DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA"

Transkrypt

1

2 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2310 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI ,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE 5 00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE RALIZOWANE PRZEZ 2020 GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI 5 00 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ,00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 851 OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH 60 OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 60 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

3 852 POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 5 90 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 1 80 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 4 10 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZASIŁKI STAŁE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 60 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 518,00

4 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 8 518,00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 8 518,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

5 Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2310 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI ,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE 5 00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE RALIZOWANE PRZEZ 2020 GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI 5 00 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 5 90 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 1 80 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI

6 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 4 10 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZASIŁKI STAŁE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 60 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)

7 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Dochody razem , ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ,00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 851 OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH 60 OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 60 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 852 POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 518, ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 8 518,00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 8 518,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

8 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI WEWNĘTRZNE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 264, , NADZÓR BUDOWLANY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3 80 SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY 4550 CYWILNEJ 2 90 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 464,00 464, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 372, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 81, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 11, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 464, ADMINISTRACJA PUBLICZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 774,00 774, OBRONA CYWILNA 774,00 774, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 774,00 774, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 9 88

9 ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z 2910 NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 8 883,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z 4560 NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 997,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI PRZEDSZKOLA WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 809,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 80 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE 4390 EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1 00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 309, SZKOŁY ZAWODOWE 4 283, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 4 283, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 763, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 396, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM

10 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2830 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH IZBY WYTRZEŹWIEŃ OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI POMOC SPOŁECZNA , , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , ,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , ,00 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I 4230 PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ZAKUP ENERGII RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 416, ,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 782,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ OŚRODKI WSPARCIA , ,00 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2830 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 584, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 378, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 206, RODZINY ZASTĘPCZE 3 501, , WSPIERANIE RODZINY 446,00 446,00 446,00

11 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 446, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 4 10 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZASIŁKI STAŁE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 8 705, OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 215, JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI 1 011,00 KRYZYSOWEJ 1 011, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

12 926 KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ ZAKUP ENERGII POZOSTAŁE ODSETKI 3 50 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 4590 OSÓB FIZYCZNYCH KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 3 50 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ,00 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY , OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH 60 OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE POMOC SPOŁECZNA , , ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 242, ,00 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 4 844,00 242, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 1 80 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

13 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 115, , ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 115, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 7 902,00 115,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 725,00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 6,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY , ,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE

14 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI WEWNĘTRZNE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 464,00 464, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 464,00 464, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 372, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 81, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 11, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 464, ADMINISTRACJA PUBLICZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 774,00 774, OBRONA CYWILNA 774,00 774, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 774,00 774, OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH PRZEDSZKOLA WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 38

15 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 198, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 8 022, OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2830 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH IZBY WYTRZEŹWIEŃ OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI WSPARCIA , ,00 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2830 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 584, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 378, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 206, WSPIERANIE RODZINY 446,00 446,00 446, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 446, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 4 10 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 88 30

16 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZASIŁKI STAŁE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 8 705, OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 215, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ ZAKUP ENERGII POZOSTAŁE ODSETKI 3 50 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 4590 OSÓB FIZYCZNYCH KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 3 50

17 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 852 POMOC SPOŁECZNA , , ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 242, ,00 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 4 844,00 242, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 1 80 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY , ,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE

18 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem ,00 Zadania własne , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NADZÓR BUDOWLANY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3 80 SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY 4550 CYWILNEJ 2 90 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 9 88 ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z 2910 NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 8 883,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z 4560 NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 997,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 809,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 80 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE 4390 EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1 00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 309, SZKOŁY ZAWODOWE 4 283, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 4 283, ,00

19 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 383, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 198, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 8 019, POMOC SPOŁECZNA , , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , ,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , ,00 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I 4230 PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ZAKUP ENERGII RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 416, ,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 782,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ RODZINY ZASTĘPCZE 3 501, , JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI 1 011,00 KRYZYSOWEJ 1 011,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 115, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ,00 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY , OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH 60 OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 60

20 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 115, , ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 115, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 7 902,00 115,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 725,00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 6,00

21 Tabela Nr 3 Plan zadań remontowych Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Zadania własne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ MZD Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD 27 00

22 WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem Zadania własne OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH SP01 Budowa boisk sportowych przy SP Nr

23 Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 464,00 464,00 Zadania własne 464,00 464, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 464,00 464, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 464,00 464, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 372,00 Opracowanie dokumentów strategicznych UM-RZ dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 372, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 81,00 Opracowanie dokumentów strategicznych UM-RZ dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 81, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 11,00 Opracowanie dokumentów strategicznych UM-RZ dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 11, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 464,00 Opracowanie dokumentów strategicznych UM-RZ dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 464,00

24 I. Dochody Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Zmniejszenie Tabela Nr 6 Zwiększenie URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY , ,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ 5 00 RZĄDOWĄ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE 5 00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2020 RALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA 5 00 PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZADANIA WŁASNE GMINY POMOC SPOŁECZNA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 4 10 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN 4 10 (ZWIĄZKÓW GMIN) ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZASIŁKI STAŁE 60 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN 60 (ZWIĄZKÓW GMIN) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 28 32

25 Zmniejszenie Zwiększenie DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z 2130 BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 1 80 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 1 80 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI ,00 POWIATOWI 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

26 Zmniejszenie Zwiększenie URZĘDY WOJEWÓDZKIE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ,00 ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 851 OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM 60 UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 60 ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 518, ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 8 518,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 8 518,00 ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY ,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE POROZUMIEŃ Z J.S.T , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA 2310 PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00

27 II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- 60 WYCHOWAWCZYCH ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 60 POWIATOWI 851 OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM 60 UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 60 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , POMOC SPOŁECZNA , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 416,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 206,00 206, POMOC SPOŁECZNA 206,00 206, OŚRODKI WSPARCIA 206,00 206,00 206, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 206,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , POMOC SPOŁECZNA , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I 4230 PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ZAKUP ENERGII DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , POMOC SPOŁECZNA , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , ,00

28 Zmniejszenie Zwiększenie 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 782,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1 00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA 1 824,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 1 824, POMOC SPOŁECZNA 1 824, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 1 824, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1 824,00 GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 98, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4 012,00 GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ II LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE 7 798, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 7 798, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 798, , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 7 798, ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 6 189, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 809,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 80 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH 4390 WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1 00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 309,00 TERYTORIALNEGO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 80 ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 80

29 Zmniejszenie Zwiększenie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 99, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4 011,00 IZBA WYTRZEŹWIEŃ ZADANIA WŁASNE GMINY OCHRONA ZDROWIA IZBY WYTRZEŹWIEŃ OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 20 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI ,00 POWIATOWI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ,00 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ , ZADANIA WŁASNE GMINY , , POMOC SPOŁECZNA , , OŚRODKI WSPARCIA 378,00 378,00 378, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 378, WSPIERANIE RODZINY 446,00 446,00 446, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 446, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 4 10 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZASIŁKI STAŁE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 60

30 Zmniejszenie Zwiększenie OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 8 705, OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 8 GARAŻOWE 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 215, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZADANIA WŁASNE POWIATU 1 011, , POMOC SPOŁECZNA 1 011, , RODZINY ZASTĘPCZE 3 501, , JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I 1 011,00 OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 1 011,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE , , POMOC SPOŁECZNA , , ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE 242, ,00 I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 4 844,00 242, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 1 80 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW

31 Zmniejszenie Zwiększenie ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 115, ,00 POWIATOWI 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 115, , ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 115, ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 7 902,00 115,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 725,00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 6,00 GARAŻOWE MIEJSKI ZARZĄD DRÓG ZADANIA WŁASNE GMINY TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI WEWNĘTRZNE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 9 00 GARAŻOWE KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO ZADANIA WŁASNE POWIATU DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NADZÓR BUDOWLANY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3 80 SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY 4550 CYWILNEJ 2 90 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 90 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE

32 Zmniejszenie Zwiększenie PRZEDSZKOLA WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 2 00 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 75 RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ZADANIA WŁASNE GMINY KULTURA FIZYCZNA INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ ZAKUP ENERGII POZOSTAŁE ODSETKI 3 50 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA 4590 RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 3 50 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 464,00 464, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 464,00 464,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4019 PRACOWNIKÓW 372, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 81, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 11, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 464, ADMINISTRACJA PUBLICZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH 4380 TŁUMACZENIA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 774,00 774, OBRONA CYWILNA 774,00 774, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 774,00

33 Zmniejszenie Zwiększenie 774, OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2810 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2820 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 2830 POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 852 POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI WSPARCIA DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2820 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 2830 POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 926 KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 9 88 ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB 2910 WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 8 883,00

34 Zmniejszenie Zwiększenie ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB 4560 WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM 997,00 PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI POWIATOWI 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO ,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE POROZUMIEŃ Z J.S.T , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY , ,00 ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ 5 00 RZĄDOWĄ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE ZADANIA WŁASNE GMINY GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10 00

35 Zmniejszenie Zwiększenie ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 8 517, ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 8 517, , SZKOŁY ZAWODOWE 4 283, ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 4 283, ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4 01 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH 4 80 ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 693, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 99, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4 008,00

36 PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 7 I. Dotacje Dział Wydatki razem ,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ,00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 851 OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH 60 OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 60 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 852 POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI

37 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 1 80 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 1 80 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 518, ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 8 518,00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 8 518,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE 5 00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE RALIZOWANE PRZEZ 2020 GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI 5 00 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

38 II. Wydatki Dział Wydatki razem , ,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ,00 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY , OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH 60 OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE POMOC SPOŁECZNA , , ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 242, ,00 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 4 844,00 242, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 1 80 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 115, , ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 115, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 7 902,00 115,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 725,00

39 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA ,00 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 55 614,00 1 098 799,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 124 163,00 SĄDOWNICTWA 75110 REFERENDA

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 884 831,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 214 531,00 SĄDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2016 rok

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2016 rok Plan finansowy wydatków na 2016r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie opracowany na podstawie Uchwały Nr XIII/125/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 grudnia 2015r. oraz Zarządzenia Nr P.0050.2.2016

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu UKŁAD WYKONAWCZY ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Szczecin z dnia r. Budżet GMINA POWIAT Dział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00 Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 21/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 stycznia 2015r. Ostateczne kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

, , Pomoc społeczna

, , Pomoc społeczna Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 288 37 1 852 Pomoc społeczna 100 00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 100

Bardziej szczegółowo

Administracja publiczna

Administracja publiczna 2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA 2.1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW 750 Administracja publiczna 1 854 800 75011 751 Urzędy wojewódzkie 1 854 800 Wynagrodzenia osobowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 1 268 25 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24 335 195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 24 335 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Projekt planu finansowego wydatków na 2017r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 rok

Projekt planu finansowego wydatków na 2017r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 rok Projekt planu finansowego wydatków na 2017r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie opracowany na podstawie Uchwały Nr XXIV/212/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 grudnia 2016r. oraz Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok Plan finansowy dochodów na 2015r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie opracowany na podstawie Uchwały Nr II/15/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19.12.2014r. oraz Zarządzenia Nr P.0050.1.2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków miasta w 2012 roku Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Realizacja wydatków miasta w 2012 roku Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Realizacja wydatków miasta w u Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Tabela 5.2 w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 53 257,84 53 257,84 100,0 01095 Pozostała działalność 0,00 53 257,84

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 2 218,00 23 718,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 218,00 2 218,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 218,00 2 218,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 45 49 87, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 87, 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 87, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2. Zestawienie

Tabela Nr 2. Zestawienie ZP Nr 28/2016 w sprawie zwiększeń Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 Dział Treść Plan Zmniejszenia Zwiększenia 1 600 700 710 750 754 758 801 851 852 85 854 900 921 Zmiany po stronie wydatków 45.960.250,22

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 462/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 462/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 462/214 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 31 grudnia 214 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 214 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 1 Dział Wydatki razem 2 899 967,62 2 899 967,62 Zadania własne 2 892 586,00 2 892 586,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 631 809,00 632 009,00 60004 LOKALNY TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 70005-2110 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014 rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo owi 1 920 397,00 1 732 828,78 90,23 0,00 0,00 70005-4270 Zakup usług remontowych 0,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł STAN ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU w tym: Dział Rozdział Paragraf Treść Zobowiazania wymagalne 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone Dz. Roz. Par. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 30 025,00 30 023,06 99,99 01095 - Pozostała działalność 30 025,00 30 023,06 99,99 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 589,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 września 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 25/215 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 23 stycznia 215 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 215 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 582/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2011 r. GMINA własne zlecone własne zlecone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku OPS-3000/1/13 Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku Plan finansowy DOCHODY na rok 2013 opracowany na podstawie Uchwały Nr XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo