02. Spis treci: 01. Strona tytułowa 02. Spis treci 03. Uzgodnienia i dokumenty. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "02. Spis treci: 01. Strona tytułowa 02. Spis treci 03. Uzgodnienia i dokumenty. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne"

Transkrypt

1 2 01. Strona tytułowa 02. Spis treci 03. Uzgodnienia i dokumenty 1. Opis techniczny 02. Spis treci: 1.1. Wstp 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Charakterystyka obiektu stan istniejcy 1.4. Zasilanie budynku w energi elektryczn 1.5. Projektowane instalacje elektryczne Rozdzielnice Instalacje owietleniowe Instalacje gniazd wtyczkowych ogólnych Instalacje siłowe i technologiczne (zasilanie, sterowanie) 1.6. Ochrona przeciwprzepiciowa 1.7. Ochrona przeciwporaeniowa 1.8. Uwagi kocowe. 2. Obliczenia techniczne 2.1. Wstpne dane 2.2. Obliczenia wlz dobór zabezpiecze i spadków napi (tabela nr 1) 2.3. Obliczenia skutecznoci ochrony przeciwporaeniowej (tabela nr 2) 3. Zestawienie podstawowych urzdze elektrycznych 4. Rysunki techniczne 4.1. Schemat zasadniczy układu zasilania w energi elektryczn - rys. nr E Plan instalacji elektrycznych rzut piwnic - rys. nr E Plan instalacji elektrycznych rzut parteru - rys. nr E Plan instalacji elektrycznych rzut pitra - rys. nr E Rozdzielnica RK-0 schemat zasadniczy - rys. nr E Rozdzielnica RK-1 schemat zasadniczy - rys. nr E Rozdzielnica RK-2 schemat zasadniczy - rys. nr E-7

2 3 1. Opis techniczny 1.1. Wstp Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji i urzdze elektrycznych w istniejcym budynku Przedszkola nr 28 w Gdyni przy ul. Narcyzowej 3. Projekt niniejszy przewiduje wykonanie dodatkowych instalacji elektrycznych z uwagi na czciow przebudow technologii kuchni Podstawa wykonania instalacji W istniejcym budynku Przedszkola nowe instalacje i urzdzenia elektryczne zaprojektowano na podstawie nastpujcych dokumentów: Zlecenie Inwestora przedsiwzicia Umowa kompleksowa o dostawie energii elektrycznej do budynku Przedszkola nr 2046/2009 z dnia r Dokumentacja powykonawcza instalacji i urzdze elektrycznych wykonana w grudniu 2008 r. w ramach remontu i przebudowy przedszkola Inwentaryzacja z wizj lokaln w zakresie niezbdnym do celów projektowych Uzgodnienia z Inwestorem wytyczne wyjciowe Obowizujce normy i przepisy, m.in.: Nr RODZAJ I NUMER DOKUMENTU 1 USTAWA z 7 LIPCA 1994 PRAWO BUDOWLANE. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz POLSKA NORMA N-SEP-E POLSKA NORMA PN-IEC Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2004r. 6. ENERGA OPERATOR SA 7. POLSKA NORMA PN-EN ISO TYTUŁ DOKUMENTU PRAWO BUDOWLANE I PRZEPISY WYKONAWCZE USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE. Dalsze zmiany: Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa) m.in. ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa - przeciwporaeniowa, odgromowa, przeciwpoarowa wszystkie normy wymienione w pkt Wymaga Ogólnych Zamawiajcego W sprawie szczegółowych warunków przyłczenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci Dz.U. Nr 2 z dnia 6 stycznia 2005r. poz. 6.. Standardy techniczne obowizujce dla urzdze N i nn eksploatowanych w Enerdze Rysunek budowlany. Systemy oznacze. Cz 1: Budynki i czci budynków.

3 4 8. Praca zbiorowa. Sieci elektroenergetyczne w zakładach przemysłowych Poradnik tom 1 i 2. WNT, W-wa N SEP E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napicia. Ochrona 10. Ustawa z 10 kwietnia 1997r. Dz. U. Nr 54, poz. 348 przeciwporaeniowa Prawo Energetyczne z póniejszymi zmianami 11. Praca zbiorowa Poradnik montera i inyniera elektryka INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE wyd. Verlag Dashofer W- wa Charakterystyka obiektu stan istniejcy: Budynek przedszkola posiada instalacje elektryczne niedawno remontowane, które zostały udokumentowane w wykonanej dokumentacji powykonawczej, stanowicej podstaw do wykonania niniejszego projektu. Obecnie w istniejcej kuchni przewiduje si czciow przebudow technologii, poprzez dostawienie nowych urzdze technologicznych, w tym równie cz elektrycznych, wymagajcych zasilania w energie elektryczn Zasilanie budynku w energi elektryczn, pomiar energii. Budynek Przedszkola zasilany jest obecnie w energie elektryczn z sieci nn-0,4kv energetyki zawodowej od stacji T-2275, zakoczonej na budynku Przedszkola złczem kablowym. Od złcza kablowego ułoona jest wewntrzna linia zasilajca do rozdzielnicy głównej RG przy wejciu do budynku i dalej wewntrznymi liniami zasilajcymi energia doprowadzona jest do poszczególnych czci budynku do rozdzielnic obiektowych. Pomieszczenia kuchni znajduj si głównie na parterze, ale równie i w piwnicy i na I Pietrze. W rejonie kuchni istniej dwie rozdzielnice elektryczne TK i TK-1, do których doprowadzone s od rozdzielnicy głównej RG dwie oddzielne linie zasilajce typu YDY5x10mm², zabezpieczone rozłcznikami bezpiecznikowymi R303 35A. Zgodnie z umow o dostawie energii cały budynek zabezpieczony jest głównym bezpiecznikiem przelicznikowym 40A Projektowane instalacje elektryczne: Wlz, rozdzielnice. Do zasilania nowych urzdze elektrycznych (technologicznych) kuchni wykorzystane bd dwie istniejce linie zasilajce doprowadzone do kuchni do istniejcych rozdzielnic TK i TK-1 (2xYDY5x10mm²). Istniejce

4 5 odbiory w kuchni pozostan bez zmian, natomiast dla nowych odbiorów przewiduje si budow nowych rozdzielnic modułowych, zasilanych z istniejcych rozdzielnic TK i TK-1. Do obiorów na parterze przewiduje si rozbudow rozdzielnicy TK o cz RK-1, dobudowana w tym samym miejscu na korytarzu przy kuchni. Do odbiorów w piwnicy i na pitrze naley wykonac dwie rozdzielnice modułowe szczelne RK-0 i RK-2, które naley zasili oddzielnie liniami zasilajcymi typu YDY5x4mm² od rozdzielnicy TK-1. Schemat rozdzielnic podano w czci rysunkowej rysunki nr E-5, E-6, E- 7. Nowe rozdzielnice RK bd stanowiły ródła zasilania wyłcznie urzdze technologicznych, umoliwiajc dowoln konfiguracj zasilania urzadze np. chłodniczych przez cał dob w przypadku wyłaczenia czci kuchennej na okres nocny. Odcinki linii zasilajcych te rozdzielnice RK naley przyłczy do istniejcych rozdzielnic przed wyłcznikami rozdzielnic TK i TK-1 czyli bezporednio z kocówek istniejcych wlz do rozdzielnic TK i TK Instalacje owietleniowe Niniejszy projekt przewiduje czciow zmian w istniejcym owietleniu pomieszcze kuchni dowietlenie stanowisk pracy w tym w okolicy okapów kuchennych. Dodatkowe oprawy pokazane na rysunkach planów instalacji naley przyłczy do istniejcych obwodów instalacji owietleniowej. Naley zastosowa szczelne oprawy wietlówkowe (liniowe) do zawieszania o mocy 2x36W z kloszami hermetycznymi. Dodatkowo naley przyłczy wentylatorki kanałowe toalety i umywalni do obwodu owietleniowego danego pomieszczenia Instalacje gniazd wtyczkowych ogólnych. W miejscach wskazanych technologia naley przewidzie dodatkowe gniazda wtyczkowe szczelne (hermetyczne), których wysoko montau podano bezporednio na rysunkach planów instalacyjnych. Gniazda te naley zasili nowymi dodatkowymi obwodami YDYo 3x2,5 z rozdzielnic odpowiednio RK-0, RK-1 lub RK-2. Gniazda te zasilane s poprzez wyłczniki rónicowoprdowe 30mA Instalacje siłowe i technologiczne (zasilanie, sterowanie) Na podstawie równolegle opracowanej technologii niezbdne jest zasilanie czci urzdze technologicznych w energi elektryczn wg załczonego zestawienia, w którym okrelono typ tych urzdze i ich moc i napicie zasilania. Wszystkie urzdzenia zasilane bd z gniazd wtyczkowych, zainstalowanych na odpowiednich wysokociach, podanych bezporednio na rysunkach planów instalacji. Urzdzenia te zasilane s grupowo z nowych rozdzielnic, co umoliwia ich awaryjne jednoczesne wyłczenie w danym pomieszczeniu lub indywidualne wyłczenie z

5 6 gniazda wtyczkowego lub wyłcznikiem fabrycznym danego urzdzenia wg wskaza DTR tych urzdze. Dla pełnej ochrony przeciwporaeniowej wszystkie te urzdzenia zasilane bd poprzez wyłczniki rónicowoprdowe zainstalowane na kadym obwodzie w rozdzielnicach zasilajcych. Obwody zasilajce naley wykonywa przewodami kabelkowymi miedzianymi YDY3x2,5 i YDY5x2,5 (w zalenoci od napicia zasilania), układanymi w miar moliwoci pod tynkiem lub w pełnych zamknitych korytach kablowych umocowanych bezporednio do cian Ochrona przeciwprzepiciowa. W budynku Przedszkola jest zastosowana ochrona przeciwprzepiciow całej instalacji poprzez zainstalowane w rozdzielnicy głównej RG ochronniki I i II stopnia (klasy B i C). W rozdzielnicach RK przyłczonych do rozdzielnic TK i TK-1 nie przewiduje si montau ochronników Ochrona przeciwporaeniowa. Jako rodek dodatkowej ochrony przeciwporaeniowej w obwodach prdu przemiennego niskiego napicia naley zastosowa samoczynne wyłczanie zasilania w układzie TN-S (z oddzielnymi przewodami ochronnymi) oraz wyłczniki rónicowoprdowe. Ponadto we wszystkich pomieszczeniach kuchni naley sprawdzi stan połcze wyrównawczych i ewentualnie wykona uzupełnienie pełn ekwipotencjalizacji elementów metalowych wyposaenia pomieszczenia i konstrukcji stalowych (np. wentylacji). W rozdzielnicach RK naley wykona punkt głównej szyny wyrównawczej CC (zaciski). Do tej szyny naley przyłczy m.in. zacisk PE rozdzielnicy głównej, uziom instalacji odgromowej itp. W pomieszczeniach kuchni naley sprawdzi doprowadzenie przewodu LY4 (lub LY2,5/RVS20) do zacisków CC i równie przyłczy wszystkie nowe metalowe elementy konstrukcji wsporczych urzdzen w budynku, metalowych rurocigów przyłczy i instalacji sanitarnych itp Uwagi kocowe. 1. Do budowy instalacji i urzdze elektrycznych naley stosowa wyłcznie aparaty i urzdzenia posiadajce odpowiednie aprobaty i atesty wymagane odrbnymi przepisami. 2. Osprzt instalacyjny (hermetyczne gniazda, puszki odgałne) naley stosowa jednego typu o standardzie firm produkujcych osprzt jak POLO, ELDA, ELTRA itp.

6 7 3. Dopuszcza si zmiany typów poszczególnych aparatów i urzdze zastosowanych w projekcie pod warunkiem zachowania podobnych parametrów technicznych i powiadomienia Nadzór Inwestorski i Autorski. 4. Po zakoczeniu całej Inwestycji objtej niniejszym projektem naley wykona wszystkie niezbdne pomiary w szczególnoci skutecznoci ochrony przeciwporaeniowej i wyniki załczy do dokumentacji odbiorowej budynku. 2. OBLICZENIA TECHNICZNE 2.1. Wstpne dane Moc urzdze technologicznych i ich czas pracy (jednoczesno) przyjto na podstawie danych okrelonych technologi 2.2. Obliczenia wlz dobór zabezpiecze i spadków napi. Dobór linii zasilajcych rozdzielnice RK załczono w tabeli nr 1. Nie przewiduje si zmian w głównym zabezpieczeniu obiektu obecnie 40A 2.3. Sprawdzenie skutecznoci ochrony przeciwporaeniowej. Warunki skutecznoci ochrony przeciwporaeniowej stosownie do teoretycznych oblicze s zachowane. Sie zewntrzna została zachowana bez zmian. Niezbdne jest jednak wykonanie pomiarów skutecznoci ochrony jako jedynie miarodajnych i załczenie wyników do dokumentacji odbiorowej Obliczenia natenia owietlenia Dla pomieszcze budynku obliczenia owietlenia zostały wykonane w czasie ostatniego remontu i przebudowy całego przedszkola. W niniejszym projekcie dowietlono jedynie miejscowo stanowiska pracy, co wynikało z dowiadcze biecej eksploatacji kuchni. O p r a c o w a ł: in. Andrzej Formella

Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki

Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki TOM 3 Specyfikacje techniczne S 05.00 Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki 108 Tom 3 S 05.01 Specyfikacje Techniczne Sieci, instalacje i urzdzenia elektroenergetyczne. System automatyki 109

Bardziej szczegółowo

BMS Serwis Sp. z o.o.

BMS Serwis Sp. z o.o. BMS Serwis Sp. z o.o. ul. Czerniowiecka 14 02-705 Warszawa www.bms-serwis.com bms@bms-serwis.com TEMAT: ROZBUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POAROWEJ W BUDYNKU ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: WYKONAWCA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA

MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA Nazwa zamówienia: Modernizacja układów sterowania owietlenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, 70-310 SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA TECHNICZNE...

OBLICZENIA TECHNICZNE... OPIS TECHICZY PODSTAWA OPRACOWAIA ZAKRES OPRACOWAIA ZASILAIE EERGETYCZE STACJI UZDATIAIA WODY Rozdzielnice zasilajco sterownicze technologiczne SIECI ZEWTRZE Studnie głbinowe Zbiorniki wody czystej Odstojnik

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, ważniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI:

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: - rzut piwnic budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego, trasy kablowe rys. nr E1 - rzut parteru budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 1.1. Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 2.2. ZAKRES PROJEKTU 8 2.3. OPIS TECHNICZNY 9 2.3.1. Charakterystyka jazu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY. 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY. 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20. PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY 1. Przedsięwzięcie : Oświetlenie awaryjne 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20. 3. Adres inwestycji: Kielce ul. Grunwaldzka 43A 4. Jednostka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 OŚWIADCZENIE Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 rok poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) niżej podpisany oświadcza że: projekt

Bardziej szczegółowo