeczek mieszkaniowych za każdy SMS 14 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde pismo/zaświadczenie 15 Zablokowanie, na wniosek Posiadacza rachunku, środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów zawartych z innymi instytucjami i osobami 16 Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 30,00 zł 17 Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia od każdego spadkobiercy 18 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 19 Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 0,50 zł IV OBSŁUGA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Otwarcie rachunku za każda dyspozycję Prowadzenie rachunku - 3 Wpłaty gotówkowe na rachunek za każdą wpłatę 4 Wypłaty gotówkowe z rachunku za każdą wypłatę 5 Realizacja przelewów: a) na rachunki prowadzone w BS b) na rachunki prowadzone w innych bankach c) realizowane w systemie SORBNET: za każdy przelew 8,00 zł 6 Zablokowanie środków na rachunku na wniosek Posiadacza rachunku 7 Przyjęcie zgłoszenia o utracie lub zniszczeniu książeczki oszczędnościowej za każdą książeczkę 8 Wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej w związku z utratą lub zniszczeniem za każdą nową książeczkę 9 Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej za każdą książeczkę 1 10 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde pismo/zaświadczenie 11 Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia od każdego spadkobiercy 1 Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 30,00 zł 13 Przepisanie książeczki w związku z przelewem prawa (cesji) 30,00 zł 14 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 15 Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 1

13 V OBSŁUGA SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWYCH SKO 1 Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku - 3 Wpłaty gotówkowe na rachunek za każdą wpłatę 4 Wypłaty gotówkowe z rachunku za każdą wypłatę VI OBSŁUGA PRACOWNICZYCH KAS ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWYCH PKZP 1 Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku miesięcznie Uwaga: Opłatę pobiera się poczynając od następnego miesiąca po założeniu rachunku. Realizacja przelewów za każdy przelew 1) złożonych w formie papierowej - na rachunki prowadzone w BS 3 - na rachunki prowadzone w innych bankach 4,50 zł ) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (IB) - na rachunki prowadzone w BS - na rachunki prowadzone w innych bankach 3) realizowane w systemie SORBNET 1,50 zł 4 Wydanie, na wniosek Posiadacza rachunku, potwierdzenia wykonania przelewu za każde potwierdzenie 5 Udzielenie telefonicznej informacji (na hasło) o wysokości salda na rachunku miesięcznie 1,00 zł 6 Udzielenie informacji o wysokości salda i obrotach na rachunku za pomocą SMS za każdy SMS 0,50 zł Uwaga: Powyższa opłata dotyczy informacji o wszystkich rachunkach wskazanych przez Posiadacza Usługi w systemie Internet Banking a) obsługa b) zablokowanie / odblokowanie dostępu na wniosek użytkownika c) wydanie listy haseł jednorazowych d) kody SMS e) ponowna aktywacja dostępu miesięcznie za każdy SMS - 8 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 8,00 zł 9 Wydanie potwierdzenia karty wzoru podpisu za każde potwierdzenie 10 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: a) w formie papierowej - raz w miesiącu za każdy wyciąg - częściej niż raz w miesiącu za każdy dodatkowy wyciąg 4,50 zł b) poprzez elektroniczne kanały dostępu za każdy wyciąg 11 Sporządzenie historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc za każdy miesiąc 1 Sporządzenie kopii : 1 a) wyciągu bankowego : - z bieżącego roku kalendarzowego za każdy wyciąg 13

14 - z lat poprzednich b) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta za każdy wyciąg za każdy dokument 13 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde pismo/zaświadczenie 14 Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 15 Blankiety czekowe i przygotowanie ich do realizacji: a) za każdy blankiet czekowy b) za książeczkę czekową 1,00 zł Rozdział V. Rachunki klientów indywidualnych walutowe OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca UNIKONTO WALUTOWE 1 Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku miesięcznie 3 Wpłaty gotówkowe na rachunek od każdej wpłaty od kwoty operacji 0,3% min.,00 zł 4 Wypłaty gotówkowe z rachunku od każdej wypłaty od kwoty operacji 0,3% min.,00 zł Przelewy na rachunki prowadzone w BS za każdy przelew 5 Uwaga: Z rachunków walutowych nie wykonuje się przelewów w PLN. Przelewy na rachunki w innych bankach wykonywane są wg stawek określonych w Rozdziale XI niniejszej Tabeli. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: a) w formie papierowej 6 - raz w miesiącu za wyciąg - częściej niż raz w miesiącu za każdy dodatkowy wyciąg 4,50 zł b) poprzez elektroniczne kanały dostępu za każdy wyciąg 7 Sporządzenie historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc za każdy miesiąc 1 8 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 9 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde pismo/zaświadczenie 10 Zmiana rachunku wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą zmianę 11 Zablokowanie środków na rachunku na wniosek Posiadacza rachunku 1 Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia od każdego spadkobiercy 13 Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 30,00 zł 14

15 I L.p. Wydanie karty dla: a) Posiadacza rachunku b) Współposiadacza rachunku c) osoby wskazanej Rodzaj czynności/usługi bankowej Rozdział VI. Karty płatnicze A. KLIENCI INDYWIDUALNI KARTY DEBETOWE Tryb pobierania opłaty za każdą kartę Maestro/ Visa Electron Stawka obowiązująca Visa Electron MasterCard Debit młodzieżowa Paypass Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia za każdą kartę 3 Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty Posiadaczowi, Współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej za każdą kartę 4 Zastrzeżenie karty - Użytkowanie karty: a) pakiet Unikonto Młodzieżowe 4,00 zł 4,00 zł 5 b) pakiet Unikonto Standard 4,00 zł - 4,00 zł miesięcznie c) pakiet Unikonto Aktywne,50 zł -,50 zł d) pakiet Unikonto Konkretne Uwaga: Prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty. - 6 Zmiana, na wniosek Klienta, limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki za każdą zmianę Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS za każdą wypłatę, 7 b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) pobierana w dniu 1,50 zł 1,50 zł c) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt. a) rozliczenia operacji 1,30 zł 1,30 zł użyciu terminala POS) e) w bankomatach za granicą d) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt. b) (przy wypłacanej kwoty naliczana od 3% zł 3% min. 4,50 zł min. 4,50 3% zł 3% min. 4,50 zł min. 4,50 8 Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1,50 zł 1,30 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 9 Zmiana PIN w bankomatach sieci SGB za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 10 Zmiana PIN w bankomatach innych niż wskazane w ust. 9 oraz w bankomatach BS w Białymstoku za każdą zmianę 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 11 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach innych niż BS w Białymstoku za każde zapytanie 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1 Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 13 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 14 Ponowne przesłanie numeru PIN na wniosek Klienta za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 15 Wysyłka karty na wniosek klienta na wskazany przez klienta adres za każdą kartę 16 Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) Uwaga: Karta i PIN przesyłane są w odrębnych przesyłkach za każdą przesyłkę Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji bez prowizji 18 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej, innej niż euro naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% 1% bez prowizji 15

16 KARTY PRZEDPŁACONE II L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca MasterCard 1 Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę Zasilenie rachunku karty 3 Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,00 zł 4 Zastrzeżenie karty jednorazowo 5 Użytkowanie karty miesięcznie 6 Zmiana PIN w bankomatach sieci SGB za każdą zmianę 4,50 zł 7 Zmiana PIN w bankomatach innych niż wskazane w ust. 6 oraz w bankomatach BS w Białymstoku za każdą zmianę 7,00 zł 8 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach innych niż bankomaty BS w Białymstoku za każde zapytanie 1,00 zł Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS za każdą wypłatę, pobierana w dniu 9 b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) rozliczenia operacji 1,50 zł c) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt. a) 1,30 zł d) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt. b) (przy użyciu terminala POS) naliczana od wypłacanej kwoty 3% min. 4,50 zł e) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 10 Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 11 Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji KARTY KREDYTOWE III L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca Visa / MasterCard 1 Wydanie karty głównej lub dodatkowej za każdą kartę Użytkowanie karty (po pierwszym roku użytkowania) rocznie, z góry za każdy rok ważności karty (pierwszej i wznowionych) 5 3 Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 4 Wydanie duplikatu karty z PIN-em lub bez PIN-u za każdą kartę 5 Wznowienie karty Zastrzeżenie karty - 7 Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) c) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt. a) d) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt. b) (przy użyciu terminala POS) e) w bankomatach za granicą za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty pobierana w dniu rozliczenia operacji 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 3% min. 7,00 zł 8 Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 9 Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 10 Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) Uwaga: Karta i PIN przesyłane są w odrębnych przesyłkach za każdą przesyłkę 4 11 Zmiana limitu kredytowego - 1 Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową 5% min. 50,00 zł 16

17 13 Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) lub wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie o kartę za każde upomnienie /wezwanie 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) 14 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 15 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro dotyczy kart Visa naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% IV KARTY WŁASNE L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Stawka obowiązująca Tryb pobierania UNIKONTO UNIKONTO UNIKONTO UNIKONTO opłaty MŁODZIEŻOWE STANDARD AKTYWNE KONKRETNE 1 Wydanie karty za każdą kartę Użytkowanie karty Uwaga: Prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty. miesięcznie 4,00 zł 4,00 zł 3 Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu BS Uwaga: Wypłata wyłącznie w bankomatach BS za każdą wypłatę 4 Zmiana PIN bankomatach BS w Białymstoku za każdą zmianę B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI KARTY DEBETOWE I Stawka obowiązująca L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty Visa Business MasterCard Business Electron Paypass 1 Wydanie karty dla Posiadacza, Współposiadacza lub osoby wskazanej za każdą kartę 1 Wydanie karty dla Posiadacza, Współposiadacza lub osoby wskazanej w okresie promocji trwającej od r. do r. 1 Uwaga 1: Promocja dotyczy kart MasterCard Business Paypass za każdą kartę 1 Uwaga : Opłaty nie pobiera się do dnia r, Uwaga 3: Od r. opłaty pobiera się wg stawek standardowych Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia za każdą kartę 3 Wznowienie karty za każdą kartę 4 Zastrzeżenie karty - 5 Użytkowanie karty: a) Konto Mała Firma b) Konto Standard c) Konto Rolnik Uwaga: Prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty. miesięcznie 6 Zmiana, na wniosek Klienta, limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki za każdą zmianę 7 Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji, naliczana od wypłacanej kwoty 4,50 zł 4,50 zł 8,00 zł 8,00 zł 17

18 c) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt. a) d) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt. b) (przy użyciu terminala POS) e) w bankomatach za granicą 3% min. 3,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 3,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 8 Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,60 zł 1,30 zł 9 Przesłanie do Klienta numeru PIN za każdy numer PIN 10 Ponowne przesłanie numeru PIN na wniosek Klienta za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 11 Zmiana PIN w bankomatach sieci SGB za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 1 Zmiana PIN w bankomatach innych niż wskazane w ust. 11 oraz w bankomatach BS w Białymstoku za każdą zmianę 7,00 zł 7,00 zł 13 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach innych niż bankomaty BS w Białymstoku za każde zapytanie 1,00 zł 1,00 zł 14 Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 15 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 16 Wysyłka karty na wniosek klienta na wskazany przez klienta adres za każdą kartę 17 Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) Uwaga: Karta i PIN przesyłane są w odrębnych przesyłkach za każdą przesyłkę Transakcje bezgotówkowe - 19 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej, innej niż euro naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% KARTY PRZEDPŁACONE II L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca MasterCard 1 Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę Zasilenie rachunku karty 3 Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,00 zł 4 Zastrzeżenie karty jednorazowo 5 Użytkowanie karty miesięcznie 6 Zmiana PIN w bankomatach sieci SGB za każdą zmianę 4,50 zł 7 Zmiana PIN w bankomatach innych niż wskazane w ust. 6 oraz w bankomatach BS w Białymstoku za każdą zmianę 7,00 zł 8 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach innych niż bankomaty BS w Białymstoku za każde zapytanie 1,00 zł Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS za każdą wypłatę, pobierana w dniu 9 b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) rozliczenia operacji 1,50 zł c) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt. a) 1,30 zł d) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt. b) (przy użyciu terminala POS) naliczana od wypłacanej kwoty 3% min. 4,50 zł e) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 10 Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 11 Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji 18

19 III KARTY CHARGE L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty 1 Wydanie karty dla: a) Posiadacza rachunku b) Współposiadacza rachunku / osobie wskazanej Wydanie nowej karty w miejsce: a) uszkodzonej (duplikat) za każdą kartę Stawka obowiązująca MasterCard Business MasterCard Business Gold 80,00 zł 70,00 zł 350,00 zł 350,00 zł za każdą kartę b) utraconej 70,00 zł 300,00 zł 3 Wznowienie karty za każdą kartę 350,00 zł 4 Zastrzeżenie karty - 5 Użytkowanie karty miesięcznie 6 Zmiana, na wniosek Klienta, limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki za każdą zmianę 7 Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) c) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt. a) d) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt. b) (przy użyciu terminala POS) e) w bankomatach za granicą za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty pobierana w dniu rozliczenia operacji % % min. 4,50 zł 3% min. 3,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł % % min. 4,50 zł 3% min. 3,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 8 Przesłanie do Klienta numeru PIN za każdy numer PIN 9 Zmiana PIN w bankomatach sieci SGB za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 10 Zmiana PIN w bankomatach innych niż wskazane w ust. 9 oraz w bankomatach BS w Białymstoku za każdą zmianę 7,00 zł 7,00 zł 11 Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 1 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 13 Transakcje bezgotówkowe - 14 Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki w kraju i za granicą 15 Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) Uwaga: Karta i PIN przesyłane są w odrębnych przesyłkach Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie o kartę miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji wykonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym naliczana w dniu rozliczenia, pobierana po wpływie środków na rachunek 1% 1% 50,00 zł 100,00 zł za każdą przesyłkę 4 4 za każde upomnienie /wezwanie 18 Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę 19 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę * określona wg kursu sprzedaży z tabeli kursów SGB Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności 1 1 równowartość w złotych 150 USD* plus koszty operacyjne MasterCard równowartość w złotych 95 USD* plus koszty operacyjne MasterCard równowartość w złotych 150 USD* plus koszty operacyjne MasterCard równowartość w złotych 95 USD* plus koszty operacyjne MasterCard 19

20 KARTY KREDYTOWE IV L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca MasterCard Business 1 Wydanie karty głównej lub dodatkowej za każdą kartę 7 Użytkowanie karty (po pierwszym roku użytkowania) rocznie, z góry za każdy rok ważności karty (pierwszej i wznowionej) 7 3 Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 7 4 Wydanie duplikatu karty z PIN-em lub bez PIN-u za każdą kartę 3 5 Wznowienie karty Zastrzeżenie karty - 7 Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) c) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt. a) d) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt. b) (przy użyciu terminala POS) e) w bankomatach za granicą za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty pobierana w dniu rozliczenia operacji 4% min. 4% min. 4% min. 4% min. 4% min. 8 Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 9 Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 10 Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) Uwaga: Karta i PIN przesyłane są w odrębnych przesyłkach za każdą przesyłkę 4 11 Zmiana limitu kredytowego - 1 Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową 5% min. 50,00 zł 13 Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie o kartę za każde upomnienie /wezwanie 1 14 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie KARTY WŁASNE V Stawka obowiązująca L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty Konto Konto Konto Mała Firma Standard Rolnik 1 Wydanie karty za każdą kartę Użytkowanie karty Uwaga: Prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty. miesięcznie 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 3 Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu BS Uwaga: Wypłata wyłącznie w bankomatach BS za każdą wypłatę 4 Zmiana PIN bankomatach BS w Białymstoku za każdą zmianę 0

21 Rozdział VII. Kredyty klientów instytucjonalnych i rolników A. KREDYTY ZŁOTOWE I KREDYTY W RACHUNKU BIEŻĄCYM 1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku o udzielenie / odnowienie kredytu Prowizja przygotowawcza od kredytu zwykłego w rachunku bieżącym 1) dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą, o okresie kredytowania a) do 1 roku b) powyżej 1 roku ) dla podmiotów prowadzących działalność pozarolniczą, o okresie kredytowania a) do 1 roku b) powyżej 1 roku Płatna w dniu złożenia wniosku. Prowizja nie podlega zwrotowi w przypadku negatywnej decyzji kredytowej lub rezygnacji klienta z kredytu. Nie pobiera się prowizji od kredytu płatniczego. Naliczana od kwoty przyznanego / odnowionego kredytu / od kwoty zwiększającej wysokość przyznanego kredytu. 100,00 zł a) 1,8% min. 100,00 zł b),8% min. 00,00 zł a) % min. 00,00 zł b) 3% min. 300,00 zł 3 Prowizja przygotowawcza od kredytu płatniczego Naliczana od kwoty przyznanego kredytu. 1% min. 100,00 zł Naliczana od niewykorzystanej kwoty kredytu (zaangażowania 4 Za gotowość finansową pozabilansowego) w terminie przewidzianym w umowie kredytowej. 0,7% w stosunku rocznym, Prowizja naliczana jest w okresach miesięcznych i pobierana na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. min.,00 zł Nie pobiera się prowizji od kredytu płatniczego 5 Zmiana, na wniosek Klienta, warunków umowy kredytu W przypadku dokonywania jednocześnie kilku zmian warunków umowy, pobiera się jedną prowizję. 00,00 zł 6 Wydanie, na wniosek Klienta, informacji i pism o charakterze zaświadczeń Za każde pismo / zaświadczenie 50,00 zł 7 Wystawienie opinii niezawierającej analizy finansowej sytuacji ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej) Klienta Za każdą opinię 100,00 zł 8 Wystawienie opinii zawierającej ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej) Klienta Za każdą opinię 00,00 zł 9 10 Sporządzenie i wysłanie upomnienia / wezwania do zapłaty kredytu lub odsetek Wysłanie pisma wzywającego Kredytobiorcę do wywiązania się z warunków zawartych w umowie kredytu, innych niż terminowa spłata (w tym dostarczenia informacji i dokumentów charakteryzujących sytuację ekonomiczno finansową Kredytobiorcy) Opłata płatna za każdy egzemplarz upomnienia / wezwania skierowanego do Kredytobiorcy i dłużników z tytułu zabezpieczenia. Opłatę pobiera się od Kredytobiorcy. Za każde pismo 11 Sporządzenie wniosku o wpis zastawu do Rejestru Zastawów Za każdy wniosek 50,00 zł 1 13 Sporządzenie i wydanie: - wniosku o wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów - zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz BS - zezwolenia na bezciężarowe odłączenie części nieruchomości Sporządzenie umowy cesji polisy ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie kredytu Za każdy wniosek / każde zezwolenie Za każdą umowę cesji. Prowizję pobiera się w przypadku zmiany ubezpieczyciela w okresie kredytowania. 14 Wydanie odpisu umowy o kredyt Za każdy odpis 30,00 zł 30,00 zł 1

22 II KREDYTY W RACHUNKU KREDYTOWYM (w tym: Inwestycyjne, Obrotowe, Hipoteczne dla Przedsiębiorców i Rolników itp.) 1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 3 1) Prowizja przygotowawcza kredyty o okresie kredytowania: a) do 1 roku b) powyżej 1 roku ) Prowizja przygotowawcza kredyty inwestycyjne na zakup nieruchomości rolnych 3) Prowizja przygotowawcza kredyty AGRO Inwestycyjne Wypłaty gotówkowe transz kredytu w terminach wynikających z umowy kredytowej 4 Za gotowość finansową 5 Prowizja rekompensacyjna 6 Zmiana, na wniosek Klienta, warunków umowy kredytu dotyczących: a) prolongaty terminu spłaty całości, części kredytu b) innych warunków umowy Płatna w dniu złożenia wniosku. Prowizja nie podlega zwrotowi w przypadku negatywnej decyzji kredytowej lub rezygnacji klienta z kredytu. Naliczana od kwoty przyznanego kredytu / od kwoty zwiększającej wysokość przyznanego kredytu. Naliczana od wypłacanej kwoty. Płatna w dniu uruchomienia transzy kredytu wypłacanej gotówką z wyłączeniem transzy pierwszej. Naliczana od niewykorzystanej kwoty kredytu lub jego transzy w terminie przewidzianym w umowie kredytowej. Prowizja pobierana jest za każdy dzień począwszy od 3 dnia roboczego od daty postawienia kredytu (transzy kredytu) do dyspozycji do dnia poprzedzającego dzień wypłaty kredytu (transzy kredytu). Nie dotyczy kredytu obrotowego rewolwingowego. Naliczana od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu (kapitału) lub jego części. Nie pobiera się prowizji w przypadku spłaty kredytu dokonanej do 14 dni kalendarzowych przed terminem wynikającym z umowy kredytu. Przy spłacie bezgotówkowej liczy się data wpływu środków do BS. Nie pobiera się prowizji od kredytu obrotowego rewolwingowego. Nie pobiera się prowizji w przypadku spłaty kredytu dokonanej ze środków dofinansowania uzyskanego w ramach Programów UE. Naliczana od prolongowanej kwoty kredytu. W przypadku dokonywania jednocześnie kilku zmian warunków umowy pobiera się jedną prowizję wyższą. 150,00 zł a) % min. 100,00 zł b) % min. 00,00 zł ) 1,5% min. 00,00 zł 3) zgodnie z Uchwałą Zarządu wprowadzającą produkt, tj.1,85% min. 00,00 zł 0,05% min. 0,01% min. 1% min. 100,00 zł a) 1% min. 100,00 zł b) 00,00 zł 7 Wydanie promesy udzielenia kredytu Naliczana od kwoty objętej promesą. Za każdą promesę 0,5% min. 500,00 zł 8 Wydanie, na wniosek Klienta, informacji i pism o charakterze zaświadczeń Za każde pismo / zaświadczenie 50,00 zł 9 Wystawienie opinii niezawierającej analizy finansowej i sytuacji ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej) Klienta Za każdą opinię 100,00 zł 10 Wystawienie opinii zawierającej ocenę sytuacji ekonomiczno finansowej (zdolności kredytowej) Klienta Za każdą opinię 00,00 zł 11 1 Sporządzenie i wysłanie upomnienia / wezwania do zapłaty / rat / kredytu lub odsetek Wysłanie pisma wzywającego Kredytobiorcę do wywiązania się z warunków zawartych w umowie kredytu, innych niż terminowa spłata (w tym dostarczenia informacji i dokumentów charakteryzujących sytuację ekonomiczno finansową Kredytobiorcy) Opłata płatna za każdy egzemplarz upomnienia / wezwania skierowanego do Kredytobiorcy i dłużników z tytułu zabezpieczenia Opłatę pobiera się od Kredytobiorcy. Za każde pismo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 29/B/2012 z dnia 23.03.2012r. zmieniony Uchwałą Nr 37/B/2012 z dnia 20.04.2012r. Nr 51/B/2012 z dnia 30.05.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 29/B/2012 z dnia 23.03.2012r. zmieniony Uchwałą Nr 37/B/2012 z dnia 20.04.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Zarządu nr 78/2015 z dnia 25 marca 2015 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 30.01.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 11/VI/2013 Zarządu PBS z dnia 28.06.2013 r. uwzględniający późniejsze zmiany, w tym zawarte w uchwale 18/II/2015 z 26.02.2015r TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Halinowie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Halinowie Załącznik do Uchwały nr 20/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Halinowie z dnia 104.2013 r., zmienionej Uchwałą nr 39/2013 z 27.05.2013 r. zmienionej Uchwałą nr 46/2013 z 07.02013 r. zmienionej Uchwałą

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 18.03.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Obowiązuje od dnia 24 października 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I W WALUCIE WYMIENIALNEJ DLA KLIENTÓW POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRZEŚNI Września, luty 2015 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 27.07.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr nr11/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 12.02.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 58/2015 z dnia 01 kwietnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 12.05.2015 r. RB i RB pomocniczy* RB dla rolników** / AGRO KONTO** 1. Otwarcie rachunku bankowego

Tekst jednolity na dzień 12.05.2015 r. RB i RB pomocniczy* RB dla rolników** / AGRO KONTO** 1. Otwarcie rachunku bankowego TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy Obowiązuje od 05.02.2015 roku Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA I. Obsługa rachunków bankowych, lokat terminowych oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr. Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach z dnia.....r. Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo