Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6 Zał. nr 1.4 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ. IV Oznaczenie części Nazwa zadania Maksymalna liczba uczestników szkolenia Miejsce szkolenia CZĘŚĆ IV Akredytowane szkolenie ITIL Foundation + egzamin "Foundation Certificate In ITService Management" (ITIL V3) 1 osoba Warszawa 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie w/w specjalistycznego szkolenia informatycznego dla pracownika Oddziału ZUS w Lublinie zwanego w dalszej części Odbiorcą usługi. 2. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenia od dnia zawarcia umowy do dnia r. (w tym wystawić fakturę). 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna szkolenia obejmujące co najmniej taki sam zakres przedmiotu szkolenia jak zawarty w szkoleniach o wyżej wymienionych numerach katalogowych a w szczególności: co najmniej taką samą tematykę przedmiotowych szkoleń, co najmniej taki sam czas wymagany do ich przeprowadzenia oraz co najmniej taki sam zakres materiałów szkoleniowych dla uczestników. 4. Wykonawca winien posiadać autoryzację producenta oprogramowania na organizację szkolenia w danym temacie. 5. Zamawiający dopuszcza formę otwartą szkoleń w każdym z wymienionych tematów. 6. Czas trwania szkolenia: ustalony przez Wykonawcę stosownie do zakresu należytej realizacji tematyki szkolenia jednak nie krótszy niż przewidziany w programie szkolenia o wskazanym numerze katalogowym. 7. Z uwagi na tę samą grupę uczestników, nie ma możliwości organizowania szkoleń o różnej tematyce w tym samym terminie. 8. Szkolenia winny być realizowane od poniedziałku do piątku, w kolejno następujących po sobie dniach tygodnia, w godzinach między 8.00 a Jedna godzina szkoleniowa jest równa 45 min.

7 9. Wykonawca zapewni właściwe warunki techniczne do przeprowadzenia szkolenia, tzn. sala szkoleniowa o wysokim standardzie wyposażona w odpowiedni sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia. 10. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają przed rozpoczęciem szkolenia oryginalne akredytowane materiały szkoleniowe w formie papierowej w języku polskim lub języku angielskim w przypadku, gdy materiały szkoleniowe nie są dostępne w języku polskim. Forma materiałów szkoleniowych: skrypty, książki, wzbogacone o materiały multimedialne. 11. Wszyscy uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu mają otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia. Przekazując certyfikat uczestnikowi szkolenia Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie przekazać jego kopię Odbiorcy usługi. 12. Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika szkolenia w każdym dniu szkolenia: dwie przerwy kawowe (kawa, herbata, napoje zimne, ciastka) oraz obiad złożony z 2 ciepłych dań (zupa i drugie danie). 13. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Odbiorcy w formie pisemnej w terminie 7 dni od podpisania umowy: a) szczegółowy program szkolenia, b) imię i nazwisko wykładowcy, wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez Wykonawcę autoryzacji, c) propozycje terminów szkoleń (dzień, miesiąc i rok), d) przewidywane ramy czasowe (godziny rozpoczęcia, zakończenia oraz wykaz przewidzianych w programie przerw), e) lokalizację sal szkoleniowych, f) szczegółowy harmonogram szkoleń, który musi być zaakceptowany przez Odbiorcę usługi. 14. Odbiorca usługi dostarczy w terminie co najmniej 7 dni przed terminem szkolenia wykaz osób, które będą uczestniczyć w szkoleniu zgodnie z formularzem zgłoszenia (wzór stanowi załącznik nr 5 do umowy). 15. Wykonawca nie odpowiada za nieobecność uczestników na szkoleniach. Nieobecność uczestników na szkoleniach nie stanowi w szczególności podstawy do powtórzenia szkolenia, jeżeli Wykonawca był gotów przeprowadzić szkolenie w umówionym terminie, a nie zaszły okoliczności, o których jest mowa w ust. 16 i Wykonawca może zmienić termin szkolenia, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji, jednak nie później niż na 7 dni przed pierwotnie

8 ustalonym terminem jego rozpoczęcia, w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej powodujących, że przeprowadzenie szkolenia w tym terminie okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione z zastrzeżeniem zachowania terminu zakończenia cyklu szkoleń. 17. Odbiorca usługi może zmienić termin szkolenia, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji, jednak nie mniej niż na 7 dni przed pierwotnie ustalonym terminem jego rozpoczęcia, w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej powodujących, że uczestnictwo pracownika w tym terminie okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione, z zastrzeżeniem zachowania terminu zakończenia cyklu szkoleń. 18. Informacja o zmianie terminu szkolenia wymaga formy pisemnej i powinna być niezwłocznie przesłana drugiej stronie. 19. W przypadkach, o których mowa w ust 16 i 17strona odwołująca zaproponuje nowy termin szkolenia. Strony uzgodnią nowy termin, w którym ma się odbyć szkolenie z zastrzeżeniem zachowania terminu zakończenia cyklu szkoleń. 20. Wykonawca nie zapewnia zakwaterowania uczestnikom szkolenia. 21. Wykonawca będzie zobowiązany w każdym dniu szkolenia przedkładać do podpisu uczestnikom listę obecności, której wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy. 22. Niezrealizowanie szkolenia w terminie wynikającym z harmonogramu, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w ust. 16 i 17 Zamawiający uzna za niewykonanie przedmiotu umowy. 23. Wykonawca/trener zobowiązany jest szkolić z treści, które będą przydatne do zdania egzaminu.

9 Zał. nr 1.6 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ. VI Oznaczenie części Nazwa zadania Maksymalna liczba uczestników szkolenia Miejsce szkolenia CZĘŚĆ VI Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 Foundation (3 dni) z egzaminem 11 osób Lublin (1 gr ok.5-6 osób) i Warszawa (1 gr. ok.5-6 osób) 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie w/w specjalistycznego szkolenia informatycznego dla pracowników Oddziału ZUS w Lublinie zwanego w dalszej części Odbiorcą usługi. 2. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenia od dnia zawarcia umowy do dnia r. (w tym wystawić fakturę). 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna szkolenia obejmujące co najmniej taki sam zakres przedmiotu szkolenia jak zawarty w szkoleniach o wyżej wymienionych numerach katalogowych a w szczególności: co najmniej taką samą tematykę przedmiotowych szkoleń, co najmniej taki sam czas wymagany do ich przeprowadzenia oraz co najmniej taki sam zakres materiałów szkoleniowych dla uczestników. 4. Szkolenie musi być przeprowadzone przez jednostkę akredytowaną do przeprowadzenia szkoleń i egzaminów PRINCE2 posiadającą status Accredited Training Organisation (ATO) w zakresie PRINCE2. 5. Zamawiający dopuszcza formę otwartą szkoleń w każdym z wymienionych tematów. 6. Czas trwania szkolenia: ustalony przez Wykonawcę stosownie do zakresu należytej realizacji tematyki szkolenia jednak nie krótszy niż przewidziany w programie szkolenia o wskazanym numerze katalogowym. 7. Z uwagi na tę samą grupę uczestników, nie ma możliwości organizowania szkoleń o różnej tematyce w tym samym terminie. 8. Szkolenia winny być realizowane od poniedziałku do piątku, w kolejno następujących po sobie dniach tygodnia, w godzinach między 8.00 a Jedna godzina szkoleniowa jest równa 45 min.

10 9. Wykonawca zapewni właściwe warunki techniczne do przeprowadzenia szkolenia, tzn. sala szkoleniowa o wysokim standardzie wyposażona w odpowiedni sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia. 10. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają przed rozpoczęciem szkolenia oryginalne akredytowane materiały szkoleniowe w formie papierowej w języku polskim lub języku angielskim w przypadku, gdy materiały szkoleniowe nie są dostępne w języku polskim. Forma materiałów szkoleniowych: skrypty, książki, wzbogacone o materiały multimedialne. 11. Wszyscy uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu mają otrzymać certyfikat ukończenia szkolenia. Przekazując certyfikat uczestnikowi szkolenia Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie przekazać jego kopię Odbiorcy usługi. 12. Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika szkolenia w każdym dniu szkolenia: dwie przerwy kawowe (kawa, herbata, napoje zimne, ciastka) oraz obiad złożony z 2 ciepłych dań (zupa i drugie danie). 13. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Odbiorcy w formie pisemnej w terminie 7 dni od podpisania umowy: a) szczegółowy program szkolenia, b) imię i nazwisko wykładowcy, wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez Wykonawcę autoryzacji, c) propozycje terminów szkoleń (dzień, miesiąc i rok), d) przewidywane ramy czasowe (godziny rozpoczęcia, zakończenia oraz wykaz przewidzianych w programie przerw), e) lokalizację sal szkoleniowych, f) szczegółowy harmonogram szkoleń, który musi być zaakceptowany przez Odbiorcę usługi. 14. Odbiorca usługi dostarczy w terminie co najmniej 7 dni przed terminem szkolenia wykaz osób, które będą uczestniczyć w szkoleniu zgodnie z formularzem zgłoszenia (wzór stanowi załącznik nr 5 do umowy). 15. Wykonawca nie odpowiada za nieobecność uczestników na szkoleniach. Nieobecność uczestników na szkoleniach nie stanowi w szczególności podstawy do powtórzenia szkolenia, jeżeli Wykonawca był gotów przeprowadzić szkolenie w umówionym terminie, a nie zaszły okoliczności, o których jest mowa w ust. 16 i Wykonawca może zmienić termin szkolenia, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji, jednak nie później niż na 7 dni przed pierwotnie ustalonym terminem jego rozpoczęcia, w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej powodujących, że przeprowadzenie szkolenia w tym terminie okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione z zastrzeżeniem zachowania terminu zakończenia cyklu szkoleń.

11 17. Odbiorca usługi może zmienić termin szkolenia, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji, jednak nie mniej niż na 7 dni przed pierwotnie ustalonym terminem jego rozpoczęcia, w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej powodujących, że uczestnictwo pracownika w tym terminie okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione, z zastrzeżeniem zachowania terminu zakończenia cyklu szkoleń. 18. Informacja o zmianie terminu szkolenia wymaga formy pisemnej i powinna być niezwłocznie przesłana drugiej stronie. 19. W przypadkach, o których mowa w ust 16 i 17 strona odwołująca zaproponuje nowy termin szkolenia. Strony uzgodnią nowy termin, w którym ma się odbyć szkolenie z zastrzeżeniem zachowania terminu zakończenia cyklu szkoleń. 20. Wykonawca nie zapewnia zakwaterowania uczestnikom szkolenia. 21. Wykonawca będzie zobowiązany w każdym dniu szkolenia przedkładać do podpisu uczestnikom listę obecności, której wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy. 22. Niezrealizowanie szkolenia w terminie wynikającym z harmonogramu, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w ust. 16 i 17 Zamawiający uzna za niewykonanie przedmiotu umowy.

12 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - IX Zał. nr 1.9 do siwz Oznaczenie części Nazwa zadania Maksymalna liczba uczestników szkolenia Miejsce szkolenia CZĘŚĆ IX ITIL Found ITIL Foundation z egzaminem 4 osoby cała Polska Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia informatycznego dla pracowników Oddziału ZUS w Rzeszowie zwanego w dalszej części Odbiorcą usługi. Część ogólna 1. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenia od dnia zawarcia umowy do dnia r. 2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Odbiorcy usługi w formie pisemnej w terminie 7 dni od podpisania umowy: a) szczegółowy program szkolenia b) imię i nazwisko wykładowcy, wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu, c) propozycje terminów szkoleń (dzień, miesiąc i rok), przewidywane ramy czasowe (godziny rozpoczęcia, zakończenia oraz wykaz przewidzianych w programie przerw), miejscowość gdzie odbędą się szkolenia, d) lokalizację sal szkoleniowych e) szczegółowy harmonogram szkoleń, który musi być zaakceptowany przez Odbiorcę usługi. 3. Odbiorca usługi dostarczy w terminie co najmniej 15 dni przed terminem szkolenia wykaz osób, które będą uczestniczyć w szkoleniu zgodnie z formularzem zgłoszenia (wzór stanowi załącznik nr 5 do umowy). 4. Wykonawca nie odpowiada za nieobecność uczestników na szkoleniach. Nieobecność uczestników na szkoleniach nie stanowi w szczególności podstawy do powtórzenia szkolenia, jeżeli Wykonawca był gotów przeprowadzić szkolenie w umówionym terminie, a nie zaszły okoliczności, o których jest mowa w ust. 5 i Wykonawca może zmienić termin szkolenia, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji, jednak nie mniej niż na 7 dni przed pierwotnie ustalonym terminem jego rozpoczęcia, w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub

13 technicznej powodujących, że przeprowadzenie szkolenia w tym terminie okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione z zastrzeżeniem zachowania terminu zakończenia cyklu szkoleń. 6. Odbiorca usługi może zmienić termin szkolenia, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji, jednak nie mniej niż na 7 dni przed pierwotnie ustalonym terminem jego rozpoczęcia, w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej powodujących, że uczestnictwo pracownika w tym terminie okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione, z zastrzeżeniem zachowania terminu zakończenia cyklu szkoleń. 7. Informacja o zmianie terminu szkolenia wymaga formy pisemnej i powinna być niezwłocznie przesłana drugiej stronie. 8. W przypadkach, o których mowa w ust 5 i 6 strona odwołująca zaproponuje nowy termin szkolenia. Strony uzgodnią nowy termin, w którym ma się odbyć szkolenie z zastrzeżeniem zachowania terminu zakończenia cyklu szkoleń. 9. Wykonawca nie zapewnia zakwaterowania uczestnikom szkolenia. 10. Niezrealizowanie szkolenia w terminie wynikającym z harmonogramu, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w ust. 5 i 6 Zamawiający uzna za niewykonanie przedmiotu umowy. 11. Wykonawca będzie zobowiązany w każdym dniu szkolenia przedkładać do podpisu uczestnikom listę obecności, której wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy. Część szczegółowa - warunki szkolenia 1. Część IX obejmuje szkolenie ITIL Found ITIL Foundation z egzaminem lub równoważne (za równoważne zamawiający uzna szkolenie o zakresie obowiązującym co najmniej przedmiot zawarty w programie szkolenia, taki sam zakres i tematykę przedmiotową szkolenia ITIL Found ITIL Foundation, taki sam czas wymagany do ich przeprowadzenia, taki sam zakres materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń). 2. Szkolenie zostanie przeprowadzone dla 4 osób, przeprowadzone w 1 grupie w terminie uzgodnionych z Odbiorcą usługi. 3. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez firmę posiadającą uprawnienia Akredytowanej Jednostki Szkoleniowej (Accredited Training Provider) oraz Akredytowanej Organizacji Egzaminacyjnej (Approved Examination Organization - AEO) nadane przez APMG - jeden z instytutów egzaminacyjnych ITIL licencjonowanych przez AXELOS - oficjalnego akredytora ITIL lub równoważne 4. Szkolenie musi być prowadzone przez trenera posiadającego akredytację do prowadzenia szkoleń ITIL Foundation, z tytułem przynajmniej ITIL EXPERT.

14 5. Wykonawca/trener zobowiązany jest szkolić z treści, które będą przydatne do zdania egzaminu. 6. Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia wraz z opisem szkolenia. 7. Po ukończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin ITIL Fundation. 8. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje certyfikat ITIL Fundation wydany przez organizacje akredytującą AXELOS oraz niezależny instytut egzaminacyjny. Przekazując certyfikat uczestnikowi szkolenia Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie przekazać kopię Odbiorcy usługi. 9. Szkolenie może zostać zrealizowane jako szkolenie otwarte (pod warunkiem przeprowadzenia go zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia), obejmujące 5 dni, po 8 godzin szkoleniowych dziennie, nie wliczając przerw. Jedna godzina szkoleniowa równa jest 45 minut, zajęcia od poniedziałku do piątku, w kolejno następujących po sobie dniach tygodnia, godziny szkolenia między 8.00 a Metoda szkolenia: prezentacje, ćwiczenia, praca w grupach, próbne egzaminy, pytania i dyskusje, 11. Szkolenia zostaną przeprowadzone w języku polskim. 12. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć uczestnikowi każdego szkolenia na 2 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia efektywnej nauki, ułatwiające przygotowanie do zdania egzaminu. materiały wstępne przygotowujące do 13. Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika szkolenia w każdym dniu szkolenia: dwie przerwy kawowe (kawa, herbata, napoje zimne, ciastka) oraz obiad złożony z 2 ciepłych dań (zupa i drugie danie).

15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ.X Zał. nr 1.10 do siwz Oznaczenie części Nazwa zadania Maksymalna liczba uczestników szkolenia Miejsce szkolenia CZĘŚĆ X Prince2 Fundation z egzaminem 10 osób (2 grupy szk. po 5 os.) cała Polska Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia informatycznego dla pracowników Oddziału ZUS w Rzeszowie zwanego w dalszej części Odbiorcą usługi. Część ogólna 1. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenia od dnia zawarcia umowy do dnia r. 2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Odbiorcy usługi w formie pisemnej w terminie 7 dni od podpisania umowy: a) szczegółowy program szkolenia b) imię i nazwisko wykładowcy, wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu, c) propozycje terminów szkoleń (dzień, miesiąc i rok), przewidywane ramy czasowe (godziny rozpoczęcia, zakończenia oraz wykaz przewidzianych w programie przerw), miejscowość gdzie odbędą się szkolenia, d) lokalizację sal szkoleniowych e) szczegółowy harmonogram szkoleń, który musi być zaakceptowany przez Odbiorcę usługi. 3. Odbiorca usługi dostarczy w terminie co najmniej 15 dni przed terminem szkolenia w wykaz osób, które będą uczestniczyć w szkoleniu zgodnie z formularzem zgłoszenia (wzór stanowi załącznik nr 5 do umowy). 4. Wykonawca nie odpowiada za nieobecność uczestników na szkoleniach. Nieobecność uczestników na szkoleniach nie stanowi w szczególności podstawy do powtórzenia szkolenia, jeżeli Wykonawca był gotów przeprowadzić szkolenie w umówionym terminie, a nie zaszły okoliczności, o których jest mowa w ust. 5 i Wykonawca może zmienić termin szkolenia, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji, jednak nie mniej niż na 7 dni przed pierwotnie ustalonym terminem jego rozpoczęcia, w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub

16 technicznej powodujących, że przeprowadzenie szkolenia w tym terminie okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione z zastrzeżeniem zachowania terminu zakończenia cyklu szkoleń. 6. Odbiorca usługi może zmienić termin szkolenia, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji, jednak nie mniej niż na 7 dni przed pierwotnie ustalonym terminem jego rozpoczęcia, w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej powodujących, że uczestnictwo pracownika w tym terminie okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione, z zastrzeżeniem zachowania terminu zakończenia cyklu szkoleń. 7. Informacja o zmianie terminu szkolenia wymaga formy pisemnej i powinna być niezwłocznie przesłana drugiej stronie. 8. W przypadkach, o których mowa w ust 5 i 6 strona odwołująca zaproponuje nowy termin szkolenia. Strony uzgodnią nowy termin, w którym ma się odbyć szkolenie z zastrzeżeniem zachowania terminu zakończenia cyklu szkoleń. 9. Wykonawca nie zapewnia zakwaterowania uczestnikom szkolenia. 10. Niezrealizowanie szkolenia w terminie wynikającym z harmonogramu, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w ust. 5 i 6 Zamawiający uzna za niewykonanie przedmiotu umowy. 11. Wykonawca będzie zobowiązany w każdym dniu szkolenia przedkładać do podpisu uczestnikom listę obecności, której wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy. Część szczegółowa - warunki szkolenia 1. Część X obejmuje szkolenie PRINCE2 Fundation z egzaminem lub równoważne (za równoważne zamawiający uzna szkolenie o zakresie obowiązującym co najmniej przedmiot zawarty w programie szkolenia PRINCE2 Fundation, taki sam zakres i tematykę przedmiotową szkolenia, taki sam czas wymagany do ich przeprowadzenia, taki sam zakres materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń). 2. Szkolenie dla 10 osób przeprowadzone w 2 grupach po 5 osób (terminy szkolenia obu grup nie mogą się pokrywać), w terminach uzgodnionych z Odbiorcą usługi. 3. Szkolenie może zostać zrealizowane jako szkolenie otwarte (pod warunkiem przeprowadzenia go zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia). 4. Szkolenie będzie trwało 3 dni po 8 godzin szkoleniowych dziennie, nie wliczając przerw. Jedna godzina szkoleniowa równa jest 45 minut, zajęcia od poniedziałku do piątku, w kolejno następujących po sobie dniach tygodnia, godziny szkolenia między 8.00 a Metoda szkolenia: wykład i warsztaty.

17 6. Szkolenie musi być przeprowadzone przez jednostkę akredytowaną do przeprowadzenia szkoleń i egzaminów PRINCE2 posiadającą status Accredited Training Organisation (ATO) w zakresie PRINCE2. 7. Szkolenia muszą być prowadzone przez trenera posiadającego akredytację do prowadzenia szkoleń Prince2, z tytułem przynajmniej Prince2 Practitioner. 8. Wykonawca/trener zobowiązany jest szkolić z treści, które będą przydatne do zdania egzaminu. 9. Wykonawca wyda uczestnikowi zajęć certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia, a w przypadku gdy pozytywnie zda egzamin - uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat zdania egzaminu. Przekazując certyfikat uczestnikowi szkolenia Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie przekazać jego kopię Odbiorcy usługi. 10. Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim. 11. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć uczestnikowi szkolenia na 2 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia, oficjalny podręcznik metodyki PRINCE2 Skuteczne zarządzanie projektami w formie książkowej oraz dodatkowe materiały ułatwiające przygotowanie do zdania egzaminu na poziomie podstawowym PRINCE2 Fundation. 12. Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika szkolenia w każdym dniu szkolenia: dwie przerwy kawowe (kawa, herbata, napoje zimne, ciastka) oraz obiad złożony z 2 ciepłych dań (zupa i drugie danie).

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl ( BIP) Kielce: kompleksowe zorganizowanie szkoleń wraz z egzaminem

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia PRINCE2 Foundation

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPR Dzierżoniów dnia: 3 marca 2015 r. SIWZ zawiera 24 ponumerowane strony na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia treningi kompetencji i orientacji zawodowej: doradztwo zawodowe i życiowe

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Płock, 3 marca 2015 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi szkoleniowej w ramach realizacji projektu Informatyk doskonały WND-POKL.08.01.01-24-094/12

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi szkoleniowej w ramach realizacji projektu Informatyk doskonały WND-POKL.08.01.01-24-094/12 Od: Infonet Projekt S.A. Ul. Armii Krajowej 220 43-316 Bielsko Biała Bielsko Biała dn. 08.05.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi szkoleniowej w ramach realizacji projektu Informatyk doskonały WND-POKL.08.01.01-24-094/12

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Warszawa, dn. 07. 11. 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Szanowni Państwo, Poniższe zapytanie dotyczy oferty w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sali szkoleniowej w województwie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.271.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową. Zamówienie obejmuje przygotowanie,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo