BRANA ELEKTRYCZNA INSTALACJA OWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I ODDYMIANIA < 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRANA ELEKTRYCZNA INSTALACJA OWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I ODDYMIANIA < 5"

Transkrypt

1 BRANA ELEKTRYCZNA NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTUJCA!"#$ %&$"'&$(& ) * +,-%&.&$/ 0123)4*5 '+(!$'#66.!67.8+!,"' $'" +,--8&$'"(&39 0:23/;&',"! INSTALACJA OWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I ODDYMIANIA < 5 (&!" $68&("8%#-)4+'#-=>+'#$6&%$"+&$,!68&?$" 6%&.# +&$,!&26&!$ 6"!'#,."&?$"#,!"$+6.!(&"&68"!"$&A""&%&$&).2 '#&8B,#!6>'B&% C &!6 (&!" &A&$"C +.C68"B% B"'8"&% '8"$" 6#7!"!.- PROJEKTANCI BRANA ZAKRES PROJEKTANT DATA PODPIS mgr in. Tadeusz Kmie Nr upr. bud.: A/PB/8300/208/84 VI specjalno instalacyjno -inynieryjna 2007 Nr ZOIIB:ZAP/IE/2537/01 D mgr in. Rajmund Maliszewski Nr upr. bud.: A/PNB/8300/121/79 specjalno : instalacyjno - inynieryjna Nr ZOIIB: ZAP/IE/1155/03 VI 2007

2 ZLU Borkowo 2. Instalacja owietlenia ewakuacyjnego i oddymiania. 6 ZAWARTO OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Opis rozwiza technicznych 4. Obliczenia techniczne II. WYKAZ RYSUNKÓW 1. Poziom parteru. Plan instalacji owietlenia ewakuacyjnego i oddymiania. 2. Poziom pitra. Plan instalacji owietlenia ewakuacyjnego i oddymiania. 3. Poziom poddasza. Plan instalacji owietlenia ewakuacyjnego i oddymiania. 4. Poziom piwnic. Plan instalacji owietlenia ewakuacyjnego i oddymiania. 5. Schemat ideowy instalacji oddymiania.

3 ZLU Borkowo 2. Instalacja owietlenia ewakuacyjnego i oddymiania. 7 I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI OWIETLENIA EWAKUACYJNEGO W OBIEKCIE BORKOWO 2 NALECYM DO UZDROWISKA POŁCZYN SA W POŁCZYNIE ZDROJU 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Niniejszy projekt opracowano na podstawie: - zlecenia umowy Inwestora; - inwentaryzacji pomieszcze objtych projektem; - Ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpo arowej opracowanej przez rzeczoznawc ds. zabezpiecze przeciwpo arowych bryg. in. Krzysztofa Szczepanowskiego i rzeczoznawc ds. budowlanych mgr in. Zbigniewa Słowiskiego. - Postanowie Komendy Wojewódzkiej Pastwowej Stra y Po arnej w Szczecinie nr WZ-5595/17/07 z dnia 12.II.2007 r. - PN-IEC Instalacje elektr. w obiektach budowlanych. - Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 46. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych. - Dz. U. Nr 45 z 1996 r. poz Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych. - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanomonta owych. Tom V. Instalacje elektryczne. - Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 16.VI.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgldem ochrony przeciwpo arowej. Dz. U. Nr 121 poz z dnia 11.VII.2003 r. - Rozporzdzenie Min. Spraw Wew. i Adm. z dnia 16.VI.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr 121 poz z dnia 11.VII.2003 r. - Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.VI.2002 r. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.IV.2002 r. w sprawie jakim wymaganiom powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dział IV, Roz ust. 5. Czas działania owietlenia ewakuacyjnego nie mo e by krótszy od dwóch godzin). - PN-EN Owietlenie awaryjne. - PN-EN Oprawy do owietlenia awaryjnego.

4 ZLU Borkowo 2. Instalacja owietlenia ewakuacyjnego i oddymiania CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji owietlenia ewakuacyjnego i instalacji oddymiajcej klatki schodowej. Zakres projektu jest zgodny z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz z dnia 10 lipca 2003 r.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Zakres prac obejmuje: - monta opraw owietlenia ewakuacyjnego; - monta central instalacji oddymiania; - monta instalacji oddymiajcej w klatce schodowej. 3. OPIS ROZWIZA TECHNICZNYCH 3.1. INSTALACJA OWIETLENIA EWAKUACYJNEGO Plan instalacji owietlenia ewakuacyjnego rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunkach nr 1-3. Zgodnie z obowizujcymi przepisami i normami czas działania owietlenia ewakuacyjnego nie mo e by krótszy od dwóch godzin. Ze wzgldu na przepisy o wolnoci konkurencji, w projekcie nie podano producenta i typu opraw jednak e zastosowane oprawy musz spełnia nastpujce wymogi: - moc ródła wiatła w oprawie co najmniej 11 W; - tryb pracy: na ciemno ; - czas działania - minimum 2 godziny; - oprawa wyposa ona w autotest. Oprawy zasili przewodami typu YDYp 3 x 1,5 z najbli szych puszek instalacyjnych zwizanych z owietleniem korytarza. Odcinki przewodów na trasie od puszek do opraw owietlenia ewakuacyjnego układa w tynku lub pod tynkiem.

5 ZLU Borkowo 2. Instalacja owietlenia ewakuacyjnego i oddymiania INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ Plan instalacji i schematy ideowe przedstawiono na rysunkach nr 1 4. Do celów projektowych wykonania niezbdnych oblicze sporzdzenia kosztorysów zastosowano urzdzenia i rozwizania firmy D+H Mechatronic GmbH. Dopuszcza si zastosowanie urzdze innych producentów pod warunkiem, e: - posiadaj atest wydany przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Po arowej w Józefowie k. Warszawy dopuszczajcy do stosowania w instalacjach oddymiajcych na terenie RP; - parametry techniczne urzdze zamiennych s na tym samym poziomie lub wy szym od zaproponowanych w projekcie. 4. OBLICZENIA TECHNICZNE 4.1. DOBÓR WENTYLATORA DO USUWANIA DYMU W KLATCE SCHODOWEJ Dane wyjciowe: - kubatura klatki schodowej: 145 m 3 ; - ilo wymian 10; - objto powietrza do usunicia 1450 m 3 /h; Dobrano wentylator dachowy w wykonaniu przeciwwybuchowym UNIVERSAL Katowice typu DAExC-315 o parametrach: P N = 0,65 kw, U N = 3x230/400 V, n = 900 obr/min DOBÓR KLAPY DOLOTU POWIETRZA Dane wyjciowe: - objto powietrza 1450 m 3 /h; - prdko przepływu 2,5 m/s; 1450 : F = = 0,2m ; 2,5 Nale y zainstalowa klap z aluzjami o przekroju nie mniejszym ni 0,2 m 2.

6 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ODDYMIANIA TE S303C20A YDYp5x2,5mm 2 p/t L=6m TE S-8 FR304 25A M250 S 1,6 S301C6A 230V COD =24V RZN4408-M LT YDY4x2x0,8mm 2 PW LT230U SM Z RM RT MOT HLGs5x1,5mm 2 w PCV YnTKSY2x0,8mm 2 w PCV C1-FO1362 R1-RT42-2 YnTKSY2x0,8mm 2 w PCV PARTER aluzja cienna grawitacyjna nawiewna EI60 0,5x0,5m C2-FO1362 R2-RT42-2 I PITRO W M C3-FO1362 R3-RT42-2 PODDASZE W - WENTYLATOR WYWIEWU DACHOWY DAExC-315 0,65kW/400V UNIWERSAL OZNACZENIA NA SCHEMACIE PW LT230U Czujka optyczna dymu Przycisk oddymiania Przycisk wentylacji przewietrzania Puszka połczeniowa ACX IP45 URZDZENIA FIRMY D+HE Zadanie ZLU BORKOWO 2 Schemat instalacji oddymiania ZUI Koszalin ul. R. Dmowskiego 39 tel PROJEKT PRZEGRÓD OGNIOWYCH Uzdrowisko Połczyn S.A. Projektował mgr in. Tadeusz KMIE UW KOSZALIN A/PB/8300/208/84 ZAP/IE/2537/01 Sprawdził mgr in. Rajmund MALISZEWSKI UW KOSZALIN A/PB/8300/208/84 ZAP/IE/2537/01 Skala BS Data Faza PWB Rys.nr.5

7

8

9

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

Nr 1 Rzut parteru. Instalacja CCTV. Instalacja SAP i oddymiaj ca. Instalacja nagła niaj ca. - skala 1:100

Nr 1 Rzut parteru. Instalacja CCTV. Instalacja SAP i oddymiaj ca. Instalacja nagła niaj ca. - skala 1:100 SPIS RYSUNKÓW Nr 1 Rzut parteru. Instalacja CCTV. Instalacja SAP i oddymiaj ca. Instalacja nagła niaj ca. - skala 1:100 Nr 2 Rzut I pi tra. Instalacja CCTV. Instalacja SAP i oddymiaj ca. - skala 1:100

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2008 r.

Warszawa, październik 2008 r. KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagrożeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, 48-300 Nysa TEMAT: Opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy NAZWA ZADANIA: Program funkcjonalno-użytkowy Zaprojektowanie i budowa hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w ternie otwartym PLL S.A. LOKALIZACJA OBIEKTÓW: Działka 1761

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY

PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, 48-300

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo