ZAPYTANIE OFERTOWE. Opis Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty przeprowadzenie szkoleń dla pracowników NFOŚiGW, w zakresie Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Foundation wraz z egzaminami certyfikującymi, dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres do dnia 27 marca 2013 r. Opis Przedmiotu Zamówienia 1. ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA. Uczestnicy szkolenia mają nabyć wiedzę i umiejętności na temat metodycznego zarządzania projektami wg metodyki PRINCE2 Foundation w zakresie: budowy środowiska projektowego; planowania jakości w projektach; oceniania przedsięwzięcia w perspektywie biznesowej; zarządzania ryzykiem w projektach; planowania; zarządzania zmianą; zarządzania konfiguracją; zasad sterowania w projektach; przygotowania do egzaminu uprawniającego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu APM Group - PRINCE2 Foundation. 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Szkolenie zostanie przeprowadzone dla nie więcej niż 30 pracowników NFOŚiGW w podziale na dwie grupy (I i II). Każde szkolenie będzie trwać trzy dni (24 h szkoleniowe) a czwartego dnia zostanie przeprowadzony egzamin certyfikujący. Szczegółowy termin realizacji szkoleń zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą, jednak nie może być dłuższy niż do 15 listopada 2013 r. 3. MIEJSCE SZKOLENIA. Wszystkie szkolenia oraz egzaminy odbywać się będą w Warszawie w miejscu, do którego można dogodnie dojechać korzystając z transportu publicznego. Wykonawca zapewni sale szkoleniowe wyposażone w urządzenia i zasoby niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ergonomicznych, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki. Propozycja miejsca szkolenia winna zostać przekazana do akceptacji Zamawiającego, na co najmniej 10 dni przed terminem jego rozpoczęcia. 4. TRENERZY. Do przeprowadzenia szkolenia Wykonawca zapewni akredytowanego trenera, który przeprowadził minimum 3 szkolenia w zakresie Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Foundation, w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia otrzymania zapytania ofertowego. W przypadku uzasadnionej konieczności zmiany trenera wynikającej z przyczyn obiektywnych,

2 niezależnych od Stron, Wykonawca zapewni zastępstwo osoby spełniającej warunki postawione w zapytaniu ofertowym, w stopniu co najmniej takim, jak osoba zastępowana. 5. PROGRAM SZKOLENIA. W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu szczegółowy program szkolenia, zgodnie z którym realizowany będzie przedmiot Umowy. Program szkolenia powinien zawierać w szczególności: szczegółowy zakres merytoryczny szkolenia i jego rozkład godzinowy, uwzględniający przeprowadzenie pre i post testów oraz przerwy. Program szkolenia wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 6. MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Wykonawca przygotuje komplet materiałów dla każdego uczestnika szkolenia oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego do dokumentacji szkolenia. Materiały szkoleniowe składać się będą z podręcznika, materiałów merytorycznych w formie papierowej oraz elektronicznej (płyta CD bądź pen drive) i materiałów dodatkowych, tj. notatnika, teczki, długopisu, zakreślacza. W celu zbadania efektywności szkoleń, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia pre i post testów wszystkich uczestników szkoleń. Pre test będzie przeprowadzany przed rozpoczęciem szkolenia a post test w ciągu dwóch dni po zakończeniu szkolenia. Analiza testów i ich oryginały stanowić będą załączniki do Protokołów odbioru. Wykonawca przygotuje zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na podstawie listy obecności uczestników szkolenia. Ostatniego dnia szkolenia Wykonawca przekaże uczestnikom oryginały zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, a ich kserokopie (x2) potwierdzone za zgodność z oryginałem, stanowić będą załączniki do Protokołów odbioru. 7. EGZAMINY Celem egzaminu jest sprawdzenie i formalne potwierdzenie wiedzy zdobytej przez uczestników szkolenia oraz potwierdzenie kompetencji pracowników. Do egzaminu mają obowiązek przystąpić wszyscy uczestnicy szkolenia Uczestnicy otrzymają dyplomy ukończenia akredytowanego szkolenia "Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 Foundation " Egzaminy odbędą się nie później niż dwa tygodnie po zakończeniu każdej tury szkolenia Egzaminy odbędą się w języku polskim zgodnie ze standardami akredytora - brytyjskiej organizacji APM Group Terminy egzaminów oraz wielkość grup będzie ustalana między Zamawiającym i Wykonawcą, w trakcie realizacji umowy Uczestnicy, którzy zdali akredytowany egzamin PRINCE2 Foundation, otrzymają potwierdzający to dokument. 8. ORGANIZACJA SZKOLEŃ OD STRONY LOGISTYKI Wykonawca zapewni opiekę przedstawiciela Wykonawcy przez cały czas trwania szkoleń (I i II grupy) Listę uczestników szkoleń dostarczy Zamawiający, na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia (I i II grupy) z zastrzeżeniem możliwości jej modyfikacji w celu zapewnienia pełnego wykorzystania miejsc na szkoleniu, która może być dokonana nie później niż 1 dzień przed terminem szkolenia jednostkowego. Na tej podstawie Wykonawca sporządzi alfabetyczną listę obecności i prowadzić ją będzie w każdym dniu szkoleń. Wykonawca jest 2

3 zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym w zakresie maksymalnego wykorzystania miejsc zaplanowanych na szkoleniach Szkolenia prowadzone będą zgodnie ze standardami akredytora - brytyjskiej organizacji APM Group Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia spożywanie posiłków w restauracji. Przerwa kawowa ma składać się z kawy, herbaty, słodyczy (np. ciasta, ciasteczka, cukierki), mleka, cukru, cytryny, soków, wody i owoców (np. banany, jabłka, mandarynki, itp.). Wykonawca zapewni dostęp do poczęstunku składającego się na przerwę kawową, w ciągu całego czasu trwania szkolenia. Obiad ma się składać z dwóch dań i deseru, z możliwością wyboru wersji wegetariańskiej Wykonawca pokryje wszystkie koszty wynikające z przygotowania, zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń opisanych w niniejszym OPZ Wykonawca będzie opracowywał i przedkładał Zamawiającemu Protokoły odbioru po zakończeniu I i II grupy szkolenia. Płatność faktur za realizację szkoleń nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru. Protokół odbioru szkolenia winien zawierać między innymi: a) imiona i nazwiska pracowników, którzy ukończyli szkolenie, b) imię i nazwisko trenera, który prowadził szkolenie, c) termin szkolenia, d) informację o przebiegu szkolenia (opis nabytych przez uczestników kwalifikacji, liczba godzin zajęć wraz z opisem realizowanej na zajęciach tematyki), e) komplet materiałów szkoleniowych i materiałów dodatkowych ( tylko w przypadku I grupy), f) oryginały list obecności, g) kserokopie zaświadczeń (x 2) poświadczone za zgodność z oryginałem, h) zdjęcia ze szkolenia (płyta CD lub kolorowy wydruk), i) analizę testów badających efektywność szkolenia oraz ich oryginały. 9. DZIAŁANIA PROMOCYJNO - INFORMACYJNE W przypadku zakwalifikowania przedmiotu Umowy przez Koordynatora Pomocy Technicznej POIiŚ, będzie mógł on zostać zrefundowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wykonawca umieści na listach obecności, programie szkoleń, protokołach odbioru, teczkach, stronach tytułowych materiałów dydaktycznych, prezentacjach: informacje o współfinansowaniu szkolenia ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, logo NFOŚiGW, logo Unii Europejskiej oraz logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej Narodowej Strategii Spójności. Wzory logo zostaną przygotowane i przesłane drogą ową przez Zamawiającego w ciągu 5 dni od podpisania umowy Wykonawca każdorazowo oznaczy, w sposób określony w pkt. 8.2., inne dokumenty i opracowania wskazane przez Zamawiającego, powstałe w toku realizacji Umowy Wykonawca przed wejściem do sali szkoleniowej zamieści oznaczoną w sposób określony w pkt wizytówkę zawierającą następujące informacje: temat szkolenia, nazwisko wykładowcy, dla kogo szkolenie jest organizowane W sali szkoleniowej, w której odbywać się będą szkolenia, Wykonawca ustawi baner informujący o współfinansowaniu szkolenia ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej Narodowej Strategii Spójności. Zamawiający przed każdym szkoleniem udostępni Wykonawcy baner, który niezwłocznie, po zakończeniu szkolenia, zostanie zwrócony Zamawiającemu w nienaruszonym stanie. 3

4 10. ROZLICZENIE SZKOLENIA. Rozliczenie szkolenia nastąpi na podstawie rzeczywistej liczby uczestników szkolenia potwierdzonej ich podpisami na liście obecności, jednak nie mniejszej niż 27 osób. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników (maksymalnie o 3 osób z 30 planowanych) kwota wynagrodzenia zostanie odpowiednio pomniejszona i Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. Płatność za szkolenia nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego protokołów odbioru szkolenia I grupy oraz szkolenia II grupy, potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur. 11. CENA SZKOLENIA. Cena szkolenia zawiera koszty: a) przeprowadzenia dwóch trzydniowych szkoleń (łącznie 24 godz. szkoleniowe każde) w zakresie Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Foundation wraz z egzaminami certyfikującymi, w tym wynagrodzenia dla Wykładowcy i opiekuna grupy, b) materiałów merytorycznych i dodatkowych, o których mowa w pkt. 6, c) zapewnienia sali szkoleniowej, o której mowa w pkt. 3, d) zapewnienia posiłków, o których mowa w pkt. 8.4, oraz inne koszty związane z merytorycznym przeprowadzeniem i rozliczeniem tego szkolenia. Zamawiający oświadcza, że udział pracowników w szkoleniu jest finansowany w całości ze środków publicznych, co zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), stanowi podstawę do wystawienia za usługę szkolenia, faktury zwolnionej z podatku VAT. WYKONAWCA ZAMÓWIENIA WYŁONIONY ZOSTANIE PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU. PO ZASTOSOWANIU Ocena ofert przez Komisję, dokonana zostanie na podstawie następujących kryteriów: Lp. Nazwa kryterium Waga 1. Cena za jednego uczestnika (A) 40% 2. Doświadczenie Wykładowcy (B) 60% Ocena będzie dokonywana według skali punktowej przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 400 punktów (wartość punktowa oferty x wartość punktowa wagi), w następujący sposób: (A) Cena brutto za jednego uczestnika szkolenia (zwolnione z VAT): Ocenie podlega cena brutto za jednego uczestnika szkolenia. Punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od 1 do 4 w następujący sposób: - oferta z najniższą ceną otrzymuje 4 punkty, a po uwzględnieniu wartości wagi 160 pkt. - pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej: (X : Y) x 4 x 40 gdzie: 4

5 X = najniższa cena Y = cena ocenianej oferty (B) Doświadczenie Wykładowcy Warunkiem przystąpienia do postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie szkoleń z zakresu Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Foundation dla pracowników NFOŚiGW, jest wskazanie do przeprowadzenia szkoleń akredytowanego trenera (Wykładowcę), który przeprowadził minimum 3 szkolenia w powyższym zakresie, w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia otrzymania zapytania ofertowego. W ramach kryterium doświadczenie Wykładowcy punkty (wartość punktowa) przyznaje się w skali od 1 do 4 w następujący sposób: - oferta, w której Wykładowca przeprowadził łącznie przynajmniej 3 szkolenia (wymagane minimum), w zakresie Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Foundation, w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia otrzymania zapytania ofertowego otrzymuje 0 punktów, - oferta, w której Wykładowca przeprowadził łącznie przynajmniej 5 szkoleń, 12 miesięcy od dnia otrzymania zapytania ofertowego, otrzymuje 1 punkt, - oferta, w której Wykładowca przeprowadził łącznie przynajmniej 7 szkoleń, 12 miesięcy od dnia otrzymania zapytania ofertowego, otrzymuje 2 punkty, - oferta, w której Wykładowca przeprowadził łącznie przynajmniej 9 szkoleń, 12 miesięcy od dnia otrzymania zapytania ofertowego, otrzymuje 3 punkty, - oferta, w której Wykładowca przeprowadził łącznie przynajmniej 11 szkoleń, 12 miesięcy od dnia otrzymania zapytania ofertowego, otrzymuje 4 punkty. W celu potwierdzenia spełniania powyższego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz szkoleń w zakresie Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Foundation, przeprowadzonych przez zgłoszonego do realizacji szkolenia Wykładowcę. Punkty (wartość punktowa oferty) w ramach kryterium Doświadczenie Wykładowcy przyznaje się w następujący sposób: (liczba punktów za liczbę szkoleń) x 60 Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację obliczoną wg wzoru: Ocena = A + B Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. Szacunkowa wartość zamówienia ,00 zł brutto (zwolnione z VAT). 5

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl ( BIP) Kielce: kompleksowe zorganizowanie szkoleń wraz z egzaminem

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1.4 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ. IV Oznaczenie części Nazwa zadania Maksymalna liczba uczestników szkolenia Miejsce szkolenia CZĘŚĆ IV Akredytowane szkolenie ITIL Foundation

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania 2/PN/2014

Numer postępowania 2/PN/2014 Busko Zdrój, dnia 7.06.04r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ). Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiający: POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik 6 UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, 33-331 Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr ref. postępowania: X-271-04/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres zamawiającego: Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo