Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: , fax: Warszawa, dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, dnia 08.04.2015 r."

Transkrypt

1 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: , fax: Warszawa, dnia r. Zapytanie ofertowe Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47A Warszawa Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej dla pracowników NCBR w zakresie ochrony własności przemysłowej. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w oparciu o autorski materiał, gwarantujący najwyższą jakość dydaktyczną prowadzonych zajęć, według szczegółowego programu, który Wykonawca załączy do oferty. Szkolenie powinno mieć formę zarówno wykładu, jak i warsztatów praktycznych, przy czym warsztat praktyczny powinien stanowić co najmniej 50% czasu przeznaczonego na szkolenie. Program szkolenia powinien zawierać teoretyczno praktyczne zagadnienia: I. Część teoretyczna 1. Uwagi ogólne dotyczące ochrony własności przemysłowej 2. Źródła prawa własności przemysłowej 3. Przedmiot prawa własności przemysłowej 4. Uzyskiwanie patentów na wynalazki systemy ochrony krajowej i międzynarodowej 5. Problematyka ochrony własności przemysłowej w przedsiębiorstwie: organizowanie i wdrażanie procesu ochrony własności przemysłowej optymalizacja kosztów ochrony własności przemysłowej możliwość komercyjnej eksploatacji własności przemysłowej II. Część warsztatowa - badanie czystości patentowej na wybranych przykładach 1. Metody badań czystości patentowej 2. Wybór źródeł informacji: bazy patentowe (komercyjne i bezpłatne), inne narzędzia do analizy informacji patentowej 3. Strategia i techniki poszukiwań (formułowanie pytań wyszukiwawczych, poszukiwanie ekwiwalentów patentów) 4. Selekcja uzyskanych informacji, analiza zebranego materiału i ustalenie wyników poszukiwań 5. Przygotowanie raportu analizującego wynik badania czystości patentowej

2 Z uwagi na tematykę szkolenia w skład zespołu zaproponowanego do przeprowadzenia szkolenia musi wchodzić osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę w zakresie prawa własności przemysłowej oraz zasad korzystania z informacji patentowej. Ponadto zaproponowane osoby powinny posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej z tematem szkolenia oraz 50-godzinne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce bezpośrednio związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przekazania uczestnikom niezbędnych materiałów szkoleniowych opatrzonych logo NCBR oraz zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu. Wykonawca przygotowując ww. dokumenty musi również uwzględnić oznakowanie zgodnie z Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. Najpóźniej 14 dni od dnia realizacji usługi Wykonawca sporządzi raport poszkoleniowy na podstawie metodologii przekazanej przez Zamawiającego oraz przekaże materiały w wersji elektronicznej z oświadczeniem zgody na ich zamieszczenie w zasobach edukacyjnych Zamawiającego. Szczegółowy harmonogram i zakres szkolenia zostanie przygotowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: a) 1 lunch w formie bufetu, zgodnie z harmonogramem szkolenia (przerwa lunchowa nie powinna być dłuższa niż 30 minut), zawierający minimum 2 rodzaje ciepłego dania głównego (w tym jedno wegetariańskie), dodatki, 2 rodzaje deseru, napoje: kawa, herbata, soki, woda mineralna gazowana oraz niegazowana, w nieograniczonej ilości, b) minimum 2 przerwy kawowe, w formie bufetu, zgodnie z harmonogramem szkolenia (nie dłuższe niż 15 minut), składające się z co najmniej: kawy, herbaty, wody mineralnej (gazowanej i niegazowanej), soków, przekąsek słonych i słodkich. Czas trwania szkolenia: 1 dzień dla każdej grupy szkoleniowej; szkolenie powinno zostać przeprowadzone w dniu roboczym, w godz (8 jednostek szkoleniowych, 1 jednostka szkoleniowa = 45 min.) Liczba uczestników szkolenia: około 36 osób dwie grupy szkoleniowe około 18 osób w każdej grupie Termin realizacji: Termin wykonania usługi będzie ustalany w drodze porozumienia między Zamawiającym a Wykonawcą. Realizacja zamówienia musi nastąpić najpóźniej do dnia 05 maja 2015 r. Wykonawca może przeprowadzić szkolenie w ciągu jednego dnia (dwie grupy szkoleniowe równolegle) lub w ciągu dwóch dni (jedna grupa szkoleniowa jednego dnia).

3 Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Szkolenie dla każdej grupy szkoleniowej powinno odbyć się w tym samym miejscu. Miejsce szkolenia musi być usytuowane w odległości nie dalszej niż 10 km od siedziby Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w klimatyzowanej sali, adekwatnej do liczby uczestników szkolenia, zawierającej wyposażenie niezbędne do jego realizacji. Dojazd uczestników na miejsce szkolenia jest zapewniony przez Zamawiającego. Kryteria oceny ofert: Poza kryteriami obligatoryjnymi, rozumianymi jako: opracowanie planu szkolenia spełniającego minimum programowe wskazane w zapytaniu, zapewnienie trenerów posiadających wiedzę w zakresie prawa własności przemysłowej oraz zasad korzystania z informacji patentowej, zapewnienie trenerów posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej z tematem szkolenia oraz posiadających co najmniej 50-godzinne doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z tematu własności przemysłowej, opracowanie materiałów szkoleniowych oraz zaświadczeń / certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu, zapewnienie uczestnikom szkolenia cateringu, zapewnienie odpowiedniej sali szkoleniowej w lokalizacji wskazanej w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje: cena szkolenia dla obu grup szkoleniowych brutto - 50%, doświadczenie trenerów w prowadzeniu szkoleń w dziedzinie związanej z tematem szkolenia 50 %. Kryterium nr 1 "Cena" oceniane będzie w następujący sposób: najniższa zaoferowana cena brutto X 1 = x50 cena ocenianej oferty brutto gdzie: X 1 -wartość punktowa ocenianego kryterium W kryterium cena Wykonawca może uzyskać maksymalnie 50 punktów. Kryterium nr 2 Doświadczenie trenerów w niniejszym kryterium oceniane będzie przygotowanie merytoryczne trenerów zaproponowanych do prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony własności przemysłowej. Ocena odbędzie się

4 na podstawie informacji dotyczących wykształcenia i doświadczenia zawodowego trenerów, przedstawionych przez Wykonawcę zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej oferty oraz załączonych CV trenerów. Punkty w wyżej wskazanym kryterium zostaną przyznane według następującego wzoru: od 50 do 149 godzin szkoleniowych na stanowisku trenera 25 pkt. 150 i więcej godzin szkoleniowych na stanowisku trenera 50 pkt. W przypadku, gdy Wykonawca wyznaczy do przeprowadzenia szkolenia więcej niż jednego trenera, liczba godzin szkoleniowych, zostanie obliczona według następującego wzoru: suma godzin przeprowadzonych szkoleń przez wyznaczonych trenerów X 2 = liczba wyznaczonych trenerów gdzie: X 2 - uśredniona liczba godzin szkoleniowych W kryterium Doświadczenie trenerów można uzyskać maksymalnie 50 punktów Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która spełnia kryteria obligatoryjne oraz uzyska największą łączną liczbę punktów w 2 kryteriach fakultatywnych (obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: odpowiedzi tylko na wybraną ofertę; negocjacji warunków zamówienia; rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny przed podpisaniem umowy; osobistego spotkania z trenerami w celu dokonania ich ostatecznego wyboru. Termin przekazania odpowiedzi na zapytanie ofertowe mija r. godz Odpowiedź na zapytanie ofertowe prosimy przesłać na adres W ofercie proszę przedstawić między innymi: cenę realizacji usługi, ramowy program szkolenia, informacje na temat wykształcenia i doświadczenia zawodowego trenerów wraz z wykazem przeprowadzonych szkoleń proponowane miejsce przeprowadzenia szkolenia (wg wzoru określonego w załącznikach nr 1, 2, 3 do zapytania ofertowego). Do oferty należy dołączyć również CV trenerów.

5 W razie pytań prosimy o kontakt z p. Cyprianem Graczykiem; tel Załączniki: 1. załącznik nr 1 - Formularz oferty 2. załącznik nr 2 - Opis wykształcenia i doświadczenia zawodowego trenerów 3. załącznik nr 3 - Wykaz przeprowadzonych szkoleń z zakresu własności przemysłowej

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową. Zamówienie obejmuje przygotowanie,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Opis Przedmiotu Zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE. Opis Przedmiotu Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty przeprowadzenie szkoleń dla pracowników NFOŚiGW, w zakresie Metodyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 15.03.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty, której celem będzie wyłonienie

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

A. Szkolenie - kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz poczty internetowej I.A. Wykonawca zobowiązany jest:

A. Szkolenie - kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz poczty internetowej I.A. Wykonawca zobowiązany jest: ZPK.042.8.19.2012.2013 Kowala, dn. 14.08.2013r. Gmina Kowala z związku z realizacją projektu e-kowala nowoczesna gmina współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

(POKL.04.01.01-00-238/11) I.

(POKL.04.01.01-00-238/11) I. Toruń, 17 stycznia 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 1/GRA/238/2013 na usługę: Tłumaczenia pisemne i ustne w ramach projektu PI-PWP Gra w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CEL I ZAŁOŻENIA 1.1. Opis realizowanego projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem realizacji projektu jest zwiększanie wiedzy i kompetencji interpersonalnych przedstawicieli instytucji i służb, którzy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013 Kraków, 14.03.2013 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 12 622 72 65 e-mail: efs@mission.eu

Bardziej szczegółowo

Kraków, 19 kwiecień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 19 kwiecień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 19 kwiecień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012 Kraków, 02.03.2012 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 126227265 e-mail: zamówienia@mission.eu

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ECDLMAZ/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ECDLMAZ/2014 Strona1 Warszawa, dnia 04.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 ecdl@uth.edu.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ECDLMAZ/2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov.pl/ Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu szkoleniowego z zasad

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo