SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE W BUDYNKU WIETLICY WIEJSKIEJ W TOBOLICACH Inwestor: Gmina Rzeku Adres inwestycji: Tobolice Gm. Rzeku Opracował: mgr in. Tadeusz Lis Upr. Nr Wa-101/02 OSTROŁKA luty 2013

2 Spis zawartoci 1. Wstp Przedmiot ST Zakres stosowania ST Zakres robót objtych ST Okrelenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczce robót Materiały Ogólne wymagania dotyczce materiałów Rodzaje materiałów Rozdzielnice elektryczne Przewody instalacyjne Odgałniki instalacyjne Inne materiały Odbiór materiałów na budowie Składowanie materiałów na budowie Sprzt 5 4 Transport 5 5 Wykonanie robót Wymagania ogólne Trasowanie Monta konstrukcji wsporczych oraz uchwytów Przejcia przez ciany i stropy Monta sprztu i osprztu Układanie przewodów Łczenie przewodów Przyłczenia odbiorników Monta rozdzielnic Próby montaowe Kontrola jakoci robót Ogólne zasady kontroli jakoci robót Kontrola robót zanikajcych Kontrola prawidłowoci wykonania instalacji Obmiar robót 9 8 Odbiór robót Rodzaje odbiorów Podstawa płatnoci Ustalenia ogólne Przepisy zwizane Normy Ustawy i rozporzdzenia

3 1 Wstp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z budow instalacji elektrycznych wewntrznych oraz instalacji odgromowej w budynku wietlicy wiejskiej w Tobolicach Gm. Rzeku. 1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objtych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj wszystkie czynnoci umoliwiajce i majce na celu przebudow instalacji elektrycznych wewntrznych oraz instalacji odgromowe w budynku. Zakres robót obejmuje: a) monta instalacji owietleniowej; b) monta instalacji gniazd wtykowych; c) monta rozdzielnic elektrycznych; d) monta instalacji odgromowej. 1.4 Okrelenia podstawowe Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa ochrona czci przewodzcych, dostpnych w wypadku pojawienia si na nich napicia w warunkach zakłóceniowych. Sie uziemiajca instalacja uziemienia przewodu PE oraz połczenia uziomów budynków i obiektów zrealizowana poprzez ułoenie w ziemi bednarki ocynkowanej. Norma PN-IEC Rozdzielnica zespół urzdze elektrycznych złoony z: aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednich połcze elektrycznych, elementów izolacyjnych, konstrukcji mechanicznej i osłon. Musi ona spełnia wymagania nastpujcych norm: PN-IEC 439:1994; PN-IEC 664:1998; PN-E-05163:2002; PN-EN :2002; PN- EN :2001; PN-EN :2002; PN-88/E-08501; PN-93/E Wyrobem budowlanym jest wyrób (rzecz ruchoma bez wzgldu na stopie jej przetworzenia przeznaczona do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połczeniu stanowicym integraln cało uytkow. art. 3, pkt 18 Prawa Budowlanego (Dz.U ). IP kod oznaczajcy stopie ochrony obudowy zgodnie z norm PN-92/E Pozostałe okrelenia podstawowe s zgodne z obowizujcymi przepisami i odpowiednimi polskimi normami. 3

4 1.5 Ogólne wymagania dotyczce robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z Dokumentacj Projektow i Specyfikacjami Technicznymi. 2 Materiały 2.1 Ogólne wymagania dotyczce materiałów Materiały stosowane powinny posiada przed ich zastosowaniem, atesty dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U ) Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie ich właciwoci i zgodnoci z dokumentacj projektow. 2.2 Rodzaje materiałów Rozdzielnice elektryczne Wyposaenie projektowe indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. Parametry techniczne, budow rozdzielnic, układ połcze oraz stopie ochrony podano w dokumentacji technicznej. Stosowa rozdzielnice skrzynkowe wnkowa i nacienne o stopniu ochrony IP-20 i obcialnoci szyn zbiorczych 160 A. Wszystkie rozdzielnice o J>60A musz posiada układ szyn zbiorczych L1,L2,L3 250A oraz szyny N i PE. Bdzie ona wyposaona w typowe elementy zabezpieczajce lub wykonawcze dobrej klasy europejskiej. Jako elementy zabezpieczajce stosowa kompaktowe wyłczniki z członem przecieniowym, zwarciowym i rónicowo-prdowym, wyłczniki rónicowoprdowe o działaniu bezporednim oraz nadmiarowe wyłczniki instalacyjne. W rozdzielnicach zamontowane bd elementy sterowania owietleniem. Szyny rozdzielnic zabezpieczy przed przepiciami ochronnikami II 0. Rozdzielnice wykona w układzie TN-C-S z połczonymi ze sob szynami PE i N. Przewidzie naley odpływy rezerwowe jak na schematach rozdzielnic. Obudowy rozdzielnic montowanych we wnkach wyposay w elementy maskujce szczelin przy cianie Przewody instalacyjne o izolacji polwinitowej i powłoce poliwinitowej na napicie znamionowe 450/750V z yłami miedzianymi o przekroju do 10mm 2 i iloci ył 1 5 o izolacji polwinitowej według: PN-87/E-90060; PN-88/E-90160; PN-89/E ; PN-90/E-05023; PN-83/E Ograniczniki przepi Stosowa ograniczniki jednopolowe tworzce układ ochronników drugiego stopnia. Powinny mie one nastpujce parametry: Napicie obnione 1,2kV Najwysze napicie robocze V Znamionowy prd wyładowczy 15kA Graniczny prd wyładowczy 40kA Ograniczniki przepi powinny by zgodne z norm PN-EN 60099:

5 2.2.4 Inne materiały Rury winidurowe instalacyjne o rednicy wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. Drut stalowy ocynkowany o rednicy 8mm Wyłcznik poarowy wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej Odbiór materiałów na budowie - materiały takie jak: tablic rozdzielcz główn, oprawy owietleniowe, przewody naley dostarczy na budow wraz ze wiadectwami jakoci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokółami odbioru technicznego - dostarczone na miejsce budowy materiały naley sprawdzi pod wzgldem kompletnoci i zgodnoci z danymi wytwórcy w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajcych si wtpliwoci mogcych mie wpływ na jako wykonania robót, materiały naley przed ich wbudowaniem podda badaniom okrelonym przez dozór techniczny robót Składowanie materiałów na budowie - składowanie materiałów na budowie powinno odbywa si zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegajcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si właciwoci technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych, naley zachowa wymagania wynikajce ze specjalnych właciwoci materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczestwa przeciwpoarowego 3 Sprzt Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si uycie nastpujcego sprztu: - samochód dostawczy do 0,9t - spawarka transformatorowa do 500A - elektronarzdzia Wykonawca jest zobowizany do uywania takiego sprztu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako wykonywanych robót. Prace budowlane bd wykonywane rcznie, przy uyciu drobnego sprztu pomocniczego. Sprzt powinien mie ustalone parametry techniczne i powinien by ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz uywany zgodnie z jego przeznaczeniem. 4 Transport Materiały na budow powinny by przewoone odpowiednimi rodkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegajcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 5

6 5 Wykonanie robót 5.1 Wymagania ogólne Wykonawca przedstawi Inynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgldniajcy wszystkie warunki, w jakich bd wykonywane roboty instalacyjne. Ogólne zasady robót montaowych wg S Trasowanie Za zgod Inyniera trasowanie linii moe wykona Przedsibiorstwo Wykonawcze. Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzdzeniami. Powinna by przejrzysta, prosta i dostpna dla prawidłowej konserwacji. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 5.3 Monta konstrukcji wsporczych oraz uchwytów Konstrukcje wsporcze i chwyty przewidziane do ułoenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgldu na rodzaj instalacji, powinny by zamocowane do podłoa w sposób trwały, uwzgldniajcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bdzie pracowa, oraz sam rodzaj instalacji. 5.4 Przejcia przez ciany i stropy Przejcia przez ciany i stropy powinny spełnia nastpujce wymagania: - wszystkie przejcia obwodów instalacji elektrycznych przez ciany, stropy itp musz by chronione przed uszkodzeniami przejcia te naley wykonywa w przepustach rurowych - przejcia pomidzy pomieszczeniami o rónych strefach poarowych powinny by wykonywane w sposób ognioszczelny, zapewniajcy wytrzymało ogniow 90min. - obwody instalacji elektrycznych przechodzce przez podłogi musz by chronione do wysokoci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami, jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi naley stosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 5.5 Monta sprztu i osprztu Wymogi Prawa Budowlanego nakazuj stosowanie instalacji elektrycznej wykonanej w systemie TN-S przewodami 3 lub 5-yłowymi z oddzielnymi szynami PE i N. Instalacje elektryczne wykona przewodami miedzianymi, iloci i przekroje ył podano w projekcie wykonawczym. Przewody nie oznaczone to przewody 3-yłowe. Izolacja przewodów 500 V. Instalacj wlz-tów wykona przewodami miedzianymi YDYo 5x4mm 2 a obwody gniazd wtyczkowych przewodami YDYp 3x2,5mm 2. Przewody układa w listwach elektroinstalacyjnych. Szczegółowe zasady montau osprztu, jego stopie ochrony oraz wysokoci montau podane s w projekcie wykonawczym. Sprzt i osprzt instalacyjny naley mocowa do podłoa w sposób trwały zapewniajcy mocne i bezpieczne jego osadzanie. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach naley mocowa przez wkrcenie 6

7 w metalowy kołek rozporowy lub zabetonowanie. Nie dopuszcza si mocowania haków za pomoc kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 5.6 Układanie przewodów Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga bdzie: zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejcego podłoa, uło- enie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułoenie przewodów w korytkach wraz z załoeniem pokryw. Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga bdzie: zamontowanie listwy PCW na cianie lub stropie za pomoc kołków rozporowych przykrcanych do podłoa, ułoenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z załoeniem pokrywy. 5.7 Łczenie przewodów W instalacjach elektrycznych wntrzowych łczenia przewodów naley dokonywa w sprzcie i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa połcze skrcanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maj wyprowadzone fabrycznie na zewntrz przewody, a samo ich podłczenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłczenia naley uzgodni z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora. Przewody musz by ułoone swobodnie i nie mog by naraone na nacigi i dodatkowe naprenia. Do danego zacisku naley przyłczy przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody s przyłczone za pomoc oczek, pomidzy oczkiem a nakrtk oraz pomidzy oczkami powinny znajdowa si podkładki metalowe zabezpieczone przed korozj w sposób umoliwiajcy przepływ prdu. Długo odizolowanej yły przewodu powinna zapewnia prawidłowe przyłczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moe powodowa uszkodze mechanicznych. Koce przewodów miedzianych z yłami wielodrutowymi (linek) powinny by zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 5.8 Przyłczenia odbiorników Miejsca połcze ył przewodów z zaciskami odbiorników powinny by dokładnie oczyszczone. Samo połczenie musi by wykonane w sposób pewny, pod wzgldem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozj itp. Połczenia mog by wykonane jako sztywne lub elastyczne w zalenoci od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłczenia sztywne naley wykonywa w rurach sztywnych wprowadzonych bezporednio od odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Połczenia elastyczne stosuje si, gdy odbiorniki naraone s na drgania o duej amplitudzie lub przystosowane s do przesunicia lub przemieszcze. Połczenia te naley wykonywa: - przewodami izolowanymi wieloyłowymi gitkimi lub oponowymi 7

8 5.9 Monta rozdzielnic Rozdzielnice montowa we wnkach lub na cianach w miejscach wskazanych na planie. Wnki bd wykonane w ramach robót murarskich. Po zamontowaniu urzdze naley: - zainstalowa aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach - dokrci w sposób pewny wszystkie ruby i wkrty w połczeniach elektrycznych i mechanicznych - załoy osłony zdjte w czasie montau - podłczy obwody zewntrzne - podłczy przewody ochronne Wszystkie rozdzielnice o J>60A musz posiada układ szyn zbiorczych L1,L2,L3 250A oraz szyny N i PE Próby montaowe Po zakoczeniu robót naley przeprowadzi próby montaowe obejmujce badania i pomiary. Zakres prób montaowych naley uzgodni z Inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: - pomiar rezystancji izolacji instalacji - pomiar rezystancji izolacji odbiorników - pomiary ptli zwarciowych - pomiary rezystancji uziemie - próby funkcjonalne 6 Kontrola jakoci robót Sprawdzenie i odbiór robót powinno by wykonane zgodnie z normami. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakoczeniu powinno podlega: - zgodno wykonania robót z dokumentacj projektow - właciwe podłczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd załczanie punktów wietlnych zgodnie z załoonym programem, wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów natenia owietlenia w pomieszczeniach biurowych, technicznych i cigach komunikacyjnych, pomiarów skutecznoci ochrony przeciwporaeniowej z przekazaniem wyników do protokółu odbioru. 6.1 Ogólne zasady kontroli jakoci robót Ogólne zasady kontroli jakoci robót podano w S0208 Wymagania ogólne. 6.2 Kontrola robót zanikajcych Odbiorowi czciowemu podlegaj instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem oraz inne fragmenty instalacji, które bd niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia. Usterki wykryte powinny by wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu naley traktowa jako stwierdzenie naleytego stanu elementów i prawidłowego montau. 8

9 6.3 Kontrola prawidłowoci wykonania instalacji Wszystkie instalacje musz by wykonane zgodnie z wieloarkuszow norm PN-IEC Prawidłowo wykonania robót instalacji elektrycznych naley potwierdzi sprawdzeniami odbiorczymi zgodnie z norm PN-IEC : Obmiar robót Obmiar robót obejmuje cało instalacji elektroenergetycznych. Jednostk obmiarow jest: - dla rozdzielnic i tablic rozdzielczych 1kpl (1szt) - dla przewodów i kabli 1m - dla instalacji odgromowej 1kpl - dla modułów owietlenia awaryjnego 1kpl - dla pomiarów i prób 1pomiar 8 Odbiór robót Ogólne zasady odbioru robót podano w S0208 Wymagania ogólne. Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow, ST i wymaganiami Inyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 8.1 Rodzaje odbiorów - odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu - odbiór ostateczny - odbiór pogwarancyjny 9 Podstawa płatnoci Podstaw płatnoci stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów po montaowych Ustalenia ogólne. Ogólne ustalenia dotyczce podstawy płatnoci podane s w projekcie umowy. Płatno naley przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg rozdz. 7. Cena jednostkowa obejmuje: 1. Instalacje elektryczne - ułoenie przewodów i kabli - wykonanie bruzd i przebi - pomiary i próby 2. Tablice rozdzielcze - prefabrykacja tablic rozdzielczych - monta prefabrykowanych tablic rozdzielczych i rozdzielnic wraz z przygotowaniem podłoa - pomiary i próby 3. Instalacja odgromowa - wykonanie przewodów odprowadzajcych - pomiary i próby 9

