TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2015 roku

2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH... 5 Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych... 5 Rozdział 2. Obsługa rachunków oszczędnościowych... 6 Rozdział 3. Obsługa rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie (książeczki a vista)... 7 Rozdział 4. Obsługa rachunków terminowych lokat oszczędnościowych... 8 Rozdział 5. Usługi bankowości elektronicznej... 9 Rozdział 6. Karty płatnicze... 9 DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych Rozdział 2. Obsługa rachunków lokat terminowych Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej Rozdział 4. Karty płatnicze DZIAŁ IV. KREDYTY Rozdział 1. Czynności związane z udzieleniem i spłatą kredytów oraz czynności związane ze zmianą warunków umowy lub za inne czynności związane z obsługą Rozdział 2. Gwarancje, poręczenia, regwarancje Rozdział 3. Inne czynności i usługi bankowe DZIAŁ V. POZOSTAŁE OPŁATY

3 DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie, zwany dalej Bankiem, pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą Taryfą prowizji i opłat. 2. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 3. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 4. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 5. Prowizje i opłaty za czynności bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 6. Opłaty i prowizje pobierane są : 1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 2) cyklicznie, 3) w innych terminach wskazanych w umowach zawartych pomiędzy Klientami a Bankiem. 7. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 6 pkt. 2, pobierane są w następujących terminach: 1) ostatniego dnia miesiąca w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, 2) 27 dnia każdego miesiąca w przypadku opłat za użytkowanie karty, z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty. 8. Pakiety dla klientów indywidualnych przeznaczone są dla następujących grup klientów: 1) SGB Start dla klientów indywidualnych od 13 roku życia do 30 roku życia, 2) SGB Standard dla klientów indywidualnych powyżej 30 roku życia, 3) SGB Internet dla klientów indywidualnych powyżej 18 roku życia. 9. Pakiety dla klientów instytucjonalnych: 1) SGB Business dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla klientów instytucjonalnych, 2) SGB Business Internet dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, z wyłączeniem rolników; korzystających z debetowej karty płatniczej, 3) SGB Plus dla fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji pożytku publicznego, 4) SGB Rolnik dla rolników indywidualnych. 3

4 10. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 11. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 12. Bank dopuszcza możliwość stosowania innych prowizji i opłat nie przewidzianych w Taryfie, a wynikających z indywidualnych umów z Klientem. 13. Osoby powyżej 75 roku życia posiadające ROR w Banku Spółdzielczym Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie, pracownicy, emeryci i renciści Banku zwolnieni są z prowizji i opłat zgodnie z odrębnym Zarządzeniem wydanym przez Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie. Zwolnieniu nie podlegają prowizje od przelewów realizowanych w systemie Internet-Banking. 14. Osoby, które przystąpiły do Promocji Wyjątkowa oferta dla Emerytów i Rencistów, w okresie od r. do r., zwolnione są z opłaty za prowadzenie rachunku przez cały okres trwania umowy o prowadzenie rachunku bankowego (ROR). 15. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo w umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku. 4

5 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych 5 Stawka obowiązująca Lp. Wyszczególnienie czynności SGB START SGB STANDARD SGB INTERNET 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 3. Likwidacja rachunku 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek 5. Wypłaty gotówkowe z rachunku 0,5% min. 6. Operacje bezgotówkowe (za każdy przelew): a) złożone w formie papierowej: - na rachunki TP S.A. - na rachunki Multimedia - realizowane w systemie SORBNET (kwota przelewu do ,00 zł) - realizowane w systemie SORBNET (kwota przelewu powyżej ,00 zł) b) złożone za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu WWW: 7. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez Klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą) za każdy przelew: a) złożone w placówce Banku: - przyjęcie zlecenia stałego - modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego - odwołanie zlecenia stałego b) złożone za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu WWW: - przyjęcie zlecenia stałego - modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego - odwołanie zlecenia stałego 8. Polecenie zapłaty (za każdą dyspozycję): a) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja zgody na korzystanie z polecenia zapłaty d) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 3,50 zł 1,70 zł 1 3,50 zł 3,50 zł 1,70 zł 1 0,50 zł 3,50 zł 0,50 zł 0,5% min. 0,5% min. 0,5% min. 0,5% min. 0,5% min. 0,5% min. 0,5% min. 0,5% min. 9. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem (za każdą dyspozycję) 10. Przyjęcie/zmiana/odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci (za każdą dyspozycję) Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu od każdego spadkobiercy Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: a) w formie papierowej: - sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek

6 - sporządzenie i wysłanie na adres korespondencyjny Klienta wyciągu bankowego b) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny Klienta 13. Sporządzenie (za każdy dokument): a) odpisu wyciągu bankowego b) odpisu każdego załącznika do wyciągu c) zestawienia obrotów na jednym rachunku z bieżącego roku kalendarzowego na wniosek klienta: - za cały rok d) zestawienia obrotów na jednym rachunku z lat ubiegłych na wniosek klienta: - za cały rok 50,00 z 14. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku ( za każde zaświadczenie) 15. Wydanie zaświadczenia o wysokości salda na rachunku (za każde zaświadczenie) Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku (po upływie terminu spłaty) za każdy monit 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska SA) 17. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub prowizji (za każde wezwanie) 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska SA) 18. Przyjęcie dyspozycji polecenia wypłaty w obrocie dewizowym (za każdą dyspozycję) 19. Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy (za każdą dyspozycję) 20. Za realizację przelewu z tytułu zajęcia rachunku bankowego (za każdy przelew) Rozdział 2. Obsługa rachunków oszczędnościowych 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Likwidacja rachunku 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy 5. Wycofanie środków z rachunku oszczędnościowego pierwsza wypłata lub przelew w miesiącu kalendarzowym, kolejne za każdą dyspozycję 6. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem (za każdą dyspozycję) 7. Przyjęcie/zmiana/odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci (za każdą dyspozycję) 1 8. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu od każdego spadkobiercy 1 9. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: a) w formie papierowej: - sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek - sporządzenie i wysłanie na adres korespondencyjny Klienta wyciągu bankowego b) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny Klienta 10. Sporządzenie (za każdy dokument): a) odpisu wyciągu bankowego b) odpisu każdego załącznika do wyciągu c) zestawienia obrotów na jednym rachunku z bieżącego roku kalendarzowego na wniosek klienta: 6

7 - za cały rok d) zestawienia obrotów na jednym rachunku z lat ubiegłych: - za cały rok 11. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku ( za każde zaświadczenie) 12. Wydanie zaświadczenia o wysokości salda na rachunku (za każde zaświadczenie) Za realizację przelewu z tytułu zajęcia rachunku bankowego (za każdy przelew) 1 Rozdział 3. Obsługa rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie (książeczki a vista) 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie): a) osoby fizyczne, Rady rodziców, SKO b) pozostałe organizacje osób prywatnych, PKZP 3. Likwidacja rachunku 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek 5. Wypłaty gotówkowe z rachunku 6. Operacje bezgotówkowe (za każdy przelew): a) osoby fizyczne: - na rachunki TP S.A. - na rachunki Multimedia - realizowane w systemie SORBNET (kwota przelewu do ,00 zł) - realizowane w systemie SORBNET (kwota przelewu powyżej ,00 zł) b) pozostałe organizacje osób prywatnych, PKZP, Rady rodziców, SKO: - na rachunki TP S.A. - na rachunki Multimedia - realizowane w systemie SORBNET (kwota przelewu do ,00 zł) - realizowane w systemie SORBNET (kwota przelewu powyżej ,00 zł) 3,50 zł 1,70 zł 1 7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem (za każdą dyspozycję) 8. Przyjęcie/zmiana/odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci (za każdą dyspozycję) 1 9. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu od każdego spadkobiercy Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: a) w formie papierowej: - sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek - sporządzenie i wysłanie na adres korespondencyjny Klienta wyciągu bankowego b) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny Klienta 11. Sporządzenie (za każdy dokument): a) odpisu wyciągu bankowego b) odpisu każdego załącznika do wyciągu c) zestawienia obrotów na jednym rachunku z bieżącego roku kalendarzowego na wniosek klienta: 7 3,50 zł 1,70 zł 1

8 - za cały rok d) zestawienia odpisu obrotów na jednym rachunku z lat ubiegłych: - za cały rok 12. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku ( za każde zaświadczenie) 13. Wydanie zaświadczenia o wysokości salda na rachunku (za każde zaświadczenie) Umorzenie książeczki utraconej (za każde umorzenie) 15. Za realizację przelewu z tytułu zajęcia rachunku bankowego (za każdy przelew) 1 Rozdział 4. Obsługa rachunków terminowych lokat oszczędnościowych 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Likwidacja rachunku: a) lokaty oszczędnościowej 0,20% kwoty kapitału, nie więcej niż 100,00 zł b) niedotrzymanie terminu umownego na terminowej lokacie oszczędnościowej Na Piątkę 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek 5. Wypłaty gotówkowe z rachunku 6. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem (za każdą dyspozycję) 7. Przyjęcie/zmiana/odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci (za każdą dyspozycję) 1 8. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu od każdego spadkobiercy 1 9. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: a) w formie papierowej: - sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek - sporządzenie i wysłanie na adres korespondencyjny Klienta wyciągu bankowego b) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny Klienta 10. Sporządzenie (za każdy dokument): a) odpisu wyciągu bankowego b) odpisu każdego załącznika do wyciągu c) zestawienia obrotów na jednym rachunku z bieżącego roku kalendarzowego na wniosek klienta: - za cały rok d) zestawienia obrotów na jednym rachunku z lat ubiegłych: - za cały rok 11. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku ( za każde zaświadczenie) 12. Wydanie zaświadczenia o wysokości salda na rachunku (za każde zaświadczenie) Przepisanie lokaty w związku z przelewem praw na rzecz innej osoby w drodze cesji (za każdą dyspozycję) Umorzenie książeczki utraconej (za każde umorzenie) 15. Przyjęcie książeczki oszczędnościowej do depozytu 10, % VAT (12,30 zł) 16. Za realizację przelewu z tytułu zajęcia rachunku bankowego (za każdy przelew) 1 8

9 Rozdział 5. Usługi bankowości elektronicznej Lp. SMS BANKING (wyszczególnienie czynności) Stawka obowiązująca 1. Opłata miesięczna (dotyczy jednego numeru telefonu): a) pakiet podstawowy (powiadomienie raz dziennie, po zakończeniu dnia operacyjnego w Banku) b) pakiet rozszerzony (powiadomienie po każdej zmianie salda) Lp. INTERNET BANKING (wyszczególnienie czynności) Stawka obowiązująca 1. Uaktywnienie usługi IB (dotyczy pakietu SGB START i SGB STANDARD) opłata jednorazowa 2. Korzystanie z usługi IB (dotyczy pakietu SGB STANDARD) opłata miesięczna dotyczy klienta 3. Wydanie nowych środków identyfikacji elektronicznej w miejsce utraconych: a) hasła (opłata za każde hasło) b) listy haseł jednorazowych (opłata za każdą listę) Rozdział 6. Karty płatnicze Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe) Lp. 1. Wydanie karty dla (za każdą kartę): a) posiadacza rachunku b) współposiadacza rachunku c) osoby wskazanej Wyszczególnienie czynności Visa Electron młodzieżowa 1 Maestro/ Visa Electron Stawka obowiązująca MasterCard Debit PayPass/MasterCard PayPass KKS Lech 2 3 Visa ElectronpayWave/ Visa Electron paywave młodzieżowa 2. Wydanie duplikatu karty (za każdą kartę) 3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej (za każdą kartę) 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta (za każdą zmianę) 7. Opłata za wypłatę gotówki (za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji lub naliczana 1 Wydanie karty dla posiadacza rachunku do 18-go roku życia 0,00 zł. 2 Wydanie karty MasterCard PayPass KKS Lech (za każdą kartę) 0,00 zł; Promocja do r. 3 Użytkowanie karty MasterCard PayPass KKS Lech (opłata miesięczna) 0,00 zł (dla klientów korzystających z pakietu SGB START). 9

10 od wypłacanej kwoty dot. stawki procentowej): a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w kasach banków SGB c) w bankomatach innych, niż wskazane w pozycji a) d) w kasach innych banków, niż wskazane w pozycji b) e) w bankomatach za granicą 1,50 zł 1,30 zł 3% min 1,50 zł 1,30 zł 3% min 1,50 zł 1,30 zł 3% min 1,50 zł 2% min. 2% min. 3% min. 8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back (za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji) 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN (za każdy numer PIN) 10. Zmiana PIN w bankomatach (za każdą zmianę): a) banków SGB b) innych, niż wskazane w pozycji a) 11. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach (za każde sprawdzenie): a) banków SGB b) innych, niż wskazane w pozycji a) 12. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta (opłata miesięczna) 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta (za każde zestawienie) 14. Ekspresowe przesłanie karty (dostarczone w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 15. Ekspresowe przesłanie numeru PIN (dostarczone w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 16. Transakcje bezgotówkowe 17. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej (naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji) 1% Karty przedpłacone (MasterCard) 3,50 zł 1% (dot. Visa Electron) 1% 1. Wydanie karty i numeru PIN (za każdą kartę) 28,50 zł 2. Zasilenie rachunku karty 3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) 6. Zmiana PIN w bankomatach (za każdą zmianę): a) banków SGB b) innych, niż wskazane w pozycji a) 7. Opłata za wypłatę gotówki (za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji lub naliczana od wypłacanej kwoty dot. Stawki procentowej): a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w kasach banków SGB c) w bankomatach innych, niż wskazane w pozycji a) d) w kasach innych banków, niż wskazane w pozycji b) e) w bankomatach za granicą 1,50 zł 1,30 zł 3% min 8. Wyciąg z rachunku karty 9. Transakcje bezgotówkowe 10

11 Karty charge Lp. 1. Wydanie karty dla (za każdą kartę): a) posiadacza rachunku b) współposiadacza rachunku c) osoby wskazanej Wyszczególnienie czynności MasterCard Standard/ Visa Classic Stawka obowiązująca MasterCard Gold 2. Wydanie duplikatu karty (za każdą kartę) 3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej (za każdą kartę) 40,00 zł 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) 2,00 zł 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta (za każdą zmianę) 7. Opłata za wypłatę gotówki (za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji, naliczana od wypłacanej kwoty): a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w kasach banków SGB c) w bankomatach innych, niż wskazane w pozycji a) d) w kasach innych banków, niż wskazane w pozycji b) e) w bankomatach za granicą 2% 2% min. 3% min. 3,50 zł 3% min 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 2% 2% min. 3% min. 3,50 zł 3% min 8. Wydanie nowego numeru PIN (za każdy numer PIN) 9. Zmiana PIN w bankomatach (za każdą zmianę): a) banków SGB b) innych, niż wskazane w pozycji a) 10. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta (opłata miesięczna) 11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta (za każde zestawienie) 12 Transakcje bezgotówkowe 13. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki (miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji wykonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym) a) w kraju b) za granicą 14. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż EUR (naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji) 1% (dot. kart Visa Classic) 15. Opłata za wysłanie monitu listownego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska SA) 16. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju (za każdą kartę) równowartość 150 USD* plus koszty operacyjne MasterCard 17. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju (za każda kartę) równowartość 95 USD* plus koszty operacyjne MasterCard 17. Ekspresowe przesłanie karty (dostarczone w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 40,00 zł 40,00 zł 19. Ekspresowe przesłanie numeru PIN (dostarczone w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 40,00 zł 40,00 zł * Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności. 1% 1% 1% 1% 11

12 Karty kredytowe (MasterCard/Visa) 1. Wydanie karty (za każdą kartę): a) głównej b) dołączonej 2. Wydanie duplikatu karty (za każdą kartę) 2 3. Użytkowanie karty (opłata nie pobierana w pierwszym roku użytkowania karty) opłata roczna, pobierana z góry za każdy rok ważności karty (pierwszej i wznowionej) 5 4. Wznowienie karty (za każdą kartę) 5. Zastrzeżenie karty 6. Opłata za wypłatę gotówki (za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji, naliczana od wypłacanej kwoty): a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w kasach banków SGB c) w bankomatach innych, niż wskazane w pozycji a) d) w kasach innych banków, niż wskazane w pozycji b) e) w bankomatach za granicą 3% min. 3% min. 3% min. 3% min. 3% min. 7. Zmiana PIN w bankomatach 8. Wydanie nowego numeru PIN (za każdy numer PIN) 9. Zmiana limitu kredytowego 10. Minimalna kwota do zapłaty (naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową) 5% min. 11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta (za każde zestawienie) 12. Opłata za wysłanie monitu lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę (za każdy monit/wezwanie) 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska SA) 13. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej (naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji) 1% (dot. kart Visa) 14. Ekspresowe przesłanie karty (dostarczone w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 40,00 zł 15. Ekspresowe przesłanie numeru PIN (dostarczone w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 40,00 zł 12

13 DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych 13 Stawka obowiązująca Lp. Wyszczególnienie czynności SGB BUSINESS SGB BUSINESS SGB PLUS SGB ROLNIK INTERNET 1. Otwarcie rachunku (za każdy rachunek) 2. Prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczego (miesięcznie, za każdy rachunek): a) dla przedsiębiorstw państwowych i przedsiębiorstw prywatnych, spółdzielni i spółek b) dla pozostałych klientów instytucjonalnych 1 3. Likwidacja rachunku 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek 0,25% min. 0,50 zł 0,25% min. 0,50 zł 0,20% min. 0,50 zł 5. Wypłaty gotówkowe z rachunku 0,25% min. 0,50 zł 0,50% min Operacje bezgotówkowe (za każdy przelew): a) złożone w formie papierowej: - przelew na własny ROR lub własny rachunek rolniczy prowadzony w BS Pojezierza - realizowane w systemie SORBNET (kwota przelewu do ,00 zł) - realizowane w systemie SORBNET (kwota przelewu powyżej ,00 zł) b) złożone za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu WWW (jednoosobowa akceptacja dyspozycji): c) złożone za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu WWW (jednoosobowa lub wieloosobowa akceptacja dyspozycji IBF dla firm): UWAGA! Za realizację przelewu memoriałowego z załącznikiem (np. lista płac) od każdej pozycji na załączniku 7. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez Klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą) za każdy przelew: a) złożone w placówce Banku: - przyjęcie zlecenia stałego - modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego - odwołanie zlecenia stałego b) złożone za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu WWW (jednoosobowa akceptacja dyspozycji): - przyjęcie zlecenia stałego - modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego 2,00 zł 0,20% od kwoty przelewu 1 0,50 zł 2,00 zł 2,00 zł 0,50 zł 0,50% min. 2 0,50% min. 2 0,50% min. 2 0,50% min. 2 0,50% min. 2 pierwszych 20 przelewów w miesiącu (w tym przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez Klienta), kolejne za każdą dyspozycję ,50% min. 2 0,50% min. 2 2,00 zł ,50 zł 2,00 zł 2,00 zł 0,50 zł 2,00 zł ,50 zł 2,00 zł 2,00 zł 0,50 zł

14 - odwołanie zlecenia stałego c) złożone za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu WWW (jednoosobowa lub wieloosobowa akceptacja dyspozycji IBF dla firm): - przyjęcie zlecenia stałego - modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego - odwołanie zlecenia stałego 8. Polecenie zapłaty (za każdą dyspozycję): a) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja zgody na korzystanie z polecenia zapłaty d) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 9. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem (za każdą dyspozycję) 10. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego (za każdą dyspozycję) 11. Wydanie książeczki czekowej (za każdą dyspozycję) 12. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: a) w formie papierowej: - sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek - sporządzenie i wysłanie na adres korespondencyjny Klienta wyciągu bankowego b) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny Klienta 14. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta (za każde zestawienie): a) z bieżącego roku kalendarzowego - za cały rok b) z lat poprzednich - za cały rok 15. Sporządzenie kopii (za każdy dokument): a) wyciągu bankowego (bez załączników) b) odpisu każdego załącznika do wyciągu 16. Sporządzenie kopii umowy rachunku na wniosek klienta (za każdą umowę) 17. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku ( za każde zaświadczenie) 18. Wydanie zaświadczenia o wysokości salda na rachunku (za każde zaświadczenie) Za realizację przelewu z tytułu zajęcia rachunku bankowego (za każdy przelew) Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda (za każdy monit) 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska SA) 21. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub prowizji (za każde wezwanie) 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska SA) 22. Przyjęcie dyspozycji polecenia wypłaty w obrocie dewizowym (za każdą dyspozycję) 23. Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy (za każdą dyspozycję) 24. Płatności masowe (opłata miesięczna) 25. Udostępnienie skrytki korespondencyjnej 14

15 Rozdział 2. Obsługa rachunków lokat terminowych 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Likwidacja rachunku: a) lokaty terminowej 0,20% kwoty kapitału, nie więcej niż 100,00 zł b) niedotrzymanie terminu umownego na lokacie terminowej Na Piątkę 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek 5. Wypłaty gotówkowe z rachunku 6. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem (za każdą dyspozycję) 7. Sporządzenie bieżącego wyciągu bankowego 8. Sporządzenie kopii wyciągu bankowego (za każdy dokument) 9. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta (za każde zestawienie): a) a) z bieżącego roku kalendarzowego - za cały rok b) z lat poprzednich - za cały rok 10. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku ( za każde zaświadczenie) 11. Wydanie zaświadczenia o wysokości salda na rachunku (za każde zaświadczenie) Za realizację przelewu z tytułu zajęcia rachunku bankowego (za każdy przelew) Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej na rzecz innego banku lub instytucji ( za każdą dyspozycję) Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej Lp. SMS BANKING (wyszczególnienie czynności) Stawka obowiązująca 1. Opłata miesięczna (dotyczy jednego numeru telefonu): a) pakiet podstawowy (powiadomienie raz dziennie, po zakończeniu dnia operacyjnego w Banku) b) pakiet rozszerzony (powiadomienie po każdej zmianie salda) Lp. INTERNET BANKING (wyszczególnienie czynności) Stawka obowiązująca 1. Internet banking (jednoosobowa akceptacja dyspozycji): a) uaktywnienie usługi (dotyczy pakietu SGB BUSINESS, SGB PLUS, SGB ROLNIK) - opłata jednorazowa b) za korzystanie z usługi IB (dotyczy pakietu SGB BUSINESS, SGB PLUS, SGB ROLNIK) - opłata miesięczna (dotyczy klienta) c) wydanie nowych środków identyfikacji elektronicznej w miejsce utraconych - hasła (opłata za każde hasło) - listy haseł jednorazowych (opłata za każdą listę) 2. Internet Banking dla Firm (jednoosobowa lub wieloosobowa akceptacja dyspozycji): a) za korzystanie z systemu IBF (opłata miesięczna dotyczy klienta) 15

16 b) za udostępnione środki dostępu do systemu IBF (za 1 etoken) - jednorazowo - miesięcznie c) wydanie dodatkowego etokena (za 1 etoken) - jednorazowo - miesięcznie d) wydanie etokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez Klienta (za 1 etoken) e) zastrzeżenie (unieważnienie) etokena (za każdą dyspozycję) f) nie zwrócenie etokena w przypadku rezygnacji z usługi lub rozwiązania umowy (za 1 etoken) g) wprowadzenie użytkownika bez prawa do podpisu (za każdą dypozycję)) h) realizacja dyspozycji zablokowania dostępu do systemu IBF (na wniosek klienta za każdą dyspozycję) i) odblokowanie indywidualnego hasła (na wniosek klienta za każdą dyspozycję) 180,00 zł 180,00 zł 180,00 zł 180,00 zł Rozdział 4. Karty płatnicze Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Lp. 1. Wydanie karty dla (za każdą kartę): a) posiadacza rachunku b) współposiadacza rachunku c) osoby wskazanej Wyszczególnienie czynności 16 Visa Business Electron Stawka obowiązująca Visa Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 2. Wydanie duplikatu karty (za każdą kartę) 3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej (za każdą kartę) 1 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta (za każdą zmianę) 7. Opłata za wypłatę gotówki (za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji lub naliczana od wypłacanej kwoty dot. stawki procentowej): a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w kasach banków SGB c) w bankomatach innych, niż wskazane w pozycji a) d) w kasach innych banków, niż wskazane w pozycji b) e) w bankomatach za granicą 3% min. 3,50 zł 1,50 zł 2% min. 3% min. 3% min. 3% min. 3,50 zł 8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back (za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji) 0,60 zł 0,00 zł 1,30 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN (za każdy numer PIN) 10. Zmiana PIN w bankomatach (za każdą zmianę): a) banków SGB b) innych, niż wskazane w pozycji a) 11. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach (za każde sprawdzenie): a) banków SGB b) innych, niż wskazane w pozycji a) 12. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta (opłata miesięczna) 13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta (za każde zestawienie) 14. Ekspresowe przesłanie karty (dostarczone w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 3,50 zł

17 15. Ekspresowe przesłanie numeru PIN (dostarczone w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 16. Transakcje bezgotówkowe 17. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro (naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji) 1% 1% Karty przedpłacone (MasterCard) 1. Wydanie karty i numeru PIN (za każdą kartę) 28,50 zł 2. Zasilenie rachunku karty 3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) 6. Zmiana PIN w bankomatach (za każdą zmianę): a) banków SGB b) innych, niż wskazane w pozycji a) 7. Opłata za wypłatę gotówki (za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji lub naliczana od wypłacanej kwoty dot. stawki procentowej): a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w kasach banków SGB c) w bankomatach innych, niż wskazane w pozycji a) d) w kasach innych banków, niż wskazane w pozycji b) e) w bankomatach za granicą 1,50 zł 1,30 zł 8. Wyciąg z rachunku karty 9. Transakcje bezgotówkowe Karty charge Stawka obowiązująca Lp. Wyszczególnienie czynności MasterCard Business Mastercard Business Gold 1. Wydanie karty (za każdą kartę) 40,00 zł 2. Wydanie duplikatu karty (za każdą kartę) 3. Wznowienie karty (za każdą kartę) 40,00 zł 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) 2,00 zł 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta (za każdą zmianę) 7. Opłata za wypłatę gotówki (naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji): a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2% 2% b) w kasach banków SGB 2% min. 2% min. c) w bankomatach innych, niż wskazane w pozycji a) 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł d) w kasach innych banków, niż wskazane w pozycji b) e) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 ł 8. Wydanie nowego numeru PIN (za każdy numer PIN) 9. Zmiana PIN w bankomatach (za każdą zmianę): a) banków SGB b) innych, niż wskazane w pozycji a) 10. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta (opłata miesięczna) 17

18 11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta (za każde zestawienie) 12. Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z placówki Banku (po upływie terminu) 13. Transakcje bezgotówkowe 14. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki (miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji wykonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym) a) w kraju b) za granicą 15. Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia (naliczana w dniu rozliczenia, pobierana po wpływie środków na rachunek) 100,00 zł 16. Opłata za wysłanie monitu listownego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę (za każdy monit/wezwanie) 1% 1% 1% 1% 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska SA) 17. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju (za każdą kartę) równowartość 150 USD* plus koszty operacyjne MasterCard 18. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju (za każda kartę) równowartość 95 USD* plus koszty operacyjne MasterCard 19. Ekspresowe przesłanie karty (dostarczone w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 40,00 zł 40,00 zł 20. Ekspresowe przesłanie numeru PIN (dostarczone w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 40,00 zł 40,00 zł * Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności. 18

19 DZIAŁ IV. KREDYTY Rozdział 1. Czynności związane z udzieleniem i spłatą kredytów oraz czynności związane ze zmianą warunków umowy lub za inne czynności związane z obsługą 1. Prowizja wstępna (aplikacja) Za rozpatrzenie wniosku kredytowego w dniu złożenia wniosku. W razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, prowizja ta nie podlega zwrotowi, natomiast w przypadku udzielenia kredytu, zaliczona jest na poczet prowizji przygotowawczej, za 0% - 2% (kwoty wnioskowanego kredytu) wyjątkiem prowizji wstępnej od kredytów na inwestycje z dofinansowaniem z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, która w przypadku udzielenia kredytu nie jest zaliczana w poczet prowizji przygotowawczej 2. Prowizja przygotowawcza Od kwoty udzielonego kredytu, za odnowienie kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt jednorazowo, przed uruchomieniem kredytu. 0% - 5% 3. Prowizja z tytułu gotowości udzielenia kredytu Liczona za każdy dzień od kwoty kredytu postawionego do dyspozycji Kredytobiorcy i przez niego nie wykorzystanego w terminach i kwotach określonych w zawartej umowie. 0% - 5% w stosunku rocznym 4. Prowizja za administrowanie kredytem Liczona od pozostałej do spłaty kwoty kredytu, płatna po 12 miesiącach od uruchomienia pierwszej transzy kredytu (niezależnie od karencji w spłacie kapitału), płatna do końca stycznia danego roku w całym okresie kredytowania lub płatna po 12 miesiącach od udzielenia kredytu, corocznie w całym 0% - 5% okresie kredytowania 5. Prowizja za wcześniejszą spłatę od kwoty nadpłaconej raty kredytu w całym okresie kredytowania 0% - 5% 6. Za prolongatę spłaty kredytu, od kwoty prolongowanej 0% - 5% 7. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej 0% - 5% 8. Za zmianę warunków umowy kredytowej (z wyłączeniem pkt. 6) 0% - 5% 9. Za wydanie klientom na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów: a) dla osób fizycznych b) dla rolników c) dla podmiotów gospodarczych 10. Za wydanie klientom na ich wniosek zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik: a) dla osób fizycznych b) dla rolników c) dla podmiotów gospodarczych 11. Za wydanie opinii bankowej o kliencie na jego wniosek (w zależności od stopnia złożoności oceny): a) dla osób fizycznych b) dla rolników c) dla podmiotów gospodarczych UWAGA!!! Decyzję podejmuje Naczelnik Wydziału Kredytów lub Kierownik Oddziału 19 60,00 zł 100,00 zł + 23% VAT (61,50 zł) 60,00 zł + 23% VAT (73,80 zł) 100,00 zł + 23% VAT (12) od do 1 (+ 23% VAT) od 60,00 zł do 200,00 zł (+ 23% VAT) od 100,00 zł do 500,00 zł (+ 23% VAT) 12. Za wydanie promesy kredytowej od 100,00 zł do 500,00 zł UWAGA!!! Decyzję podejmuje Naczelnik Wydziału Kredytów lub Kierownik Oddziału 13. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej 40,00 zł 14. Sporządzenie i wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia: a) dla osób fizycznych b) dla rolników c) dla podmiotów gospodarczych 15. Za każde upomnienie lub wezwanie: do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu, do dostarczenia aktualnej polisy/polis w przypadkach określonych w umowie kredytu (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska SA) a) dla osób fizycznych (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) b) dla rolników (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) c) dla podmiotów gospodarczych (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) 6,60 zł 6,60 zł 6,60 zł

20 16. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki: a) dla osób fizycznych b) dla rolników c) dla podmiotów gospodarczych UWAGA!!! Decyzję podejmuje Naczelnik Wydziału Kredytów lub Kierownik Oddziału 17. Inne czynności wykonywane na życzenie klienta lub za klienta: a) związane z udzieleniem kredytu b) pozostałe czynności nie związane z udzieleniem kredytu od 40,00 zł do 100,00 zł od 40,00 zł do 100,00 zł od 40,00 zł do 100,00 zł od od + 23% VAT (od 61,50 zł) Rozdział 2. Gwarancje, poręczenia, regwarancje 1. Prowizja przygotowawcza (od kwoty udzielonej gwarancji, regwarancji) 1% - 5% 2. Prowizja za administrowanie Od pozostałej kwoty obowiązującej gwarancji, płatna po 12 miesiącach od uruchomienia gwarancji, płatna do końca stycznia danego roku w całym okresie trwania gwarancji. 1% - 3% 3. Z tytułu zmiany warunków gwarancji, poręczenia, regwarancji 0% - 5% Rozdział 3. Inne czynności i usługi bankowe 1. Potwierdzanie przez nasz Bank (jako płatnika) przyjęcia do wiadomości cesji wierzytelności na rzecz innego Banku Wysokość stawek prowizji i opłat za poszczególne czynności i usługi bankowe uregulowana jest odrębnymi uchwałami Zarządu. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej Taryfie i uchwałach Zarządu decyzję o wysokości stawki podejmuje Zarząd lub osoba przez niego upoważniona. 20

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 51/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Koninie z dnia 30 kwietnia 2013r. Tekst jednolity TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, grudzień 2014r.

Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, grudzień 2014r. Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r KLIENT INDYWIDUALNY Rzepin, grudzień 2014r Rozdział I Postanowienia ogólne Ta r y f a o p ł a t i p r o w i z j i z a c z y n n o ś c

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach.

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach. Załącznik do Uchwały Nr 14/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach z dnia 27 marca 2014 r. Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu Załącznik nr 1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.04. 2010 roku do Uchwały Nr 6/2 /2010r. z dnia 30.03. 2010r. ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Rozdział I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122/2012 Zarządu PBS w Kwidzynie z dnia 24.10.2012r Tekst jednolity po zmianach 24.10.2013r Tabela opłat i prowizji bankowych Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/26 /2011 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego z dnia 02.11.2011 r. Rejonowego Banku Spółdzielczego Bychawa, 2011 Strona 1 z 17 Spis Treści: Spis Treści...2 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo