Szczegółowy program oraz zakres merytoryczny szkolenia zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy program oraz zakres merytoryczny szkolenia zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą."

Transkrypt

1 Publikacja r. ZAPYTANIE OFERTOWE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie Szkolenia doskonalącego technikę jazdy dla pracowników NFOŚiGW kierujących samochodami osobowymi w ramach obowiązków służbowych, mających długoletnie doświadczenie w prowadzeniu tych pojazdów (jazda bezpieczna plus jazda defensywna). Oferty prosimy składać na adres do dnia 26 czerwca 2015 r. ZAŁOŻENIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowego 8-godzinnego Szkolenia doskonalącego technikę jazdy dla pracowników NFOŚiGW kierujących samochodami osobowymi w ramach obowiązków służbowych, mających długoletnie doświadczenie w prowadzeniu tych pojazdów (jazda bezpieczna plus jazda defensywna) dla dwóch grup liczących łącznie nie więcej niż 12 pracowników. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy: a) przeprowadzenia jednodniowego 8 - godzinnego szkolenia (godzina szkoleniowa = 45 minut zegarowych) dla dwóch grup, zgodnie z zakresem szkolenia, nie wliczając przerw na posiłki, przy czym 1 godzina szkoleniowa to wspólne zajęcia teoretyczne dla całej grupy, a pozostałych 7, to dla każdego uczestnika indywidualne zajęcia praktyczne w układzie 1 samochód + 1 uczestnik + 1 instruktor, b) zapewnienia sprawnego, gotowego do jazdy, samochodu w klasie średniej dla każdego uczestnika szkolenia, w związku z realizacją części praktycznej tego szkolenia w układzie 1 samochód + 1 uczestnik + 1 instruktor, c) ubezpieczenia każdego uczestnika w trakcie szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) na kwotę nie mniejszą niż równowartość ,00 PLN, d) zapewnienia dla każdego uczestnika zaświadczenia i kompletu materiałów szkoleniowych, o których mowa w pkt 5, e) zrealizowania szkolenia dla każdej z grup w miejscu, o którym mowa w pkt 3, f) przeprowadzenia szkolenia przez profesjonalnych instruktorów, o których mowa w pkt 6, g) zapewnienia spożywania przez uczestników obiadu w restauracji o standardzie nie niższym niż w hotelach trzygwiazdkowych, znajdującej się w odległości nie dalszej niż 15 minut przemieszczania się dowolnym środkiem komunikacji (na koszt Wykonawcy) lub pieszo, h) zapewnienia wyżywienia dla wszystkich uczestników, o którym mowa w pkt Termin wykonania zamówienia: II połowa 2015 r. (realizacja szkolenia nie później niż do 31 grudnia 2015 r.). Szczegółowy termin szkolenia dla każdej z dwóch grup ustalony zostanie z wybranym Wykonawcą, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. 2. Cel i zakres merytoryczny szkolenia: Celem szkolenia jest podnoszenie bezpieczeństwa i komfortu pracy osób kierujących pojazdem w ramach obowiązków służbowych, doskonalenie umiejętności prowadzenia samochodu, szczególnie w trudnych warunkach, uporządkowanie wiedzy o zachowaniach kierowców oraz o kierowaniu pojazdami w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego.

2 Ogólny zakres szkolenia: a) zajęcia na płycie poślizgowej: - poślizg, - hamowanie, - slalom, b) technika jazdy szosowej, c) jazda z użyciem alkogogli, d) test Stewarda, e) ćwiczenie płynności operowania: - pedałem gazu oraz hamulca, - nagłej zmiany pasa, - wyprowadzania auta z poślizgu, f) prawidłowa ocena przeszkód terenowych, g) umiejętność prowadzenia obserwacji i przewidywania zdarzeń, h) weryfikacja błędów i nawyków mogących spowodować niebezpieczeństwo na drodze. Powyższy program szkolenia musi uwzględniać fakt, iż wezmą w nim udział pracownicy NFOŚiGW, którzy w ramach obowiązków służbowych kierują samochodami osobowymi, posiadający długoletnie doświadczenie w prowadzeniu tych pojazdów. Szczegółowy program oraz zakres merytoryczny szkolenia zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą. Ramowy program szkolenia: przywitanie, rejestracja uczestników, zajęcia teoretyczne (1 godzina dydaktyczna) + przerwy kawowe, zajęcia praktyczne (4 godziny dydaktyczne) + przerwy kawowe, przerwa obiadowa, zajęcia praktyczne (3 godziny dydaktyczne) + przerwy kawowe, zakończenie szkolenia, rozdanie zaświadczeń. 3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Szkolenie dla każdej z grup odbywać się będzie w Warszawie w miejscu, do którego można dogodnie dojechać korzystając z transportu publicznego. Do przeprowadzenia szkolenia dla każdej z grup Wykonawca zapewni w szczególności: salę szkoleniową wyposażoną w urządzenia i zasoby niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ergonomicznych, bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, płytę poślizgową, bezpieczny, zamknięty i wyłączony z ruchu plac manewrowy, pojazdy i inne elementy niezbędne do przeprowadzenia tego szkolenia. 4. Uczestnicy szkolenia: Pracownicy NFOŚiGW - osoby kierujące pojazdami w ramach obowiązków służbowych, posiadający długoletnie doświadczenie w prowadzeniu samochodów osobowych, łącznie nie więcej niż 12 osób w podziale na dwie grupy szkoleniowe (każda grupa licząca nie więcej niż 6 osób). 5. Zaświadczenia i materiały dla uczestników szkolenia: a) Zadaniem Wykonawcy jest zapewnienie kompletu materiałów szkoleniowych oraz notatników, długopisów, zakreślaczy dla każdego uczestnika szkolenia. Publikacja r. 2

3 b) Wykonawca przygotuje i przekaże najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia jeden komplet materiałów szkoleniowych w formie papierowej do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzony komplet materiałów zostanie dołączony do dokumentacji szkolenia. c) Wykonawca przygotuje zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na podstawie listy obecności uczestników danej grupy szkolenia. Na zakończenie szkolenia Wykonawca przekaże uczestnikom oryginały zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, a ich kserokopie (2 szt. dla każdego uczestnika) potwierdzone za zgodność z oryginałem, przekaże Zamawiającemu łącznie z protokołem odbioru. d) Wykonawca poniesie pełny koszt przygotowania materiałów szkoleniowych i zaświadczeń, bez dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego związanych ze zwrotem kosztów zakupu, czy ich przygotowania. 6. Wymagania dotyczące instruktorów: Szkolenie przeprowadzą instruktorzy z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w szkoleniu kierowców w zakresie doskonalenia techniki jazdy, posiadający uprawnienia instruktora techniki jazdy, tj. do prowadzenia szkoleń doskonalących technikę jazdy oraz każdy z nich, w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia otrzymania/publikacji zapytania ofertowego, przeprowadził co najmniej 3 szkolenia grupowe w zakresie doskonalenia techniki jazdy. Do realizacji szkolenia dla każdej z grup (każda licząca nie więcej niż 6 osób) Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę instruktorów, taką aby zrealizować część praktyczną tego szkolenia w układzie 1 samochód + 1 uczestnik + 1 instruktor. W przypadku uzasadnionej konieczności (choroba, wypadek losowy, rozwiązanie stosunku pracy) zmiany instruktora, Wykonawca zapewnia zastępstwo osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym nie gorszych, niż instruktora zastępowanego, przedstawiając Zamawiającemu potwierdzenie jego kwalifikacji i doświadczenia. 7. Wyżywienie Przerwa kawowa ma składać się z kawy, herbaty, słodyczy (ciasta, ciasteczka, cukierki), mleka, cukru, cytryny, soków, wody i owoców (np. banany, jabłka, mandarynki, itp.). Wykonawca zapewni dostęp do poczęstunku składającego się na przerwę kawową, w ciągu całego czasu trwania szkolenia. Obiad ma się składać z dwóch dań i deseru, z możliwością wyboru wersji wegetariańskiej. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia spożywanie obiadu w restauracji o standardzie nie niższym niż w hotelach trzygwiazdkowych, znajdującej się w odległości nie dalszej niż 15 minut przemieszczania się dowolnym środkiem komunikacji (na koszt Wykonawcy) lub pieszo. 8. Organizacja szkolenia Zamawiający dostarczy Wykonawcy listę uczestników szkolenia dla każdej z grup, na co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia dla tej grupy z zastrzeżeniem możliwości jej zmiany/modyfikacji w celu zapewnienia pełnego wykorzystania miejsc na szkoleniu, która może być dokonana nie później niż 1 dzień przed terminem realizacji każdej grupy szkolenia do godz. 15:00. Na tej podstawie Wykonawca sporządzi alfabetyczną listę obecności na szkoleniu. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym w zakresie maksymalnego wykorzystania miejsc zaplanowanych na szkoleniu. W celu zbadania efektywności szkoleń, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia pre i post testów wszystkich uczestników szkolenia. Pre test będzie przeprowadzany przed Publikacja r. 3

4 rozpoczęciem każdej grupy szkolenia, a post test po jej zakończeniu. Analiza testów i ich oryginały stanowić będą załączniki do protokołów odbioru. 9. Protokół odbioru szkolenia: Po zakończeniu szkolenia dla każdej grupy Wykonawca przygotuje protokół odbioru dla danej grupy szkolenia zawierający następujące załączniki: a) imiona i nazwiska pracowników, którzy ukończyli szkolenie, b) imiona i nazwiska instruktorów, którzy prowadzili szkolenie, c) termin i temat szkolenia, d) informację o przebiegu szkolenia (opis nabytych przez uczestników kwalifikacji, liczba godzin zajęć wraz z opisem realizowanej na zajęciach tematyki), e) komplet materiałów szkoleniowych, f) listy obecności (oryginały), g) kserokopie zaświadczeń (2 szt. dla każdego uczestnika) poświadczone za zgodność z oryginałem, h) analizę testów badających efektywność szkolenia oraz ich oryginały, i) ocenę nabytych umiejętności przez każdego uczestnika z zajęć praktycznych. 10. Cena szkolenia zawiera koszty: a) zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowego 8 - godzinnego szkolenia (godzina szkoleniowa = 45 minut zegarowych), nie wliczając przerw na posiłki, przy czym 1 godzina szkoleniowa to wspólne zajęcia teoretyczne dla całej grupy, a pozostałych 7 to dla każdego uczestnika indywidualne zajęcia praktyczne w układzie 1 samochód + 1 uczestnik + 1 instruktor, dla łącznie nie więcej niż 12 osób w podziale na dwie grupy szkoleniowe. b) udostępnienia miejsca szkolenia, o którym mowa w pkt. 3 c) materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika i jednego kompletu materiałów dla Zamawiającego, o których mowa w pkt. 5, d) zaświadczeń ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika oraz ich kserokopii (x2), potwierdzonych za zgodność z oryginałem, o których mowa w pkt. 5, e) wynagrodzenia instruktorów, o których mowa w pkt. 6, f) wyżywienia dla wszystkich uczestników, o którym mowa w pkt. 7 g) sprawnego, gotowego do jazdy, samochodu w klasie średniej dla każdego uczestnika szkolenia, w związku z realizacją części praktycznej tego szkolenia w układzie 1 samochód + 1 uczestnik + 1 instruktor. h) ubezpieczenia każdego uczestnika w trakcie szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) na kwotę nie mniejszą niż równowartość ,00 PLN, oraz inne koszty związane z merytorycznym przeprowadzeniem i rozliczeniem tego szkolenia. 11. Płatność za szkolenie. Płatność za szkolenie nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru szkolenia dla każdej grupy potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury. Rozliczenie szkolenia nastąpi na podstawie liczby uczestników szkolenia x stawka za 1 uczestnika szkolenia brutto. Zamawiający oświadcza, że udział pracowników w szkoleniu jest finansowany w całości ze środków publicznych, co zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), stanowi podstawę do wystawienia za usługę szkolenia, faktury zwolnionej z podatku VAT. Publikacja r. 4

5 12. Warunki udziału w postępowaniu. Warunkiem przystąpienia do postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie jednodniowego 8 godzinnego Szkolenia doskonalącego technikę jazdy kierowców samochodów osobowych mających długoletnie doświadczenie w prowadzeniu tych pojazdów, pracowników NFOŚiGW (jazda bezpieczna oraz jazda defensywna) dla dwóch grup, jest: - posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, prowadzonego przez Wojewodę. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie oświadczeń lub kopii dokumentów dołączonych do oferty zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia, - dysponowanie przez Wykonawcę zespołem co najmniej 6 instruktorów, każdy z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w szkoleniu kierowców w zakresie doskonalenia techniki jazdy, posiadających uprawnienia instruktora techniki jazdy, tj. do prowadzenia szkoleń doskonalących technikę jazdy oraz każdy z nich, w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia otrzymania/publikacji zapytania ofertowego, przeprowadził co najmniej 3 szkolenia grupowe w zakresie doskonalenia techniki jazdy. W celu potwierdzenia spełniania powyższego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu: - oświadczenie zawierające wskazanie rejestru, w którym Wykonawca jest wpisany lub kopię dokumentu potwierdzającego, że jest wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, - wykaz zgłoszonych do realizacji zamówienia instruktorów, ze wskazaniem przeprowadzonych przez nich szkoleń grupowych, zgodnie z poniższą tabelą oraz załączy kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez każdego instruktora uprawnień (z ich numerem) do prowadzenia szkoleń doskonalących technikę jazdy. Lp. Nazwisko i imię instruktora Posiadane uprawnienia do prowadzenia szkoleń doskonalących technikę jazdy (należy wskazać numer uprawnień i załączyć kopię dokumentu) Szkolenia grupowe z zakresu doskonalenia techniki jazdy przeprowadzone przez instruktora (co najmniej 3 szkolenia grupowe) 1.. KRYTERIA OCENY OFERT: Ocena ofert przez osoby wyznaczone do przeprowadzenia postępowania, dokonana zostanie na podstawie następujących kryteriów: Lp. Nazwa kryterium Punkty 1. Doświadczenie szkoleniowe instruktorów Wykonawcy (A) Cena brutto za jednego uczestnika szkolenia (B) 60 Ocena będzie dokonywana według skali punktowej przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów, w następujący sposób: Publikacja r. 5

6 (A) Doświadczenie szkoleniowe instruktorów Wykonawcy: W ramach kryterium doświadczenie szkoleniowe instruktorów Wykonawcy (A) punkty przyznaje się w następujący sposób: A = (łączna liczba szkoleń grupowych ocenianej oferty/największa łączna liczba szkoleń grupowych spośród ofert) x 40. Ocena oferty dokonana zostanie na podstawie łącznej liczby szkoleń grupowych, wykazanych w tabeli załączonej do oferty, przeprowadzonych przez instruktorów zgłoszonych przez Wykonawcę i spełniających warunki udziału w postępowaniu określone powyżej. (B) Cena brutto za jednego uczestnika szkolenia: W kryterium cena brutto za jednego uczestnika szkolenia (B) punkty będą przyznawane według wzoru: B = (najniższa oferowana cena/ceny ocenianej oferty) x 60 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów otrzyma najwyższą punktację obliczoną wg wzoru: Ocena = A + B Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 11. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Katarzyna Górska doradca Zespół Zarządzania Personelem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A Warszawa, Polska tel.: (+48 22) tel. kom. (+48) fax: (+48 22) Informacje dodatkowe: Zamawiający nie określił wzoru formularza ofertowego. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować na adres Publikacja r. 6

ZAPYTANIE OFERTOWE. Oferty prosimy składać na adres anna.witula@nfosigw.gov.pl do dnia 30 kwietnia 2015 r. ZAŁOŻENIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. Oferty prosimy składać na adres anna.witula@nfosigw.gov.pl do dnia 30 kwietnia 2015 r. ZAŁOŻENIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników NFOŚiGW na temat: Mobbing i dyskryminacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Opis Przedmiotu Zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE. Opis Przedmiotu Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty przeprowadzenie szkoleń dla pracowników NFOŚiGW, w zakresie Metodyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową. Zamówienie obejmuje przygotowanie,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Lublinie ul. T. Zana 36, 38C, 20-601 Lublin

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Lublinie ul. T. Zana 36, 38C, 20-601 Lublin ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Lublinie ul. T. Zana 36, 38C, 20-601 Lublin ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na przeprowadzenie szkoleń z zakresu prewencji wypadkowej dla pracodawców oraz osób zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 57 07-300 Ostrów Mazowiecka Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel. 91 578-45-83, fax 91 577-00-01 ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30.

Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zawodowego w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov.pl/ Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu szkoleniowego z zasad

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl Kartuzy: Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, fakturowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/BMSWK/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/BMSWK/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/BMSWK/2013 I. Wprowadzenie 1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację usługi

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację usługi Warszawa, 25.02.2014r. Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację usługi Zapewnienie sal szkoleniowych oraz usługi cateringowej dla uczestników i uczestniczek szkoleń na terenie całej Polski w ramach

Bardziej szczegółowo

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, dnia 08.04.2015 r.

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, dnia 08.04.2015 r. 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl Warszawa, dnia 08.04.2015 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy OPS-EFS-341/7/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Zamawiającego: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 23-210

Bardziej szczegółowo