BMS Serwis Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BMS Serwis Sp. z o.o."

Transkrypt

1 BMS Serwis Sp. z o.o. ul. Czerniowiecka Warszawa TEMAT: ROZBUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POAROWEJ W BUDYNKU ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: WYKONAWCA OPRACOWANIA: RODZAJ OPRACOWANIA: BRANA: SYMBOL OPRACOWANIA: MINISTERSTWA ROLNICTWA i ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI WARSZAWA, ul. WSPÓLNA 30 MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI BMS Serwis Sp. z o.o. PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE TELETECHNICZNE PW-TLT-MRiRW NR TOMU: / NR EGZ.: / DATA OPRACOWANIA: PADZIERNIK 2012 BRANA PROJEKTANT NR UPRAWNIE DATA PODPIS INST. TELETECHNICZNE in. Andrzej SOKOLIK MAZ/0305/PWOE/ BRANA OPRACOWUJCY NR UPRAWNIE DATA PODPIS INST. TELETECHNICZNE Tech. Robert MAŁACZEK BRANA SPRAWDZAJCY NR UPRAWNIE DATA PODPIS INST. TELETECHNICZNE Dr in. Tomasz ZDZIARSKI MAZ/0435/PWOE/ SPIS ZAWARTOCI OPRACOWANIA: - Owiadczenie projektanta - Owiadczenie sprawdzajcego - Kopi uprawnie oraz wpisu o przynalenoci do Izby Budowlanej - Opracowanie - cz opisowa i rysunkowa

2 SPIS TRECI 1. INFORMACJE OGÓLNE Przedmiot opracowania Inwestor Zakres opracowania Podstawa techniczna opracowania Charakterystyka obiektu Kategorie zagroenia poarowego Zakres ochrony Wykaz wytycznych projektowych SPIS RYSUNKÓW OPIS TECHNICZNY System Sygnalizacji Poaru istniejcy Rozbudowa (zakres projektowany) Otwarcie drzwi napowietrzajcych Wyłczenie central wentylacyjnych Zamknicie klap odcinajcych Trzymacze drzwiowe Dobór elementów Otwarcie drzwi napowietrzajcych Wyłczenie central wentylacyjnych Zamknicie klap odcinajcych Trzymacze drzwiowe Uwagi ogólne Urzdzenia Przewody Zasilanie Prace ogólnobudowlane Uszczelnienia przeciwpoarowe Uwagi dotyczce robót Oznakowanie Szkolenia Pomiary i testy Dokumentacja powykonawcza Załoenia serwisowe CZYNNOCI WYKONYWANE PODCZAS KONSERWACJI: ZESTAWIENIA MATERIAŁOWE...12 Strona 1

3 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie rozbudowy istniejcego w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie przy ul. Wspólnej Inwestor Inwestorem przedmiotowych prac jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zakres opracowania Niniejszy projekt obejmuje rozbudow instalacji i odebranej sygnalizacji poaru obejmujc swym zasigiem cały budynek oraz powizania systemu SAP z innymi instalacjami w budynku, uczestniczcymi w akcji poarowej w zakresie: Instalacji trzymaczy drzwiowych na drzwiach ewakuacyjnych Sterowania otwarciem automatycznym drzwi napowietrzajcych Wyłczeniem automatycznym dwóch central Sterowania dwóch klap odcinajcych na wentylacji Wraz z niezbdnymi modułami sterowniczym centrali SSP Podstawa techniczna opracowania Niniejszy projekt opracowano na podstawie: dostarczonych podkładów architektonicznych Dokumentacji powykonawczej branowej instalacji SSP z grudnia 2008 roku f-my PBM ak Wwizji lokalnej 1.5. Charakterystyka obiektu Obiekt jest budynkiem uytecznoci publicznej istniejcym, połoonym w Warszawie pomidzy ulicami: urawi i Wspóln. Powierzchnia budynku ok m2, wysoko 20,49 m. Budynek zakwalifikowany jest do budynków redniowysokich. Budynek ma rozbudowan architektur. Posiada sze kondygnacji naziemnych (biura, pomieszczenia pomocnicze) i dwie kondygnacje podziemne (kondygnacja -1 gara, pomieszczenia techniczne i magazynowe; kondygnacja -2 pomieszczenia techniczne i magazynowe). Wysoko kondygnacji jest zrónicowana. W budynku moe przebywa 1150 osób Kategorie zagroenia poarowego Obiekt zaliczony został do kategorii zagroenia ludzi ZLIII. Gsto obcienia ogniowego w pomieszczeniach o charakterze technicznym oraz w obrbie garay nie przekracza wartoci 500 MJ/m 2. W obiekcie nie wystpuj pomieszczenia zagroone wybuchem Zakres ochrony Budynek jest zakwalifikowany jako budynek redniowysoki. Jako taki nie podlega wymogowi wyposaenia w system sygnalizacji poarowej. W wyniku nie spełnienia wymogów ewakuacyjnych rzeczoznawca ds. ochrony poarowej przyjł rozwizanie zastpcze, polegajce na wyposaeniu obiektu w system sygnalizacji poarowej. Wobec czego został wykonany system sygnalizacji poaru w zakresie ochrony całkowitej budynku, tj. ochronie podlegaj wszystkie pomieszczenia poza pomieszczeniami mokrymi (np. WC). Załoeniem dla wykonanej sygnalizacji poaru jest moliwie szybkie powiadomienie odpowiedzialnych słub w pomieszczeniu dozoru na parterze. Strona 2

4 1.8. Wykaz wytycznych projektowych BN-76/ Zakładowa sie telekomunikacyjna. Ogólne wymagania. BN-76/ Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogólne wymagania. BN-73/ Uziemienie urzdze telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Ogólne wymagania i badania. N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. PN-HD :2010. Instalacje elektryczne niskiego napicia -- Cz:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje PN-92/M Czci składowe automatycznych urzdze sygnalizacji poarowej. PN-EN :2011. Ochrona odgromowa -- Cz 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagroenie ycia Ochrona przed przepiciami w systemach przesyłu sygnałów. Oprac. in. A.Sowa. Przepisy budowy urzdze elektrycznych z dn r. (z pó niejszymi zmianami), dotyczy elementów nie objtych aktualnymi normami i przepisami. Wytyczne projektowania automatycznych urzdze sygnalizacji poaru VdS, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpoarowej i Stowarzyszenie Inynierów i Techników Poarnictwa 2004r. PKN-CEN/TS 54-14:2006 System Sygnalizacji Poarowej Cz 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r w sprawie ochrony przeciwpoarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563). Ochrona przeciwpoarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania (PN-B :2001/Az1:2006) Instrukcje eksploatacji urzdze SSP opracowane przez producentów. Projektowanie instalacji przewodowej dla Systemów Automatycznej Sygnalizacji Poarowej in. Ryszard Strzembski, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoarowej Dz. U. 2002, Nr 147, poz z pó n. zm. Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpoarowej Dz. U. 2005, Nr 100, poz. 835 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z pó niejszymi zmianami). PN-IEC :2003- Badania kabli i przewodów elektrycznych poddanych działaniu ognia. Cigło obwodu. Strona 3

5 2. Spis rysunków Lp Nr rysunku Nazwa rysunku Skala Uwagi 1 TLT/SSP/PW/-1/1 Rzut poziomu -1 2 TLT/SSP/PW/0/1 Rzut Parteru 3 TLT/SSP/PW/0/2 Rzut Parteru (kolumnada) 4 TLT/SSP/PW/1/1 Rzut pitra 1 5 TLT/SSP/PW/2/1 Rzut pitra 2 6 TLT/SSP/PW/3/1 Rzut pitra 3 7 TLT/SSP/PW/4/1 Rzut pitra 4 8 TLT/SSP/PW/5/1 Rzut pitra 5 9 TLT/SSP/PW/SCH/1 Schemat Główny NWS 10 TLT/SSP/PW/SCH/2 Schemat Podłczenia Klap NWS 11 TLT/SSP/PW/SCH/3 Schemat Podłczenia Trzymaczy Elektromagnetycznych Drzwi NWS 12 TLT/SSP/PW/SCH/4 Schemat Podłczenia Siłownika Drzwi NWS Schemat wyłczenia Central TLT/SSP/PW/SCH/5 13 Wentylacyjnych NWS Strona 4

6 3. Opis techniczny 3.1. System Sygnalizacji Poaru istniejcy System sygnalizacji poaru składa si z zestawu central sygnalizacji poarowej firmy GE Security z wyposaeniem umoliwiajcym prac w nastpujcej konfiguracji: 18 ptli dozorowych z elementami adresowalnymi indywidualnie (po 128 adresów w ptli) Zasilanie rezerwowe z baterii akumulatorów bezobsługowych na 72h pracy i 0,5h alarmowania, Wbudowana drukarka zdarze, Wyposaenie dla dołczenia nadajnika monitoringu poarowego do PSP, System sygnalizacji poaru wykonano w układzie linii dozorowych ptlowych z indywidualnym adresowaniem nastpujcych elementów liniowych: Czujek optycznych dymu (wielosensorowych TF1 TF5), Czujek dymu liniowych, Czujek temperatury nadmiarowo-rónicowych, Rcznych ostrzegaczy poarowych, Modułów sterujco-monitorujcych, Dodatkowo (w specyficznych warunkach) s stosowane: Czujki włczone w system gaszenia gazem, W w le Ochrony (wartowni) na parterze zlokalizowano pomieszczenie monitoringu systemów bezpieczestwa. W pomieszczeniu tym znajduj si centrale systemu sygnalizacji poaru oraz inne elementy elektronicznej ochrony obiektu. Centrale połczone s w sie, co pozwala na prost obsług i wizualizacj zdarze na ekranie komputera umieszczonego w tym pomieszczeniu. Centrala poarowa posiada zasilanie 24 VDC poprzez zasilacz sieciowy, buforowane bateri akumulatorów zapewniajc 72 godzinn prac systemu w stanie dozoru i 30 min. w tanie alarmu w przypadku braku zasilania sieciowego. System istniejcy nastpujce funkcje: Sterowanie powiadamianiem monitoringu JRG PSP Sterowanie sygnalizatorami akustycznymi rozlokowanymi na poziomach piter Sterowanie i monitoring systemu oddymiania grawitacyjnego Monitoring instalacji stałych urzdze gaszenia gazem obojtnym (np. INERGEN, FM 200, ARGONITE). Sterowanie i monitorowanie pracy wentylatorów bytowych Sterowanie i monitorowanie klap poarowych na kanałach wentylacji bytowej Monitoring pompowni hydrantowej Sterowanie drzwi na drogach ewakuacyjnych blokowanych w systemie kontroli dostpu. Sterowanie zjazdem d wigów (wind) poziom ewakuacyjny podstawowy (parter) i rezerwowy (I pitro) Monitoring połoenia kabin windowych (zjazd na poziom ewakuacyjny) Sterowanie klapami ppo. Do budowy ptli dozorowych zastosowano przewód telekomunikacyjny typu YnTKSYekw 1x2x1,0. W ptli z modułami sterujcymi zastosowano przewód ognioodporny min. EI30, typu HTKSHekw PH90 1x2x1,0. Instalacj sterowa poarowych i do sygnalizatorów akustycznych wykonano przewodem HDGs-2x1,5. Strona 5

7 3.2. Rozbudowa (zakres projektowany) Rozbudowa systemu sygnalizacji poaru bdzie polegała na dołoeniu jednej ptli sterujcej w garau podziemnym wraz z modułami sterujcymi oraz rozbudowie istniejcej ptli sterujcej o nowe moduły. Moduły te bd wykorzystane do sterowania: Otwarciem drzwi napowietrzajcych Wyłczeniem central wentylacyjnych Zamkniciem klap odcinajcych na wentylacji bytowej Zwolnieniem trzymaczy drzwiowych na drzwiach ewakuacyjnych. Powysze prace maja na celu poprawi bezpieczestwo oraz komfort osób przebywajcych w budynku Otwarcie drzwi napowietrzajcych W budynku wykonano automatyczne grawitacyjne oddymianie klatek schodowych nr 1 i 8. Jednake w projekcie okrelono, e napowietrzanie ma nastpi po rcznym otwarciu drzwi przez obsług. W celu zapewnienia prawidłowej pracy systemu projektuje si na drzwiach siłownik sterowany zasilany z zasilacza poarowego przez moduł ptlowy SSP. Wykonawca musi zaprogramowa tak moduł sterujcy otwarciem drzwi, eby zawsze działał z modułem sterujcym otwarciem okna oddymiajcego Wyłczenie central wentylacyjnych W budynku po wykonaniu instalacji wykrywania poaru wykonano dodatkowe centrale wentylacyjne na pitrze 3 (obok klatki K2) i poziomie pierwszego pietra nad biurem przepustek w kolumnadzie. Centrale te naley wyłcza w czasie poaru. Do chwili obecnej centrale s wyłczane rcznie przez obsług. W celu szybszego i pewniejszego ich wyłczenia projektuje si moduł poarowy oraz stycznik do odcicia zasilania na central. Naley dobra stycznik zgodnie z moc centrali. Dobór stycznika nie jest przedmiotem tego opracowania. Na etapie wykonawczym naley ustali odpowiednie parametry z obsług obiektu Zamknicie klap odcinajcych W pomieszczeniu wentylatorów na trzecim pitrze koło klatki K2, zamontowano na kanałach wentylacyjnych klapy odcinajce. Klapy naley wpi do systemu SSP. Do zasilania klap naley uy zasilacza poarowego Trzymacze drzwiowe W celu poprawy komfortu i bezpieczestwa osób przebywajcych w obiekcie projektuje si trzymacze drzwiowe na istniejcych drzwiach poarowych. Drzwi takie powinny by zamknite w czasie poaru w celu zapobiegania rozprzestrzeniania si poaru do stref ssiednich. W chwili obecnej drzwi s blokowane mechanicznie przez osoby pracujce w obiekcie w celu ułatwienia w przemieszczaniu si midzy pomieszczeniami. Stwarza to niebezpieczestwo, e w trakcie poaru nikt tych drzwi nie odblokuje i bd otwarte przez co nie spełni swojej roli. W tym celu zostan zainstalowane elektro-trzymacze, które w czasie poaru zostan zwolnione automatyczne a istniejcy samo-zamykacz dokona zamknicia drzwi Dobór elementów Otwarcie drzwi napowietrzajcych Z uwagi, i instalacja bierze bezporedni udział w akcji poarowej powinna by wykonana przy pomocy urzdze i przewodów certyfikowanych przez odpowiednie jednostki certyfikujce. W czasie trwania poaru siłownik powinien by zasilany bez przerwowo. Elementy niezbdne do wykonania instalacji to: Moduł sterujcy systemu SSP- Moduł adresowalny 4 wej/4 wyj, NC/NO płytka elektroniki IO2034 wraz z obudow IO2BOX Strona 6

8 Zasilacz poarowy 24V (certyfikat CNBOP) prd wyjciowy min. 1,5A z akumulatorami 18Ah. Siłownik drzwiowy do otwarcia drzwi napowietrzajcych Puszki łczeniowe poarowe Kabel sterowniczy HDGs 2x1,5mm2 Kabel zasilajcy typu (N)HXH FE180/E30 / NKGs 1kV 3x2,5 Kabel monitorujcy YnTKSY 2x2x0,8 mm2 Kabel ptlowy HTKSHekw FE180/PH90 1x2x1 mm Wyłczenie central wentylacyjnych Z uwagi, i instalacja bierze bezporedni udział w akcji poarowej powinna by wykonana przy pomocy urzdze i przewodów certyfikowanych przez odpowiednie jednostki certyfikujce. W czasie trwania poaru naley zdj zasilanie z centrali wentylacyjnej w celu jej wyłczenia. Elementy niezbdne do wykonania instalacji to: Moduł sterujcy systemu SSP- Moduł adresowalny 4 wej/4 wyj, NC/NO płytka elektroniki IO2034 wraz z obudow IO2BOX Zasilacz poarowy 24V (certyfikat CNBOP) prd wyjciowy min. 3,5 A z akumulatorami 28Ah. Puszki łczeniowe poarowe Przewód sterowniczy HDGs 2x1,5mm2 Przewód zasilajcy typu (N)HXH FE180/E30 / NKGs 1kV 3x2,5 Przewód monitorujcy YnTKSY 2x2x0,8 mm2 Przewód ptlowy HTKSHekw FE180/PH90 1x2x1 mm2 Stycznik (w zakresie niniejszego opracowania jest zapewnienie przerwania zasilania cewki stycznika w stanie awaryjnym) Zamknicie klap odcinajcych Z uwagi, i instalacja bierze bezporedni udział w akcji poarowej powinna by wykonana przy pomocy urzdze i przewodów certyfikowanych przez odpowiednie jednostki certyfikujce. W czasie trwania poaru naley zamkn klapy na instalacji wentylacji w celu zapobiegania przedostawania si dymu. Do klap naley zapewni bez przerwowe zasilanie. Elementy niezbdne do wykonania instalacji to: Moduł sterujcy systemu SSP- Moduł adresowalny 4 wej/4 wyj, NC/NO płytka elektroniki IO2034 wraz z obudow IO2BOX Zasilacz poarowy 24V (certyfikat CNBOP) prd wyjciowy min. 3,5 A z akumulatorami 28Ah. Puszki łczeniowe poarowe Przewód sterowniczy HDGs 2x1,5mm2 Przewód zasilajcy typu (N)HXH FE180/E30 / NKGs 1kV 3x2,5 Przewód monitorujcy YnTKSY 2x2x0,8 mm2 Przewód ptlowy HTKSHekw FE180/PH90 1x2x1 mm Trzymacze drzwiowe Z uwagi, i trzymacze drzwiowe nie bior bezporedniego udziału w akcji poarowej, mona je wykona na elementach nieposiadajcych certyfikatów poarowych. Z uwagi, e dla trzymaczy drzwiowych sytuacj alarmow jest brak zasilania, instalacj mona wykona przewodami palnymi. W czasie poaru nie ma potrzeby dostarczania zasilania do elementów. Elementy niezbdne do wykonania instalacji to: Moduł sterujcy systemu SSP- Moduł adresowalny 4 wej/4 wyj, NC/NO płytka elektroniki IO2034 wraz z obudow IO2BOX Zasilacz 24V prd wyjciowy min. 3 A z akumulatorami 17Ah. Puszki łczeniowe Strona 7

9 Przewód zasilajcy trzymaczy OWY 2x2,5 mm2 Przewód zasilajcy YDY 3x2,5 mm2 Przewód monitorujcy YnTKSY 2x2x0,8 mm2 Przewód ptlowy HTKSHekw FE180/PH90 1x2x1 mm Uwagi ogólne Urzdzenia Wszystkie urzdzenia naley montowa zgodnie z ich przeznaczeniem, zachowa wszystkie zalecenia producenta wskazane w załczonych do urzdze kartach katalogowych, wytycznych montaowych. Sposób mocowania winien gwarantowa zachowanie zdolnoci do realizowania funkcji, jakie zostały przypisane kademu elementowi. Wszystkie urzdzenia naley zamocowa trwale do podłoa za pomoc kołków montaowych. Urzdzenia te naley zainstalowa tak, aby był do nich dostp dla celów konserwacyjnych i naprawczych. Łczenia przewodów naley wykonywa wyłcznie w elementach instalowanych. Przewody naley łczy na łczówkach modułów zgodnie z ich oznaczeniem, zwracajc w szczególnoci uwag na polaryzacj. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moe powodowa uszkodze mechanicznych. Dławiki urzdze z wchodzcymi przewodami naley odpowiednio uszczelni. Sposób oraz warunki montau naley wykona zgodnie z zaleceniami producentów Przewody Wszystkie przewody naley montowa zgodnie z ich przeznaczeniem. Przewody naley prowadzi w cigach kablowych poziomych i pionowych. Cigi pionowe znajduj si w szachtach instalacyjnych. Cigi poziome znajduj si na cianach pod elementem dekoracyjnym wykonanym z drewna. Przewody poarowe naley prowadzi bezporednio na cianach przy pomocy certyfikowanych uchwytów, lub w korytach poarowych. W miejscach gdzie nie ma tras, przewody naley prowadzi w rurach lub korytach kablowych lub peszlach Zasilanie Zasilanie zasilaczy do urzdze naley wykona z rozdzielni pitrowej znajdujcej si w pomieszczeniu, w którym znajduj si moduły i zasilacze. Na etapie wykonawczym naley uzgodni miejsce wpicia do poszczególnych rozdzielni z uytkownikiem. Naley rozbudowa rozdzielnie o kolejne zabezpieczenie zgodne z zapotrzebowaniem. Zestawienie urzdze wymagajcych zasilania:! "#$ % &'( &'( "# &'( %') "#* &'( % %'$ *'* "# &'( %') "#% &'( % %'$ *'* # &'( %') % +, - %'( Strona 8

10 Prace ogólnobudowlane W czasie prac instalacyjnych bd wystpowa roboty budowlane niezbdne do wykonania w celu poprowadzenia instalacji. W celu poprowadzenia okablowania naley z demontowa elementy ozdobne w korytarzach a nastpnie po zakoczeniu prac zamontowa i pomalowa. Z uwagi na potrzeb montau trzymaczy niektóre drzwi naley odwróci prawolewo, a niektóre przesun. Prace naley zleci firmie specjalistycznej. Orientacyjna ilo prac budowlanych do wykonania: #. /! # 0. %&&! 1, # 0. %&&! 1, 2&&! %2 #1 3! 4 % #1 &&! Uszczelnienia przeciwpoarowe Wszystkie przejcia przewodów, zarówno pojedynczych jak i wizek, w korytach lub bez, przez granice stref i wydziele poarowych, naley uszczelni mas ognioodporn odpowiedni do odpornoci poarowej przejcia oraz do kształtu i wielkoci otworu, a take kształtu i wielkoci wizki kablowej lub kabla. Uszczelniane przejcia naley oznakowa niecieraln etykiet z zaznaczon: dat, firm wykonujc to uszczelnienie i typem rodka cile według patentu zastosowanego materiału. Nie dopuszcza si stosowania ronych ogniochronnych mas na tych samych przejciach. Miejsca przej naley okreli na podstawie aktualnego projektu architektonicznego, na którym zaznaczono strefy poarowe i odpornoci poarowe poszczególnych elementów w budynku. Pozostałe przejcia przez stropy, niestanowice oddziele ppo. wykona w rurach a ich otoczenie zamkn zwykł zapraw. Uszczelnienia moe wykona osoba posiadajca certyfikat/autoryzacje producenta masy uszczelniajcej (np. hilti, promat) Uwagi dotyczce robót Wykonawca robót instalacji zobowizany jest do zapoznania si z całoci wielobranowych dokumentów rysunkowych i opisowych dotyczcych obiektu, aby pozna zagadnienia dotyczce wszystkich bran, wszystkie wynikajce z tego obowizki i wpływ innych prac na jego brane. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno robót z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami technicznobudowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami ppo., BHP i ochrony rodowiska. Wykonawca robót instalacji zobowizany jest do takiego wykonywania prac, aby były spełnione podstawowe wymagania dotyczce: bezpieczestwa konstrukcji, bezpieczestwa poarowego, bezpieczestwa Uytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczdnoci energii i odpowiedniej izolacyjnoci cieplnej cian i stropów. Wykonawca wykona roboty słaboprdowe zgodnie z poleceniami Projektanta i Przedstawiciela Zamawiajcego. Ogólne wymagania dotyczce wykonania instalacji w obiekcie s nastpujce: Do wykonania instalacji naley uywa przewodów, kabli, sprztu, osprztu oraz aparatury i urzdze spełniajcych wymagania okrelone w Dyrektywach Unii Europejskiej i oznaczonych znakiem CE, zapewniajcych nabywc, e produkt Strona 9

11 spełnia podstawowe wymagania bezpieczestwa a jego Uytkowanie, zgodne z warunkami uytkowania, nie stanowi zagroenia dla ycia i zdrowia ludzi. Wszystkie urzdzenia wraz z oprze wodowaniem oraz wszystkie cigi instalacyjne powinny by zainstalowane, aby było moliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostp w czasie przegldów i konserwacji. Instalacje słaboprdowe powinny by tak wykonane, aby zapewniały cigł prac o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uytkownika. Naley zapewni bezkolizyjno instalacji z innymi instalacjami. Trasy przewodów naley wykonywa po liniach prostych, równoległych do krawdzi cian i stropów. Nie dopuszcza si układania instalacji bez osłon w posadzkach i w warstwach wykoczeniowych podłogowych. Instalacja powinna zapewni ochron rodowiska przed skaeniem, emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drga, hałasu oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. Instalacje słaboprdowe nie mog by ródłem zakłóce elektromagnetycznych (EMI), EMC. Sposób oraz warunki montau naley wykona zgodnie z zaleceniami producentów. Wszystkie przejcia przewodów, zarówno pojedynczych jak i wizek, w korytach lub bez, przez granice stref i wydziele poarowych, naley uszczelni mas ognioodporn do odpornoci poarowej przejcia. Pozostałe przejcia przez stropy, niestanowice oddziele ppo. wykona w rurach a ich otoczenie zamkn zwykł zapraw Oznakowanie Naley zastosowa jednolity system oznakowania wszystkich: kabli, przewodów i urzdze w obiekcie w celu szybkiej ich identyfikacji. Zaleca si, aby system oznakowania był systemem odpornym na działanie warunków rodowiska, wod, cieranie, promieniowanie słoneczne oraz trwałym w czasie. Naley oznakowa cały sprzt i aparatur, oraz przewody. Przewody zostan oznakowane na kadym kocu (przy zacisku, przy urzdzeniu). Oznaczenie powinno zawiera opis umoliwiajcy identyfikacj według dokumentacji powykonawczej Szkolenia Naley przeprowadzi szkolenie osób z obsługi zakoczone imiennym podpisem osób szkolonych i szkolcych Pomiary i testy. Pomiary kabli miedzianych Wszystkie połczenia wykonane kablami miedzianymi musz by sprawdzone w trakcie montau przy pomocy testera na zwarcie, przerw i odwrócenie par. Wyniki pomiarów Wyniki pomiarów dla kabli miedzianych w formie wydruku jak i w wersji elektronicznej musz by dołczone do dokumentacji powykonawczej Dokumentacja powykonawcza Naley wykona Dokumentacj Powykonawcz. Dokumentacja musi zosta wykonana w 3- ech identycznych egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1-ym egzemplarzu wersji elektronicznej dołczonych do dokumentacji. Poprawna dokumentacja powykonawcza powinna zawiera: szczegółowy opis wykonanej instalacji, zaktualizowane projekty instalacji: aktualne rysunki z rozmieszczeniem urzdze i trasami kablowymi oddzielnie dla kadego poziomu, Strona 10

12 aktualne schematy blokowe instalacji oraz schematy połcze. komplet certyfikatów zgodnoci i aprobat technicznych dla urzdze i aparatów dostarczonych przez Wykonawc robót wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych słub naprawczych, DTR urzdze zabudowanych na podstawie niniejszego PW, instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzdze, o ile urzdzenia te odbiegaj parametrami technicznymi i sposobem uytkowania od urzdze powszechnie stosowanych, instrukcje obsługi, owiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj techniczn i obowizujcymi przepisami, protokółprzeszkolenia personelu obsługi, protokółprób, testów, pomiarów Załoenia serwisowe Instalacja wykonana w zakresie niniejszego opracowania powinna by regularnie konserwowana nie rzadziej, ni co 6 miesicy i ewentualnie naprawiany. Umowa w tym zakresie powinna by zawarta natychmiast po zakoczeniu montau niezalenie od tego czy obiekt jest uytkowany czy te nie. Kontrole naley wpisywa do ksiki eksploatacyjnej. 4. Czynnoci wykonywane podczas konserwacji: Sprawdzi działanie systemu poprzez zdalne sterowanie Sprawdzi rezystancje izolacji ( stan przewodów, połcze i mocowa) Sprawdzi stan przycisków (szybki, opisy, wizualny wygld, diody LED) Sprawdzi stan akumulatorów (Baterie akumulatorów powinny by wymieniane w odstpach czasu nieprzekraczajcych zalece producenta baterii) Sprawdzi poprawno weryfikacji sygnałów zewntrznych przez central i sposób realizacji załoonych procedur. Dokona wpisu do ksiki eksploatacji. Strona 11

13 5. Zestawienia materiałowe 5 607, :! 2 ;8< = 6=>=? 9 '* %% 11'%'$ 11'*'$ <! #%). *& %&& B:;B <C+%)&4B(&%AA%!! %9$& && B/D*A%'$ & $& <8 2 <8 %& in. Andrzej SOKOLIK Upr. MAZ/0305/PWOE/04 Tech. Robert MAŁACZEK Strona 12

MAP/0081/PO OE/05 Sprawdzajcy mgr in. arch. Dariusz Szporna architektura MP - 1088

MAP/0081/PO OE/05 Sprawdzajcy mgr in. arch. Dariusz Szporna architektura MP - 1088 Jednostka projektowa BIURO PROJEKTÓW TOMASZ MOSKAL ul. w. Faustyny 70, 35-330 Rzeszów, tel.: 0 608 358 229 Inwestor Centrum Medyczne w Łacucie Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łacut Temat Budynek

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 23.10.2013 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 23.10.2013 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 23.10.2013 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120A 72/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot. postępowania

Bardziej szczegółowo

W obiekcie hali sportowej projektuje si nastpujce powierzchnie: Nr pom. uytkowa (m 2 ) I PARTER

W obiekcie hali sportowej projektuje si nastpujce powierzchnie: Nr pom. uytkowa (m 2 ) I PARTER WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOAROWEJ DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SAL SPORTOW Z ZAPLECZEM I BIBLIOTEK Lubosz, ul. Powstaców Wlkp. 1, działki nr 121/4, 122 1. Dane

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Elektryczna PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Budynek Stray Poarnej pomieszczenia. Urzdu Gminy -poddasze. Kazimierz Nowicki Upr 532/87 PROJEKTOWAŁ

Elektryczna PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Budynek Stray Poarnej pomieszczenia. Urzdu Gminy -poddasze. Kazimierz Nowicki Upr 532/87 PROJEKTOWAŁ PROJEKT BUDOWLANY Elektryczna STADIUM DOKUMENTACJI BRANA UMOWA NR POZ. UMOWY ZAMAWIAJCY: INWESTOR: NAZWA INWESTYCJI Budynek Stray Poarnej pomieszczenia Urzdu Gminy -poddasze INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Harfowa 38 80-298 GDAOSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO Z 24 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTUR ZEWNTRZN CZ OPISOWA: CZ RYSUNKOWA: E-1. Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ REMONTOWANYCH KORYTARZY WEWNTRZNYCH I i III PITRA W BUDYNKU MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ w Warszawie przy Al. Szucha 25. PROJEKTANCI: Ogólne załoenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL.

PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL. PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL. IŁECKA 47 INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR : PASTWOWA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach projektu pn.: Modernizacja obiektów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta etap

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami 1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami dozorowymi z moŝliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, slave drukarka wewnętrzna, wskazania LED

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

Opracowała: mgr in. Maria Błaek Miller Rzeczoznawca ds. zabezpiecze Przeciwpoarowych nr upr. 165/93 91-328 Łód, ul. Polna 27m21

Opracowała: mgr in. Maria Błaek Miller Rzeczoznawca ds. zabezpiecze Przeciwpoarowych nr upr. 165/93 91-328 Łód, ul. Polna 27m21 OPINIA w zakresie warunków bezpieczestwa przeciwpoarowego dla Koncepcji przebudowy I Domu Studenckiego Politechniki Łódzkiej w Łodzi, Al. Politechniki 3B Opracowała: mgr in. Maria Błaek Miller Rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

Numer projektu PR/E-2071 Egzemplarz /6 Numer umowy 34/2011 z dnia, 12.07.2011 r.

Numer projektu PR/E-2071 Egzemplarz /6 Numer umowy 34/2011 z dnia, 12.07.2011 r. PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI PRZEMYSŁOWYCH AUTOMATYKA MIKROPORCESOROWA ul. Braniborska 58-68, 53-680 WROCŁAW tel. fax. 071 3550022, 3593074 e-mail : predomex@predomex.pl www.predomex.pl Numer

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem Spis treści 1. Podstawa opracowania... 3 2. Podstawy prawne... 3 3. Charakterystyka ogólna opracowania... 4 3.1. Przedmiot opracowania... 4 3.2. Zakres projektu... 4 3.3. Charakterystyka obiektu... 4 4.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA data. Lipiec 2012 16/2012 Numer projektu Zamawiający/inwestor GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW obiekt GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW nazwa

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

Spis treci : A. Cz opisowa.

Spis treci : A. Cz opisowa. 2 Spis treci : A. Cz opisowa. 1. Dane ogólne. 1.1. Charakterystyka obiektu. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Zakres opracowania. 2. Dane szczegółowe. 2.1. Instalacja wewntrzna. 2.2. Odprowadzenie spalin

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA PRZYWOŁAWCZA. Dom Pomocy Społecznej w Niemczy. ul. wierczewskiego 14/16; Niemcza

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA PRZYWOŁAWCZA. Dom Pomocy Społecznej w Niemczy. ul. wierczewskiego 14/16; Niemcza Firma Projektowa ASPRO Sp. z o.o. ul. Góralska 30; 53-610 Wrocław tel. (071) 359 19 09, poczta@aspro.wroc.pl Stadium: Brana: Temat: Obiekt: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje teletechniczne INSTALACJA PRZYWOŁAWCZA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Dom Akademicki UAM ul. Nieszawska 3, Poznań

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Dom Akademicki UAM ul. Nieszawska 3, Poznań PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Instalacja oddymiania klatek schodowych wraz ze współpracą z istniejącym systemem sygnalizacji pożaru Obiekt: Dom Akademicki UAM ul. Nieszawska 3, Poznań Inwestor: Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU TEMAT OBIEKT WYKONANIE INSTALACJI ODCINANIA POŻARU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 57-410 ŚCINAWKA DOLNA 17 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWCE DOLNEJ 17

Bardziej szczegółowo

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUBY ZDROWIA Spółka z o. o.

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUBY ZDROWIA Spółka z o. o. BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITASKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 DOSTOSOWANIE WYDZIELONYCH STREF POAROWYCH DO WYMAGA PRZECIWPOAROWYCH W

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI A. CZ OPISOWA

SPIS TRE CI A. CZ OPISOWA SPIS TRE CI A. CZ OPISOWA Za czniki: 1. Za wiadczenie projektanta nr ZAP/IE/0005/07. 2. Uprawnienia budowlane projektanta nr 144/SZ/80. 3. Za wiadczenie sprawdzaj cego nr ZAP/IE/2803/01. 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ZAPOBIEGAJĄCYCH ZADYMIENIU PIONO- WYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH /KLATEK SCHODOWYCH/

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ZAPOBIEGAJĄCYCH ZADYMIENIU PIONO- WYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH /KLATEK SCHODOWYCH/ EGZ.. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ZAPOBIEGAJĄCYCH ZADYMIENIU PIONO- WYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH /KLATEK SCHODOWYCH/ Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci

Bardziej szczegółowo

BUDOPROJEKT inŝ. JANUSZ FRONCZYK. WYKONAWCZY instalacji systemu oddymiania grawitacyjnego

BUDOPROJEKT inŝ. JANUSZ FRONCZYK. WYKONAWCZY instalacji systemu oddymiania grawitacyjnego BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH BUDOPROJEKT inŝ. JANUSZ FRONCZYK www.budoprojekt.lublin.pl 20-002 Lublin, ul. Narutowicza 22/13 budoprojekt@futuro.net.pl NIP:712-100-57-38 tel.-fax(0-81) 743-72-92 tel. kom. 0-505

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 1.3. Przepisy i normy związane... 2 2. SYSTEM SYGNALIZACJI

1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 1.3. Przepisy i normy związane... 2 2. SYSTEM SYGNALIZACJI 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 2 1.2. Podstawa opracowania.... 2 1.3. Przepisy i normy związane... 2 2. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU... 4 2.1. Założenia funkcjonalne... 4 2.2. Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

02. Spis treci: 01. Strona tytułowa 02. Spis treci 03. Uzgodnienia i dokumenty. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne

02. Spis treci: 01. Strona tytułowa 02. Spis treci 03. Uzgodnienia i dokumenty. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne 2 01. Strona tytułowa 02. Spis treci 03. Uzgodnienia i dokumenty 1. Opis techniczny 02. Spis treci: 1.1. Wstp 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Charakterystyka obiektu stan istniejcy 1.4. Zasilanie budynku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu I. Opis techniczny...2 1. Inwestor, przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Dane ogólne...2 3.1. Lokalizacja...2 3.2. Charakterystyka obiektu...2 4.Projektowana

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA:

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA: Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, 80-336 GDAŃSK, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH UWAGA: 1 Wszystkie materiały,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, waŝniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa I Część opisowa 1 Dane ogólne.... 2 1.1 Przedmiot opracowania:... 2 2 Podstawa opracowania projektu.... 2 3 Opis... 2 3.1 Opis systemu oddymiania.... 2 3.1.1 Opis obiektu... 2 3.1.2 Opis systemu... 2 3.1.3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE W BUDYNKU WIETLICY WIEJSKIEJ W TOBOLICACH Inwestor: Gmina Rzeku Adres inwestycji: Tobolice Gm. Rzeku Opracował: mgr in.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Gdański. Sopot ul. Armii Krajowej 101. ul. Bażyńskiego 1 80-952 Gdańsk. elektryczna. nr upr. 5753/GD/94 mgr inż.

Uniwersytet Gdański. Sopot ul. Armii Krajowej 101. ul. Bażyńskiego 1 80-952 Gdańsk. elektryczna. nr upr. 5753/GD/94 mgr inż. Nazwa opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy Przystosowania klatek schodowych do obowiązujących przepisów p.poż. Oddymianie i oświetlenie awaryjne. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Sopot

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE M A K P O Ż KUCHARCZYK SPOŁKA JAWNA 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 120 tel. 502 103 993 NIP: 5532492555 502 241 878 fax: (033) 863 16 85 e-mail: biuro@makpoz.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Maszyny i urz dzenia techniczne:

Maszyny i urz dzenia techniczne: Roboty zwizane z podłczeniem, sprawdzeniem, konserwacj i napraw instalacji, urzdze elektrycznych mog by wykonywane wyłcznie przez osoby posiadajce odpowiednie uprawnienia Maszyny i urzdzenia techniczne:

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD 81-558 GDYNIA-ORŁOWO ul.wierzbowa 25 tel. (058)624-87-77 tel. fax (058)344-16-12 e-mail: edbud7@wp.pl NIP: 586-106-57-65 Bank Pocztowy S.A. Oddział Okrgowy Gdask

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Umowa nr: Z dnia: Egzemplarz nr:

Umowa nr: Z dnia: Egzemplarz nr: Umowa nr: Z dnia: Egzemplarz nr: Temat: 1 Przeciwpoarowe wydzielenie pionowej drogi ewakuacji wraz z systemem oddymiania, systemem zamkni ogniowych i instalacj hydrantow ANEKS nr 1 Nieistotne zmiany do

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY...

1. OPIS TECHNICZNY... Spis treci 1. OPIS TECHNICZNY... 3 1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.2 ZAKRES OPRACOWANIA... 3 1.3 PODSTAWA PRAWNA... 3 1.4 CHARAKTERYSTYKA NADZOROWANEGO OBIEKTU... 3 1.5 INSTALACJA ALARMOWA SSWIN... 4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BUDYNEK WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO Kielce, ul. Świętokrzyska 15

REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BUDYNEK WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO Kielce, ul. Świętokrzyska 15 JEDNOSTKA PROJEKTOWA : BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Robert Rydz 25-362 KIELCE ul. Cedzyńska 20b tel. 509 439 779 fax 509 88 439 779 e-mail: boi. pracownia@gmail.com REGON 29831743; NIP 959-095-72-28 Konto

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20

aarto s.c. 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 jednostka projektowania : aarto s.c. 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/cz : PROJEKT REMONTU i OCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO adres

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI Temat: OBIEKT BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU 53-900 ZGORZELEC, UL. LUBAŃSKA 11/12 INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY

Bardziej szczegółowo

BRANA ELEKTRYCZNA INSTALACJA OWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I ODDYMIANIA < 5

BRANA ELEKTRYCZNA INSTALACJA OWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I ODDYMIANIA < 5 BRANA ELEKTRYCZNA NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTUJCA!"#$ %&$"'&$(& ) * +,-%&.&$/ 0123)4*5 '+(!$'#66.!67.8+!,"' $'" +,--8&$'"(&39 0:23/;&',"! INSTALACJA OWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2 1 FIRMA USŁUG PROJEKTOWANIA I N ADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH inż. ANTONI GOŁEK 34-300 ŻYWIEC ul. Komorowskich 127 NIP 553-148-20-52 Tel.. 0/?/33/860-22-66 TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW P.POś.

DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW P.POś. Egz. / 6 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe 25-217 Kielce ul. Zagnańska 84a tel (0-41) 361-20-44 ; 361-30-64 NIP 657-172-45-85 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Wrocław, ul. J. Chełmo skiego 14, dz. ew. nr 26/5 AM6 obr. ew. D bie

Wrocław, ul. J. Chełmo skiego 14, dz. ew. nr 26/5 AM6 obr. ew. D bie Wrocław, ul. J. Chełmoskiego 14, dz. ew. nr 26/5 AM6 obr. ew. Dbie Imi i Nazwisko: uprawnienia nr: podpis / piecztka: in. Wojciech Bajowski mgr in. Adam Nowak Kraków, kwiecie 2013 1. Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DO POTRZEB KLIMATYZACJI W BLOKU A2

PROJEKT DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DO POTRZEB KLIMATYZACJI W BLOKU A2 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI KLIMATYZACJI BLOKU A2 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM II INSTALACJA EKTRYCZNE Nazwa i adres inwestycji/obiektu budowlanego: GMACH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INSTALACJI SYGNALIZACJI POśAROWEJ CPV 45312100-8 INWESTYCJA : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. INSTALACJI SYGNALIZACJI POśAROWEJ CPV 45312100-8 INWESTYCJA : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśAROWEJ CPV 45312100-8 INWESTYCJA : Adaptacja pomieszczeń po warsztatach szkolnych na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku KRUS

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA PADZIERNIK 2011r

WARSZAWA PADZIERNIK 2011r 1 TEMAT OPRACOWANIA ROZDZIELNICA RG-A2 z WEWNTRZN LINI ZASILAJC OBIEKT BUDYNEK A MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WARSZAWA ul. CHAŁUBISKIEGO 4/6 INWESTOR MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WARSZAWA ul. CHAŁUBISKIEGO

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 04-692 Warszawa ul. Ułanów Krechowieckich 10 www.mrsystem.com.pl Telefon. 22-424-73-12 Fax. e-mail: 22-812-43-46 wew.100 marek.lipowski@mrsystem.com.pl PROJEKT KONCEPCYJNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Adres: Budynek mieszkalny, wielorodzinny ul. Mickiewicza 35, Wrocław Temat: Wymiana instalacji anteny zbiorczej TV na dachu budynku

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47 PUH ALMOR 75-204 Koszalin ul. Jana z Kolna 10 tel. 0-94 348 14 49 Koszalin maj 2011r. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC I PARTERU BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Urząd Statystyczny ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz Temat opracowania: Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

Rodzaje okablowania: linie dozorowe promieniowe (otwarte), nieadresowalne, zakończone opornikiem parametrycznym do końca linii

Rodzaje okablowania: linie dozorowe promieniowe (otwarte), nieadresowalne, zakończone opornikiem parametrycznym do końca linii OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJI POśARU SAP W OBIEKCIE DYDAKTYCZNYM UL. WASZYNGTONA 4/8 ORAZ SYSTEMU ALARMOWEGO DO MONITOROWANIA RADIOWEGO I TELEFONICZNEGO SALI 54. Ogólna charakterystyka systemu: Zakres ochrony

Bardziej szczegółowo

ZAWARTO OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELKTYRCZNE III CZ RYSUNKOWA INSTALACJE ELEKTYCZNE:

ZAWARTO OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELKTYRCZNE III CZ RYSUNKOWA INSTALACJE ELEKTYCZNE: ZAWARTO OPRACOWANIA: I II OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELKTYRCZNE ZAŁCZNIKI: a. kserokopia uprawnie projektanta, b. zawiadczenie o wpisie na list członków samorzdu zawodowego, c. owiadczenie projektanta/sprawdzajcego

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego Katowice Wschód przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach INWESTOR: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. System kontroli dostępu 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis ogólny systemu 1.4 Zestawienie urządzeń 1.4.1 Zestawienie urządzeń 1.5 Zestawienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NONEJ I BOISKA DO SIATKÓWKI WRAZ Z PLACEM ZABAW NA DZ.EW. 286/1 W MSC. SKRUDKI

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NONEJ I BOISKA DO SIATKÓWKI WRAZ Z PLACEM ZABAW NA DZ.EW. 286/1 W MSC. SKRUDKI Numer działki: 286/1 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NONEJ I BOISKA DO SIATKÓWKI WRAZ Z PLACEM ZABAW NA DZ.EW. 286/1 W MSC. SKRUDKI INWESTOR - Gmina yrzyn ul. Powstania Styczniowego 10 24-103

Bardziej szczegółowo

BADANIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH W OBIEKTACH MEDYCZNYCH

BADANIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH W OBIEKTACH MEDYCZNYCH BADANIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH W OBIEKTACH MEDYCZNYCH Opracowali: Romuald Moszczyski Janusz Szymaski Biuro Strategii, Rozwoju i Marketingu 1 Definicja i cel bada Obiekty

Bardziej szczegółowo

Egz. nr PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: UKŁAD ZASILANIA PODSTAWOWEGO I REZERWOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ PWSZ W TARNOWIE.

Egz. nr PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: UKŁAD ZASILANIA PODSTAWOWEGO I REZERWOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ PWSZ W TARNOWIE. FHU ERKON Jacek Chrzan ul. Zielona 2 33-170 Tuchów Tel. 501 202 078 1 Egz. nr OBIEKT: UKŁAD ZASILANIA PODSTAWOWEGO I REZERWOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ PWSZ W TARNOWIE. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE SOYEK Rafał Sójka Ul. Barwinkowa 8, 51-251 Wrocław Tel. +48 696046480, Fax. +48 71 330 42 00 NIP 895-173-20-89 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestycja:

Bardziej szczegółowo