Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015"

Transkrypt

1 Toruń, dnia 17 lutego 2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a Toruń Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/ Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 31a, Toruń, wpisaną do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra ds. Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym pod poz. "148", NIP , zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie akredytowanego szkolenia PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 FOUNDATION dla uczestników projektu (studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu) Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania 2. Zamawiający informuje, że zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją projektu NAUKA PRZEZ PRAKTYKĘ TWÓJ KLUCZ DO KARIERY program rozwoju kompetencji studentów WSB w Toruniu na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie. 3. Opis przedmiotu zamówienia: L.p. Temat 1 Szkolenia z PRINCE2 2 Egzamin PRINCE2 Foundation Czas trwania szkolenia dla 1 grupy / liczba osób objętych egzaminem 3 dni dla 1 grupy = 3 dni x 8 godz. dydaktycznych = 24 godziny dydaktyczne Szacowana liczba uczestników w grupie liczba grup/szacowana liczba egzaminów Liczba uczestników w grupie: 15 os. Liczba grup: 3 Łączna liczba osób: Miejsce Toruń lub Bydgoszcz Toruń lub Bydgoszcz Zakres tematyczny szkoleń będzie zgodny z metodyką PRINCE2. Wykonawca w ramach usługi i w cenie oferty zapewnia: wykwalifikowanych trenerów; komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej i papierowej; podręczniki PRINCE2(TM) Skuteczne zarządzanie projektami dla wszystkich uczestników szkolenia (na własność); egzamin PRINCE2 FOUNDATION dla każdego z uczestników.

2 Szkolenia będą realizowane w siedzibie Zamawiającego w Toruniu lub Bydgoszczy, w udostępnionych bezpłatnie na ten cel salach szkoleniowych. Szkolenia realizowane będą w okresie marzec 2015 wrzesień Konkretne terminy szkoleń będą ustalane w uzgodnieniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i przekazywane w trakcie trwania umowy na podstawie poszczególnych zleceń. Szkolenia będą realizowane w systemie weekendowym (po 8 godzin dydaktycznych dziennie) lub w dni powszednie (po 4 godziny dydaktyczne dziennie, popołudniami). Po zakończeniu szkolenia Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia egzaminów PRINCE2 FOUNDATION dla wszystkich uczestników szkolenia oraz do wydania Certyfikatu przez uprawnioną instytucję certyfikującą. Wszystkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem egzaminów ponosi Wykonawca. Egzaminy przeprowadzone będą w miejscu realizacji szkolenia (siedziba Zamawiającego w Toruniu lub Bydgoszczy). Wykonawca ma obowiązek dopełnić wszelkich formalności umożliwiających uczestnikom przystąpienie do egzaminu oraz w przypadku uzyskania przez nich pozytywnej oceny umożliwiających otrzymanie odpowiedniego certyfikatu. Przedmiot zamówienia obejmuje również możliwość przeprowadzenia egzaminów poprawkowych dla każdego z uczestników. Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych i ich ostateczna liczba zależy od wyników uzyskiwanych przez uczestników na egzaminach oraz możliwości finansowych Zamawiającego. 4. Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do 15 września 2015 roku. Konkretne terminy szkoleń będą ustalane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 5. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest p. Przemysław Krzemiński, Zamawiający będzie odpowiadał tylko na pytania zadane w formie pisemnej za pomocą maila. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym drogą elektroniczną, pod warunkiem, że zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do dnia 26 lutego 2015 roku do godziny 16: Opis sposobu przygotowania ofert: Oferta musi zawierać: - formularz ofertowy, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych między Wykonawcą a Zamawiającym (załącznik nr 2), - oświadczenie o zrealizowanych należycie usługach szkoleniowych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zgodnie

3 ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług, - oświadczenie o dysponowaniu co najmniej 3 osobami, które posiadają kwalifikacje do realizacji usługi na podstawie wykazu trenerów przeznaczonych do realizacji szkoleń zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania wraz z załączonymi CV trenerów, - kopię odpisu z rejestru instytucji szkoleniowych, - kopię aktualnego odpisu z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. Formularz ofertowy oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane imiennymi pieczęciami. Wykonawca jest obowiązany do wypełnienia Formularza ofertowego i określenia w nim cen na wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Ostateczna cena oferty winna być podana w PLN, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku i zawierać podatek VAT oraz możliwe do uzyskania rabaty. 7. Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 31a pocztą lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta na zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015. Zamawiający dopuszcza także przesłanie oferty drogą mailową na adres: lub faksem na nr (56) Termin składania ofert upływa dnia 3 marca 2015 r. o godz Kryteria dostępu: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: a) Posiadają wiedzę i doświadczenie w postaci należytego wykonania co najmniej 5 usług szkoleniowych zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia w wymiarze min. 24 godz. zajęć każde szkolenie w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie (kryterium weryfikowane na podstawie załącznika nr 3 oraz dowodów potwierdzających należyte wykonanie tych usług); b) Posiadają wpis do rejestru instytucji szkoleniowych; c) Zapewnią wykwalifikowaną kadrę co najmniej 3 trenerów mogących zrealizować szkolenia i posiadających doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń z danego tematu (kryterium weryfikowane na podstawie załącznika nr 4 oraz CV trenerów); d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania jako podmiot powiązany, o którym mowa w pkt 11.

4 10. Kryteria wyboru oferty: Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska największa liczbę punktów przy zastosowaniu następujących kryteriów oceny ofert: A. Cena brutto (maksymalnie 50 punktów) Cena oferty oznacza łącznie koszt przeprowadzenie kursu PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 FOUNDATION przypadający na 1 uczestnika oraz koszt usługi przeprowadzenia jednego egzaminu poprawkowego. Punkty za kryterium cena zostaną obliczone wg następującego wzoru: C=Ca+Cb, przy czym: Ca liczba punktów przyznana za usługę przeprowadzenia kursu PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 FOUNDATION przypadający na 1 uczestnika, liczona według wzoru: liczba punktów za Ca = cena najniższa cena badanej oferty x 45 Cb liczba punktów przyznana za usługę przeprowadzenia egzaminu poprawkowego PRINCE2 FOUNDATION przypadający na 1 uczestnika, liczona według wzoru: liczba punktów za Cb = cena najniższa cena badanej oferty x 5 B. Propozycje dodatkowych działań mających na celu podniesienie efektywności realizowanych szkoleń (maksymalnie 30 punktów) Zamawiający w tym kryterium przyzna punkty (od 0 pkt do 10 pkt) za każdą propozycję wraz z opisem, w przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje działania, które będą służyć zwiększeniu efektywności szkoleń (nie więcej niż trzy propozycje wraz z opisem). W przypadku przedstawienia więcej niż trzech propozycji działań Zamawiający oceni trzy pierwsze propozycje z listy przedstawionej przez Wykonawcę. Propozycje dublujące zagadnienia wskazane w opisie przedmiotu zamówienia nie będą punktowane. Przy ocenie przedstawionych propozycji będą brane pod uwagę w szczególności: oczekiwany wpływ proponowanych działań na podniesienie efektywności szkoleń, ich adekwatność do tematyki szkolenia określonej w opisie przedmiotu zamówienia i warunków organizacyjnych szkoleń. Liczba punktów będzie średnią sumy ocen przyznanych przez poszczególnych członków komisji biorącej udział w ocenie, podzieloną przez liczbę oceniających w tym kryterium. C. Doświadczenie Wykonawcy (maksymalnie 20 punktów) W danym kryterium oceny ofert zostaną przyznane punkty według następujących zasad: Wykonawca otrzyma punkty za wykazane w wykazie usług należycie zrealizowane w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie

5 zamówienia obejmujące wykonanie usług szkoleniowych dla uczelni wyższych zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia w wymiarze min. 24 godz., jednak nie więcej niż 20 pkt. łącznie. Wykazane zamówienia musza być zrealizowane w ramach odrębnych umów, każde dla innego odbiorcy. Zamawiający oczekuje udokumentowania należytego wykonania usług ocenianych w kryterium poprzez przedstawienie dowodów potwierdzających należyte wykonanie tych usług. Ww. dowodami są m.in: poświadczenie lub oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. Punkty będą przyznawane w następujący sposób: Liczba usług szkoleniowych (zgodnych z przedmiotem zamówienia) dla uczelni wyższych Punkty i więcej Wykluczenia W konkursie ofert nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 12. Informacje dodatkowe Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub ofert wariantowych Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione na każdym etapie postępowania, bez możliwości żądania odszkodowania przez Wykonawcę, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

6 12.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę realizacji zamówienia podwykonawcom W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania każdego wykonawcę, który złożył ofertę. 13. Załączniki: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych między Wykonawcą a Zamawiającym Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zrealizowanych należycie usługach szkoleniowych Załącznik nr 4 - Oświadczenie o dysponowaniu osobami, które posiadają kwalifikacje do realizacji usługi.