10 10 Przepisy zwizane 10.1 Normy 1. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe 2. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa Ochrona przeciwporaeniowa 3. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 4. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa - Ochrona przed prdem przeteniowym 5. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa - Ochrona przed obnieniem napicia 6. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa Odłczanie izolacyjne i łczenie 7. PN-IEC :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa Stosowanie rodków ochrony dla zapewnienia bezpieczestwa - Postanowienia ogólne - rodki ochrony przed poraeniem prdem elektrycznym 8. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa - Ochrona przed przepiciami - Ochrona instalacji niskiego napicia przed przejciowymi przepiciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napicia 9. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa - Ochrona przed przepiciami - Ochrona przed przepiciami atmosferycznymi lub łczeniowymi 10. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa Stosowanie rodków ochrony zapewniajcych bezpieczestwo - -rodki ochrony przed prdem przeteniowym 11. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa - Dobór rodków ochrony w zalenoci od wpływów zewntrznych Ochrona przeciwpoarowa 12. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i monta wyposaenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 13. PN-IEC :2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposaenia elektrycznego Oprzewodowanie 10

11 14. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i monta wyposaenia elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza 15. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i monta wyposaenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne 16. PN-IEC :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i monta wyposaenia elektrycznego Obcialno prdowa długotrwała przewodów 17. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze 18. PN-IEC A1:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapiciowe - Wymagania dotyczce niskonapiciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostpnych do uytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe 19. PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzdze elektrycznych w układach niskiego napicia - Zasady, wymagania i badania 20. PN-88/E Urzdzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczestwa 21. PN-92/E Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 10.2 Ustawy i rozporzdzenia 1. Dz.U USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity) 2. Dz.U USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993r. O badaniach i certyfikacji. 3. Dz.U ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. 4. Dz.U ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennik budowy, montau i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej. 5. Dz.U ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 1999r. sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a take wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogcych stwarza zagroenie albo słucych ochronie lub ratowaniu ycia, zdrowia lub rodowiska, podlegajcych obowizkowi certyfikacji na znak bezpieczestwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegajcych obowizkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnoci. 6. Ustawa o drogach publicznych z dn r. Dz. Ustaw nr 14 z dn r. 11

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 2 SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wewnętrzne instalacje elektryczne 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SWiOR Przedmiotem niniejszej specyfikacji wykonania i odbioru robót (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU INSTALACJE ELEKTRYCZNE w budynkach przy ul. Gdyńskiej 145 w Czerwonaku ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH Kod CPV 45310000-3

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Temat: Lokalizacja: PROJEKT BUDOWLANY ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO - WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE - ZAKŁADU PRODUCYJNEGO 46-050 Przywory ul. Parkowa 3 dz. nr 174/5,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I MIEJSC POSTOJOWE PRZY BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZLOKALIZOWANYM W ŁODZI PRZY UL. ĆWIKLIŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻA ELEKTRYCZNA EGZEMPLARZ NR... OPRACOWANIE NR SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przebudowa dźwigów windowych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych Zespół Budynków Kancelarii Prezydenta RP 00-902

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DANISZEWIE Inwestor: Gmina Rzekuń Adres inwestycji: Daniszewo Gm. Rzekuń Opracował: mgr

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST5

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST5 REMONT POMIESZCZEŃ OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, Kielce, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4 Branża: ELEKTRYCZNA Inwestor: OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ REMONTOWANYCH KORYTARZY WEWNTRZNYCH I i III PITRA W BUDYNKU MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ w Warszawie przy Al. Szucha 25. PROJEKTANCI: Ogólne załoenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH Nazwa i adres obiektu: Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej dźwig w budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 3 przy

Bardziej szczegółowo

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE projekty indywidualne i gotowe, proj. zagospodarowania działki, kierowanie budowami, kosztorysy, certyfikaty energetyczne budynków ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PAWILONU MIESZKALNEGO NA TERENIE DPS W ZGÓRSKU

PROJEKT BUDOWLANY PAWILONU MIESZKALNEGO NA TERENIE DPS W ZGÓRSKU SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST5 PROJEKT BUDOWLANY PAWILONU MIESZKALNEGO NA TERENIE DPS W ZGÓRSKU GM. SITKÓWKA NOWINY ZGÓRSKO UL. SZEWSKA 28 DZ. NR 199/2 OBRĘB ZAGRODY Branża: ELEKTRYCZNA i TELETECHNICZNA Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE W SALI GIMNASTYCZNEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE W SALI GIMNASTYCZNEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE W SALI GIMNASTYCZNEJ Opracował: mgr inż. Gerard Mainka 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ (SST-02) BUDYNEK PRZEDSZKOLA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ (SST-02) BUDYNEK PRZEDSZKOLA OBIEKT : SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ (SST-02) ADRES: BUDYNEK PRZEDSZKOLA DRZEWICA DZ. NR EWID. 36/3, UL. STAWOWA 58 OBRĘB EWID. MIASTO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA E-KI01/02/2013. INSTALACJE ELEKTRYCZNE REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU KARCZMA U KAROLA MALAJKI OPOLE UL. WROCŁAWSKA 174 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.sienkiewicza 121B 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA E.06. INSTALACJA ODGROMOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR : POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KATOWICACH RADIO KATOWICE S.A. 40-036 KATOWICE UL. JULIUSZA LIGONIA 29 NAZWA I ADRES OBIEKTU: BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE REMONT I PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNYCH WĘZŁÓW SANITARNYCH BEZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA W OBIEKCIE NR 2 RELAKS SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W OLSZTYNIE, UL. ŻOŁNIERSKA 13b SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ WARSZAWA AL. SZUCHA 25. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWiOR) Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia INSTALACJA ELEKTRYCZNA REMONTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKA Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych w tym: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Część ogólna Nazwa zamówienia Przedmiot specyfikacji technicznej Zakres stosowania specyfikacji

Spis treści 1. Część ogólna Nazwa zamówienia Przedmiot specyfikacji technicznej Zakres stosowania specyfikacji Spis treści 1. Część ogólna... 3 1.1. Nazwa zamówienia... 3 1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej... 3 1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1.4. Określenia ogólne... 3 1.5. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE SOYEK Rafał Sójka Ul. Barwinkowa 8, 51-251 Wrocław Tel. +48 696046480, Fax. +48 71 330 42 00 NIP 895-173-20-89 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A I N S T A L A C J A E L E K T R Y C Z N A

S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A I N S T A L A C J A E L E K T R Y C Z N A S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A I N S T A L A C J A E L E K T R Y C Z N A O B I E K T : P R Z E B U D O W A R E M O N T K R Y T E J P Ł Y W A L N I W P R Z E M Y Ś L U

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL.

PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL. PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL. IŁECKA 47 INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR : PASTWOWA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

SST INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV

SST INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV SST - 1.21 INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV 45310000-3 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nr klasyfikacji robót CPV : 4531 0000-3 Temat : Remont instalacji oświetleniowej sal lekcyjnych nr 17, 18, 24, 36 i 38 Gimnazjum z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE Gdańsk 20.06.2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE Temat: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na lokal użytkowy o funkcji społeczno- oświatowej Adres: dz. nr 48, Obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA ELEKTRYCZNA TEMAT ADRES OBIEKTU NAZWA I ADRES INWESTORA REMONT POMIESZCZENIA 0218 ZAKŁADU IMMUNOBIOLOGII NA WYDZIALE BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE-MIESZKANIE NR 822PRZY UL.ŚLĄSKIEJ 51 W GDYNI

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE-MIESZKANIE NR 822PRZY UL.ŚLĄSKIEJ 51 W GDYNI INSTALACJE ELEKTRYCZNE-MIESZKANIE NR 822PRZY Str.- 8 - PN-88/E-04300 Instalacje elektryczne na napięcie nie przekraczające 1000V w obiektach budowlanych. - inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpożarowej.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa 28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ( CPV) a) grupa : 45312311-0 Instalacja odgromowa 1. Wstp...30 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

6KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...7

6KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...7 1WSTĘP...3 1.1PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.2ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.3ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ...3 1.4OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Remont instalacji elektrycznej w budynku Domu Lekarza Seniora w Warszawie przy ul. Wołoskiej 139 WYMAGANIA OGÓLNE Warszawa, październik 2009

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DO ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRUM KULTURALNO-TURYSTYCZNEGO w m. PRZYRZECZE dz.nr 108 gm.brzeżno SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Obiekt :Przebudowa stacji wodociągowej w Woli Cyrusowej gm. Dmosin Inwestor: Gmina Dmosin 96-133 Dmosin Opracował: Andrzej Bartosik Luty 2009 Przebudowa stacji wodociągowej w m.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna Instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych

Szczegółowa specyfikacja techniczna Instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych Szczegółowa specyfikacja techniczna Instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych Projekt budowlany instalacji elektrycznej rozbudowy budynku strażnicy OSP w Zakościelu wraz ze zmianą sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Pracownia: FSprojekt Pracownia Projektowa Marcin Fabiański UL. Gwardii Ludowej 41 87-300 Brodnica TEL.: +48 56 646 13 24 TEL.: +48 790 28 29 50 e-mail: fsprojekt@os.pl www.projekt-budowlany.com nazwa inwestycji:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH FIRMA ELEKTROINŻYNIERYJNA ELMAX S.C. mgr inż. M. BUKOWSKI, mgr inż. J. NOSEK 83-400 KOŚCIERZYNA ul. M. REJA 9 TEL: 58-686-51-05 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Oznaczenie kodu Według

Bardziej szczegółowo

PDF SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU GARAU DLA CIGNIKÓW I INNYCH POJAZDÓW. Opracowanie: ELEKTRYCZNA

PDF SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU GARAU DLA CIGNIKÓW I INNYCH POJAZDÓW. Opracowanie: ELEKTRYCZNA Opracowanie: Brana: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU GARAU DLA CIGNIKÓW I INNYCH POJAZDÓW ELEKTRYCZNA Inwestor: URZD GMINY RÓAN, 06-230 RÓAN, PL. OBROCÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE Stadium dokumentacji: branża opracował SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE mgr inż. Piotr Labus E/01/04/2017 S.S.T. Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach ul.

Bardziej szczegółowo

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUBY ZDROWIA Spółka z o. o.

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUBY ZDROWIA Spółka z o. o. BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITASKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 DOSTOSOWANIE WYDZIELONYCH STREF POAROWYCH DO WYMAGA PRZECIWPOAROWYCH W

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Budynek NZOZ w Łapanowie Kod CPV 45310000-3 Inwestor Gmina Łapanów

Przedmiar robót. Obiekt Budynek NZOZ w Łapanowie Kod CPV 45310000-3 Inwestor Gmina Łapanów Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45310000-3 Inwestor Gmina Łapanów Sporzdził Arkadiusz Kielar 05.2008 Przedmiar Strona 2/6 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo 1 KNR 4-03 1011/11 2 KNR 4-03 1011/12 3 KNNR 5 0404/03

Bardziej szczegółowo

Przebudowa instalacji elektrycznej centrali wentylacyjnej sceny i fosy orkiestry.

Przebudowa instalacji elektrycznej centrali wentylacyjnej sceny i fosy orkiestry. Egz. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Inwestycja: Przebudowa instalacji elektrycznej centrali wentylacyjnej sceny i fosy orkiestry. Inwestor: TEATR NARODOWY Pl. Teatralny 3 00-077 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻA ELEKTRYCZNA EGZEMPLARZ NR.. OPRACOWANIE NR. SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Nadarzynie ul. Sitarskich dz. nr ew. 448/4 INWESTOR: Gmina Nadarzyn ADRES: 05-830 Nadarzyn

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH K R Z Y S Z T O F P A L U C H 80-171 GDAŃSK, ul.cygańska GÓRA 4 tel/fax (0-58) 306-32-73 e-mail: ppiwie_xl@wp.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.5.1. Dokumentacja. 3. 1.5.2. Ochrona przeciwpożarowa. 3. 1.5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 3

Spis treści. 1.5.1. Dokumentacja. 3. 1.5.2. Ochrona przeciwpożarowa. 3. 1.5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 3 Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 2 1.2. Zakres Specyfikacji. 2 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 2 1.4. Określenia podstawowe. 2 1.5. Ogólne wymagania 3 1.5.1.

Bardziej szczegółowo

Zespół garaży i wiata na terenie bazy PGM w Polkowicach Etap 3 Wiata na sól drogową. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Zespół garaży i wiata na terenie bazy PGM w Polkowicach Etap 3 Wiata na sól drogową. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1. Wstęp ROBOTY ELEKTRYCZNE Strona 1 / Stron 6 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wymiana instalacji elektrycznych w następujących lokalach mieszkalnych:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wymiana instalacji elektrycznych w następujących lokalach mieszkalnych: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wymiana instalacji elektrycznych w następujących lokalach mieszkalnych: - Borki 6/1, - Borki 6/2, - Borki 8/4, - Tolko 10/1, - Robity 1/2, - Nowa Karczma 6/2, - Nowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie nowych instalacji elektrycznych w budynku Szkoły nr 52 przy ul. Kościuszki 111 w Gdańsku

Wykonanie nowych instalacji elektrycznych w budynku Szkoły nr 52 przy ul. Kościuszki 111 w Gdańsku Wykonanie nowych instalacji elektrycznych w budynku Szkoły nr 52 przy ul. Kościuszki 111 w Gdańsku SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE Kody CPV: 45310000-0 Roboty budowlane 45310000-3

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WE WSI ŁĄCZANY GM. WIERZBICA

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE 35-508 Rzeszów, ul Starzyńskiego 12/4 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

USŁUGI PROJEKTOWE 35-508 Rzeszów, ul Starzyńskiego 12/4 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& USŁUGI PROJEKTOWE 35-508 Rzeszów, ul Starzyńskiego 12/4 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na działce

Bardziej szczegółowo

1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

E/01/2014 S.S.T. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO NA ADMINISTRACYJNO-

E/01/2014 S.S.T. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO NA ADMINISTRACYJNO- E/01/2014 S.S.T. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO NA ADMINISTRACYJNO- BIUROWY, ul. Kościelna 5, 46-081 Dobrzeń Wielki, dz. nr 1461/342,

Bardziej szczegółowo

1. Wstp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

1. Wstp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1. Wstp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczce wykonania instalacji elektrycznej wntrzowej w budynku z mieszkaniami socjalnymi oraz zewntrzne zalicznikowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W BIŁGORAJU INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA TS 04.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA TS 04.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE Cz 3 - Specyfikacje Techniczne - TS 04.00 Roboty elektryczne - 55 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA TS 04.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE Zasilenie energetyczne pompowni przydomowych Cz 3 - Specyfikacje Techniczne - TS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ELEKTRYCZNE USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 273 C, TEL./FAX (0-58) 672-44-36, 0-606 497523 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A I N S T A L A C J E E L E K T R Y C Z N E W P O M I E S Z C Z E N I A C H

S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A I N S T A L A C J E E L E K T R Y C Z N E W P O M I E S Z C Z E N I A C H S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A I N S T A L A C J E E L E K T R Y C Z N E W P O M I E S Z C Z E N I A C H P O C Z T Y P O L S K I E J S. A. I W A N O W I C E U P 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Szczegółowa specyfikacja techniczna Szczegółowa specyfikacja techniczna Temat: WYMIANA WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH POSZCZEGÓLNE LOKALE W BLOKACH NR 1, 2, 3 W MIEJSCOWOŚCI GRUDZEŃ LAS Obiekt: BLOKI NR 1, 2, 3 GRUDZEŃ LAS, DZ. NR 68/52,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instalacja elektryczna w budynku Remizy OSP w m. Ujkowice gm. Przemyśl ( dz. nr 1235/2, 1232/6 i 1232/8 ) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Obiekt: REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI STĄPORKÓW Lokalizacja: Stąporków, ul. Juliusza Słowackiego 1 dz. nr 3664/5, 3668/1 Nr kodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Adres: Budynek mieszkalny, wielorodzinny ul. Mickiewicza 35, Wrocław Temat: Wymiana instalacji anteny zbiorczej TV na dachu budynku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA E/03/08 INSTALACJA ALARMOWA I ELEKTRYCZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA E/03/08 INSTALACJA ALARMOWA I ELEKTRYCZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA E/03/08 INSTALACJA ALARMOWA I ELEKTRYCZNA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje elektryczne ST 03.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje elektryczne ST 03.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje elektryczne ST 03.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI SZCZEGÓŁOWE ST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI SZCZEGÓŁOWE ST Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe REMIS Mieczysław Szczygieł 86-200 Chełmno ul. Śliwowa 21, telefon 0-56 676 03 24 kom. 603 091 392 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 4 PRZY UL. BRACKIEJ 2 W BOCHNI 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Adres 00-512 Warszawa ulica Krucza 38/42. Inwestor GUNB Warszawa ul Krucza 38/42. Wykonawca ZUET Wojciech ŁaŜewski. Instalacja elektryczna

Adres 00-512 Warszawa ulica Krucza 38/42. Inwestor GUNB Warszawa ul Krucza 38/42. Wykonawca ZUET Wojciech ŁaŜewski. Instalacja elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO UPORZĄDKOWANIA ZASILANIA ODBIORÓW ENERGETYCZNYCH W BUDYNKU GUNB W WARSZWIE PRZY ULICY KRUCZEJ 38/42 Adres 00-512 Warszawa ulica

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ PAWLIKOWSKI 26-600 RADOM ul. Zbrowskiego 29 / 16 tel./fax.(048) 363 73 52 Regon -670056036- e-mail: apawlikowski@pro.onet.pl CENTRALNA STERYLIZATORNIA SPZZOZ SPITAL w IŁśY

Bardziej szczegółowo

Przebudowa pomieszczeń higienicznosanitarnych na poziomie: piwnic, parteru, Ip, IIp, IIIp klatka D Instalacje elektryczne:

Przebudowa pomieszczeń higienicznosanitarnych na poziomie: piwnic, parteru, Ip, IIp, IIIp klatka D Instalacje elektryczne: redukcyjne PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA 31-436 Kraków ul. Wieniawskiego 38/1 tel/fax. (012) 413-35-18 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Małopolski Urząd Wojewódzki Adres: Kraków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dział CPV 45315100-9 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalacje elektryczne wewnętrzne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dział CPV 45315100-9 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalacje elektryczne wewnętrzne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dział CPV 45315100-9 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalacje elektryczne wewnętrzne 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOD GŁÓWNY CPV 45310000-3 s t r o n a1 z 5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO Z 24 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTUR ZEWNTRZN CZ OPISOWA: CZ RYSUNKOWA: E-1. Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna kuźnia, stodoła

Instalacja elektryczna kuźnia, stodoła Egz. nr Temat: Instalacja elektryczna kuźnia, stodoła Faza opracowania: Wykonanie zasilania oraz instalacji elektrycznej budynków kuźni i stodoły w Zagrodzie Kurpiowskiej Inwestor: Muzeum Kultury Kurpiowskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA E-01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA E-01 40-170 KATOWICE ul. Brzozowa 13 tel. 32-201-07-03 NIP: 643-139-15-57 elsanbudkatowice@poczta.fm SPECYFIKACJA TECHNICZNA E-01 Inwestycja: Modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego Obiekt: Budynek Stacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Pracownia Usług Projektowych i Inwestycyjnych NOVUM Sp. z o.o. 15-668 Bialystok, ul. Upalna 1A, lok. 42 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie 45310000-3 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.1.4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UśYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr. 2 PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO nr. 211 W SZCZECINIE WOJ.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-0.10. INSTALACJA ODGROMOWA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-0.10. INSTALACJA ODGROMOWA ST 0.10. Instalacja odgromowa 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-0.10. INSTALACJA ODGROMOWA ST 0.10. Instalacja odgromowa 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...4 4. TRANSPORT...4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Wykonawca Projekt modernizacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz zasilania zestawu hydroforowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Sobolowie

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Sobolowie SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Sobolowie 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CPV 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CPV 45312100-8 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych norm i przepisów związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIA, GNIAZD WTYCZKOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIA, GNIAZD WTYCZKOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIA, GNIAZD WTYCZKOWYCH Opracowanie: Jacek Siedlecki 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Część ogólna Nazwa zamówienia Przedmiot specyfikacji technicznej Zakres stosowania specyfikacji

Spis treści 1. Część ogólna Nazwa zamówienia Przedmiot specyfikacji technicznej Zakres stosowania specyfikacji Spis treści 1. Część ogólna... 3 1.1. Nazwa zamówienia... 3 1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej... 3 1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1.4. Określenia ogólne... 3 1.5. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR : GMINA NOWY TARG ADRES INWESTYCJI: NOWA BIAŁA Dz. ew. nr 1952/1, 1952/2 NAZWA INWESTYCJI: AMFITEATR Z ZAPLECZEM SOCJALNYM TEMAT OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

1.2. Zakres stosowania SS.T SST stanowi cz SIWZ oraz D.P i naley je stosowa w załczeniu robót opisanych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres stosowania SS.T SST stanowi cz SIWZ oraz D.P i naley je stosowa w załczeniu robót opisanych w punkcie 1.1. SST E1 TABLICE ROZDZIELCZE I LINIE ZASILAJCE Kod CPV 45314320-0 1 Wstp 1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót w ramach realizacji projektu Zmiana konstrukcji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA E/01/08 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ODGROMOWE UP STARY DZIKÓW

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA E/01/08 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ODGROMOWE UP STARY DZIKÓW SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA E/01/08 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ODGROMOWE UP STARY DZIKÓW 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 1 Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W TŁUSZCZU PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót -INSTALACJE ELEKTRYCZNE- -STE1- KOD CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne DLA ZADANIA: Remont sali gimnastycznej w szkole podstawowej numer 70

Bardziej szczegółowo

B.04. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

B.04. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE B.04. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAKŁAD ELEKTRYCZNY KANSY PAWEŁ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E K01/11/2012 Temat opracowania: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Obiekt: Budynek NZOZ w Kadłubie Turawskim Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PROJEKTOWANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA AWARYJNEGO ORAZ ZASILANIA CENTRALI POŻAROWYCH WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILAJĄCEJ KOTŁOWNIĘ W BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRABOWIE N/PILICĄ GM. PRZYŁĘK /DZIAŁKA NR EW. 110/1/. Inwestor :

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STE-1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE OZNACZENIA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): 45315700-5 Montaż rozdzielnic elektrycznych 45317000-2 Montaż koryt kablowych 45311000-1

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA ZADANIE PN. MODERNIZACJA CIĄGU ULIC: HEYKEGO, SZKOLNA, MAJKOWSKIEGO, ROGALI, SAWICKIEJ, DERDOWSKIEGO, ABRAHAMA, LIPOWA STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Lokal mieszkalny Adres: ul. Krzywoustego 51 m 3, Wrocław Temat: Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu) remont instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo