Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A P Y T A N I E O F E R T O W E"

Transkrypt

1 Płock, 3 marca 2015 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej ustalenia warunków realizacji szkolenia. Projekt pn. Kompetencje na start dofinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Poddziałania PO KL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Instytucją Pośredniczącą dla niniejszego Poddziałania jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem projektu jest wzrost kompetencji 100 studentów Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy i zidentyfikowanych jako deficytowe na rynku pracy, poprzez zaangażowanie pracodawców w realizację praktycznych form współpracy w okresie do r. Projekt realizowany jest w okresie od r. do r. W projekcie założono, że wzrost powyższych kompetencji nastąpi w wyniku: wyposażenia 50 studentów w kompetencje interpersonalne i analityczne poprzez realizację szkoleń; wyposażenia 50 studentów w kompetencje zawodowe poprzez ich udział w szkoleniu PRINCE2; przygotowania 100 studentów do wejścia i poruszania się po rynku pracy poprzez uczestnictwo w coachingu, wizytach studyjnych i warsztatach. A) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja akredytowanego szkolenia Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 w języku polskim dla co najmniej 50 osób. W ramach realizacji szkolenia przewiduje się, że wykonawca zapewni: 1. Szkolenie w wymiarze 24 godzin dla każdej z trzech grup śr osobowych (godzina zajęć rozumiana jako 45 min. szkolenia, co 90 min. przewidziana 15 min. przerwa), w następujących terminach: GRUPA 1: w godz ; w godz ; w godz GRUPA 2: w godz ; w godz ; w godz

2 GRUPA 3: w godz ; w godz ; w godz Materiały szkoleniowe/podręczniki dla wszystkich uczestników szkolenia. 3. Przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych na poziomie Foundation i wydanie co najmniej 50 uczestnikom certyfikatu PRINCE2 Foundation. Zajęcia i egzamin prowadzone będą w siedzibie Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku przy al. Kilińskiego 12 w Płocku. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zajęć w innych dniach lub godzinach. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi edukacyjne i szkoleniowe Usługi szkolnictwa wyższego Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim Usługi szkoleniowe Usługi szkolenia specjalistycznego Usługi opracowywania programów szkoleniowych Usługi szkolenia zawodowego Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania B) Warunki złożenia oferty i realizacji zamówienia: 1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty. 2. Oferta powinna zawierać w szczególności kalkulację cenową z podaniem kosztu jednostkowego brutto w PLN łącznie za przeszkolenie, przeprowadzenie egzaminu i wydanie certyfikatu na jednego uczestnika. Cena w złożonej ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 3. Oferent gwarantuje pełną dyspozycyjność dla potrzeb realizacji zajęć w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach przy założeniu, iż terminy te w uzasadnionych okolicznościach mogą ulec zmianie. 4. Wykonawca musi posiadać status Accredited Training Organization w zakresie PRINCE2. 5. Przez realizację szkolenia rozumie się przeprowadzenie pełnego (24 godz.) cyklu dydaktycznego wraz z przeprowadzeniem egzaminu i wydaniem certyfikatu PRINCE2 Foundation. Wykonawca w ramach prowadzonych zajęć zobowiązany będzie do systematycznego monitowania obecności na zajęciach. 6. W przypadku gdy w odpowiedzi na ofertę zgłosi się więcej niż jeden podmiot Zamawiający przeprowadzi weryfikację ofert w oparciu o kryteria wyboru określone w części C zapytania ofertowego.

3 7. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami na druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Ponadto do oferty dołącza aktualny dokument potwierdzający deklarowany przez Wykonawcę status Accredited Training Organization w zakresie PRINCE2 (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy). C) Kryteria oceny ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria: L.p. Kryteria oceny ofert Znaczenie Sposób weryfikacji 1. K1 Cena wykonania usługi* 70 % Załącznik nr 1 2. K2 Poziom zdawalności 20% Załącznik nr 1 egzaminów PRINCE2 Foundation przeprowadzonych w okresie od r. do dnia złożenia oferty 3. K3 - Doświadczenie w realizacji 10 % Załącznik nr 1 szkoleń i certyfikacji dla biznesu mierzone liczbą wydanych certyfikatów PRINCE2 Foundation w okresie od r. do dnia złożenia oferty. * Cena powinna zostać przedstawiona jako koszt jednostkowy brutto w PLN przeszkolenia, przeprowadzenia egzaminu i wydania certyfikatu przypadający na jednego uczestnika. Cena w złożonej ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Punktacja dla każdej oferty w ramach poszczególnych kryteriów wyliczana będzie w następujący sposób: za kryterium (K1) cena wykonania usługi jako koszt jednostkowy brutto w PLN przeszkolenia, przeprowadzenia egzaminu i wydania certyfikatu przypadający na jednego uczestnika szkolenia: najniższa z zaproponowanych przez Wykonawców cena wykonania usługi K1 = x 70 % cena wykonania usługi zaproponowana przez danego Wykonawcę

4 za kryterium (K2) poziom zdawalności egzaminów PRINCE2 Foundation przeprowadzonych w okresie od r. do dnia złożenia oferty poziom zdawalności deklarowany przez danego Wykonawcę K2 = x 20 % najwyższy poziom zdawalności zadeklarowany wśród Wykonawców za kryterium (K3) doświadczenie w realizacji szkoleń i certyfikacji dla biznesu mierzone liczbą wydanych certyfikatów PRINCE2 Foundation w okresie od r. do dnia złożenia oferty. liczba certyfikatów wydanych przez danego Wykonawcę K3 = x 10 % liczba certyfikatów wydanych przez Wykonawcę o największym doświadczeniu Łączna liczba punków dla oferty obliczana będzie jako suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów: K = K1 + K2 + K3 W przypadku uzyskania przez kilku Wykonawców łącznie tej samej liczby punktów, o wyborze Wykonawcy decydować będzie kryterium (K2) poziomu zdawalności, a w dalszej kolejności cena (kryterium K1). D) Oferty należy składać w terminie do 17 marca 2015 r. do godziny 15.00: - em na adres: (skan) - bądź faksem na numer: (24) ; - lub osobiście w siedzibie Zleceniodawcy/Zamawiającego Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Al. Kilińskiego 12 (Budynek A), Sekretariat Wydziału Zarządzania (pok. nr 44), sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach E) Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: - O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkie Podmioty, które prześlą oferty w ustalonym terminie. - W przypadku rezygnacji lub braku możliwości prowadzenia zajęć w zaproponowanych przez Zamawiającego terminach, lub jeżeli podmiot, którego

5 oferta zostanie wybrana będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. - Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od oferty bez podania przyczyny. F) Osoba do kontaktu: Joanna Koprowicz, stanowisko: Kierownik projektu, tel. kom , tel. biuro (24) Kierownik projektu Joanna Koprowicz

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

2. Moduł Kluczowe kompetencje lidera zespołu 4 dni, program: Motywowanie i rozwój pracowników

2. Moduł Kluczowe kompetencje lidera zespołu 4 dni, program: Motywowanie i rozwój pracowników Dom Szkoleń i Doradztwa Kraków, 07.07.2011 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu szkoleniowego współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii.

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii. Zapytanie ofertowe zajęcia z gastronomii w ramach kursu Gotuj i praktykuj z Mistrzem dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w ramach projektu Samodzielne życie program aktywizacji młodzieży

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru wykładowców prowadzących w semestrze letnim zajęcia na studiach podyplomowych pt. Energetyka na źródłach odnawialnych w ramach projektu, współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje: ZAPYTANIE OFERTOWE NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PRACY W KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE W RAMACH PROGRAMU MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP Warszawa, dn. 07.10.2014 r. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl Skoczów: Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w związku z realizacją projektu pn. Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.01.02-24-158/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015 W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zaproszenie. Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznań, 05 maja 2014 r. Zaproszenie Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert w konkursie na stanowisko edukatora w

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2013 z dnia 12.07.2013r. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania posiłków dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Kraina Radości. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo