BMS Serwis Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BMS Serwis Sp. z o.o."

Transkrypt

1 BMS Serwis Sp. z o.o. ul. Czerniowiecka Warszawa TEMAT: ROZBUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POAROWEJ W BUDYNKU ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: WYKONAWCA OPRACOWANIA: RODZAJ OPRACOWANIA: BRANA: SYMBOL OPRACOWANIA: MINISTERSTWA ROLNICTWA i ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI WARSZAWA, ul. WSPÓLNA 30 MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI BMS Serwis Sp. z o.o. PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE TELETECHNICZNE PW-TLT-MRiRW NR TOMU: / NR EGZ.: / DATA OPRACOWANIA: PADZIERNIK 2012 BRANA PROJEKTANT NR UPRAWNIE DATA PODPIS INST. TELETECHNICZNE in. Andrzej SOKOLIK MAZ/0305/PWOE/ BRANA OPRACOWUJCY NR UPRAWNIE DATA PODPIS INST. TELETECHNICZNE Tech. Robert MAŁACZEK BRANA SPRAWDZAJCY NR UPRAWNIE DATA PODPIS INST. TELETECHNICZNE Dr in. Tomasz ZDZIARSKI MAZ/0435/PWOE/ SPIS ZAWARTOCI OPRACOWANIA: - Owiadczenie projektanta - Owiadczenie sprawdzajcego - Kopi uprawnie oraz wpisu o przynalenoci do Izby Budowlanej - Opracowanie - cz opisowa i rysunkowa

2 SPIS TRECI 1. INFORMACJE OGÓLNE Przedmiot opracowania Inwestor Zakres opracowania Podstawa techniczna opracowania Charakterystyka obiektu Kategorie zagroenia poarowego Zakres ochrony Wykaz wytycznych projektowych SPIS RYSUNKÓW OPIS TECHNICZNY System Sygnalizacji Poaru istniejcy Rozbudowa (zakres projektowany) Otwarcie drzwi napowietrzajcych Wyłczenie central wentylacyjnych Zamknicie klap odcinajcych Trzymacze drzwiowe Dobór elementów Otwarcie drzwi napowietrzajcych Wyłczenie central wentylacyjnych Zamknicie klap odcinajcych Trzymacze drzwiowe Uwagi ogólne Urzdzenia Przewody Zasilanie Prace ogólnobudowlane Uszczelnienia przeciwpoarowe Uwagi dotyczce robót Oznakowanie Szkolenia Pomiary i testy Dokumentacja powykonawcza Załoenia serwisowe CZYNNOCI WYKONYWANE PODCZAS KONSERWACJI: ZESTAWIENIA MATERIAŁOWE...12 Strona 1

3 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie rozbudowy istniejcego w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie przy ul. Wspólnej Inwestor Inwestorem przedmiotowych prac jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zakres opracowania Niniejszy projekt obejmuje rozbudow instalacji i odebranej sygnalizacji poaru obejmujc swym zasigiem cały budynek oraz powizania systemu SAP z innymi instalacjami w budynku, uczestniczcymi w akcji poarowej w zakresie: Instalacji trzymaczy drzwiowych na drzwiach ewakuacyjnych Sterowania otwarciem automatycznym drzwi napowietrzajcych Wyłczeniem automatycznym dwóch central Sterowania dwóch klap odcinajcych na wentylacji Wraz z niezbdnymi modułami sterowniczym centrali SSP Podstawa techniczna opracowania Niniejszy projekt opracowano na podstawie: dostarczonych podkładów architektonicznych Dokumentacji powykonawczej branowej instalacji SSP z grudnia 2008 roku f-my PBM ak Wwizji lokalnej 1.5. Charakterystyka obiektu Obiekt jest budynkiem uytecznoci publicznej istniejcym, połoonym w Warszawie pomidzy ulicami: urawi i Wspóln. Powierzchnia budynku ok m2, wysoko 20,49 m. Budynek zakwalifikowany jest do budynków redniowysokich. Budynek ma rozbudowan architektur. Posiada sze kondygnacji naziemnych (biura, pomieszczenia pomocnicze) i dwie kondygnacje podziemne (kondygnacja -1 gara, pomieszczenia techniczne i magazynowe; kondygnacja -2 pomieszczenia techniczne i magazynowe). Wysoko kondygnacji jest zrónicowana. W budynku moe przebywa 1150 osób Kategorie zagroenia poarowego Obiekt zaliczony został do kategorii zagroenia ludzi ZLIII. Gsto obcienia ogniowego w pomieszczeniach o charakterze technicznym oraz w obrbie garay nie przekracza wartoci 500 MJ/m 2. W obiekcie nie wystpuj pomieszczenia zagroone wybuchem Zakres ochrony Budynek jest zakwalifikowany jako budynek redniowysoki. Jako taki nie podlega wymogowi wyposaenia w system sygnalizacji poarowej. W wyniku nie spełnienia wymogów ewakuacyjnych rzeczoznawca ds. ochrony poarowej przyjł rozwizanie zastpcze, polegajce na wyposaeniu obiektu w system sygnalizacji poarowej. Wobec czego został wykonany system sygnalizacji poaru w zakresie ochrony całkowitej budynku, tj. ochronie podlegaj wszystkie pomieszczenia poza pomieszczeniami mokrymi (np. WC). Załoeniem dla wykonanej sygnalizacji poaru jest moliwie szybkie powiadomienie odpowiedzialnych słub w pomieszczeniu dozoru na parterze. Strona 2

4 1.8. Wykaz wytycznych projektowych BN-76/ Zakładowa sie telekomunikacyjna. Ogólne wymagania. BN-76/ Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogólne wymagania. BN-73/ Uziemienie urzdze telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Ogólne wymagania i badania. N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. PN-HD :2010. Instalacje elektryczne niskiego napicia -- Cz:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje PN-92/M Czci składowe automatycznych urzdze sygnalizacji poarowej. PN-EN :2011. Ochrona odgromowa -- Cz 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagroenie ycia Ochrona przed przepiciami w systemach przesyłu sygnałów. Oprac. in. A.Sowa. Przepisy budowy urzdze elektrycznych z dn r. (z pó niejszymi zmianami), dotyczy elementów nie objtych aktualnymi normami i przepisami. Wytyczne projektowania automatycznych urzdze sygnalizacji poaru VdS, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpoarowej i Stowarzyszenie Inynierów i Techników Poarnictwa 2004r. PKN-CEN/TS 54-14:2006 System Sygnalizacji Poarowej Cz 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r w sprawie ochrony przeciwpoarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563). Ochrona przeciwpoarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania (PN-B :2001/Az1:2006) Instrukcje eksploatacji urzdze SSP opracowane przez producentów. Projektowanie instalacji przewodowej dla Systemów Automatycznej Sygnalizacji Poarowej in. Ryszard Strzembski, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoarowej Dz. U. 2002, Nr 147, poz z pó n. zm. Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpoarowej Dz. U. 2005, Nr 100, poz. 835 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z pó niejszymi zmianami). PN-IEC :2003- Badania kabli i przewodów elektrycznych poddanych działaniu ognia. Cigło obwodu. Strona 3

5 2. Spis rysunków Lp Nr rysunku Nazwa rysunku Skala Uwagi 1 TLT/SSP/PW/-1/1 Rzut poziomu -1 2 TLT/SSP/PW/0/1 Rzut Parteru 3 TLT/SSP/PW/0/2 Rzut Parteru (kolumnada) 4 TLT/SSP/PW/1/1 Rzut pitra 1 5 TLT/SSP/PW/2/1 Rzut pitra 2 6 TLT/SSP/PW/3/1 Rzut pitra 3 7 TLT/SSP/PW/4/1 Rzut pitra 4 8 TLT/SSP/PW/5/1 Rzut pitra 5 9 TLT/SSP/PW/SCH/1 Schemat Główny NWS 10 TLT/SSP/PW/SCH/2 Schemat Podłczenia Klap NWS 11 TLT/SSP/PW/SCH/3 Schemat Podłczenia Trzymaczy Elektromagnetycznych Drzwi NWS 12 TLT/SSP/PW/SCH/4 Schemat Podłczenia Siłownika Drzwi NWS Schemat wyłczenia Central TLT/SSP/PW/SCH/5 13 Wentylacyjnych NWS Strona 4

6 3. Opis techniczny 3.1. System Sygnalizacji Poaru istniejcy System sygnalizacji poaru składa si z zestawu central sygnalizacji poarowej firmy GE Security z wyposaeniem umoliwiajcym prac w nastpujcej konfiguracji: 18 ptli dozorowych z elementami adresowalnymi indywidualnie (po 128 adresów w ptli) Zasilanie rezerwowe z baterii akumulatorów bezobsługowych na 72h pracy i 0,5h alarmowania, Wbudowana drukarka zdarze, Wyposaenie dla dołczenia nadajnika monitoringu poarowego do PSP, System sygnalizacji poaru wykonano w układzie linii dozorowych ptlowych z indywidualnym adresowaniem nastpujcych elementów liniowych: Czujek optycznych dymu (wielosensorowych TF1 TF5), Czujek dymu liniowych, Czujek temperatury nadmiarowo-rónicowych, Rcznych ostrzegaczy poarowych, Modułów sterujco-monitorujcych, Dodatkowo (w specyficznych warunkach) s stosowane: Czujki włczone w system gaszenia gazem, W w le Ochrony (wartowni) na parterze zlokalizowano pomieszczenie monitoringu systemów bezpieczestwa. W pomieszczeniu tym znajduj si centrale systemu sygnalizacji poaru oraz inne elementy elektronicznej ochrony obiektu. Centrale połczone s w sie, co pozwala na prost obsług i wizualizacj zdarze na ekranie komputera umieszczonego w tym pomieszczeniu. Centrala poarowa posiada zasilanie 24 VDC poprzez zasilacz sieciowy, buforowane bateri akumulatorów zapewniajc 72 godzinn prac systemu w stanie dozoru i 30 min. w tanie alarmu w przypadku braku zasilania sieciowego. System istniejcy nastpujce funkcje: Sterowanie powiadamianiem monitoringu JRG PSP Sterowanie sygnalizatorami akustycznymi rozlokowanymi na poziomach piter Sterowanie i monitoring systemu oddymiania grawitacyjnego Monitoring instalacji stałych urzdze gaszenia gazem obojtnym (np. INERGEN, FM 200, ARGONITE). Sterowanie i monitorowanie pracy wentylatorów bytowych Sterowanie i monitorowanie klap poarowych na kanałach wentylacji bytowej Monitoring pompowni hydrantowej Sterowanie drzwi na drogach ewakuacyjnych blokowanych w systemie kontroli dostpu. Sterowanie zjazdem d wigów (wind) poziom ewakuacyjny podstawowy (parter) i rezerwowy (I pitro) Monitoring połoenia kabin windowych (zjazd na poziom ewakuacyjny) Sterowanie klapami ppo. Do budowy ptli dozorowych zastosowano przewód telekomunikacyjny typu YnTKSYekw 1x2x1,0. W ptli z modułami sterujcymi zastosowano przewód ognioodporny min. EI30, typu HTKSHekw PH90 1x2x1,0. Instalacj sterowa poarowych i do sygnalizatorów akustycznych wykonano przewodem HDGs-2x1,5. Strona 5

7 3.2. Rozbudowa (zakres projektowany) Rozbudowa systemu sygnalizacji poaru bdzie polegała na dołoeniu jednej ptli sterujcej w garau podziemnym wraz z modułami sterujcymi oraz rozbudowie istniejcej ptli sterujcej o nowe moduły. Moduły te bd wykorzystane do sterowania: Otwarciem drzwi napowietrzajcych Wyłczeniem central wentylacyjnych Zamkniciem klap odcinajcych na wentylacji bytowej Zwolnieniem trzymaczy drzwiowych na drzwiach ewakuacyjnych. Powysze prace maja na celu poprawi bezpieczestwo oraz komfort osób przebywajcych w budynku Otwarcie drzwi napowietrzajcych W budynku wykonano automatyczne grawitacyjne oddymianie klatek schodowych nr 1 i 8. Jednake w projekcie okrelono, e napowietrzanie ma nastpi po rcznym otwarciu drzwi przez obsług. W celu zapewnienia prawidłowej pracy systemu projektuje si na drzwiach siłownik sterowany zasilany z zasilacza poarowego przez moduł ptlowy SSP. Wykonawca musi zaprogramowa tak moduł sterujcy otwarciem drzwi, eby zawsze działał z modułem sterujcym otwarciem okna oddymiajcego Wyłczenie central wentylacyjnych W budynku po wykonaniu instalacji wykrywania poaru wykonano dodatkowe centrale wentylacyjne na pitrze 3 (obok klatki K2) i poziomie pierwszego pietra nad biurem przepustek w kolumnadzie. Centrale te naley wyłcza w czasie poaru. Do chwili obecnej centrale s wyłczane rcznie przez obsług. W celu szybszego i pewniejszego ich wyłczenia projektuje si moduł poarowy oraz stycznik do odcicia zasilania na central. Naley dobra stycznik zgodnie z moc centrali. Dobór stycznika nie jest przedmiotem tego opracowania. Na etapie wykonawczym naley ustali odpowiednie parametry z obsług obiektu Zamknicie klap odcinajcych W pomieszczeniu wentylatorów na trzecim pitrze koło klatki K2, zamontowano na kanałach wentylacyjnych klapy odcinajce. Klapy naley wpi do systemu SSP. Do zasilania klap naley uy zasilacza poarowego Trzymacze drzwiowe W celu poprawy komfortu i bezpieczestwa osób przebywajcych w obiekcie projektuje si trzymacze drzwiowe na istniejcych drzwiach poarowych. Drzwi takie powinny by zamknite w czasie poaru w celu zapobiegania rozprzestrzeniania si poaru do stref ssiednich. W chwili obecnej drzwi s blokowane mechanicznie przez osoby pracujce w obiekcie w celu ułatwienia w przemieszczaniu si midzy pomieszczeniami. Stwarza to niebezpieczestwo, e w trakcie poaru nikt tych drzwi nie odblokuje i bd otwarte przez co nie spełni swojej roli. W tym celu zostan zainstalowane elektro-trzymacze, które w czasie poaru zostan zwolnione automatyczne a istniejcy samo-zamykacz dokona zamknicia drzwi Dobór elementów Otwarcie drzwi napowietrzajcych Z uwagi, i instalacja bierze bezporedni udział w akcji poarowej powinna by wykonana przy pomocy urzdze i przewodów certyfikowanych przez odpowiednie jednostki certyfikujce. W czasie trwania poaru siłownik powinien by zasilany bez przerwowo. Elementy niezbdne do wykonania instalacji to: Moduł sterujcy systemu SSP- Moduł adresowalny 4 wej/4 wyj, NC/NO płytka elektroniki IO2034 wraz z obudow IO2BOX Strona 6

8 Zasilacz poarowy 24V (certyfikat CNBOP) prd wyjciowy min. 1,5A z akumulatorami 18Ah. Siłownik drzwiowy do otwarcia drzwi napowietrzajcych Puszki łczeniowe poarowe Kabel sterowniczy HDGs 2x1,5mm2 Kabel zasilajcy typu (N)HXH FE180/E30 / NKGs 1kV 3x2,5 Kabel monitorujcy YnTKSY 2x2x0,8 mm2 Kabel ptlowy HTKSHekw FE180/PH90 1x2x1 mm Wyłczenie central wentylacyjnych Z uwagi, i instalacja bierze bezporedni udział w akcji poarowej powinna by wykonana przy pomocy urzdze i przewodów certyfikowanych przez odpowiednie jednostki certyfikujce. W czasie trwania poaru naley zdj zasilanie z centrali wentylacyjnej w celu jej wyłczenia. Elementy niezbdne do wykonania instalacji to: Moduł sterujcy systemu SSP- Moduł adresowalny 4 wej/4 wyj, NC/NO płytka elektroniki IO2034 wraz z obudow IO2BOX Zasilacz poarowy 24V (certyfikat CNBOP) prd wyjciowy min. 3,5 A z akumulatorami 28Ah. Puszki łczeniowe poarowe Przewód sterowniczy HDGs 2x1,5mm2 Przewód zasilajcy typu (N)HXH FE180/E30 / NKGs 1kV 3x2,5 Przewód monitorujcy YnTKSY 2x2x0,8 mm2 Przewód ptlowy HTKSHekw FE180/PH90 1x2x1 mm2 Stycznik (w zakresie niniejszego opracowania jest zapewnienie przerwania zasilania cewki stycznika w stanie awaryjnym) Zamknicie klap odcinajcych Z uwagi, i instalacja bierze bezporedni udział w akcji poarowej powinna by wykonana przy pomocy urzdze i przewodów certyfikowanych przez odpowiednie jednostki certyfikujce. W czasie trwania poaru naley zamkn klapy na instalacji wentylacji w celu zapobiegania przedostawania si dymu. Do klap naley zapewni bez przerwowe zasilanie. Elementy niezbdne do wykonania instalacji to: Moduł sterujcy systemu SSP- Moduł adresowalny 4 wej/4 wyj, NC/NO płytka elektroniki IO2034 wraz z obudow IO2BOX Zasilacz poarowy 24V (certyfikat CNBOP) prd wyjciowy min. 3,5 A z akumulatorami 28Ah. Puszki łczeniowe poarowe Przewód sterowniczy HDGs 2x1,5mm2 Przewód zasilajcy typu (N)HXH FE180/E30 / NKGs 1kV 3x2,5 Przewód monitorujcy YnTKSY 2x2x0,8 mm2 Przewód ptlowy HTKSHekw FE180/PH90 1x2x1 mm Trzymacze drzwiowe Z uwagi, i trzymacze drzwiowe nie bior bezporedniego udziału w akcji poarowej, mona je wykona na elementach nieposiadajcych certyfikatów poarowych. Z uwagi, e dla trzymaczy drzwiowych sytuacj alarmow jest brak zasilania, instalacj mona wykona przewodami palnymi. W czasie poaru nie ma potrzeby dostarczania zasilania do elementów. Elementy niezbdne do wykonania instalacji to: Moduł sterujcy systemu SSP- Moduł adresowalny 4 wej/4 wyj, NC/NO płytka elektroniki IO2034 wraz z obudow IO2BOX Zasilacz 24V prd wyjciowy min. 3 A z akumulatorami 17Ah. Puszki łczeniowe Strona 7

9 Przewód zasilajcy trzymaczy OWY 2x2,5 mm2 Przewód zasilajcy YDY 3x2,5 mm2 Przewód monitorujcy YnTKSY 2x2x0,8 mm2 Przewód ptlowy HTKSHekw FE180/PH90 1x2x1 mm Uwagi ogólne Urzdzenia Wszystkie urzdzenia naley montowa zgodnie z ich przeznaczeniem, zachowa wszystkie zalecenia producenta wskazane w załczonych do urzdze kartach katalogowych, wytycznych montaowych. Sposób mocowania winien gwarantowa zachowanie zdolnoci do realizowania funkcji, jakie zostały przypisane kademu elementowi. Wszystkie urzdzenia naley zamocowa trwale do podłoa za pomoc kołków montaowych. Urzdzenia te naley zainstalowa tak, aby był do nich dostp dla celów konserwacyjnych i naprawczych. Łczenia przewodów naley wykonywa wyłcznie w elementach instalowanych. Przewody naley łczy na łczówkach modułów zgodnie z ich oznaczeniem, zwracajc w szczególnoci uwag na polaryzacj. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moe powodowa uszkodze mechanicznych. Dławiki urzdze z wchodzcymi przewodami naley odpowiednio uszczelni. Sposób oraz warunki montau naley wykona zgodnie z zaleceniami producentów Przewody Wszystkie przewody naley montowa zgodnie z ich przeznaczeniem. Przewody naley prowadzi w cigach kablowych poziomych i pionowych. Cigi pionowe znajduj si w szachtach instalacyjnych. Cigi poziome znajduj si na cianach pod elementem dekoracyjnym wykonanym z drewna. Przewody poarowe naley prowadzi bezporednio na cianach przy pomocy certyfikowanych uchwytów, lub w korytach poarowych. W miejscach gdzie nie ma tras, przewody naley prowadzi w rurach lub korytach kablowych lub peszlach Zasilanie Zasilanie zasilaczy do urzdze naley wykona z rozdzielni pitrowej znajdujcej si w pomieszczeniu, w którym znajduj si moduły i zasilacze. Na etapie wykonawczym naley uzgodni miejsce wpicia do poszczególnych rozdzielni z uytkownikiem. Naley rozbudowa rozdzielnie o kolejne zabezpieczenie zgodne z zapotrzebowaniem. Zestawienie urzdze wymagajcych zasilania:! "#$ % &'( &'( "# &'( %') "#* &'( % %'$ *'* "# &'( %') "#% &'( % %'$ *'* # &'( %') % +, - %'( Strona 8

10 Prace ogólnobudowlane W czasie prac instalacyjnych bd wystpowa roboty budowlane niezbdne do wykonania w celu poprowadzenia instalacji. W celu poprowadzenia okablowania naley z demontowa elementy ozdobne w korytarzach a nastpnie po zakoczeniu prac zamontowa i pomalowa. Z uwagi na potrzeb montau trzymaczy niektóre drzwi naley odwróci prawolewo, a niektóre przesun. Prace naley zleci firmie specjalistycznej. Orientacyjna ilo prac budowlanych do wykonania: #. /! # 0. %&&! 1, # 0. %&&! 1, 2&&! %2 #1 3! 4 % #1 &&! Uszczelnienia przeciwpoarowe Wszystkie przejcia przewodów, zarówno pojedynczych jak i wizek, w korytach lub bez, przez granice stref i wydziele poarowych, naley uszczelni mas ognioodporn odpowiedni do odpornoci poarowej przejcia oraz do kształtu i wielkoci otworu, a take kształtu i wielkoci wizki kablowej lub kabla. Uszczelniane przejcia naley oznakowa niecieraln etykiet z zaznaczon: dat, firm wykonujc to uszczelnienie i typem rodka cile według patentu zastosowanego materiału. Nie dopuszcza si stosowania ronych ogniochronnych mas na tych samych przejciach. Miejsca przej naley okreli na podstawie aktualnego projektu architektonicznego, na którym zaznaczono strefy poarowe i odpornoci poarowe poszczególnych elementów w budynku. Pozostałe przejcia przez stropy, niestanowice oddziele ppo. wykona w rurach a ich otoczenie zamkn zwykł zapraw. Uszczelnienia moe wykona osoba posiadajca certyfikat/autoryzacje producenta masy uszczelniajcej (np. hilti, promat) Uwagi dotyczce robót Wykonawca robót instalacji zobowizany jest do zapoznania si z całoci wielobranowych dokumentów rysunkowych i opisowych dotyczcych obiektu, aby pozna zagadnienia dotyczce wszystkich bran, wszystkie wynikajce z tego obowizki i wpływ innych prac na jego brane. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno robót z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami technicznobudowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami ppo., BHP i ochrony rodowiska. Wykonawca robót instalacji zobowizany jest do takiego wykonywania prac, aby były spełnione podstawowe wymagania dotyczce: bezpieczestwa konstrukcji, bezpieczestwa poarowego, bezpieczestwa Uytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczdnoci energii i odpowiedniej izolacyjnoci cieplnej cian i stropów. Wykonawca wykona roboty słaboprdowe zgodnie z poleceniami Projektanta i Przedstawiciela Zamawiajcego. Ogólne wymagania dotyczce wykonania instalacji w obiekcie s nastpujce: Do wykonania instalacji naley uywa przewodów, kabli, sprztu, osprztu oraz aparatury i urzdze spełniajcych wymagania okrelone w Dyrektywach Unii Europejskiej i oznaczonych znakiem CE, zapewniajcych nabywc, e produkt Strona 9

11 spełnia podstawowe wymagania bezpieczestwa a jego Uytkowanie, zgodne z warunkami uytkowania, nie stanowi zagroenia dla ycia i zdrowia ludzi. Wszystkie urzdzenia wraz z oprze wodowaniem oraz wszystkie cigi instalacyjne powinny by zainstalowane, aby było moliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostp w czasie przegldów i konserwacji. Instalacje słaboprdowe powinny by tak wykonane, aby zapewniały cigł prac o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uytkownika. Naley zapewni bezkolizyjno instalacji z innymi instalacjami. Trasy przewodów naley wykonywa po liniach prostych, równoległych do krawdzi cian i stropów. Nie dopuszcza si układania instalacji bez osłon w posadzkach i w warstwach wykoczeniowych podłogowych. Instalacja powinna zapewni ochron rodowiska przed skaeniem, emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drga, hałasu oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. Instalacje słaboprdowe nie mog by ródłem zakłóce elektromagnetycznych (EMI), EMC. Sposób oraz warunki montau naley wykona zgodnie z zaleceniami producentów. Wszystkie przejcia przewodów, zarówno pojedynczych jak i wizek, w korytach lub bez, przez granice stref i wydziele poarowych, naley uszczelni mas ognioodporn do odpornoci poarowej przejcia. Pozostałe przejcia przez stropy, niestanowice oddziele ppo. wykona w rurach a ich otoczenie zamkn zwykł zapraw Oznakowanie Naley zastosowa jednolity system oznakowania wszystkich: kabli, przewodów i urzdze w obiekcie w celu szybkiej ich identyfikacji. Zaleca si, aby system oznakowania był systemem odpornym na działanie warunków rodowiska, wod, cieranie, promieniowanie słoneczne oraz trwałym w czasie. Naley oznakowa cały sprzt i aparatur, oraz przewody. Przewody zostan oznakowane na kadym kocu (przy zacisku, przy urzdzeniu). Oznaczenie powinno zawiera opis umoliwiajcy identyfikacj według dokumentacji powykonawczej Szkolenia Naley przeprowadzi szkolenie osób z obsługi zakoczone imiennym podpisem osób szkolonych i szkolcych Pomiary i testy. Pomiary kabli miedzianych Wszystkie połczenia wykonane kablami miedzianymi musz by sprawdzone w trakcie montau przy pomocy testera na zwarcie, przerw i odwrócenie par. Wyniki pomiarów Wyniki pomiarów dla kabli miedzianych w formie wydruku jak i w wersji elektronicznej musz by dołczone do dokumentacji powykonawczej Dokumentacja powykonawcza Naley wykona Dokumentacj Powykonawcz. Dokumentacja musi zosta wykonana w 3- ech identycznych egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1-ym egzemplarzu wersji elektronicznej dołczonych do dokumentacji. Poprawna dokumentacja powykonawcza powinna zawiera: szczegółowy opis wykonanej instalacji, zaktualizowane projekty instalacji: aktualne rysunki z rozmieszczeniem urzdze i trasami kablowymi oddzielnie dla kadego poziomu, Strona 10

12 aktualne schematy blokowe instalacji oraz schematy połcze. komplet certyfikatów zgodnoci i aprobat technicznych dla urzdze i aparatów dostarczonych przez Wykonawc robót wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych słub naprawczych, DTR urzdze zabudowanych na podstawie niniejszego PW, instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzdze, o ile urzdzenia te odbiegaj parametrami technicznymi i sposobem uytkowania od urzdze powszechnie stosowanych, instrukcje obsługi, owiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj techniczn i obowizujcymi przepisami, protokółprzeszkolenia personelu obsługi, protokółprób, testów, pomiarów Załoenia serwisowe Instalacja wykonana w zakresie niniejszego opracowania powinna by regularnie konserwowana nie rzadziej, ni co 6 miesicy i ewentualnie naprawiany. Umowa w tym zakresie powinna by zawarta natychmiast po zakoczeniu montau niezalenie od tego czy obiekt jest uytkowany czy te nie. Kontrole naley wpisywa do ksiki eksploatacyjnej. 4. Czynnoci wykonywane podczas konserwacji: Sprawdzi działanie systemu poprzez zdalne sterowanie Sprawdzi rezystancje izolacji ( stan przewodów, połcze i mocowa) Sprawdzi stan przycisków (szybki, opisy, wizualny wygld, diody LED) Sprawdzi stan akumulatorów (Baterie akumulatorów powinny by wymieniane w odstpach czasu nieprzekraczajcych zalece producenta baterii) Sprawdzi poprawno weryfikacji sygnałów zewntrznych przez central i sposób realizacji załoonych procedur. Dokona wpisu do ksiki eksploatacji. Strona 11

13 5. Zestawienia materiałowe 5 607, :! 2 ;8< = 6=>=? 9 '* %% 11'%'$ 11'*'$ <! #%). *& %&& B:;B <C+%)&4B(&%AA%!! %9$& && B/D*A%'$ & $& <8 2 <8 %& in. Andrzej SOKOLIK Upr. MAZ/0305/PWOE/04 Tech. Robert MAŁACZEK Strona 12

Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki

Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki TOM 3 Specyfikacje techniczne S 05.00 Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki 108 Tom 3 S 05.01 Specyfikacje Techniczne Sieci, instalacje i urzdzenia elektroenergetyczne. System automatyki 109

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA

MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA Nazwa zamówienia: Modernizacja układów sterowania owietlenia

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A DT 13/2008 "DOMINO" S.C. w Łomy Str. 1 S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A I. CZ OPISOWA. 1. INWESTOR...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS STANU ISTNIEJCEGO....3 3.1. Połoenie terenu...3

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI pl VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI Instrukcja obsługi i konserwacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pl Zachowaj na przyszło! Naley posługiwa si niniejsz instrukcj obsługi przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA TECHNICZNE...

OBLICZENIA TECHNICZNE... OPIS TECHICZY PODSTAWA OPRACOWAIA ZAKRES OPRACOWAIA ZASILAIE EERGETYCZE STACJI UZDATIAIA WODY Rozdzielnice zasilajco sterownicze technologiczne SIECI ZEWTRZE Studnie głbinowe Zbiorniki wody czystej Odstojnik

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo