TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2015 roku

2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH... 5 Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych... 5 Rozdział 2. Obsługa rachunków oszczędnościowych... 6 Rozdział 3. Obsługa rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie (książeczki a vista)... 7 Rozdział 4. Obsługa rachunków terminowych lokat oszczędnościowych... 8 Rozdział 5. Usługi bankowości elektronicznej... 9 Rozdział 6. Karty płatnicze... 9 DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych Rozdział 2. Obsługa rachunków lokat terminowych Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej Rozdział 4. Karty płatnicze DZIAŁ IV. KREDYTY Rozdział 1. Czynności związane z udzieleniem i spłatą kredytów oraz czynności związane ze zmianą warunków umowy lub za inne czynności związane z obsługą Rozdział 2. Gwarancje, poręczenia, regwarancje Rozdział 3. Inne czynności i usługi bankowe DZIAŁ V. POZOSTAŁE OPŁATY

3 DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie, zwany dalej Bankiem, pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą Taryfą prowizji i opłat. 2. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 3. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 4. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 5. Prowizje i opłaty za czynności bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 6. Opłaty i prowizje pobierane są : 1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 2) cyklicznie, 3) w innych terminach wskazanych w umowach zawartych pomiędzy Klientami a Bankiem. 7. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 6 pkt. 2, pobierane są w następujących terminach: 1) ostatniego dnia miesiąca w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, 2) 27 dnia każdego miesiąca w przypadku opłat za użytkowanie karty, z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty. 8. Pakiety dla klientów indywidualnych przeznaczone są dla następujących grup klientów: 1) SGB Start dla klientów indywidualnych od 13 roku życia do 30 roku życia, 2) SGB Standard dla klientów indywidualnych powyżej 30 roku życia, 3) SGB Internet dla klientów indywidualnych powyżej 18 roku życia. 9. Pakiety dla klientów instytucjonalnych: 1) SGB Business dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla klientów instytucjonalnych, 2) SGB Business Internet dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, z wyłączeniem rolników; korzystających z debetowej karty płatniczej, 3) SGB Plus dla fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji pożytku publicznego, 4) SGB Rolnik dla rolników indywidualnych. 3

4 10. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 11. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 12. Bank dopuszcza możliwość stosowania innych prowizji i opłat nie przewidzianych w Taryfie, a wynikających z indywidualnych umów z Klientem. 13. Osoby powyżej 75 roku życia posiadające ROR w Banku Spółdzielczym Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie, pracownicy, emeryci i renciści Banku zwolnieni są z prowizji i opłat zgodnie z odrębnym Zarządzeniem wydanym przez Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie. Zwolnieniu nie podlegają prowizje od przelewów realizowanych w systemie Internet-Banking. 14. Osoby, które przystąpiły do Promocji Wyjątkowa oferta dla Emerytów i Rencistów, w okresie od r. do r., zwolnione są z opłaty za prowadzenie rachunku przez cały okres trwania umowy o prowadzenie rachunku bankowego (ROR). 15. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo w umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku. 4

5 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych 5 Stawka obowiązująca Lp. Wyszczególnienie czynności SGB START SGB STANDARD SGB INTERNET 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 3. Likwidacja rachunku 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek 5. Wypłaty gotówkowe z rachunku 0,5% min. 6. Operacje bezgotówkowe (za każdy przelew): a) złożone w formie papierowej: - na rachunki TP S.A. - na rachunki Multimedia - realizowane w systemie SORBNET (kwota przelewu do ,00 zł) - realizowane w systemie SORBNET (kwota przelewu powyżej ,00 zł) b) złożone za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu WWW: 7. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez Klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą) za każdy przelew: a) złożone w placówce Banku: - przyjęcie zlecenia stałego - modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego - odwołanie zlecenia stałego b) złożone za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu WWW: - przyjęcie zlecenia stałego - modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego - odwołanie zlecenia stałego 8. Polecenie zapłaty (za każdą dyspozycję): a) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja zgody na korzystanie z polecenia zapłaty d) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 3,50 zł 1,70 zł 1 3,50 zł 3,50 zł 1,70 zł 1 0,50 zł 3,50 zł 0,50 zł 0,5% min. 0,5% min. 0,5% min. 0,5% min. 0,5% min. 0,5% min. 0,5% min. 0,5% min. 9. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem (za każdą dyspozycję) 10. Przyjęcie/zmiana/odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci (za każdą dyspozycję) Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu od każdego spadkobiercy Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: a) w formie papierowej: - sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek

6 - sporządzenie i wysłanie na adres korespondencyjny Klienta wyciągu bankowego b) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny Klienta 13. Sporządzenie (za każdy dokument): a) odpisu wyciągu bankowego b) odpisu każdego załącznika do wyciągu c) zestawienia obrotów na jednym rachunku z bieżącego roku kalendarzowego na wniosek klienta: - za cały rok d) zestawienia obrotów na jednym rachunku z lat ubiegłych na wniosek klienta: - za cały rok 50,00 z 14. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku ( za każde zaświadczenie) 15. Wydanie zaświadczenia o wysokości salda na rachunku (za każde zaświadczenie) Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku (po upływie terminu spłaty) za każdy monit 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska SA) 17. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub prowizji (za każde wezwanie) 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska SA) 18. Przyjęcie dyspozycji polecenia wypłaty w obrocie dewizowym (za każdą dyspozycję) 19. Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy (za każdą dyspozycję) 20. Za realizację przelewu z tytułu zajęcia rachunku bankowego (za każdy przelew) Rozdział 2. Obsługa rachunków oszczędnościowych 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Likwidacja rachunku 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy 5. Wycofanie środków z rachunku oszczędnościowego pierwsza wypłata lub przelew w miesiącu kalendarzowym, kolejne za każdą dyspozycję 6. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem (za każdą dyspozycję) 7. Przyjęcie/zmiana/odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci (za każdą dyspozycję) 1 8. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu od każdego spadkobiercy 1 9. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: a) w formie papierowej: - sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek - sporządzenie i wysłanie na adres korespondencyjny Klienta wyciągu bankowego b) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny Klienta 10. Sporządzenie (za każdy dokument): a) odpisu wyciągu bankowego b) odpisu każdego załącznika do wyciągu c) zestawienia obrotów na jednym rachunku z bieżącego roku kalendarzowego na wniosek klienta: 6

7 - za cały rok d) zestawienia obrotów na jednym rachunku z lat ubiegłych: - za cały rok 11. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku ( za każde zaświadczenie) 12. Wydanie zaświadczenia o wysokości salda na rachunku (za każde zaświadczenie) Za realizację przelewu z tytułu zajęcia rachunku bankowego (za każdy przelew) 1 Rozdział 3. Obsługa rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie (książeczki a vista) 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie): a) osoby fizyczne, Rady rodziców, SKO b) pozostałe organizacje osób prywatnych, PKZP 3. Likwidacja rachunku 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek 5. Wypłaty gotówkowe z rachunku 6. Operacje bezgotówkowe (za każdy przelew): a) osoby fizyczne: - na rachunki TP S.A. - na rachunki Multimedia - realizowane w systemie SORBNET (kwota przelewu do ,00 zł) - realizowane w systemie SORBNET (kwota przelewu powyżej ,00 zł) b) pozostałe organizacje osób prywatnych, PKZP, Rady rodziców, SKO: - na rachunki TP S.A. - na rachunki Multimedia - realizowane w systemie SORBNET (kwota przelewu do ,00 zł) - realizowane w systemie SORBNET (kwota przelewu powyżej ,00 zł) 3,50 zł 1,70 zł 1 7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem (za każdą dyspozycję) 8. Przyjęcie/zmiana/odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci (za każdą dyspozycję) 1 9. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu od każdego spadkobiercy Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: a) w formie papierowej: - sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek - sporządzenie i wysłanie na adres korespondencyjny Klienta wyciągu bankowego b) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny Klienta 11. Sporządzenie (za każdy dokument): a) odpisu wyciągu bankowego b) odpisu każdego załącznika do wyciągu c) zestawienia obrotów na jednym rachunku z bieżącego roku kalendarzowego na wniosek klienta: 7 3,50 zł 1,70 zł 1

8 - za cały rok d) zestawienia odpisu obrotów na jednym rachunku z lat ubiegłych: - za cały rok 12. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku ( za każde zaświadczenie) 13. Wydanie zaświadczenia o wysokości salda na rachunku (za każde zaświadczenie) Umorzenie książeczki utraconej (za każde umorzenie) 15. Za realizację przelewu z tytułu zajęcia rachunku bankowego (za każdy przelew) 1 Rozdział 4. Obsługa rachunków terminowych lokat oszczędnościowych 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Likwidacja rachunku: a) lokaty oszczędnościowej 0,20% kwoty kapitału, nie więcej niż 100,00 zł b) niedotrzymanie terminu umownego na terminowej lokacie oszczędnościowej Na Piątkę 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek 5. Wypłaty gotówkowe z rachunku 6. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem (za każdą dyspozycję) 7. Przyjęcie/zmiana/odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci (za każdą dyspozycję) 1 8. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu od każdego spadkobiercy 1 9. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: a) w formie papierowej: - sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek - sporządzenie i wysłanie na adres korespondencyjny Klienta wyciągu bankowego b) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny Klienta 10. Sporządzenie (za każdy dokument): a) odpisu wyciągu bankowego b) odpisu każdego załącznika do wyciągu c) zestawienia obrotów na jednym rachunku z bieżącego roku kalendarzowego na wniosek klienta: - za cały rok d) zestawienia obrotów na jednym rachunku z lat ubiegłych: - za cały rok 11. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku ( za każde zaświadczenie) 12. Wydanie zaświadczenia o wysokości salda na rachunku (za każde zaświadczenie) Przepisanie lokaty w związku z przelewem praw na rzecz innej osoby w drodze cesji (za każdą dyspozycję) Umorzenie książeczki utraconej (za każde umorzenie) 15. Przyjęcie książeczki oszczędnościowej do depozytu 10, % VAT (12,30 zł) 16. Za realizację przelewu z tytułu zajęcia rachunku bankowego (za każdy przelew) 1 8

9 Rozdział 5. Usługi bankowości elektronicznej Lp. SMS BANKING (wyszczególnienie czynności) Stawka obowiązująca 1. Opłata miesięczna (dotyczy jednego numeru telefonu): a) pakiet podstawowy (powiadomienie raz dziennie, po zakończeniu dnia operacyjnego w Banku) b) pakiet rozszerzony (powiadomienie po każdej zmianie salda) Lp. INTERNET BANKING (wyszczególnienie czynności) Stawka obowiązująca 1. Uaktywnienie usługi IB (dotyczy pakietu SGB START i SGB STANDARD) opłata jednorazowa 2. Korzystanie z usługi IB (dotyczy pakietu SGB STANDARD) opłata miesięczna dotyczy klienta 3. Wydanie nowych środków identyfikacji elektronicznej w miejsce utraconych: a) hasła (opłata za każde hasło) b) listy haseł jednorazowych (opłata za każdą listę) Rozdział 6. Karty płatnicze Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe) Lp. 1. Wydanie karty dla (za każdą kartę): a) posiadacza rachunku b) współposiadacza rachunku c) osoby wskazanej Wyszczególnienie czynności Visa Electron młodzieżowa 1 Maestro/ Visa Electron Stawka obowiązująca MasterCard Debit PayPass/MasterCard PayPass KKS Lech 2 3 Visa ElectronpayWave/ Visa Electron paywave młodzieżowa 2. Wydanie duplikatu karty (za każdą kartę) 3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej (za każdą kartę) 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta (za każdą zmianę) 7. Opłata za wypłatę gotówki (za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji lub naliczana 1 Wydanie karty dla posiadacza rachunku do 18-go roku życia 0,00 zł. 2 Wydanie karty MasterCard PayPass KKS Lech (za każdą kartę) 0,00 zł; Promocja do r. 3 Użytkowanie karty MasterCard PayPass KKS Lech (opłata miesięczna) 0,00 zł (dla klientów korzystających z pakietu SGB START). 9

10 od wypłacanej kwoty dot. stawki procentowej): a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w kasach banków SGB c) w bankomatach innych, niż wskazane w pozycji a) d) w kasach innych banków, niż wskazane w pozycji b) e) w bankomatach za granicą 1,50 zł 1,30 zł 3% min 1,50 zł 1,30 zł 3% min 1,50 zł 1,30 zł 3% min 1,50 zł 2% min. 2% min. 3% min. 8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back (za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji) 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN (za każdy numer PIN) 10. Zmiana PIN w bankomatach (za każdą zmianę): a) banków SGB b) innych, niż wskazane w pozycji a) 11. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach (za każde sprawdzenie): a) banków SGB b) innych, niż wskazane w pozycji a) 12. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta (opłata miesięczna) 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta (za każde zestawienie) 14. Ekspresowe przesłanie karty (dostarczone w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 15. Ekspresowe przesłanie numeru PIN (dostarczone w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 16. Transakcje bezgotówkowe 17. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej (naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji) 1% Karty przedpłacone (MasterCard) 3,50 zł 1% (dot. Visa Electron) 1% 1. Wydanie karty i numeru PIN (za każdą kartę) 28,50 zł 2. Zasilenie rachunku karty 3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) 6. Zmiana PIN w bankomatach (za każdą zmianę): a) banków SGB b) innych, niż wskazane w pozycji a) 7. Opłata za wypłatę gotówki (za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji lub naliczana od wypłacanej kwoty dot. Stawki procentowej): a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w kasach banków SGB c) w bankomatach innych, niż wskazane w pozycji a) d) w kasach innych banków, niż wskazane w pozycji b) e) w bankomatach za granicą 1,50 zł 1,30 zł 3% min 8. Wyciąg z rachunku karty 9. Transakcje bezgotówkowe 10

11 Karty charge Lp. 1. Wydanie karty dla (za każdą kartę): a) posiadacza rachunku b) współposiadacza rachunku c) osoby wskazanej Wyszczególnienie czynności MasterCard Standard/ Visa Classic Stawka obowiązująca MasterCard Gold 2. Wydanie duplikatu karty (za każdą kartę) 3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej (za każdą kartę) 40,00 zł 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) 2,00 zł 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta (za każdą zmianę) 7. Opłata za wypłatę gotówki (za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji, naliczana od wypłacanej kwoty): a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w kasach banków SGB c) w bankomatach innych, niż wskazane w pozycji a) d) w kasach innych banków, niż wskazane w pozycji b) e) w bankomatach za granicą 2% 2% min. 3% min. 3,50 zł 3% min 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 2% 2% min. 3% min. 3,50 zł 3% min 8. Wydanie nowego numeru PIN (za każdy numer PIN) 9. Zmiana PIN w bankomatach (za każdą zmianę): a) banków SGB b) innych, niż wskazane w pozycji a) 10. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta (opłata miesięczna) 11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta (za każde zestawienie) 12 Transakcje bezgotówkowe 13. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki (miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji wykonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym) a) w kraju b) za granicą 14. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż EUR (naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji) 1% (dot. kart Visa Classic) 15. Opłata za wysłanie monitu listownego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska SA) 16. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju (za każdą kartę) równowartość 150 USD* plus koszty operacyjne MasterCard 17. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju (za każda kartę) równowartość 95 USD* plus koszty operacyjne MasterCard 17. Ekspresowe przesłanie karty (dostarczone w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 40,00 zł 40,00 zł 19. Ekspresowe przesłanie numeru PIN (dostarczone w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 40,00 zł 40,00 zł * Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności. 1% 1% 1% 1% 11

12 Karty kredytowe (MasterCard/Visa) 1. Wydanie karty (za każdą kartę): a) głównej b) dołączonej 2. Wydanie duplikatu karty (za każdą kartę) 2 3. Użytkowanie karty (opłata nie pobierana w pierwszym roku użytkowania karty) opłata roczna, pobierana z góry za każdy rok ważności karty (pierwszej i wznowionej) 5 4. Wznowienie karty (za każdą kartę) 5. Zastrzeżenie karty 6. Opłata za wypłatę gotówki (za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji, naliczana od wypłacanej kwoty): a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w kasach banków SGB c) w bankomatach innych, niż wskazane w pozycji a) d) w kasach innych banków, niż wskazane w pozycji b) e) w bankomatach za granicą 3% min. 3% min. 3% min. 3% min. 3% min. 7. Zmiana PIN w bankomatach 8. Wydanie nowego numeru PIN (za każdy numer PIN) 9. Zmiana limitu kredytowego 10. Minimalna kwota do zapłaty (naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową) 5% min. 11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta (za każde zestawienie) 12. Opłata za wysłanie monitu lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę (za każdy monit/wezwanie) 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska SA) 13. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej (naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji) 1% (dot. kart Visa) 14. Ekspresowe przesłanie karty (dostarczone w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 40,00 zł 15. Ekspresowe przesłanie numeru PIN (dostarczone w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 40,00 zł 12

13 DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych 13 Stawka obowiązująca Lp. Wyszczególnienie czynności SGB BUSINESS SGB BUSINESS SGB PLUS SGB ROLNIK INTERNET 1. Otwarcie rachunku (za każdy rachunek) 2. Prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczego (miesięcznie, za każdy rachunek): a) dla przedsiębiorstw państwowych i przedsiębiorstw prywatnych, spółdzielni i spółek b) dla pozostałych klientów instytucjonalnych 1 3. Likwidacja rachunku 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek 0,25% min. 0,50 zł 0,25% min. 0,50 zł 0,20% min. 0,50 zł 5. Wypłaty gotówkowe z rachunku 0,25% min. 0,50 zł 0,50% min Operacje bezgotówkowe (za każdy przelew): a) złożone w formie papierowej: - przelew na własny ROR lub własny rachunek rolniczy prowadzony w BS Pojezierza - realizowane w systemie SORBNET (kwota przelewu do ,00 zł) - realizowane w systemie SORBNET (kwota przelewu powyżej ,00 zł) b) złożone za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu WWW (jednoosobowa akceptacja dyspozycji): c) złożone za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu WWW (jednoosobowa lub wieloosobowa akceptacja dyspozycji IBF dla firm): UWAGA! Za realizację przelewu memoriałowego z załącznikiem (np. lista płac) od każdej pozycji na załączniku 7. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez Klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą) za każdy przelew: a) złożone w placówce Banku: - przyjęcie zlecenia stałego - modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego - odwołanie zlecenia stałego b) złożone za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu WWW (jednoosobowa akceptacja dyspozycji): - przyjęcie zlecenia stałego - modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego 2,00 zł 0,20% od kwoty przelewu 1 0,50 zł 2,00 zł 2,00 zł 0,50 zł 0,50% min. 2 0,50% min. 2 0,50% min. 2 0,50% min. 2 0,50% min. 2 pierwszych 20 przelewów w miesiącu (w tym przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez Klienta), kolejne za każdą dyspozycję ,50% min. 2 0,50% min. 2 2,00 zł ,50 zł 2,00 zł 2,00 zł 0,50 zł 2,00 zł ,50 zł 2,00 zł 2,00 zł 0,50 zł

14 - odwołanie zlecenia stałego c) złożone za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu WWW (jednoosobowa lub wieloosobowa akceptacja dyspozycji IBF dla firm): - przyjęcie zlecenia stałego - modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego - odwołanie zlecenia stałego 8. Polecenie zapłaty (za każdą dyspozycję): a) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja zgody na korzystanie z polecenia zapłaty d) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 9. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem (za każdą dyspozycję) 10. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego (za każdą dyspozycję) 11. Wydanie książeczki czekowej (za każdą dyspozycję) 12. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: a) w formie papierowej: - sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek - sporządzenie i wysłanie na adres korespondencyjny Klienta wyciągu bankowego b) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny Klienta 14. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta (za każde zestawienie): a) z bieżącego roku kalendarzowego - za cały rok b) z lat poprzednich - za cały rok 15. Sporządzenie kopii (za każdy dokument): a) wyciągu bankowego (bez załączników) b) odpisu każdego załącznika do wyciągu 16. Sporządzenie kopii umowy rachunku na wniosek klienta (za każdą umowę) 17. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku ( za każde zaświadczenie) 18. Wydanie zaświadczenia o wysokości salda na rachunku (za każde zaświadczenie) Za realizację przelewu z tytułu zajęcia rachunku bankowego (za każdy przelew) Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda (za każdy monit) 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska SA) 21. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub prowizji (za każde wezwanie) 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska SA) 22. Przyjęcie dyspozycji polecenia wypłaty w obrocie dewizowym (za każdą dyspozycję) 23. Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy (za każdą dyspozycję) 24. Płatności masowe (opłata miesięczna) 25. Udostępnienie skrytki korespondencyjnej 14

15 Rozdział 2. Obsługa rachunków lokat terminowych 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Likwidacja rachunku: a) lokaty terminowej 0,20% kwoty kapitału, nie więcej niż 100,00 zł b) niedotrzymanie terminu umownego na lokacie terminowej Na Piątkę 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek 5. Wypłaty gotówkowe z rachunku 6. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem (za każdą dyspozycję) 7. Sporządzenie bieżącego wyciągu bankowego 8. Sporządzenie kopii wyciągu bankowego (za każdy dokument) 9. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta (za każde zestawienie): a) a) z bieżącego roku kalendarzowego - za cały rok b) z lat poprzednich - za cały rok 10. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku ( za każde zaświadczenie) 11. Wydanie zaświadczenia o wysokości salda na rachunku (za każde zaświadczenie) Za realizację przelewu z tytułu zajęcia rachunku bankowego (za każdy przelew) Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej na rzecz innego banku lub instytucji ( za każdą dyspozycję) Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej Lp. SMS BANKING (wyszczególnienie czynności) Stawka obowiązująca 1. Opłata miesięczna (dotyczy jednego numeru telefonu): a) pakiet podstawowy (powiadomienie raz dziennie, po zakończeniu dnia operacyjnego w Banku) b) pakiet rozszerzony (powiadomienie po każdej zmianie salda) Lp. INTERNET BANKING (wyszczególnienie czynności) Stawka obowiązująca 1. Internet banking (jednoosobowa akceptacja dyspozycji): a) uaktywnienie usługi (dotyczy pakietu SGB BUSINESS, SGB PLUS, SGB ROLNIK) - opłata jednorazowa b) za korzystanie z usługi IB (dotyczy pakietu SGB BUSINESS, SGB PLUS, SGB ROLNIK) - opłata miesięczna (dotyczy klienta) c) wydanie nowych środków identyfikacji elektronicznej w miejsce utraconych - hasła (opłata za każde hasło) - listy haseł jednorazowych (opłata za każdą listę) 2. Internet Banking dla Firm (jednoosobowa lub wieloosobowa akceptacja dyspozycji): a) za korzystanie z systemu IBF (opłata miesięczna dotyczy klienta) 15

16 b) za udostępnione środki dostępu do systemu IBF (za 1 etoken) - jednorazowo - miesięcznie c) wydanie dodatkowego etokena (za 1 etoken) - jednorazowo - miesięcznie d) wydanie etokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez Klienta (za 1 etoken) e) zastrzeżenie (unieważnienie) etokena (za każdą dyspozycję) f) nie zwrócenie etokena w przypadku rezygnacji z usługi lub rozwiązania umowy (za 1 etoken) g) wprowadzenie użytkownika bez prawa do podpisu (za każdą dypozycję)) h) realizacja dyspozycji zablokowania dostępu do systemu IBF (na wniosek klienta za każdą dyspozycję) i) odblokowanie indywidualnego hasła (na wniosek klienta za każdą dyspozycję) 180,00 zł 180,00 zł 180,00 zł 180,00 zł Rozdział 4. Karty płatnicze Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Lp. 1. Wydanie karty dla (za każdą kartę): a) posiadacza rachunku b) współposiadacza rachunku c) osoby wskazanej Wyszczególnienie czynności 16 Visa Business Electron Stawka obowiązująca Visa Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 2. Wydanie duplikatu karty (za każdą kartę) 3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej (za każdą kartę) 1 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta (za każdą zmianę) 7. Opłata za wypłatę gotówki (za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji lub naliczana od wypłacanej kwoty dot. stawki procentowej): a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w kasach banków SGB c) w bankomatach innych, niż wskazane w pozycji a) d) w kasach innych banków, niż wskazane w pozycji b) e) w bankomatach za granicą 3% min. 3,50 zł 1,50 zł 2% min. 3% min. 3% min. 3% min. 3,50 zł 8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back (za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji) 0,60 zł 0,00 zł 1,30 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN (za każdy numer PIN) 10. Zmiana PIN w bankomatach (za każdą zmianę): a) banków SGB b) innych, niż wskazane w pozycji a) 11. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach (za każde sprawdzenie): a) banków SGB b) innych, niż wskazane w pozycji a) 12. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta (opłata miesięczna) 13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta (za każde zestawienie) 14. Ekspresowe przesłanie karty (dostarczone w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 3,50 zł

17 15. Ekspresowe przesłanie numeru PIN (dostarczone w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 16. Transakcje bezgotówkowe 17. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro (naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji) 1% 1% Karty przedpłacone (MasterCard) 1. Wydanie karty i numeru PIN (za każdą kartę) 28,50 zł 2. Zasilenie rachunku karty 3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) 6. Zmiana PIN w bankomatach (za każdą zmianę): a) banków SGB b) innych, niż wskazane w pozycji a) 7. Opłata za wypłatę gotówki (za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji lub naliczana od wypłacanej kwoty dot. stawki procentowej): a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w kasach banków SGB c) w bankomatach innych, niż wskazane w pozycji a) d) w kasach innych banków, niż wskazane w pozycji b) e) w bankomatach za granicą 1,50 zł 1,30 zł 8. Wyciąg z rachunku karty 9. Transakcje bezgotówkowe Karty charge Stawka obowiązująca Lp. Wyszczególnienie czynności MasterCard Business Mastercard Business Gold 1. Wydanie karty (za każdą kartę) 40,00 zł 2. Wydanie duplikatu karty (za każdą kartę) 3. Wznowienie karty (za każdą kartę) 40,00 zł 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) 2,00 zł 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta (za każdą zmianę) 7. Opłata za wypłatę gotówki (naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji): a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2% 2% b) w kasach banków SGB 2% min. 2% min. c) w bankomatach innych, niż wskazane w pozycji a) 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł d) w kasach innych banków, niż wskazane w pozycji b) e) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 ł 8. Wydanie nowego numeru PIN (za każdy numer PIN) 9. Zmiana PIN w bankomatach (za każdą zmianę): a) banków SGB b) innych, niż wskazane w pozycji a) 10. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta (opłata miesięczna) 17

18 11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta (za każde zestawienie) 12. Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z placówki Banku (po upływie terminu) 13. Transakcje bezgotówkowe 14. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki (miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji wykonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym) a) w kraju b) za granicą 15. Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia (naliczana w dniu rozliczenia, pobierana po wpływie środków na rachunek) 100,00 zł 16. Opłata za wysłanie monitu listownego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę (za każdy monit/wezwanie) 1% 1% 1% 1% 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska SA) 17. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju (za każdą kartę) równowartość 150 USD* plus koszty operacyjne MasterCard 18. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju (za każda kartę) równowartość 95 USD* plus koszty operacyjne MasterCard 19. Ekspresowe przesłanie karty (dostarczone w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 40,00 zł 40,00 zł 20. Ekspresowe przesłanie numeru PIN (dostarczone w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 40,00 zł 40,00 zł * Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności. 18

19 DZIAŁ IV. KREDYTY Rozdział 1. Czynności związane z udzieleniem i spłatą kredytów oraz czynności związane ze zmianą warunków umowy lub za inne czynności związane z obsługą 1. Prowizja wstępna (aplikacja) Za rozpatrzenie wniosku kredytowego w dniu złożenia wniosku. W razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, prowizja ta nie podlega zwrotowi, natomiast w przypadku udzielenia kredytu, zaliczona jest na poczet prowizji przygotowawczej, za 0% - 2% (kwoty wnioskowanego kredytu) wyjątkiem prowizji wstępnej od kredytów na inwestycje z dofinansowaniem z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, która w przypadku udzielenia kredytu nie jest zaliczana w poczet prowizji przygotowawczej 2. Prowizja przygotowawcza Od kwoty udzielonego kredytu, za odnowienie kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt jednorazowo, przed uruchomieniem kredytu. 0% - 5% 3. Prowizja z tytułu gotowości udzielenia kredytu Liczona za każdy dzień od kwoty kredytu postawionego do dyspozycji Kredytobiorcy i przez niego nie wykorzystanego w terminach i kwotach określonych w zawartej umowie. 0% - 5% w stosunku rocznym 4. Prowizja za administrowanie kredytem Liczona od pozostałej do spłaty kwoty kredytu, płatna po 12 miesiącach od uruchomienia pierwszej transzy kredytu (niezależnie od karencji w spłacie kapitału), płatna do końca stycznia danego roku w całym okresie kredytowania lub płatna po 12 miesiącach od udzielenia kredytu, corocznie w całym 0% - 5% okresie kredytowania 5. Prowizja za wcześniejszą spłatę od kwoty nadpłaconej raty kredytu w całym okresie kredytowania 0% - 5% 6. Za prolongatę spłaty kredytu, od kwoty prolongowanej 0% - 5% 7. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej 0% - 5% 8. Za zmianę warunków umowy kredytowej (z wyłączeniem pkt. 6) 0% - 5% 9. Za wydanie klientom na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów: a) dla osób fizycznych b) dla rolników c) dla podmiotów gospodarczych 10. Za wydanie klientom na ich wniosek zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik: a) dla osób fizycznych b) dla rolników c) dla podmiotów gospodarczych 11. Za wydanie opinii bankowej o kliencie na jego wniosek (w zależności od stopnia złożoności oceny): a) dla osób fizycznych b) dla rolników c) dla podmiotów gospodarczych UWAGA!!! Decyzję podejmuje Naczelnik Wydziału Kredytów lub Kierownik Oddziału 19 60,00 zł 100,00 zł + 23% VAT (61,50 zł) 60,00 zł + 23% VAT (73,80 zł) 100,00 zł + 23% VAT (12) od do 1 (+ 23% VAT) od 60,00 zł do 200,00 zł (+ 23% VAT) od 100,00 zł do 500,00 zł (+ 23% VAT) 12. Za wydanie promesy kredytowej od 100,00 zł do 500,00 zł UWAGA!!! Decyzję podejmuje Naczelnik Wydziału Kredytów lub Kierownik Oddziału 13. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej 40,00 zł 14. Sporządzenie i wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia: a) dla osób fizycznych b) dla rolników c) dla podmiotów gospodarczych 15. Za każde upomnienie lub wezwanie: do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu, do dostarczenia aktualnej polisy/polis w przypadkach określonych w umowie kredytu (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska SA) a) dla osób fizycznych (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) b) dla rolników (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) c) dla podmiotów gospodarczych (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) 6,60 zł 6,60 zł 6,60 zł

20 16. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki: a) dla osób fizycznych b) dla rolników c) dla podmiotów gospodarczych UWAGA!!! Decyzję podejmuje Naczelnik Wydziału Kredytów lub Kierownik Oddziału 17. Inne czynności wykonywane na życzenie klienta lub za klienta: a) związane z udzieleniem kredytu b) pozostałe czynności nie związane z udzieleniem kredytu od 40,00 zł do 100,00 zł od 40,00 zł do 100,00 zł od 40,00 zł do 100,00 zł od od + 23% VAT (od 61,50 zł) Rozdział 2. Gwarancje, poręczenia, regwarancje 1. Prowizja przygotowawcza (od kwoty udzielonej gwarancji, regwarancji) 1% - 5% 2. Prowizja za administrowanie Od pozostałej kwoty obowiązującej gwarancji, płatna po 12 miesiącach od uruchomienia gwarancji, płatna do końca stycznia danego roku w całym okresie trwania gwarancji. 1% - 3% 3. Z tytułu zmiany warunków gwarancji, poręczenia, regwarancji 0% - 5% Rozdział 3. Inne czynności i usługi bankowe 1. Potwierdzanie przez nasz Bank (jako płatnika) przyjęcia do wiadomości cesji wierzytelności na rzecz innego Banku Wysokość stawek prowizji i opłat za poszczególne czynności i usługi bankowe uregulowana jest odrębnymi uchwałami Zarządu. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej Taryfie i uchwałach Zarządu decyzję o wysokości stawki podejmuje Zarząd lub osoba przez niego upoważniona. 20

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 12,00 zł 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku od każdej wypłaty 0,3% nie mniej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA VISA Business Electron VISA Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę 1) Posiadacza i współposiadacza 30,00 zł 30,000

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od 10.12.2012r. Białystok, grudzień 2012r. S p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r.

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 52 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 30.11.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 maja 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 29/2016 z dnia 18.03.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 26/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 03.06.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 7 maja 2015 r. Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie Załącznik do Uchwały Zarządu nr 18/2015 z 17.06.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 27.07.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY Załącznik do uchwały nr 47/2015 Zarządu BSZŁ w Łęczycy z dnia 14.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY ( w walucie krajowej)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ II DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 13 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 1.1. Rachunki bieżące dla przedsiębiorstw Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 120/PB/14 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu z dnia 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/PB/12 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 152/2016 z dnia 10.11.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 130/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach z dnia 29.10.2014r. Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 6. Kredyty i pożyczki 1. Prowizja przygotowawcza: 1) udzielenie kredytu gotówkowego 1,5% - 4,0% 2) udzielenie kredytu w ROR a) udzielenie 2,5% b) odnowienie naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Konta osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Koźminek, 01 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 133/2015 z dnia 04 sierpnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2b do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo