ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015"

Transkrypt

1 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL /12 pt. Informatyka przepustką do kariery współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na wybór Wykonawcy na przeprowadzenie szkolenia: Tworzenie aplikacji w języku Java na platformę Android II. Opis przedmiotu zamówienia: CPV: Przedmiotem jest usługa polegająca na przeprowadzeniu czterodniowego szkolenia: Tworzenie aplikacji w języku Java na platformę Android poziom średniozaawansowany. III. Zakres usługi: 1. Termin i miejsce szkolenia Czterodniowe szkolenie: Tworzenie aplikacji w języku Java na platformę Android zostanie przeprowadzone w terminie r. Zajęcia w ramach szkolenia odbywać się będą od poniedziałku do czwartku w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, w pracowni sieciowej wyposażonej w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia (budynek OLIMP - ul. Malczewskiego 20A, Radom). 2. Cel szkolenia Kurs powinien obejmować tworzenie aplikacji dla systemu Android w języku Java na poziomie średniozaawansowanym. W celu zbadania efektywności szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia pre i post testów pośród wszystkich uczestników szkolenia. Pre test będzie przeprowadzony przed rozpoczęciem szkolenia a post test po jego zakończeniu. Oryginały przeprowadzonych testów stanowić będą załącznik do protokołu odbioru. 3. Program szkolenia W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółowy program szkolenia, zgodnie z którym realizowany będzie przedmiot Umowy. Program szkolenia powinien zawierać szczegółowy zakres merytoryczny szkolenia i rozkład godzinowy. Program szkolenia wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 4. Uczestnicy szkolenia W szkoleniu uczestniczyć będą studenci trzeciego roku kierunku zamawianego informatyka Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu uczestnicy warsztatów Programowanie aplikacji mobilnych, którzy mają podstawową wiedzę i umiejętności programowania w języku Java, znają podstawy tworzenia aplikacji dla systemu Android(obsługa środowiska programistycznego Eclipse, składniki projektu, zasoby, praca z dokumentami XML, aktywności i projektowanie layoutów, obsługą zdarzeń i

2 wykorzystanie komponentów wizualnych). Łączna liczba uczestników na szkoleniu wynosi 10 osób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby i listy uczestników nie później niż 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia. 5. Zaświadczenia i materiały dla uczestników szkolenia 5.1. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia jeden egzemplarz materiałów merytorycznych w formie elektronicznej do zatwierdzenia przez Zamawiającego 5.2. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe zawierające opis podstaw teoretycznych i laboratoriów dla wszystkich jego uczestników w języku polskim lub ewentualnie angielskim - jeśli materiały są dostępne jedynie w tym języku. Materiały szkoleniowe dostarczone zostaną wszystkim uczestnikom szkolenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia Wykonawca przekaże jeden egzemplarz materiałów szkoleniowych dla Zamawiającego, jako załącznik do protokołu odbioru szkolenia, który zostanie dołączony do dokumentacji szkolenia Uczestnicy szkolenia otrzymają po zakończeniu szkolenia zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu o kursu. 6. Wymagania dotyczące Oferentów Oferty mogą składać wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w prowadzeniu min. 3 szkoleń w okresie ostatnich 12 miesięcy z tematyki ściśle związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca oddeleguje do prowadzenia szkoleń wykładowców/trenerów, którzy posiadają certyfikaty uprawniające do prowadzenia szkolenia stanowiącego przedmiot zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania powyższego kryterium, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie oświadczenia wykaz szkoleń ściśle związanych z tematyką przedmiotu zamówienia, przeprowadzonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia otrzymania zapytania ofertowego, jako załącznik do oferty. Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 7. Protokół odbioru szkolenia 7.1. Wykonawca przygotuje i przedłoży Zamawiającemu protokół odbioru po zakończeniu usługi Płatność faktury za realizację szkolenia nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Protokół odbioru szkolenia winien zawierać w szczególności: szczegółowy program szkolenia, jeden egzemplarz materiałów szkoleniowych, potwierdzenie wydania uczestnikom szkolenia zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu kursu oryginały testów badających efektywność szkolenia. 8. Rozliczenie szkolenia Rozliczenie szkolenia nastąpi po zakończeniu szkolenia na podstawie rzeczywistej liczby uczestników szkolenia potwierdzonej ich podpisami na liście obecności (przygotowuje Zamawiający) oraz wydania przez Wykonawcę zaświadczeń/certyfikatów uczestnikom szkolenia o ukończeniu o kursu.

3 IV. Wybór Wykonawcy: 1. Cena za szkolenie Cena za szkolenie zawiera koszty: przeprowadzenia w dniach lutego 2015 r. szkolenia: Tworzenie aplikacji w języku Java na platformę Android., w tym wynagrodzenie wykładowcy/ców ich dojazd na miejsce szkolenia (UTH im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ul. Malczewskiego 20A), zakwaterowanie i diety, materiałów szkoleniowych w formie papierowej dla każdego uczestnika szkolenia, jednego egzemplarza materiałów merytorycznych dla Zamawiającego, do dokumentacji projektowej szkolenia, przekazanych jako załącznik do protokołu odbioru szkolenia, zaświadczeń/certyfikatów wydanych uczestnikom szkolenia o ukończeniu przez nich kursu oraz inne koszty związane z merytorycznym przeprowadzeniem i rozliczeniem tego szkolenia. 2. Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert. Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następujących kryteriów: Kryterium Waga w % cena za jednego uczestnika szkolenia (A), o którym mowa w pkt. IV.ppkt. 1 60% doświadczenie Oferenta (B), o którym mowa w pkt. 6 40% Ocena będzie dokonywana według skali punktowej przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 400 punktów (wartość punktowa oferty x = wartość punktowa wagi), w następujący sposób: (A) Cenna brutto za jednego uczestnika szkolenia Ocenie podlega cena brutto za jednego uczestnika szkolenia. Ocena punktowa w zakresie kryterium cena za jednego uczestnika szkolenia będzie obliczona według wzoru: (X/Y) x 60 x 4 gdzie: X - najniższa cena Y - cena ocenianej oferty (B) Doświadczenie Oferenta Warunkiem przystąpienia do postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie czterodniowego szkolenia Tworzenie aplikacji w języku Java na platformę Android dla studentów III roku kierunku zamawianego informatyka, jest przeprowadzenie przez Oferenta minimum 3 szkoleń związanych z tematyką ww. szkolenia w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania zapytania ofertowego. W ramach kryterium doświadczenie Oferenta punkty (wartość punktowa) przyznaje się w skali od 1 do 4 Punkty dla oferty 4 w której Oferent przeprowadził łącznie przynajmniej 15 szkoleń, ściśle związanych z tematyką szkolenia w ciągu ostatnich 12 miesięcy 3 w której Oferent przeprowadził łącznie przynajmniej 10 szkoleń, ściśle związanych z tematyką szkolenia w ciągu ostatnich 12 miesięcy 2 w której Oferent przeprowadził łącznie przynajmniej 6 szkoleń, ściśle związanych z tematyką szkolenia w ciągu ostatnich 12 miesięcy 1 w której Oferent przeprowadził łącznie przynajmniej 3 szkolenia, ściśle związanych z tematyką szkolenia w ciągu ostatnich 12 miesięcy W celu potwierdzenia spełnienia powyższego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie oświadczenia wykaz szkoleń ściśle związanych z tematyką szkolenia, przeprowadzonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia otrzymania zapytania ofertowego. Punkty (wartość punktowa oferty) w ramach kryterium doświadczenie Oferenta przyznaje się w następujący sposób:

4 (liczba punktów za liczbę szkoleń) x 40 Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów (A, B) i ich wag otrzyma najwyższą punktację wg wzoru: Ocena=A+B Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą sumą cen za jednego uczestnika szkolenia. V. Termin realizacji usługi: 1. Świadczenie usługi nastąpi zgodnie z ustalonym między Zamawiającym a Wykonawcą harmonogramem w okresie od do r. 2. Nie dopuszcza się możliwości przesunięcia terminu realizacji zadania wymienionego w przedmiocie Zapytania ofertowego. VI. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z OFERENTAMI: Andrzej Urbański: tel Maciej Dobrowolski: tel Oferenci mogą zwracać się do Uczelni o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią Zapytania ofertowego, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres siedziby Uczelni lub pocztą elektroniczną pod adres: 2. Uczelnia niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania pod warunkiem, że zapytanie zostanie dostarczone do siedziby Uczelni nie później niż na dwa dni przed terminem składania ofert. 3. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Oferentom. VII. Sposób oraz termin złożenia oferty: 1) Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta. Oferta powinna zawierać cenę brutto za całą usługę (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania). 2) Do oferty wykonawcy powinni dołączyć wypełnione oświadczenia stanowiące - załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszego zapytania. Oferty prosimy składać w terminie do dnia 22 stycznia 2015 r. do godz na adres: Biura Projektu: Radom, ul. Malczewskiego 20A, pok. 703 lub pocztą elektroniczną na adres: Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty. 1. Wyniki i wybór ofert zostaną ogłoszone na stronie internetowej: w zakładce informatyka/nabór2012/ogłoszenia o zamówieniach. Dodatkowo Uczelnia poinformuje o wynikach wykonawcę. 2. Zapłata za szkolenie i egzamin nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru. ZAŁĄCZNIKI: 1) Formularz ofertowy, 2) Oświadczenie, 3) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. Zastrzeżenia: Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu do skorzystania z przedstawionej oferty.

5 Nazwa firmy... Adres siedziby... Tel./fax.. NIP.. Osoba do kontaktu z Zamawiającym Załącznik nr 1do ZO- POKL-191/12-2/2015 FORMULARZ OFERTOWY W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr POKL-191/12-1a/2014 Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu dotyczące czterodniowego szkolenia Tworzenie aplikacji w języku Java na platformę Android w terminie r. w ramach projektu nr POKL /12 pt. Informatyka przepustką do kariery, realizowanego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składam ofertę na realizację w/w usługi zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia wskazanymi w Zapytaniu ofertowym. 1.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, na następujących warunkach: Cena brutto za uczestnictwo w szkoleniu jednego studenta, w tym ankiety ewaluacyjne Ilość osób Wartość pozycji brutto (kol. 1 x kol. 2) zł... zł. (słownie:...) 10 osób (słownie:......) 2. Oświadczam(-my), że ja (my) niżej podpisany(-ni) działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa/wpisu w odpowiednim rejestrze, jestem/jesteśmy upoważniony/upoważnieni do reprezentowania ww. wykonawcy. Formularz cenowy stanowi odzwierciedlenie wszelkich kosztów związanych z zamówieniem. Zamawiający nie dopuszcza ponoszenia dodatkowych kosztów na etapie prac nad przedmiotem zamówienia. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.

6 3. Doświadczenie oferenta, o którym mowa w pkt. IV ppkt. 2B Lp. Odbiorca szkoleń* Temat szkolenia Data przeprowadzoneg o szkolenia Osoba kontaktowa ze strony odbiorcy szkoleń** *Nazwa oraz dane teleadresowe odbiorcy szkoleń ** Imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy Uwaga! Formularz cenowo-ofertowy winien być wypełniony w każdym punkcie. Dokumenty składane przez oferenta powinny być czytelne, a oferta winna być podpisana przez uprawnione osoby. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w każdym etapie postępowania, jeżeli okoliczności podane przez oferenta okażą się nieprawdziwe..... Miejscowość i data Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta

7 ... (Nazwa, adres, nr tel. Wykonawcy lub pieczęć firmowa) OŚWIADCZENIE Załącznik nr 2 do ZO- POKL-191/12-2/2015 Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr POKL-191/12-1a/2014 dotyczące czterodniowego szkolenia Tworzenie aplikacji w języku Java na platformę Android w terminie r. w ramach projektu nr POKL /12, pt. Informatyka przepustką do kariery realizowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Ja, niżej podpisany. (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) działając w imieniu i na rzecz:... (pełna nazwa i adres firmy) Oświadczam, że : 1. posiadam uprawnienia do wykonywania zamówienia, 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w tym oświadczeniu.... Miejsce i data.. podpis i pieczęć firmowa Wykonawcy

8 Załącznik nr 3 do ZO- POKL-191/12-2/2015 dotyczy: zapytanie ofertowe nr POKL-191/12-1a/2014 dotyczące świadczenia usługi w zakresie czterodniowego szkolenia Tworzenie aplikacji w języku Java na platformę Android w terminie r w ramach projektu nr POKL /12, pt. Informatyka przepustką do kariery realizowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. OŚWIADCZENIE o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:... (nazwa i adres Wykonawcy) nie jest podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym Uniwersytetem Technologiczno- Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom, ul. Malczewskiego 29; tj. z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez: 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli Miejscowość, data. pieczęć i podpis Wykonawcy

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów komputerowych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 23.09.2014 FORMULARZ OFERTY Na wykonanie przeprowadzenie zajęć z robotyki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska ul. Budziszyńska 10 45-320 Opole tel. +48 77 456 58 16 e-mail: biuro@e-sowa.eu Opole, 11 lutego 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu Kwalifikacje i kompetencje

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo