ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Lublinie ul. T. Zana 36, 38C, Lublin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Lublinie ul. T. Zana 36, 38C, 20-601 Lublin"

Transkrypt

1 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Lublinie ul. T. Zana 36, 38C, Lublin ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na przeprowadzenie szkoleń z zakresu prewencji wypadkowej dla pracodawców oraz osób zatrudnionych w branżach: budowlanej, przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, edukacja oraz transport. 1. Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie Lublin ul. T. Zana 36, 38c 2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest na podstawie art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn.zm.) oraz Zarządzeniem Nr 24 Prezesa ZUS z dnia 22 kwietnia 2014r., Dział IV Postępowania, których wartość nie przekracza euro; dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca przygotowanie i przeprowadzenie na terenie działania Oddziału ZUS Lublin i Biłgoraj szkoleń dla pracodawców oraz osób zatrudnionych w branży budowlanej, przetwórstwie przemysłowym, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, edukacja oraz w transporcie w zakresie zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz zapobiegające tym zjawiskom Przewidywana liczba uczestników szkoleń - ok. 900 osób. Całkowita liczba osób może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w ramach posiadanych środków finansowych. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 4. Termin wykonania zamówienia: Termin obejmuje okres od r. do r. lub do wyczerpania środków. Harmonogram szkoleń zostanie ustalony z wykonawcą, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza i z którym Zamawiający zawrze umowę. 5. Osoba upoważniona do kontaktu: Pani Małgorzata Lenart tel Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: Strona: 1/5 : (81) faks: (81)

2 I. Wymagania - Wykonawcy muszą wykazać się doświadczeniem w postaci wykonania w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonaniem z należytą starannością co najmniej trzy usługi szkolenia polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń o tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy o wartości minimum ,00PLN brutto dla jednej usługi. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz wykonanych usług (wzór w załączeniu) oraz dokumenty potwierdzające należytą realizację usług szkoleniowych zawartych w wykazie (minimum 3 ). - Wykonawcy mają dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: posiadającymi wykształcenie kierunkowe zgodne z tematyką szkolenia określoną w przedmiocie zamówienia; posiadającymi uprawnienia pedagogiczne oraz posiadającymi doświadczenie w postaci przeprowadzenia co najmniej 3 szkoleń z tematyki, będącej przedmiotem zamówienia, w których uczestniczyło minimum 25 osób, przeprowadzone w postaci wykładów, ćwiczeń, warsztatów lub konserwatoriów (prowadzenie szkolenia o tej samej nazwie i tematyce dla kilku grup u jednego zamawiającego będzie liczone jako jedno szkolenie). Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz osób spełniających powyższe wymagania (wg załączonego wzoru). - Inne dokumenty wymagane od wykonawcy: KRS lub zaświadczenie z wypisu działalności gospodarczej, certyfikat ISO - w zakresie jakości usług lub inny równoważny dokument potwierdzający jakość wykonanych usług. 7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 1. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania. 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą: a) Cena usługi [ C ] - 80%, b) Doświadczenie wykonawcy [DW ] - 20%, 2.1. Każdy Wykonawca będzie oceniany w każdym kryterium w skali od 0 do 100 pkt, co przy uwzględnieniu wag poszczególnych kryteriów spowoduje, że maksymalne ilości punktów w ww. kryteriach wynoszą odpowiednio: 80 i 20 punktów a) maksymalną ilość punktów w kryterium Cena usługi [C] (która obejmuje cenę brutto zorganizowania i przeszkolenia wszystkich uczestników szkolenia, zgodnie z warunkami opisanymi w zaproszeniu, tj. 80 pkt. otrzyma wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów, obliczoną według następującego wzoru: Cena najniższa spośród ofert ważnych C = x 80 pkt. cena oferty badanej b) maksymalną ilość punktów w kryterium Doświadczenie wykonawcy [DW], tj. 20 pkt. otrzyma wykonawca, który wykazując spełnianie warunku doświadczenia przedstawi w wykazach załączonych do oferty, największą ilość należycie Strona: 2/5

3 wykonanych usług podobnych (wraz z dokumentami potwierdzającymi należytą ich realizację) spośród wszystkich ofert ważnych (10 pkt) oraz największą ilość odpowiednich wykładowców, będących w dyspozycji Wykonawcy, spełniających warunki Zamawiającego (10 pkt). Uwaga: Wykonawca, który wykaże się wykonaniem 10 lub więcej usług podobnych oraz wykaże, że dysponuje 10. lub więcej wykładowcami, spełniającymi wymagania zawarte w zaproszeniu, otrzyma w tym kryterium taką samą (maksymalną) ilość punktów (20). Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów, obliczoną według następującego wzoru: Ilość wykonanych usług w ofercie badanej Ilość wykładowców w ofercie badanej DW = x 10 pkt x 10 pkt. Maksymalna ilość usług spośród ofert ważnych Maksymalna ilość wykładowców spośród ofert ważnych 2.2. Łączną ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę [P] będzie stanowiła suma punktów obliczonych jw. w poszczególnych kryteriach, tj. P = C + DW 3. Oferta z najwyższa ilością punktów (obliczonych do dwóch miejsc po przecinku) będzie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą. 8. Istotne postanowienia umowy: Przedmiot zamówienia: przygotowanie i realizacja szkoleń dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą oraz osoby zatrudnione w branży budowlanej, przetwórstwie przemysłowym, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, edukacja oraz w transporcie w zakresie zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz zapobiegające tym zjawiskom zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz z późniejszymi zmianami.) Organizacja szkoleń: - szczegółowe programy muszą zawierać tematykę określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r.; - szczegółowe programy muszą zawierać tematykę uwzględniającą specyfikę poszczególnych branż do których będzie skierowane szkolenie; - wykonawca zobowiąże się do prowadzenia dokumentacji szkoleniowej, a zwłaszcza do: opracowania szczegółowych programów szkoleniowych uwzgledniających specyfikę branżową osób szkolonych, potwierdzania na liście obecności uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych, prowadzenie potwierdzania na listach przekazanych materiałów szkoleniowych, prowadzenia dzienników szkoleń, posiadanie wykazu osób prowadzących zajęcia oraz dokumentów potwierdzających posiadane przez nich kwalifikacje zawodowe oraz dydaktyczne, sporządzenie protokołu z przebiegu egzaminu, posiadanie rejestru wydanych zaświadczeń. -wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca przekaże protokół z przeprowadzonych szkoleń oraz oryginały list obecności, kopię rejestru wydanych zaświadczeń oraz szczegółowe programy szkoleń poświadczone za zgodność z oryginałem. -wykonawca zapewni kadrę szkoleniową posiadającą odpowiednie przygotowanie oraz doświadczenie zawodowe oraz prezentująca wysoki poziom kultury osobistej oraz rzetelności zawodowej- posiadających rekomendacje Państwowej Inspekcji Pracy. - czas trwania szkolenia 16 godzin lekcyjnych nie więcej niż 8 godzin dziennie. Strona: 3/5

4 - wykonawca zapewni nabór pracodawców/ uczestników szkoleń z poszczególnych branż i dobór tematyki programów szkoleń dla indywidualnej grupy sektorów - wykonawca gwarantuje zachowanie odpowiednich warunków lokalowych do prowadzenia działalności szkoleniowej ( w tym rezerwację sal szkoleniowych przy szkoleniach w terenie). Sale szkoleniowe muszą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Pomieszczenia muszą być wyposażone w środki audiowizualne niezbędne do prowadzenia szkoleń. -wykonawca zapewni w każdym dniu szkolenia w trakcie przerw : wodę ( jednorazowe kubeczki) oraz dwie przerwy z możliwością wypicia kawy i herbaty. - wykonawca zobowiązany jest do reklamy i promocji szkoleń poprzez np. ogłoszenia, spoty radiowe, plakaty - wykonawca realizuje program szkolenia metodą wykładów połączonych z dyskusją oraz ćwiczeniami z wykorzystaniem odpowiednich środków dydaktycznych - szkolenia kończy egzaminem sprawdzający przyswojenie wiadomości przez uczestników szkolenia - wykonawca wyda zaświadczenie potwierdzające ukończenia szkolenia. Ponadto: 1. Okres na przeprowadzenie usługi - od r. do r. 2. Szczegółowe terminy szkoleń zgodnie z harmonogramem, opracowanym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego, który będzie stanowił załącznik do umowy. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczone jako iloczyn jednostkowej ceny ofertowej (za 1 uczestnika) x ilość faktycznie przeszkolonych osób w danym miesiącu. Wypłaty będą wykonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie faktur wystawianych za miesiąc, w którym miały miejsce szkolenia. Termin realizacji faktury - 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 4. Cena ofertowa (od jednego uczestnika szkolenia) zawiera wszystkie koszty należytej realizacji zamówienia (a w szczególności wynagrodzenie wykładowców, koszty najmu sal szkoleniowych, koszty napojów podawanych w czasie przerw kawowych, koszt reklamy i promocji szkoleń, oraz koszt przeprowadzania egzaminu i wydania zaświadczeń wszystkim uczestnikom szkoleń) nie może ulec zmianie w sposób niekorzystny dla Zamawiającego, chyba że nastąpi zmiana wysokości podatku VAT, wówczas Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego nową stawkę VAT. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi. 9. Opis sposobu przygotowania oferty: Oferta powinna zawierać: - wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 - pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodności z oryginałem - wypełniony i podpisany wykaz wykonanych usług załącznik nr 2 wypełniony i podpisany wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia załącznik nr 3 Strona: 4/5

5 - do oferty należy dołączyć aktualny odpis z rejestru KRS lub zaświadczenie z wypisu działalności gospodarczej, certyfikat ISO - w zakresie jakości usług lub inny równoważny dokument potwierdzający jakość wykonanych usług - Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie, oznaczonej Oferta na przeprowadzenie szkoleń z zakresu prewencji wypadkowej dla pracodawców. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy. - Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert. 10. Informacja o formalnościach po wyborze oferty: Zamawiający: - poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy, - poinformuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wynikach postępowania. 11. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie Lublin ul. T. Zana 36, 38c budynek 36A, pokój nr 18, w terminie do dnia do godziny Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 12. Załączniki: - Załącznik nr 1 formularz ofertowy - Załącznik nr 2 wzór wykazu wykonanych usług -Załącznik nr3 wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Strona: 5/5

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 z dnia 6 listopad 2013r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Nr sprawy: LZU5/241A-005/15 Lublin, dn. 05 lutego 2015 I. Zamawiający 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 010000-37/15w/2011/ZAP PROFILAKTYCZNE BADANIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr ref. postępowania: X-271-04/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres zamawiającego: Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniowskie oraz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn. PWP Wykorzystanie europejskich

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania 2/PN/2014

Numer postępowania 2/PN/2014 Busko Zdrój, dnia 7.06.04r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ). Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiający: POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.271.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo