TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 19/B/016 z dnia r. zmieniony uchwałą Nr 61/B/016 z dnia r. Nr 63/B/016 z dnia r. Nr 96/B/016 z dnia r. Nr 1/B/017 z dnia r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od r. Białystok, marzec 017r.

2 S p i s t r e ś c i ROZDZIAŁ I. Zasady pobierania opłat i prowizji... 3 ROZDZIAŁ II. Rachunki klientów instytucjonalnych i rolników złotowe... 4 ROZDZIAŁ III. Rachunku klientów instytucjonalnych i rolników walutowe... 7 ROZDZIAŁ IV. Rachunki klientów indywidualnych złotowe... 8 ROZDZIAŁ V. Rachunki klientów indywidualnych walutowe ROZDZIAŁ VI. Karty płatnicze A. Klienci indywidualni (debetowe, przedpłacone, kredytowe, własne) B. Klienci instytucjonalni (debetowe, przedpłacone, charge, kredytowe, własne) ROZDZIAŁ VII. Kredyty klientów instytucjonalnych i rolników... 1 A. Kredyty złotowe... 1 B. Kredyty walutowe... 5 ROZDZIAŁ VIII. Gwarancje bankowe... 6 ROZDZIAŁ IX. Obsługa weksli i wykup wierzytelności... 7 ROZDZIAŁ X. Kredyty klientów indywidualnych... 8 ROZDZIAŁ XI. Rozliczenia walutowe ROZDZIAŁ XII. Pozostałe opłaty... 33

3 Rozdział I. Zasady pobierania opłat i prowizji 1. Niniejsza Taryfa określa wysokość i zasady pobierania opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w jednostkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego w Białymstoku.. Prowizje i opłaty ustalane są i pobierane w złotych. 3. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 4. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto, chyba że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa Zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie umówiły się inaczej. 6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 8. Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, ) cyklicznie, 3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem. 9. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt, pobierane są w następujących terminach: 1) do 10 dnia każdego miesiąca w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, ) ostatniego dnia miesiąca w przypadku opłaty za prowadzenie rachunku Unikonto Aktywne, 3) w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty w przypadku pozostałych opłat, z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez BS Białystok, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty. 10. Wpłaty i wypłaty w walutach obcych realizowane są tylko w banknotach. Kwoty należne beneficjentowi w bilonie przeliczane są na złote, wg obowiązującej Tabeli kursów walutowych zgodnie z zasadą: a) w przypadku wpłaty bilonu przelicza się po cenie sprzedaży, b) w przypadku wypłaty bilonu przelicza się po cenie kupna. 11. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub wg umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 1. Pakiety dla klientów indywidualnych przeznaczone są dla następujących grup klientów: 1) Unikonto Standard, Unikonto Aktywne, Unikonto Konkretne osoby fizyczne powyżej 18 roku życia, ) Unikonto Młodzieżowe osoby fizyczne od 13 do 5 roku życia. 13. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów: 1) Konto Rolnik prowadzących działalność rolniczą, ) Konto Mała Firma prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą i zatrudniających maksymalnie 3 pracowników, 3) Konto Standard pozostali klienci instytucjonalni. 14. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 15. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 16. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 17. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie BS Białystok. 18. Dyrektor Oddziału/Filii może ustalić opłatę/prowizję w wysokości innej niż wskazana w części tabelarycznej w ramach udzielonego pełnomocnictwa. 3

4 I L.p. 1 Rozdział II. Rachunki klientów instytucjonalnych i rolników złotowe Rodzaj czynności/usługi bankowej OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Otwarcie rachunku: a) bieżącego b) pomocniczego c) pomocniczego na wyodrębnione cele (np. ZFŚS) Prowadzenie rachunku bankowego: a) bieżącego b) pomocniczego c) pomocniczego na wyodrębnione cele (np. ZFŚS) Uwaga: Opłatę pobiera się poczynając od następnego miesiąca po założeniu rachunku. Uwaga: Bank nie pobiera opłaty za prowadzenie rachunku służącego rozliczeniu dofinansowania uzyskanego w ramach Programów operacyjnych. 3 Wpłaty gotówkowe na rachunek bieżący / pomocniczy 4 5 Wypłaty gotówkowe na rzecz: a) posiadacza rachunku b) osób trzecich Wypłata gotówki nie zgłoszonej z co najmniej dniowym wyprzedzeniem, w kwocie powyżej ,00 zł Uwaga: Opłata pobierana dodatkowo do ust 4. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku w kwocie wymagającej awizowania: - w przypadku podjęcia gotówki - w przypadku nie podjęcia gotówki Tryb pobierania opłaty miesięcznie za każdą wpłatę od kwoty operacji za każdą wypłatę od kwoty operacji za każdą wypłatę naliczana od kwoty do wypłaty Konto Mała Firma 1) 17,50 zł 17,50 zł 8,00 zł Stawka obowiązująca Konto Standard 30,00 zł 30,00 zł 8,00 zł Konto Rolnik 1,00 zł 1,00 zł 8,00 zł 0,4% min.,00 zł 0,4% min.,00 zł 0,4% min.,00 zł 0,5% min.,00 zł 0,4% min. 4,00 zł 0,% nadwyżki powyżej ,00 zł 0,5% min.,00 zł 0,4% min. 4,00 zł 0,% nadwyżki powyżej ,00 zł 0,5% min.,00 zł 0,4% min. 4,00 zł 0,% nadwyżki powyżej ,00 zł 6 0,05 % 0,05 % 0,05 % 7 Wystawienie dowodu wypłaty na zlecenie Posiadacza rachunku za każdy dokument 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł Blankiety czekowe i przygotowanie ich do realizacji: 8 a) za każdy blankiet czekowy 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł b) za książeczkę czekową c) za potwierdzenie czeku 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 9 Realizacja przelewów 1) złożonych w formie papierowej - na rachunki prowadzone w BS - na rachunki prowadzone w innych bankach - na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie Express Elixir - na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie SORBNET ) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (HB, IB) - na rachunki prowadzone w BS - na rachunki prowadzone w innych bankach - na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie Express Elixir - na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie SORBNET za każdy przelew 1,00 zł 0,00 zł / 1,50 zł ) 1,00 zł 1,00 zł 1,50 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,50 zł 1,00 zł 4

5 3) wykonanie przelewów dotyczących wynagrodzeń pracowników na podstawie zbiorczej listy płac złożonej przez posiadacza rachunku: - na rachunki prowadzone w BS - na rachunki prowadzone w innych bankach 4) wykonanie przelewu w terminie wskazanym przez klienta 10 Wydanie, na wniosek Posiadacza, potwierdzenia wykonania przelewu lub kopii przelewu Polecenie zapłaty: a) realizacja polecenia zapłaty b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty c) opłata za poinformowanie klienta przez bank o odmowie wykonania polecenia zapłaty Uwaga: Opłaty pobierane z rachunku płatnika Zlecenia stałe: 1) realizowane w placówce BS: a) na rachunki prowadzone w Banku b) na rachunki prowadzone w innych bankach c) zmiany w zleceniu (np. kwoty należności, rachunku, terminy wykonania) ) realizowane za pośrednictwem IB, IB dla firm oraz HB: a) na rachunki prowadzone w Banku b) na rachunki prowadzone w innych bankach c) zmiany w zleceniu (np. kwoty należności, rachunku, terminy wykonania) Uwaga: Nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. Bankowość Elektroniczna: 1) usługi świadczone w systemie Home Banking: - instalacja systemu Home Banking w wersji jednostanowiskowej - instalacja systemu Home Banking w wersji wielostanowiskowej za pierwsze stanowisko za każde następne stanowisko - korzystanie z systemu Home Banking za jedno stanowisko za każde następne stanowisko ) usługi w systemie Internet Banking dla firm: - wdrożenie systemu - użytkowanie systemu - opłata za użytkowanie czytnika i karty kryptograficznej lub tokena: pierwszego kompletu kolejnego kompletu (w tym wznowienie, wymiana na wniosek klienta, wymiana w przypadku utracenia lub uszkodzenia) - wydanie listy haseł jednorazowych - kody SMS 3) usługi w systemie Internet Banking: - użytkowanie - zablokowanie dostępu na wniosek Użytkownika - odblokowanie dostępu na wniosek Użytkownika - wydanie listy haseł jednorazowych za każde potwierdzenie jednorazowo jednorazowo miesięcznie jednorazowo miesięcznie jednorazowo jednorazowo jednorazowo za każdy SMS miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 1,00 zł 3,00 zł,00 zł 1,50 zł 00,00 zł 00,00 zł 100,00 zł 00,00 zł 50,00 zł 18 4,99 zł* 1,00 zł 3,00 zł,00 zł 1,50 zł 00,00 zł 00,00 zł 100,00 zł 00,00 zł 50,00 zł 18 4,99 zł* 1,00 zł 3,00 zł,00 zł 1,50 zł 00,00 zł 00,00 zł 100,00 zł 00,00 zł 50,00 zł 18 4,99 zł* 5

6 14 - kody SMS - ponowna aktywacja dostępu * Uwaga: W przypadku obsługi przez system Internet Banking kilku rodzajów rachunku Klienta, Bank pobiera jedną, wyższą opłatę Udzielenie informacji o wysokości salda i obrotach na rachunku za pomocą SMS Uwaga: Powyższa opłata dotyczy informacji o wszystkich rachunkach wskazanych przez Posiadacza. za każdy SMS za każdy SMS 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 15 Udzielenie telefonicznej informacji (na hasło) o wysokości salda na rachunku miesięcznie 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 16 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 8,00 zł 17 Wydanie potwierdzenia karty wzoru podpisu za każde potwierdzenie Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: a) w formie papierowej - raz w miesiącu - częściej niż raz w miesiącu b) poprzez elektroniczne kanały dostępu za wyciąg za każdy dodatkowy wyciąg za każdy wyciąg Sporządzenie historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc za każdy miesiąc Sporządzenie kopii : a) wyciągu bankowego: - z bieżącego roku kalendarzowego - z lat poprzednich b) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta Wydanie, na wniosek Posiadacza rachunku, pism (zaświadczeń) o stanie środków na rachunku, obrotach na rachunku, potwierdzenia prowadzenia rachunku, korzystania lub nie korzystania z kredytów za każdy wyciąg za każdy wyciąg za każdy dokument za każde pismo/zaświadczenie Sporządzenie i wydanie opinii bankowej za każda opinię 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu: 3 - przy realizacji częściowej od kwoty przelewu 0,5% min. 0,5% min. - przy realizacji całkowitej 0,5% min. 60,00 zł 0,5% min. 60,00 zł Uwaga: Nie pobiera się dodatkowo opłaty za przelew. Sporządzenie i wysłanie upomnienia z powodu przekroczenia salda 0,5% min. 0,5% min. 60,00 zł 4 Uwaga: Wezwania wysyłane są nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym. za każde upomnienie Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym jako zabezpieczenia należności innego banku 6 Zablokowanie środków na rachunku na wniosek Posiadacza rachunku 7 Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu od każdego poświadczenia dziedziczenia spadkobiercy 8 Automatyczna identyfikacja przychodzących płatności masowych za każdą pojedynczą transakcję 0,45 zł 0,45 zł 0,45 zł 9 30 Likwidacja rachunku na życzenie Posiadacza rachunku przed upływem jednego miesiąca od daty otwarcia Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 1) Oferta pakietu Mała Firma zawiera obligatoryjnie kartę debetową lub własną ) Pięć pierwszych przelewów w miesiącu kalendarzowym po 0,00 zł, każdy kolejny 1,50 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 6

7 II RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty terminowej za każda dyspozycję Wpłaty gotówkowe na rachunek lokaty terminowej za każda wpłatę 3 Wypłaty gotówkowe z rachunku lokaty terminowej za każda wypłatę Realizacja przelewów: 1) złożonych w formie papierowej - na rachunki prowadzone w BS - na rachunki prowadzone w innych bankach ) realizowane w systemie SORBNET za każdy przelew 4 8,00 zł 5 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 8,00 zł 6 7 Wydanie, na wniosek Posiadacza rachunku, pism (zaświadczeń) np. o stanie środków na rachunku, potwierdzenia prowadzenia rachunku Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu: - przy realizacji częściowej - przy realizacji całkowitej Uwaga: Nie pobiera się dodatkowo opłaty za przelew. za każde pismo/zaświadczenie od kwoty przelewu 0,5% min. 0,5% min. 60,00 zł 8 Zablokowanie środków na rachunku na wniosek Posiadacza rachunku za każdą dyspozycje 9 Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia od każdego spadkobiercy III MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE Otwarcie i prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego jednorazowo 0,0% wartości przedsięwzięcia 1 Uwaga: Opłata pobierana jest w ciężar innego rachunku prowadzonego w BS Białystok, wskazanego przez w dniu podpisania umowy deweloperskiego, nie mniej niż zł posiadacza mieszkaniowego rachunku powierniczego. Otwarcie i prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego Uwaga: Opłata pobierana jest w ciężar innego rachunku prowadzonego w BS Białystok, wskazanego przez posiadacza mieszkaniowego rachunku powierniczego. jednorazowo w dniu podpisania umowy 0,10% wartości przedsięwzięcia deweloperskiego, nie mniej niż.000 zł I Rozdział III. Rachunki klientów instytucjonalnych i rolników walutowe OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty Stawka obwiązująca 1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Prowadzenie rachunku bieżącego / pomocniczego miesięcznie Uwaga: Opłatę pobiera się poczynając od następnego miesiąca po założeniu rachunku. 3 Wpłaty gotówkowe na rachunek bieżący / pomocniczy za każdą wpłatę 0,3% min. 4 Wypłaty gotówkowe z rachunku bieżącego / pomocniczego za każdą wypłatę 0,3% min. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku w kwocie wymagającej awizowania: naliczana od kwoty do wypłaty 5 - w przypadku podjęcia gotówki - w przypadku nie podjęcia gotówki 0,05 % 7

8 Przelewy na rachunki prowadzone w BS za każdy przelew 6 Uwaga: Z rachunków walutowych nie wykonuje się przelewów w PLN. Przelewy na rachunki w innych bankach wykonywane są wg stawek określonych w Rozdziale XI niniejszej Tabeli. 7 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 8,00 zł 8 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: a) w formie papierowej - raz w miesiącu - częściej niż raz w miesiącu b) poprzez elektroniczne kanały dostępu za wyciąg za każdy dodatkowy wyciąg za każdy wyciąg 9 Sporządzenie historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc za każdy miesiąc 1 10 Sporządzenie kopii : a) wyciągu bankowego : - z bieżącego roku kalendarzowego - z lat poprzednich b) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta za każdy wyciąg za każdy wyciąg za każdy dokument 11 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu: - przy realizacji częściowej - przy realizacji całkowitej Uwaga: Nie pobiera się dodatkowo opłaty za przelew. od kwoty przelewu 0,5% min. 0,5% min. 60,00 zł 1 Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym jako zabezpieczenia należności innego banku 13 Zablokowanie środków na rachunku na wniosek Posiadacza rachunku 14 Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia od każdego spadkobiercy II RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH WALUTOWYCH L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku lokaty terminowej Prowadzenie rachunku lokaty terminowej miesięcznie Przelewy na rachunki prowadzone w BS za każdy przelew 3 Uwaga: Z rachunków walutowych nie wykonuje się przelewów w PLN. Przelewy na rachunki w innych bankach wykonywane są wg stawek określonych w Rozdziale XI niniejszej Tabeli. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu: - przy realizacji częściowej od kwoty przelewu 4 0,5% min. - przy realizacji całkowitej 0,5% min. 60,00 zł Uwaga: Nie pobiera się dodatkowo opłaty za przelew. 5 Zablokowanie środków na rachunku na wniosek Posiadacza rachunku 6 Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia od każdego spadkobiercy 8

9 Rozdział IV. Rachunki klientów indywidualnych złotowe OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Stawka obowiązująca Tryb pobierania UNIKONTO UNIKONTO UNIKONTO UNIKONTO opłaty MŁODZIEŻOWE STANDARD AKTYWNE 1) KONKRETNE 1 Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku Uwaga: Opłatę pobiera się poczynając od następnego miesiąca po założeniu rachunku. miesięcznie 3,50 zł 0,00 zł/11,00 zł ) 17,00 zł 3 Wpłaty gotówkowe na rachunek 4 Wypłaty gotówkowe z rachunku 5 Wystawienie dowodu wypłaty na zlecenie Posiadacza rachunku za każdy dokument 0,80 zł 0,80 zł Realizacja przelewów za każdy przelew 1) złożonych w formie papierowej - na rachunki prowadzone w BS - na rachunki prowadzone w innych bankach 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł - na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł Express Elixir - na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie 6 SORBNET ) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (IB) - na rachunki prowadzone w BS - na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł 0,00 zł/0,50 zł 3) - na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł Express Elixir - na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie SORBNET 7 Wydanie, na wniosek Posiadacza rachunku, potwierdzenia wykonania za każde potwierdzenie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł przelewu Polecenie zapłaty a) realizacja polecenia zapłaty b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty c) opłata za poinformowanie klienta przez bank o odmowie wykonania polecenia zapłaty Uwaga: Opłaty pobierane z rachunku płatnika. Zlecenia stałe: 1) realizowane w placówce BS: a) na rachunki prowadzone w Banku b) na rachunki prowadzone w innych bankach c) zmiany w zleceniu (np. kwoty należności, rachunku, terminy wykonania) ) realizowane za pośrednictwem IB: a) na rachunki prowadzone w Banku b) na rachunki prowadzone w innych bankach c) zmiany w zleceniu (np. kwoty należności, rachunku, terminy wykonania) Uwaga: Nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 1,00 zł,00 zł 1,00 zł 1,00 zł,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł,00 zł 1,00 zł 0,00 zł/0,50 zł 3) Usługi w systemie Internet Banking: a) użytkowanie* miesięcznie 1,99 zł* 1,99 zł* 9

10 b) zablokowanie dostępu na wniosek użytkownika c) odblokowanie dostępu na wniosek użytkownika d) wydanie listy haseł jednorazowych e) kody SMS f) ponowna aktywacja dostępu * Uwaga: W przypadku obsługi przez system Internet Banking kilku rodzajów rachunku Klienta, Bank pobiera jedną, wyższą opłatę Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: a) w formie papierowej - raz w miesiącu - częściej niż raz w miesiącu b) poprzez elektroniczne kanały dostępu za każdy SMS - za wyciąg za każdy dodatkowy wyciąg za każdy wyciąg 11 1 Sporządzenie historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc za każdy miesiąc Sporządzenie kopii : a) wyciągu bankowego : - z bieżącego roku kalendarzowego - z lat poprzednich b) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta Udzielenie informacji o wysokości salda i obrotach na rachunku za pomocą SMS Uwaga: Powyższa opłata dotyczy informacji o wszystkich rachunkach wskazanych przez Posiadacza. za każdy wyciąg za każdy wyciąg za każdy dokument za każdy SMS 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,00 zł/0,50 zł 4) 15 Udzielanie telefonicznej informacji (na hasło) o wysokości salda na rachunku miesięcznie 16 Sporządzenie i wysłanie upomnienia z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku (po upływie terminu spłaty) Uwaga: Upomnienia wysyłane są nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym. za każde upomnienie 6,10 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) 17 Zmiana rachunku wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą zmianę - 18 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde pismo/zaświadczenie 19 Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub od każdego notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia spadkobiercy 0 Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 1 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 3 Zmiana pakietu jednorazowo 50,00 zł 5) 1) Oferta pakietu Unikonto Aktywne zawiera obligatoryjnie: usługę IB oraz kartę debetową, ) Bez opłat pod warunkiem: suma wpływów w miesiącu kalendarzowym 500,00 zł i wykonanie w tym miesiącu transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę min. 450,00 zł, 3) Pięć pierwszych przelewów w IB w miesiącu kalendarzowym (w tym zlecenia stałe), kolejne 0,50 zł każdy, 4) Bez opłat dla informacji SMS o wpływach na rachunek (operacji uznaniowych), 0,50 zł od pozostałych informacji. 5) Opłata pobierana przy zmianie pakietu z Unikonta Standard na Unikonto Aktywne. 10

11 OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH II L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca UNIKONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE 1 Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku miesięcznie 3 Wpłaty gotówkowe na rachunek - 4 Wypłaty gotówkowe z rachunku - Realizacja przelewów za każdy przelew 1) złożonych w formie papierowej - na rachunki prowadzone w BS 5 - na rachunki prowadzone w innych bankach 8,00 zł ) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (IB) - na rachunki prowadzone w BS - na rachunki prowadzone w innych bankach 8,00 zł 3) realizowane w systemie SORBNET 6 Wydanie, na wniosek Posiadacza rachunku, potwierdzenia wykonania przelewu za każde potwierdzenie 3,00 zł Usługi w systemie Internet Banking: 7 a) obsługa miesięcznie b) zablokowanie dostępu na wniosek użytkownika - c) odblokowanie dostępu na wniosek użytkownika - d) wydanie listy haseł jednorazowych - e) kody SMS za każdy SMS f) ponowna aktywacja dostępu - Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: a) w formie papierowej - raz w miesiącu - częściej niż raz w miesiącu b) poprzez elektroniczne kanały dostępu 8 za wyciąg za każdy dodatkowy wyciąg za każdy wyciąg 9 Sporządzenie historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc za każdy miesiąc 1 10 Sporządzenie kopii: a) wyciągu bankowego : - z bieżącego roku kalendarzowego - z lat poprzednich b) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta za każdy dokument 0,50 zł 11 Udzielenie informacji o wysokości salda i obrotach na rachunku za pomocą SMS za każdy SMS Uwaga: Powyższa opłata dotyczy informacji o wszystkich rachunkach wskazanych przez Posiadacza. 1 Zmiana rachunku wspólnego na indywidualny i odwrotnie 13 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde pismo/zaświadczenie 14 Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia od każdego spadkobiercy 15 Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 30,00 zł 16 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 17 Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 11

12 III OBSŁUGA KSIĄŻECZEK OSZCZĘDNOŚCIOWYCH PŁATNYCH NA KAŻDE ŻĄDANIE I KSIĄŻECZEK MIESZKANIOWYCH 1 Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku miesięcznie 3 Wydanie książeczki oszczędnościowej na każde żądanie za każdą książeczkę 7,00 zł 4 Wpłaty gotówkowe na rachunek za każdą wpłatę 5 Wypłaty gotówkowe z rachunku za każdą wypłatę 6 Realizacja przelewów: a) na rachunki prowadzone w BS b) na rachunki prowadzone w innych bankach c) realizowane w systemie SORBNET: Uwaga: Nie dotyczy książeczek mieszkaniowych. za każdy przelew 7 Przyjecie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej za każdą książeczkę 8 Wystawienie nowej książeczki w związku z utraceniem lub zniszczeniem za każdą książeczkę 7,00 zł 9 Umorzenie utraconej książeczki za każdą książeczkę 1 10 Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja): a) książeczka oszczędnościowa b) książeczka mieszkaniowa Likwidacja książeczki mieszkaniowej: a) bez premii gwarancyjnej b) z premią gwarancyjną za każdą książeczkę za każdą książeczkę 30,00 zł 50,00 zł 11 50,00 zł 1 Sporządzenie historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc za każdy miesiąc 1 13 Udzielenie informacji o wysokości salda i obrotach na rachunku za pomocą SMS Uwaga1: Powyższa opłata dotyczy informacji o wszystkich rachunkach wskazanych przez Posiadacza. Uwaga Usługa nie dotyczy książeczek mieszkaniowych za każdy SMS 14 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde pismo/zaświadczenie 15 Zablokowanie, na wniosek Posiadacza rachunku, środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów zawartych z innymi instytucjami i osobami 16 Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 30,00 zł 17 Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia od każdego spadkobiercy 18 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 19 Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 0,50 zł IV OBSŁUGA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Otwarcie rachunku za każda dyspozycję Prowadzenie rachunku - 3 Wpłaty gotówkowe na rachunek za każdą wpłatę 4 Wypłaty gotówkowe z rachunku za każdą wypłatę 1

13 5 Realizacja przelewów: a) na rachunki prowadzone w BS b) na rachunki prowadzone w innych bankach c) realizowane w systemie SORBNET: za każdy przelew 8,00 zł 6 Zablokowanie środków na rachunku na wniosek Posiadacza rachunku 7 Przyjęcie zgłoszenia o utracie lub zniszczeniu książeczki oszczędnościowej za każdą książeczkę 8 Wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej w związku z utratą lub zniszczeniem za każdą nową książeczkę 9 Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej za każdą książeczkę 1 10 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde pismo/zaświadczenie 11 Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia od każdego spadkobiercy 1 Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 30,00 zł 13 Przepisanie książeczki w związku z przelewem prawa (cesji) 30,00 zł 14 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 15 Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy V OBSŁUGA SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWYCH SKO 1 Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku - 3 Wpłaty gotówkowe na rachunek za każdą wpłatę 4 Wypłaty gotówkowe z rachunku za każdą wypłatę VI OBSŁUGA PRACOWNICZYCH KAS ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWYCH PKZP 1 Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku miesięcznie Uwaga: Opłatę pobiera się poczynając od następnego miesiąca po założeniu rachunku. Realizacja przelewów za każdy przelew 1) złożonych w formie papierowej 3 - na rachunki prowadzone w BS - na rachunki prowadzone w innych bankach - na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie Express Elixir - na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie SORBNET ) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (IB) - na rachunki prowadzone w BS - na rachunki prowadzone w innych bankach - na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie Express Elixir - na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie SORBNET 1,00 zł 1,50 zł 1,00 zł 13

14 4 Wydanie, na wniosek Posiadacza rachunku, potwierdzenia wykonania przelewu za każde potwierdzenie 5 Udzielenie telefonicznej informacji (na hasło) o wysokości salda na rachunku miesięcznie 1,00 zł 6 Udzielenie informacji o wysokości salda i obrotach na rachunku za pomocą SMS za każdy SMS 0,50 zł Uwaga: Powyższa opłata dotyczy informacji o wszystkich rachunkach wskazanych przez Posiadacza Usługi w systemie Internet Banking a) obsługa miesięcznie b) zablokowanie / odblokowanie dostępu na wniosek użytkownika - 7 c) wydanie listy haseł jednorazowych - d) kody SMS za każdy SMS - e) ponowna aktywacja dostępu 8 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 8,00 zł 9 Wydanie potwierdzenia karty wzoru podpisu za każde potwierdzenie 10 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: a) w formie papierowej - raz w miesiącu za każdy wyciąg - częściej niż raz w miesiącu za każdy dodatkowy wyciąg b) poprzez elektroniczne kanały dostępu za każdy wyciąg 11 Sporządzenie historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc za każdy miesiąc 1 Sporządzenie kopii : a) wyciągu bankowego : 1 - z bieżącego roku kalendarzowego za każdy wyciąg za każdy wyciąg - z lat poprzednich za każdy dokument b) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta 13 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde pismo/zaświadczenie 14 Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z 15 powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy Blankiety czekowe i przygotowanie ich do realizacji: a) za każdy blankiet czekowy b) za książeczkę czekową 1,00 zł Rozdział V. Rachunki klientów indywidualnych walutowe OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca UNIKONTO WALUTOWE 1 Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku miesięcznie 3 Wpłaty gotówkowe na rachunek od każdej wpłaty od kwoty operacji 0,3% min.,00 zł 4 Wypłaty gotówkowe z rachunku od każdej wypłaty od kwoty operacji 0,3% min.,00 zł Przelewy na rachunki prowadzone w BS za każdy przelew 5 Uwaga: Z rachunków walutowych nie wykonuje się przelewów w PLN. Przelewy na rachunki w innych bankach wykonywane są wg stawek określonych w Rozdziale XI niniejszej Tabeli. 6 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: a) w formie papierowej 14

15 - raz w miesiącu - częściej niż raz w miesiącu b) poprzez elektroniczne kanały dostępu za wyciąg za każdy dodatkowy wyciąg za każdy wyciąg 7 Sporządzenie historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc za każdy miesiąc 1 8 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 9 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde pismo/zaświadczenie 10 Zmiana rachunku wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą zmianę 11 Zablokowanie środków na rachunku na wniosek Posiadacza rachunku 1 13 Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci od każdego spadkobiercy 30,00 zł I L.p. Wydanie karty dla: a) Posiadacza rachunku b) Współposiadacza rachunku c) osoby wskazanej Rodzaj czynności/usługi bankowej Rozdział VI. Karty płatnicze A. KLIENCI INDYWIDUALNI KARTY DEBETOWE Tryb pobierania opłaty za każdą kartę Maestro / Visa Electron Stawka obowiązująca Visa Electron / MasterCard młodzieżowa MasterCard Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia za każdą kartę 3 Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty Posiadaczowi, Współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej za każdą kartę 4 Zastrzeżenie karty - Użytkowanie karty: a) pakiet Unikonto Młodzieżowe 5 b) pakiet Unikonto Standard - miesięcznie c) pakiet Unikonto Aktywne,50 zł -,50 zł d) pakiet Unikonto Konkretne Uwaga: Prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty. - 6 Zmiana, na wniosek Klienta, limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki za każdą zmianę Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach banku, sieci SGB oraz BPS za każdą wypłatę, 7 b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) pobierana w dniu 1,50 zł 1,50 zł c) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt. a) rozliczenia operacji,95 zł,95 zł użyciu terminala POS) e) w bankomatach za granicą d) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt. b) (przy wypłacanej kwoty naliczana od 3% zł 3% min. min. 4,50 3% zł 3% min. min. 4,50 8 Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1,50 zł,95 zł 3% min. 3% min. 0,90 zł 0,90 zł 0,90 zł 15

16 9 Zmiana PIN w bankomatach sieci SGB za każdą zmianę 10 Zmiana PIN w bankomatach innych niż wskazane w ust. 9 oraz w bankomatach BS w Białymstoku za każdą zmianę 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 11 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach innych niż BS w Białymstoku za każde zapytanie 1,60 zł 1,60 zł 1,60 zł 1 Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 13 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 14 Ponowne przesłanie numeru PIN na wniosek Klienta za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 15 Wysyłka karty na wniosek klienta na wskazany przez klienta adres za każdą kartę 16 Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) Uwaga: Karta i PIN przesyłane są w odrębnych przesyłkach za każdą przesyłkę Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji bez prowizji 18 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 3% (dot. Visa Electron) 3% (dot. Visa Electron) bez prowizji KARTY PRZEDPŁACONE II L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca MasterCard 1 Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę Zasilenie rachunku karty 3 Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,00 zł 4 Zastrzeżenie karty jednorazowo 5 Użytkowanie karty miesięcznie 6 Zmiana PIN w bankomatach sieci SGB za każdą zmianę 7 Zmiana PIN w bankomatach innych niż wskazane w ust. 6 oraz w bankomatach BS w Białymstoku za każdą zmianę 7,00 zł 8 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach innych niż bankomaty BS w Białymstoku za każde zapytanie 1,60 zł Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach banku, sieci SGB oraz BPS za każdą wypłatę, pobierana w dniu 9 b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) rozliczenia operacji 1,50 zł c) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt. a),95 zł d) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt. b) (przy użyciu terminala POS) naliczana od wypłacanej kwoty 3% min. e) w bankomatach za granicą 3% min. 10 Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 11 Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji 1 Ponowne przesłanie numeru PIN na wniosek Klienta za każdy numer PIN 6,00 zł III KARTY KREDYTOWE L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca Visa / MasterCard 1 Wydanie karty głównej lub dodatkowej za każdą kartę Użytkowanie karty (po pierwszym roku użytkowania) rocznie, z góry za każdy rok ważności karty (pierwszej i wznowionych) 5 16

17 3 Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 4 Wydanie duplikatu karty z PIN-em lub bez PIN-u za każdą kartę 5 Wznowienie karty Zastrzeżenie karty - 7 Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach banku, sieci SGB oraz BPS b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) c) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt. a) d) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt. b) (przy użyciu terminala POS) e) w bankomatach za granicą za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty pobierana w dniu rozliczenia operacji 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 3% min. 7,00 zł 8 Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 9 Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 10 Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) Uwaga: Karta i PIN przesyłane są w odrębnych przesyłkach za każdą przesyłkę 4 11 Zmiana limitu kredytowego - 1 Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową 5% min. 50,00 zł Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) lub wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie o kartę za każde upomnienie /wezwanie 6,10 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) 13 Opłaty nie pobiera się od umów zawartych od 1 marca 016r. 14 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 15 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 3% (dot. Visa) KARTY WŁASNE IV L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Stawka obowiązująca Tryb pobierania UNIKONTO UNIKONTO UNIKONTO UNIKONTO opłaty MŁODZIEŻOWE STANDARD AKTYWNE KONKRETNE 1 Wydanie karty za każdą kartę Użytkowanie karty Uwaga: Prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty. miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3 Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu BS Uwaga: Wypłata wyłącznie w bankomatach BS za każdą wypłatę 4 Zmiana PIN bankomatach BS w Białymstoku za każdą zmianę I B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI KARTY DEBETOWE Stawka obowiązująca L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty Visa Business Electron MasterCard Business 1 Wydanie karty dla Posiadacza, Współposiadacza lub osoby wskazanej za każdą kartę 1 Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia za każdą kartę 17

18 3 Wznowienie karty za każdą kartę 4 Zastrzeżenie karty - 5 Użytkowanie karty: a) Konto Mała Firma b) Konto Standard c) Konto Rolnik Uwaga: Prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty. miesięcznie 8,00 zł 8,00 zł 6 Zmiana, na wniosek Klienta, limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki za każdą zmianę Opłata za wypłatę gotówki: 7 a) w bankomatach banku, sieci SGB oraz BPS za każdą wypłatę, pobierana w dniu b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) rozliczenia operacji, naliczana od c) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt. a) 3% min. 3,50 zł wypłacanej kwoty d) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt. b) (przy użyciu terminala POS) 3% min. e) w bankomatach za granicą 3% min. 3% min. 3,50 zł 3% min. 3% min. 8 Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1,30 zł 1,30 zł 9 Przesłanie do Klienta numeru PIN za każdy numer PIN 10 Ponowne przesłanie numeru PIN na wniosek Klienta za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 11 Zmiana PIN w bankomatach sieci SGB za każdą zmianę 1 Zmiana PIN w bankomatach innych niż wskazane w ust. 11 oraz w bankomatach BS w Białymstoku za każdą zmianę 7,00 zł 7,00 zł 13 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach innych niż bankomaty BS w Białymstoku za każde zapytanie 1,60 zł 1,60 zł 14 Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 15 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 16 Wysyłka karty na wniosek klienta na wskazany przez klienta adres za każdą kartę 17 Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) Uwaga: Karta i PIN przesyłane są w odrębnych przesyłkach za każdą przesyłkę Transakcje bezgotówkowe - 19 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 3% KARTY PRZEDPŁACONE II L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca MasterCard 1 Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę Zasilenie rachunku karty 3 Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,00 zł 4 Zastrzeżenie karty jednorazowo 5 Użytkowanie karty miesięcznie 6 Zmiana PIN w bankomatach sieci SGB za każdą zmianę 7 Zmiana PIN w bankomatach innych niż wskazane w ust. 6 oraz w bankomatach BS w Białymstoku za każdą zmianę 7,00 zł 8 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach innych niż bankomaty BS w Białymstoku za każde zapytanie 1,60 zł 18

19 9 Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach banku, sieci SGB oraz BPS b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) c) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt. a) d) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt. b) (przy użyciu terminala POS) e) w bankomatach za granicą za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji naliczana od wypłacanej kwoty 1,50 zł,95 zł 3% min. 3% min. 10 Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 11 Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji 1 Ponowne przesłanie numeru PIN na wniosek Klienta za każdy numer PIN 6,00 zł III KARTY CHARGE L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty 1 Wydanie karty dla: a) Posiadacza rachunku b) Współposiadacza rachunku / osobie wskazanej Wydanie nowej karty w miejsce: a) uszkodzonej (duplikat) za każdą kartę Stawka obowiązująca MasterCard Business MasterCard Business Gold 80,00 zł 70,00 zł 350,00 zł 350,00 zł za każdą kartę b) utraconej 70,00 zł 300,00 zł 3 Wznowienie karty za każdą kartę 350,00 zł 4 Zastrzeżenie karty - 5 Użytkowanie karty miesięcznie 6 Zmiana, na wniosek Klienta, limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki za każdą zmianę 7 Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach banku, sieci SGB oraz BPS b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) c) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt. a) d) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt. b) (przy użyciu terminala POS) e) w bankomatach za granicą za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty pobierana w dniu rozliczenia operacji % % min. 3% min. 3,50 zł 3% min. 3% min. % % min. 3% min. 3,50 zł 3% min. 3% min. 8 Przesłanie do Klienta numeru PIN za każdy numer PIN 9 Zmiana PIN w bankomatach sieci SGB za każdą zmianę 10 Zmiana PIN w bankomatach innych niż wskazane w ust. 9 oraz w bankomatach BS w Białymstoku za każdą zmianę 7,00 zł 7,00 zł 11 Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 1 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 13 Transakcje bezgotówkowe - 14 Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki w kraju i za granicą 15 Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 16 Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) Uwaga: Karta i PIN przesyłane są w odrębnych przesyłkach miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji wykonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym naliczana w dniu rozliczenia, pobierana po wpływie środków na rachunek 1% 1% 50,00 zł 100,00 zł za każdą przesyłkę

20 17 Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie o kartę za każde upomnienie /wezwanie 18 Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę 19 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę * określona wg kursu sprzedaży z tabeli kursów SGB Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności 1 1 równowartość w złotych 150 USD* plus koszty operacyjne MasterCard równowartość w złotych 95 USD* plus koszty operacyjne MasterCard równowartość w złotych 150 USD* plus koszty operacyjne MasterCard równowartość w złotych 95 USD* plus koszty operacyjne MasterCard KARTY KREDYTOWE IV L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca MasterCard Business 1 Wydanie karty głównej lub dodatkowej za każdą kartę 7 Użytkowanie karty (po pierwszym roku użytkowania) rocznie, z góry za każdy rok ważności karty (pierwszej i wznowionej) 7 3 Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 7 4 Wydanie duplikatu karty z PIN-em lub bez PIN-u za każdą kartę 3 5 Wznowienie karty Zastrzeżenie karty - 7 Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach banku, sieci SGB oraz BPS b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) c) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt. a) d) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt. b) (przy użyciu terminala POS) e) w bankomatach za granicą za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty pobierana w dniu rozliczenia operacji 4% min. 4% min. 4% min. 4% min. 4% min. 8 Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 9 Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 10 Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) Uwaga: Karta i PIN przesyłane są w odrębnych przesyłkach za każdą przesyłkę 4 11 Zmiana limitu kredytowego - 1 Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową 5% min. 50,00 zł 13 Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie o kartę za każde upomnienie /wezwanie 1 14 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie KARTY WŁASNE V Stawka obowiązująca L.p. Rodzaj czynności/usługi bankowej Tryb pobierania opłaty Konto Konto Konto Mała Firma Standard Rolnik 1 Wydanie karty za każdą kartę Użytkowanie karty Uwaga: Prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty. miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 0

21 3 Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu BS Uwaga: Wypłata wyłącznie w bankomatach BS za każdą wypłatę 4 Zmiana PIN bankomatach BS w Białymstoku za każdą zmianę Rozdział VII. Kredyty klientów instytucjonalnych i rolników A. KREDYTY ZŁOTOWE I KREDYTY W RACHUNKU BIEŻĄCYM 1 Opłata za rozpatrzenie wniosku o udzielenie / odnowienie kredytu Prowizja przygotowawcza od kredytu zwykłego w rachunku bieżącym 1) dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą, o okresie kredytowania a) do 1 roku b) powyżej 1 roku ) dla podmiotów prowadzących działalność pozarolniczą, o okresie kredytowania a) do 1 roku b) powyżej 1 roku Płatna w dniu złożenia wniosku. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku negatywnej decyzji kredytowej lub rezygnacji klienta z kredytu. Nie pobiera się opłaty od kredytu płatniczego. Naliczana od kwoty przyznanego / odnowionego kredytu / od kwoty zwiększającej wysokość przyznanego kredytu. 100,00 zł a) 1,8% min. 100,00 zł b),8% min. 00,00 zł a) % min. 00,00 zł b) 3% min. 300,00 zł 3 Prowizja przygotowawcza od kredytu płatniczego Naliczana od kwoty przyznanego kredytu. 1% min. 100,00 zł Naliczana od niewykorzystanej kwoty kredytu (zaangażowania 4 Za gotowość finansową pozabilansowego) w terminie przewidzianym w umowie kredytowej. 0,7% w stosunku rocznym, Prowizja naliczana jest w okresach miesięcznych i pobierana na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. min.,00 zł Nie pobiera się prowizji od kredytu płatniczego 5 Zmiana, na wniosek Klienta, warunków umowy kredytu W przypadku dokonywania jednocześnie kilku zmian warunków umowy, pobiera się jedną prowizję. 00,00 zł 6 Wydanie, na wniosek Klienta, informacji i pism o charakterze zaświadczeń Za każde pismo / zaświadczenie 50,00 zł 7 Wystawienie opinii niezawierającej analizy finansowej sytuacji ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej) Klienta Za każdą opinię 100,00 zł 8 Wystawienie opinii zawierającej ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej) Klienta Za każdą opinię 00,00 zł 9 10 Sporządzenie i wysłanie upomnienia / wezwania do zapłaty kredytu lub odsetek Wysłanie pisma wzywającego Kredytobiorcę do wywiązania się z warunków zawartych w umowie kredytu, innych niż terminowa spłata (w tym dostarczenia informacji i dokumentów charakteryzujących sytuację ekonomiczno finansową Kredytobiorcy) Opłata płatna za każdy egzemplarz upomnienia / wezwania skierowanego do Kredytobiorcy i dłużników z tytułu zabezpieczenia. Opłatę pobiera się od Kredytobiorcy. Za każde pismo 11 Sporządzenie wniosku o wpis zastawu do Rejestru Zastawów Za każdy wniosek 50,00 zł 1

22 1 13 Sporządzenie i wydanie: - wniosku o wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów - zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz BS - zezwolenia na bezciężarowe odłączenie części nieruchomości Sporządzenie umowy cesji polisy ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie kredytu Za każdy wniosek / każde zezwolenie Za każdą umowę cesji. Prowizję pobiera się w przypadku zmiany ubezpieczyciela w okresie kredytowania. 14 Wydanie odpisu umowy o kredyt Za każdy odpis 30,00 zł 30,00 zł II KREDYTY W RACHUNKU KREDYTOWYM (w tym: Inwestycyjne, Obrotowe, Hipoteczne dla Przedsiębiorców i Rolników itp.) 1 Opłata za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 3 1) Prowizja przygotowawcza kredyty o okresie kredytowania: a) do 1 roku b) powyżej 1 roku ) Prowizja przygotowawcza kredyty inwestycyjne na zakup nieruchomości rolnych 3) Prowizja przygotowawcza kredyty AGRO Inwestycyjne Wypłaty gotówkowe transz kredytu w terminach wynikających z umowy kredytowej 4 Za gotowość finansową 5 Prowizja rekompensacyjna 6 Zmiana, na wniosek Klienta, warunków umowy kredytu dotyczących: a) prolongaty terminu spłaty całości, części kredytu b) innych warunków umowy 7 Wydanie promesy udzielenia kredytu Płatna w dniu złożenia wniosku. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku negatywnej decyzji kredytowej lub rezygnacji klienta z kredytu. Naliczana od kwoty przyznanego kredytu / od kwoty zwiększającej wysokość przyznanego kredytu. Naliczana od wypłacanej kwoty. Płatna w dniu uruchomienia transzy kredytu wypłacanej gotówką z wyłączeniem transzy pierwszej. Naliczana od niewykorzystanej kwoty kredytu lub jego transzy w terminie przewidzianym w umowie kredytowej. Prowizja pobierana jest za każdy dzień począwszy od 3 dnia roboczego od daty postawienia kredytu (transzy kredytu) do dyspozycji do dnia poprzedzającego dzień wypłaty kredytu (transzy kredytu). Nie dotyczy kredytu obrotowego rewolwingowego. Naliczana od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu (kapitału) lub jego części. Nie pobiera się prowizji w przypadku spłaty kredytu dokonanej do 14 dni kalendarzowych przed terminem wynikającym z umowy kredytu. Przy spłacie bezgotówkowej liczy się data wpływu środków do BS. Nie pobiera się prowizji od kredytu obrotowego rewolwingowego. Nie pobiera się prowizji w przypadku spłaty kredytu dokonanej ze środków dofinansowania uzyskanego w ramach Programów UE. Naliczana od prolongowanej kwoty kredytu. W przypadku dokonywania jednocześnie kilku zmian warunków umowy pobiera się jedną prowizję wyższą. Naliczana od kwoty objętej promesą. Za każdą promesę 150,00 zł a) % min. 100,00 zł b) 3% min. 00,00 zł ) 1,5% min. 00,00 zł 3) zgodnie z Uchwałą Zarządu wprowadzającą produkt, tj.1,85% min. 00,00 zł 0,05% min. 0,01% min. 1% min. 100,00 zł a) 1% min. 100,00 zł b) 00,00 zł 0,5% min. 500,00 zł

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od 10.12.2012r. Białystok, grudzień 2012r. S p

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/2012 z dnia 21.12.2012r. Nr 27/B/2013 z dnia 08.03.2013r. Nr 71/B/2013 z dnia 21.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/2012 z dnia 21.12.2012r. Nr 27/B/2013 z dnia 08.03.2013r. Nr 71/B/2013 z dnia 21.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 20 marca 2017 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów indywidualnych

Usługi dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Usługi dla klientów indywidualnych Karty płatnicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR ROR Dla młodych

Bardziej szczegółowo

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2/2003 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białymstoku z dnia 17.01.2003r. Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Nr 75/2006 z 11.08.2006r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami:

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

i terminowych; 3) od wpłat na rachunki prowadzone przez Bank, na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego.

i terminowych; 3) od wpłat na rachunki prowadzone przez Bank, na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 24 sierpnia 2016 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA VISA Business Electron VISA Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę 1) Posiadacza i współposiadacza 30,00 zł 30,000

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 12,00 zł 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku od każdej wypłaty 0,3% nie mniej

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 01 lipca 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

Wprowadzono zmiany wg uchwały 104/2014 Zarządu Banku z dnia z datą obowiązywania od dnia r.

Wprowadzono zmiany wg uchwały 104/2014 Zarządu Banku z dnia z datą obowiązywania od dnia r. Załącznik nr 1 Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS nr 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 7 maja 2015 r. Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM w HAJNÓWCE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM w HAJNÓWCE Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Hajnówce nr 48/ZB/2017 z 26.06.2017 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM w HAJNÓWCE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni 2.2.1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim Załącznik nr 1 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w KBS przyjętej Uchwałą Zarządu Nr 110/ZA/2017 z dnia 31.10.2017 r. obowiązuje od 06.11.2017 r. Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz, marzec 2016 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści: Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 września 2016 roku (z wyjątkiem: Działu I, oraz Rozdziałów: 1, 2, 3, 4, 5 Działu II oraz Rozdziału

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 120/PB/14 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu z dnia 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/PB/12 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok 1 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/2017 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz, marzec 2016 r. Spis treści: DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 06 października 2016r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim Załącznik nr 1 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w KBS przyjętej Uchwałą Zarządu Nr 61/ZA/2017 z dnia 01.06.2017 r. obowiązuje od 01.08.2017 r. Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE GRUDZIEŃ 2015 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz, marzec 2016 r. Spis treści: DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 48/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 11.08.2016 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT KDBS Bank Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 213/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT za czynności i usługi bankowe dla przedsiębiorstw, rolników i klientów instytucjonalnych w Kujawsko-Dobrzyńskim

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Załącznik do uchwały nr 755/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Głownie z dnia 21.11.2017r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo