Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich ul. Anny Jagiellonki 14/ Rzeszów NIP REGON Rzeszów, r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE W związku z przyznaniem przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu dofinansowania na realizację projektu pt. Szkolenia dla branży turystycznej województwa dolnośląskiego szansą rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej nr WND-POKL /11 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację i realizację szkoleń z zakresu: MODUŁ I - Skuteczny marketing usług turystycznych (1 dzień) MODUŁ II Negocjacje z dostawcami i klientami(1 dzień) MODUŁ III - Obsługa klienta (1 dzień) MODUŁ IV Aspekty prawne w funkcjonowaniu firm w branży turystyczne (1dzień) MODUŁ V Aspekty księgowe w funkcjonowaniu firm w branży turystycznej (2 dni) MODUŁ VI Prawa konsumenta w branży turystycznej (1 dzień) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych. Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług szkoleniowych wchodzących w skład zadania Organizacja i realizacja 7-dniowego cyklu szkoleń (Podwykonawstwo) oraz doradztwa indywidualnego bezpośrednio związanego z tematyką szkoleń. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot oferty: Przedmiotem oferty jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na organizacji szkoleń na terenie województwa dolnośląskiego dla 120 uczestników projektu pt. Szkolenia dla branży turystycznej województwa dolnośląskiego szansą rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej realizowanego przez EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Szkolenia realizowane będą w okresie od lutego 2012r. do sierpnia 2012r. na terenie województwa dolnośląskiego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi szkolenia zawodowego.

2 Opis przedmiotu zamówienia: Rodzaj oferowanego wsparcia: 1. Szkolenia: - Moduł I Skuteczny marketing usług turystycznych (8 godzin lekcyjnych + 2 godziny przerw), - Moduł II Negocjacje z dostawcami i klientami (8 godzin lekcyjnych + 2 godziny przerw), - Moduł III Obsługa klienta (8 godzin lekcyjnych + 2 godziny przerw), - Moduł IV Aspekty prawne w funkcjonowaniu firm w branży turystycznej (8 godzin lekcyjnych + 2 godziny przerw) - Moduł V Aspekty księgowe w funkcjonowaniu firm w branży turystycznej (16 godzin lekcyjnych + 4 godziny przerw) - Moduł VI Prawa konsumenta w branży turystycznej (8 godzin lekcyjnych + 2 godziny przerw) Liczebność 1 grupy szkoleniowej (średnio): 15 osób Szczegółowe zestawienie ilościowe szkoleń: Lp. Zakres szkolenia Osobodni szkoleniowe Osobogodziny szkoleniowe 1 Skuteczny marketing usług turystycznych Negocjacje z dostawcami i klientami Obsługa klienta Aspekty prawne w funkcjonowaniu firm w branży turystycznej Aspekty księgowe w funkcjonowaniu firm w branży turystycznej Prawa konsumenta w branży turystycznej Suma: Oferent jest zobowiązany do zapewnienia: 1. Wykwalifikowanej kadry trenerskiej. 2. Odpowiednich sal do przeprowadzenia szkolenia wraz z niezbędnym wyposażeniem konferencyjnym (rzutnik, ekran, flipchart, laptop). Sala szkoleniowa musi spełniać wymogi bezpieczeństwa, akustyczne, oświetleniowe, metraż na jedną osobę 3m 2, być ogrzewana w okresie zimowym. Zalecane jest ustawienie stołów i krzeseł w podkowę z możliwością usunięcia stołów w celu przeprowadzenia ćwiczeń warsztatowych oraz przygotowanie oddzielnego stolika dla trenera. Sale powinny znajdować się w miejscowości na terenie województwa dolnośląskiego, do której można dojechać publicznymi środkami transportu drogowego. 3. Uczestnikom/uczestniczkom szkoleń:

3 - poczęstunku składającego się z dwóch przerw kawowych (ciasteczka, kawa, herbata, woda, dodatki m.in. cukier, mleko, cytryna) i ciepłego posiłku, - certyfikatu/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z danego modułu tematycznego, - materiałów szkoleniowych (segregator, skrypty szkoleniowe oraz notesy dla każdego z 6 tematów, długopis, harmonogram szkolenia). 4. Niezbędnej obsługi administracyjnej bezpośrednio związanej ze szkoleniami (koordynacja szkolenia), polegającej na przygotowaniu szkoleń, potwierdzeniu obecności uczestników na szkoleniu oraz druku dokumentacji szkoleniowej tj. dziennik zajęć, lista obecności, certyfikaty ukończenia szkolenia, ankiety oceny szkolenia; obecność koordynatora szkolenia w miejscu szkoleń, rozdanie i analiza ankiet oceny szkolenia, itp. 5. Przygotowanie, rozdanie i zebranie pre- i post- testów podczas każdego dnia szkolenia. 6. Odpowiedniego, zgodnego z wytycznymi dotyczącymi Oznaczania Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, oznakowania sali szkoleniowej i najbliższego jej otoczenia, przy pomocy materiałów dostarczonych przez Zamawiającego (plakaty, oznaczenie kierunków). Dzień szkoleniowy wynosi 8 godz. zegarowych (8 godzin lekcyjnych oraz 2 godziny przerw) i w każdym szkoleniu uczestniczy średnio 15 osób. Każdy uczestnik/uczestniczka bierze udział w sześciu szkoleniach (modułach tematycznych). Łączna liczba edycji szkolenia: 8. Wymogi formalne oferty 1. Oferta musi dotyczyć całego przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie II. 2. Forma oferty: oferta powinna być zgodna z formularzem stanowiącym Załącznik 1 Formularz Oferta na organizację i realizacja 7-dniowego cyklu szkoleń, tj. szkoleń z zakresu: Prawa konsumenta w branży turystycznej, Negocjacje z dostawcami i klientami, Obsługa klienta, Aspekty prawne w funkcjonowaniu firm w branży turystycznej, Aspekty księgowe w funkcjonowaniu firm w branży turystycznej, Skuteczny marketing usług turystycznych w ramach projektu pt. Szkolenia dla branży turystycznej województwa dolnośląskiego szansą rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej. 3. Oferent powinien wykazać się doświadczeniem w realizacji min. 1 usługi szkoleniowej, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, adresowanej do sektora MMŚP, o wartości co najmniej 400 tys. zł brutto. Oferent powinien podać w załączniku nr 1 następujące dane: pełna nazwa oferenta oraz dane teleadresowe, miejsce usługi (województwo), termin/y wykonania usługi, wartość usługi. Zamawiający dopuszcza możliwość zażądania od Oferenta okazania pisemnych referencji potwierdzających wykazane doświadczenie. Dodatkowo Oferent powinien wskazać co najmniej dwóch trenerów anonsowanych do przeprowadzenia szkoleń. Oferent musi podać następujące dane: imię i nazwisko trenera, liczba godzin szkoleniowych, zakres tematyczny, których rzetelność będzie możliwa do zweryfikowania przez Zamawiającego.

4 4. Oferent musi posiadać dobrą kondycję finansową (wymóg weryfikowany na podstawie oświadczenia o niezaleganiu w uiszczaniu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) 5. Oferent nie może być powiązany z Zamawiającym (wymóg weryfikowany na podstawie oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych między Oferentem i Zamawiającym, stanowiącego Załącznik nr 3). Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 6. Tryb przekazania oferty: oferta powinna być przekazana: - osobiście w siedzibie głównej Zamawiającego w Rzeszowie przy ulicy Anny Jagiellonki 14/1, lub - pocztą elektroniczną w formie scanu zawierającego oryginalny podpis Oferenta na adres: lub - faxem na nr w.29, , lub - drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego: EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich ul. Anny Jagiellonki 14/1, Rzeszów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na organizację i realizacja 7-dniowego cyklu szkoleń, tj. szkoleń z zakresu: Prawa konsumenta w branży turystycznej, Negocjacje z dostawcami i klientami, Obsługa klienta, Aspekty prawne w funkcjonowaniu firm w branży turystycznej, Aspekty księgowe w funkcjonowaniu firm w branży turystycznej, Skuteczny marketing usług turystycznych w ramach projektu pt. Szkolenia dla branży turystycznej województwa dolnośląskiego szansą rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej. 7. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 1 lutego 2011 r. do godz. 15:00. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową będzie decydowała data oraz godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Pozostałe informacje dotyczące składania ofert są dostępne w biurze Zamawiającego w Rzeszowie (ul. Anny Jagiellonki 14/1, Rzeszów) lub pod numerem telefonu Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji jest Pani Ewelina Gąsior; W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać któregokolwiek z wymogów formalnych, zostanie odrzucona. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Kryteria oceny oferty 1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone w terminie określonym powyżej oraz będą przygotowane zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego. 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium: 100% cena.

5 3. Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta to 100 pkt. 4. Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg następującego wzoru: C min C = x 100 punktów C x gdzie: C = liczba punktów oferty ocenianej za kryterium cena ; C min = najniższa wynikająca ze złożonych ofert; C x = cena oferty badanej. W ramach kryterium cena zostaną przyznane punkty w skali od 1 do 100. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg powyższego wzoru, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofertach całkowita cena brutto za wykonanie niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym wykonawcą ceny usługi oraz warunków umowy. Załączniki 1. Załącznik 1 Formularz Oferta na organizację i realizacja 7-dniowego cyklu szkoleń, tj. szkoleń z zakresu: Prawa konsumenta w branży turystycznej, Negocjacje z dostawcami i klientami, Obsługa klienta, Aspekty prawne w funkcjonowaniu firm w branży turystycznej, Aspekty księgowe w funkcjonowaniu firm w branży turystycznej, Skuteczny marketing usług turystycznych w ramach projektu pt. Szkolenia dla branży turystycznej województwa dolnośląskiego szansą rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej. 2. Załącznik 2 Oświadczenie o niezaleganiu w uiszczaniu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 3. Załącznik 3 - Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych między Oferentem i Zamawiającym. Z poważaniem EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Zamość z zakresu Marketing i sprzedaŝ w ramach projektu Akademia kreatywnych kobiet zgodnie z zasadą konkurencyjności. Identyfikator:

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Opole, dnia 10 stycznia 2013

Zapytanie ofertowe. Opole, dnia 10 stycznia 2013 Zapytanie ofertowe Opole, dnia 10 stycznia 2013 Dotyczy projektu: E marketing- szansą rozwoju nr WND-POKL.08.01.01-02-314/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK Zamawiający: Instytut Turystyki w Krakowie Spółka z o.o. Ul. Łężce 23 30-614 Kraków NIP 679-000-51-17 REGON 351502209 Tel/fax 12 423 66 90 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK W związku z realizacją na

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 15.03.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty, której celem będzie wyłonienie

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER ZAPYTANIE OFERTOWE Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert na USŁUGĘ SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS Access, SQL, MS Outlook.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS Access, SQL, MS Outlook. DZC/EM/719/11 Warszawa, dnia 15.12.2011 r. Szanowni Państwo, ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Bank Millennium S.A. jest zainteresowany wyborem wykonawcy szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową Szczecin, dnia 18 lutego 2011 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo