ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ ZAWODOWYCH"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W związku z realizacją projektu Ze stażem Ci się opłaca współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Polskie Centrum Edukacji Tomasz poszukuje wykonawców usługi polegającej na zorganizowaniu szkoleń zawodowych dla uczestników Projektu osób bezrobotnych lub w trakcie wypowiedzenia ( Usługi szkolenia zawodowego) zgodnie ze wskazanymi poniżej parametrami: Liczba osób/szkoleń: 36; Czas trwania jednego szkolenia: minimum 15 godzin maksimum 200 godzin dla jednej osoby (czas trwania jednego szkolenia nie powinien odbiegać od średniej długości kursów z danego obszaru oferowanych na rynku). łączna liczba godzin szkoleń wyniesie minimum 3000 godzin. Termin realizacji: 10 września 2012 r. 29 maja 2013 r. Zasady rozliczeń: możliwe będzie wystawianie faktur za rozpoczęte szkolenia poszczególnych osób. I. Informacje o szkoleniach 1. Wyłoniony wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia propozycji szkolenia dla każdego uczestnika zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego tematami, a następnie przeprowadzenia zatwierdzonych szkoleń. Propozycja szkolenia dla konkretnej osoby będzie musiała zawierać co najmniej: nazwę i program szkolenia oraz jego lokalizację, termin i liczbę godzin. 2. Po zaakceptowaniu propozycji przez Zamawiającego Wykonawca organizuje szkolenie; w przypadku braku akceptacji Wykonawca przesyła kolejną propozycję uwzględniającą uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy jedyną dostępną formą szkolenia będzie szkolenie indywidualne, Wykonawca zobowiązuje się do jego przeprowadzenia. 3. Warunkiem rozliczenia będzie dostarczenie Zamawiającemu następujących dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia: - listy obecności uczestnika; - kopii zaświadczenia (lub certyfikatu) potwierdzającego ukończenie szkolenia.

2 Obowiązkiem Wykonawcy będzie także monitoring obecności uczestników na szkoleniach i bieżące informowanie o ewentualnych nieobecnościach. 4. Na potrzeby wyceny należy przyjąć wymienione poniżej tematy szkoleń zgodnych z aktualnie dostępnymi informacjami: - księgowość (w tym samodzielnego księgowego); - kadry i płace (w tym z obsługą Płatnika i Symfonii); - komputerowe (obsługa 3ds Max Design, administrator sieci, graficzne); - inne (dla tłumaczy, na maklera papierów wartościowych, wypieki ciast, projektowanie ogrodów, nowoczesne techniki sprzedaży, zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE 2 Foundation) W związku z procedurą akceptacji propozycji szkoleń oraz zmianami stanu osobowego Uczestników Projektu (kończenie udziału w Projekcie i przystępowanie do niego nowych osób) Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzupełniania oraz zmiany tematów szkoleń. Dodatkowe informacje o Projekcie są dostępne w siedzibie Zamawiającego. II. Kryterium wyboru oferty: 1. Doświadczenie oferenta - 30%; 2. Kadra oferenta 20%; 3. Cena 50%. Szczegółowe wyjaśnienie sposobu wyliczania i sumowania punktów w ramach kryteriów wyboru: 1. Doświadczenie oferenta będzie mierzone liczbą wykazanych w zestawieniu zgodnym z Załącznikiem nr 1 szkoleń (nie krótszych niż 15 godzin, których tematyka pokrywa się ze wskazanymi w p. I.4), których rzetelna realizacja została potwierdzona referencjami. W przypadku wykazania w zestawieniu szkoleń o tej samej tematyce do obliczeń przyjmuje się najwyżej 3 szkolenia. Liczba szkoleń oferenta, który ma ich najwięcej, da mu 30 punktów; pozostali uczestnicy postępowania otrzymają liczbę punktów proporcjonalną do liczby zrealizowanych szkoleń. W przypadku wykazania liczby szkoleń większej niż 50 przyznaje się maksymalną liczbę punktów (30), a za podstawę proporcji do wyliczania liczby punktów dla pozostałych uczestników postępowania przyjmuje się liczbę 50. Doświadczenie podwykonawców współpracujących z oferentem traktuje się jako doświadczenie oferenta pod warunkiem, że w przypadku wyboru określonego szkolenia, realizować będzie je firma, której doświadczenie w danym obszarze zostało wskazane w ofercie.

3 2. 20 punktów za kadrę otrzyma firma, która dysponuje największą liczbą trenerów, którzy poprowadzili co najmniej 2 szkolenia zawodowe nie krótsze niż 15 godzin (których tematyka pokrywa się ze wskazanymi w p. I.4). Pozostali uczestnicy postępowania otrzymają liczbę punktów proporcjonalną do liczby trenerów. W przypadku wykazania liczby trenerów większej niż 10 przyznaje się maksymalną liczbę punktów (20), a za podstawę proporcji do wyliczania liczby punktów dla pozostałych uczestników postępowania przyjmuje się liczbę punktów za cenę otrzyma firma, której cena będzie najniższa; pozostali uczestnicy postępowania otrzymają liczbę punktów (odwrotnie) proporcjonalną do zaproponowanej ceny. III. Wykluczenia dotyczące wykonawcy: Wykonawcą nie może być podmiot powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przez co rozumie się: - uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadanie 10% akcji; - pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej (do drugiego stopnia), w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. IV. Składanie ofert: 1. Oferty prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej: z tematem Staże szkolenie zawodowe lub składać osobiście w siedzibie Zamawiającego do dnia 31 sierpnia 2012r. 2. Oferta musi zawierać: a) oświadczenie o braku wskazanych powiązań opisanych w punkcie III - wzór oświadczenia w załączeniu; b) dokumenty i informacje pozwalające określić wagę punktową związaną z poszczególnymi kryteriami, tzn.: - całkowity koszt brutto usługi; - zestawienie ukazujące liczbę zrealizowanych szkoleń zawodowych zgodnie z załącznikiem nr 1; - zestawienie ukazujące liczbę trenerów zgodnie z załącznikiem nr 2.

4 Uwaga: Jako podstawę do przyznania punktów za doświadczenie mogą być uznane wyłącznie szkolenia zrealizowane w ciągu 3 ostatnich lat. Z Wykonawcą wyłonionym zgodnie z zasadą konkurencyjności wskazaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja z 15 grudnia 2011 r.) s.11n. zostanie podpisana umowa zobowiązująca Wykonawcę m.in. do zapewnienia prawa do wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych oraz przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu (i ew. zmianach miejsca) archiwizacji dokumentów. Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE UKAZUJĄCE DOŚWIADCZENIE OFERENTA W ORGANIZACJI SZKOLEŃ ZAWODOWYCH w związku z realizacją projektu Ze stażem Ci się opłaca współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Polskie Centrum Edukacji Tomasz Zleceniodawca Tematyka szkoleń trwających dłużej niż 15 godzin (Miejscowość, data) Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Oferenta

5 Załącznik nr 2 ZESTAWIENIE UKAZUJĄCE KADRĘ OFERENTA MAJĄCĄ DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI SZKOLEŃ ZAWODOWYCH w związku z realizacją projektu Ze stażem Ci się opłaca współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Polskie Centrum Edukacji Tomasz Wskazane niżej osoby przeprowadziły co najmniej 2 szkolenia trwające co najmniej 15 godzin każde we wskazanym zakresie: Imię i nazwisko trenera Zakres/temat szkolenia (Miejscowość, data) Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Oferenta

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy

Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy (w/w zamówienie nie stanowi zamówienia w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych ul. Pawia 55,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń językowych w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska - Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

Kraków, 19 kwiecień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 19 kwiecień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 19 kwiecień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa II. INFORMACJE OGÓLNE W związku z realizacją przez The Challenge

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Opole, dnia 10 stycznia 2013

Zapytanie ofertowe. Opole, dnia 10 stycznia 2013 Zapytanie ofertowe Opole, dnia 10 stycznia 2013 Dotyczy projektu: E marketing- szansą rozwoju nr WND-POKL.08.01.01-02-314/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 30.04.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Szkolenia i certyfikacja programistów.net

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 Na realizację szkolenia z zakresu Zarządzanie łańcuchem dostaw / Supply chain management w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Rybnik, dnia 04.03.2015 Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik tel.: 32 739-55-12, 32 423 70 34, 503-074-783

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa; dnia 21-06-2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego Informatyki w Bytomiu Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Program rozwojowy szkół w powiecie mińskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER ZAPYTANIE OFERTOWE Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert na USŁUGĘ SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 62-EFS-2012 z dnia 19.06.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 62-EFS-2012 z dnia 19.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 62-EFS-2012 z dnia 19.06.2012 Na realizację 3 sesji szkolenia z zakresu Zarządzanie jakością pt. Higiena personelu, w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic

Bardziej szczegółowo

Cena netto za godzinę kursu/ cena netto za egzamin. Cena netto za godzinę kursu/ cena netto za egzamin

Cena netto za godzinę kursu/ cena netto za egzamin. Cena netto za godzinę kursu/ cena netto za egzamin Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: Wzór formularza ofertowego Nawiązując do zapytania ofertowego dot. organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczniów i uczennic wraz z egzaminami w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL Warszawa, 03.12.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL I. Nazwa i adres zamawiającego: Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ECDLMAZ/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ECDLMAZ/2014 Strona1 Warszawa, dnia 04.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 ecdl@uth.edu.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ECDLMAZ/2014

Bardziej szczegółowo

Termin może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego.

Termin może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15-EFS-2013 z dnia 07.02.2013 Na realizację szkolenia z zakresu Efektywność sił sprzedaży w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo